Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur All4Data BV Heiligenbergerweg AM Amersfoort T +31 (0) E W Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november 2013

2 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst 2 Artikel 3 Aflevering en Oplevering 2 Artikel 4 Vergoeding 2 Artikel 5 Facturering, verschuldigdheid en betaling 3 Artikel 6 Algemene en bijzondere voorwaarden 3 Artikel 7 Overige bepalingen verband houdend met SaaS 4 Artikel 8 Service Level Agreement (SLA) 6 Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november 2013

3 Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur In de algemene voorwaarden wordt met Opdrachtgever, de klantorganisatie, en met Opdrachtnemer, All4Data (statutair gevestigd te Amersfoort onder kvk-nummer ) bedoeld. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de klantorganisatie en All4Data voor het gebruik van de applicatie Appvocatuur als dienstverlening via het internet. De Opdrachtgever heeft besloten gebruik te willen maken van de SaaS (Software as a Service), die de Opdrachtnemer aanbiedt via de URL die in de overeenkomst is opgenomen. Artikel 1 Begrippen In de algemene voorwaarden worden een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de ARBIT-Voorwaarden. Daarnaast gelden de volgende aanvullende begrippen met hun betekenis: 1.1 Applicatie: Een hoofdonderdeel van de Functionaliteit waar een Gebruiker van de Applicatiebeheerder toegang tot kan krijgen, tegen een periodieke vergoeding van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. 1.2 Applicatiebeheerder: Contactpersoon van Opdrachtgever die alle contacten over de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtnemer onderhoudt binnen de kaders van de Overeenkomst. 1.3 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Opdrachtgever gebruik kan maken van de Functionaliteit. 1.4 Functionaliteit: de gebruiksfuncties en mogelijkheden van de aan de SaaS ten grondslag liggende computerprogrammatuur. 1.5 Gebruiker: een aan Opdrachtgever toe te rekenen persoon die van de Functionaliteit gebruikmaakt. 1.6 Hoofddienst: dat deel van de SaaS dat het doel dient dat de Opdrachtgever met de Functionaliteit wil bereiken. 1.7 Incident: een storing in de SaaS. 1.8 Maintenance Window: het tijdvak waarin de SaaS niet beschikbaar hoeft te zijn en dat is gereserveerd voor onderhoud. 1.9 Opleiding: dienst, bestaande uit het verzorgen van een vorm van kennisoverdracht waarvan het doel is om Gebruikers bekend te maken met de door Leverancier te leveren Functionaliteit en het trainen in het gebruik ervan, zodat zij daarmee ten behoeve van hun specifieke werkzaamheden op een adequate wijze kunnen werken. Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

4 1.10 Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer SaaS: Software as a Service, de Prestatie in de vorm van een dienst bestaande uit het ter beschikking stellen van Functionaliteit op afstand via elektronische weg door Leverancier Service Window: het tijdvak, vallende buiten het Maintenance Window, waarin de SaaS beschikbaar dient te zijn Support: het tijdens Werkuren door Leverancier, telefonisch en/of per en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, als mede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of SaaS belemmeren en het oplossen van deze problemen Vergoedingsperiode: kalendermaand gedurende welke een Gebruiker (gedeeltelijk) was ingeschreven voor een Applicatie door een Applicatiebeheerder en waarvoor aan het einde van deze kalendermaand een Vergoeding verschuldigd is door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. Artikel 2 Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst 2.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide partijen is ondertekend. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Artikel 3 Aflevering en Oplevering 3.1 Opdrachtnemer draagt zorg voor Aflevering van de SaaS (de in de onderhavige gebruikersovereenkomst beschreven URL) aan de Applicatiebeheerder één werkdag na inwerkingtreding van de Overeenkomst. De Applicatiebeheerder geeft aan Gebruikers toegang tot de Applicaties. Artikel 4 Vergoeding 4.1 Partijen komen een Vergoeding overeen die wordt opgenomen in de gebruikersovereenkomst: - de vergoeding bedraagt een vast bedrag per advocaat per maand (betalende gebruikers). De administratief ondersteunende medewerkers (niet betalende gebruikers) kunnen uiteraard van een groot aantal diensten gebruik maken. - in de vergoeding per advocaat (betalende gebruiker) is rekening gehouden met 10 GB per maand voor datatransport (downloaden van documenten) en 10 GB voor dataopslag. Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

5 - bij een eventuele overschrijding van deze datalimieten op kantoorniveau (alle betalende gebruikers) brengt de Opdrachtnemer een vergoeding in rekening voor datatransport en dataopslag per GB per maand. 4.2 De Vergoeding kan éénmaal per jaar (januari) worden bijgesteld met een percentage tot maximaal het 'CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening'. 4.3 Indien de Prestatie als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer niet voldoet aan het gespecificeerde service level in artikel 8, vindt voor die Vergoedingsperiode korting plaats op de Vergoeding van 25 %. Artikel 5 Facturering, verschuldigdheid en betaling 5.1 De Vergoeding is vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst steeds aan het einde van elke kalendermaand verschuldigd. 5.2 Een factuur bevat de volgende gegevens: - contractnummer Opdrachtgever - factuurnummer - factuurdatum - overzicht van de gebruikers van de applicatie op kantoorniveau - hoogte van de Vergoeding op kantoorniveau, inclusief overschrijdingen van de datalimieten voor transport (uploaden in GB) en opslag (in GB) in de betreffende maand op kantoorniveau - verschuldigde BTW 5.3 Opdrachtnemer zendt de factuur met vermelding van de gegevens als bedoeld in artikel 5.2 per aan de Applicatiebeheerder. Opdrachtnemer factureert maandelijks achteraf. De betalingstermijn is 8 dagen na verzending van de factuur per . De betaling zal via automatisch incasso plaatsvinden. 5.4 Indien Opdrachtgever een betalingsachterstand heeft van meer dan één (1) maand, is Opdrachtnemer gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, mits Opdrachtgever van dat voornemen via de Applicatiebeheerder per schriftelijk in kennis is gesteld en Opdrachtgever tenminste vijf (5) werkdagen is gegund om volledig aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Artikel 6 Algemene en bijzondere voorwaarden 6.1 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen met behoud van de voorwaarden uit deze overeenkomst. 6.2 Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de gebruikersovereenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze bevoegdheid van Opdrachtnemer laat onverlet haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de nakoming van de krachtens de gebruikersovereenkomst op haar rustende verplichtingen en de Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

6 krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever rustende verplichtingen. Artikel 7 Overige bepalingen verband houdend met SaaS 7.1 Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk niet dat de SaaS foutloos en zonder onderbrekingen functioneert en is niet financieel aansprakelijk voor enige vorm van schade die Opdrachtgever hierdoor direct of indirect zou kunnen ondervinden. 7.2 Het overeengekomen gebruik beperkt zich exclusief tot de SaaS, zoals beschreven in de gebruikersovereenkomst. 7.3 Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen en dergelijke trachten na te komen. Echter zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal. 7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de SaaS dat daardoor schade kan ontstaan aan de SaaS, aan Opdrachtnemer en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de Beschikbaarheid ontstaat. 7.5 Opdrachtnemer biedt haar SaaS aan op basis van fair use, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Opdrachtgever veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. Opdrachtnemer behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van gemiddelde gebruikers, te eisen van Opdrachtgever maatregelen te treffen. 7.6 Opdrachtgever dient, direct na eerste kennisgeving door Opdrachtnemer van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. Opdrachtnemer is gerechtigd de SaaS en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting. 7.7 Opdrachtgever zal zorgen voor een zorgvuldige omgang door Applicatiebeheerder en de Gebruikers met door Opdrachtnemer verstrekte inloggegevens. 7.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Opdrachtgever die in strijd zijn met de artikelen 7.4, 7.5 en Opdrachtnemer kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de SaaS beschikken, van Opdrachtgever eisen dat deze Opleidingen van Opdrachtnemer betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, dan wel Gebruikers aan de andere kant benodigde kennis zullen opdoen. Opdrachtnemer zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (support)historie. Indien Opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft, heeft Opdrachtnemer het recht haar verplichtingen in het kader van Support op te schorten totdat de kennis van Gebruikers op voldoende niveau is gebracht, Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

7 zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding Opdrachtnemer bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van Opdrachtgever het versiebeleid en zorgt ervoor dat telkens, indien en voor zover dat mogelijk is, de meest recente Functionaliteit beschikbaar is voor Opdrachtgever Het bepaalde van artikel 7.10 is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om beveiligingsredenen toegepast dienen te worden Opdrachtnemer zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Opdrachtgever, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de SaaS en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde Beschikbaarheid met zich mee zullen brengen Opdrachtgever zal zich bij de gebruikmaking van de SaaS bedienen van door Opdrachtnemer in artikel 8 gespecificeerde (browser)programmatuur Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig selecteren en verwerven van (een) geschikte telecommunicatievoorziening, zoals gespecificeerd in artikel 8, om daadwerkelijk van de SaaS gebruik te kunnen maken De Opdrachtnemer streeft naar een Beschikbaarheid van ten minste 98% per jaar. Indien een eventuele niet-beschikbaarheid maximaal vier (4) aaneengesloten uren voortduurt, zal de SaaS als volwaardig en ongestoord worden aangemerkt Opdrachtnemer zal er naar streven dat aan alle uit te voeren activiteiten met betrekking tot een door Opdrachtgever gedaan beroep op Support, daar onder mede begrepen behandelen van vragen van Gebruikers en het oplossen van Gebreken, zonder onnodige vertraging zullen worden begonnen en voltooid Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is. Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is, dat vermoed wordt dat de Beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal Opdrachtnemer trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing Gebreken in Beschikbaarheid welke zijn veroorzaakt door: a. Onoordeelkundig gebruik door Gebruiker; b. Het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door Opdrachtnemer goedgekeurde specificaties; vallen nimmer binnen de reikwijdte van de Overeenkomst. Alleen op grond van een schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, indien mogelijk bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan geldende tarieven. Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

8 7.19 In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Een Partij kan zich tegenover de andere Partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende Partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere Partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dan dertig (30) Werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Wat al is gepresteerd door Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever direct worden betaald Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van Opdrachtnemer. Artikel 8 Service Level Agreement (SLA) 8.1 Hoofddienst: de hoofddienst wordt geleverd door de Opdrachtnemer en betreft het leveren van een SaaS betreffende een management informatie systeem, ook wel ERP (Enterprise Resource Planning) systeem genoemd, voor de advocatuur waaronder vallen cliëntbeheer, dossierbeheer, relatiebeheer, correspondentiebeheer, urenregistratie, facturatie en agendabeheer. 8.2 Ondersteunende diensten: naast de Hoofddienst biedt de Opdrachtnemer de volgende ondersteunende diensten aan: Helpdesk en support Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever een helpdesk te beschikking welke Opdrachtgever support verleent. Deze helpdesk kan uitsluitend per worden bereikt via Via deze helpdesk kan Opdrachtgever support verkrijgen en kunnen Gebreken en Incidenten worden aangemeld. Incidentmanagement Dit betreffen alle activiteiten door Opdrachtnemer welke er op zijn gericht de Incidenten, zoals deze zijn aangemeld door Opdrachtgever of zijn ontdekt door Opdrachtnemer, zelf af te handelen. Monitoring Opdrachtnemer monitort de beschikbaarheid van de Hoofddienst en ondersteunende diensten. Releasemanagement Opdrachtnemer beheert de releases van de programmatuur. Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

9 Maken en terugzetten van backups Opdrachtnemer maakt backups van de database en met inbegrip van alle documenten van Opdrachtgever. 8.3 Service installatie: de handelingen, die de Opdrachtnemer dient te verrichten om de dienst up and running te krijgen, zijn: 1. Installatie van een lege database voor Opdrachtgever. 2. Het opvoeren van de Applicatiebeheerder in de database, zoals deze is aangemeld door Opdrachtgever. 8.4 Specificaties vereiste telecommunicatievoorzieningen: de Opdrachtgever dient te beschikken over een werkende internetverbinding met een minimale upload- en downloadsnelheid van 4Mbit (0,5 MB/s). 8.5 Vereiste browser programmatuur: de Opdrachtgever dient te beschikken over een van de nieuwste versies van een van de volgende browsers: Internet Explorer, versie 10 of hoger Mozilla FireFox, versie 9 of hoger Google Chrome, versie 16 of hoger Safari (Mac, versie x of hoger en iphone of ipad versie 6 of hoger) Verder dient de Opdrachtgever te beschikken over de volgende software (indien wordt gewerkt met documentenbeheer): MS Office, versie 2007 of hoger 8.6 Specificaties Exchangeserver: indien integratie met Exchange is gewenst, dient de Opdrachtgever te beschikken over een Exchangeserver van versie 2007 of hoger. De Exchange Web Services (EWS) moeten zijn ingeschakeld. 8.7 Service de-installatie: de handeling, die Opdrachtnemer dient te verrichten om de dienst te beëindigen, is de toegang van de Applicatiebeheerder van de Opdrachtgever tot de SaaS blokkeren. 8.8 Service start- en eindpunt technische dienstverlening: het startpunt van de technische dienstverlening van Opdrachtnemer is de server waarop de SaaS-programmatuur draait, en het eindpunt van deze dienstverlening is het begin van de buitenlijn van de Opdrachtgever aan de externe kant gezien vanuit de Opdrachtgever. 8.9 Service niveau specificaties: hieronder volgt een overzicht van de overeengekomen service niveau specificaties. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende kwaliteitsclassificaties: Beschikbaarheid: de bereikbaarheid en goede werking van de dienst. Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

10 Performance: de reactiesnelheid of actualiteit van de dienst. Met betrekking tot de prioriteit van incidenten worden de volgende classificaties aangehouden: Showstopper: De hoofddienst kan niet meer worden gebruikt conform het doel, waarvoor het is afgenomen, en het incident verstoort het bedrijfsproces van Opdrachtgever. Showstoppers krijgen een kwalificatie van de verwachte oplossingstijd: A) direct, B) binnen 24 uur of C) binnen 7 dagen. Hoge prioriteit: De hoofddienst kan door Opdrachtgever nog wel worden gebruikt, maar het bedrijfsproces van de Opdrachtgever wordt verstoord. Lage prioriteit: Overige incidenten die het bedrijfsproces van de opdrachtgever niet direct verstoren en die verholpen kunnen worden door het uitbrengen van een volgende release. Dit ter beoordeling van de Opdrachtnemer. Support vraag: Verzoek om uitleg inzake het gebruik van de applicatie, in geval deze niet optimaal lijkt te functioneren en het zo nodig oplossen van incidenten. Dienst Kwaliteitsclassificatie Kwaliteitsnorm Te behalen waarde Hoofddienst Beschikbaarheid De SaaS dient gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te zijn. Dit met uitzondering van een Maintenance window van 4 uur per week buiten Werkuren. De SaaS kan worden gebruikt als geleverd. 98% per maand binnen Service Window. Een actuele Maintenance window samenhangend met de release van een Showstopper kan minimaal een uur vooraf worden aangekondigd. Overige actuele Maintenance windows dienen een week van te voren worden aangekondigd. Performance De SaaS is geschikt om gelijktijdig een bepaald aantal gebruikers te ondersteunen De SaaS reageert na een invoer van een medewerker van Opdrachtgever binnen een bepaalde tijd. Het gaat hier om de reactietijd van de applicatie. 80% van het aantal betalende gebruikers van Organisatie Bij correspondentie aanvragen in 80% van de gevallen binnen dertig seconden. In overige gevallen in 80% van de gevallen binnen vijf seconden. Helpdesk en Support Beschikbaarheid De bereikbaarheid van de helpdesk. Continu per . Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

11 Performance Eerste reactie op melding inclusief een classificatie van de prioriteit van het incident en tevens in het geval van een Showstopper een kwalificatie van de oplossingstijd. Op Werkdagen om uiterlijk 12u30 en 17u00 voor supportverzoeken die respectievelijk voor 12u00 en 16u30 zijn ingediend. Aantal supportvragen. Naar redelijkheid. Incident management Performance Hoe snel worden incidenten opgepakt en wordt er begonnen met het oplossen na eerste reactie op supportverzoek? Showstopper: In 80% van de gevallen binnen 2 uur op Werkdagen. Hoge prioriteit incident: In 80% van de gevallen binnen 1 Werkdag. Lage prioriteit incident: In 80% van de gevallen binnen 5 Werkdagen. Monitoring Beschikbaarheid Wanneer wordt er gemonitord? 24 uur, 7 dagen per week. Performance Wanneer wordt er geregistreerd? Iedere kalendermaand. Releasemanagement Performance Waar is release informatie beschikbaar? De actuele en alle voorafgaande releases staan in de handleiding. Maken en terugzetten van backups Beschikbaarheid Wanneer kunnen aanvragen tot het terugzetten van backups gedaan worden? Op Werkdagen via de helpdesk voor 12 uur. Performance Hoe vaak worden de backups gemaakt? Elke nacht na een Werkdag. Hoe snel kan de backup worden teruggezet. Dezelfde Werkdag als de melding Randvoorwaarden SLA: de Opdrachtnemer kan alleen de diensten, zoals deze in de SLA zijn beschreven, verlenen indien, en voor zover, er is voldaan aan de volgende randvoorwaarden: Alleen de Applicatiebeheerder mag van de ondersteunende diensten gebruikmaken, zoals deze in deze SLA staan beschreven. Een Incident dient als volgt bij de helpdesk te worden aangemeld: Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

12 o o o o o Duidelijk wordt beschreven welke handeling heeft geleid tot het probleem. Deze wordt, indien van toepassing, voorzien van screenshots. Tijdstip dient te worden vermeld, evenals welke persoon de handeling verrichtte, eventueel met accountgegevens van die persoon (uiteraard geen wachtwoord). Duidelijk dient te worden aangegeven wat het verzoek is. De aanmelding dient te zijn voorzien van het doel waarvoor het verzoek is ingediend. De Applicatiebeheerder binnen drie Werkdagen vragen op adequate wijze beantwoordt van medewerkers van Opdrachtnemer in geval van Hoge prioriteit incidenten. De Applicatiebeheerder binnen drie Werkuren vragen op adequate wijze beantwoordt van medewerkers van Opdrachtnemer in geval van Showstopper incidenten. Algemene Voorwaarden Applicatie Appvocatuur, 22 november

ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening

ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die

Nadere informatie

1.1 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit.

1.1 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit. ALGEMENE VOORWAARDEN INCHECKERT versie 1.0 7.6.2017 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter

Nadere informatie

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Coöperatie UA Appelgaarde 101 3992 JD Houten 030-2687463 06-81275438 info@media-alliantie.nl Artikel 1 Definities In de Overeenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - SAAS-overeenkomst DuboCalc 5

- OVEREENKOMST - SAAS-overeenkomst DuboCalc 5 - OVEREENKOMST - SAAS-overeenkomst DuboCalc 5 Gebruikers van DuboCalc 5, hierna te noemen: Afnemer en De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cenosco, gevestigd te Den Haag, aan de van

Nadere informatie

Lean IT Solutions B.V OVEREENKOMST inzake SaaS dienstverlening

Lean IT Solutions B.V OVEREENKOMST inzake SaaS dienstverlening OVEREENKOMST inzake SaaS dienstverlening DE ONDERGETEKENDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te, aan, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de.., in de functie van..,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1.2. inzake SaaS-dienstverlening betreffende WebCursistenManager

Algemene voorwaarden Versie 1.2. inzake SaaS-dienstverlening betreffende WebCursistenManager Pagina 1 van 16 Algemene voorwaarden Versie 1.2 inzake SaaS-dienstverlening betreffende WebCursistenManager DE ONDERGETEKENDEN De Afnemer van de dienst, zoals op het ondertekende aanmeldingsformulier vermeld,

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

1.3. Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit.

1.3. Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit. ALGEMENE VOORWAARDEN PUBLER B.V Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die de betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Pagina 1 van 15 1 Inhoudsopgave 2 Service definities... 3 2.1 Hoofddienst... 3 2.2 Ondersteunende diensten...

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt>

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid 1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support 1.1 Bij het aangaan van een Computer Support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Schoonenberg Re-integratie, gevestigd te Nijmegen, hierna Schoonenberg Reintegratie,

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 1.3. Dienst: MijnDiAd als een dienst (SaaS). Klant neemt een abonnement af voor

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform Service Level Agreement Onderwerp Social Learning Platform Versie 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING 3 2.0 AFKORTINGEN/DEFINITIES 4 3.0 SERVICE, MAINTENANCE EN SUPPORT WINDOW 5 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01 BMC 2011 Algemene Voorwaarden Versie 2014.01 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BMC Pensioencommunicatie werkzaamheden worden verricht. 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 Boomstructuur kiezen Kies Call Diversion New call

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud De Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud, hierna

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie