Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter. Die woorden hebben de betekenis van de woorden zoals in dit artikel schuin gedrukt gedefinieerd zijn Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Dienst: de oplossing PIDZ Flex, PIDZ Bouw en/of PIDZ Zorg die als dienst aan Klant wordt aangeboden Functionaliteit: de gebruiksfuncties en mogelijkheden van de aan de Dienst ten grondslag liggende computerprogrammatuur, al dan niet onderverdeeld in deelfunctionaliteiten en/of modules Gebrek: het niet, dan wel niet volledig, voldoen van Functionaliteit aan de overeengekomen specificaties Gebruiker: een aan Klant toe te rekenen persoon (deelnemer of medewerker) die van de Functionaliteit gebruik maakt Klant: de wederpartij van PIDZ Software in de Overeenkomst Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de Dienst, deze overeenkomst kan bestaan uit de getekende offerte waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, een opdrachtbevestiging die verwijst naar een offerte waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of een separate overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn PIDZ Software: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIDZ Software B.V. ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer , of ieder andere aan haar gelieerde onderneming die gebruik maakt van deze Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij in de Overeenkomst Support: het tijdens Werkuren door PIDZ Software, per en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of Dienst belemmeren en het oplossen van deze problemen Werkuren: van 9.00 tot uur op Werkdagen. Pagina 1 van 12

2 1.11. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag behoudens in Nederland erkende feestdagen. Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 2.1. Alle door PIDZ Software gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte/aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de Overeenkomst tussen PIDZ Software en Klant tot stand door algehele aanvaarding van de offerte door Klant. Aanvaarding vindt plaats door het ondertekenen van de offerte door Klant Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de Overeenkomst aan de zijde van de Klant geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Klant wordt hierbij uitdrukkelijk door PIDZ Software van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing. Artikel 3. Werkzaamheden voorafgaand aan levering van de Dienst 3.1. Alvorens de Dienst daadwerkelijk te kunnen leveren, stelt PIDZ Software ten behoeve van Klant de specificaties op. Deze specificaties dienen, voordat PIDZ Software overgaat tot werkzaamheden om de Dienst daadwerkelijk te kunnen leveren, geaccordeerd te zijn door Klant. Het opstellen van deze specificaties maakt onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen Na akkoord als in voorgaand lid bedoeld vangt PIDZ Software aan met alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de Dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Daarbij dient gedacht te worden aan het aanpassen, ontwikkelen en configureren van de onderliggende programmatuur (inclusief eventuele modules) Nadat werkzaamheden als hiervoor bedoeld zijn afgerond levert PIDZ Software het resultaat op aan Klant ter test en acceptatie indien en voor zover overeengekomen. Deze test heeft tot doel vast te stellen of het opgeleverde voldoet aan de specificaties als in het eerste lid bedoeld van dit artikel. Geconstateerde Gebreken worden door PIDZ Software opgelost indien en voor zover dit in redelijkheid van haar gevergd kan worden Acceptatie van hetgeen is opgeleverd vindt plaats door ondertekening door Klant van de acceptatieverklaring. Acceptatie houdt in dat geval in dat voor alle werkzaamheden die aan de acceptatie voorafgingen door Klant decharge Pagina 2 van 12

3 verleend wordt aan PIDZ Software. De datum op de acceptatieverklaring geldt als datum van acceptatie Na datum van acceptatie zullen de Gebreken worden opgelost als er sprake is van een Overeenkomst voor Support of er sprake is van een SLA Na datum van acceptatie of ingebruikname brengt PIDZ Software de overeengekomen bedragen in rekening voor het laatste gedeelte van de kosten die betrekking hebben op de éénmalige investering,tevens zal PIDZ Software na datum van acceptatie of ingebruikname aanvangen met het periodiek factureren van de overeengekomen bedragen voor de Dienst Indien na oplevering ter test en acceptatie Klant niet binnen een redelijk termijn de acceptatietest uitvoert, geldt dat nadat PIDZ Software de Klant een termijn van drie (3) weken gegund heeft om alsnog het onderwerp van acceptatie te onderwerpen aan een acceptatietest, waarbij Klant wederom geen acceptatietest uitvoert, het onderwerp van acceptatie als geaccepteerd dient te worden beschouwd. In dat geval is voorgaande lid van overeenkomstige toepassing Indien geen acceptatie is overeengekomen geldt de datum van ingebruikname van het opgeleverde als datum van acceptatie Indien gedurende de levering van de Dienst Klant na acceptatie een verzoek heeft tot wijziging wordt deze conform dit artikel in behandeling genomen en verwerkt. Na gereedkomen van de wijziging wordt de wijziging toegevoegd aan de Functionaliteit waardoor de wijziging derhalve onderdeel wordt van de Dienst. PIDZ Software garandeert niet dat elke gewenste wijziging uitgevoerd kan worden. Wijzigingen worden uitgevoerd op basis van de dan geldende prijzen en tarieven op basis van een door PIDZ Software uitgebrachte offerte. Artikel 4. Levering Dienst 4.1. Na datum van acceptatie als in voorgaand artikel bedoeld zal PIDZ Software alle handelingen verrichten om de Dienst te kunnen leveren (live zetten) De Dienst wordt geleverd als SaaS (Software as a Service). Derhalve betaalt Klant alleen voor het gebruik van de Functionaliteit. Klant verkrijgt geen licentie maar een gebruiksrecht op de Functionaliteit van de onderliggende programmatuur. Klant betaalt de abonnementskosten zoals uiteengezet in de offerte (bijlage 1). Uit de offerte blijken verder de prijzen en tarieven voor onder andere implementatiekosten, aantallen gebruikers, capaciteit en modules In de Dienst is hosting inbegrepen. Derhalve hoeft klant zelf geen leverancier voor hosting te selecteren. Hoewel in bijlage 2 beschreven staat hoe de hostingoplossing werkt, heeft PIDZ Software het recht een andere hosting Pagina 3 van 12

4 provider te selecteren Het is Klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de Dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat PIDZ Software biedt haar Dienst aan op basis van fair use, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan Klant inzake systeem- en netwerkbelasting. PIDZ Software behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Klant van PIDZ Software, maatregelen te treffen. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen partijen in overleg treden over mogelijke oplossingen en/of wijzigingen en de daarmee samenhangende kosten Klant zal zorg dragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers met door PIDZ Software evenals door henzelf aan gebruikers verstrekte inloggegevens Klant zal zich bij de gebruikmaking van de Dienst bedienen van door PIDZ Software gespecificeerde programmatuur en apparatuur Klant vrijwaart PIDZ Software tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Klant die in strijd zijn met de artikelen 4.4 en Daar de Dienst een webgebaseerde oplossing is, is Klant verantwoordelijk voor het tijdig treffen van voorzieningen als het selecteren, verwerven, installeren en configureren van geschikte telecommunicatievoorzieningen, programmatuur (zoals voorgeschreven browsers), apparatuur en infrastructuur om daadwerkelijk van de Dienst gebruik te kunnen maken. Derhalve is PIDZ Software niet verantwoordelijk voor onbeschikbaarheid van de Dienst ten gevolge van gebreken in het interne netwerk van Klant of andere voorzieningen als hiervoor bedoeld. PIDZ Software is niet verantwoordelijk voor kosten die de hiervoor bedoelde voorzieningen met zich meebrengen, zoals aanschaf, gebruik en (data)verbruik De Dienst wordt naar beste weten en kunnen geleverd, doch zonder enige garantie, tenzij er een SLA (Service Level Agreement) is overeengekomen. In dat geval wordt de Dienst geleverd conform de service niveau specificaties als overeengekomen in de SLA. Artikel 5. Support 5.1. Support maakt geen standaard onderdeel uit van de Dienst. Support kan worden verleend op basis van een aparte supportovereenkomst en/of SLA (Service Level Agreement) (bijlage 3). Pagina 4 van 12

5 5.2. De activiteiten met betrekking tot een door Klant gedaan beroep op Support zullen conform de overeengekomen service niveau specificaties van de SLA worden uitgevoerd Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is, dat vermoed wordt dat de beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal PIDZ Software trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing PIDZ Software kan niet garanderen dat elke wens of wijziging (technisch) kan worden doorgevoerd. Echter, PIDZ Software zal in dat geval Klant informeren over eventuele andere mogelijkheden, indien en voor zover mogelijk Gebreken in beschikbaarheid welke zijn veroorzaakt door: a. onoordeelkundig gebruik door Gebruiker; b. het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door PIDZ Software goedgekeurde specificaties; vallen nimmer binnen de reikwijdte van de Overeenkomst. Alleen op grond van een schriftelijke bevestiging van Klant zal PIDZ Software zo mogelijk bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan geldende tarieven PIDZ Software kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de Dienst beschikken, in belang van Klant teneinde optimaal functioneren van Dienst, eisen dat deze trainingen en/of opleidingen van PIDZ Software betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, dan wel Gebruikers anderszins benodigde kennis zullen opdoen. PIDZ Software zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (Support)historie PIDZ Software zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Klant, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de Dienst en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde beschikbaarheid met zich mee zullen brengen. Voorgaande is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om beveiligingsredenen toegepast dienen te worden. Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten 6.1. PIDZ Software garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het verlenen van Dienst beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende computerprogrammatuur. Pagina 5 van 12

6 6.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op materialen door PIDZ Software aan Klant ter beschikking gestelde in het kader van de Overeenkomst, zoals trainingsmateriaal, handleidingen en presentaties, blijven berusten bij PIDZ Software, haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht op dit materiaal dat niet meer inhoudt dan dat zij het materiaal mag aanwenden voor interne (trainings)doeleinden. Artikel 7. Prijzen en tarieven, facturering en betaling 7.1. Prijzen en tarieven staan vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks, per 1 januari door PIDZ Software worden verhoogd met een percentage gelijk aan de index voor zakelijke dienstverlening (DPI) zoals gepubliceerd door het CBS Prijswijzigingen die het gevolg zijn van uitbreidingen van de Dienst (extra modules bijvoorbeeld) worden direct gefactureerd De vergoeding voor de Dienst wordt per kwartaal achteraf gefactureerd, dit geldt voor de vaste abonnementsvergoeding, alsmede voor de vergoedingen die per eenheid zijn afgesproken (bijvoorbeeld aantal gebruikers). Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien binnen die periode betaling uitblijft, is Klant zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, in verzuim Andere diensten en werkzaamheden die niet onder de Overeenkomst vallen, geschieden tegen de alsdan geldende tarieven voor de desbetreffende medewerkers van PIDZ Software. Facturering vindt in dat geval achteraf plaats op basis van het aantal werkelijk bestede uren, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd. Artikel 8. Looptijd, beëindiging, verlenging en exit 8.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de offerte De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor één jaar tenzij er door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd met in acht nemen van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de looptijd Buiten hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden is bepaald is de ene partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang ontbinden indien (i) de andere partij surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling is verleend; (ii) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of dat hij Pagina 6 van 12

7 in staat van faillissement is verklaard; (iii) in de schuldsanering voor natuurlijke personen terecht komt; (iv) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; (v) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij dan wel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen Alle rechten die Klant ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteit vervallen bij beëindiging van Overeenkomst Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze Partijen treden in het geval van beëindiging van de Dienst per omgaande in overleg omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen, benodigd voor een voortgang van het gebruik door Klant van haar data en/of Dienst(en). Alle werkzaamheden die door PIDZ Software in het kader van het voorgaande worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht PIDZ Software erkent de data die Klant door middel van het gebruik van de Dienst heeft opgebouwd, toebehoort aan Klant. Derhalve garandeert PIDZ Software nimmer de data achter te houden indien en voor zover Klant daarom verzoekt. De data zal in een gangbaar formaat door PIDZ Software aan Klant worden aangeleverd. De redelijke kosten door PIDZ Software gemaakt voor het exporteren van de data worden door PIDZ Software op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht. Artikel 9. Toerekenbare tekortkomingen 9.1. Aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, of uit enige andere hoofde, is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van PIDZ Software, volledig uitgesloten Indien en voor zover de beperking van voorgaande lid rechtens niet mogelijk is, is de totale aansprakelijkheid van PIDZ Software wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of uit enige andere hoofde, beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot maximaal het door PIDZ Software van Klant ontvangen vergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) over twee (2) maanden, direct Pagina 7 van 12

8 voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit met een maximum van (twintig duizend euro) De aansprakelijkheid van PIDZ Software voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan PIDZ Software voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan PIDZ Software voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten De aansprakelijkheid van een partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige partij door de andere partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan PIDZ Software zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient Indien partijen op het moment van ontbinding van een Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding waaronder ontbinding door Klant wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming door PIDZ Software. Door PIDZ Software aan Klant uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Artikel 10. Niet-toerekenbare tekortkomingen In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een partij kan zich jegens de andere partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt Als een partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dan dertig (30) werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van Pagina 8 van 12

9 ontvangst met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door PIDZ Software zal door Klant terstond worden betaald Onder overmacht aan de zijde van PIDZ Software wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, tekortkomingen van toeleveranciers van PIDZ Software, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van PIDZ Software, tekortkomingen van een leverancier inzake hosting, indien Klant geen gebruik heeft willen maken van de leverancier die PIDZ Software normaal selecteert voor de hosting van haar Dienst. Artikel 11. Geheimhouding Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, Dienst, Overeenkomst etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal een partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven Ieder der partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht. Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens De navolgende leden van dit artikel zijn te beschouwen als een basis bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn van toepassing als er persoonsgegevens als bedoeld in die wet verwerkt worden. Op eerste verzoek van Klant werkt PIDZ Software mee aan het maken van nadere afspraken over (de verdere waarborging van) verwerking van persoonsgegevens In het kader van de wet als hiervoor genoemd wordt PIDZ Software gekwalificeerd als bewerker en Klant als verantwoordelijke PIDZ Software zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerken, waarbij het PIDZ Software niet is toegestaan de van Klant verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Pagina 9 van 12

10 12.4. PIDZ Software staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Klant vrijwaart PIDZ Software voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten De afdoende beveiliging van de werkstations en systemen van de Klant en Gebruikers, en het nemen van organisatorische maatregelen is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Klant, derhalve is PIDZ Software daarvoor nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk. Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van PIDZ Software aan een derde over te dragen PIDZ Software is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen PIDZ Software is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie Uitsluitend indien partijen voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 9.4, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak Pagina 10 van 12

11 betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der Partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 14.1 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT- Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT-Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De andere partij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie en Artikel 15. Algemene bepalingen Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze door de betreffende partij schriftelijk zijn bevestigd In de gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is, treden partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen Het nalaten door een partij om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij deze partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan Indien in deze Algemene Voorwaarden is vermeld dat een kennisgeving schriftelijk kan worden gedaan, dan kan een die mededeling, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld, ook digitaal, dat wil zeggen per fax of per , plaatsvinden Indien één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Pagina 11 van 12

12 kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen PIDZ Software zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal PIDZ Software heeft het recht de merknaam, handelsnaam en/of beeldmerken van Klant te gebruiken op haar website of in commercieel materiaal om aan te geven dat PIDZ Software voor Klant (een) oplossing(en) heeft gerealiseerd. Daartoe verleent Klant hierbij haar toestemming De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Klant wordt hierbij uitdrukkelijk door PIDZ Software van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing. *** Pagina 12 van 12

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 1.3. Dienst: MijnDiAd als een dienst (SaaS). Klant neemt een abonnement af voor

Nadere informatie

1.3. Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit.

1.3. Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit. ALGEMENE VOORWAARDEN PUBLER B.V Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die de betekenis

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1.1 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit.

1.1 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit. ALGEMENE VOORWAARDEN INCHECKERT versie 1.0 7.6.2017 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening

ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN inzake ASP-dienstverlening Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Coöperatie UA Appelgaarde 101 3992 JD Houten 030-2687463 06-81275438 info@media-alliantie.nl Artikel 1 Definities In de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer:

Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30230390 hierna te noemen: 'Kimara' Artikel

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Lean IT Solutions B.V OVEREENKOMST inzake SaaS dienstverlening

Lean IT Solutions B.V OVEREENKOMST inzake SaaS dienstverlening OVEREENKOMST inzake SaaS dienstverlening DE ONDERGETEKENDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te, aan, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de.., in de functie van..,

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met de besloten vennootschap met

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - SAAS-overeenkomst DuboCalc 5

- OVEREENKOMST - SAAS-overeenkomst DuboCalc 5 - OVEREENKOMST - SAAS-overeenkomst DuboCalc 5 Gebruikers van DuboCalc 5, hierna te noemen: Afnemer en De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cenosco, gevestigd te Den Haag, aan de van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Opdrachtgever Onder Opdrachtgever wordt in algemene voorwaarden verstaan een rechtspersoon of natuurlijk persoon die direct of indirect diensten en/of producten van TeMeCo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pepperflow B.V. Versie 2.0 van 9 mei 2011

Algemene Voorwaarden Pepperflow B.V. Versie 2.0 van 9 mei 2011 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BALABANOVA BV.

ALGEMENE VOORWAARDEN BALABANOVA BV. ALGEMENE VOORWAARDEN BALABANOVA BV. Algemene voorwaarden van BALABANOVA BV, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 11 april 2011 onder nummer 52048977. 1. OFFERTE EN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Tim Beeren Internet Marketing Advies Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Tim Beeren Internet Marketing Advies de navolgende algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In dit artikel wordt verstaan onder: 1.1.Fiks Film: Fiks Film is een handelsnaam van het Samenwerkingsverband tussen K. Colle en L. Buurman, gevestigd te Nijmegen,

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie