Sector-CAO Afval & Milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector-CAO Afval & Milieu"

Transcriptie

1 Sector-CAO Afval & Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afval- en Milieubedrijven september 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 mei

2 Sector-CAO voor de Afval- en Milieubedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 2. Sociale zekerheid 8 3. Arbeidsduur en verlof 9 4. Salarisregeling Vergoedingen Arbeidsduur en vergoeding volcontinudienst 25 Protocol 33 Bijlagen 1. Aangesloten bedrijven Salaristabel Regeling In- en Doorstroombanen Reglement functiewaardering, functieraster, functieprofielen en regelement beroepsprocedure functiewaardering Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 65 5A. Technische uitwerking keuzemodel arbeidsvoorwaarden 67 De ondergetekenden: de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb), gevestigd te Arnhem, partij ter ene zijde en de ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer de CFO CNV-bond, gevestigd te Den Haag de VMHP-N, gevestigd te Arnhem elk als partij ter andere zijde verklaren met inachtneming van de bepalingen in de raam-cao voor de Energieen Nutsbedrijven de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan. 2 3

3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en duur dienstbetrekking Artikel Begripsbepalingen In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 2. Behoudens opzegging door een der partijen, wordt deze collectieve arbeidsovereenkomst geacht telkens met 1 jaar te zijn verlengd. Opzegging dient tenminste 3 maanden voor de afloopdatum te geschieden bij aangetekend schrijven aan de andere partij(en). 3. Tijdens de onderhandelingen over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst worden de bepalingen van de opgezegde collectieve arbeidsovereenkomst toegepast. Werkgever: Werknemer: elke onderneming die lid is van de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven en is vermeld in bijlage 1 van deze overeenkomst, en elke onderneming die zich gedurende de looptijd van deze CAO aansluit bij de WENB, vallende onder de werkingssfeer als vermeld in lid 2. alle personen in dienst van de werkgever die op grond van hun functieprofiel worden ingedeeld in een van de salarisschalen zoals vermeld in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Artikel 4. Wijziging Indien partijen tijdens de geldigheidsduur op sociale of economische gronden wijziging van deze collectieve arbeidsovereenkomst noodzakelijk achten, dan zullen zij hierover zo spoedig mogelijk onderhandelingen openen. Artikel 5. Duur arbeidsovereenkomst en proeftijd 2. Werkingssfeer Onder de werkingssfeer van deze CAO vallen de ondernemingen die diensten verlenen en activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op het inzamelen, bewerken en verwerken van vaste en vloeibare, gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen van huishoudens, overheid, MKB en industrie. Artikel 2. Uitvoering Ter uitvoering van de bepalingen in deze collectieve arbeidsovereenkomst kan de werkgever nadere uitvoeringsregels vaststellen. Artikel 3. Geldigheidsduur 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2001 en loopt door tot en met 31 mei Een arbeidsovereenkomst wordt als regel aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan dan kunnen maximaal drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten in een periode van maximaal drie jaar. Daarbij worden de bepalingen van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid zoals vastgelegd in de artikelen 7: 667, 668 en 668A van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan zowel door de werkgever als door de werknemer tussentijds door opzegging worden beëindigd. 2. De arbeidsovereenkomst eindigt: a. op de dag voorafgaande aan de (vervroegde) pensioendatum; b. bij opzegging door werkgever en werknemer met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, tenzij anders bepaald in de individuele arbeidsovereenkomst; c. van rechtswege door het verstrijken van de tijd ingeval van een (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; d. bij overlijden van de werknemer. 4 5

4 3. Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd voor de duur van maximaal 2 maanden. Deze proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen onder vermelding van de duur van de proeftijd. Artikel 6. Diensttijd Onder diensttijd wordt verstaan de onafgebroken tijd die de werknemer in dienst is bij de eigen werkgever of diens rechtsvoorganger. Artikel 7. Inhoud arbeidsovereenkomst en deeltijdarbeid 1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en daarin dient in elk geval te worden vermeld: a. de naam, voorna(a)m(en) en geboortedatum van de werknemer, naam en plaats van vestiging van de werkgever; b. de functiebenaming en de standplaats van de werknemer; c. de ingangsdatum en de duur van de arbeidsovereenkomst; d. het salaris van de werknemer en de functionele salarisschaal; e. eventuele bijzondere bedingen; f. bij deeltijd het aantal uren; g. de toepasselijkheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst. king hebben op de uitvoering van de bepalingen aangaande de functiewaarderingssystematiek, wordt per onderneming een bezwarenprocedure vastgesteld. Deze procedure heeft uitsluitend betrekking op geschillen betreffende de persoonlijke indeling van de werknemer in bestaande functieprofielen. 3. Indien deze bezwarenprocedure niet leidt tot overeenstemming tussen werknemer en werkgever, is het mogelijk beroep aan te tekenen bij een door CAO-partijen ingestelde Sector-Beroepscommissie. 4. In deze commissie zullen vertegenwoordigers van CAO-partijen zitting nemen. De commissie doet haar uitspraak op basis van consensus en in de vorm van een bindend advies. 5. De in lid 3 bedoelde beroepsprocedure kan alleen betrekking hebben op de indeling in een functieprofiel zoals deze door de werkgever voor de werknemer is vastgesteld. Zie verder het Reglement Beroepsprocedure in Bijlage Ten aanzien van alle andere arbeidsvoorwaardelijke geschillen is de bezwaren- en beroepsprocedure uit de raam-cao van toepassing. 2. Bij wijziging van de arbeidsovereenkomst ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging van de werkgever. 3. In geval van deeltijdarbeid zullen de in of bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid worden toegepast, uitgezonderd waar dit niet mogelijk is. Artikel 8. Bezwarenprocedure functiewaardering 1. De werknemer is bevoegd bij de werkgever een bezwaarschrift in te dienen ten aanzien van een door de werkgever genomen besluit de werknemer betreffende. 2. Voor wat betreft de bezwaren die ingediend worden en die betrek- 6 7

5 Hoofdstuk 2 Sociale zekerheid Hoofdstuk 3 Arbeidsduur en verlof Artikel 9. Ziektekostenverzekering Vooralsnog zijn de bij de deelnemende bedrijven bestaande ziektekostenregelingen onverkort van toepassing. Artikel 10. Structurele arbeidstijd algemeen 1. Voor werknemers, met uitzondering van de werknemers in de schalen J, K en L, bedraagt de arbeidstijd bij een volledige dienstbetrekking op jaarbasis gemiddeld 38 uren per week, rekening houdend met de toekenning van 8 ADV-uren per 4 weken. 2. Werknemers ingedeeld in een der schalen J, K of L, worden in de gelegenheid gesteld ADV-dagen te kopen. De kosten van een ADVdag zijn vastgesteld op 4,62% van het salaris conform artikel 22, met uitzondering van het onder sub b, c en d gestelde. 3. Er wordt geen werk verricht op zon- en feestdagen, tenzij het bedrijfsbelang dit vordert. 4. Ingeval van wisselende werktijden wordt daarvoor een rooster opgesteld. 5. De dagelijkse structurele arbeidstijd bedraagt maximaal 10 uren. De structurele arbeidstijd per 4 weken bedraagt maximaal gemiddeld 50 uur per week. De structurele arbeidstijd per 13 weken bedraagt maximaal gemiddeld 45 uur per week. Een en ander met inachtneming van de normen P-75 en P De werkgever is bevoegd de werknemer van rooster te doen veranderen. 7. Bij volcontinudienst gelden speciale bepalingen welke zijn opgenomen in hoofdstuk Indien het bedrijfsbelang dit vordert is de werknemer verplicht om over te werken en op andere tijden te werken. 9. Indien het bedrijfsbelang dit vordert is de werknemer verplicht om deel te nemen aan consignatiediensten. Een en ander met inachtneming van artikel 30 van deze CAO. 8 9

6 Artikel 11. Onregelmatig werken 1. Voor een regeling van arbeidstijden behoren de uren van maandag tot en met vrijdag van uur tot het normale patroon. 2. Onregelmatig werken is een regeling van arbeidstijden waarin het werken op uren gelegen buiten de genoemde tijden tot het normale patroon behoort. 3. Volcontinudienst is een vorm van onregelmatig werken waarin de opvolging van diensten zodanig is geregeld dat het arbeidsproces 24 uren per dag en 7 dagen per week voortgang vindt. 4. Bij een opeenvolging van diensten mag de werknemer zijn werkzaamheden pas beëindigen als zijn opvolger aanwezig is. 5. Voor de werknemer ingedeeld in een werktijdenregeling volgens lid 2, die, buiten zijn eigen toedoen, wegens bedrijfsbelang of wegens bij hemzelf gelegen medische noodzaak, definitief uit die werktijdenregeling volgens lid 2 wordt geplaatst, geldt de volgende afbouwregeling: Aantal jaren 1 tot 5 5 tot jaar percentage onregelmatig* jaar jaar of meer v.d. uitkering looptijd van 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 75 % de uitkering 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 50 % 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 25 % * Doorgebracht in diensttijd, zie art. 6 van deze CAO Artikel 12. Incidentele arbeidstijd 1. Overuren zijn die uren waarmee de al dan niet volgens rooster vastgestelde werktijd per dag wordt overschreden. 2. Voor deeltijders geldt dat er sprake is van overuren op grond van het bepaalde in artikel 29, lid Werkzaamheden die voorafgaand en/of aansluitend aan de gebruikelijke werktijd per dag in totaal minder dan een half uur duren worden niet als overwerk beschouwd. 4. Bij (incidenteel) overwerk bedraagt de arbeidstijd per dienst maximaal 12 uren en per week maximaal 60 uren. De gemiddelde arbeidstijd inclusief overuren per 13 weken bedraagt maximaal 48 uren per week. Een en ander met inachtneming van de normen P-75 en P-90. Artikel 13. Pauze en rusttijd 1. Voor wat betreft pauze en rusttijd wordt de arbeidstijdenwet in acht genomen. 2. Bij volcontinudienst geldt een speciale bepaling welke is opgenomen in hoofdstuk 6. Artikel 14. Feestdagen Als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, alsmede Koninginnedag. Artikel 15. Vakantiedagen Het toekennen van vakantiedagen vindt plaats volgens tabel 1 of tabel 2 op grond van leeftijd of diensttijd waarbij het hoogste aantal dagen geldt. Tabel 1 Tabel 2 Leeftijd Vakantiedagen Diensttijd Vakantiedagen 16 jaar en jonger jaren en jaren t/m jaren t/m jaren t/m jaren t/m en ouder

7 Artikel 16. Evenredige vermindering van het aantal vakantiedagen Het aantal vakantiedagen van de werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt en/of de dienst verlaat, wordt vastgesteld in evenredigheid met het aantal dagen, zo nodig met afronding naar boven van gedeelten van dagen tot hele dagen, waarop hij op grond van artikel 15 aanspraak zou hebben indien hij het gehele jaar in dienst zou zijn geweest. Artikel 17. Behoud niet opgenomen vakantiedagen De wegens ziekte tijdens een vakantie niet genoten vakantiedagen worden als niet verleend beschouwd, indien de werknemer aannemelijk kan maken dat hij, ware hem geen vakantie verleend, op die dagen wegens ziekte verhinderd zou zijn geweest zijn dienst te verrichten. Artikel 18. Periode van de vakantie 1. Van het vakantieverlof dient de werknemer in het desbetreffende kalenderjaar doorgaans tenminste 15 werkdagen onafgebroken op te nemen. 2. Op een aanvraag tot het opnemen van vakantieverlof wordt slechts afwijzend beschikt indien redenen van dienstbelang dit noodzakelijk maken. Artikel 19. Intrekking vakantie 1. Verleende vakantie kan worden ingetrokken wanneer dringende redenen van bedrijfsbelang dit noodzakelijk maken. Indien tengevolge daarvan de werknemer op een bepaalde dag slechts gedeeltelijk vakantie genoot, wordt deze dag niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal genoten vakantiedagen. 2. Indien de werknemer tengevolge van de intrekking van de vakantie geldelijke schade lijdt, wordt deze schade hem vergoed. Artikel 20. Buitengewoon verlof met behoud van salaris Tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet, wordt aan de werknemer door de werkgever onverminderd het bepaalde in artikel 7: 629b van het Burgerlijk Wetboek buitengewoon verlof met behoud van zijn salaris verleend: 1. Bij verhuizing: 2 dagen; 2. a. bij zijn ondertrouw: 1 dag; b. bij zijn huwelijk: 2 dagen; c. voor het bijwonen van een huwelijk van een kind, broer, zuster, zwager, schoonzuster of een der ouders of schoonouders: 1 dag; 3. bij bevalling van zijn echtgenote, op te nemen binnen twee maanden na de bevalling: 2 dagen; 4. a. bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of inwonende kinderen, vanaf de dag van overlijden: 4 dagen; b. bij overlijden van ouders, schoonouders, pleegouders of niet inwonende kinderen: 2 dagen; c. bij overlijden van broers, zusters, zwagers, schoonzusters, kleinkinderen en grootouders: 1 dag. 5. bij ernstige ziekte van gezinsleden of naaste familieleden: een door de werkgever per geval te bepalen aantal dagen; 6. a. ter uitoefening van het kiesrecht: de daarvoor benodigde tijd; b. om te voldoen aan een wettelijke verplichting, tenzij deze is ontstaan door schuld of nalatigheid van de werknemer; de daarvoor benodigde tijd; c. om te verschijnen voor het college van beroep, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de raam-cao voor de Energie- en Nutsbedrijven: de daarvoor benodigde tijd. 7. Voor de vast in volcontinudienst ingedeelde werknemer die zijn werkzaamheden verricht in volledige nachtdienst, zal het verlof als bedoeld in dit artikel, in het algemeen de nacht ervoor en in bijzondere gevallen ook de nacht erna omvatten

8 Artikel 20A. Buitengewoon verlof zonder behoud van salaris (ouderschapsverlof) 1. Aan de werknemer wordt op diens verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van salaris verleend voor de periode van maximaal 2 maanden, direct aansluitend aan de geboorte van een tot het eigen gezin behorend kind, dan wel direct aansluitend aan het bevallingsverlof, teneinde de verzorging van dit kind ter hand te nemen. 2. a. Aan de werknemer wordt op diens verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van salaris verleend teneinde de feitelijke verzorging van (een) tot zijn gezin behorend(e) kind of kinderen in de eer ste vier levensjaren ter hand te nemen. b. Het totaal aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft, bedraagt de arbeidsduur per week, gerekend over een periode van vier maanden. c. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste acht maanden. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. d. In afwijking van het gestelde onder c. kan de werknemer de werkgever verzoeken hem verlof te verlenen voor een langere periode dan acht maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt in met dit verzoek tenzij gewichtige redenen zich ertegen verzetten. e. De werknemer meldt het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen tenminste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever onder opgave van periode, het aantal uren verlof per week en de spreiding daarvan over de week. De tijdstippen van ingang en einde van het verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de datum van de bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging. f. Het recht op ouderschapsverlof bestaat slechts indien de arbeidsverhouding minimaal een jaar heeft geduurd. Indien de arbeid buiten Nederland wordt verricht bestaat er recht op verlof tenzij gewichtige redenen zich ertegen verzetten. 3. De verplicht in te houden (sociale) premies, die verschuldigd zijn over de periode van verlof zonder behoud van salaris als bedoeld in dit artikel, komen voor rekening van de werkgever. Onder (sociale) premies wordt in dit verband verstaan de premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, de premie voor het bovenwettelijk invaliditeitspensioen, de premie voor de flexibele uittredingsregeling (FUR/FPU), de WW-premie en de premie ziektekostenverzekering. Hoofdstuk 4 Salarisregeling Artikel 21. Begrippen Salaristabel de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage 2. Salarisschaal Schaalsalaris in de hoofdgroepen 1, 2 en 3: een reeks van bedragen waarbij in acht (hoofdgroep 1) of elf stappen (hoofdgroepen 2 en 3) het maximum schaalsalaris kan worden bereikt. In hoofdgroep 4: een met een minimumbedrag en een maximum bedrag aangegeven bandbreedte voor de vaststelling van het schaalsalaris. het bedrag in de salarisschaal dat op de werknemer van toepassing is. Uurloon voor de salarisschalen A t/m I: het 1/165e gedeelte van het schaalsalaris. voor de salarisschalen J t/m L: het 1/173e gedeelte van het schaalsalaris. Functieraster Functieprofiel Artikel 22. Maand- en jaarsalaris het geheel van functieprofielen en bijbehorende salarisschalen. korte beschrijving van de hoofdtaken die de werknemer geacht wordt te realiseren. Onder maandsalaris wordt verstaan het schaalsalaris vermeerderd met: a. de vaste persoonlijke toelage; b. de vakantie-uitkering per maand; c. de vergoeding voor consignatiedienst; d. de vergoeding voor onregelmatig werken en volcontinudienst. Onder jaarsalaris wordt verstaan 12 maal het maandsalaris

9 Artikel 23. Indeling in het functieraster De werkgever bepaalt de indeling van het functieprofiel in het functieraster. In bijlage 4 is het reglement functiewaardering en het functieraster opgenomen. Artikel 24. Indeling in de salaristabel 1. In de regel wordt een werknemer ingedeeld in de salarisschaal die geldt voor het functieprofiel waarin de werknemer is ingedeeld. Vanaf salarisschaal D kunnen werknemers die nog over onvoldoende ervaring of opleiding beschikken om de tot de functie behorende werkzaamheden volledig te vervullen, worden ingedeeld in een aanloopschaal. Hiervoor geldt het volgende indelingsschema. Indelingsschema Salarisschalen Aanloopschalen Aanlooptijden D C 1 jaar E D 1 jaar F E 1 jaar G F 1 jaar H G 1 jaar I H 1 jaar J H en I 2 jaren K I en J 2 jaren L J en K 2 jaren Indien een werknemer na afloop van de aanlooptijd nog niet aan de gestelde eisen voldoet, kan de aanlooptijd, op basis van een beoordeling zoals met betrokkene besproken in een functioneringsgesprek, met maximaal 1 jaar worden verlengd. 2. Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar ontvangen een vastgesteld percentage van het salaris volgens onderstaande tabel: 21 jaar: 95% 20 jaar: 90% 19 jaar: 80% 18 jaar: 70% 16/17 jaar: 60% Artikel 25. Salarisverhogingen Bij normaal goed functioneren wordt het schaalsalaris van de werknemer, die minimaal 6 maanden in dienst is van de werkgever, ieder jaar op 1 januari verhoogd tot het maximum van de salarisschaal is bereikt. Artikel 26. Bonusregelingen 1. Aan werknemers, of groepen van werknemers, die zijn ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I kan bij uitstekend functioneren een bonus van maximaal 6% van het bruto schaalsalaris op jaarbasis worden toegekend. 2. Aan werknemers, of groepen van werknemers, die zijn ingedeeld in één van de salarisschalen J, K of L en die worden beoordeeld op basis van bereikte doelstellingen, kan bij uitstekend functioneren en het behalen van de doelstellingen, een bonus van maximaal 10% van het bruto schaalsalaris op jaarbasis worden toegekend. Artikel 27. Salarisaanpassing Indien het functioneren van de medewerker als onvoldoende of als niet positief wordt beoordeeld, zal dit gemotiveerd moeten worden aangegeven en wordt de volgende stap in de salarisschaal niet toegekend

10 Artikel 28. Beoordeling Toepassing van de artikelen 25 tot en met 27, met uitzondering van de verhogingen bij normaal goed functioneren, kan alleen plaatsvinden op basis van een beoordeling. Over het beoordelingssysteem worden afspraken gemaakt met de ondernemingsraad. Artikel 28 A. Vakantie-uitkering 1. De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering voor elke periode waarin hij aanspraak op salaris heeft. 2. De vakantie-uitkering bedraagt per kalendermaand 8% van het voor de werknemer in die maand geldende maandsalaris, zoals vermeld in art. 22 minus het sub b genoemde. Voor de werknemer die in de van toepassing zijnde maand 21 jaar of ouder is wordt tenminste een bedrag uitbetaald dat gelijk is aan 8% van ƒ ( 1.786), welk bedrag bij het verrichten van arbeid in deeltijd naar evenredigheid wordt verminderd. 3. Het jaar waarover de vakantie-uitkering wordt berekend loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantie-uitkering wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst kan uitbetaling op een ander tijdstip plaatsvinden, en wel over het tijdvak gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode waarover vakantie-uitkering werd uitbetaald en de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Artikel 28 B. Eindejaarsuitkering 1. De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering voor elke periode waarin hij in het desbetreffende kalenderjaar aanspraak op salaris heeft. 2. De eindejaarsuitkering bedraagt per kalendermaand 1,5% van het voor de werknemer in die maand geldende maandsalaris, zoals vermeld in art. 22 minus het sub b genoemde. 3. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december. Indien de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd, vindt op dat moment uitbetaling van de eindejaarsuitkering plaats. 4. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ter grootte van 1,5% van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. 5. De eindejaarsuitkering maakt deel uit van het pensioengevend inkomen. 4. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft aanspraak op een vakantie-uitkering ter grootte van 8% van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij de vaststelling van de minimum vakantie-uitkering zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt rekening gehouden met de vakantie-uitkering over de WAO-uitkering

11 Hoofdstuk 5 Vergoedingen Artikel 29. Overwerk 1. Werknemers ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I komen in aanmerking voor vergoeding van overuren. 2. De werknemer ontvangt voor overwerk een vergoeding: - in tijd gelijk aan de duur van het overwerk, eventueel op verzoek van de werknemer te vervangen door een uitkering op basis van het uurloon; - een toeslag in geld als opgenomen in lid 3 van dit artikel. 3. De toeslag voor overuren bedraagt: - 25% voor het eerste uur direct aansluitend of het eerste uur direct voorafgaand aan de dienst op maandag tot en met vrijdag; - 50% voor de overige uren op maandag tot en met vrijdag; - 50% voor uren op zaterdag; - voor personeel in dienst voor 1 oktober 1998 en op wie per 1 oktober 1998 de sector-cao Afval en Milieu van toepassing is geworden, geldt dat voor overuren op zaterdag een toeslag voor 100% wordt vergoed; - 100% voor uren op zon- en feestdagen. 4. Ingeval van deeltijdarbeid wordt het uurloon verhoogd met een toeslag van 20% voor zover de gewerkte uren de vastgestelde uren van de deeltijdwerknemer overtreffen en voor zover de totale arbeidsduur niet uitstijgt boven 38-uren per week. Bij overschrijding van 38 uren per week gelden de vergoedingen genoemd in lid 3 van dit artikel. Artikel 30. Consignatie 1. De werknemer die zich in opdracht beschikbaar houdt voor te verrichten werkzaamheden, ontvangt een vergoeding van ƒ 4,08 ( 1,85) bruto per uur met een maximum van ƒ 32,64 ( 14,81) bruto per etmaal. Op verzoek van de werknemer kan bovenstaande vergoeding omgezet worden in een vergoeding in tijd. 2. Voor beschikbaarheid in het kader van gladheidbestrijding gelden de ondernemingsgewijs vastgestelde regelingen. 3. Werknemer zal niet meer tot het verrichten van consignatiediensten worden verplicht: a. vanaf de dag waarop hij 57 jaar wordt, tenzij er sprake is van overmacht; b. in geval van medische noodzaak; c. indien als gevolg van reorganisatie de consignatiedienst voor hem wordt beëindigd. 4. Voor de werknemer ingedeeld in een consignatierooster die, buiten zijn eigen toedoen, wegens bedrijfsbelang of wegens bij hemzelf gelegen medische noodzaak, definitief uit de consignatiedienst wordt geplaatst, geldt de volgende afbouwregeling van de consignatievergoeding: Aantal jaren 1 tot 2 2 tot 3 3 jr. % van de consignatiedienst jaar jaar of meer uitkering Looptijd van de 12 mnd. 50 uitkering 12 mnd mnd mnd mnd mnd. 25 Artikel 31. Uitkering bij overlijden 1. De werkgever dient na het overlijden van de werknemer aan de nabestaanden een uitkering te verstrekken ter grootte van het salaris over twee maanden. 2. De nabestaanden zijn: a. de echtgeno(o)t(e) of bij het ontbreken daarvan: b. de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen of bij het ontbreken daarvan: c. de persoon ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde

12 3. Met de echtgeno(o)t(e) wordt gelijkgesteld de relatiepartner met wie de niet-gehuwde werknemer samenwoont en - met het oogmerk duurzaam samen te leven - een gemeenschappelijke huishouding voert, hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring en de toevoeging van een uittreksel uit het bevolkingsregister. 4. De werknemer, die bij indiensttreding een vergoeding ingevolge dit artikel heeft ontvangen, dient deze vergoeding terug te betalen, indien de arbeidsovereenkomst binnen twee jaar na indiensttreding en binnen een jaar na verhuizing op eigen verzoek of door eigen schuld wordt beëindigd. Artikel 32. Vergoeding onregelmatig werken 1. De werknemer, ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I en niet werkzaam in volcontinudienst, die arbeid moet verrichten op tijdstippen genoemd in lid 2, ontvangt een vergoeding die bestaat uit een percentage van het uurloon. 2. Het percentage als bedoeld in lid 1 bedraagt: Uren Maandag 60 Maandag t/m vrijdag Zaterdag 40 Zondag Toekenning van de vergoeding genoemd in dit artikel, vindt alleen plaats voor zover over deze uren niet reeds de vergoeding als bedoeld in artikel 29 is betaald. Artikel 33. Verhuiskosten 1. Aan de werknemer die een eigen huishouding voert en in het bedrijfsbelang dient te verhuizen, zal een vergoeding voor verhuiskosten worden toegekend. 2. Onder verhuiskosten wordt verstaan de kosten van het overbrengen van het huisraad, alsmede de herinrichtingskosten. 3. De vergoeding voor de herinrichtingskosten wordt betaald volgens de fiscale voorschriften en bedraagt 12% van het jaarsalaris met inachtneming van het fiscale regime. Artikel 34. Studiefaciliteiten 1. De werkgever kan, indien het bedrijfsbelang dit toelaat en daarmee wordt gediend, aan een werknemer op diens verzoek een of meer studiefaciliteiten verlenen overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. 2. De studiefaciliteiten zijn voor opleidingen buiten werktijd voor de normale duur van de opleiding tot en met het (eventueel eenmaal herhaald) examen: a. 100% vergoeding van inschrijfgeld, lesgeld, kosten van verplicht voorgeschreven leermiddelen, verzendkosten en examengeld; b. 100% voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten, met dien verstande, dat reiskosten worden berekend naar de minst kostbare wijze van vervoer met een openbaar middel van vervoer en dat geen vergoeding wordt gegeven, indien de lessen worden gevolgd of het examen wordt afgelegd binnen de woon- of standplaats; c. bij examens die meerdere dagen aaneengesloten duren, vergoeding van de noodzakelijk te maken verblijfkosten volgens nader per bedrijf vast te stellen regels; d. verlof voor de tijd benodigd voor het afleggen van een examen of een afsluitend tentamen. 3. Voor opleidingen die noodzakelijkerwijs in werktijd moeten worden gevolgd, kan voor de normale duur van de opleiding tot en met het (eventueel eenmaal herhaald) examen behalve de in lid 2 sub a, b en c genoemde faciliteiten, verlof worden verleend voor de benodigde tijd tot een maximum van 1 dag verlof per week. 4. Verleende studiefaciliteiten kunnen worden ingetrokken indien uit ingewonnen inlichtingen blijkt, dat de werknemer zijn verplichtingen tot het regelmatig volgen van de lessen niet nakomt of niet voldoende studeert. Deze intrekking vindt echter niet plaats indien de werknemer aannemelijk maakt dat zijn onregelmatig of onvoldoende studeren het gevolg is van feiten of omstandigheden die niet aan hem zelf te wijten zijn

13 5. a. Verleende geldelijke tegemoetkomingen kunnen worden teruggevorderd indien de werknemer de studie zonder geldige reden tussentijds beëindigt, dan wel tijdens de studie de dienstbetrekking wordt beëindigd, tenzij hij in dienst treedt bij een lid van de werkgeversvereniging; b. terugvordering kan voorts plaatsvinden wanneer binnen twee jaar nadat de werknemer zijn studie heeft beëindigd, de dienstbetrekking wordt beëindigd, tenzij hij in dienst treedt bij een lid van de werkgeversvereniging. Het bedrag van de terugvordering is evenredig met het nog niet verstreken gedeelte van de periode van twee jaar; c. terugvordering vindt niet plaats indien het beëindigen van de dienstbetrekking geschiedt met het recht op wachtgeld of direct ingaand pensioen. 6. In bijzondere gevallen kan de werkgever een afwijkende regeling treffen. Artikel 35. (Vervallen) Artikel 36. Jubileumgratificatie De werknemer ontvangt een uitkering ter gelegenheid van zijn 25- en 40-jarig jubileum conform de fiscale voorschriften. Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en vergoeding volcontinudienst Artikel 37. Vergoeding 1. De vast in volcontinudienst ingedeelde werknemer ontvangt een vergoeding in geld in de vorm van een toeslag op zijn salaris, als vermeld in artikel 22 met uitzondering van het gestelde in sub b, c en d. 2. De vast in volcontinudienst ingedeelde werknemer ontvangt naast de in lid 1 bedoelde vergoeding in geld, een vergoeding in tijd. 3. Bovenstaande vergoeding(en) geld(t)en als volledige compensatie voor alle aan de volcontinudienst verbonden aspecten, waaronder ook dienstoverdracht. Artikel 38. Vergoeding in geld 1. De vergoeding in geld wordt bepaald op basis van de zwaarte van het rooster. 2. De roosterzwaarte wordt uitgedrukt in punten per jaar (52 weken). Het aantal punten roosterzwaarte wordt bepaald door de werkuren in het volcontinudienstrooster die vallen buiten de dagdiensturen op maandag tot en met vrijdag van uur, per jaar als volgt te wegen: maandag uur tot en met vrijdag uur: alle uren 1 / 2 punt roosterzwaarte zaterdag uur tot en met zondag uur: alle uren 1 punt roosterzwaarte. 3. De vergoeding volcontinudienst als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt in een percentage. De hoogte van het percentage verbonden aan een volcontinudienstrooster, wordt verkregen door het aantal roosterpunten per jaar te delen door 12 en te vermenigvuldigen met de factor 0,

14 factor x roosterpunten per jaar In formulevorm: 12 Dit percentage wordt afgerond op 1 decimaal. 4. Het percentage dat voorkomt uit de in lid 3 genoemde formule wordt verhoogd met 2 procentpunten. 5. De hoogte van de vergoeding volcontinudienst wordt bepaald door het onder lid 3 verkregen percentage te berekenen over het salaris, als vermeld in artikel 22 met uitzondering van het gesteld in sub b, c en d, maar tenminste over een bedrag per maand van ƒ 4.200, - ( 1.906,-). Artikel 39. Vergoeding in tijd 1. De vergoeding als bedoeld in artikel 37, lid 2, bedraagt voor de in volcontinudienst ingedeelde werknemer 13 dagen per jaar, verhoogd met 13,6 dagen per jaar bij een roosterzwaarte van 889,2 punten per jaar (5-ploegendienst). De vergoeding in tijd voor de overige volcontinudiensten bedraagt 13 dagen per jaar verhoogd met 13,6 dagen naar evenredigheid van de roosterzwaarte in punten per jaar (52 weken). 2. Indien niet gedurende het gehele kalenderjaar feitelijk in volcontinudienst wordt gewerkt, wordt de vergoeding in tijd als bedoeld in lid 1 naar rato toegekend. Artikel 40. Arbeidsduur volcontinudienst 1. Inroostering van de vergoeding in tijd en de 13 ADV-dagen leidt voor de volcontinudienst verricht in 5 ploegen tot een gemiddelde werkweek van 33,6 uur en een standaard aantal opkomstdagen van 2 per jaar. Op bedrijfsniveau kan in overleg met de ondernemingsraad per rooster een hoger aantal opkomstdagen worden vastgesteld. Per jaar kunnen maximaal 6 extra dagen worden vastgesteld, zodat voor de 5 ploegendienst in totaal maximaal 8 opkomstdagen per jaar kunnen worden ingeroosterd. Voor elke opkomstdag boven het standaard aantal van 2 per jaar wordt hetzij de volcontinudiensttoeslag verhoogd met 0,4% dan wel een compensatiedag toegekend. Hierover en over de invulling van opkomstdagen kunnen per bedrijf in overleg met de ondernemingsraad nadere afspraken worden gemaakt. Artikel 41. Invallen tijdens reservedagen (niet zijnde overwerk) 1. De werknemer die invalt tijdens dagen waarop hij als reserve dienst verricht (de zogenaamde reservedagdienst), ontvangt hiervoor een vergoeding voor de verschoven uren die liggen buiten de normale dagdiensturen van uur. De hoogte van de verschuivingtoeslag wordt vastgesteld conform artikel Valt de in lid 1 bedoelde werknemer een volledige nachtdienst in, dan ontvangt hij een extra vergoeding in tijd van 2 uur per nacht. Artikel 42. Overplaatsing naar een ander rooster 1. De werknemer ingedeeld in volcontinudienst, kan indien het bedrijfsbelang dit vordert, ingevolge artikel 10, lid 6 tijdelijk of permanent worden overgeplaatst naar een ander rooster dan het voor hem geldende. 2. Tijdelijke overplaatsing geschiedt voor een vooraf bepaald tijdvak of tot het intreden van een bepaalde gebeurtenis/situatie. In andere gevallen is er sprake van een permanente overplaatsing. 3. Voor permanente overplaatsing ontvangt de werknemer geen vergoeding, voor tijdelijke overplaatsing wordt een vergoeding volgens artikel 43 toegekend

15 Artikel 43. Vergoeding voor tijdelijke overplaatsing naar een ander rooster 1. Indien de werknemer overeenkomstig artikel 42 tijdelijk wordt overgeplaatst naar een ander rooster, niet zijnde in dagdienst of overwerk, ontvangt hij een verschuivingtoeslag over maximaal de eerste 4 verrichte diensten. De hoogte van de toeslag wordt vastgesteld conform artikel 44. De terugkeer in het oorspronkelijke rooster wordt niet vergoed. 2. Indien de tijdelijke plaatsing in een ander rooster als bedoeld in lid 1 tot gevolg heeft dat in de totale periode van deze plaatsing meer uren moeten worden gewerkt dan in het oorspronkelijke rooster, dan worden de meer gewerkte uren beschouwd als overuren. Ter bepaling van de hoogte van de toeslag over deze overuren worden de aantallen fictieve zaterdagen (te vergoeden met een toeslag van 50%; voor ENB-werknemers in dienst voor 1 oktober 1998 en op wie per 1 oktober 1998 de sector-cao Afval en Milieu van toepassing is geworden 100%) en fictieve zondagen (100%) en overige roostervrije dagen (50%) in de onderscheiden roosters met elkaar vergeleken. 3. Indien de werknemer overeenkomstig artikel 42 tijdelijk wordt overgeplaatst in dagdienst, dan wordt zijn volcontinudiensttoeslag gedurende het tijdvak van zijn overplaatsing volledig gehandhaafd. 4. De vergoeding in tijd als bedoeld in artikel 39, vervalt naar rato van het tijdvak van overplaatsing in dagdienst of niet-volcontinudienst. Een restant van minder dan een halve dag wordt niet aangetast. 5. Indien de werknemer gedurende de periode van tijdelijke plaatsing in dagdienst volcontinudiensten moet verrichten, worden daarvoor geen extra vergoedingen verstrekt. 6. Werknemers ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I komen in aanmerking voor vergoeding van overuren. Artikel 44. Vergoeding van overwerk 1. Onder overwerk wordt verstaan het - in opdracht - verrichten van werkzaamheden boven de volgens rooster vastgestelde werktijd per dag. 2. De werknemer ontvangt voor door hem verricht overwerk, niet zijnde reservedienst, een toeslag van 50% over het salaris per uur voor normale roostervrije dagen, een toeslag van 50% (100% voor ENBwerknemers in dienst voor 1 oktober 1998 en op wie per 1 oktober 1998 de sector-cao Afval en Milieu van toepassing is geworden) voor fictieve zaterdagen en een toeslag van 100% voor fictieve zondagen. Voor 24 en 31 december vanaf uur geldt een toeslag van 100%. 3. Bij overuren direct voorafgaand of direct aansluitend aan de dienst, wordt het uurloon verhoogd met een toeslag van 25% voor het eerste uur direct voorafgaand of het eerste uur direct aansluitend aan de dienst. Voor de overige uren geldt een toeslag van 50%. 4. Werknemers ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I komen in aanmerking voor vergoeding van overuren. Artikel 45. Vergoedingsregeling na het definitief verlaten van de volcontinudienst 1. Voor de werknemer ingedeeld in de volcontinudienst, die, buiten zijn eigen toedoen, wegens bedrijfsbelang of wegens bij hem zelf gelegen medische noodzaak, definitief uit de volcontinudienst wordt geplaatst, geldt de volgende afbouwregeling. 2. Over de maand waarin de volcontinudienst definitief wordt verlaten en over de eerste drie maanden daarna, ontvangt de werknemer het volledige toeslagbedrag dat voortvloeit uit artikel Daarna ontvangt de werknemer een aflopende uitkering die van het volledige toeslagbedrag dat voortvloeit uit artikel 38, wordt berekend aan de hand van onderstaand schema, afhankelijk van het aantal jaren doorgebracht in volcontinudienst in diensttijd (zie artikel 6 van 28 29

16 deze CAO) op het moment dat de volcontinudienst definitief wordt beëindigd. Aantal jaren 1 tot 5 tot 10 tot 15 jaar percentage volcontinudienst 5 jaar 10 jaar 15 jaar of meer v.d.uitkering looptijd van 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 18 mnd. 80 de uitkering 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 18 mnd mnd. 8 mnd. 12 mnd. 18 mnd mnd. 8 mnd. 12 mnd. 18 mnd Is de werknemer op de dag waarop zijn volcontinudienst wordt beëindigd, 59 jaar of ouder, dan ontvangt hij het volledige toeslagbedrag dat voortvloeit uit artikel 38, tot het tijdstip van zijn pensionering of zoveel eerder als de dienstbetrekking om andere redenen wordt beëindigd. Indien de werknemer tijdens de afbouwperiode de leeftijd van 59 jaar bereikt, wordt de uitkering als bedoeld in lid 3, gehandhaafd op het dan bereikte niveau tot het tijdstip van zijn pensionering of zoveel eerder als de dienstbetrekking om andere redenen wordt beëindigd. 5. Is de werknemer op dag waarop zijn volcontinudienst wordt beëindigd, 45 jaar en is hij onmiddellijk daaraan voorafgaand ten minste tien jaren onafgebroken (in diensttijd, zie artikel 6 van deze CAO) in volcontinudienst werkzaam geweest, dan zal het uitkeringspercentage van lid 3 nimmer dalen onder het niveau van het product van: - het aantal onafgebroken volcontinudienstjaren onmiddellijk voorafgaand aan de beëindiging en - het percentage behorende bij de leeftijd waarop de volcontinudienst wordt verlaten, te weten: 2% bij 45 tot 50 jaar 3% bij 50 tot 55 jaar 4% bij 55 tot 59 jaar. Het aldus vastgestelde bedrag mag nimmer meer bedragen dan het volledige toeslagbedrag als bedoeld in artikel De ingevolge dit artikel vastgestelde bedragen zullen worden herzien overeenkomstig de algemene salarismaatregelen. 8. Indien het verlaten van de volcontinudienst plaatsvindt wegens medische noodzaak, en het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP na keuring een herplaatsingtoelage toekent waarmee het vervallen van de volcontinudiensttoeslag wordt gecompenseerd, worden de betalingen ingevolge dit artikel beëindigd met ingang van de datum van toekenning van de herplaatsingtoelage. Artikel 46. Vergoedingsregeling bij definitieve overplaatsing naar een rooster met een lagere volcontinutoeslag Indien een werknemer werkzaam in volcontinudienst, buiten zijn eigen toedoen, wegens bedrijfsbelang of wegens bij hem zelf gelegen medische noodzaak, definitief wordt overgeplaatst naar een rooster waarvoor een lagere volcontinutoeslag geldt of een lagere vergoeding voor onregelmatig werken, wordt artikel 45 op overeenkomstige wijze toegepast ten aanzien van het verschil tussen de oude en de nieuwe volcontinutoeslag of de nieuwe vergoeding voor onregelmatig werken. Artikel 47. (Vervallen) Artikel 48. Overige bepalingen 1. De twee in artikel 40 bedoelde opkomstdagen kunnen in blokken van minimaal 2 uur worden ingeroosterd. 2. Bij volcontinudienst kunnen per jaar maximaal acht 10-uursdiensten en maximaal acht 12-uursdiensten worden opgedragen. 3. Bij volcontinudienst is de pauze onderdeel van de arbeidstijd en mag bij 8-uursdiensten worden opgesplitst in 2 x 15 minuten. 7. Indien de werknemer salarisverhogingen verkrijgt anders dan de algemene salarisverhogingen, worden eerstbedoelde verhogingen in mindering gebracht op betalingen ingevolge dit artikel

17 Arnhem, september 2001 Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb) ABVAKABO FNV CFO CNV-bond VMHP-N Protocol sector-cao Afval & Milieu Partijen bij de sector-cao Afval & Milieu zijn naast hetgeen in de sector-cao is vastgelegd, het volgende overeengekomen. Studie marktconformiteit Met de verdere toetreding van AVI s tot de sector-cao Afval & Milieu is de vraag opgekomen of de huidige referentie CAO (de CAO BGV) nog steeds voldoende is of dat wellicht, naast de CAO BGV, nog een andere referentie noodzakelijk is. In dat verband onderzoeken partijen wat de betekenis is van een vastgestelde referentiemarkt voor de sector- CAO Afval & Milieu en de verdere ontwikkeling daarvan. In deze studie zullen partijen in elk geval aandacht besteden aan de overwerkregeling. Daarbij is aandachtspunt vergroting van de flexibiliteit en effectieve productiviteit. Hierbij zal invulling worden gegeven aan de compensatie en opname van overuren. Studie seniorenbeleid Partijen zullen alvorens afspraken te maken over ouderenbeleid een algemene studie uitvoeren over inzetbaarheid van medewerkers in diverse leeftijdsgroepen teneinde te komen tot een op maat gesneden leeftijdsbewust personeelsbeleid. Positie bedrijven die toetreden tot de CAO Afval & Milieu vanuit deel II ENb-CAO In het Protocol van de raam-cao ENb 2000 is afgesproken dat nog nadere afspraken gemaakt zullen worden over de overgang van het personeel van de afvalverbranders op wie nu nog deel II van toepassing is, naar de sector-cao Afval & Milieu. In dat kader is besloten - dat de vanuit deel II toetredende bedrijven op ondernemingsniveaumet de vakbonden afspraken maken waarmee toetreding tot de sector-cao mogelijk wordt. Deze afspraken, die alleen betrekking hebben op het betrokken bedrijf, worden vastgelegd in een toetredingsprotocol en maken geen onderdeel uit van de sector-cao Afval & Milieu

18 - dat het personeel van betrokken bedrijven formeel per 1 april 2001 valt onder de sector-cao Afval & Milieu, waarbij wordt bepaald dat vooralsnog uitsluitend de bepalingen over looptijd en loonontwikkeling van toepassing zijn. In afwijking van de sector-cao Afval en Milieu blijven voor het overige materieel de arbeidsvoorwaarden uit de raam-cao, deel II van de ENB-CAO en de bedrijfs-cao met aanvullende bedrijfsregelingen van kracht, totdat de hierboven genoemde per bedrijf af te sluiten toetredingsprotocollen tot stand zijn gekomen. - dat alvorens het lokale overleg over de toetredingsprotocollen wordt gestart, partijen bij deze CAO nader overleg voeren over tussentijdse aanpassingen in de CAO om toetreding mogelijk te maken. Wet BOL Partijen hebben afgesproken dat de toekomstige afspraken over de pensioeneffecten van de Wet BOL in het overleg over de sector-cao Afval & Milieu zullen worden overeengekomen. Loonvorming Ingaande 1 april 2001 worden de schaalsalarissen verhoogd met 4,3%. Opleiding & employability Werkgevers zullen binnen hun bedrijven opleiding en employability stimuleren, door op initiatief van de werknemer te komen tot het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan (POP) opleidingswensen samenhangend met toekomstige functies -al dan niet bij de eigen werkgever- te honoreren waarbij als richtlijn geldt 2% van het individuele jaarloon van de werknemer voor zover passend binnen beleid en budget van de betrokken onderneming. Werkingssfeer Gedurende de looptijd van deze CAO zullen partijen onderzoeken hoe de tekst van het artikel werkingssfeer in juridische zin moet worden aangepast met het oog op een mogelijke algemeen verbindendverklaring van de sector CAO Afval & Milieu. Werkdruk Indien partijen betrokken bij de raam-cao ENb na onderzoek niet komen tot afspraken over een Arboconvenant voor de ENb-bedrijven, dan zullen partijen betrokken bij de sector-cao Afval & Milieu nader overleg voeren over de werkdruk binnen de sector, gericht op vermindering c.q. beheersing van de werkdruk

19 Bijlage 1 Overzicht aangesloten bedrijven (situatie per 1 juli 2001) Afvalsturing Friesland N.V., Leeuwarden ARA N.V., Arnhem N.V. AVR, Rozenburg - AVR Overheid Milieu Management B.V. - AVR KGA-Services N.V. - N.V. Afvalverwerking Rotterdam - AVR/AVIRA, Duiven - N.V. Milieu Services AVR, Ridderkerk N.V. Afvalverbranding Zuid- Nederland, Moerdijk* Berkel Milieu N.V., Zutphen - Berkel Milieu Bedrijven B.V. Circulus Holding B.V., Apeldoorn - Circulus Publieke Taken B.V. - Circulus Wagenparkbeheer B.V. DAR Milieudiensten N.V., Nijmegen ES&S GEVUDO Afvalverwerking B.V., Dordrecht (onderdeel van N.V. Eneco Groep)* Essent Milieu (onderdeel van Essent N.V.) N.V. Haagse Milieu Services, Den Haag N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, Alkmaar* De Meerlanden N.V., Rijsenhout N.V. ONS Milieu (onderdeel van N.V. Openbaar Nutsbedrijf Schiedam) N.V. Irado (onderdeel van N.V. Openbaar Nutsbedrijf Schiedam) RD4 Facilitair Bedrijf B.V., Heerlen N.V. ROVA Holding, Zwolle - N.V. ROVA Gemeenten SAVER N.V., Roosendaal Spinder B.V., Tilburg (onderdeel Essent) Twente Milieu N.V., Enschede Twente Milieu Bedrijven B.V. Twence B.V. Hengelo N.V. Afvalcombinatie De Vallei, Ede - N.V. Afvalcombinatie De Vallei Gemeenten B.V. - N.V. Afvalcombinatie De Vallei Bedrijven B.V. * Voor deze bedrijven geldt dat de toetreding definitief ingaat na totstandkoming toetredingsprotocollen Fryslân Miljeu N.V., Leeuwarden - B.V. Fryslân Miljeu Noordwest - B.V. Fryslân Miljeu Noordoost - B.V. Fryslân Miljeu Zuidwest - B.V. Fryslân Miljeu Zuidoost - B.V. Fryslân Miljeu Bedrijfsservice Grondbank Midden-Gelderland B.V., Arnhem Grondbank Oost-Gelderland B.V., Arnhem (per 1 juni 2001) 36 37

20 Bijlage 2 Salaristabel sector-cao Afval & Milieu per Bijlage 3 Regeling In- en Doorstroombanen Salarisschalen Afval & Milieu in guldens schaal stappen A B C D E F G H I J minimum 5423 maximum 7742 K minimum 5933 maximum 8458 L minimum 6442 maximum 9171 salarisschalen per 1 april 2001 in guldens; verhoogd met 4,3% Salarisschalen Afval & Milieu in Euro schaal stappen A B C D E F G H I J minimum 2461 maximum 3513 K minimum 2692 maximum 3838 L minimum 2923 maximum 4162 Artikel 1 Deze regeling verstaat onder In- en Doorstroombanen de banen zoals omschreven in de "Regeling voor subsidiëring van dienstbetrekkingen in de collectieve en non-profit sector voor langdurig werklozen gericht op instroom in het arbeidsproces respectievelijk doorstroom naar andere functies in het arbeidsproces", hierna te noemen de Regeling In- en Doorstroombanen voor langdurig werklozen. (Nr. AM/RAW/98/40972 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.) Deze regeling maakt deel uit van de sector-cao Afval & Milieu. Uitgangspunten Artikel 2 1. Bij de bedrijven, aangesloten bij de Werkgeversvereniging voor Energie- en Nutsbedrijven en vermeld in bijlage 1 van de sector CAO Afval & Milieu kunnen, met het oog op de in artikel 1 bedoelde regeling, extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd. 2. De in het eerste lid bedoelde arbeidsplaatsen voor ID-werknemers worden structureel verwezenlijkt, boven de bestaande werkgelegenheid/formatie binnen de bedrijven. Artikel 3 De loonkosten van de in artikel 2 lid 1 bedoelde arbeidsplaatsen worden structureel gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De rijkssubsidie is een voorwaarde voor het bestaan van de extra arbeidsplaatsen. salarisschalen per 1 april 2001 in Euro; verhoogd met 4,3%; Euro op hele cijfers afgerond 38 39

SECTOR-CAO Productie. Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2003 SECTOR-CAO PRODUCTIE 3 JULI 2002 1

SECTOR-CAO Productie. Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2003 SECTOR-CAO PRODUCTIE 3 JULI 2002 1 SECTOR-CAO Productie Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2003 1 INHOUD Hoofdstuk blz. 1. Algemene bepalingen 6 2. Arbeidsduur en werktijd 10 3A. Overwerk en verschoven werktijd (tot 1 april

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu 2003

CAO Afval & Milieu 2003 CAO Afval & Milieu 2003 CAO AFVAL & MILIEU 1 APRIL 2003 CAO AFVAL & MILIEU 1 APRIL 2003 CAO Afval & Milieu 2003 Arnhem, 17 maart 2003 Als gevolg van de nieuwe structuur in de CAO gesplitst in een Deel

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Sector-CAO Distributie INHOUD

Sector-CAO Distributie INHOUD Sector-CAO Distributie INHOUD Hoofdstuk blz. 1. Algemene bepalingen 2 1a. Kaderafspraken 4 2. Uitkeringen bij overlijden en bij einde dienstbetrekking 5 3. Arbeidsduur en werktijd 8 4. Salariëring en winstdelingsregeling

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2009-2010

CAO Afval & Milieu Proces 2009-2010 CAO Afval & Milieu Proces 2009-2010 CAO Afval & Milieu Proces 2009-2010 12-02-2010 2 Inhoud Bladzijde Trefwoordenregister 5 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 9 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

SECTOR-CAO Informatietechnologie, kabel en telecom

SECTOR-CAO Informatietechnologie, kabel en telecom SECTOR-CAO Informatietechnologie, kabel en telecom INHOUD Hoofdstuk blz. 1. Algemene bepalingen 4 2. De arbeidsovereenkomst 7 3. Arbeidsduur en werktijd 9 4. Beloning en vergoedingen 11 5. Vakantie en

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie )

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie ) Bedrijfs-Cao TenneT TSO B.V. Ingangsdatum 1-7-2011 (Versie 2011.2) PAGINA 2 van 12 Voorwoord De bedrijfs-cao van TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden Bijlage bij Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2015) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 juli 2015)

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord cao Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) 2013-2015

Onderhandelaarsakkoord cao Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) 2013-2015 Onderhandelaarsakkoord cao Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) 2013-2015 De Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N hebben in open en constructief overleg

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces

CAO Afval & Milieu Proces CAO Afval & Milieu Proces 2010-2011 CAO Afval & Milieu Proces 2010-2011 17-09-2010 2 Inhoud Bladzijde Trefwoordenregister 5 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 9 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Services

CAO Afval & Milieu Services CAO Afval & Milieu Services 2009-2010 CAO Afval & Milieu Services 2009-2010 14-12-2009 2 Inhoud Bladzijde Trefwoordenregister 5 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 9 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt.

Lid 3 Over het uitbetaalde salaris en de salaristoelagen wordt maandelijks een digitale loonstrook verstrekt. Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) per 1 juli 2016 als gevolg van de gemaakte afspraken aangaande lokale regelingen. Aan Hoofdstuk 3 van het Reglement

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster

Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster Essent NV, Essent Milieu Wijster en de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke zaak, De Unie en Het Zwarte Corps, zijn het navolgende overeengekomen.

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 (v.140825) 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013-2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

Onze concrete inzet en bespreekpunten voor de CAO Afval & Milieu die afloopt per 31 mei 2009 zijn de volgende onderwerpen:

Onze concrete inzet en bespreekpunten voor de CAO Afval & Milieu die afloopt per 31 mei 2009 zijn de volgende onderwerpen: Aan: De onderhandelingsdelegatie WENb ------------------------------------------------ Afval- en Milieubedrijven Postadres Postbus 3010 2700 KT Zoetermeer Bezoekadres Boerhaavelaan 1 2713 HA Zoetermeer

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces

CAO Afval & Milieu Proces CAO Afval & Milieu Proces 2007-2009 CAO Afval & Milieu Proces 1 mei 2007 1 Inhoud Bladzijde Trefwoordenregister Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND Bijlage bij het Principeakkoord Cao-OI 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken uit het Principeakkoord Cao-OI 2016. HOOFDSTUK 2 WERVING,

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Looptijd De cao heeft een looptijd van twee jaar: te weten van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2013.

Looptijd De cao heeft een looptijd van twee jaar: te weten van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2013. Protocol 2011-2013 Op 1 augustus 2012 zijn de Werkgeversvereniging WENb, de vakbond Abvakabo FNV en de vakbond CNV Publieke Zaak deze cao overeengekomen. De afspraken gelden voor alle werknemers die op

Nadere informatie

==================================================================== I. Definities. Artikel 1

==================================================================== I. Definities. Artikel 1 Intitulé : Vakantieverordening Citeertitel: Vakantieverordening Vindplaats : AB 1993 no. GT 11 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; 2013 no. 20; I. Definities Artikel 1 In deze landsverordening en de naar aanleiding

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL juni 2011

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL juni 2011 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2011-2012 17 juni 2011 Partijen: Omroepwerkgevers: 1. Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, gevestigd en kantoorhoudend te Hilversum,

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 (v.140909) 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013-2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 7 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Services 2013-2014

CAO Afval & Milieu Services 2013-2014 CAO Afval & Milieu Services 2013-2014 CAO Afval & Milieu Services 2013-2014 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013 2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

WERKT IJD ENR EG ELING

WERKT IJD ENR EG ELING WERKTIJDENREGELING Artikel 1 Algemene bepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 1. medewerker: diegene die op basis van een ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst in

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Services

CAO Afval & Milieu Services CAO Afval & Milieu Services 2007-2009 CAO Afval & Milieu Services 1 mei 2007 1 Inhoud Bladzijde Trefwoordenregister Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Services

CAO Afval & Milieu Services CAO Afval & Milieu Services 2010-2011 CAO Afval & Milieu Services 2010-2011 17-09-2010 2 Inhoud Bladzijde Trefwoordenregister 5 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 9 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief)

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Partijen betrokken bij de CAO Afval & Milieu hebben op 31 oktober 2007 een akkoord bereikt over de CAO voor de periode van 1 mei 2007 tot en met 1 juni

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Sector-CAO Distributie 2005-2007. Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 mei 2007 Deze CAO loopt van 1 juni 2004 tot en met 31 maart 2005

Sector-CAO Distributie 2005-2007. Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 mei 2007 Deze CAO loopt van 1 juni 2004 tot en met 31 maart 2005 Sector-CAO Distributie 2005-2007 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 mei 2007 Deze CAO loopt van 1 juni 2004 tot en met 31 maart 2005 SECTOR-CAO DISTRIBUTIE 1 APRIL 2005 SECTOR-CAO DISTRIBUTIE

Nadere informatie