Is één faillissement een indicatie voor onbetrouwbaarheid van de onderneming? Nee, wel een reeks van faillissementen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is één faillissement een indicatie voor onbetrouwbaarheid van de onderneming? Nee, wel een reeks van faillissementen."

Transcriptie

1 Waar is de wettelijke basis voor de omklap naar het erkend referentschap te vinden? De wettelijke basis is te vinden in rtikel XI Wet modern migratiebeleid (momi): RTIKEL XI 1. Op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt als referent in de zin van artikel 2c van de Vreemdelingenwet 2000 erkend de onderneming of rechtspersoon waarmee Onze Minister voor de inwerkingtreding van deze wet een convenant met betrekking tot de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 heeft gesloten, voor zover in de periode van een jaar direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet ter uitvoering van dat convenant een machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend. 2. Met Onze Minister gesloten convenanten als bedoeld in het eerste lid zijn met ingang van het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, beëindigd. 3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt met convenant gelijk gesteld de verklaring, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. 4. Onze Minister stelt de onderneming of rechtspersoon, met wie een convenant als bedoeld in het eerste lid, is gesloten of die een verklaring als bedoeld in het derde lid heeft afgelegd, binnen vier weken na inwerkingtreding van deze wet in kennis van diens positie als erkend referent. Hoe weet een bedrijf of het wel of niet van rechtswege erkend referent wordt per 1 juni 2013? Er wordt een voornemen gestuurd naar bedrijven die momenteel een convenant hebben met de IND met het bericht of het bedrijf wel of niet van rechtswege erkend referent wordt. De definitieve beschikking komt na 1 juni De erkenning tot het erkend referentschap is voor onbepaalde tijd. Wat kan een bedrijf doen mocht deze geen brief met betrekking tot de omklap hebben ontvangen? U kunt als werkgever een mail sturen naar: Worden de werkgevers die van rechtswege omklappen naar erkende referenten ook getoetst aan de voorwaarden voor erkend referentschap? Ja. Het bedrijf zal hier echter weinig van merken, tenzij er bij de toetsing bijzonderheden worden geconstateerd. Welke aanvragen tellen mee voor de omklap? Het moet gaan om aanvragen van hoofdpersonen die tussen 1 juni 2012 en 1 juni 2013 zijn ingewilligd (MVV, VVR en aanmelding van een kennismigrant/ wetenschappelijk onderzoeker). anvragen van gezinsleden van de kennismigrant/ wetenschappelijk onderzoeker tellen niet mee voor de omklap naar de status van erkende referent. ls een aanvraag voor de inwerkingtreding van de wet momi (dus voor 1 juni 2013) wordt ingediend en referent klapt niet van rechtswege om en de beslissing valt na inwerkingtreding van de wet momi, hoe gaat de IND hiermee om? Bedrijven die voor 1 juni 2013 een aanvraag hebben ingediend, waarop na 1 juni 2013 wordt beslist, kunnen in bepaalde gevallen van rechtswege omklappen. Het gaat dan om aanvragen die worden ingewilligd waarvan de verblijfsvergunning een ingangsdatum heeft die voor 1 juni 2013 ligt. Wordt een verblijfsvergunning verleend met een ingangsdatum die ligt op of na 1 juni 2013 dan klapt het bedrijf niet om (mocht de omklap tenminste afhangen van die ene aanvraag). De referent moet dan eerst een aanvraag om erkenning indienen. Wordt een bedrijf dat 4 jaar geleden een verblijfsvergunning heeft gekregen voor een kennismigrant en de verblijfsvergunning is op 1 juni 2013 nog steeds geldig, ook van rechtswege erkend referent? Nee, het moet gaan om een aanvraag die vanaf 1 juni 2012 in het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet momi s ingewilligd. Kunnen buitenlandse bedrijven die niet gevestigd zijn in Nederland erkend referent worden? Nee, een van de voorwaarden voor erkend referentschap is inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1

2 Zien de voorwaarden voor erkenning alleen op startende ondernemingen? Nee, de algemene voorwaarden voor erkenning gelden voor alle bedrijven die om erkenning vragen. Naast de algemene voorwaarden zijn er ook nog de specifieke voorwaarden per soort erkenning. Een erkenning kan worden aangevraagd voor de volgende 4 categorieën: studie, uitwisseling, onderzoek en arbeid (tijdelijke arbeid, reguliere arbeid en kennismigratie). Is een verklaring van de NFI verplicht om de betrouwbaarheid van een startende onderneming, waarvan het moederbedrijf in het buitenland is gevestigd, te kunnen aantonen? Nee, een NFI verklaring is niet verplicht. Is de verklaring betalingsgedrag die door de Belastingdienst wordt afgegeven een voorwaarde voor erkenning? Ja, deze verklaring is een voorwaarde voor de erkenning en moet bij de aanvraag om erkenning worden getoond. Moet een bedrijf 3 keer leges betalen als deze 3 soorten erkenningen aanvraagt (bv studie, uitwisseling en arbeid)? Ja, elke erkenning gaat per aanvraag. Voor elke aanvraag zijn leges verschuldigd. In dit geval zijn er dan 3 aanvragen om een erkenning en dus 3 keer leges. Komen er nieuwe formulieren voor de aanvraag om erkenning? Ja, voor alle soorten aanvraag komt een (nieuw) aanvraagformulier, zo ook voor de aanvraag om erkenning. Wat is de beslistermijn voor een erkenningsprocedure? De wettelijke termijn is drie maanden; de streeftermijn is vier weken. Krijgen de erkende referenten één vast contactpersoon bij de IND? Nee. Erkende referenten krijgen wel vaste aanspreekpunten zoals bv een vast adres waar zij al hun vragen naar toe kunnen sturen die vervolgens snel beantwoord worden. Hoe kan de continuïteit van het bedrijf worden gewaarborgd? ls een bedrijf niet in surseance verkeert wordt ervan uitgegaan dat de continuïteit is gewaarborgd. De IND zal verder via trajectcontroles toetsen of een bedrijf nog aan de voorwaarden voldoet. Is één faillissement een indicatie voor onbetrouwbaarheid van de onderneming? Nee, wel een reeks van faillissementen. Hoe vaak wordt het openbaar register, waar alle erkende referenten in worden opgenomen, geüpdate? Minstens eenmaal per maand. Het openbaar register wordt op gepubliceerd. ls een bestuurder of bedrijf wordt vervolgd, moet dan de vervolging worden doorgegeven of moet de veroordeling worden doorgegeven? Zowel de vervolging voor als de veroordeling van relevante delicten moeten worden doorgegeven. ls de erkenning van een bedrijf wordt geschorst, wordt de kennismigrant daarvan op de hoogte gesteld? Nee, alleen nieuwe aanvragen worden aangehouden. Pas als een erkenning wordt ingetrokken heeft het ook gevolgen voor de aan de kennismigrant verleende verblijfsvergunning. Na een intrekking van de erkenning wordt de kennismigrant wel op de hoogte gesteld. Hoe kan een gemachtigde van een werkgever aangeven/ aantonen dat zij de werkgever bijstaan bij het indienen van al hun aanvragen? De erkende referent moet een machtiging overleggen waarin hij de gemachtigde machtigt om namens het bedrijf aanvragen in te dienen. Moet er bij een aanvraag om arbeid in loondienst ook sprake zijn van een erkende referent? Nee, erkend referentschap is verplicht voor de volgende 4 verblijfsdoelen: 2

3 studie, uitwisseling, wetenschappelijk onderzoek en verblijf als kennismigrant. Werkgevers bij arbeid regulier en arbeid tijdelijk kunnen kiezen of ze zich laten erkennen of niet. Klopt het dat in het geval van Turkse kennismigranten geen erkend referent vereist is? Klopt. Op grond van het Turks ssociatieverdrag mogen er geen verzwarende maatregelen worden genomen. Een bedrijf mag een Turkse kennismigrant in dienst nemen en hier een aanvraag voor indienen, zonder dat de werkgever een erkende referent is. Komen de inkomensgegevens van bv een kennismigrant uit een basisregister? Nee, Suwinet is geen basisregister. Er geldt dus een meldplicht als het salaris van de kennismigrant wijzigt. Komen de openbare orde aspecten uit een basisregister? Het register strafvervolging is geen basisregister. Dit register geeft alleen een hit / no hit melding. Bij een hit is niet bekend waarvoor een bedrijf/ bestuurder is veroordeeld en dus ook niet of de veroordeling relevant is voor de erkenning. Om deze reden kan bij de aanvraag om erkenning een VOG worden gevraagd van de bestuurder(s). Wat zijn de rechten van de erkende referent? De erkende referent voor arbeid hoeft bij de indiening van de aanvraag geen stukken meer te overleggen betreffende het dienstverband tussen de werkgever en werknemer. Uitgangspunt hier is het vertrouwen in de erkende referent. Bij de aanvraag hoeft de erkende referent enkel nog een verklaring voorwaarden over te leggen, waarin wordt bevestigd dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Bewijsstukken hoeven niet te worden bijgevoegd; die moet de referent wel zelf beoordelen en bewaren. Bij een controle kan de IND erom vragen. Ook beslist de IND sneller: binnen twee weken. De erkenning biedt tevens het voordeel van een vaste aanspreekpunt bij de IND. Wat zijn de plichten van de erkende referent? In principe zijn de plichten gelijk voor zowel erkende als niet erkende referenten. De erkende referent heeft wel een extra informatieplicht: hij moet omstandigheden melden die van belang zijn voor het erkend referentschap, bijvoorbeeld wanneer de rechtsvorm van de onderneming verandert. Daarnaast gelden de algemene informatieplichten waarbij de referent de gewijzigde omstandigheden moet melden die relevant zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling (bijvoorbeeld melden dat de relatie met de vreemdeling is beëindigd of wijzigingen in het salaris). Wijzigingen moeten binnen vier weken aan de IND gemeld worden. In de tweede plaats een administratieplicht. Bepaalde gegevens moeten worden bewaard in de administratie tot vijf jaar nadat het referentschap is beëindigd. In de derde plaats is er een zorgplicht: deze houdt onder meer in dat de werkgever zich als goed werkgever gedraagt en dat hij de kennismigrant op de hoogte brengt van diens wettelijke rechten en plichten. Ook moet hij ervoor zorgen dat de kennismigrant Nederland tijdig verlaat. Moeten alle wisselingen van bestuurders doorgegeven worden aan de IND? Ja, het is belangrijk om alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de erkenning tijdig door te geven aan de IND. Moeten ook de niet-bedrijfsgerelateerde antecedenten van de bestuurders, zoals bv huiselijk geweld, worden doorgegeven aan de IND? Geef zoveel mogelijk informatie door aan de IND. angezien de wet momi voor iedereen nieuw is zal de praktijk nog veel moeten uitwijzen. Wat moet de werkgever bewaren in het kader van de administratie- en bewaarplicht? Ingevolge het Vreemdelingenvoorschrift moet o.a. de volgende bescheiden bewaard worden: rbeidsovereenkomst, salarisspecificaties, kopie paspoort, tewerkstellingsvergunning, toekenningsbesluit 30%regeling. De administratie mag elders in Nederland bewaard worden, als de IND van deze locatie op de hoogte is gesteld. De administratie van de werkgever mag worden gedigitaliseerd. Hoe lang geldt de bewaarplicht? 3

4 De bewaarplicht geldt voor de duur van het referentschap en eindigt 5 jaar na beëindiging van het referentschap (bv einde dienstverband). Beëindiging van het referentschap moet binnen vier weken aan de IND worden gemeld. Wie is verantwoordelijk voor de administratie- en bewaarplicht? De werkgever is hier verantwoordelijk voor. De werkgever is namelijk de (erkende) referent. De administratie mag elders in Nederland ondergebracht worden, bv bij een gemachtigde, zolang de IND hiervan op de hoogte is gesteld. Hoe worden de bedrijven ingelicht over alle plichten (en rechten) die zij hebben? Middels onze internetsite, thema specifieke brochures en folders. Ook voor gemachtigden komen brochures en folders met relevante informatie. Door het Loket kennis- en arbeidsmigratie worden voorlichtingsbijeenkomsten en workshops voor werkgevers en gemachtigden georganiseerd. Wat zijn de plichten van sociale referenten (bv plichten van de kennismigrant ten opzichte van zijn gezinsleden)? Wie heeft de administratieplicht betreffende de stukken van de gezinsleden van de kennismigrant? De sociale referent heeft een informatieplicht: de referent verstrekt inlichting aan de IND indien de gezinsband is verbroken en indien de referent en de vreemdeling niet meer samenwonen. Ten tweede is er de administratieplicht: de sociale referent moet ingeval van een huwelijk de gelegaliseerde huwelijksakte bewaren. In geval van een partner moet de gelegaliseerde verklaringen van ongehuwd zijn bewaard worden. Ingeval van kinderen moet de gelegaliseerde geboorteakte worden bewaard en indien van toepassing de gelegaliseerde bescheiden waaruit het rechtmatig gezag van de ouder over het kind blijkt. Tot slot moeten bewijsstukken in de administratie worden opgenomen waaruit blijkt dat de sociale referent zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan beschikt. Wat is de sanctie op overtreding van de plichten van de erkende referent? Het zich niet houden aan de plichten die het erkend referentschap met zich meebrengt kan leiden tot boetes en/ of schorsing/ intrekking van het erkend referentschap. De hoogte van de boetes is afhankelijk van soort en ernst van de geconstateerde overtreding(en). Wat zijn de gevolgen van een schorsing/ intrekking van het erkend referentschap voor de vreemdeling? Nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen. Vreemdelingen aan wie een verblijfsvergunning is verleend voor bij de betreffende werkgever worden hiervan op de hoogte gesteld. Schorsing/ intrekking van het erkend referentschap kan immers leiden tot intrekking van de verleende verblijfsvergunning. Wanneer eindigen de verplichtingen van de werkgever naar de werknemer toe? De bewaar- / administratieplicht eindigt 5 jaar na beëindiging van het referentschap. De meldplicht en de zorgplicht gelden voor de duur van het (erkende) referentschap en eindigen op het moment dat het referentschap is geëindigd. Hoe lang wordt de intrekking van een erkende referentschap tegengeworpen? De intrekking van het erkende referentschap wordt voor een periode van maximaal 5 jaar tegengeworpen. Een nieuwe aanvraag om erkenning wordt in een periode van maximaal 5 jaar na de intrekking afgewezen. Uitzondering hierop is als de intrekking van het erkende referentschap is gebeurd op verzoek van de erkende referent. Geldt het moeten afstaan van biometrische gegevens voor een kennismigrant? Het moeten afstaan van biometrische gegevens geldt voorlopig alleen voor in persoon ingediende aanvragen bij een IND-loket. Vooralsnog geldt het niet voor schriftelijk ingediende aanvragen (gaat op termijn wel gelden). Kan het verblijfsdocument voor kennismigranten onder momi alleen worden afgehaald in Rijswijk of kan de kennismigrant ook bij een ander loket terecht? Verblijfsdocumenten kunnen worden afgehaald bij een van de IND- loketten naar keuze of bij een van de expatcenters. 4

5 Wat is de toegevoegde waarde van een expatcenter onder momi? Voordeel van een expatcenter is dat de vreemdeling bij het ophalen van het verblijfsdocument zich meteen kan laten inschrijven in de GB. Ook krijgt de vreemdeling hier meteen allerhande relevante voorlichting van de gemeente. Hoe ziet de procedure via een expatcenter eruit onder momi? De aanvraag wordt bij de IND ingediend. Ingeval van een TEV aanvraag wordt de beslissing op het MVV-gedeelte gestuurd naar de (erkende) referent. Na de (ambtshalve) beslissing op de VVR aanvraag wordt de betreffende expatcenter op de hoogte gesteld van de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning. Met de (erkende) referent wordt een afspraakdatum gepland. Op deze datum gaat de vreemdeling naar het expatcenter voor het ophalen van het verblijfsdocument (onestop) of voor het overleggen van de fotokaart (two-stop). Moet de vreemdeling onder momi alsnog twee keer langs de IND gaan voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning? Dit is afhankelijk van de bij de aanvraag ingediende fotokaart. Indien de fotokaart niet aan de voorwaarden voldoet, moet de vreemdeling een keer langs voor aflevering van een juiste fotokaart en een tweede keer voor het ophalen van het verblijfsdocument. In het geval dat het verblijfsdocument niet is op te halen bij een eerste bezoek bij de IND, kan een sticker Verblijfsaantekening worden opgehaald. Onder momi wordt bij een inwilliging geen aparte beschikking meer uitgereikt met betrekking tot de aan betrokkene te verlenen verblijfsvergunning. De uitreiking van het document is de bekendmaking van het besluit. Bij een eventueel herstel verzuim voor de fotokaart wordt de werkgever/ gemachtigde aangeschreven. Wanneer mag een kennismigrant beginnen met werken? En een stagiair? Een kennismigrant mag arbeid verrichten nadat het verblijfsdocument is uitgereikt of als er een aanvraag voor de verblijfsvergunning is ingediend bij IND en hij/ zij een sticker verblijfsaantekening heeft in het paspoort. Indien de stagiair al in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning (TWV),kan hij/ zij direct aan de slag. Kunnen aanvragen ook digitaal worden ingediend na de inwerkingtreding van de wet momi? Voorlopig nog niet (met uitzondering van de bedrijven die zijn toegelaten tot de pilot digitale aanvragen. Deze pilot blijft ook na de invoering van de wet momi bestaan. De adviesprocedure voor de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) komt te vervallen. Wat als iemand pro forma advies vraagt of er aan de voorwaarden wordt voldaan? Via de infolijn of via de arbeidsmailbox kan algemene informatie worden gevraagd over de toelatingsvoorwaarden. Het is niet de bedoeling dat voorafgaand aan een aanvraag de stukken via de arbeidsmailbox ter beoordeling worden voorgelegd aan de IND. (nog iets opmerken over de KDW?) Wie is onder de wet momi verantwoordelijk voor een juiste legalisatie van documenten bij gezinshereniging/vorming? De hoofdpersoon (bv de kennismigrant) is als sociaal referent verantwoordelijk voor het feit dat documenten (bv huwelijksakte en geboorteakte) juist gelegaliseerd zijn. Wat gebeurt er na 1 juni 2013 met de proeftuin kennismigranten en de pilot digitale aanvragen? De proeftuin kennismigranten verdwijnt aangezien de TEV procedure dan formeel ingaat.. Erkende referenten kunnen dan gebruik maken van de eigen verklaring. De pilot digitale aanvragen wordt voortgezet en zal vanaf 1 juni 2013 gebruik maken van de Momi aanvraagformulieren. In de pilot digitale aanvragen en de pilot kennismigranten hoeven op dit moment geen documenten overgelegd te worden voor mee- en nareizende gezinsleden. Waarom moet dit onder de wet momi wel? Ingeval van aanvragen voor een verblijfsvergunning aan gezinsleden is er sprake van een sociale referent (en niet van een erkende referent). In de wet staat dat de gezinsrelatie aangetoond moet worden. Dit aantonen gebeurt met gelegaliseerde documenten. Kan de TEV aanvraag ook gebruikt worden voor de gezinsleden van een kennismigrant? 5

6 Ja, dat kan. De eigen verklaring kan echter alleen gebruikt worden voor de kennismigrant en niet voor de gezinsleden (zie ook voorgaande vraag). Kan de werkgever de aanvragen voor het hele gezin indienen? Ja, dat kan. an de aanvraag voor de gezinsleden moet de bijlage Verklaring machtiging en referentstelling worden toegevoegd. Met deze verklaring machtigt de vreemdeling namens wie een aanvraag wordt ingediend voor diens gezinsleden de erkende referent om namens hem/haar de aanvraag voor de gezinsleden in te dienen. Moet een erkende referent op de eigen verklaring voorwaarden aangeven of het salaris marktconform is? Ja, op deze verklaring geeft de erkende referent onder andere aan dat de kennismigrant aan de voorwaarden voldoet en dat het salaris marktconform is. Er moet altijd een onderbouwing zijn waarom een werknemer een bepaald salaris krijgt. Deze onderbouwing moet bewaard blijven in het dossier van de werknemer en kan door de IND opgevraagd worden. De IND kan ook onder de wet momi toetsen of het geboden salaris marktconform is. Kan een gemachtigde de TEV aanvraag ondertekenen? Ja. De TEV aanvraag kan namens een gemachtigde voor de erkende referent ondertekend worden. De erkende referent is verantwoordelijk. Een kennismigrant wordt definitief ingeschreven in de GB wanneer het verblijfsdocument wordt uitgereikt. Hoe gaat dit bij de gezinsleden? Nu wordt het verblijfsdocument voor gezinsleden afgegeven wanneer de gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven als de hoofdpersoon. Hoe gaat dit na inwerkingtreding van de wet momi? Ook voor gezinsleden zal de mogelijkheid er zijn dat hij/ zij na afgifte van de verblijfsvergunning zich kan inschrijven in de GB. chteraf kan door de IND gecontroleerd worden of de gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven als de hoofdpersoon. Hoe zit het met lopende aanvragen die voor 1 juni 2013 zijn ingediend en waarop op 1 juni 2013 nog niet is beslist? Een aanvraag om verlening, verlenging of wijziging beperking van een verblijfsvergunning die is ingediend vóór inwerkingtreding van de wet momi wordt getoetst aan het toen geldende recht tenzij uit de wet anders voortvloeit of het recht dat geldt op het tijdstip waarop de beschikking wordt gegeven gunstiger is. ls de aanvraag is ingediend voor 1 juni 2013 en de beslissing wordt genomen na 1 juni 2013 dan wordt op de beschikking en het verblijfsdocument de nieuwe beperking conform de wet momi opgenomen. Wat komt er onder momi op de verblijfsvergunning (het verblijfsdocument) te staan? Op het verblijfsdocument komt onder andere de ingangsdatum en de einddatum van de verleende verblijfsvergunning te staan, de beperking en de bijbehorende arbeidsmarktaantekening alsmede de persoonsgegevens van de vreemdeling. Indien de vreemdeling later dan aangegeven Nederland inreist, wordt er een nieuw verblijfsdocument aangemaakt met een gewijzigde begin- en einddatum? Nee, er wordt geen nieuw document aangemaakt. De data die door de werkgever zijn aangegeven op het aanvraagformulier blijven gehandhaafd. Hoe kunnen onder momi de leges worden voldaan? Leges kunnen per automatisch incasso voldaan worden. Hoe verloopt de procedure na inreis met betrekking tot het ophalen van het verblijfsdocument (vanaf welk moment gaat de 10 dagen lopen voor het afhalen van het verblijfsdocument? Indien bij de aanvraag een goede fotokaart is overgelegd, wordt het verblijfsdocument aan de vreemdeling uitgereikt op de afspraak bij het IND-loket. Op het aanvraagformulier geeft de (erkende) referent de verwachte inreisdatum van de vreemdeling aan. Indien er bij de aanvraag geen (juiste) fotokaart is overgelegd, wordt bij de eerste melding bij het INDloket een nieuwe fotokaart overgelegd. Indien deze juist is, dan kan de vreemdeling na tien werkdagen het verblijfsdocument ophalen. 6

7 Kan de kennismigrant onder de wet momi ook wisselen van werkgever? Hoe verloopt deze procedure? Indien de kennismigrant in dienst treedt bij een andere werkgever, is er sprake van een wijziging van referent. De nieuwe werkgever moet zijn erkend (erkend referentschap). Het nieuwe dienstverband moet door de erkende referent gemeld worden aan de IND. De erkende referent krijgt namelijk plichten jegens deze kennismigrant. Het voormalige dienstverband moet bij de IND worden afgemeld. De voormalige erkende referent heeft namelijk de informatieplicht en moet melden dat het dienstverband is beëindigd. Hiermee vervallen ook de zorg- informatieplicht. De administratieplicht blijft gelden tot vijf jaar na beëindiging van het dienstverband. Hoe gaat de IND handhaven onder momi? Handhaving onder de wet momi zal vooral achter de schermen gaan plaatsvinden. De (erkende) referenten zullen nauwelijks hier iets van merken, tenzij er bijzonderheden worden geconstateerd. De IND zal nauw met haar ketenpartners samenwerken op dit punt. Wordt de Inspectie SZW overbodig met de inwerkingtreding van de wet momi? Nee, de Inspectie SZW doet onderzoek op grond van de WV en zal dit onder de wet momi ook blijven doen. De IND doet onderzoek op grond van de wet momi. Is een werknemer na 3 jaar ook vrij op de arbeidsmarkt onder de wet momi? Dit is een regel die staat omschreven in artikel 4, lid 2, van de Wav. De komst van momi wijzigt niets aan dat onderdeel van de Wav. Een buitenlandse werknemer is vrij op de arbeidsmarkt als hij gedurende een ononderbroken tijdvak van 3 jaar heeft beschikt over een voor het verrichten van arbeid geldige verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel van de Vw 2000 en nadien zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft gevestigd. Bij een afmelding moet de kennismigrant binnen 28 dagen Nederland verlaten, maar in de praktijk heeft de kennismigrant recht op een zoekperiode van 3 maanden. Blijft de zoekperiode onder momi bestaan? De zoekperiode van 3 maanden is van toepassing indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet verwijtbaar is aan het handelen van de kennismigrant. Dit blijft onder de wet momi ongewijzigd. Indien de kennismigrant zelf ontslag neemt of als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is beëindigd, geldt de zoekperiode niet. Hoe ziet het beleid voor vermogende vreemdelingen eruit onder momi? De verblijfsbeperking vermogende vreemdelingen onder de wet momi treedt nog niet in werking per 1 juni De invulling van dit beleid zal nader bekend worden gemakt. Wat is het verschil tussen cluster 3 en cluster 5? Cluster 3: arbeid tijdelijk. Binnen deze cluster vallen de beperking seizoensarbeid, zoals bijvoorbeeld horeca en land- en tuinbouw, en de beperking lerend werken, zoals bijvoorbeeld stagiair en practicant. Voor beide verblijfsdoelen is een tewerkstellingsvergunning vereist. Cluster 5: kennis en talent. Binnen deze cluster vallen de volgende verblijfsdoelen: arbeid als kennismigrant; wetenschappelijk onderzoek in de zin van Richtlijn 2005/71/EG; verblijf als houder van de Europese blauwe kaart; zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (afgestudeerden of hoogopgeleiden); arbeid als zelfstandige. Geldt er een minimum loon voor clusters 3 en 4? Voor zowel cluster 3 (arbeid tijdelijk) als cluster 4 (arbeid regulier) moet de vreemdeling voldoen aan het normbedrag inkomensvereiste. De werknemer dient over een bruto maandinkomen te beschikken welke minimaal gelijk is aan het minimumloon van een 23-jarige. Onder welk cluster vallen de stagiaires en praktikanten? Stagiaires en praktikanten vallen onder de wet momi onder de beperking lerend werken. De categorie lerend werken valt in cluster 3 arbeid tijdelijk. 7

11 (AUA) Klantdirecteuren IND, directeur M&C en directeur DIV c.c. DDMB

11 (AUA) Klantdirecteuren IND, directeur M&C en directeur DIV c.c. DDMB IND-werkinstructie nr. 2013/11 11 (AUA) Openbaar ^~å Klantdirecteuren IND, directeur M&C en directeur DIV c.c. DDMB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 24 mei 2013 sáåçéä~~íë Migratierecht extra låçéêïéêé Overgangssituaties

Nadere informatie

Erkenning als referent

Erkenning als referent Erkenning als referent 1. Waarom deze publicatie? Hebt u een au-pairbureau of culturele uitwisselingsorganisatie? Haalt uw bedrijf of organisatie regelmatig werknemers uit het buitenland naar Europa? Wilt

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd

Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd Voor wie? Voor iedereen die permanent in Nederland wil blijven wonen na minimaal 5 jaar rechtmatig verblijf Doel: Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd zonder

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) (644) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR

Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR Aan directeuren IND cc DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 1 juli 2016 Kenmerk Vindplaats Informind/website IND Onderwerp Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Voortgezet en beroepsonderwijs (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2009/12 (AUB)

IND-werkinstructie nr. 2009/12 (AUB) IND-werkinstructie nr. 2009/12 (AUB) ^~å Directeuren Klantdirectie Regulier Economisch s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 3 juli 2009 sáåçéä~~íë Migratierecht, hoofdtaak: regulier låçéêïéêé Richtlijn 2005/71

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Introductie. Erkend referentschap. Juli 2014

Introductie. Erkend referentschap. Juli 2014 Richtlijnen voor uitvoering Vreemdelingenwet in de praktijk voor universiteiten, academisch ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen Afgestemd met Loket Kennis en Arbeid (IND) Juli 2014 Introductie Naar

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11720 30 juni 2011 Regeling van de Minister voor Immigratie en Asiel van 27 juni 2011, nr. 5701102/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Inleiding Verblijf in de vrije termijn Visa voor kort verblijf Uitgevers (november )

Inleiding Verblijf in de vrije termijn Visa voor kort verblijf Uitgevers (november ) 1 Inleiding Verblijf in de vrije termijn Paspoort-, visum- of mw-vereiste Vrijstelling van paspoort-, visum- of mw-vereiste Ontheffing van paspoort-, visum- of mw-vereiste Verplichtingen in verband met

Nadere informatie

2. Werkgever Als erkend referent wordt beschouwd het bedrijf(sonderdeel) in Nederland dat een dienstverband met de vreemdeling heeft.

2. Werkgever Als erkend referent wordt beschouwd het bedrijf(sonderdeel) in Nederland dat een dienstverband met de vreemdeling heeft. IND-werkinstructie nr. 2013/3 (AUA) Extern Aan Directeur klantdirectie Regulier Economisch Van Hoofddirecteur IND Datum 21 mei 2013 Publicatie datum Onderwerp Kennis en Talent, Kennismigranten, Richtlijn

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15221 7 juni 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 mei 2013, nummer WBV 2013/13, houdende

Nadere informatie

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Intro Artikel 11 WWB geeft aan dat in een aantal gevallen de hier te lande verblijvende vreemdeling met de Nederlander wordt gelijkgesteld. Hierdoor is aanspraak

Nadere informatie

Rapport Datum: 2 juli 2012 Rapportnummer: 2012/112

Rapport Datum: 2 juli 2012 Rapportnummer: 2012/112 Rapport Rapport over een klacht over de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 2 juli 2012 Rapportnummer: 2012/112 2 Klacht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13033 11 mei 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 mei 2015, nummer WBV 2015/6, houdende

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22872 29 juli 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juli 2015, nummer WBV 2015/10, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36324 17 december 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nummer WBV 2014/33,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

B 14 Buitenlandse studenten 3

B 14 Buitenlandse studenten 3 B 14 Buitenlandse studenten 3 1 Inleidinq 1.1 Alqemeen Het beleid is erop gericht vreemdelingen in de gelegenheid te stellen in Nederland een studie of opleiding te volgen. Dit houdt in dat de voor studiedoeleinden

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

De gevolgen voor de vreemdeling

De gevolgen voor de vreemdeling Artikel Sander Groen, Tesseltje de Lange, Kay Grootfaam, Nienke Kruidenberg en Gerjanne Leeuwis - mr. S.M. Groen is partner bij Kroes Advocaten, dr. T. de Lange is universitair docent bestuurs- en migratierecht

Nadere informatie

Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant

Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.77 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0712-1190 Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant algemene informatie bronnen

Nadere informatie

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland B2 1 Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Inleiding Militaire dienstplicht en detentie buiten

Nadere informatie

Openbaar. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND

Openbaar. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND IND-werkinstructie nr. 2014/6 (AUA) Openbaar Aan Klantdirecteuren IND c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 15 juni 2014 Vindplaats Migratierecht extra Onderwerp Normbedragen geldend vanaf Inleiding In

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Leges voor verblijf in Nederland

Leges voor verblijf in Nederland Startpagina ind.nl Leges voor verblijf in Nederland Leges zijn de kosten voor de behandeling van de aanvraag. Dit is afhankelijk van het soort verblijfsdocument dat de vreemdeling aanvraagt. Leges huwelijk,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12691 24 augustus 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juli 2009, nr. 2009/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV.

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV. Pilot kennisindustrie Bijgaand treft u aan informatie over de pilot kennisindustrie, de relevante wet- en regelgeving en het speciale meldingsformulier. Relevante wet- en regelgeving In het kader van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:4914

ECLI:NL:RBDHA:2016:4914 ECLI:NL:RBDHA:2016:4914 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 25-03-2016 Datum publicatie 06-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 14610 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/37)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/37) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/37) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 15 november 2006, nr. 2006/37, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en werk Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het werk. Hieronder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het en een aantal regels rondom

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent

Nadere informatie

Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs

Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs Bijgaand treft u het aanvraagformulier, de checklist en de relevante wet- en regelgeving voor stagiairs aan. Relevante wet- en regelgeving Van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8529 28 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/10, houdende

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS Marianne Wiersma wiersma@wybenga-advocaten.nl 010-214 00 00 / 06 15 07 46 15 VERLENGING & INTREKKING VV

Nadere informatie

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000:

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: Artikel

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het werk en een aantal regels

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STUDIEVISUM 2012/2013

INFORMATIEGIDS STUDIEVISUM 2012/2013 INFORMATIEGIDS STUDIEVISUM 2012/2013 Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) Verblijfsvergunning regulier (VVR) Wijziging verblijfsdoel/ Change of Purpose (COP) Studenten Service Center versie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2014 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2014 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2014 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS Marianne Wiersma wiersma@wybenga-advocaten.nl 010-214 00 00 / 06 15 07 46 15 VERLENGING & INTREKKING VV

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar

Nadere informatie

WI 2017/3 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden

WI 2017/3 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden Werkinstructie 2017/3 (SUA) Aan Directeuren IND cc DDMB Van Hoofddirecteur IND OPENBAAR Nummer & Titel WI 2017/3 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Onderzoek naar het IND toezicht op de erkend referent. Plan van aanpak

Onderzoek naar het IND toezicht op de erkend referent. Plan van aanpak Onderzoek naar het IND toezicht op de erkend referent Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 Modern Migratiebeleid 4 1.1.2 Toezicht op de referent 4 1.2 Afbakening 5 1.3 Relatie met andere

Nadere informatie

Vreemdelingenzaken. Adviescommissie voor. Postbus EH DEN HAAG. 24 november 2014 ACVZ/ADV/20 14/017

Vreemdelingenzaken. Adviescommissie voor. Postbus EH DEN HAAG. 24 november 2014 ACVZ/ADV/20 14/017 Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG aan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heet mr. F. Teeven contactpersoon doorkiesnummer datum ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Postadres Postbus 20301

Nadere informatie

17 Gezinsleden van toegelaten asielzoekers

17 Gezinsleden van toegelaten asielzoekers Gezinsleden van toegelaten asielzoekers B7117.1.1 17 Gezinsleden van toegelaten asielzoekers 17.1 Gezinsleden van toegelaten vluchtelingen 17.1.1 Verblijfsrecht a. Gezinshereniging De echtgeno(o)t(e) en

Nadere informatie

Openbaar. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND

Openbaar. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND IND-werkinstructie nr. 2012/7 (AUA) Openbaar ^~å Klantdirecteuren IND c.c. DDMB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 13 december 2012 sáåçéä~~íë Migratierecht extra låçéêïéêé Normbedragen geldend vanaf 1 Inleiding

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? > Kruis aan welke situatie van toepassing is U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

RICHTLIJN INTRA CORPORATE TRANSFEREES FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

RICHTLIJN INTRA CORPORATE TRANSFEREES FREQUENTLY ASKED QUESTIONS RICHTLIJN INTRA CORPORATE TRANSFEREES FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Directie Dienstverlenen Team Zakelijk Sir Winston Churchilllaan 293 2288 DC RIJSWIJK ZH Postbus 245 7600 AE ALMELO www.ind.nl 16 februari

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Arbeid EA- Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag indienen?

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag indienen? Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) Young Workers Exchange Program Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA 404) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Monitor Kennismigranten Kwantitatieve analyse

Monitor Kennismigranten Kwantitatieve analyse Monitor Kennismigranten Kwantitatieve analyse Monitor Kennismigranten Kwantitatieve analyse Datum Status Definitief Colofon Titel Status Auteur Monitor Kennismigranten Kwantitatieve analyse Definitief

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4976 18 februari 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 februari 2015, nummer WBCTU 2015/1,

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Vc 2000 B16 per 27 06 2007

Vc 2000 B16 per 27 06 2007 Vc 2000 B16 per 27 06 2007 16. Voortgezet verblijf 1. Inleiding Artikel 3.50 Vb bevat een bijzondere regeling voor het voortgezet verblijf van de vreemdeling die als minderjarige in het bezit is gesteld

Nadere informatie

Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier

Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier JU Overdracht verlengingsaanvragen verblijfsvergunning regulier Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/54 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62558 23 november 2016 Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2016, nummer WBV 2016/15,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5611 27 februari 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 februari 2014, nummer WBV 2014/4,

Nadere informatie

(AUA) Openbaar. IND-werkinstructie nr. 2013/13. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND

(AUA) Openbaar. IND-werkinstructie nr. 2013/13. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND IND-werkinstructie nr. /13 (AUA) Openbaar Aan Klantdirecteuren IND c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 24 juni Vindplaats Migratierecht extra Onderwerp Normbedragen geldend vanaf 1 juli Inleiding In

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag heeft ingediend. Dit is een productie

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Universiteit Leiden, die hem als kennismigrant naar Nederland heeft gehaald en hem in de proeftijd heeft ontslagen, heeft verzuimd hem tijdig voor een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 Rapport Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie