Introductie. Erkend referentschap. Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. Erkend referentschap. Juli 2014"

Transcriptie

1 Richtlijnen voor uitvoering Vreemdelingenwet in de praktijk voor universiteiten, academisch ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen Afgestemd met Loket Kennis en Arbeid (IND) Juli 2014 Introductie Naar aanleiding van vragen die Mobstacles heeft ontvangen over hoe MoMi in de praktijk uitgevoerd moet worden, is in nauw overleg met LKA een lijst met richtlijnen geschreven ingedeeld onder de volgende kopjes: Erkend referentschap Zorgplicht Informatieplicht Administratie- en bewaarplicht Formulieren Procedure Erkend referentschap Nieuwe erkend referenten, betalen per verblijfsdoel 5000 voor een referentschap. Onder het referentschap voor arbeid vallen onder andere de volgende groepen: - Kennismigranten - Onderzoeker i.h.k.v. de Kennismigranten - Gastdocenten Er is een apart referentschap voor het verblijfsdoel Onderzoeker ihkv de richtlijn 2005/71. Als u een referentschap wilt gaan afsluiten voor zowel arbeid als voor onderzoekers ihkv de richtlijn 2005/71, dan kost dat Een referentschap afsluiten is éénmalig, daarna kunt u hier blijvend gebruik van maken. Het referentschap vervalt pas na opzegging van u zelf, of na blijkt dat u ernstig nalatig bent geweest in uw plichten als referent. Als erkend referent heeft u een aantal verantwoordelijkheden. Deze zijn onder te brengen in drie plichten: - De zorgplicht - De informatieplicht - De administratie en bewaarplicht 1

2 Zorgplicht Onder zorgplicht wordt verstaan: de plicht van de erkend referent om ervoor te zorgen dat de vreemdelingen zorgvuldig worden geselecteerd en de vreemdeling op de hoogte is van zijn rechten en plichten ihkv de immigratiewetgeving. Onder zorgvuldige selectie verstaat de IND dat er zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van het dossier van de persoon en het beoordelen van de dossierstukken. De erkend referent informeert de vreemdeling afdoende over zijn rechten en plichten, als er informatie wordt versterkt over alle rechten en plichten zoals die ook genoemd zijn in de brochure Coming to work in the Netherlands. Dit kan door - deze rechten en plichten te bespreken, - door een addendum toe te voegen aan het contract, - door deze brochure mee te geven aan de werknemer en kort toe te lichten waarom het belangrijk - door op de eigen website deze informatie helder te hebben staan en de werknemer daarnaar door te verwijzen. Als de erkend referent zich aan de zorgplicht houdt, maar de vreemdeling toch iets doet wat niet in overeenstemming is met zijn beperking, dan heeft dit geen gevolgen voor het erkend referentschap. Als de erkend referent weet heeft van de overtreding door de vreemdeling, dan moet de erkend referent dit wel melden bij de IND. Als blijkt dat dingen niet goed lopen dan zal de IND contact met u opnemen. Alleen bij aanhoudende ongeregeldheden of bij ernstige nalatigheid kan dit tot sancties leiden. 2

3 Informatieplicht Onder informatieplicht wordt verstaan de plicht om wijzigingen door te geven aan de IND die van invloed kunnen zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling. De tekst hierover in Voorschrift Vreemdelingen luidt: Artikel De inlichtingen, bedoeld in deze paragraaf, worden binnen vier weken door de vreemdeling, diens wettelijk vertegenwoordiger, diens referent of diens gewezen referent verstrekt, voor zover hij daarvan kennis heeft of kan hebben, in een door de Minister ter beschikking gesteld formulier. 2. In de verklaring wordt in ieder geval melding gemaakt van: - het feit waarover hij inlichtingen dient te verstrekken; - de personalia van de vreemdeling waarop de inlichtingen betrekking hebben; - de relevante feiten en omstandigheden; - vanaf wanneer de wijziging of omstandigheden zich voordoen of voordeden. De erkend referent geeft zaken door via het Meldingsformulier. Dit formulier is te vinden op de website van de IND. De erkend referent voldoet aan zijn informatieplicht als het de gegevens doorgeeft die gemeld kunnen worden via het meldingsformulier. Afmeldplicht De erkend referent moet alle vreemdelingen afmelden die vertrekken bij de erkend referent. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de vreemdelingen waarvan de verblijfsvergunning van rechtswege al afloopt. In het verleden was het afdoende als alleen vreemdelingen werden afgemeld die eerder stopten dan hun verblijfsvergunning voor was afgegeven. Dat is vanaf 1 juni 2013 niet langer het geval. Hier is enige verwarring over geweest, maar de beleidsafdeling van de IND heeft hierover een knoop doorgehakt waarbij dus alle vreemdelingen moeten worden afgemeld. Verlengingen Als een VVR bijna afloopt stuurt de IND een bericht dat erop wijst dat de VVR bijna afloopt. Er wordt hard gewerkt om dit bericht te versturen aan de erkend referent i.p.v. naar de vreemdeling. Momenteel is het nog niet mogelijk om te garanderen dat dit in alle gevallen zo verloopt. Het kan zijn dat nu nog alleen de vreemdeling een bericht ontvangt, of dat beide partijen een bericht ontvangen. In het bericht wordt de vreemdeling er wel op gewezen dat de verlenging moet worden gedaan middels een werkgeversverklaring. Er gaat nog gekeken worden of deze verwoording optimaal is. 3

4 Kostenverhaal De erkend referent is verantwoordelijk voor de vreemdelingen die het aan zich gebonden heeft en die in Nederland verblijven. Zij worden financieel verantwoordelijk gemaakt via het kostenverhaal. Het kostenverhaal houdt in dat de volgende kosten verhaald kunnen worden op de erkend referent: de kosten van uitzetting bij blijk van illegaliteit in Nederland tot maximaal 12 maanden nadat de vreemdeling is afgemeld bij de IND. De IND zet het kostenverhaal met name in bij uitzettingskosten van illegalen die strafbare feiten hebben gepleegd. Kostenverhaal bij overgaan van vreemdeling van ene erkend referent naar andere erkend referent Op het moment dat een vreemdeling bij één erkend referent vertrekt en daarna onder het referentschap valt van een tweede erkend referent geldt het volgende: Erkend referent één meldt de vreemdeling af. Hij blijft nog tot maximaal 12 maanden verantwoordelijk voor het kostenverhaal van de vreemdeling. Erkend referent twee meldt de vreemdeling aan op zijn laatst vanaf de dag dat de werkzaamheden aanvangen. Vanaf dat moment vervalt de verantwoordelijkheid van erkend referent één. Voorbeeld: Yuan Ming is kennismigrant bij TU Twente. Hij stopt daar per 30 april en gaat per 1 juni aan de slag bij TU Delft. TU Twente is verantwoordelijk voor het kostenverhaal totdat TU Delft het erkend referentschap over Yaun Ming heeft overgenomen, uiterlijk op 1 juni. Status wijziging naar vrij op de arbeidsmarkt Als een vreemdeling voldoende jaren aaneengesloten in overeenstemming met de WAV werkzaamheden verricht, dan is hij vrij op de arbeidsmarkt. Dit kan worden geëffectueerd door wijziging van de arbeidsmarkt aantekening. Uw vreemdeling kan dit zelf doen. Voor kennismigranten wijzigt de arbeidsmarkt aantekening naar Andere arbeid vrij toegestaan. Voor richtlijners wordt de arbeidsmarkt aantekening: Andere arbeid vrij toegestaan. Voor gastdocent wordt de arbeidsmarkt aantekening: Andere arbeid vrij toegestaan Als er een dienstverband is, kan de VVR ook worden gewijzigd naar arbeid in loondienst arbeid vrij toegestaan. (bij aanvraag vvr arbeid in loondienst, kan er op het formulier niet aangegeven worden dat de arbeidsmarkt aantekening arbeid vrij toegestaan moet worden. De IND controleert hier automatisch op. U kunt eventueel wel in een begeleidend schrijven de IND hierop attenderen. (relevante wetgeving B en artikel 4 lid 2 WAV) Deze wijziging is wellicht prettig voor u om te weten, maar valt niet onder de meldingsplicht. 4

5 Vreemdeling bij twee erkend referenten Soms is een vreemdeling actief bij twee werkgevers. Hoe werkt dit in de praktijk. Situatie 1 Te gast Een vreemdeling is te gast bij een tweede organisatie, zonder daarmee een zelfstandige relatie op te bouwen. Casus 1: Paola Gonzalez (Argentinië) doet onderzoek aan de Universiteit Twente (dienstverband). In het kader van haar onderzoek wil zij graag de bibliotheek raadplegen in Delft. Zij gaat een half jaar in Delft in de bibliotheek daar 2 dagen in de week onderzoek literatuur doen. Zij wordt niet betaald door de TU Delft. In dit geval hoeft de erkend referent noch de ontvangende partij hier een melding van te maken naar de IND. Wel belangrijk is dat er zowel bij de erkend referent als bij de ontvangende partij in de administratie een overeenkomst ligt waarin is vastgelegd dat de vreemdeling bepaalde werkzaamheden gaat uitvoeren bij een andere organisatie, maar dat die werkzaamheden wel vallen onder het werk bij de erkend referent. Uiteraard is het hierbij van belang dat er aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldaan blijft én dat de werkzaamheden bij de andere organisatie uitgevoerd wordt in het kader van de werkzaamheden bij de erkend referent. Situatie 2 twee zelfstandige relaties Als een vreemdeling twee zelfstandige relaties aangaat met twee verschillende werkgevers/ gastinstellingen en daarbij wel aan de voorwaarden blijft voldoen van het verblijfsdoel? Casus 2: Sharon McFinn (USA) is een professor aan de universiteit van Tilburg. Ze gaat ook 2 dagen in de week lesgeven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beiden in dienstverband. Casus 3: Yasmin Abouat (Jordanië) is onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker aan de TU/e. Ze kan voor één dag in de week les komen geven aan de Radboud Universiteit. De erkend referent is de organisatie die de verblijfsvergunning heeft aangevraagd voor de vreemdeling (werkgever 1). Noch de erkend referent noch de tweede werkgever hoeft iets door te geven aan de IND. Wel belangrijk is - dat de vreemdeling bij de tweede werkgever werkt in overeenstemming met de WAV (dus dat er een TWV aanwezig is als nodig), - dat de vreemdeling bij de erkend referent nog aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet, waaronder het minimum normbedrag, - dat de tweede werkgever een kopie heeft van het paspoort en de verblijfsvergunning van de vreemdeling. (m.n. voor andere instanties, niet voor de IND) Deze situatie is gelijkelijk op toepassing voor kennismigranten, gastdocenten en richtlijners. 5

6 Administratie- en bewaarplicht De erkend referent is verplicht om relevante informatie over haar werknemers te verzamelen en te bewaren (minimaal 5 jaar). Administratieplicht voor oude vreemdelingen Stukken die in het verleden zijn overgelegd aan de IND hoeven niet te worden geadministreerd. Erkend referenten beginnen vanaf 1 juni 2013 als het ware met een vers dossier van hun oude vreemdelingen. De eerstvolgende procedure die u voor een oude vreemdeling zult doen vallen wel onder de administratie en bewaarplicht. U kunt hierbij denken aan melding van relevante wijzigingen, een wijziging beperking, verlenging etc. Middelencheck resultaatplicht Bij onbezoldigde onderzoekers moet de erkend referent bij de eerste aanvraag een bewijs van voldoende middelen zien. Daarna is de erkend referent ervoor verantwoordelijk dat er jaarlijks aangetoond kan worden dat de onbezoldigd onderzoeker nog over voldoende middelen beschikt. Hoe dit onderbouwd moet kunnen worden hangt af van de middelen die de onderzoeker inzet. Beurs - Als de onderzoeker een beurs meeneemt en u een beursverklaring voor de duur van het onderzoek voorlegt, dan volstaat het dat u jaarlijks aan de onderzoeker vraagt of die nog over de beurs beschikt en de onderzoeker hierop bevestigend antwoord. Dit antwoord hoeft dus niet onderbouwd te worden met stukken. Mocht u beschikken over een meerjarige beursverklaring en er ontbreekt in uw administratie een jaarlijkse bevestiging dat de beurs ook nog voor komend jaar geldt, maar u kunt erop vertrouwen dat er geen rariteiten spelen en de beurs nog gewoon wordt uitgekeerd, dan zal de IND het u waarschijnlijk niet moeilijk maken bij een controle. Eigen middelen / werkgever die salaris doorbetaald / sponsor Bij deze middelen geldt dat er bij de eerste aanvraag alleen voor één jaar aangetoond hoeft te worden dat de vreemdeling over voldoende middelen beschikt. Er moet daarna dan ook jaarlijks uitgevraagd worden of de onderzoeker nog over voldoende middelen beschikt, en dit moet ook aangetoond worden met onderliggende stukken. Middelencheck tegen oorspronkelijk geldende normbedragen De voldoende middelen waarop gecheckt moeten worden zijn op de normbedragen die van toepassing waren tijdens de laatste aanvraag (1 e aanvraag, verlenging, of wijziging beperking). Moment middelencheck Het moment waarop de middelencheck gedaan wordt kan de erkend referent zelf bepalen, zolang er aan alle onbezoldigde onderzoekers maar steeds binnen 12 maanden de vraag wordt voorgelegd. Melding als onderzoeker niet meewerkt Als de onderzoeker nalatig blijft bij het afgeven van de verklaring dat hij nog over voldoende middelen beschikt, dan moet de erkend referent dit melden aan de IND. Dit kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van de vreemdeling. 6

7 Dossier opbouw (verplicht in dossier voor IND) 4.36 voorschrift vreemdelingen Eerste aanvraag Documenten handig voor andere instanties (niet nodig vanuit IND) KM Arbeidscontract/ aanstellingsbesluit (met benoeming UFO-code van functie) Kopie van geldig paspoort Toegang tot salarisadmin. Richtlijner met dienstverband - Arbeidscontract/ aanstellingsbesluit waaruit is op te maken dat iemand tenminste 50% van tijd aan onderzoek besteed. - Ook gastovk behalve als alle elementen in arb ovk zit. (in deze overeenkomst zit o.a. projectinformatie) - kopie van het passend diploma van hoger-onderwijs dat toegang geeft tot doctoraalprogramma s. - Kopie van geldig paspoort - Toegang tot salarisadmin. Richtlijner onbezoldigd - Gastovereenkomst waaruit is op te maken dat iemand tenminste 50% van tijd aan onderzoek besteed. (in deze overeenkomst zit o.a. projectinformatie) - kopie van het passend diploma van hogeronderwijs dat toegang geeft tot doctoraalprogramma s. - Bewijs voldoende middelen van bestaan - Kopie van geldig paspoort Kopie VVR - Kopie VVR - Kopie VVR Verlenging idem - Idem - idem Wijziging (van ander verblijfsdoel naar dit verblijfsdoel) Overnemen van andere erkend referent Deels overnemen van andere erkend referent (vreemdeling blijft dus voor deel bij vorige erkend referent) idem - idem - idem idem - idem - Idem idem - Idem - Idem Kopie geldig paspoort: De officiële beleidslijn vanuit de IND is dat er naast de houderspagina ook de bestempelde pagina s van het paspoort moeten worden meegestuurd. In de praktijk wordt de houderspagina als allerbelangrijkste ervaren. Op het moment dat de IND de paspoortgegevens heeft ontvangen en heeft goedgekeurd (en er bij het ophalen van de verblijfsvergunning ook geen ophef over heeft 7

8 gemaakt) dan zal de IND er naderhand niet over vallen als blijkt dat er bestempelde pagina s in het dossier missen. Kopie nieuw paspoort wel gewenst Als het paspoort van de vreemdeling tijdens het verblijf in Nederland afloopt, dan is het wel de bedoeling dat er in de administratie een kopie wordt opgenomen van het nieuwe paspoort, zodat u altijd een kopie heeft van een geldig verblijfsdocument. Mocht het een keer ontbreken in de administratie, dan zal dit niet direct tot sancties leiden. IND in eigen dossier De IND heeft de volgende stukken zelf tot haar beschikking, waardoor deze niet meer in het dossier bij de erkend referent hoeven te zitten: -kopie VVR - antecedentenverklaring - verklaring dat de onderzoeker bereid is om een TBC-onderzoek te ondergaan als nodig Antecedentenverklaring: een gescande versie volstaat. TBC-verklaring: vanaf 1 juni 2013 controleert de IND scherper op de naleving van de verplichting om een TB-test te doen. Als de IND binnen 3 maanden geen bericht heeft ontvangen van de GGZ dat iemand ook daadwerkelijk een TB test heeft gedaan (zo nodig), dan kan dat gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning. Er kan dan een voornemen tot intrekking worden uitgevaardigd. UFO-code bij Kennismigrantenregeling en richtlijner met arbeidsovereenkomst De IND vindt het erg prettig wanneer iemand onder de UFO functiefamilie code 01 valt, als dan de UFO code ook genoemd is in de arbeidsovereenkomst. Mocht het overduidelijk af te leiden zijn dat de functie binnen deze functiecode familie valt, dan zal de IND er geen halszaak van maken als de code ontbreekt. Het wordt wel op prijs gesteld als de code gewoon wel is vermeld in de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit. 8

9 Formulieren De formulieren zijn beschikbaar op de website van de IND in het Nederlands en het Engels. Kennismigrant Gastdocent Blauwe Kaart arbeid in loondienst: --- tabblad Zakelijk ---onder arbeid: de Nederlandse formulieren voor kennismigranten. Op een zelfde plek op de Engelstalige site vindt u de Engelse formulieren. Onderzoeker in de zin van de richtlijn 2005/71: Onder het tabblad Zakelijk vindt u onder wetenschappelijk onderzoek, doe Nederlandse formulieren die u nodig kunt hebben. Op een zelfde plek op de Engelstalige site vindt u de Engelse formulieren. Regeling hoogopgeleide: Voor de Nederlandse versie: home --- formulieren downloaden en kies: 'het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst na studie (vreemdeling)' Voor de Engelse versie: home --- kies taal English --- download forms ---- en kies: Application for a residence permit with the purpose of residence looking for work and carrying out work whether or not as an employee (foreign national) De volgende vragen en wensen zijn bij de IND neergelegd: Incassoformulieren De incassoformulieren moeten nu voor ieder gezinslid apart worden ingevuld. In de proeftuinformulieren was dat goed opgelost. Zou die werkwijze weer terug kunnen komen? Zou het mogelijk zijn weer een incassokenmerk op het incassoformulier te vermelden? Antwoord: Dit signaal wordt intern uitgezet bij de IND. TBC vragen Moet er een origineel papieren TBC-intentieverklaring aanwezig zijn, of mag het ook gaan om een digitaal document? Antwoord: Ja het mag ook gaan om een digitaal document. Het formulier is overigens niet vormvrij, de IND biedt op haar website hiervoor een format aan. Formulieren niet beveiligd De zorg wordt uitgesproken dat de formulieren van de erkend referent door iedereen gedownload kunnen worden, waardoor ook niet bevoegde mensen uit naam van referent aanvragen zouden kunnen indienen. Zowel binnen uw organisatie als daarbuiten. Antwoord: de IND bekijkt of er per aanvraag reden is om contact op te nemen met de organisatie. Als er bijvoorbeeld informatie mist, of niet klopt, zal dat gebeuren. Als er geen signalen zijn dat dit een vreemde aanvraag is, dan zal de IND geen contact opnemen. Het bericht dat een MVV wordt afgegeven zal overigens uitgaan naar de erkend referent, niet naar een andere organisatie. Gastovereenkomst: Is er een vast format voor de gastovereenkomst? Antwoord: De IND heeft een format voor de gastovereenkomst. Deze hoeft niet gebruikt te worden, zolang alle elementen die erin opgenomen zijn maar wel terug te vinden zijn in de gastovereenkomst of indien het verwerkt is in de arbeidsovereenkomst, in deze arbeidsovereenkomst. 9

10 Momenteel is het format van de IND niet te vinden op de De IND hanteert nog steeds het format wat ze hebben toegestuurd naar alle instellingen die gebruik kunnen maken van de onderzoekersrichtlijn. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om het vast format ook op de website van de IND op te nemen. Startdatum VVR De startdatum op de verblijfsvergunning is de datum is die wordt ingevuld onder kopje de verwachte inreisdatum. Als er hier geen datum wordt ingevuld, wordt de datum aangehouden een dag nadat de MVV is verstrekt. De erkend referent kan hier ook de startdatum van de werkzaamheden invullen, zodat de datum van de verblijfsvergunning overeenkomt met de start van de werkzaamheden. Op die manier voorkom je dat er een gat valt aan het eind van de verblijfsperiode, als nog niet alle onderzoeksweken zijn volgemaakt. Tip: zorg ervoor dat de IND wel voldoende tijd heeft om de aanvraag af te handelen, zodat de verwachte inreisdatum niet in het verleden komt te liggen. Het makkelijkst is een datum die voldoende in de toekomst ligt (bijvoorbeeld twee weken plus 1 dag, of nog iets langer). Het is raadzaam aan te sluiten bij de datum dat iemand daadwerkelijk met de werkzaamheden begint. Het duurt ongeveer 10 werkdagen voordat een verblijfsvergunningspasje is aangemaakt, als alles goed gaat. Invullen duur VVR strikt of ruimer? Vraag: Bij studie krijgt een student een VVR voor de duur van de studie plus 3 maanden. Dat zou ook heel prettig zijn voor richtlijners, dat ze een VVR voor de duur van het onderzoek krijgen plus 3 maanden. Antwoord: voor de IND is dit geen enkel probleem. Het is belangrijk om bij de einddata wel aansluiting te zoeken bij de duur van het onderzoek, maar je mag dat iets ruimer nemen. Het is daarmee prima als je een paar maanden extra meeneemt in de aanvraag. Ook de middelen voor die extra maanden hoeven nog niet aangetoond te worden. Procedure Vanaf wanneer mag vreemdeling verrichten werkzaamheden: De vreemdeling die in het bezit is van een MVV mag hiermee werken, mist op de MVV staat aangetekend dat arbeid is toegestaan. Een vreemdeling die Nederland mag inreizen zonder MVV, kan mag pas arbeid verrichten wanneer het pasje is afgegeven, of met een sticker die bij de IND kan worden afgehaald. Mobstaclesteam juli

Introductie. Erkend referentschap. Juli 2013

Introductie. Erkend referentschap. Juli 2013 Richtlijnen voor uitvoering Vreemdelingenwet in de praktijk voor universiteiten, academisch ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen Afgestemd met Loket Kennis en Arbeid (IND) Juli 2013 Introductie Naar

Nadere informatie

Is één faillissement een indicatie voor onbetrouwbaarheid van de onderneming? Nee, wel een reeks van faillissementen.

Is één faillissement een indicatie voor onbetrouwbaarheid van de onderneming? Nee, wel een reeks van faillissementen. Waar is de wettelijke basis voor de omklap naar het erkend referentschap te vinden? De wettelijke basis is te vinden in rtikel XI Wet modern migratiebeleid (momi): RTIKEL XI 1. Op het tijdstip waarop deze

Nadere informatie

Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd

Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd Langdurig ingezetene VVR onbepaalde tijd Voor wie? Voor iedereen die permanent in Nederland wil blijven wonen na minimaal 5 jaar rechtmatig verblijf Doel: Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd zonder

Nadere informatie

2. Werkgever Als erkend referent wordt beschouwd het bedrijf(sonderdeel) in Nederland dat een dienstverband met de vreemdeling heeft.

2. Werkgever Als erkend referent wordt beschouwd het bedrijf(sonderdeel) in Nederland dat een dienstverband met de vreemdeling heeft. IND-werkinstructie nr. 2013/3 (AUA) Extern Aan Directeur klantdirectie Regulier Economisch Van Hoofddirecteur IND Datum 21 mei 2013 Publicatie datum Onderwerp Kennis en Talent, Kennismigranten, Richtlijn

Nadere informatie

Erkenning als referent

Erkenning als referent Erkenning als referent 1. Waarom deze publicatie? Hebt u een au-pairbureau of culturele uitwisselingsorganisatie? Haalt uw bedrijf of organisatie regelmatig werknemers uit het buitenland naar Europa? Wilt

Nadere informatie

Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse

Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal Kennismigrant 6.650 5.060 5.440 5.880 5.810 7.370 36.190 Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Intro Artikel 11 WWB geeft aan dat in een aantal gevallen de hier te lande verblijvende vreemdeling met de Nederlander wordt gelijkgesteld. Hierdoor is aanspraak

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR

Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR Aan directeuren IND cc DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 1 juli 2016 Kenmerk Vindplaats Informind/website IND Onderwerp Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) (644) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie INTERNATIONAL OFFICE Aanmelding MVV visum voor studie Gebruik hoofdletters: HU student ID :..... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie Familienaam :.......... Voornaam

Nadere informatie

Casusoverzicht voor EURAXESS studie en netwerkdag van 1 december 2011

Casusoverzicht voor EURAXESS studie en netwerkdag van 1 december 2011 1 Casusoverzicht voor EURAXESS studie en netwerkdag van 1 december 2011 Een paar algemene punten over sofinummers: - De uitgiftepunten sofinummers werken uitsluitend op afspraak. Een afspraak kan gemaakt

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2009/12 (AUB)

IND-werkinstructie nr. 2009/12 (AUB) IND-werkinstructie nr. 2009/12 (AUB) ^~å Directeuren Klantdirectie Regulier Economisch s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 3 juli 2009 sáåçéä~~íë Migratierecht, hoofdtaak: regulier låçéêïéêé Richtlijn 2005/71

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

11 (AUA) Klantdirecteuren IND, directeur M&C en directeur DIV c.c. DDMB

11 (AUA) Klantdirecteuren IND, directeur M&C en directeur DIV c.c. DDMB IND-werkinstructie nr. 2013/11 11 (AUA) Openbaar ^~å Klantdirecteuren IND, directeur M&C en directeur DIV c.c. DDMB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 24 mei 2013 sáåçéä~~íë Migratierecht extra låçéêïéêé Overgangssituaties

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STUDIEVISUM 2012/2013

INFORMATIEGIDS STUDIEVISUM 2012/2013 INFORMATIEGIDS STUDIEVISUM 2012/2013 Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) Verblijfsvergunning regulier (VVR) Wijziging verblijfsdoel/ Change of Purpose (COP) Studenten Service Center versie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV.

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV. Pilot kennisindustrie Bijgaand treft u aan informatie over de pilot kennisindustrie, de relevante wet- en regelgeving en het speciale meldingsformulier. Relevante wet- en regelgeving In het kader van de

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Openbaar. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND

Openbaar. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND IND-werkinstructie nr. 2014/6 (AUA) Openbaar Aan Klantdirecteuren IND c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 15 juni 2014 Vindplaats Migratierecht extra Onderwerp Normbedragen geldend vanaf Inleiding In

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62558 23 november 2016 Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2016, nummer WBV 2016/15,

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11720 30 juni 2011 Regeling van de Minister voor Immigratie en Asiel van 27 juni 2011, nr. 5701102/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen.

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. 1. REDEN AANVRAAG eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over eigen risicodrager ZW

Vragen en antwoorden over eigen risicodrager ZW Vraag: Gaat het UWV bij iedere nieuwe ZW-ERD (ongeacht grootte) binnen 6 maanden een bedrijfsbezoek afleggen om te controleren of werkgever voldoet aan verplichtingen? Antwoord: Voor nieuwe eigenrisicodragers

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren

Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren U wilt een subsidieaanvraag doen voor de subsidieregeling praktijkleren. In deze factsheet wordt u aan de hand van vier stappen door het proces geleid. 1 -

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4976 18 februari 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 februari 2015, nummer WBCTU 2015/1,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13033 11 mei 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 mei 2015, nummer WBV 2015/6, houdende

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Rapport Datum: 2 juli 2012 Rapportnummer: 2012/112

Rapport Datum: 2 juli 2012 Rapportnummer: 2012/112 Rapport Rapport over een klacht over de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: 2 juli 2012 Rapportnummer: 2012/112 2 Klacht

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 167 Besluit van 22 april 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met versterking van de uitvoering

Nadere informatie

IVR-VOORSCHRIFTEN VOOR HET SCHADEPREVENTIE ONDERZOEK

IVR-VOORSCHRIFTEN VOOR HET SCHADEPREVENTIE ONDERZOEK IVR-VOORSCHRIFTEN VOOR HET SCHADEPREVENTIE ONDERZOEK Inwerkingtreding 01.09.2009 aangepast 16-10-2017 IVR /SPO/Handboek/Internet/Nederlands/OPU.05 Voorschriften SPO/rev2/16-10-2016/RB 1 / 5 INDEX 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Onderzoek naar het IND toezicht op de erkend referent. Plan van aanpak

Onderzoek naar het IND toezicht op de erkend referent. Plan van aanpak Onderzoek naar het IND toezicht op de erkend referent Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 Modern Migratiebeleid 4 1.1.2 Toezicht op de referent 4 1.2 Afbakening 5 1.3 Relatie met andere

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Universiteit Leiden, die hem als kennismigrant naar Nederland heeft gehaald en hem in de proeftijd heeft ontslagen, heeft verzuimd hem tijdig voor een

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015. Rapportnummer: 2015/010

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015. Rapportnummer: 2015/010 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015 Rapportnummer: 2015/010 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:4914

ECLI:NL:RBDHA:2016:4914 ECLI:NL:RBDHA:2016:4914 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 25-03-2016 Datum publicatie 06-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 14610 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

CASUS #1. www.arbocatalogusggz.nl

CASUS #1. www.arbocatalogusggz.nl CASUS #1 Een klant komt met zijn vrouw aan de balie van een publieke organisatie. De klant heeft thuis een brief gekregen dat hij, na een halfjaardurende procedure, eindelijk zijn aangevraagde document

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

WI 2017/3 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden

WI 2017/3 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden Werkinstructie 2017/3 (SUA) Aan Directeuren IND cc DDMB Van Hoofddirecteur IND OPENBAAR Nummer & Titel WI 2017/3 Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening bij verblijf langer dan drie maanden

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs

Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs Bijgaand treft u het aanvraagformulier, de checklist en de relevante wet- en regelgeving voor stagiairs aan. Relevante wet- en regelgeving Van

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Openbaar. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND

Openbaar. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND IND-werkinstructie nr. 2012/7 (AUA) Openbaar ^~å Klantdirecteuren IND c.c. DDMB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 13 december 2012 sáåçéä~~íë Migratierecht extra låçéêïéêé Normbedragen geldend vanaf 1 Inleiding

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

2 Registratie van gegevens

2 Registratie van gegevens Registratie van gegevens A912.2.1 2 Registratie van gegevens 2.1 Welke vreemdelingen worden geregistreerd In de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie worden in principe alle vreemdelingen opgenomen.

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. voor. Fysiotherapeuten

Stichting Pensioenfonds. voor. Fysiotherapeuten REGLEMENT COMMISSIE BEOORDELING BEROEPSARBEIDSONGESCHIKTHEID Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Datum: 19 juli 2017 Versie: 6.0 1 Begripsbepalingen Waar in dit reglement aanduidingen worden

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Asielzoekers en vrijwilligerswerk (artikel 1a Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen)

Asielzoekers en vrijwilligerswerk (artikel 1a Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen) Vluchtelingen en werk: Wat mag wel en wat mag niet Vreemdelingen waarvan de asielprocedure nog niet is gestart Vreemdelingen van wie de asielprocedure nog niet is gestart mogen in Nederland niet werken.

Nadere informatie

OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER

OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER OPVRAGEN EN INZAGE MEDISCH DOSSIER INLEIDING Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om inzage of een kopie van het patiëntendossier. Het originele dossier is een elektronisch dossier. Hier

Nadere informatie

Handleiding opleidingsregister opleidelingen

Handleiding opleidingsregister opleidelingen Handleiding opleidingsregister opleidelingen (bijgewerkt januari 2017) Ten behoeve van uw volledige inschrijving raden wij u aan de handleiding een keer goed door te lezen om te voorkomen dat er stappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 195 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/37)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/37) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/37) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 15 november 2006, nr. 2006/37, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

B 14 Buitenlandse studenten 3

B 14 Buitenlandse studenten 3 B 14 Buitenlandse studenten 3 1 Inleidinq 1.1 Alqemeen Het beleid is erop gericht vreemdelingen in de gelegenheid te stellen in Nederland een studie of opleiding te volgen. Dit houdt in dat de voor studiedoeleinden

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

(AUA) Openbaar. IND-werkinstructie nr. 2013/13. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND

(AUA) Openbaar. IND-werkinstructie nr. 2013/13. Klantdirecteuren IND c.c. DDMB. Hoofddirecteur IND IND-werkinstructie nr. /13 (AUA) Openbaar Aan Klantdirecteuren IND c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 24 juni Vindplaats Migratierecht extra Onderwerp Normbedragen geldend vanaf 1 juli Inleiding In

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie