Sector-CAO Afval & Milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector-CAO Afval & Milieu"

Transcriptie

1 Sector-CAO Afval & Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afval- en Milieubedrijven september 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 mei

2 Sector-CAO voor de Afval- en Milieubedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 2. Sociale zekerheid 8 3. Arbeidsduur en verlof 9 4. Salarisregeling Vergoedingen Arbeidsduur en vergoeding volcontinudienst 25 Protocol 33 Bijlagen 1. Aangesloten bedrijven Salaristabel Regeling In- en Doorstroombanen Reglement functiewaardering, functieraster, functieprofielen en regelement beroepsprocedure functiewaardering Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 65 5A. Technische uitwerking keuzemodel arbeidsvoorwaarden 67 De ondergetekenden: de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb), gevestigd te Arnhem, partij ter ene zijde en de ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer de CFO CNV-bond, gevestigd te Den Haag de VMHP-N, gevestigd te Arnhem elk als partij ter andere zijde verklaren met inachtneming van de bepalingen in de raam-cao voor de Energieen Nutsbedrijven de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan. 2 3

3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en duur dienstbetrekking Artikel Begripsbepalingen In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 2. Behoudens opzegging door een der partijen, wordt deze collectieve arbeidsovereenkomst geacht telkens met 1 jaar te zijn verlengd. Opzegging dient tenminste 3 maanden voor de afloopdatum te geschieden bij aangetekend schrijven aan de andere partij(en). 3. Tijdens de onderhandelingen over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst worden de bepalingen van de opgezegde collectieve arbeidsovereenkomst toegepast. Werkgever: Werknemer: elke onderneming die lid is van de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven en is vermeld in bijlage 1 van deze overeenkomst, en elke onderneming die zich gedurende de looptijd van deze CAO aansluit bij de WENB, vallende onder de werkingssfeer als vermeld in lid 2. alle personen in dienst van de werkgever die op grond van hun functieprofiel worden ingedeeld in een van de salarisschalen zoals vermeld in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Artikel 4. Wijziging Indien partijen tijdens de geldigheidsduur op sociale of economische gronden wijziging van deze collectieve arbeidsovereenkomst noodzakelijk achten, dan zullen zij hierover zo spoedig mogelijk onderhandelingen openen. Artikel 5. Duur arbeidsovereenkomst en proeftijd 2. Werkingssfeer Onder de werkingssfeer van deze CAO vallen de ondernemingen die diensten verlenen en activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op het inzamelen, bewerken en verwerken van vaste en vloeibare, gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen van huishoudens, overheid, MKB en industrie. Artikel 2. Uitvoering Ter uitvoering van de bepalingen in deze collectieve arbeidsovereenkomst kan de werkgever nadere uitvoeringsregels vaststellen. Artikel 3. Geldigheidsduur 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2001 en loopt door tot en met 31 mei Een arbeidsovereenkomst wordt als regel aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan dan kunnen maximaal drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten in een periode van maximaal drie jaar. Daarbij worden de bepalingen van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid zoals vastgelegd in de artikelen 7: 667, 668 en 668A van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan zowel door de werkgever als door de werknemer tussentijds door opzegging worden beëindigd. 2. De arbeidsovereenkomst eindigt: a. op de dag voorafgaande aan de (vervroegde) pensioendatum; b. bij opzegging door werkgever en werknemer met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, tenzij anders bepaald in de individuele arbeidsovereenkomst; c. van rechtswege door het verstrijken van de tijd ingeval van een (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; d. bij overlijden van de werknemer. 4 5

4 3. Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd voor de duur van maximaal 2 maanden. Deze proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen onder vermelding van de duur van de proeftijd. Artikel 6. Diensttijd Onder diensttijd wordt verstaan de onafgebroken tijd die de werknemer in dienst is bij de eigen werkgever of diens rechtsvoorganger. Artikel 7. Inhoud arbeidsovereenkomst en deeltijdarbeid 1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en daarin dient in elk geval te worden vermeld: a. de naam, voorna(a)m(en) en geboortedatum van de werknemer, naam en plaats van vestiging van de werkgever; b. de functiebenaming en de standplaats van de werknemer; c. de ingangsdatum en de duur van de arbeidsovereenkomst; d. het salaris van de werknemer en de functionele salarisschaal; e. eventuele bijzondere bedingen; f. bij deeltijd het aantal uren; g. de toepasselijkheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst. king hebben op de uitvoering van de bepalingen aangaande de functiewaarderingssystematiek, wordt per onderneming een bezwarenprocedure vastgesteld. Deze procedure heeft uitsluitend betrekking op geschillen betreffende de persoonlijke indeling van de werknemer in bestaande functieprofielen. 3. Indien deze bezwarenprocedure niet leidt tot overeenstemming tussen werknemer en werkgever, is het mogelijk beroep aan te tekenen bij een door CAO-partijen ingestelde Sector-Beroepscommissie. 4. In deze commissie zullen vertegenwoordigers van CAO-partijen zitting nemen. De commissie doet haar uitspraak op basis van consensus en in de vorm van een bindend advies. 5. De in lid 3 bedoelde beroepsprocedure kan alleen betrekking hebben op de indeling in een functieprofiel zoals deze door de werkgever voor de werknemer is vastgesteld. Zie verder het Reglement Beroepsprocedure in Bijlage Ten aanzien van alle andere arbeidsvoorwaardelijke geschillen is de bezwaren- en beroepsprocedure uit de raam-cao van toepassing. 2. Bij wijziging van de arbeidsovereenkomst ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging van de werkgever. 3. In geval van deeltijdarbeid zullen de in of bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid worden toegepast, uitgezonderd waar dit niet mogelijk is. Artikel 8. Bezwarenprocedure functiewaardering 1. De werknemer is bevoegd bij de werkgever een bezwaarschrift in te dienen ten aanzien van een door de werkgever genomen besluit de werknemer betreffende. 2. Voor wat betreft de bezwaren die ingediend worden en die betrek- 6 7

5 Hoofdstuk 2 Sociale zekerheid Hoofdstuk 3 Arbeidsduur en verlof Artikel 9. Ziektekostenverzekering Vooralsnog zijn de bij de deelnemende bedrijven bestaande ziektekostenregelingen onverkort van toepassing. Artikel 10. Structurele arbeidstijd algemeen 1. Voor werknemers, met uitzondering van de werknemers in de schalen J, K en L, bedraagt de arbeidstijd bij een volledige dienstbetrekking op jaarbasis gemiddeld 38 uren per week, rekening houdend met de toekenning van 8 ADV-uren per 4 weken. 2. Werknemers ingedeeld in een der schalen J, K of L, worden in de gelegenheid gesteld ADV-dagen te kopen. De kosten van een ADVdag zijn vastgesteld op 4,62% van het salaris conform artikel 22, met uitzondering van het onder sub b, c en d gestelde. 3. Er wordt geen werk verricht op zon- en feestdagen, tenzij het bedrijfsbelang dit vordert. 4. Ingeval van wisselende werktijden wordt daarvoor een rooster opgesteld. 5. De dagelijkse structurele arbeidstijd bedraagt maximaal 10 uren. De structurele arbeidstijd per 4 weken bedraagt maximaal gemiddeld 50 uur per week. De structurele arbeidstijd per 13 weken bedraagt maximaal gemiddeld 45 uur per week. Een en ander met inachtneming van de normen P-75 en P De werkgever is bevoegd de werknemer van rooster te doen veranderen. 7. Bij volcontinudienst gelden speciale bepalingen welke zijn opgenomen in hoofdstuk Indien het bedrijfsbelang dit vordert is de werknemer verplicht om over te werken en op andere tijden te werken. 9. Indien het bedrijfsbelang dit vordert is de werknemer verplicht om deel te nemen aan consignatiediensten. Een en ander met inachtneming van artikel 30 van deze CAO. 8 9

6 Artikel 11. Onregelmatig werken 1. Voor een regeling van arbeidstijden behoren de uren van maandag tot en met vrijdag van uur tot het normale patroon. 2. Onregelmatig werken is een regeling van arbeidstijden waarin het werken op uren gelegen buiten de genoemde tijden tot het normale patroon behoort. 3. Volcontinudienst is een vorm van onregelmatig werken waarin de opvolging van diensten zodanig is geregeld dat het arbeidsproces 24 uren per dag en 7 dagen per week voortgang vindt. 4. Bij een opeenvolging van diensten mag de werknemer zijn werkzaamheden pas beëindigen als zijn opvolger aanwezig is. 5. Voor de werknemer ingedeeld in een werktijdenregeling volgens lid 2, die, buiten zijn eigen toedoen, wegens bedrijfsbelang of wegens bij hemzelf gelegen medische noodzaak, definitief uit die werktijdenregeling volgens lid 2 wordt geplaatst, geldt de volgende afbouwregeling: Aantal jaren 1 tot 5 5 tot jaar percentage onregelmatig* jaar jaar of meer v.d. uitkering looptijd van 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 75 % de uitkering 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 50 % 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 25 % * Doorgebracht in diensttijd, zie art. 6 van deze CAO Artikel 12. Incidentele arbeidstijd 1. Overuren zijn die uren waarmee de al dan niet volgens rooster vastgestelde werktijd per dag wordt overschreden. 2. Voor deeltijders geldt dat er sprake is van overuren op grond van het bepaalde in artikel 29, lid Werkzaamheden die voorafgaand en/of aansluitend aan de gebruikelijke werktijd per dag in totaal minder dan een half uur duren worden niet als overwerk beschouwd. 4. Bij (incidenteel) overwerk bedraagt de arbeidstijd per dienst maximaal 12 uren en per week maximaal 60 uren. De gemiddelde arbeidstijd inclusief overuren per 13 weken bedraagt maximaal 48 uren per week. Een en ander met inachtneming van de normen P-75 en P-90. Artikel 13. Pauze en rusttijd 1. Voor wat betreft pauze en rusttijd wordt de arbeidstijdenwet in acht genomen. 2. Bij volcontinudienst geldt een speciale bepaling welke is opgenomen in hoofdstuk 6. Artikel 14. Feestdagen Als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, alsmede Koninginnedag. Artikel 15. Vakantiedagen Het toekennen van vakantiedagen vindt plaats volgens tabel 1 of tabel 2 op grond van leeftijd of diensttijd waarbij het hoogste aantal dagen geldt. Tabel 1 Tabel 2 Leeftijd Vakantiedagen Diensttijd Vakantiedagen 16 jaar en jonger jaren en jaren t/m jaren t/m jaren t/m jaren t/m en ouder

7 Artikel 16. Evenredige vermindering van het aantal vakantiedagen Het aantal vakantiedagen van de werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt en/of de dienst verlaat, wordt vastgesteld in evenredigheid met het aantal dagen, zo nodig met afronding naar boven van gedeelten van dagen tot hele dagen, waarop hij op grond van artikel 15 aanspraak zou hebben indien hij het gehele jaar in dienst zou zijn geweest. Artikel 17. Behoud niet opgenomen vakantiedagen De wegens ziekte tijdens een vakantie niet genoten vakantiedagen worden als niet verleend beschouwd, indien de werknemer aannemelijk kan maken dat hij, ware hem geen vakantie verleend, op die dagen wegens ziekte verhinderd zou zijn geweest zijn dienst te verrichten. Artikel 18. Periode van de vakantie 1. Van het vakantieverlof dient de werknemer in het desbetreffende kalenderjaar doorgaans tenminste 15 werkdagen onafgebroken op te nemen. 2. Op een aanvraag tot het opnemen van vakantieverlof wordt slechts afwijzend beschikt indien redenen van dienstbelang dit noodzakelijk maken. Artikel 19. Intrekking vakantie 1. Verleende vakantie kan worden ingetrokken wanneer dringende redenen van bedrijfsbelang dit noodzakelijk maken. Indien tengevolge daarvan de werknemer op een bepaalde dag slechts gedeeltelijk vakantie genoot, wordt deze dag niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal genoten vakantiedagen. 2. Indien de werknemer tengevolge van de intrekking van de vakantie geldelijke schade lijdt, wordt deze schade hem vergoed. Artikel 20. Buitengewoon verlof met behoud van salaris Tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet, wordt aan de werknemer door de werkgever onverminderd het bepaalde in artikel 7: 629b van het Burgerlijk Wetboek buitengewoon verlof met behoud van zijn salaris verleend: 1. Bij verhuizing: 2 dagen; 2. a. bij zijn ondertrouw: 1 dag; b. bij zijn huwelijk: 2 dagen; c. voor het bijwonen van een huwelijk van een kind, broer, zuster, zwager, schoonzuster of een der ouders of schoonouders: 1 dag; 3. bij bevalling van zijn echtgenote, op te nemen binnen twee maanden na de bevalling: 2 dagen; 4. a. bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of inwonende kinderen, vanaf de dag van overlijden: 4 dagen; b. bij overlijden van ouders, schoonouders, pleegouders of niet inwonende kinderen: 2 dagen; c. bij overlijden van broers, zusters, zwagers, schoonzusters, kleinkinderen en grootouders: 1 dag. 5. bij ernstige ziekte van gezinsleden of naaste familieleden: een door de werkgever per geval te bepalen aantal dagen; 6. a. ter uitoefening van het kiesrecht: de daarvoor benodigde tijd; b. om te voldoen aan een wettelijke verplichting, tenzij deze is ontstaan door schuld of nalatigheid van de werknemer; de daarvoor benodigde tijd; c. om te verschijnen voor het college van beroep, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de raam-cao voor de Energie- en Nutsbedrijven: de daarvoor benodigde tijd. 7. Voor de vast in volcontinudienst ingedeelde werknemer die zijn werkzaamheden verricht in volledige nachtdienst, zal het verlof als bedoeld in dit artikel, in het algemeen de nacht ervoor en in bijzondere gevallen ook de nacht erna omvatten

8 Artikel 20A. Buitengewoon verlof zonder behoud van salaris (ouderschapsverlof) 1. Aan de werknemer wordt op diens verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van salaris verleend voor de periode van maximaal 2 maanden, direct aansluitend aan de geboorte van een tot het eigen gezin behorend kind, dan wel direct aansluitend aan het bevallingsverlof, teneinde de verzorging van dit kind ter hand te nemen. 2. a. Aan de werknemer wordt op diens verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van salaris verleend teneinde de feitelijke verzorging van (een) tot zijn gezin behorend(e) kind of kinderen in de eer ste vier levensjaren ter hand te nemen. b. Het totaal aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft, bedraagt de arbeidsduur per week, gerekend over een periode van vier maanden. c. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste acht maanden. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. d. In afwijking van het gestelde onder c. kan de werknemer de werkgever verzoeken hem verlof te verlenen voor een langere periode dan acht maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt in met dit verzoek tenzij gewichtige redenen zich ertegen verzetten. e. De werknemer meldt het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen tenminste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever onder opgave van periode, het aantal uren verlof per week en de spreiding daarvan over de week. De tijdstippen van ingang en einde van het verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de datum van de bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging. f. Het recht op ouderschapsverlof bestaat slechts indien de arbeidsverhouding minimaal een jaar heeft geduurd. Indien de arbeid buiten Nederland wordt verricht bestaat er recht op verlof tenzij gewichtige redenen zich ertegen verzetten. 3. De verplicht in te houden (sociale) premies, die verschuldigd zijn over de periode van verlof zonder behoud van salaris als bedoeld in dit artikel, komen voor rekening van de werkgever. Onder (sociale) premies wordt in dit verband verstaan de premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, de premie voor het bovenwettelijk invaliditeitspensioen, de premie voor de flexibele uittredingsregeling (FUR/FPU), de WW-premie en de premie ziektekostenverzekering. Hoofdstuk 4 Salarisregeling Artikel 21. Begrippen Salaristabel de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage 2. Salarisschaal Schaalsalaris in de hoofdgroepen 1, 2 en 3: een reeks van bedragen waarbij in acht (hoofdgroep 1) of elf stappen (hoofdgroepen 2 en 3) het maximum schaalsalaris kan worden bereikt. In hoofdgroep 4: een met een minimumbedrag en een maximum bedrag aangegeven bandbreedte voor de vaststelling van het schaalsalaris. het bedrag in de salarisschaal dat op de werknemer van toepassing is. Uurloon voor de salarisschalen A t/m I: het 1/165e gedeelte van het schaalsalaris. voor de salarisschalen J t/m L: het 1/173e gedeelte van het schaalsalaris. Functieraster Functieprofiel Artikel 22. Maand- en jaarsalaris het geheel van functieprofielen en bijbehorende salarisschalen. korte beschrijving van de hoofdtaken die de werknemer geacht wordt te realiseren. Onder maandsalaris wordt verstaan het schaalsalaris vermeerderd met: a. de vaste persoonlijke toelage; b. de vakantie-uitkering per maand; c. de vergoeding voor consignatiedienst; d. de vergoeding voor onregelmatig werken en volcontinudienst. Onder jaarsalaris wordt verstaan 12 maal het maandsalaris

9 Artikel 23. Indeling in het functieraster De werkgever bepaalt de indeling van het functieprofiel in het functieraster. In bijlage 4 is het reglement functiewaardering en het functieraster opgenomen. Artikel 24. Indeling in de salaristabel 1. In de regel wordt een werknemer ingedeeld in de salarisschaal die geldt voor het functieprofiel waarin de werknemer is ingedeeld. Vanaf salarisschaal D kunnen werknemers die nog over onvoldoende ervaring of opleiding beschikken om de tot de functie behorende werkzaamheden volledig te vervullen, worden ingedeeld in een aanloopschaal. Hiervoor geldt het volgende indelingsschema. Indelingsschema Salarisschalen Aanloopschalen Aanlooptijden D C 1 jaar E D 1 jaar F E 1 jaar G F 1 jaar H G 1 jaar I H 1 jaar J H en I 2 jaren K I en J 2 jaren L J en K 2 jaren Indien een werknemer na afloop van de aanlooptijd nog niet aan de gestelde eisen voldoet, kan de aanlooptijd, op basis van een beoordeling zoals met betrokkene besproken in een functioneringsgesprek, met maximaal 1 jaar worden verlengd. 2. Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar ontvangen een vastgesteld percentage van het salaris volgens onderstaande tabel: 21 jaar: 95% 20 jaar: 90% 19 jaar: 80% 18 jaar: 70% 16/17 jaar: 60% Artikel 25. Salarisverhogingen Bij normaal goed functioneren wordt het schaalsalaris van de werknemer, die minimaal 6 maanden in dienst is van de werkgever, ieder jaar op 1 januari verhoogd tot het maximum van de salarisschaal is bereikt. Artikel 26. Bonusregelingen 1. Aan werknemers, of groepen van werknemers, die zijn ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I kan bij uitstekend functioneren een bonus van maximaal 6% van het bruto schaalsalaris op jaarbasis worden toegekend. 2. Aan werknemers, of groepen van werknemers, die zijn ingedeeld in één van de salarisschalen J, K of L en die worden beoordeeld op basis van bereikte doelstellingen, kan bij uitstekend functioneren en het behalen van de doelstellingen, een bonus van maximaal 10% van het bruto schaalsalaris op jaarbasis worden toegekend. Artikel 27. Salarisaanpassing Indien het functioneren van de medewerker als onvoldoende of als niet positief wordt beoordeeld, zal dit gemotiveerd moeten worden aangegeven en wordt de volgende stap in de salarisschaal niet toegekend

10 Artikel 28. Beoordeling Toepassing van de artikelen 25 tot en met 27, met uitzondering van de verhogingen bij normaal goed functioneren, kan alleen plaatsvinden op basis van een beoordeling. Over het beoordelingssysteem worden afspraken gemaakt met de ondernemingsraad. Artikel 28 A. Vakantie-uitkering 1. De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering voor elke periode waarin hij aanspraak op salaris heeft. 2. De vakantie-uitkering bedraagt per kalendermaand 8% van het voor de werknemer in die maand geldende maandsalaris, zoals vermeld in art. 22 minus het sub b genoemde. Voor de werknemer die in de van toepassing zijnde maand 21 jaar of ouder is wordt tenminste een bedrag uitbetaald dat gelijk is aan 8% van ƒ ( 1.786), welk bedrag bij het verrichten van arbeid in deeltijd naar evenredigheid wordt verminderd. 3. Het jaar waarover de vakantie-uitkering wordt berekend loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantie-uitkering wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst kan uitbetaling op een ander tijdstip plaatsvinden, en wel over het tijdvak gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode waarover vakantie-uitkering werd uitbetaald en de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Artikel 28 B. Eindejaarsuitkering 1. De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering voor elke periode waarin hij in het desbetreffende kalenderjaar aanspraak op salaris heeft. 2. De eindejaarsuitkering bedraagt per kalendermaand 1,5% van het voor de werknemer in die maand geldende maandsalaris, zoals vermeld in art. 22 minus het sub b genoemde. 3. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december. Indien de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd, vindt op dat moment uitbetaling van de eindejaarsuitkering plaats. 4. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ter grootte van 1,5% van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. 5. De eindejaarsuitkering maakt deel uit van het pensioengevend inkomen. 4. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft aanspraak op een vakantie-uitkering ter grootte van 8% van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij de vaststelling van de minimum vakantie-uitkering zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt rekening gehouden met de vakantie-uitkering over de WAO-uitkering

11 Hoofdstuk 5 Vergoedingen Artikel 29. Overwerk 1. Werknemers ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I komen in aanmerking voor vergoeding van overuren. 2. De werknemer ontvangt voor overwerk een vergoeding: - in tijd gelijk aan de duur van het overwerk, eventueel op verzoek van de werknemer te vervangen door een uitkering op basis van het uurloon; - een toeslag in geld als opgenomen in lid 3 van dit artikel. 3. De toeslag voor overuren bedraagt: - 25% voor het eerste uur direct aansluitend of het eerste uur direct voorafgaand aan de dienst op maandag tot en met vrijdag; - 50% voor de overige uren op maandag tot en met vrijdag; - 50% voor uren op zaterdag; - voor personeel in dienst voor 1 oktober 1998 en op wie per 1 oktober 1998 de sector-cao Afval en Milieu van toepassing is geworden, geldt dat voor overuren op zaterdag een toeslag voor 100% wordt vergoed; - 100% voor uren op zon- en feestdagen. 4. Ingeval van deeltijdarbeid wordt het uurloon verhoogd met een toeslag van 20% voor zover de gewerkte uren de vastgestelde uren van de deeltijdwerknemer overtreffen en voor zover de totale arbeidsduur niet uitstijgt boven 38-uren per week. Bij overschrijding van 38 uren per week gelden de vergoedingen genoemd in lid 3 van dit artikel. Artikel 30. Consignatie 1. De werknemer die zich in opdracht beschikbaar houdt voor te verrichten werkzaamheden, ontvangt een vergoeding van ƒ 4,08 ( 1,85) bruto per uur met een maximum van ƒ 32,64 ( 14,81) bruto per etmaal. Op verzoek van de werknemer kan bovenstaande vergoeding omgezet worden in een vergoeding in tijd. 2. Voor beschikbaarheid in het kader van gladheidbestrijding gelden de ondernemingsgewijs vastgestelde regelingen. 3. Werknemer zal niet meer tot het verrichten van consignatiediensten worden verplicht: a. vanaf de dag waarop hij 57 jaar wordt, tenzij er sprake is van overmacht; b. in geval van medische noodzaak; c. indien als gevolg van reorganisatie de consignatiedienst voor hem wordt beëindigd. 4. Voor de werknemer ingedeeld in een consignatierooster die, buiten zijn eigen toedoen, wegens bedrijfsbelang of wegens bij hemzelf gelegen medische noodzaak, definitief uit de consignatiedienst wordt geplaatst, geldt de volgende afbouwregeling van de consignatievergoeding: Aantal jaren 1 tot 2 2 tot 3 3 jr. % van de consignatiedienst jaar jaar of meer uitkering Looptijd van de 12 mnd. 50 uitkering 12 mnd mnd mnd mnd mnd. 25 Artikel 31. Uitkering bij overlijden 1. De werkgever dient na het overlijden van de werknemer aan de nabestaanden een uitkering te verstrekken ter grootte van het salaris over twee maanden. 2. De nabestaanden zijn: a. de echtgeno(o)t(e) of bij het ontbreken daarvan: b. de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen of bij het ontbreken daarvan: c. de persoon ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde

12 3. Met de echtgeno(o)t(e) wordt gelijkgesteld de relatiepartner met wie de niet-gehuwde werknemer samenwoont en - met het oogmerk duurzaam samen te leven - een gemeenschappelijke huishouding voert, hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring en de toevoeging van een uittreksel uit het bevolkingsregister. 4. De werknemer, die bij indiensttreding een vergoeding ingevolge dit artikel heeft ontvangen, dient deze vergoeding terug te betalen, indien de arbeidsovereenkomst binnen twee jaar na indiensttreding en binnen een jaar na verhuizing op eigen verzoek of door eigen schuld wordt beëindigd. Artikel 32. Vergoeding onregelmatig werken 1. De werknemer, ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I en niet werkzaam in volcontinudienst, die arbeid moet verrichten op tijdstippen genoemd in lid 2, ontvangt een vergoeding die bestaat uit een percentage van het uurloon. 2. Het percentage als bedoeld in lid 1 bedraagt: Uren Maandag 60 Maandag t/m vrijdag Zaterdag 40 Zondag Toekenning van de vergoeding genoemd in dit artikel, vindt alleen plaats voor zover over deze uren niet reeds de vergoeding als bedoeld in artikel 29 is betaald. Artikel 33. Verhuiskosten 1. Aan de werknemer die een eigen huishouding voert en in het bedrijfsbelang dient te verhuizen, zal een vergoeding voor verhuiskosten worden toegekend. 2. Onder verhuiskosten wordt verstaan de kosten van het overbrengen van het huisraad, alsmede de herinrichtingskosten. 3. De vergoeding voor de herinrichtingskosten wordt betaald volgens de fiscale voorschriften en bedraagt 12% van het jaarsalaris met inachtneming van het fiscale regime. Artikel 34. Studiefaciliteiten 1. De werkgever kan, indien het bedrijfsbelang dit toelaat en daarmee wordt gediend, aan een werknemer op diens verzoek een of meer studiefaciliteiten verlenen overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. 2. De studiefaciliteiten zijn voor opleidingen buiten werktijd voor de normale duur van de opleiding tot en met het (eventueel eenmaal herhaald) examen: a. 100% vergoeding van inschrijfgeld, lesgeld, kosten van verplicht voorgeschreven leermiddelen, verzendkosten en examengeld; b. 100% voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten, met dien verstande, dat reiskosten worden berekend naar de minst kostbare wijze van vervoer met een openbaar middel van vervoer en dat geen vergoeding wordt gegeven, indien de lessen worden gevolgd of het examen wordt afgelegd binnen de woon- of standplaats; c. bij examens die meerdere dagen aaneengesloten duren, vergoeding van de noodzakelijk te maken verblijfkosten volgens nader per bedrijf vast te stellen regels; d. verlof voor de tijd benodigd voor het afleggen van een examen of een afsluitend tentamen. 3. Voor opleidingen die noodzakelijkerwijs in werktijd moeten worden gevolgd, kan voor de normale duur van de opleiding tot en met het (eventueel eenmaal herhaald) examen behalve de in lid 2 sub a, b en c genoemde faciliteiten, verlof worden verleend voor de benodigde tijd tot een maximum van 1 dag verlof per week. 4. Verleende studiefaciliteiten kunnen worden ingetrokken indien uit ingewonnen inlichtingen blijkt, dat de werknemer zijn verplichtingen tot het regelmatig volgen van de lessen niet nakomt of niet voldoende studeert. Deze intrekking vindt echter niet plaats indien de werknemer aannemelijk maakt dat zijn onregelmatig of onvoldoende studeren het gevolg is van feiten of omstandigheden die niet aan hem zelf te wijten zijn

13 5. a. Verleende geldelijke tegemoetkomingen kunnen worden teruggevorderd indien de werknemer de studie zonder geldige reden tussentijds beëindigt, dan wel tijdens de studie de dienstbetrekking wordt beëindigd, tenzij hij in dienst treedt bij een lid van de werkgeversvereniging; b. terugvordering kan voorts plaatsvinden wanneer binnen twee jaar nadat de werknemer zijn studie heeft beëindigd, de dienstbetrekking wordt beëindigd, tenzij hij in dienst treedt bij een lid van de werkgeversvereniging. Het bedrag van de terugvordering is evenredig met het nog niet verstreken gedeelte van de periode van twee jaar; c. terugvordering vindt niet plaats indien het beëindigen van de dienstbetrekking geschiedt met het recht op wachtgeld of direct ingaand pensioen. 6. In bijzondere gevallen kan de werkgever een afwijkende regeling treffen. Artikel 35. (Vervallen) Artikel 36. Jubileumgratificatie De werknemer ontvangt een uitkering ter gelegenheid van zijn 25- en 40-jarig jubileum conform de fiscale voorschriften. Hoofdstuk 6 Arbeidsduur en vergoeding volcontinudienst Artikel 37. Vergoeding 1. De vast in volcontinudienst ingedeelde werknemer ontvangt een vergoeding in geld in de vorm van een toeslag op zijn salaris, als vermeld in artikel 22 met uitzondering van het gestelde in sub b, c en d. 2. De vast in volcontinudienst ingedeelde werknemer ontvangt naast de in lid 1 bedoelde vergoeding in geld, een vergoeding in tijd. 3. Bovenstaande vergoeding(en) geld(t)en als volledige compensatie voor alle aan de volcontinudienst verbonden aspecten, waaronder ook dienstoverdracht. Artikel 38. Vergoeding in geld 1. De vergoeding in geld wordt bepaald op basis van de zwaarte van het rooster. 2. De roosterzwaarte wordt uitgedrukt in punten per jaar (52 weken). Het aantal punten roosterzwaarte wordt bepaald door de werkuren in het volcontinudienstrooster die vallen buiten de dagdiensturen op maandag tot en met vrijdag van uur, per jaar als volgt te wegen: maandag uur tot en met vrijdag uur: alle uren 1 / 2 punt roosterzwaarte zaterdag uur tot en met zondag uur: alle uren 1 punt roosterzwaarte. 3. De vergoeding volcontinudienst als bedoeld in lid 1, wordt uitgedrukt in een percentage. De hoogte van het percentage verbonden aan een volcontinudienstrooster, wordt verkregen door het aantal roosterpunten per jaar te delen door 12 en te vermenigvuldigen met de factor 0,

14 factor x roosterpunten per jaar In formulevorm: 12 Dit percentage wordt afgerond op 1 decimaal. 4. Het percentage dat voorkomt uit de in lid 3 genoemde formule wordt verhoogd met 2 procentpunten. 5. De hoogte van de vergoeding volcontinudienst wordt bepaald door het onder lid 3 verkregen percentage te berekenen over het salaris, als vermeld in artikel 22 met uitzondering van het gesteld in sub b, c en d, maar tenminste over een bedrag per maand van ƒ 4.200, - ( 1.906,-). Artikel 39. Vergoeding in tijd 1. De vergoeding als bedoeld in artikel 37, lid 2, bedraagt voor de in volcontinudienst ingedeelde werknemer 13 dagen per jaar, verhoogd met 13,6 dagen per jaar bij een roosterzwaarte van 889,2 punten per jaar (5-ploegendienst). De vergoeding in tijd voor de overige volcontinudiensten bedraagt 13 dagen per jaar verhoogd met 13,6 dagen naar evenredigheid van de roosterzwaarte in punten per jaar (52 weken). 2. Indien niet gedurende het gehele kalenderjaar feitelijk in volcontinudienst wordt gewerkt, wordt de vergoeding in tijd als bedoeld in lid 1 naar rato toegekend. Artikel 40. Arbeidsduur volcontinudienst 1. Inroostering van de vergoeding in tijd en de 13 ADV-dagen leidt voor de volcontinudienst verricht in 5 ploegen tot een gemiddelde werkweek van 33,6 uur en een standaard aantal opkomstdagen van 2 per jaar. Op bedrijfsniveau kan in overleg met de ondernemingsraad per rooster een hoger aantal opkomstdagen worden vastgesteld. Per jaar kunnen maximaal 6 extra dagen worden vastgesteld, zodat voor de 5 ploegendienst in totaal maximaal 8 opkomstdagen per jaar kunnen worden ingeroosterd. Voor elke opkomstdag boven het standaard aantal van 2 per jaar wordt hetzij de volcontinudiensttoeslag verhoogd met 0,4% dan wel een compensatiedag toegekend. Hierover en over de invulling van opkomstdagen kunnen per bedrijf in overleg met de ondernemingsraad nadere afspraken worden gemaakt. Artikel 41. Invallen tijdens reservedagen (niet zijnde overwerk) 1. De werknemer die invalt tijdens dagen waarop hij als reserve dienst verricht (de zogenaamde reservedagdienst), ontvangt hiervoor een vergoeding voor de verschoven uren die liggen buiten de normale dagdiensturen van uur. De hoogte van de verschuivingtoeslag wordt vastgesteld conform artikel Valt de in lid 1 bedoelde werknemer een volledige nachtdienst in, dan ontvangt hij een extra vergoeding in tijd van 2 uur per nacht. Artikel 42. Overplaatsing naar een ander rooster 1. De werknemer ingedeeld in volcontinudienst, kan indien het bedrijfsbelang dit vordert, ingevolge artikel 10, lid 6 tijdelijk of permanent worden overgeplaatst naar een ander rooster dan het voor hem geldende. 2. Tijdelijke overplaatsing geschiedt voor een vooraf bepaald tijdvak of tot het intreden van een bepaalde gebeurtenis/situatie. In andere gevallen is er sprake van een permanente overplaatsing. 3. Voor permanente overplaatsing ontvangt de werknemer geen vergoeding, voor tijdelijke overplaatsing wordt een vergoeding volgens artikel 43 toegekend

15 Artikel 43. Vergoeding voor tijdelijke overplaatsing naar een ander rooster 1. Indien de werknemer overeenkomstig artikel 42 tijdelijk wordt overgeplaatst naar een ander rooster, niet zijnde in dagdienst of overwerk, ontvangt hij een verschuivingtoeslag over maximaal de eerste 4 verrichte diensten. De hoogte van de toeslag wordt vastgesteld conform artikel 44. De terugkeer in het oorspronkelijke rooster wordt niet vergoed. 2. Indien de tijdelijke plaatsing in een ander rooster als bedoeld in lid 1 tot gevolg heeft dat in de totale periode van deze plaatsing meer uren moeten worden gewerkt dan in het oorspronkelijke rooster, dan worden de meer gewerkte uren beschouwd als overuren. Ter bepaling van de hoogte van de toeslag over deze overuren worden de aantallen fictieve zaterdagen (te vergoeden met een toeslag van 50%; voor ENB-werknemers in dienst voor 1 oktober 1998 en op wie per 1 oktober 1998 de sector-cao Afval en Milieu van toepassing is geworden 100%) en fictieve zondagen (100%) en overige roostervrije dagen (50%) in de onderscheiden roosters met elkaar vergeleken. 3. Indien de werknemer overeenkomstig artikel 42 tijdelijk wordt overgeplaatst in dagdienst, dan wordt zijn volcontinudiensttoeslag gedurende het tijdvak van zijn overplaatsing volledig gehandhaafd. 4. De vergoeding in tijd als bedoeld in artikel 39, vervalt naar rato van het tijdvak van overplaatsing in dagdienst of niet-volcontinudienst. Een restant van minder dan een halve dag wordt niet aangetast. 5. Indien de werknemer gedurende de periode van tijdelijke plaatsing in dagdienst volcontinudiensten moet verrichten, worden daarvoor geen extra vergoedingen verstrekt. 6. Werknemers ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I komen in aanmerking voor vergoeding van overuren. Artikel 44. Vergoeding van overwerk 1. Onder overwerk wordt verstaan het - in opdracht - verrichten van werkzaamheden boven de volgens rooster vastgestelde werktijd per dag. 2. De werknemer ontvangt voor door hem verricht overwerk, niet zijnde reservedienst, een toeslag van 50% over het salaris per uur voor normale roostervrije dagen, een toeslag van 50% (100% voor ENBwerknemers in dienst voor 1 oktober 1998 en op wie per 1 oktober 1998 de sector-cao Afval en Milieu van toepassing is geworden) voor fictieve zaterdagen en een toeslag van 100% voor fictieve zondagen. Voor 24 en 31 december vanaf uur geldt een toeslag van 100%. 3. Bij overuren direct voorafgaand of direct aansluitend aan de dienst, wordt het uurloon verhoogd met een toeslag van 25% voor het eerste uur direct voorafgaand of het eerste uur direct aansluitend aan de dienst. Voor de overige uren geldt een toeslag van 50%. 4. Werknemers ingedeeld in één van de salarisschalen A tot en met I komen in aanmerking voor vergoeding van overuren. Artikel 45. Vergoedingsregeling na het definitief verlaten van de volcontinudienst 1. Voor de werknemer ingedeeld in de volcontinudienst, die, buiten zijn eigen toedoen, wegens bedrijfsbelang of wegens bij hem zelf gelegen medische noodzaak, definitief uit de volcontinudienst wordt geplaatst, geldt de volgende afbouwregeling. 2. Over de maand waarin de volcontinudienst definitief wordt verlaten en over de eerste drie maanden daarna, ontvangt de werknemer het volledige toeslagbedrag dat voortvloeit uit artikel Daarna ontvangt de werknemer een aflopende uitkering die van het volledige toeslagbedrag dat voortvloeit uit artikel 38, wordt berekend aan de hand van onderstaand schema, afhankelijk van het aantal jaren doorgebracht in volcontinudienst in diensttijd (zie artikel 6 van 28 29

16 deze CAO) op het moment dat de volcontinudienst definitief wordt beëindigd. Aantal jaren 1 tot 5 tot 10 tot 15 jaar percentage volcontinudienst 5 jaar 10 jaar 15 jaar of meer v.d.uitkering looptijd van 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 18 mnd. 80 de uitkering 4 mnd. 8 mnd. 12 mnd. 18 mnd mnd. 8 mnd. 12 mnd. 18 mnd mnd. 8 mnd. 12 mnd. 18 mnd Is de werknemer op de dag waarop zijn volcontinudienst wordt beëindigd, 59 jaar of ouder, dan ontvangt hij het volledige toeslagbedrag dat voortvloeit uit artikel 38, tot het tijdstip van zijn pensionering of zoveel eerder als de dienstbetrekking om andere redenen wordt beëindigd. Indien de werknemer tijdens de afbouwperiode de leeftijd van 59 jaar bereikt, wordt de uitkering als bedoeld in lid 3, gehandhaafd op het dan bereikte niveau tot het tijdstip van zijn pensionering of zoveel eerder als de dienstbetrekking om andere redenen wordt beëindigd. 5. Is de werknemer op dag waarop zijn volcontinudienst wordt beëindigd, 45 jaar en is hij onmiddellijk daaraan voorafgaand ten minste tien jaren onafgebroken (in diensttijd, zie artikel 6 van deze CAO) in volcontinudienst werkzaam geweest, dan zal het uitkeringspercentage van lid 3 nimmer dalen onder het niveau van het product van: - het aantal onafgebroken volcontinudienstjaren onmiddellijk voorafgaand aan de beëindiging en - het percentage behorende bij de leeftijd waarop de volcontinudienst wordt verlaten, te weten: 2% bij 45 tot 50 jaar 3% bij 50 tot 55 jaar 4% bij 55 tot 59 jaar. Het aldus vastgestelde bedrag mag nimmer meer bedragen dan het volledige toeslagbedrag als bedoeld in artikel De ingevolge dit artikel vastgestelde bedragen zullen worden herzien overeenkomstig de algemene salarismaatregelen. 8. Indien het verlaten van de volcontinudienst plaatsvindt wegens medische noodzaak, en het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP na keuring een herplaatsingtoelage toekent waarmee het vervallen van de volcontinudiensttoeslag wordt gecompenseerd, worden de betalingen ingevolge dit artikel beëindigd met ingang van de datum van toekenning van de herplaatsingtoelage. Artikel 46. Vergoedingsregeling bij definitieve overplaatsing naar een rooster met een lagere volcontinutoeslag Indien een werknemer werkzaam in volcontinudienst, buiten zijn eigen toedoen, wegens bedrijfsbelang of wegens bij hem zelf gelegen medische noodzaak, definitief wordt overgeplaatst naar een rooster waarvoor een lagere volcontinutoeslag geldt of een lagere vergoeding voor onregelmatig werken, wordt artikel 45 op overeenkomstige wijze toegepast ten aanzien van het verschil tussen de oude en de nieuwe volcontinutoeslag of de nieuwe vergoeding voor onregelmatig werken. Artikel 47. (Vervallen) Artikel 48. Overige bepalingen 1. De twee in artikel 40 bedoelde opkomstdagen kunnen in blokken van minimaal 2 uur worden ingeroosterd. 2. Bij volcontinudienst kunnen per jaar maximaal acht 10-uursdiensten en maximaal acht 12-uursdiensten worden opgedragen. 3. Bij volcontinudienst is de pauze onderdeel van de arbeidstijd en mag bij 8-uursdiensten worden opgesplitst in 2 x 15 minuten. 7. Indien de werknemer salarisverhogingen verkrijgt anders dan de algemene salarisverhogingen, worden eerstbedoelde verhogingen in mindering gebracht op betalingen ingevolge dit artikel

17 Arnhem, september 2001 Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb) ABVAKABO FNV CFO CNV-bond VMHP-N Protocol sector-cao Afval & Milieu Partijen bij de sector-cao Afval & Milieu zijn naast hetgeen in de sector-cao is vastgelegd, het volgende overeengekomen. Studie marktconformiteit Met de verdere toetreding van AVI s tot de sector-cao Afval & Milieu is de vraag opgekomen of de huidige referentie CAO (de CAO BGV) nog steeds voldoende is of dat wellicht, naast de CAO BGV, nog een andere referentie noodzakelijk is. In dat verband onderzoeken partijen wat de betekenis is van een vastgestelde referentiemarkt voor de sector- CAO Afval & Milieu en de verdere ontwikkeling daarvan. In deze studie zullen partijen in elk geval aandacht besteden aan de overwerkregeling. Daarbij is aandachtspunt vergroting van de flexibiliteit en effectieve productiviteit. Hierbij zal invulling worden gegeven aan de compensatie en opname van overuren. Studie seniorenbeleid Partijen zullen alvorens afspraken te maken over ouderenbeleid een algemene studie uitvoeren over inzetbaarheid van medewerkers in diverse leeftijdsgroepen teneinde te komen tot een op maat gesneden leeftijdsbewust personeelsbeleid. Positie bedrijven die toetreden tot de CAO Afval & Milieu vanuit deel II ENb-CAO In het Protocol van de raam-cao ENb 2000 is afgesproken dat nog nadere afspraken gemaakt zullen worden over de overgang van het personeel van de afvalverbranders op wie nu nog deel II van toepassing is, naar de sector-cao Afval & Milieu. In dat kader is besloten - dat de vanuit deel II toetredende bedrijven op ondernemingsniveaumet de vakbonden afspraken maken waarmee toetreding tot de sector-cao mogelijk wordt. Deze afspraken, die alleen betrekking hebben op het betrokken bedrijf, worden vastgelegd in een toetredingsprotocol en maken geen onderdeel uit van de sector-cao Afval & Milieu

18 - dat het personeel van betrokken bedrijven formeel per 1 april 2001 valt onder de sector-cao Afval & Milieu, waarbij wordt bepaald dat vooralsnog uitsluitend de bepalingen over looptijd en loonontwikkeling van toepassing zijn. In afwijking van de sector-cao Afval en Milieu blijven voor het overige materieel de arbeidsvoorwaarden uit de raam-cao, deel II van de ENB-CAO en de bedrijfs-cao met aanvullende bedrijfsregelingen van kracht, totdat de hierboven genoemde per bedrijf af te sluiten toetredingsprotocollen tot stand zijn gekomen. - dat alvorens het lokale overleg over de toetredingsprotocollen wordt gestart, partijen bij deze CAO nader overleg voeren over tussentijdse aanpassingen in de CAO om toetreding mogelijk te maken. Wet BOL Partijen hebben afgesproken dat de toekomstige afspraken over de pensioeneffecten van de Wet BOL in het overleg over de sector-cao Afval & Milieu zullen worden overeengekomen. Loonvorming Ingaande 1 april 2001 worden de schaalsalarissen verhoogd met 4,3%. Opleiding & employability Werkgevers zullen binnen hun bedrijven opleiding en employability stimuleren, door op initiatief van de werknemer te komen tot het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan (POP) opleidingswensen samenhangend met toekomstige functies -al dan niet bij de eigen werkgever- te honoreren waarbij als richtlijn geldt 2% van het individuele jaarloon van de werknemer voor zover passend binnen beleid en budget van de betrokken onderneming. Werkingssfeer Gedurende de looptijd van deze CAO zullen partijen onderzoeken hoe de tekst van het artikel werkingssfeer in juridische zin moet worden aangepast met het oog op een mogelijke algemeen verbindendverklaring van de sector CAO Afval & Milieu. Werkdruk Indien partijen betrokken bij de raam-cao ENb na onderzoek niet komen tot afspraken over een Arboconvenant voor de ENb-bedrijven, dan zullen partijen betrokken bij de sector-cao Afval & Milieu nader overleg voeren over de werkdruk binnen de sector, gericht op vermindering c.q. beheersing van de werkdruk

19 Bijlage 1 Overzicht aangesloten bedrijven (situatie per 1 juli 2001) Afvalsturing Friesland N.V., Leeuwarden ARA N.V., Arnhem N.V. AVR, Rozenburg - AVR Overheid Milieu Management B.V. - AVR KGA-Services N.V. - N.V. Afvalverwerking Rotterdam - AVR/AVIRA, Duiven - N.V. Milieu Services AVR, Ridderkerk N.V. Afvalverbranding Zuid- Nederland, Moerdijk* Berkel Milieu N.V., Zutphen - Berkel Milieu Bedrijven B.V. Circulus Holding B.V., Apeldoorn - Circulus Publieke Taken B.V. - Circulus Wagenparkbeheer B.V. DAR Milieudiensten N.V., Nijmegen ES&S GEVUDO Afvalverwerking B.V., Dordrecht (onderdeel van N.V. Eneco Groep)* Essent Milieu (onderdeel van Essent N.V.) N.V. Haagse Milieu Services, Den Haag N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland, Alkmaar* De Meerlanden N.V., Rijsenhout N.V. ONS Milieu (onderdeel van N.V. Openbaar Nutsbedrijf Schiedam) N.V. Irado (onderdeel van N.V. Openbaar Nutsbedrijf Schiedam) RD4 Facilitair Bedrijf B.V., Heerlen N.V. ROVA Holding, Zwolle - N.V. ROVA Gemeenten SAVER N.V., Roosendaal Spinder B.V., Tilburg (onderdeel Essent) Twente Milieu N.V., Enschede Twente Milieu Bedrijven B.V. Twence B.V. Hengelo N.V. Afvalcombinatie De Vallei, Ede - N.V. Afvalcombinatie De Vallei Gemeenten B.V. - N.V. Afvalcombinatie De Vallei Bedrijven B.V. * Voor deze bedrijven geldt dat de toetreding definitief ingaat na totstandkoming toetredingsprotocollen Fryslân Miljeu N.V., Leeuwarden - B.V. Fryslân Miljeu Noordwest - B.V. Fryslân Miljeu Noordoost - B.V. Fryslân Miljeu Zuidwest - B.V. Fryslân Miljeu Zuidoost - B.V. Fryslân Miljeu Bedrijfsservice Grondbank Midden-Gelderland B.V., Arnhem Grondbank Oost-Gelderland B.V., Arnhem (per 1 juni 2001) 36 37

20 Bijlage 2 Salaristabel sector-cao Afval & Milieu per Bijlage 3 Regeling In- en Doorstroombanen Salarisschalen Afval & Milieu in guldens schaal stappen A B C D E F G H I J minimum 5423 maximum 7742 K minimum 5933 maximum 8458 L minimum 6442 maximum 9171 salarisschalen per 1 april 2001 in guldens; verhoogd met 4,3% Salarisschalen Afval & Milieu in Euro schaal stappen A B C D E F G H I J minimum 2461 maximum 3513 K minimum 2692 maximum 3838 L minimum 2923 maximum 4162 Artikel 1 Deze regeling verstaat onder In- en Doorstroombanen de banen zoals omschreven in de "Regeling voor subsidiëring van dienstbetrekkingen in de collectieve en non-profit sector voor langdurig werklozen gericht op instroom in het arbeidsproces respectievelijk doorstroom naar andere functies in het arbeidsproces", hierna te noemen de Regeling In- en Doorstroombanen voor langdurig werklozen. (Nr. AM/RAW/98/40972 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.) Deze regeling maakt deel uit van de sector-cao Afval & Milieu. Uitgangspunten Artikel 2 1. Bij de bedrijven, aangesloten bij de Werkgeversvereniging voor Energie- en Nutsbedrijven en vermeld in bijlage 1 van de sector CAO Afval & Milieu kunnen, met het oog op de in artikel 1 bedoelde regeling, extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd. 2. De in het eerste lid bedoelde arbeidsplaatsen voor ID-werknemers worden structureel verwezenlijkt, boven de bestaande werkgelegenheid/formatie binnen de bedrijven. Artikel 3 De loonkosten van de in artikel 2 lid 1 bedoelde arbeidsplaatsen worden structureel gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De rijkssubsidie is een voorwaarde voor het bestaan van de extra arbeidsplaatsen. salarisschalen per 1 april 2001 in Euro; verhoogd met 4,3%; Euro op hele cijfers afgerond 38 39

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van 1 april 2003 tot en met 31 mei 2004 SECTOR-CAO KABEL EN TELECOM 1 APRIL 2003 SECTOR-CAO KABEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: basisregelingen 2013 Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf 130288/446 26 juni 2013 CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013 Woord vooraf De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (waaraan deelnemen BCO Onderwijsadvies, Begeleidingsdienst voor vrijescholen,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 31 januari 2012 2 CAODLO 2011-2013 Onderhandelaarsakkoord CAO DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 1 Looptijd De looptijd van de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF van 1 juli 2005 tot en met 31 maart

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 1 APRIL 2004 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO)

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) S O C I A A L S T A T U U T EN C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) en B.V. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN TUNEN & PARTNERS (VTP) cao

Nadere informatie