Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter. Die woorden hebben de betekenis van de woorden zoals in dit artikel schuin gedrukt gedefinieerd zijn Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Dienst: de oplossing PIDZ Flex, PIDZ Bouw en/of PIDZ Zorg die als dienst aan Klant wordt aangeboden Functionaliteit: de gebruiksfuncties en mogelijkheden van de aan de Dienst ten grondslag liggende computerprogrammatuur, al dan niet onderverdeeld in deelfunctionaliteiten en/of modules Gebrek: het niet, dan wel niet volledig, voldoen van Functionaliteit aan de overeengekomen specificaties Gebruiker: een aan Klant toe te rekenen persoon (deelnemer of medewerker) die van de Functionaliteit gebruik maakt Klant: de wederpartij van PIDZ Software in de Overeenkomst Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de Dienst, deze overeenkomst kan bestaan uit de getekende offerte waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, een opdrachtbevestiging die verwijst naar een offerte waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of een separate overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn PIDZ Software: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIDZ Software B.V. ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer , of ieder andere aan haar gelieerde onderneming die gebruik maakt van deze Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij in de Overeenkomst Support: het tijdens Werkuren door PIDZ Software, per en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of Dienst belemmeren en het oplossen van deze problemen Werkuren: van 9.00 tot uur op Werkdagen. Pagina 1 van 12

2 1.11. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag behoudens in Nederland erkende feestdagen. Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 2.1. Alle door PIDZ Software gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte/aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de Overeenkomst tussen PIDZ Software en Klant tot stand door algehele aanvaarding van de offerte door Klant. Aanvaarding vindt plaats door het ondertekenen van de offerte door Klant Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de Overeenkomst aan de zijde van de Klant geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Klant wordt hierbij uitdrukkelijk door PIDZ Software van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing. Artikel 3. Werkzaamheden voorafgaand aan levering van de Dienst 3.1. Alvorens de Dienst daadwerkelijk te kunnen leveren, stelt PIDZ Software ten behoeve van Klant de specificaties op. Deze specificaties dienen, voordat PIDZ Software overgaat tot werkzaamheden om de Dienst daadwerkelijk te kunnen leveren, geaccordeerd te zijn door Klant. Het opstellen van deze specificaties maakt onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen Na akkoord als in voorgaand lid bedoeld vangt PIDZ Software aan met alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de Dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Daarbij dient gedacht te worden aan het aanpassen, ontwikkelen en configureren van de onderliggende programmatuur (inclusief eventuele modules) Nadat werkzaamheden als hiervoor bedoeld zijn afgerond levert PIDZ Software het resultaat op aan Klant ter test en acceptatie indien en voor zover overeengekomen. Deze test heeft tot doel vast te stellen of het opgeleverde voldoet aan de specificaties als in het eerste lid bedoeld van dit artikel. Geconstateerde Gebreken worden door PIDZ Software opgelost indien en voor zover dit in redelijkheid van haar gevergd kan worden Acceptatie van hetgeen is opgeleverd vindt plaats door ondertekening door Klant van de acceptatieverklaring. Acceptatie houdt in dat geval in dat voor alle werkzaamheden die aan de acceptatie voorafgingen door Klant decharge Pagina 2 van 12

3 verleend wordt aan PIDZ Software. De datum op de acceptatieverklaring geldt als datum van acceptatie Na datum van acceptatie zullen de Gebreken worden opgelost als er sprake is van een Overeenkomst voor Support of er sprake is van een SLA Na datum van acceptatie of ingebruikname brengt PIDZ Software de overeengekomen bedragen in rekening voor het laatste gedeelte van de kosten die betrekking hebben op de éénmalige investering,tevens zal PIDZ Software na datum van acceptatie of ingebruikname aanvangen met het periodiek factureren van de overeengekomen bedragen voor de Dienst Indien na oplevering ter test en acceptatie Klant niet binnen een redelijk termijn de acceptatietest uitvoert, geldt dat nadat PIDZ Software de Klant een termijn van drie (3) weken gegund heeft om alsnog het onderwerp van acceptatie te onderwerpen aan een acceptatietest, waarbij Klant wederom geen acceptatietest uitvoert, het onderwerp van acceptatie als geaccepteerd dient te worden beschouwd. In dat geval is voorgaande lid van overeenkomstige toepassing Indien geen acceptatie is overeengekomen geldt de datum van ingebruikname van het opgeleverde als datum van acceptatie Indien gedurende de levering van de Dienst Klant na acceptatie een verzoek heeft tot wijziging wordt deze conform dit artikel in behandeling genomen en verwerkt. Na gereedkomen van de wijziging wordt de wijziging toegevoegd aan de Functionaliteit waardoor de wijziging derhalve onderdeel wordt van de Dienst. PIDZ Software garandeert niet dat elke gewenste wijziging uitgevoerd kan worden. Wijzigingen worden uitgevoerd op basis van de dan geldende prijzen en tarieven op basis van een door PIDZ Software uitgebrachte offerte. Artikel 4. Levering Dienst 4.1. Na datum van acceptatie als in voorgaand artikel bedoeld zal PIDZ Software alle handelingen verrichten om de Dienst te kunnen leveren (live zetten) De Dienst wordt geleverd als SaaS (Software as a Service). Derhalve betaalt Klant alleen voor het gebruik van de Functionaliteit. Klant verkrijgt geen licentie maar een gebruiksrecht op de Functionaliteit van de onderliggende programmatuur. Klant betaalt de abonnementskosten zoals uiteengezet in de offerte (bijlage 1). Uit de offerte blijken verder de prijzen en tarieven voor onder andere implementatiekosten, aantallen gebruikers, capaciteit en modules In de Dienst is hosting inbegrepen. Derhalve hoeft klant zelf geen leverancier voor hosting te selecteren. Hoewel in bijlage 2 beschreven staat hoe de hostingoplossing werkt, heeft PIDZ Software het recht een andere hosting Pagina 3 van 12

4 provider te selecteren Het is Klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de Dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat PIDZ Software biedt haar Dienst aan op basis van fair use, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan Klant inzake systeem- en netwerkbelasting. PIDZ Software behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Klant van PIDZ Software, maatregelen te treffen. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen partijen in overleg treden over mogelijke oplossingen en/of wijzigingen en de daarmee samenhangende kosten Klant zal zorg dragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers met door PIDZ Software evenals door henzelf aan gebruikers verstrekte inloggegevens Klant zal zich bij de gebruikmaking van de Dienst bedienen van door PIDZ Software gespecificeerde programmatuur en apparatuur Klant vrijwaart PIDZ Software tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Klant die in strijd zijn met de artikelen 4.4 en Daar de Dienst een webgebaseerde oplossing is, is Klant verantwoordelijk voor het tijdig treffen van voorzieningen als het selecteren, verwerven, installeren en configureren van geschikte telecommunicatievoorzieningen, programmatuur (zoals voorgeschreven browsers), apparatuur en infrastructuur om daadwerkelijk van de Dienst gebruik te kunnen maken. Derhalve is PIDZ Software niet verantwoordelijk voor onbeschikbaarheid van de Dienst ten gevolge van gebreken in het interne netwerk van Klant of andere voorzieningen als hiervoor bedoeld. PIDZ Software is niet verantwoordelijk voor kosten die de hiervoor bedoelde voorzieningen met zich meebrengen, zoals aanschaf, gebruik en (data)verbruik De Dienst wordt naar beste weten en kunnen geleverd, doch zonder enige garantie, tenzij er een SLA (Service Level Agreement) is overeengekomen. In dat geval wordt de Dienst geleverd conform de service niveau specificaties als overeengekomen in de SLA. Artikel 5. Support 5.1. Support maakt geen standaard onderdeel uit van de Dienst. Support kan worden verleend op basis van een aparte supportovereenkomst en/of SLA (Service Level Agreement) (bijlage 3). Pagina 4 van 12

5 5.2. De activiteiten met betrekking tot een door Klant gedaan beroep op Support zullen conform de overeengekomen service niveau specificaties van de SLA worden uitgevoerd Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is, dat vermoed wordt dat de beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal PIDZ Software trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing PIDZ Software kan niet garanderen dat elke wens of wijziging (technisch) kan worden doorgevoerd. Echter, PIDZ Software zal in dat geval Klant informeren over eventuele andere mogelijkheden, indien en voor zover mogelijk Gebreken in beschikbaarheid welke zijn veroorzaakt door: a. onoordeelkundig gebruik door Gebruiker; b. het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door PIDZ Software goedgekeurde specificaties; vallen nimmer binnen de reikwijdte van de Overeenkomst. Alleen op grond van een schriftelijke bevestiging van Klant zal PIDZ Software zo mogelijk bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan geldende tarieven PIDZ Software kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de Dienst beschikken, in belang van Klant teneinde optimaal functioneren van Dienst, eisen dat deze trainingen en/of opleidingen van PIDZ Software betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, dan wel Gebruikers anderszins benodigde kennis zullen opdoen. PIDZ Software zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (Support)historie PIDZ Software zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Klant, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de Dienst en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde beschikbaarheid met zich mee zullen brengen. Voorgaande is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om beveiligingsredenen toegepast dienen te worden. Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten 6.1. PIDZ Software garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het verlenen van Dienst beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende computerprogrammatuur. Pagina 5 van 12

6 6.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op materialen door PIDZ Software aan Klant ter beschikking gestelde in het kader van de Overeenkomst, zoals trainingsmateriaal, handleidingen en presentaties, blijven berusten bij PIDZ Software, haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht op dit materiaal dat niet meer inhoudt dan dat zij het materiaal mag aanwenden voor interne (trainings)doeleinden. Artikel 7. Prijzen en tarieven, facturering en betaling 7.1. Prijzen en tarieven staan vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks, per 1 januari door PIDZ Software worden verhoogd met een percentage gelijk aan de index voor zakelijke dienstverlening (DPI) zoals gepubliceerd door het CBS Prijswijzigingen die het gevolg zijn van uitbreidingen van de Dienst (extra modules bijvoorbeeld) worden direct gefactureerd De vergoeding voor de Dienst wordt per kwartaal achteraf gefactureerd, dit geldt voor de vaste abonnementsvergoeding, alsmede voor de vergoedingen die per eenheid zijn afgesproken (bijvoorbeeld aantal gebruikers). Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien binnen die periode betaling uitblijft, is Klant zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, in verzuim Andere diensten en werkzaamheden die niet onder de Overeenkomst vallen, geschieden tegen de alsdan geldende tarieven voor de desbetreffende medewerkers van PIDZ Software. Facturering vindt in dat geval achteraf plaats op basis van het aantal werkelijk bestede uren, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd. Artikel 8. Looptijd, beëindiging, verlenging en exit 8.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de offerte De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor één jaar tenzij er door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd met in acht nemen van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de looptijd Buiten hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden is bepaald is de ene partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang ontbinden indien (i) de andere partij surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling is verleend; (ii) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of dat hij Pagina 6 van 12

7 in staat van faillissement is verklaard; (iii) in de schuldsanering voor natuurlijke personen terecht komt; (iv) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; (v) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij dan wel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen Alle rechten die Klant ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteit vervallen bij beëindiging van Overeenkomst Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze Partijen treden in het geval van beëindiging van de Dienst per omgaande in overleg omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen, benodigd voor een voortgang van het gebruik door Klant van haar data en/of Dienst(en). Alle werkzaamheden die door PIDZ Software in het kader van het voorgaande worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht PIDZ Software erkent de data die Klant door middel van het gebruik van de Dienst heeft opgebouwd, toebehoort aan Klant. Derhalve garandeert PIDZ Software nimmer de data achter te houden indien en voor zover Klant daarom verzoekt. De data zal in een gangbaar formaat door PIDZ Software aan Klant worden aangeleverd. De redelijke kosten door PIDZ Software gemaakt voor het exporteren van de data worden door PIDZ Software op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht. Artikel 9. Toerekenbare tekortkomingen 9.1. Aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, of uit enige andere hoofde, is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van PIDZ Software, volledig uitgesloten Indien en voor zover de beperking van voorgaande lid rechtens niet mogelijk is, is de totale aansprakelijkheid van PIDZ Software wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of uit enige andere hoofde, beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot maximaal het door PIDZ Software van Klant ontvangen vergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) over twee (2) maanden, direct Pagina 7 van 12

8 voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit met een maximum van (twintig duizend euro) De aansprakelijkheid van PIDZ Software voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan PIDZ Software voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan PIDZ Software voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten De aansprakelijkheid van een partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige partij door de andere partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan PIDZ Software zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient Indien partijen op het moment van ontbinding van een Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding waaronder ontbinding door Klant wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming door PIDZ Software. Door PIDZ Software aan Klant uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Artikel 10. Niet-toerekenbare tekortkomingen In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een partij kan zich jegens de andere partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt Als een partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dan dertig (30) werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van Pagina 8 van 12

9 ontvangst met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door PIDZ Software zal door Klant terstond worden betaald Onder overmacht aan de zijde van PIDZ Software wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, tekortkomingen van toeleveranciers van PIDZ Software, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van PIDZ Software, tekortkomingen van een leverancier inzake hosting, indien Klant geen gebruik heeft willen maken van de leverancier die PIDZ Software normaal selecteert voor de hosting van haar Dienst. Artikel 11. Geheimhouding Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, Dienst, Overeenkomst etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal een partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven Ieder der partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht. Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens De navolgende leden van dit artikel zijn te beschouwen als een basis bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn van toepassing als er persoonsgegevens als bedoeld in die wet verwerkt worden. Op eerste verzoek van Klant werkt PIDZ Software mee aan het maken van nadere afspraken over (de verdere waarborging van) verwerking van persoonsgegevens In het kader van de wet als hiervoor genoemd wordt PIDZ Software gekwalificeerd als bewerker en Klant als verantwoordelijke PIDZ Software zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerken, waarbij het PIDZ Software niet is toegestaan de van Klant verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Pagina 9 van 12

10 12.4. PIDZ Software staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Klant vrijwaart PIDZ Software voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten De afdoende beveiliging van de werkstations en systemen van de Klant en Gebruikers, en het nemen van organisatorische maatregelen is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Klant, derhalve is PIDZ Software daarvoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk. Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van PIDZ Software aan een derde over te dragen PIDZ Software is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen PIDZ Software is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie Uitsluitend indien partijen voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 9.4, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak Pagina 10 van 12

11 betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der Partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 14.1 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT- Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT-Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De andere partij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie en Artikel 15. Algemene bepalingen Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze door de betreffende partij schriftelijk zijn bevestigd In de gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is, treden partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen Het nalaten door een partij om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij deze partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan Indien in deze Algemene Voorwaarden is vermeld dat een kennisgeving schriftelijk kan worden gedaan, dan kan een die mededeling, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld, ook digitaal, dat wil zeggen per fax of per , plaatsvinden Indien één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Pagina 11 van 12

12 kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen PIDZ Software zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal PIDZ Software heeft het recht de merknaam, handelsnaam en/of beeldmerken van Klant te gebruiken op haar website of in commercieel materiaal om aan te geven dat PIDZ Software voor Klant (een) oplossing(en) heeft gerealiseerd. Daartoe verleent Klant hierbij haar toestemming De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Klant wordt hierbij uitdrukkelijk door PIDZ Software van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing. *** Pagina 12 van 12

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Coöperatie UA Appelgaarde 101 3992 JD Houten 030-2687463 06-81275438 info@media-alliantie.nl Artikel 1 Definities In de Overeenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Burst Versie 1.2 van 6 janauri 2015

Algemene Voorwaarden Burst Versie 1.2 van 6 janauri 2015 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden Felloo Voorwaarden De Felloo Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51713209. Meer informatie vindt u op www.kvk.nl/algemenevoorwaarden Note Felloo is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 1.2 1.3 1.4 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grabowsky BV

Algemene Voorwaarden Grabowsky BV Algemene Voorwaarden Grabowsky BV Den Haag, oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 2 juni 2014. Grabowsky BV 2014-2016 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 1 Toepasselijkheid Grabowsky

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de YZCommunicatie gevestigd

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 2bMore 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

ICT office voorwaarden

ICT office voorwaarden ICT office voorwaarden Module Algemeen ICT office voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV Modules: Algemeen 1. Licentie voor programmatuur 2. Ontwikkeling van programmatuur 3. Onderhoud van programmatuur 8. Opleidingen en trainingen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Molenweg 23 7431 BG Diepenveen 06-47782459 info@arnekeuning.nl www.arnekeuning.nl Handelsregister 08138149 BTW nr. NL17.14.35.588.B01 Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Dit document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICT~Office

Algemene Voorwaarden ICT~Office Algemene Voorwaarden ICT~Office 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556.

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden! Clausule 1 Algemeen! 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze clausule Algemeen van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0)

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) Deze onderstaande voorwaarden, tezamen met de bijbehorende Nederland ICT voorwaarden, zijn de MoneyMonk Voorwaarden. De MoneyMonk Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht Algemene voorwaarden totoweb Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door totoweb. De contractspartij waarmee totoweb overeenkomsten afsluit zal in deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie