Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag Pag Pag Wielerwedstrijd in Egem in Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 11 2. Pag. 16 1 Pag. 26 3. 2 Wielerwedstrijd in Egem in 1943 1 Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem"

Transcriptie

1 Het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem - 12 de jaargang - Nr. 3 JULI SEPTEMBER 2013 Pag Wielerwedstrijd in Egem in Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem Pag Pag. 26 3

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord p. 2 Gemeenteraad p. 3 Mededelingen aan de bevolking p. 5-6 Bevolking p. 7-9 Terugblik p. 10 Heden en verleden p Milieu p Huisvesting p. 17 Openbare werken p. 18 OCMW p Jeugd p Bibliotheek p Sport p Veiligheid p Agenda p Meldingskaart p. 30 Gemeentelijke info p. 31 Beste lezer, De seizoensbepalingen lente en zomer houden voor iedereen vele verwachtingen in. De lente zou het seizoen van de ontluikende natuur, na de winterperiode, moeten zijn en de zomer roept bij ieder van ons de begrippen: zon, vakantie en ontspanning op. Voor wat betreft de lente kunnen wij die nu al klasseren als veredelde winterperiode met af en toe periodes van zon en opklaringen. Nooit meegemaakt dat de maanden april, mei en juni meer een winterse temperatuur kenden dan echt zacht lenteweer. Doch hier verder over klagen, helpt ons geen zier vooruit. Een goede weerwinkel kan je nu eenmaal niet vinden en het blijft een voordeel dat het weer en de weersomstandigheden voor ieder dezelfde zijn, zonder onderscheid. Wij blijven dan ook positief ingesteld hopen dat het volgende seizoen alle wensen kan inwilligen. Straks staat de jaarlijkse vakantieperiode voor de deur en worden de vele vakantiebestemmingen alweer overspoeld met toeristen. Bij zomerweer zullen de nare weersherinneringen van het voorjaar vlug verdwijnen om plaats te maken voor echte vakantieherinneringen. Het gemeentelijk infoblad Pittem - Egem verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Pittem en Egem. Redactieadres: Dienst Informatie, Gemeentehuis, Markt 1, 8740 Pittem T 051/ F 051/ E Binnenbrengen teksten: Gelieve de teksten voor het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem oktober-november-december 2013 vóór 15 augustus 2013 binnen te brengen bij de dienst informatie, Sabine Deruyck, Markt 1, 8740 Pittem. Voor de studenten staat een rustperiode voor de deur, na alle inspanningen, die zij gedurende het schooljaar hebben moeten leveren om het lang verwachte getuigschrift of diploma te behalen. Straks start voor een aantal jongeren een nieuwe periode in hun leven. Ofwel worden hogere studies het volgende doel ofwel worden de schoolbanken verlaten om de arbeidsmarkt te gaan vervoegen. Keuzes zullen aldus moeten genomen worden. Maar laat ons toch maar eerst genieten van de komende Zotte Maandagfeesten. Opnieuw zijn de diverse werkgroepen er in geslaagd een mooi kermisprogramma voor te stellen, voor elk wat wils. Misschien vinden een aantal onder jullie die Zotte Maandagfeesten maar niets, maar ik ben er van overtuigd dat het overgrote deel van onze burgers reikhalzend zal uitkijken naar wat deze feesten ons dit jaar te bieden hebben. Het blijven Pittemse hoogdagen en waar mensen samen komen in een gemoedelijke sfeer wordt er gefeest, gedanst en gezongen. Feesten bieden nu eenmaal het sociaal cement aan voor een sterke gemeenschap. Graag ontmoet ik jullie op de verschillende activiteiten van Zotte Maandag te Pittem en de kermis in Egem. Prettige feesten en een deugddoend verlof! Jullie burgemeester Ivan

3 Gemeenteraad Gemeenteraad van 25 maart 2013 Openbare werken goedkeuring ontwerp aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Joos de ter Beerstlaan en Koolskampstraat Het project voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Joos de ter Beerstlaan en de Koolskampstraat is een project dat kadert binnen de samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep (voorheen VMW) voor het rioolbeheer in de gemeente Pittem of kortweg Rio Act genoemd. Het is de bedoeling om binnen het projectgebied van de Joos de ter Beerstlaan en de Koolskampstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Er wordt gestreefd om alle hemelwater af te voeren naar de bestaande grachten gelegen langs de betreffende rijwegen of om het hemelwater af te voeren naar de bestaande riolering. De bestaande riolering functioneert momenteel als gemengde riolering en het is de bedoeling, indien mogelijk, deze te behouden als RWAriolering. De DWA-riolering dient af te wateren op de recent aangelegde collector Breemeersbeek. De raad verleende goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht aanleg gescheiden stelsel in de Joos de ter Beerstlaan en Koolskampstraat, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Grontmij uit Brugge. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,95 excl. BTW. Gemeenteraad van 29 april 2013 Begraafplaatsen goedkeuring huishoudelijk reglement Ingevolge de recente wijziging aan het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging was het noodzakelijk het bestaande huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Ook de ingebruikname van het nieuw gedeelte van de begraafplaats in de Koolskampstraat noodzaakt ons het reglement aan te passen. In het reglement wordt duidelijk omschreven wat verstaan wordt onder concessies, begraven in nietgeconcedeerde grond, begravingen en ontgravingen. Ook wordt omschreven welke graftekens er mogen aangebracht worden, welke bouw- en beplantingswerken er mogelijk zijn en hoe de graven moeten onderhouden worden. De termijn van de concessies wordt teruggebracht van 50 jaar naar 30 jaar. Na het verstrijken van deze termijn is verlenging mogelijk. Ook werd de regelgeving i.v.m. de laatste wilsbeschikkingen ingeschreven in het reglement. Ontgravingen kunnen nog slechts toegestaan worden om ernstige redenen. Ontgravingen van stoffelijke resten dienen voortaan uitgevoerd te worden op kosten van de concessiehouder door een erkende, private firma. Andere ontgravingen gebeuren door de gemeentelijke aangestelde. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het nieuwe huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen. Dit reglement trad in werking op 1 juni Financiën goedkeuring tariefreglement begraafplaatsen Ingevolge het aannemen van een nieuw huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen dient ook het tariefreglement voor de begraafplaatsen aangepast te worden. Zo dient de termijn van de concessie aangepast te worden. Ook wordt nu in de mogelijkheid voorzien om bij het verlengen van de concessie te kiezen voor 15 of 30 jaar. Verder werden de tarieven aangepast in functie van de nieuwe termijnen en werden de oude tarieven geïndexeerd. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het tariefreglement op begraafplaatsen. Dit reglement trad in werking op 1 juni Openbare werken verbeteringswerken aan verschillende landbouwwegen fase 8 Gezien de 7de fase van de verbeteringswerken aan landbouwwegen werden beëindigd, kan overgegaan worden tot een volgende fase. Studiebureau Demey heeft een ontwerp voor verbeteringswerken aan verschillende landbouwwegen - fase 8 - opgemaakt. Aan volgende wegen zullen verbeteringswerken worden uitgevoerd: Processiestraat Veldakkerstraat Koolskampstraat Zijweg Joos de ter Beerstlaan Blotingstraat Hagelingestraat De raad verleend goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht verbeteringswerken aan landbouwwegen - fase 8 -, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Demey BVBA uit Roeselare. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,50 excl. BTW. Openbare werken verbeteringswerken aan verschillende voetpaden De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Vernieuwen van voetpaden in Molenakker en Kasteeldreef. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,60 excl. BTW of ,68 incl. 21% BTW. Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 3

4 Patrimonium voorlopige aanvaarding rooilijnplan zijweg Gavers Het rooilijn- en onteigeningsplan van de zijweg Gavers, opgemaakt door Studiebureau Demey uit Roeselare werd door de gemeenteraad voorlopig aanvaard. Patrimonium definitieve aanvaarding gewijzigd rooilijn- en onteigeningsplan Boterstraat Het gewijzigd rooilijn- en onteigeningsplan van de Boterstraat, opgemaakt door Studiebureau Demey uit Roeselare werd door de gemeenteraad definitief aanvaard. Huisvesting goedkeuring actieprogramma onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van de Vlaamse semi-publieke rechtspersonen Het grond- en pandenbeleid legt de gemeenten een bindend sociaal objectief op voor de realisatie van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Momenteel heeft de gemeente Pittem een bindend sociaal objectief van 42 sociale huurwoningen, 18 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels die gerealiseerd moeten worden tegen Op basis van een register onbebouwde percelen kan de gezamenlijke oppervlakte berekend worden van de gronden die in eigendom zijn van Vlaamse besturen en Vlaamse semi-publieke rechtspersonen. Ten minste een kwart van de gezamenlijke oppervlakte moet aangewend worden voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. De gemeente dient hiervoor een actieprogramma op te stellen. Slechts 2 percelen die in eigendom zijn van een openbaar bestuur zijn bebouwbaar, nl. een perceel gelegen in de Joris Wybostraat en een perceel in de Schuiferskapellestraat. Na advies van het lokaal woonoverleg wordt het perceel in de Joris Wybostraat aangestipt voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod, hiervoor is actie op lange termijn mogelijk. Het actieprogramma betreffende de onbebouwde percelen in Pittem, die eigendom zijn van Vlaamse besturen en Vlaamse semi-publieke rechtspersonen werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Personeel vrijwillig ontslag mevrouw Ilse Cloet De gemeenteraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Ilse Cloet, hoofd technische dienst in statutair dienstverband en met voltijdse prestaties, met ingang van 01 mei 2013 en gaat akkoord met de voorgestelde opzegtermijn. Brandweer bevordering sergeant-majoor tot adjudant De heer Thierry De Four, geboren te Tielt op 17 september 1963 en wonende te Pittem, bekomt de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en wordt bevorderd tot adjudant bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst met ingang van 1 mei Brandweer bevordering tot korporaal De heer Bart De Meulemeester, geboren te Tielt op 10 februari 1975 en wonende te Pittem, bekomt de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en wordt bevorderd tot korporaal bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst met ingang van 1 mei Brandweer eervol ontslag Chris Wallaert als brandweerman Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Chris Wallaert, geboren te Tielt op 23 maart 1959, als brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst, met ingang van 1 mei Gemeenteraad van 27 mei 2013 Financiën goedkeuring gemeenterekening en balansrekening 2012 De gemeenteraad keurde de gemeenterekening dienstjaar 2012 goed met een algemeen positief begrotingsresultaat van ,52 in gewone dienst en 242,51 in buitengewone dienst. De balans- en resultatenrekening voor het dienstjaar 2012 werden ook goedgekeurd met een balanstotaal van ,00 en de resultatenrekening met een positief resultaat van ,00. Brandweer openverklaring betrekking van sergeant-majoor Een functie van sergeantmajoor werd open verklaard en was bij bevordering te begeven overeenkomstig de bevorderingsvereisten vermeld in artikel 19 van het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst. Patrimonium bouwen van jeugdlokalen en polyvalente ruimte perceel 3 elektriciteit goedkeuring Goedkeuring werd verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Patrimonium - bouwen jeugdlokalen en polyvalente ruimte in Egemstraat -perceel 3 elektriciteit, opgesteld door de ontwerper, GC architecten, Veldstraat 11 te 8760 Meulebeke. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,50 exclusief BTW. Patrimonium bouwen jeugdlokalen en polyvalente ruimte perceel 4 sanitair, verwarming en ventilatie goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze Goedkeuring werd verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Patrimonium - bouwen van jeugdlokalen en polyvalente ruimte in de Egemstraat - perceel 4 - sanitair, verwarming en ventilatie, opgesteld door de ontwerper, GC architecten, Veldstraat 11 te 8760 Meulebeke. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,65 exclusief BTW.

5 Mededelingen aan de bevolking SLUITINGSDAGEN Gemeentelijke diensten Maandag 8 juli: Kinderstoet Donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Maandag 15 juli: Zotte Maandag Donderdag 15 augustus: O.L.V.-Hemelvaart Vrijdag 16 augustus: Brugdag Recyclagepark Donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Maandag 15 juli: Zotte Maandag Donderdag 15 augustus: O.L.V.-Hemelvaart Binnenkort op reis? Vergeet de Kids-Id niet! Vraag tijdig de Kids-Id aan! Deze is gratis en is 3 jaar geldig. Alle kinderen jonger dan 12 jaar die zich naar het buitenland begeven moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument. Ook voor bv. een daguitstap naar Sluis (Nl). De Kids-Id moet 3 tot 4 weken voor het vertrek naar het buitenland aangevraagd worden bij het gemeentebestuur dienst burgerzaken. Deze termijn is nodig voor de aanmaak en de levering van de kaart. Opgelet, er wordt voor de Kids-Id s geen oproep voor hernieuwing gestuurd. Gelieve dus zelf te kijken op de Kids-Id wanneer deze vervalt en tijdig een nieuw aan te vragen. Wij raden ook aan om een Kids- Id, die al enkele jaren oud is te vervangen indien de foto niet meer gelijkend is. Te laat aangevraagde Kids-Id s kunnen enkel nog via een spoedprocedure bekomen worden waardoor de kostprijs oploopt tot 109 euro voor dringende aanvragen = afhalen na 3 dagen of 173 euro voor zeer dringende aanvragen = afhalen na 2 dagen. Je wilt een Kids-Id aanvragen? Je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind (grootouders zijn niet gemachtigd om deze aanvraag te doen). Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Een recente pasfoto met een effen witte achtergrond is vereist. Landelijke Kinderopvang zoekt onthaalouders in Pittem en Egem Voor opvang van baby s, peuters en/of schoolgaande kinderen tot 12 jaar Zoek je een nieuwe uitdaging? Heb je een hart voor kinderen? Zou je graag thuis je beroep uitoefenen? Heb je een kindvriendelijke huis en gezin? Heb je organisatietalent? Dan is onthaalouder worden misschien iets voor jou! We geven je graag vrijblijvend informatie over: belastingsvrije kostenvergoeding; installatiepremie; sociale bescherming; de vrije uur- en dagkeuze van de opvang; de mogelijkheden van een samenwerking tussen 2 onthaalouders; de aansluitingsvoorwaarden; de ondersteuning van dienst. Combinatie met uitkering tijdskrediet is mogelijk. Meer info op: regiokantoor West-Vlaanderen Landelijke Kinderopvang Heilig Hartstraat Roeselare 070/ Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 5

6 Rijbewijzen in kaartvorm Theaterwandeling Sinds 8 april 2013 zijn we van start gegaan met de rijbewijzen in kaartvorm. Vanaf heden is het niet meer mogelijk deze onmiddellijk te maken. Er is een leveringstermijn van ongeveer 5 werkdagen. Pasfoto s zijn niet meer noodzakelijk, enkel als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is breng je best 1 pasfoto mee. De kostprijs van de rijbewijzen is 25 euro. Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2013 Viering 100 jaar Standbeeld Ferdinand Verbiest ( ). Evocatie van de feestelijkheden bij de inhuldiging van het standbeeld in Controleer de geldigheidsduur van je identiteitskaart! Er zijn landen die een geldigheidsduur van de identiteitskaart vereisen van 3 tot 6 maanden bij terugkomst naar België. Dit verschilt van land tot land, het is aan te raden je te informeren bij je reisbureau. Controleer dus tijdig de geldigheidsduur van je identiteitskaart want de Buiten Europa op reis? Dan heb je een geldige reispas nodig. Ook hier kan een geldigheidsduur van 3 tot 6 maanden vereist zijn bij terugkomst naar België. De reispas kan aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken. Daarvoor heb je 2 pasfoto s, 76 euro (vanaf 18 jaar) of 41 euro (tot 18 jaar) nodig. Reispassen zijn 5 jaar geldig en de leveringstermijn is ongeveer 2 weken. Een reispas is nodig voor alle berstemmingen buiten Europa. Sinds 1 mei 2013 ook voor de Dominicaanse republeik. Voor meer info raadpleeg je reisbureau of de website aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart kan 3 tot 4 weken duren. Je dient een recente pasfoto en 17,50 euro mee te brengen. Opgelet met vervallen reispassen, deze mag je niet zelf weggooien of vernietigen, ze moeten immers na hun vervaldag of bij aanvraag van een nieuwe reispas door de gemeente ongeldig verklaard of vernietigd kunnen worden! Leven en sterven liggen dicht bij elkaar Op dergelijke momenten zijn emoties niet ver weg. Ook de wetgever vindt deze momenten belangrijk genoeg om er de nodige aandacht aan te geven. Het Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de manier waarop iemand kan begraven worden, met respect voor de grafrust, spelen hier op in. De gemeente Pittem heeft hier ook de nodige aandacht aan geschonken om in alle sereniteit zijn inwoners te kunnen begraven. Begrippen als laatste wilsbeschikking opgravingen duurtijd concessies en de prijzen van de concessies werden opgenomen in het nieuwe huishoudelijke reglement en het tariefreglement van onze beide begraafplaatsen. Deze beide reglementen kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: /bestuur/inwoners/begraafplaatsen of aan het loket van de dienst burgerlijke zaken.

7 Bevolking 1 GEBOORTEN 07/03/2013 Lannoo Senne 28/03/2013 Ampe Augustus 04/04/2013 Amelynck Lenke 04/04/2013 Devos Miley 16/04/2013 Borrey Angie 18/04/2013 Devlieghere Jano 23/04/2013 De Clercq Xante 28/04/2013 Brulée Yeabsra 29/04/2013 Van Bruwaene Eliana 01/05/2013 Corijn Jana 03/05/2013 Fossaert Elodie 04/05/2013 Huyghe Jarno 08/05/2013 Brysse Floortje 23/05/2013 Spruytte Vejay 14/06/2013 Zeka Erona 1 HUWELIJKEN 23/03/2013 Coryn Bert en Meersseman Mabelle 23/03/2013 Vanhaelewyn Xavier en Scheirlinck Lieselot 13/04/2013 Tavernier Rutger en Puype Lieselotte 03/05/2013 Cloet Thomas en De Baere Lotte 04/05/2013 Claeys Ivan en Jacobs Herlinde 11/05/2013 Schaubroeck Randy en Vispoel Jolien 24/05/2013 Devlieghere C hristophe en Demeyer Jolien 31/05/2013 Hollevoet Bart en Gryspeerd Eline 1 jubilea 65-JARIG 14/04/2013 Deketelaere Marcel en Wambeke Clara 04/05/2013 Huyghe Robert en De Coninck Herna 60-JARIG 08/04/2013 Devolder Roger en Verleye Joanna 29/04/2013 Bouvry Marcel en Decavel Denise 50-JARIG 16/04/2013 Popelier Willy en Geerincks Louisa 10/05/2013 Van Hessche Gerardus en Lannoo Maria 25/05/2013 Van Damme Michel en Vandeplassche Annie 31/05/2013 Vandeputte Joseph en Vandesteene Laura 06/06/2013 Noyez Géry en Kemseke Eliana 07/06/2013 Witdouck Roger en Verschelde Maria 21/06/2013 Verkain Georges en Vroman Leona 1 OVERLIJDENS 19/03/2013 De Vriese André 10/02/1931 Echtgenoot van De Four Gerarda 30/03/2013 Goens Irene 13/06/ /04/2013 Mestdag Marguerite 12/05/ /04/2013 Thorree Emeric 27/07/ /04/2013 Duyck Willy 26/09/1937 Weduwnaar van De Koninck Simonne 16/04/2013 Van Hecke Gabriel 30/11/1927 Weduwnaar van Van Coillie Marie Madeleine 17/04/2013 Vermeersch Marie Louise 24/09/1925 Weduwe van Devisch Maurits 23/04/2013 Poublon Paula 15/05/1916 Weduwe van Duyck Julius 23/04/2013 Van Bruwaene Hilda 19/03/1934 Weduwe van Verstraete Joris 06/05/2013 Peck Maria 15/02/1914 Weduwe van Vercamer Silvain 11/05/2013 De Vreese André 13/12/1924 Echtgenoot van De Koninck Paula 14/05/2013 Maes Ivonne 30/04/1936 Echtgenote van Warnez Victor 16/05/2013 Deswarte Madeleine 11/11/1921 Weduwe van Dekeyzer Arthur 18/05/2013 Maes Alice 10/11/1921 Weduwe van Meerschaert Henri 24/05/2013 Lindeboom Christiana 08/04/1940 Echtgenote van De Laere Guido 25/05/2013 Devlamynck André 25/02/1927 Echtgenoot van Haeck Simone 29/05/2013 Damiens Henri 30/06/1938 Echtgenoot van Meulebrouck Monique 01/06/2013 Vande Kerckhove Magda 10/07/1949 Echtgenote van Verdonck Norbert 02/06/2013 Vankeirsbilck Lena 16/2/1942 Weduwe van Lambrecht Jozef Wij verontschuldigen ons voor de verkeerde opname in het vorig infoblad: 05/02/2013 Verfaillie Maria 01/10/1933 moet de overlijdensdatum 30/01/2013 zijn Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 7

8 Coryn Bert en Meersseman Mabelle / Vanhaelewyn Xavier en Scheirlinck Lieselot/ Tavernier Rutger en Puype Lieselotte / Cloet Thomas en De Baere Lotte / Claeys Ivan en Jacobs Herlinde / Schaubroeck Randy en Vispoel Jolien / Devlieghere Christophe en Demeyer Jolien / Hollevoet Bart en Gryspeerd Eline /

9 65 65 foto: Nele Sabbe Deketelaere Marcel en Wambeke Clara / Huyghe Robert en De Coninck Herna / Devolder Roger en Verleye Joanna / Bouvry Marcel en Decavel Denise / Van Hessche Gerardus en Lannoo Maria / Van Damme Michel en Vandeplassche Annie / Witdouck Roger en Verschelde Maria / Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 9

10 Terugblik Grote Lenteschoonmaak Naar tweejaarlijkse traditie organiseert het gemeentebestuur i.s.m. IVIO een grote lenteschoonmaak. Op vrijdag 22 maart 2013 staken zowat 170 leerlingen van de Pittemse en Egemse basisschool de handen uit de mouwen om het zwerfvuil langs enkele landelijke wegen op te ruimen. Helaas met een te grote buit tot gevolg Dag van de compost Op zaterdag 15 juni 2013 vierden de Pittemse compostmeesters voor de elfde keer een dag van de compost met dit keer als centrale thema: Compost geeft je tuin een vitaminekuur. De compostmeesters stelden de hekkens tot het compostdemoveld wagenwijd open zodat je er terecht kon met al je compostvragen of om gewoon eens de werking van een compostering in bak of vat te bekijken. Je ging zelfs naar huis met een gratis hoeveelheid ambachtelijke compost! Erfgoeddag 100 jaar standbeeld Ferdinand Verbiest Op vrijdag 19 april 2013 werd de erfgoeddag officieel geopend. Dit jaar wordt gewerkt rond het thema Stop de Tijd. In Pittem wordt een tentoonstelling gebracht rond 100 jaar Standbeeld Ferdinand Verbiest ( ). Een deel van de tentoonstelling is nog steeds te bezichtigen in het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest tot eind september foto: Jan Goossens foto: Bart Bonte Expo Achielle Op zaterdag 11 mei 2013 werd officieel de expo geopend rond Achielle in het bijzijn van Jan, Tom en Peter Oosterlinck van de firma uit Egem. De tentoonstelling kadert in het project Iedereen Flandrien van Westtoer. De tentoonstelling loopt nog tot eind september dit jaar in het gemeentehuis.

11 Heden en verleden Wielerwedstrijd in Egem in 1943 Bij een werkbezoek aan Archiefbank Vlaanderen1 in Gent merkte ik dat een geregistreerde collectie een verzameling interessante informatie bevatte over het oogstcriterium te Egem en dit tijdens de Tweede Wereldoorlog.Deze collectie bevat een map met allerlei stukken, een doos met inschrijvingskaarten van wielrenners en een aantal omslagen met toegangsticketten. Dit alles is te consulteren en is bewaard in het Roeselaarse wielermuseum. Inrichter van deze wielerwedstrijd was de onderwijzer Antoon De Geytere die later hoofdonderwijzer zou worden, functie die vroeger ook door zijn schoonvader Leopold Vermersch uitgeoefend werd. V. Arickx schrijft dat er rond 1930, n.a.v. de kermissen van eind juni en begin augustus steeds wielerwedstrijden werden gehouden. Erevoorzitter van het gebeuren was burgemeester Maurice Lauwers, terwijl Miel Laethem als voorzitter genoteerd werd. De overige leden waren Gerard Maes, meester Vermersch, Maurits Dedeyger, Jerome Debussche, Juul Duyck, de broers Walter en Fritz Van Keirsbilck en Fernand Coome. Coördinator van het hele gebeuren was dus de Egemse onderwijzer Antoon De Geytere. Hij correspondeerde tamelijk veel met zijn Ingooigemse collega Berten Lafosse die ook vele jaren sportjournalist was bij Het Nieuwsblad-Sportwereld. Het groot oogstcriterium van maandag 2 augustus 1943 zorgde voor niet minder dan frank aan prijzen en 3000 frank aan premies. Bij de schenkers van die premies vinden we o.a. de gebroeders Ampe (steenbakkerij), de Pittemse brouwers Muyle en (mij onbekend) Debrabandere en de sportliefhebbers van de Droogenbroodstraat en t Veld. Zij zorgden telkens voor een premie van 100 frank. De herbergiers op de omloop telden 300 frank neer aan premies maar ook de broers Jules en Maurice Duyck zorgden voor een premie ter waarde van 200 frank. Uit de deelnemerslijst kan je opmaken dat er voor die tijd heel wat bekende namen kwamen opdagen, of beter gezegd zich hadden ingeschreven. Uiteindelijk daagden maar 27 van de 40 uitverkorenen op om effectief te starten. Misschien zaten de oorlogsomstandigheden hier voor iets tussen. Namen als wereldkampioen Marcel Kint, Belgisch kampioen André Maelbrancke, Albert Sercu en Briek Schotte komen op de deelnemerslijst voor. Een akkoordbrief die enerzijds ondertekend werd door organisator De Geytere en anderzijds door wereldkampioen Marcel Kint leert ons dat hij zou starten mits 1250 frank vergoeding met recht van pryzen en premien Een mooie som maar verre van vergelijkbaar met de gigantische bedragen van heden ten dage. Er was ook een wedstrijd voor senioren, hier hadden zich 104 renners gemeld en vijf motocyclisten-gangmakers. Niet minder dan 44 medewerkers kwamen in actie, vermoedelijk allemaal Egemnaars. Er waren drie programmaverkopers: Jos. Vandecaveye, Gabriël Alliet en Roger Cools. Werkers waren Dolf Alliet en Cyriel Vande Vyvere terwijl Em. Van Essche, Gentiel Decockere en Michel Dereuck fungeerden als clairons. Het overzicht van de deelnemende wielrenners zoals we dit vinden op het programma. Het plannetje van het circuit door de Egemse straten. Een bundel bewaarde toegangstickets van 10 frank, geldig om plaats te nemen bij de aankomst. Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 11

12 De overige helpers waren Fons Van Rapenbusch, Valère Jacobs, Maurice Vanmale, Ad. Vanhoorne, Ach. Devos, Frans Mestdach, Geo Vancoillie, Jos. Heyndrickx, Frans Roeygens, Robert Vyncke, Maurice Laethem, Albert Naert, Emiel Vandecaveye, Jerome Naert, Marcel Van Hoorne, Georges Dejonghe, Maurice Eeckhout, Jerome Flovy, Emile Van Poucke, Remy Vande Capelle, Georges en Germain Blancke, Remy Roelens, Maurice Vande Kerckhove, Victor Joye, Alfons Vandecvaveye, Maurice Volckaert, Pol Deckers, Maurice Cools, Marcel Verkinderen, Firmin Dekeyser, Jules Vancolen, Emile Vande Kerckhoven en Remy Christiaens (de schrijfwijze werd overgenomen uit het document). Misschien vinden oudere Egemnaars nog hun naam tussen de lijst? De organisatie had ook handenvol geld gekost. Gelukkig waren er de toegangstickets van 5 frank, 10 frank (aan de aankomst) en 20 frank (op de tribune). Dat bracht niet minder dan frank op! De programmaverkoop zorgde voor 834 frank, premies waren er voor 700 frank en 14 prijzen van 200 frank kwamen terug (deelnemers die niet opdaagden). Uiteindelijk blijkt bij de eindafrekening dat er frank prijzen en 3700 frank premies uitgedeeld werden, dit in tegenstelling tot wat op het programma vermeld stond. Een geluidsinstallatie huren was toen al niet goedkoop: 1000 frank. De Rijkswacht zorgde letterlijk voor een hap in het budget van 500 frank (eetmaal). We noemen niet alle uitgaven maar het totaal bedrag kwam op 26826,90 frank. Achteraf kwam nog een rekening - niets nieuws onder de zon - van 112 frank auteursrechten Dr. Jozef Maes uit Egem was als arts van dienst op het parcours. s Avonds was er een galavertooning in circus Minnaert. Techniradio Henri Claeys uit Assebroek verzorgde de microreportage. Bij die gelegenheid werd door hen een fonoplaat opgenomen met o.a. interviews met Maelbrancke en Kint. Winnaar in de spurt werd André Maelbrancke die op dat ogenblik Belgisch kampioen was. Hij haalde het met één lengte op Pieter Vermeiren en Marcel Van Houtte. Blijkbaar viel de organisatie bij de pers in de smaak want een blad (jammer genoeg bevat het knipsel geen naam, uit het artikel menen we te mogen afleiden dat het om Het Algemeen Nieuws-Sportwereld gaat) meldt: We mogen echter van Eegem geen afscheid nemen zonder een huldewoordje te sturen aan de ijverige en noeste inrichters. Gansch het Eegemsch Sportkomiteit haalt eere van dit zoo prachtig geslaagd criterium. Bij deze bijdrage vindt de lezer ook een kaartje van het circuit. Welke Egemnaar kan vertellen aan de hand van dit plannetje welke straten precies werden aangedaan? Het bundel met die documentatie bevat ook nog wat informatie over de wielerwedstrijd van 25 juni De moeilijke tijdsomstandigheden zorgden er o.m. voor dat de koers in Waregem afgelast werd, zo schrijft Berten Lafossen aan zijn vriend De Geytere. Hij vermeldt geen datum (het moet voor 19 juli 1944 geweest zijn) maar de koers werd afgelast omdat die dag net de begrafenis plaats vond van 8 doden ten gevolge van de bomaanval maandagmiddag op de fabriek in Waregem. Verder is er nog wat heen- en weercorrespondentie met André Desplenter, bestuurder van de Rumbeekse wielerpiste. Hij vraagt de Egemnaars hun koers af te lasten maar op 10 juni heeft hij beslist zijn wedstrijd te annuleren en alle aangeworven renners naar Egem te sturen op 25 juni. De toelating van de Duitse bezetter om de wedstrijd te mogen organiseren. Winnaar en Belgisch kampioen André Maelbrancke op een foto bij een hulde in Ingelmunster in 1942 (foto verzameling WieMu Roeselare). Dit kermiscriterium voorzag in frank prijzen en 2000 frank premies. De rugnummers zouden kunnen afgehaald worden bij Victor Vankeirsbilck in D Hespe, vertrek en aankomst had plaats aan t Vrijhuis bij Maurice Duyck. Maar we vinden een brief - opnieuw van Berten Lafosse - dat hij Antoon De Geytere gelijk heeft om de koers af te lasten. Heemkundige kring Valère Arickx Zoals vorig jaar organiseert de heemkring een educatieve daguitstap die in het teken staat van plaatselijke geschiedenis en het lokale verleden. Dit jaar heeft deze busuitstap plaats op zaterdag 5 oktober. s Voormiddags wordt het oorlogsmuseum in Hooglede bezocht (een link met Pittem) en het zuivelmuseum te Blankenberge. Zoals vorig jaar wordt voorzien in een lekker middagmaal. s Namiddags komen dan het Belle Epoque Centrum te Blankenberge en het West- Vlaams documentatiecentrum voor familiekunde te Oostende aan bod. Wil je er bij zijn en het volledige programma, ook de deelnameprijs, ontvangen, neem dan contact op met de secretaris van de heemkring, Paul Van Brabant, Boterstraat 1B, Pittem, tel of via Wilfried Devoldere

13 Milieu Hoe kunnen we bijdragen aan een betere waterkwaliteit? Als burger kan je heel wat doen om mee te helpen aan een betere waterkwaliteit van onze waterlopen. Om een goede waterkwaliteit te bekomen (en terug meer vissen en leven te krijgen) is het bv. belangrijk om goed op te letten wat er in de rioleringen terecht komt, wat er beter niet in komt. Hieronder geven we alvast enkele concrete tips. Alles wat je in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan je denkt. Vet stolt en doekjes hopen op. Dit leidt tot verstoppingen bij je thuis die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het riool kunnen problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. En sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen en komen na het zuiveringsstation dus in onze oppervlaktewateren terecht. AFVAL DOEN WAAROM Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie. Etensresten, zoals koffieprut, theeblaadjes etc. Vast afval als schoonmaakdoekjes (ook wegwerp!), kattenbakkorrels etc. Doekjes voor persoonlijke hygiëne, zoals babydoekjes, verfrissingsdoekjes, make-up reinigingsdoekjes etc. Maandverband, tampons, condooms, luiers etc. Oude medicijnen Resten verf (ook waterverdunbare), opgevangen spoelwater en gebruikte kwastreiniger van verfkwasten. Chemicaliën, zoals terpentine,lampolie, petroleum, insecticiden, fotofixeervloeistof etc. Cement-, gipsresten en ander afval na klussen Teruggieten in de verpakking en inleveren bij het containerpark. In de GFT-bak, rest in de gewone afvalbak. Niet in het riool, kleine hoeveelheden zijn toegelaten in de restafvalzak. Respecteer het maximum gewicht van de restafvalzak. Alleen (vochtig) toiletpapier mag in het toilet gegooid worden. Alle andere doekjes voor de persoonlijke hygiëne in de afvalbak in de badkamer of naast het toilet. In de afvalbak (naast het toilet). Inleveren bij de apotheek. Inleveren als klein gevaarlijk afval; gebruikte kwasten afgesloten met een beetje water of oplosmiddel bewaren. Inleveren als klein gevaarlijk afval in het containerpark. Laten drogen en gescheiden inleveren in het containerpark. Het riool raakt verstopt door (gestold) frituurvet en olie. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het vet uit het water te verwijderen. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval uit het water te verwijderen. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval uit het water te verwijderen. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval uit het water te verwijderen. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval uit het water te verwijderen. Het oppervlaktewater wordt vervuild. Medicijnen verstoren de zuivering en niet alles kan worden verwijderd. In het riool kan ontploffingsgevaar ontstaan. De zuivering wordt verstoord door verf en niet alles kan worden verwijderd. Het oppervlaktewater wordt vervuild. In het riool kan ontploffingsgevaar ontstaan. De zuivering wordt verstoord door verf en niet alles kan worden verwijderd. Het oppervlaktewater wordt vervuild. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval Autowaswater Auto wassen op autowasplaats. Vuil, vet, olie en moeilijk afbreekbare zeep verontreinigen de bodem en het oppervlaktewater Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 13

14 Alles wat je in het rioolputje van je straat giet, komt ongezuiverd in de waterloop terecht! Vandaag is de riolering gescheiden. Dit wil zeggen dat er in de straat twee buizen worden aangelegd. Er komt één rioolbuis (DroogWeerAfvoer buis) onder het wegdek voor het afvoeren van het vuile water. De tweede buis (RegenWeerAfvoer buis) is voor het hemelwater dat naar de dichtstbijzijnde gracht of waterloop wordt afgevoerd. Zo ook het hemelwater dat op de straat valt. Alles wat je in het rioolputje van de straat giet, komt dus ook in de waterloop terecht. Berenklauw? Wees op je hoede! Reuzenberenklauw is een behaarde plant die je vooral herkent aan zijn grootte, hij kan namelijk 1,5 tot 4 meter hoog worden, met bovenaan bloemenschermen met een diameter van 20 tot 50 cm. Het is echter vooral een gevaarlijke plant, want het sap bevat een bijtende stof die na contact met het zonlicht reageert tot een zuur en ernstige brandwonden kan veroorzaken op je huid. Wees dus op je hoede en raak de plant niet aan! De verspreiding van reuzenberenklauw is een probleem in onze streek, vooral in de vallei van de Devebeek. De plant verspreidt zich door het reguliere beheer van de waterloop en neemt ook aanpalende percelen massaal in. Om de verdere verspreiding tegen te gaan ondernemen de gemeente Pittem en het provinciebestuur een grote bestrijdingsactie. Gezien het gevaar dat de plant met zich meebrengt, zetten we graag even een paar tips op een rijtje, voor mocht je in eigen tuin of percelen moeten overgaan tot bestrijding. Wat je WEL mag doen de plant bestrijden bij bloemvorming maar vóór de zaadvorming (meestal half juni/begin juli); aangezien het sap van de reuzenberenklauw na contact met zonlicht brandwonden kan veroorzaken, moet je de plant bestrijden wanneer je lichaam (en zeker ook je ogen) volledig bedekt is; uitspitten van de plant op cm onder de grond is de meest effectieve bestrijdingsmaatregel; verwijder na het uitspitten alle aarde van de wortel om het uitdrogen te versnellen; de plant kan je verbranden of afvoeren; 3 weken na het beheer alle vergeten of vroegbloeiende planten verwijderen; bij brandwonden raadpleeg je best je huisarts; Wat je NIET mag doen uiteraard niet planten of zaaien; langs waterlopen mag je niet sproeien met bestrijdingsmiddelen (uitspitten is de beste oplossing dus); niet maaien of afsnijden onder de bloemenschermen zonder af te hakken onder de wortelkraag (anders kan de plant nog vruchten ontwikkelen); gebruikt gereedschap met de blote handen aanraken, spoel ook steeds je materiaal goed af na gebruik; maaiafval in de natuur of in de waterloop achterlaten; Zonder is gezonder! Enkele tips op een rijtje. Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten met chemische bestrijdingsmiddelen, geven we hieronder enkele eenvoudige en praktische tips. Last van bladluizen? Met een krachtige waterstraal kan je heel wat bladluizen van de plant spuiten. In de herfst kan je de aangetaste plantendelen afknippen. Zo overwinteren er minder eitjes. Heeft de plant jaar na jaar last van bladluizen? Dan spreken we van een plaag en staat de plant niet echt op zijn plaats. Overweeg om hem te verplanten of weg te doen. Geef onkruid geen kans Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijd je in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien. Met de hand of door het vuur Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt. Harken bij warm weer Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.

15 Mengsel van gras en klaver Een nieuw gazon? Informeer bij je tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting van je gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte grasmat waardoor het onkruid amper de kans krijgt om te groeien. Mos: met of zonder? Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Een graspartij in de schaduw zal dus vaak last hebben van mos. Je kan het mos laten staan, of het vervangen door een verharding of door schaduwminnende planten zoals varens, hosta s of kamperfoelie. Minder muggen Vermijd stilstaand water in emmers, gieters enzovoort. Heb je een vijver? Weet dat er insectenetende vissen bestaan. Houd muggen buiten door het plaatsen van horren in deur- en raamopeningen. Of bescherm jezelf en je kinderen met een muskietennet boven het bed. In de moestuin Voorkom bodemziekten in je moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten. Tegen slakken Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kan je weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt je tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten. Meer info? Surf naar Twee keer tien milieutips! WATER TIP 1 Laat het water niet onnodig lopen. Als je de kraan laat lopen bij het tandenpoetsen, gooi je al snel 1 à 2 liter water weg. Vul de wasbak met een beetje water om je scheermes schoon te maken tijdens het scheren of scheer elektrisch. TIP 2 Gebruik een spaardouchekop. Met zo n douchekop wordt het warm water beter verneveld, zodat het waterverbruik teruggeschroefd wordt met 40 à 50%. Deze douchekoppen zijn niet duurder dan andere douchekoppen en bieden hetzelfde douchecomfort. Door het gehalveerde warmwaterverbruik, bespaar je bovendien gemiddeld per jaar maar liefst 50 euro op je energiefactuur. TIP 3 Herstel lekkende kranen en toiletten onmiddellijk. Een kraan die 10 druppels water per minuut lekt, verspilt 5 tot 6 liter per dag of bijna 2000 liter per jaar. Een lekkende toiletstortbak kan tot 360 liter per dag verspillen. TIP 4 Bij oudere toiletten zijn de spoelreservoirs dikwijls op 9 tot 12 liter afgesteld. Iedereen weet dat een kleine boodschap met veel minder water kan worden weggespoeld. Bij nieuwbouw of als je toilet aan vervanging toe is, kies dan een toilet met een waterbesparingsknop, zodat je kan kiezen of je met veel of weinig water doorspoelt. Let er ook op dat je kiest voor een stortbak met een kleinere inhoud (6 liter). TIP 5 Ook bij je oude toilet kan je water besparen. Je kan bijvoorbeeld een volle fles in je spoelbak leggen. Het spoelvolume kan ook geregeld worden via een vlotter, een spaargewicht of een stortbakregelaar. Er bestaan ook reeds ombouwsets voor de spaartoetsen. TIP 6 Doe de was en de afwas enkel als je toestel volledig gevuld is. Zo bespaar je water én energie. TIP 7 Besproei de tuin niet meer dan nodig. Eén keer per week iets langer is ook veel beter dan alle dagen kort. TIP 8 Let bij de aankoop van nieuwe toestellen op het waterverbruik: de verschillen zijn soms groot. TIP 9 Kijk regelmatig of je leidingen niet lekken. Controleer bijvoorbeeld voor je gaat slapen de watermeter, als niemand s nachts de kraan gebruikt, kan je s morgens zien of je leidingen in orde zijn. TIP 10 Neem regelmatig een douche in plaats van een bad. Met de hoeveelheid water van een bad kan je drie keer douchen. ENERGIE TIP 1 Zet de vaatwasser alleen aan als deze helemaal gevuld is. Natuurlijk kan je ook met de hand afwassen. TIP 2 In kamers waar niemand aanwezig is, hoef je niet te verwarmen. Je hebt in deze kamers ook geen licht nodig of je moest spoken zien. TIP 3 Kies bij de aankoop van nieuwe lampen voor spaarlampen: gloeilampen produceren maar voor 10 procent licht en voor 90 procent warmte. Waar mogelijk worden ze best vervangen door energiezuinige verlichting zoals spaarlampen en TL-lampen. Spaarlampen verbruiken vijf keer minder energie dan een gloeilamp en gaan tien keer langer mee. De laatste jaren zijn spaarlampen in meerdere vormen verkrijgbaar én zijn ze veel goedkoper geworden. De iets duurdere aankoopprijs haal Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 15

16 je er al snel uit door het lagere energieverbruik en de langere levensduur! Bovendien verdwijnen gloeilampen stilaan uit de winkelrekken. TIP 4 Als je een nieuw toestel aankoopt, werp dan even een blik op het energielabel. Deze met A++ zijn de zuinigste. Natuurlijk kan je jezelf ook de vraag stellen of je dit toestel werkelijk nodig hebt. TIP 5 Laat je gerechten afkoelen vooraleer je ze in de koelkast of diepvriezer plaatst. TIP 6 Standby lichtjes verraden dat er nog stroomverbruik is. Daarom is het aangeraden om een toestel volledig uit te schakelen. TIP 7 Radiatorfolie zorgt ervoor dat de warmte van je verwarmingstoestel niet via de buitenmuur verdwijnt. TIP 8 Is je huis al volledig geïsoleerd? Met een ongeïsoleerd huis werp je het geld buiten. Daarom is je dak isoleren een absolute must. Verder kan je in huis ook op zoek gaan naar kieren en spleten. Deze kan je bijvoorbeeld dichten met tochtstrips. TIP 9 Door seizoens- en streekgebonden groenten te kopen spaar je ook energie. Er is namelijk minder transport en geen gestookte serres. TIP 10 Wie niet elke dag vlees eet, bespaart heel wat energie. Voor de productie van vlees is veel energie, grond en water nodig. Donderdag veggiedag? Pittem rijdt elektrisch! Distributiebedrijf Eandis overhandigde op woensdag 5 juni 2013 een elektrische wagen aan het gemeentebestuur van Pittem. Deze wagen wordt ons gedurende drie maanden ter beschikking gesteld. Op die manier is Pittem via Eandis partner in het EVA-project, dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen zal onderzoeken en aanpakken. Het doel van deze uitleenperiode is dan ook tweeërlei. Enerzijds wil het EVA-project steden en gemeenten laten kennismaken met elektrisch rijden. Anderzijds vormen deze uitleenbeurten onderdeel van een onderzoek naar het rij- en verbruiksgedrag, dat permanent wordt geregistreerd. Pittem rijdt groen! In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen. Fijnstof- en CO 2 -uitstoot De meest tastbare milieureden om elektrisch te rijden is de nuluitstoot van CO2 en fijnstof. Fijnstof - roetdeeltjes, zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) - heeft lokaal een enorme impact op het milieu en de gezondheid. 1/3 van de fijnstof in België is afkomstig van het verkeer. Naast het veroorzaken van zure regen vermindert fijnstof het aantal levensjaren. Jaarlijks sterven mogelijk Belgen als gevolg van acute en chronische gezondheidseffecten ten gevolge van fijnstof. Ondanks schonere motoren en inspanningen door de industrie scoort België (na Luxemburg) het slechtst in Europa: in de categorie NOx stoten we bijvoorbeeld drie keer uit dan het Europees gemiddelde. In april 2011 heeft de Europese Commissie ons land zelfs voor het Europees Hof van Justitie gedaagd wegens het meermaals overschrijden van grenswaarden. 16% van de huidige Belgische CO2-uitstoot is te wijten aan de directe uitstoot van het personen- en licht vrachtvervoer. Elektrische auto s stoten lokaal geen CO2 uit. Aangezien de CO2-uitstoot globaal moet worden bekeken omdat er lokaal geen negatieve effecten zijn berekenen we die van productie tot gebruik. Daar waar de zuinigste dieselwagens in het volledige proces 105 gram CO2 / km uitstoten, stoten elektrische auto s op Belgische grijze stroom maximum 65 g/km uit (op basis van 400 g/kwh CO2-uitstoot). Als je elektrisch gaat rijden, raden we aan om op 100% hernieuwbare energie te rijden, al dan niet lokaal geproduceerd. Dan pas stoot je tijdens gebruik geen CO2 meer uit. Energie-efficiëntie van voertuigen In vergelijking met auto s op conventionele brandstoffen (waaronder ook biodiesel en CNG) zijn elektrische auto s onovertroffen qua energieefficiëntie. Een deel van de energie van een wagen wordt omgezet in verplaatsing (wat ook de bedoeling is) en een deel in warmte (ten gevolge van wrijving van mechanische componenten en restwarmte in vermogenelektronica en accessoires). Een hedendaagse elektrische auto gebruikt namelijk 67% van zijn inkomende energie voor de verplaatsing. Een dieselwagen gebruikt bijvoorbeeld nauwelijks 20% van de energiewaarde van de brandstof. Olie versus elektriciteit Elektriciteit is als energiedrager duurzamer en goedkoper dan olie. De olieonafhankelijkheid staat bij een aantal overheden, ondernemers en particulieren hoog op het verlanglijstje. Redenen zijn veelal ingegeven door beleid, risico en kosten. Elektriciteit kan overal opgewekt worden op basis van hernieuwbare energie, olie niet. Uiteindelijk zal dit de doorslaggevende factor van de doorbraak van de elektrische auto zijn.

17 Huisvesting Energiebesparende investeringen aan je woning Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Goed isoleren of het plaatsen van superisolerend glas of een zonneboiler zijn maatregelen waardoor het energieverbruik en de factuur daalt, maar het blijven dure investeringen. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. De stad Tielt heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de WVI (West- Vlaamse Intercommunale) die optreedt als kredietverstrekker voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Het federale Fonds FRGE verstrekt goedkope leningen van minimaal euro en maximaal euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt 2% per jaar. Voorbeeld aflossingstabel: Let op, geld lenen kost ook geld. Jaarlijks kostenpercentage en debetrente bedragen 2%. Wie kan een goedkoop energiekrediet aan 2% krijgen? je bent particulier (eigenaar, huurder of verhuurder) er is geen inkomensbeperking noch leeftijdsbeperking de woning moet gelegen zijn in een gemeente aangesloten bij de lokale entiteit WVI zowel van toepassing voor nieuwbouw als verbouwing werken uitgevoerd door aannemer of worden door je zelf uitgevoerd. Wie kan een renteloos (0% intrest) energiekrediet krijgen? Om een renteloze lening te krijgen, moet je voldoen aan een aantal financiële voorwaarden. Wij controleren graag of je in aanmerking komt voor een renteloze lening. Om dit te controleren hebben wij je aanslagbiljet personenbelasting nodig, alsook een klever van de mutualiteit van beide kandidaat kredietnemers. Een voorbeeld: Energiekrediet aan 2% Renteloos Energiekrediet (0%) investering plaatsen van hoogrendementsglas kostprijs van de werken euro leenbedrag (maximaal euro) euro vaste rentevoet 2% 0% bijkomende kosten geen jaarlijks kostenpercentage 2% 0% (JKP) duur van de 5 jaar (60 afbetalingen) kredietovereenkomst totaal terug te betalen ,40 euro euro maandelijks bedrag te betalen 175,19 euro 166,67 euro Voor welke werken kan je goedkoop lenen? Grote en kleine investeringen condensatieketel hoogrendementsbeglazing dakisolatie / vloerisolatie / muurisolatie warmtepomp (ook voor nieuwbouw!) zonneboiler (ook voor nieuwbouw!) thermostatische kranen / kamerthermostaat met tijdsregeling (alleen in combinatie met vervanging oude verwarmingsketel) energieaudit van de woning gaskachel met HR+ label driedubbele beglazing (ook voor nieuwbouw!) vervanging de centrale verwarming/ elektrische verwarming door condensatieketel vervanging elektrische boiler door energiezuinige waterverwarming (bijv. gasgeiser zonder waakvlam, ) warmtepompboiler (ook voor nieuwbouw!) Canadese put of grondbuis (ook voor nieuwbouw!) mini-warmtekrachtkoppeling (ook voor nieuwbouw!) pelletkachel houtvergasser Meer info bij de Woonwinkel: 051/ zitdag Pittem - Markt 1 - dinsdag van 13u30 tot 16u30. Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 17

18 Openbare werken Aanleg looppiste en wandelpad rondom het Bufferbekken Aannemer Cockuyt uit Lochristi is begin mei gestart met de werken voor de aanleg van de looppiste en wandelpad rondom het bufferbekken. Het is de bedoeling dat de werken beëindigd kunnen zijn vóór het bouwverlof. De totale afstand van de piste bedraagt 1,1 km. Dus goed nieuws voor de sportieve Pittemnaar! OCMW WZC Sint-Remigius in beeld Zaterdag 8 juni was het feest in het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius aan de Koolskampstraat. Samen met familie en bewoners vierde Maria Vandenabeele, maar door iedereen er gekend als Mietje, haar 105de verjaardag. De kranige honderdjarige liet haar de aandacht wel bevallen. Mietje werd geboren op 8 juni 1908 in Ingelmunster en ging op jonge leeftijd werken als dienstmeisje bij de familie Glorieux in Kortrijk. Enkele jaren later werd de werkplaats van haar broer in Ingelmunster haar vaste stek. Ze werkte er in een atelier waar aan motoren werd gesleuteld en nu uitgegroeid is tot een groot bedrijf in garagemateriaal en mobiele communicatie. Mietje bleef er werken tot haar pensioen. Ze hield ook veel van amusement en ging geregeld dansen bij Pullens, de huidige Den Toerist in Meulebeke. Accordeonmuziek geniet haar voorkeur en ze durft zich nog wagen aan een danspasje ook, al wordt dat laatste steeds moeilijker. De accordeonist was van de partij, een lekkere aardbeientaart stond klaar en een glaasje zoete witte wijn kon er ook nog bij. Mietje zette twee kinderen op de wereld, Noëlla en Noël. Toen het alleen thuis wat moeilijker werd nam Mietje op 12 juni 2003 haar intrek in het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius, nu ook precies 10 jaar geleden. Een beslissing die ze zich tot nu toe nog nooit beklaagde en zowel door het personeel als de medebewoners wordt ze er op handen gedragen. De enige droom die Mietje in vervulling zou willen gaan is een keer naar Parijs gaan, naar de Moulin Rouge!

19 WZC Sint-Remigius in beeld De bewoners van het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius kregen met Pasen terug het bezoek van de Paashaas. Alle bewoners kregen een flinke knuffel van de Paashaas en daarboven op een grote zak lekkers! Er werd ook flink gepuzzeld in het woon- en zorgcentrum Sint- Remigius. De bewoners spendeerden vele namiddagen met het samenleggen van de 1000 stukjes van een grote puzzel. Iedereen was achteraf tevreden met de prestatie. De kleuters van de vrije basisschool van Pittem komen graag naar het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius, en de bewoners zien ze ook maar al te graag komen. Ook nu kwamen ze de bewoners een namiddag vermaken in de polyvalente zaal met hun kleuterturnen. Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 19

20 Jeugd De Pittemse jeugdverenigingen verbroederden tijdens de 5e editie van de Biking Diner Dit jaar vond reeds de 5e editie van de Biking Diner plaats en ook dit jaar kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde editie! We konden rekenen op zo n 80-tal deelnemers. De Biking Diner wordt elk jaar georganiseerd door de Jeugdraad van Pittem-Egem. De opzet van deze activiteit is dat alle leiding van alle jeugdverenigingen elkaar, maar ook elkaars werking wat beter zouden leren kennen. Op de beats van de muziek fietsten we van het ene jeugdlokaal naar het andere en konden we telkens weer onze buik vullen met heel wat lekker eten. Chili con carne, pitta, dessertbuffet, om maar enkele voorbeelden te noemen. Nogmaals een dikke pluim aan alle jeugdverenigingen voor al hun inspanningen! Een terugblik op de speelplein- en tienerwerking tijdens de paasvakantie! De eerste week van de paasvakantie konden de kinderen allerlei activiteiten doen rond het thema Iedereen Beroemd. Als kers op de taart, was er op donderdagnamiddag een kookworkshop die ingericht werd door vzw Kinyonga. Alle kinderen hebben hun buikje mollig, dik en rond kunnen eten! Tijdens de tweede week zijn we met z n allen naar de ruimte gevlogen. Het thema van de tweede week was dan ook Een ritje naar de Ruimte. Op donderdagnamiddag was er een muziekworkshop die ingericht werd door vzw Tamboeri, waarbij iedereen zich van zijn muzikaalste kant kon laten zien. Ook de tieners konden deze paasvakantie deelnemen aan twee zeer leuke activiteiten. De eerste week konden de tieners hun fantasie de vrije loop laten in het ontwerpen van een eigen computergame! Het mag gezegd zijn, het zag er goed uit! De tweede week lieten de tieners zich van hun sportiefste kant zien tijdens een heuse sportnamiddag! Ook tijdens de zomervakantie kunnen de 12- tot 14-jarigen steeds terecht in de Plaatsmolen voor allerlei toffe activiteiten en uitstappen! Jullie worden op de hoogte gehouden van de activiteiten op de website: en via het infoboekje dat iedereen in juni in de brievenbus ontving. Hoe inschrijven? Door een inschrijvingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door je ouders. Dit inschrijvingsformulier kan je verkrijgen op de jeugddienst. Meer info? Jeugddienst Pittem Markt Pittem 051/

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 Klimaatkrant GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 NATUURLIJK DEEN DUURZAAM ONDER- NEMEN IS KEUZES MAKEN. PAGINA 12 Klimaatkrant

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

NOTA. Dia 2 Inhoud PP

NOTA. Dia 2 Inhoud PP NOTA Titel: Auteur: Achtergrond nota bij de PowerPoint Energietips voor thuis Ellen Baert Versie: 1 Datum wijziging: Opmerking: Dia 1 Minder energie verbruiken, tips voor thuis? Dia 2 Inhoud PP Gas, elektriciteit

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

eandismagazine Energiezuinig koelen en vriezen Win een gratis diepvriezer! WERKEN IN DE STRAAT... DE ZONNEBOILER: BADEN IN DAGLICHT

eandismagazine Energiezuinig koelen en vriezen Win een gratis diepvriezer! WERKEN IN DE STRAAT... DE ZONNEBOILER: BADEN IN DAGLICHT eandismagazine WEGWIJS IN ENERGIE Mei België-Belgique P.B. - P.P. B - 5469 2008 06 WERKEN IN DE STRAAT... DE ZONNEBOILER: BADEN IN DAGLICHT HAAL EEN ENERGIEMETER IN HUIS Energiezuinig koelen en vriezen

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

duurzaam leven duurzaam 30 november 2011 leven Of hoe uw ecologische voetafdruk te beheersen zonder in te boeten aan levenskwaliteit en centen.

duurzaam leven duurzaam 30 november 2011 leven Of hoe uw ecologische voetafdruk te beheersen zonder in te boeten aan levenskwaliteit en centen. Of hoe uw ecologische voetafdruk te beheersen zonder in te boeten aan levenskwaliteit en centen. leven Deze special valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 (Veel) te grote ecologische voetafdruk

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

eandismagazine Hou het hoofd koel op kot Energie in de actualiteit Voor onze jongste lezertjes wedstrijd wegwijs in energie juni

eandismagazine Hou het hoofd koel op kot Energie in de actualiteit Voor onze jongste lezertjes wedstrijd wegwijs in energie juni eandismagazine wegwijs in energie juni België-Belgique P.B. - P.P. B - 5469 2015 29 Energie in de actualiteit wedstrijd Voor onze jongste lezertjes Hou het hoofd koel op kot INHOUD EANDIS, altijd in uw

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie