Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer en openbare ruimte Maart 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding voor nieuwe parkeernormen Wat is een parkeernorm? Juridische basis voor parkeernormen 2 2. Parkeernorm Gebiedsindeling Tabel Parkeernormen Acceptabele loopafstanden Reductiefactoren parkeervoorzieningen op eigen terrein Aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik Uitvoeringsregels parkeernormen 11 1

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor nieuwe parkeernormen De vigerende parkeernormen zijn in 2008 vastgesteld. De huidige economische situatie vraagt echter om meer flexibiliteit. Deze nota parkeernormen en de beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven geven invulling aan de wens om meer ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast is er invulling gegeven aan de vraag de regelgeving te vereenvoudigen. 1.2 Wat is een parkeernorm? Iedere ruimtelijke functie (wonen, werken, winkelen) trekt een bepaalde hoeveelheid autoverkeer en genereert daarmee ook een bepaalde parkeerbehoefte. Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een dergelijke functie nodig zijn per eenheid of oppervlakte. De parkeernormen die in deze nota worden voorgesteld bieden houvast bij het bepalen van de benodigde parkeerruimte (de parkeereis) bij woningen, kantoren, winkels, etc. Het aantal aan te leggen plaatsen is afhankelijk van de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij die ontwikkeling hoort. Parkeernormen zijn aan de orde bij nieuw- en verbouw van vastgoed. Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd toetst de gemeente of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden behelzen onder andere dat in voldoende mate voorzien wordt in parkeercapaciteit ten behoeve van het bouwplan. Het gebruik van juiste parkeernormen draagt bij aan een gunstig leef- en woonklimaat: met voldoende parkeerplaatsen wordt parkeeroverlast voorkomen, en met een lager aanbod van plaatsen voor bepaalde functies kunnen mensen gestimuleerd worden tot een bewuster mobiliteitsgedrag en een andere vervoerwijze. Sturing in het aanbod van parkeerplaatsen via parkeernormen kan daarbij een middel zijn. 2.3 Juridische basis voor parkeernormen De parkeernormen in deze nota hebben betrekking op nieuw- en verbouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Om te beoordelen of een vergunning verleend kan worden, toetst de gemeente de aanvraag voor een omgevingsvergunning op dit moment aan de bouwverordening en het bestemmingsplan. Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) behoort het onderwerp parkeren te worden geregeld in de (nieuwe) bestemmingsplannen. Als uitwerking hiervan is in artikel 8.17 van de Invoeringswet Wro bepaald dat artikel 8, vijfde lid van de Woningwet vervalt. In verband met wetstechnische problemen is besloten dit deel van de Invoeringswet Wro vooralsnog niet in werking te doen treden. Een nieuwe datum van inwerkingtreding is niet bepaald. Dit betekent dat onder meer het parkeerartikel uit de bouwverordening blijft bestaan, ook indien op grond van de nieuwe Wro een bestemmingsplan wordt vastgesteld, waarin niet is voorzien in een regeling over het parkeren. Omdat deze regeling eindig is adviseert de VNG een nota parkeernormen op te stellen om goed voorbereid te zijn op een nieuwe aanpak. Het college kan ontheffing verlenen van de parkeernormen/parkeereis. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels wordt aangegeven in welke gevallen ontheffing kan worden verleend van de parkeereis. Deze beleidsregels staan niet open voor inspraak of bezwaar en beroep. 2

4 2. Parkeernorm In dit hoofdstuk zijn de tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven welke parkeernorm voor welke functie van toepassing is. Er wordt gewerkt met een minimum en een maximum norm. De minimale norm moet gerealiseerd worden en er mag niet meer gerealiseerd worden dan de maximale norm. De parkeernormen zijn gebaseerd op de parkeerkencijfers van het CROW (Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Op basis van deze tabellen wordt per ruimtelijke ontwikkeling de parkeereis bepaald. De parkeereis is het totaal aan parkeerplaatsen dat de aanvrager moet aanleggen. Deze parkeerplaatsen moeten in principe op eigen terrein worden gerealiseerd. In de beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven is aangegeven wanneer hiervan kan worden afgeweken. 2.1 Gebiedsindeling De parkeernormen gaat uit van een gebiedsindeling centrum, schil en rest. Dit onderscheid is gebaseerd op het uitgangspunt dat het autobezit in het centrum lager is en dat voorzieningen beter bereikbaar zijn middels andere vervoerswijzen, zoals (H)OV en trein. In Eindhoven worden de volgende drie gebieden onderscheiden: Centrum De buurten: Binnenstad, Fellenoord, Witte Dame en De Bergen. Oftewel, het gebied begrensd door: Fellenoord, Boschdijk, Pastoor Petersstraat, Veldmaarschalk Montgomerylaan, Vincent van de Heuvellaan, John F. Kennedylaan, Prof. Dr. Dorgelolaan, Dommel, Vestdijk, Hertogstraat, P Czn Hooftlaan, Wal, Dommel, Edenstraat, Mauritsstraat, Vonderweg, Fellenoord. Schilwijk Rest de overige gebieden binnen de Ring Ring en alles daarbuiten Opmerking: de scheidslijn tussen gebieden loopt in principe over de as van de genoemde straten en wegen (ook in geval van de Ring). Tabel: gebiedsindeling 3

5 2.2 Tabel Parkeernormen aandeel hoofdfunctie Functie eenheid centrum schilwijken rest bezoekers Opmerkingen Min max min max min max WONEN woning groot (>120 m 2 bvo) woning 1,3 1,5 1,5 1,8 1,7 2,3 0,3 BVO NEN 2580 woning midden (80 tot120 m 2 bvo) woning 1,2 1,4 1,4 1,7 1,6 2,1 0,3 BVO NEN 2580 woning klein (< 80 m 2 bvo) woning 1,1 1,3 1,3 1,6 1,5 1,9 0,3 BVO NEN 2580 zelfstandige woning met beperkte zorgvoorzieningen (veel gereserveerde gehandicaptenplaatsen, dus minder gecombineerd gebruik Serviceflat / aanleunwoning woning 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,2 mogelijk) kamer verhuur kamer 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 0,8 0,2 niet de beschikking over eigen verpleeg- / verzorgingstehuis wooneenheid 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,2 vervoer, maar incl. personeel WINKELEN binnenstad / hoofdwinkelgebied 100 m2 bvo 3,0 4,0 nvt nvt nvt nvt 85% 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo stadsdeelwinkelcentrum (winkelcentrum Woensel) 100 m2 bvo nvt nvt nvt nvt 3,0 4,0 85% 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo wijkwinkelcentrum (Haagdijk, Trudoplein, Woenselse markt, excl. supermarkt Kastelenplein) 100 m2 bvo nvt nvt 2,5 3,5 3,0 4,0 85% 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo Buurtwinkelcentrum / solitaire kleinschalige winkel 100 m2 bvo nvt nvt 2,0 2,5 2,5 3,0 85% excl. supermarkt 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo Supermarkt 100 m2 bvo 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 85% 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo Bedoeld is hier een grote publiekstrekker met regionale grootschalige detailhandel 100 m2 bvo nvt nvt 4,5 6,5 5,5 8,0 85% functie. bouwmarkt / tuincentrum 100 m2 bvo nvt nvt 3,0 4,0 4,0 5,0 85% 1 arbeidsplaats = 40 m2 bvo kringloopwinkel 100 m2 bvo 2,2 2,7 2,2 2,7 2,2 2,7 - showroom (auto's, boten etc.) 100 m2 bvo 0,4 0,6 0,6 1,0 1,0 2,0 35% 1 arbeidsplaats = m2 bvo 4

6 hoofdfunctie Functie eenheid centrum schilwijken rest aandeel bezoekers Opmerkingen Min max min max min max (week)markt 1 m' marktkraam 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 85% 1 m' marktkraam = 6 m2 bvo (indien geen parkeren achter kraam dan + 1,0 pp per standhouder extra) WERKEN Kantoren 100 m2 bvo 1,0 1,4 1,2 1,8 1,8 3,0 15% 1 arbeidsplaats = m2 bvo arbeidsextensieve / bezoekersextensieve bedrijven (loods, opslag, transportbedrijf, etc.) 100 m2 bvo 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1,0 5% 1 arbeidsplaats = m2 bvo arbeidsintensieve / bezoekersextensieve bedrijven (industrie, laboratorium, werkplaats, etc.) 100 m2 bvo 0,7 1,2 1,2 2,0 2,0 2,5 5% 1 arbeidsplaats = m2 bvo Arbeidsextensieve/bezoekersintensiev e bedrijven/ Showroom (auto s, keukens meubels, caravans) 100 m2 bvo 0,4 0,6 0,8 1,7 1,0 1,2 35% 1 arbeidsplaats = m2 bvo bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 0,8 1,5 1,0 1,7 1,2 1,9 10% 1 arbeidsplaats = m2 bvo evenementenhal / beursgebouw / congresgebouw 100 m2 bvo 3,0 5,0 4,0 7,0 5,0 10,0 90% VRIJE TIJD café / bar / discotheek / cafetaria 100 m2 bvo 3,0 5,0 4,0 6,0 5,0 7,0 90% restaurant 100 m2 bvo 4,0 8,0 8,0 12,0 10,0 14,0 80% hotel kamer 0,5 1,0 0,7 1,3 0,9 1,5 - museum 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 95% bibliotheek 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 95% bioscoop / theater / schouwburg zitplaats 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 - sociaal cultureel centrum / wijkgebouw 100 m2 bvo 2,0 5,0 3,0 6,0 4,0 7,0 90% 5

7 hoofdfunctie Functie eenheid centrum schilwijken rest aandeel bezoekers Opmerkingen Min max min max min max Gymlokaal 100 m2 bvo 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 95% Indien geen avondfunctie, dan parkeervraag = 0 sporthal (binnen) 100 m2 bvo 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 95% bij sporthal met wedstrijdfunctie: + 0,1-0,2 pp. per bezoekersplaats sportveld (buiten) ha. netto terrein nvt nvt 13,0 27,0 13,0 27,0 95% Alleen opp. sportterreinen tellen mee. dansstudio / sportschool 100 m2 bvo 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 90% squashbanen baan 0,5 1,0 1,0 1,5 1,0 2,0 90% tennisbanen baan 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 95% golfbaan hole nvt nvt nvt nvt 6,0 8,0 95% bowlingbaan / biljartzaal baan/tafel 1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,5 95% stadion zitplaats 0,04 0,2 0,05 0,3 0,06 0,4 99% zwembad 100 m² opp. bassin 7,0 9,0 8,0 10,0 9,0 11,0 98% themapark / pretpark ha. netto terrein 2,0 8,0 3,0 10,0 4,0 12,0 90% overdekte speeltuin/hal 100 m2 bvo 2,0 8,0 3,0 10,0 4,0 12,0 90% manege box nvt nvt nvt nvt 0,3 0,8-100 m2 bvo 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 - GEZONDHEIDSZORG ziekenhuis bed 1,0 1,3 1,3 1,7 1,5 2,0 65% arts / maatschap / therapeut / consultatiebureau Behandelkamer 1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,5 65% apotheek 100 m2 bvo 1,7 2,1 2,0 2,4 2,3 2,7 90% bij vaste bezoektijden bovengrens hanteren met minimum van 3 parkeerplaatsen per praktijk ONDERWIJS beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, WO, HBO) collegezaal 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0 - totale parkeervraag = collegezalen + leslokalen 6

8 hoofdfunctie Functie eenheid centrum schilwijken rest aandeel bezoekers Opmerkingen Min max min max min max beroepsonderwijs dag (MBO, ROC, collegezaal = circa 150 zitplaatsen WO, HBO) leslokaal 4,0 5,0 5,0 7,0 5,0 10,0 - voorbereidend dagonderwijs (Vwo, Havo, Vmbo) leslokaal 0,5 0,8 0,5 1,0 0,5 2,0 - leslokaal = circa 30 zitplaatsen avondonderwijs student 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 - basisonderwijs leslokaal 0,5 0,7 0,6 1,0 0,8 2,0 - exclusief Kiss & Ride crèche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf arbeidsplaats 0,4 0,8 0,5 0,9 0,6 1,0 - exclusief Kiss & Ride Kiss & Ride 100 leerlingen 4,0 6,0 5,0 7,0 6,0 8,0 - OVERIGEN volkstuin perceel nvt nvt nvt nvt 0,3 0,5 Religiegebouw (kerk, moskee, et cetera) zitplaats 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 - gelijktijdige begrafenis / Begraafplaats / crematorium crematie 10,0 20,0 15,0 30,0 15,0 30,0-7

9 2.3 Acceptabele loopafstanden Indien de parkeervraag niet (volledig) op eigen terrein kan worden opgelost kan gekeken worden naar vervangende parkeergelegenheid In onderstaande tabel is aangegeven wat een acceptabele loopafstand tot deze alternatieve parkeergelegenheid is. Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden (in meter) Wonen centrum 400 Wonen schilwijk 200 Wonen rest 100 Winkelen Werken Ontspanning 100 Gezondheidszorg 100 Onderwijs 100 Tabel: acceptabele loopafstand 2.4 Reductiefactoren parkeervoorzieningen op eigen terrein In een woonwijk met veel garages en (dubbele) opritten zijn in theorie mogelijk voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig. In de praktijk zal blijken dat een groot gedeelte van het theoretische aanbod niet wordt gebruikt, doordat auto s toch regelmatig op de openbare weg parkeren. Dit gedrag zal veel minder gebeuren in een gebied waarin het parkeren gereguleerd is (betaald parkeren of een gebied voor parkeervergunninghouders). Daarom zal deze tabel alleen worden toegepast in gebieden waar geen sprake is van een parkeerregulering. Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekend aantal Opmerking Enkele oprit zonder garage 1 0,8 oprit minimaal 5,0 meter diep Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 oprit minimaal 4,5 meter breed Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,6 Garagebox (niet bij woning) 1 0,7 Garage met enkele oprit 2 1,2 oprit minimaal 5,0 meter diep Garage met lange oprit 3 1,5 Garage met dubbele oprit 3 2,0 oprit minimaal 4,5 meter breed Tabel: reductiefactoren parkeervoorzieningen op eigen terrein 8

10 2.5 Aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik De parkeernormen zijn onderverdeeld in functies. In sommige gevallen, met name bij grotere ontwikkelingen, vindt een combinatie van functies plaats. In dat geval dient gekeken te worden naar de momenten in de week waarop per functie de parkeervraag zich voordoet. Op deze wijze is namelijk dubbelgebruik te realiseren, hetgeen uit oogpunt van kostenbesparing en optimaal gebruik van schaarse ruimte wenselijk is. In de CROW-richtlijnen is een tabel opgenomen waarin op basis van ervaringen per functie over de specifieke delen van de week het aanwezigheidspercentage wordt weergegeven. Deze tabel wordt ook in Eindhoven toegepast. Gelijktijdige aanwezigheid Werkdag ochtend Werkdag middag Werkdag avond Koopavond Zaterdagmiddag Zaterdagavond Zondagmiddag Woningen 50% 60% 100% 90% 60% 60% 70% Detailhandel 30% 70% 20% 100% 100% 0% 0% Kantoor 100% 100% 5% 10% 5% 0% 0% Bedrijven 100% 100% 5% 10% 5% 0% 0% Sociaal cultureel 10% 40% 100% 100% 60% 90% 25% Sociaal medisch 100% 100% 30% 15% 15% 5% 5% Ziekenhuis 85% 100% 40% 50% 25% 40% 40% Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% Avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% Bibliotheek 30% 70% 100% 70% 75% 0% 0% Museum 20% 45% 0% 0% 100% 0% 90% Restaurant 30% 40% 90% 95% 70% 100% 40% Café 30% 40% 90% 85% 75% 100% 45% Bioscoop, theater 15% 30% 90% 90% 60% 100% 60% Sport 30% 50% 100% 90% 100% 90% 85% Tabel: Gelijktijdige aanwezigheid (bron: CROW, ASVV 2004) 9

11 3. Uitvoeringsregels parkeernormen Op basis van de tabellen in hoofdstuk 2 kan per ontwikkeling of bouwplan de parkeereis worden berekend. De parkeereis is het totaal aan parkeerplaatsen dat de aanvrager moet aanleggen, waarbij rekening is gehouden met de parkeernormen, meervoudig gebruik van parkeerplaatsen, de reductiefactoren voor parkeergelegenheid op eigen terrein en al aanwezige parkeerplaatsen die aan de oude functie kon worden toegeschreven. De volgende uitvoeringsregels zijn van toepassing: 1. De ontheffingsmogelijkheden voor de aanleg van minder parkeerplaatsen dan de minimale norm en de aanleg van meer parkeerplaatsen dan de maximale norm worden behandeld volgens de door het college vastgestelde beleidsregels. 2. De parkeernorm is inclusief het bezoekers parkeren. De parkeerplaatsen voor bezoekers moeten openbaar toegankelijk zijn. Het aantal bezoekersplaatsen kan bepaald worden met de waarden in de kolom aandeel bezoekers. 3. De (som van de) berekende parkeervraag (= parkeereis) wordt in gehele getallen naar boven afgerond. 4. Studentenkamers/studio s/woningen komen uitsluitend in aanmerking voor de parkeernorm kamerverhuur indien er sprake is van een campuscontract, zie ook de beleidsregels. 5. Salderen: bij functiewijziging (waarbij het pand blijft staan) kan worden afgeweken van de parkeernorm op eigen terrein, als de parkeervraag die bij de nieuwe functie hoort, lager of gelijk is aan de parkeervraag (op basis van de parkeernorm die gold bij de bouwaanvraag) van de oude functie. In dat geval hoeven er geen extra parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Als de norm voor de nieuwe functie hoger is, moet het verschil aan parkeerplaatsen tussen de nieuwe parkeereis en de bestaande (aan de oude functie toe te wijzen plaatsen) extra worden aangelegd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheidspercentages van de nieuwe en de oude functie. 6. Wanneer niet vooraf bekend is welke functies zich in een gebouw gaan vestigen, wordt per aanvraag bekeken welke parkeereis gesteld moet worden, daarbij rekening houdend met de volgens het bestemmingsplan toegestane functies. 7. Als bij een functie ten gevolge van de parkeereis parkeercapaciteit wordt gerealiseerd, dan is deze capaciteit ook primair bedoeld voor de gebruikers en bezoekers van de betreffende functie. Het is de eigenaar van de parkeerplaatsen niet toegestaan de aan de functie gekoppelde capaciteit, geheel of gedeeltelijk, structureel anders in te zetten, tenzij de eigenaar op basis van ervaringscijfers en een actuele parkeerbalans kan aantonen dat het gebruik van de parkeerplaatsen door een andere dan de beoogde doelgroep(en) geen nadelige gevolgen heeft voor de directe omgeving. 8. Het halen en brengen van kinderen genereert vraag naar parkeerruimte bij basisscholen en kinderdagverblijven. Voor de berekening van het aantal parkeervoorzieningen bij deze voorzieningen wordt verwezen naar de publicatie parkeerkencijfers basis voor parkeernormering van het CROW. 10

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling 1 Parkeernorm In dit hoofdstuk zijn de tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven welke parkeernorm voor welke functie van toepassing is. Er wordt gewerkt met een minimum en een maximum norm. De minimale

Nadere informatie

gemeente Eindhoven In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden:

gemeente Eindhoven In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden: gemeente Eindhoven Bijlage Parkeernormen Gebieden In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden: Centrum: De buurten: Binnenstad, Fellenoord, Witte Dame en Bergen. Oftewel, het gebied

Nadere informatie

Parkeernormen Valkenswaard - Centrum

Parkeernormen Valkenswaard - Centrum en Valkenswaard - Centrum WONEN woningen type I 1,60 pp/ woning 0,3 pp per won. koop en huur woningen type II 1,40 pp/ woning 0,3 pp per won. koop en huur woning type III 1,25 pp/ woning 0,3 pp per won.

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 Bijlage 1 Parkeren Wonen woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 woning midden > 350 m3 maar < 450 m3 woning 1,38 1,60 1,81 0,32 woning klein < 350 m3 woning 1,17 1,38 1,49 0,32 appartement groot

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

Bijlage 4 Nota Parkeernormen

Bijlage 4 Nota Parkeernormen 103 Bijlage4 NotaParkeernormen Rhoadviseursvoorleefruimte 192600.17267.00 NL.IMRO.1926.bp0001300504001 104 Rhoadviseursvoorleefruimte 192600.17267.00 NL.IMRO.1926.bp0001300504001 Tabel 1. Berekeningsaantallen

Nadere informatie

Bijlage 12 Cijfers verplaatsingsgedrag

Bijlage 12 Cijfers verplaatsingsgedrag Bijlage 12 Cijfers verplaatsingsgedrag De inwoners van Hof van Twente leggen Bestemming van de verplaatsing Aantal verplaatsingen per dag per dag vanuit hun woning ongeveer Hof van Twente 31.668 45.000

Nadere informatie

!" % " !" #, # " ) - "" '()., " " ) " !" # /!" #!" / ( / "

! %  ! #, #  ) -  '().,   )  ! # /! #! / ( / ! #! #$%#$&'() *+! %! #, # ) - '().,! )! #! /! /! #! /! ( / /!, & '(0$1)! *2 # 3! % ( 3! 4! # /! 0 1. 0 #1 0 1 0 (1) 0 $1) ' 3 5 (.!! $ -! 0 #1 # 6#2 62 ' / 7 5$ #$% # 8!9 5! (! 4 0#1 01 $ - 5( 7 - &'!(

Nadere informatie

Parkeernormen naar categorie

Parkeernormen naar categorie en naar categorie Uitgangspunt Het in de parkeernormen aangegeven aandeel voor moet altijd toegankelijk en beschikbaar zijn en blijven ten behoeve van het parkeren van van het betreffende object. Het is

Nadere informatie

Functie Parkeernormen Per. 1,40 1,60 1,90 2,10 woning 0,3. 1,30 1,50 1,70 1,90 woning 0,3. 1,20 1,30 1,40 1,60 woning 0,3

Functie Parkeernormen Per. 1,40 1,60 1,90 2,10 woning 0,3. 1,30 1,50 1,70 1,90 woning 0,3. 1,20 1,30 1,40 1,60 woning 0,3 Parkeernormen Functie Parkeernormen Per Wonen Koop, vrijstaand 1,60 1,80 2,10 2,40 woning 0,3 Koop, twee-onder-één-kap 1,50 1,70 2,00 2,20 woning 0,3 Koop, tussen- of hoekwoning 1,40 1,60 1,80 2,00 woning

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde hde-123 5 oktober 2012 Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde projectnummer: hde-040 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst

Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst Inleiding Het autobezit in Nederland daalt. Niet in de Achterhoek en niet in de gemeente Bronckhorst. Het aantal auto s in de gemeente is de afgelopen vijf

Nadere informatie

Bijlage 5 Parkeernormen

Bijlage 5 Parkeernormen Bijlage 5 Parkeernormen In onderstaande tabel zijn de parkeernormen voor de kom van Bathmen opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in functies en bruto vloer oppervlak (BVO). Tabel parkeernormen functie

Nadere informatie

Overzicht parkeernormen

Overzicht parkeernormen Overzicht parkeernormen Bouwmarkt Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max 87% Zeer sterk stedelijk - - - 1,2 1,45 1,7 1,7 1,95 2,2 2,2 2,45 2,7 Niet stedelijk - - - - - -- - - 2,6 2,2 2,45 2,7

Nadere informatie

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk 1. Woningen Wonen eenheid centrum overloopgebied rest bebouwde kom totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers Woningen duur pp/woning 1,5

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard

BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard BELEIDSNOTA PARKEERNORMERING GEMEENTE VALKENSWAARD - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard Versie 19 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Parkeerkencijfers

Nadere informatie

overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld;

overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld; Nr. 8, Afdeling Stadsbeheer De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat in januari 2006 de actualisatie van het parkeerbeleidsplan voor Tiel is vastgesteld; dat in januari 2008 de raad de parkeervisie

Nadere informatie

Parkeernormen auto per functie per stedelijke zone

Parkeernormen auto per functie per stedelijke zone Deze parkeernormen zijn vastgesteld in de 'Nota Parkeernormen Deventer 2013, auto en fiets' op 02 oktober 2013. Voor toepassing van de normen zie: 'Beleidsregel parkeernormen Deventer 2013'. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Wijziging bijlage 1 behorende bij de Bouwverordening Rotterdam 2010

Wijziging bijlage 1 behorende bij de Bouwverordening Rotterdam 2010 Wijziging bijlage 1 behorende bij de Bouwverordening Rotterdam 2010 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voostel van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2012 om de bouwverordening

Nadere informatie

Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond

Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond Per functie en per zone is de parkeernorm weergegeven in aantallen parkeerplaatsen. WONEN (inclusief bezoekers) Type Eenheid Centrum Schil Rest Grondgebonden

Nadere informatie

Nota parkeernormen

Nota parkeernormen Nota parkeeren 2011-2012 Registratie nummer:1087/263vastgesteld 4 oktober 2011 Versie V1.0 14 september 2011 Gemeente Culemborg Afdeling stadsontwikkeling V:\Stadsontwikkeling\Stadsontwikkeling\RI\Projecten\GVVP\GVV03

Nadere informatie

2. Hoofdcategorie Werken Eenheid binnenstad schil binnenstad Aandeel Opmerking

2. Hoofdcategorie Werken Eenheid binnenstad schil binnenstad Aandeel Opmerking Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Nieuw Delft Overzicht parkeernormen Delft 2013 1. Hoofdcategorie Wonen Grondgebonden woning > 140 m2 bvo per woning 1,4 1,7 1,6 1,9 0,3 100-140 m2 bvo per woning 1,3

Nadere informatie

Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012

Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012 Tabel 1 behorende bij de Beleidsregels Parkeren Maassluis 2012 De parkeernormen in de tabellen zijn inclusief het bezoekersaandeel. De verdeling van de gebieden Centrum, Schil, Rest en Buitengebied is

Nadere informatie

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan:

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan: Parkeernormen 1 Parkeren personenauto s 1.1 Bruikbaarheid parkeerplaats Tot een parkeerplaats bedoeld in deze parkeernormen wordt verstaan: bij haaks parkeren: een verhard vak van ten minste 5,00 meter

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2013

Nota parkeernormen 2013 Nota parkeernormen 2013 Registratie nummer: Versie V0.1 juni 2013 Gemeente Culemborg Afdeling stadsontwikkeling V:\Stadsontwikkeling\Stadsontwikkeling\RI\Projecten\GVVP\GVV03 parkeren\parkeerkengetallen

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 31 Besluit: B & W 3 april 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL PARKEERNORMEN HELMOND 2007

Jaar: 2007 Nummer: 31 Besluit: B & W 3 april 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL PARKEERNORMEN HELMOND 2007 Jaar: 2007 Nummer: 31 Besluit: B & W 3 april 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL PARKEERNORMEN HELMOND 2007 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond besluit vast te stellen de Beleidsregel parkeernormen

Nadere informatie

Bijlage 1 Parkeernormen

Bijlage 1 Parkeernormen Bijlage 1 Parkeernormen 1. Algemeen Uitgangspunten parkeernormen De hoogte van de parkeernormen is afhankelijk van een aantal uitgangspunten die door het CROW in de publicatie ASVV 2012 zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Druten

Nota Parkeernormen Gemeente Druten Pagina 1 van 14 Nota Parkeernormen Gemeente Druten Colofon Titel: Vastgesteld door: Vastgesteld op: Nota parkeernormen Gemeente Druten Gemeenteraad Pagina 2 van 14 1. Inleiding In juli 2006 heeft het college

Nadere informatie

Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland

Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland Bijlage 1 Parkeernormen Gemeente Berkelland Parkeernorm centrum functie parkeer-no rm bezoekers-aand eel eenheid appartement 1,3 0,3 woning woning sociale sector/rijtjeswoning 1,5 0,3 woning woning middeldure

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1: Parkeernormen uit Nota Parkeernormen (vastgesteld 2005)

Bijlagen Bijlage 1: Parkeernormen uit Nota Parkeernormen (vastgesteld 2005) Bijlagen Bijlage 1: Parkeernormen uit Nota Parkeernormen (vastgesteld 2005) Parkeernorm, onderscheiden naar type type sociale beleggershuur dure koop bejaarden senioren/klein appartement min parkeerkencijfer

Nadere informatie

Beleidsregel parkeernormen Helmond 2007 Wetstechnische informatie

Beleidsregel parkeernormen Helmond 2007 Wetstechnische informatie Beleidsregel parkeernormen Helmond 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Helmond Officiële naam regeling Beleidsregel parkeernormen Helmond 2007 Citeertitel

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water 2 bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water " (vastgesteld) Regels bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water" (vastgesteld) 3 4 bestemmingsplan

Nadere informatie

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo ), de Woningwet, de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Toetsing parkeerbehoefte bouwaanvraag gemeente Purmerend

Toetsing parkeerbehoefte bouwaanvraag gemeente Purmerend Toetsing parkeerbehoefte bouwaanvraag gemeente Purmerend Inleiding Op grond van de Gemeentelijke Bouwverordening Purmerend dient de parkeerbehoefte van een bouwaanvraag te voldoen aan de parkeernorm. De

Nadere informatie

Parkeernorm centrum. parkeernorm. bezoekersaandeel eenheid. functie

Parkeernorm centrum. parkeernorm. bezoekersaandeel eenheid. functie Parkeernorm centrum functie parkeernorm bezoekersaandeel eenheid appartement 1,3 0,3 woning woning sociale sector/rijtjeswoning 1,5 0,3 woning woning middeldure sector 1,8 0,3 woning woning dure sector

Nadere informatie

nota parkeernormering

nota parkeernormering nota parkeernormering Gemeente Hardenberg afdeling Infrastructuur en Gebouwen sectie Verkeer en Vervoer versie 12 april 2007 1. inleiding Bij alle nieuw- of verbouwprojecten van woningen, winkels, bedrijven,

Nadere informatie

GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen

GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen Inhoudsopgave Bijlage 1 Stedelijkheidsgraden Stichtse Vecht... 2 Bijlage 2a - Stedelijke zones Maarssenbroek... 3 Bijlage 2b - Stedelijke zones Maarssen Dorp...

Nadere informatie

Bijlage 2. Nota Parkeernormen

Bijlage 2. Nota Parkeernormen Bijlage 2 Nota Parkeernormen 2 Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen.

Nadere informatie

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 Nota Bouwen & Parkeren 2011-2016 Inleiding Parkeerdruk en parkeeroverlast behoren tot de meest voorkomende klachten van bewoners in Den Helder. De mate waarin de overlast wordt ervaren verschilt per wijk,

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

Overzicht parkeerkencijfers naar stedelijkheidsgraad

Overzicht parkeerkencijfers naar stedelijkheidsgraad Print voorbeeld Page 1 of 25 Bijlage Parkeerkencijfers 6.3.2.2 Overzicht parkeerkencijfers naar stedelijkheidsgraad Bij de parkeerkencijfers wordt onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad en naar de

Nadere informatie

In 2017 zal de volledige update van de parkeernormen die opgenomen staan in de Beleidsregel Parkeernormen Helmond 2007, opgepakt moeten worden.

In 2017 zal de volledige update van de parkeernormen die opgenomen staan in de Beleidsregel Parkeernormen Helmond 2007, opgepakt moeten worden. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 21541 1 februari 217 Beleidsregel parkeernormen Helmond 217 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond besluit I. vast te stellen de

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Concept versie bij collegebesluit van 8 november Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Nota Parkeernormen. Concept versie bij collegebesluit van 8 november Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraaf 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan 2006 Gemeente

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bestemmingsplan Druten-Oost Gemeente Druten BIJLAGEN BIJ DE REGELS wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Bijlage 1 Nota parkeernormen 2011 Pagina 1 van 14 Nota Parkeernormen Gemeente Druten

Nadere informatie

Parkeernormen Almere datum: 1 januari 2017

Parkeernormen Almere datum: 1 januari 2017 Parkeernormen Almere datum: 1 januari 2017 Sterk stedelijk (excl. Stadscentrum) Wonen Type woning Eenheid parkeernorm* Koop, vrijstaand per woning 2,1 Koop, twee-onder-een-kap per woning 2,0 Koop, tussen/hoek

Nadere informatie

Uittreksel van CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'.

Uittreksel van CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. Bijlage: 1 Uittreksel van CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. Het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwlocaties kan worden bepaald op basis van parkeerkencijfers

Nadere informatie

Bijlage 1 - Parkeernormen gemeente Ede

Bijlage 1 - Parkeernormen gemeente Ede Bijlage 1 - Parkeernormen gemeente Ede Stad Ede Dorpen Functie Eenheid Centrum Schil centrum Stationsgebied Rest bebouwde kom Bennekom en Lunteren Overige dorpen Buitengebied Aandeel bezoekers Hoofdgroep

Nadere informatie

Beleidsregels voor toepassing van artikel van de Bouwverordening gemeente Arnhem 2003.

Beleidsregels voor toepassing van artikel van de Bouwverordening gemeente Arnhem 2003. Ons kenmerk: 2011.0.075.888 Zaaknummer: 2011-06-01576 Beleidsregels voor toepassing van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Arnhem 2003. 21 juni 2011 1 2 Beleidsregels voor toepassing van artikel

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Inspraak over parkeernormen in Leiden 3. Inspraak wanneer en hoe? 4. Het voorstel: de regels over parkeernormen 5. Het voorstel: de parkeernormen 6

Inspraak over parkeernormen in Leiden 3. Inspraak wanneer en hoe? 4. Het voorstel: de regels over parkeernormen 5. Het voorstel: de parkeernormen 6 Inhoudsopgave Inspraak over parkeernormen in Leiden 3 Wat zijn parkeernormen? 3 Waarom parkeernormen? 3 Inspraak wanneer en hoe? 4 Het voorstel: de regels over parkeernormen 5 Het voorstel: de parkeernormen

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

In 2011 heeft de gemeente Maastricht parkeernormen (benodigde parkeerruimte per woonfunctie)

In 2011 heeft de gemeente Maastricht parkeernormen (benodigde parkeerruimte per woonfunctie) Samenvatting In 2011 heeft de gemeente Maastricht parkeernormen (benodigde parkeerruimte per woonfunctie) vastgesteld voor verschillende woonfuncties. Ontwikkelingen in de Maastrichtse samenleving vragen

Nadere informatie

1.1 Bepalen parkeerbehoefte Burgemeester en wethouders bepalen de behoefte volgens onderstaande tabellen.

1.1 Bepalen parkeerbehoefte Burgemeester en wethouders bepalen de behoefte volgens onderstaande tabellen. Parkeernormen A Auto s 1 Parkeernormen per functie 1.1 Bepalen parkeerbehoefte Burgemeester en wethouders bepalen de behoefte volgens onderstaande tabellen. Hoofdfunctie Wonen Eenheid Norm Aandeel Vrijstaande

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Asten

Nota Parkeernormen Gemeente Asten Nota Parkeernormen Gemeente Asten 2011 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 20 december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPPENLIJST... 4 2. INLEIDING... 6 2.1 AANLEIDING... 6 2.2 ACHTERGROND... 6 2.3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

Nota Parkeernormen 2014

Nota Parkeernormen 2014 Nota Parkeernormen 2014 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Grave d.d. 3 december 2013 Mij bekend, De gemeentesecretaris. Pagina 2 1. Inleiding De gemeentelijke parkeernormen zijn voor het

Nadere informatie

Gemeente Uden Gemeente Veghel. Parkeernormen Eindrapport

Gemeente Uden Gemeente Veghel. Parkeernormen Eindrapport Gemeente Uden Gemeente Veghel Parkeernormen Eindrapport Gemeente Uden Gemeente Veghel Parkeernormen Eindrapport Datum 24 oktober 2006 UDN006/Sps/0096 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Aanwezigheidspercentages

Aanwezigheidspercentages Bijlage 1 Aanwezigheidspercentages Bron: CROW, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW-publicatie 317, 2012 Bijlage 2 Fietsparkeren 2 3 Bron: CROW, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW-publicatie

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012

Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Beleidsregels toepassing parkeernormen gemeente Eindhoven, Maart 2012 Burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven; gelezen de nota parkeernormen gemeente Eindhoven, maart 2012; overwegende dat het

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Inleiding Inhoudelijk Wettelijk/Juridisch

Nota Parkeernormen Inleiding Inhoudelijk Wettelijk/Juridisch Nota Parkeernormen Inleiding Er zijn twee aspecten met betrekking tot parkeernormen die aan herijking toe zijn, dan wel opnieuw dienen te worden vastgesteld. Enerzijds betreft het de inhoudelijke kant

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

Parapluherziening parkeernormering Rotterdam.

Parapluherziening parkeernormering Rotterdam. ontwerpbeheersverordening Parapluherziening parkeernormering Rotterdam. Opgesteld door: Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, Bureau Bestemmingsplannen Vastgesteld d.d.:... Postbus 6575 3002 AN, Rotterdam

Nadere informatie

pagina 56 Voor zoveel nodig goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 24 juli 1968, G.S. nr. 790.

pagina 56 Voor zoveel nodig goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 24 juli 1968, G.S. nr. 790. pagina 56 Voor zoveel nodig goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 24 juli 1968, G.S. nr. 790. Afgekondigd: 31 juli 1968 In werking getreden: 1 augustus 1968 N.B. In alle

Nadere informatie

Nota parkeernormen gemeente Twenterand

Nota parkeernormen gemeente Twenterand Nota parkeernormen gemeente Twenterand Leeswijzer: 1. Inleiding - 1.1 De aanleiding voor het opstellen van de Nota parkeernormen - 1.2 Advies ministerie en VNG - 1.3 Voordelen - 1.4 Conclusie 2. Uitgangspunten,

Nadere informatie

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber Nota Parkeernormen 2014-2019 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 novenber 2014 1 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 november 2014 2 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2013 1/7 1. Inleiding In maart 2009 is de Notitie toepassing parkeernormen vastgesteld. Deze notitie was gebaseerd op de CROW normering uit september

Nadere informatie

Parapluherziening parkeernormering Rotterdam.

Parapluherziening parkeernormering Rotterdam. ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening parkeernormering Rotterdam. Opgesteld door: Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, Bureau Bestemmingsplannen Vastgesteld d.d.:... Postbus 6575 3002 AN, Rotterdam Toelichting

Nadere informatie

Berekening benodigde parkeerplaatsen

Berekening benodigde parkeerplaatsen Berekening benodigde parkeerplaatsen Parkeren 1 Gehanteerde parkeernormen en aanwezigheidspercentages 2 Toepassing parkeernormen op planologisch maximale situatie 3 Benodigd aantal parkeerplaatsen planologisch

Nadere informatie

Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto)

Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto) Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto) De typologie die het CROW aanhoudt (duur, midden en goedkoop) is te vaag en dient geconcretiseerd te worden. Hiervoor zijn de bedragen aangehouden uit de Provinciale

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. gemeente Uitgeest

Nota Parkeernormen. gemeente Uitgeest Nota Parkeernormen gemeente Uitgeest int13.2400 Afdeling Ruimte augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Juridisch kader... 4 3. Parkeernormen Uitgeest... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Categorieën...

Nadere informatie

Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping

Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping Vastgesteld door de gemeenteraad, 31 oktober 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Trends 5 1.3 Doelstelling 6 1.4 Leeswijzer 6 2. Evaluatie

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

Bijlagen Nota Parkeernormen

Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlage 1. Verklarende woordenlijst 2 Bijlage 2. Literatuurlijst 3 Bijlage 3. Tekst uit de Parkeernota over parkeernorm 4 Bijlage 4 Overzicht fietsparkeernormen 5 Bijlage 5.

Nadere informatie

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Parkeernormen en bijbehorende beleidsregels.

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Parkeernormen en bijbehorende beleidsregels. gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.2I22.00I Inboeknummer oybstoogy6 Dossiernummer pzr.ssr zz mei zooz Commissie notitie Betreft startnotitie over Parkeernormen en bijbehorende beleidsregels. 1 Inleiding

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten 1. Aanleiding Door het parkeren nadrukkelijk te toetsen en de juiste parkeernorm zo vroeg mogelijk in het planproces te bepalen wordt parkeeroverlast voorkomen en wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Den Helder

Nota Parkeernormen Den Helder Nota Parkeernormen Den Helder 2017 2021 Vastgesteld: 30 januari 2017 Publicatie: 5 februari 2017 Versie: V3 1. Inhoud 2. AANLEIDING... 3 a. Nota Bouwen en Parkeren... 3 b. Het bestemmingplan... 3 3. VAN

Nadere informatie

Nota parkeernormen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Woerden

Nota parkeernormen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Woerden Nota parkeernormen Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Woerden Gemeente Woerden Versiedatum: 31 januari 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 3 1.3 Achtergronden

Nadere informatie

Mozartlaan 40. Gemeente Hilversum Afdeling Beleidsontw ikkeling, team Advies

Mozartlaan 40. Gemeente Hilversum Afdeling Beleidsontw ikkeling, team Advies Mozartlaan 40 Gemeente Hilversum Afdeling Beleidsontw ikkeling, team Advies Inhoudsopgave Bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Beleidsregels Parkeernormen Hilversum 2009 4 vastgesteld bestemmingsplan Mozartlaan

Nadere informatie

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland projectnummer 26830.00.00 opdrachtgever Gemeente Lansingerland contactpersoon Dhr. R. van Noortwijk projectleiding Dhr. P. Veenbrink corsa nr. T14.06812 SOAB Breda,

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Beleidsnota Parkeernormen. Gemeente Venray

Beleidsnota Parkeernormen. Gemeente Venray Beleidsnota Parkeernormen Gemeente Venray Afdeling Ruimte december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Juridisch kader... 3 1.3 Doelstelling... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Functie Binnenstad Ringwijken Buitenwijken. Sociale huurwoning > 50 m2 1,0 / woning 1,0 / woning 1,3 / woning

Functie Binnenstad Ringwijken Buitenwijken. Sociale huurwoning > 50 m2 1,0 / woning 1,0 / woning 1,3 / woning Tabel A1 Parkeernormen voor woningen Functie Binnenstad Ringwijken Buitenwijken Sociale huurwoning > 50 m2 1,0 / woning 1,0 / woning 1,3 / woning Grondgebonden huur- en koopwoningen: - rijwoning - (half)

Nadere informatie

Fietsparkeerkencijfers 2010

Fietsparkeerkencijfers 2010 Fietsparkeerkencijfers 2010 Utrecht, juni 2010 1 Inleiding Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorziening wordt bij voorkeur bepaald op basis van tellingen.

Nadere informatie

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien.

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. Programma en parkeereis In het bestemmingsplan Hart van Zuid zijn de parkeernormen uit

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Amersfoort 2009. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer

Nota Parkeernormen Amersfoort 2009. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Verkeer en Vervoer Nota Parkeernormen Amersfoort 2009 Colofon Samensteller Walter Prot Met dank aan alle externen en

Nadere informatie

NOTA PARKEERNORMEN RHEDEN Parkeernormen

NOTA PARKEERNORMEN RHEDEN Parkeernormen NOTA PARKEERNORMEN RHEDEN 2015 Parkeernormen Vastgesteld: 28 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Wijziging Bro leidt tot Nota Parkeernormen Rheden 2015 1 1.2 Verankering parkeernormen in bestemmingsplan

Nadere informatie

Parkeernormennota Sliedrecht 2016

Parkeernormennota Sliedrecht 2016 Parkeernormennota Sliedrecht 2016 December 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel nota parkeernormen Sliedrecht... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Juridisch kader... 4 2.1 Vervallen stedenbouwkundige bepalingen

Nadere informatie

memo College van Burgemeester en wethouders aan Parkeernormen en compensatieregeling

memo College van Burgemeester en wethouders aan Parkeernormen en compensatieregeling memo aan onderwerp College van Burgemeester en wethouders Parkeernormen en compensatieregeling van dienst/proj. directie ROB afdeling GBO telefoon 8358 M.J. de Lange in samenwerking met Ewald Dijkstra

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

[XI Informatie Zienswijzen I wensen en bedenkingen Peilen van gevoelens

[XI Informatie Zienswijzen I wensen en bedenkingen Peilen van gevoelens Datum Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. RM W9-0098 Contactpersoon: Caroline Jacobs Email: C.G.Jacobs@bergenopzoom.nl Tel: 01 64-277402 Onderwerp Nota Parkeemonnering

Nadere informatie

Bijlage 1. Vastgestelde beleidsregel tot stand komen (uitbreiding van) een blauwe zone

Bijlage 1. Vastgestelde beleidsregel tot stand komen (uitbreiding van) een blauwe zone Bijlage 1 Vastgestelde beleidsregel tot stand komen (uitbreiding van) een blauwe zone Bijlage 1 : Vastgestelde beleidsregel tot stand komen (uitbreiding van) een blauwe zone Bijlage 2 Samenvatting uitgiftecriteria

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie