Sector-CAO Distributie INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector-CAO Distributie INHOUD"

Transcriptie

1 Sector-CAO Distributie INHOUD Hoofdstuk blz. 1. Algemene bepalingen 2 1a. Kaderafspraken 4 2. Uitkeringen bij overlijden en bij einde dienstbetrekking 5 3. Arbeidsduur en werktijd 8 4. Salariëring en winstdelingsregeling Jubileumgratificatie Overwerk en verschoven werktijd Consignatiedienst (wacht- en storingsdienst) Ploegendienst Verlof Buitengewoon verlof met behoud van salaris Verhuiskosten Studiefaciliteiten en loopbaanbeleid Keuzemodel arbeidsvoorwaarden Functiecontracten en arbeidsvoorwaarden hoger personeel Ziektekosten 47 Protocol Sector-CAO Distributie 48 Bijlagen 1. Overzicht aangesloten bedrijven sector-cao Distributie Sector-salaristaberl, functieraster en functieprofielen PAS-regeling Gedragslijn ENb arbeidsvoorwaarden bij acquisities 66 Trefwoordenregister 68 1

2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 april Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 12 maanden en eindigt derhalve op 31 maart De bijlagen bij deze CAO worden geacht deel uit te maken van de sector-cao Distributie. 2. Begripsbepalingen In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: Werkgever Elke onderneming, die lid is van de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENb) en is vermeld in bijlage 1 van deze CAO, alsmede de onderneming die zich gedurende de looptijd van deze CAO aansluit bij de WENb. Werknemer Alle personen in dienst van werkgever met uitzondering van: - leden van raden van bestuur en directieleden; - stagiaires en vakantiewerkers; - zij die met toepassing van de sociale wetgeving of in het kader van een door derden gesubsidieerd werkgelegenheidsproject werkzaam zijn; - trainees, - en zij die in het kader van een werk-leerproject tijdelijk werkzaam zijn; In hoofdstuk 14 van deze CAO zijn nadere bepalingen opgenomen over de mogelijkheden van een passend arbeidsvoorwaardenpakket voor werknemers met een functiecontract. Waar in deze CAO met betrekking tot personen wordt gesproken over hij, hem of zijn, worden daarmee zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers aangeduid, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2

3 Werkingssfeer Onder de werkingssfeer van deze CAO valt elke onderneming die in hoofdzaak activiteiten uitvoert en diensten verricht c.q. werkzaam is op het gebied van het transporteren, distribueren, verkopen en opwekken, anders dan op grootschalige wijze, van energie inclusief verlichting, warmte, koude en beveiliging alsmede water (met uitzondering van de bedrijven die zijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging Waterbedrijven), alsmede daaraan gerelateerde producten en diensten zoals meterdiensten, energieadvisering en commerciële energiediensten gericht op het beheer respectievelijk onderhoud respectievelijk exploitatie van toestellen en apparatuur. 3. Gronden voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1. De arbeidsovereenkomst wordt slechts voor bepaalde tijd aangegaan indien: a. de te verrichten werkzaamheden kennelijk van tijdelijke aard zijn, echter voor ten hoogste drie jaren; b. de arbeidsovereenkomst strekt tot vervanging van een tijdelijk afwezige werknemer; c. bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst door werkgever schriftelijk bijzondere voorwaarden worden gesteld. Zodra is voldaan aan bedoelde voorwaarden, wordt met werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan; d. de werkzaamheden in het kader van een project worden verricht. 2. Ten aanzien van de (be)eindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt het bepaalde in de artikelen 31 en 32 van de ENbraam-CAO. 3

4 Hoofdstuk 1a Kaderafspraken 1A.1. Kinderopvang De werkgever stelt aan de werknemer, die dit wenst, faciliteiten ten behoeve van kinderopvang beschikbaar. De regeling is van toepassing op zowel vrouwelijke als mannelijke werknemers. Bij tweeverdieners worden de (te vergoeden) kosten van de kinderopvang gedeeld met de werkgever van de partner op basis van ieders aandeel in het totaal van de arbeidsduur van beide partners. De verdere invulling van de regeling wordt door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad geregeld. 4

5 Hoofdstuk 2 Uitkeringen bij overlijden en bij einde arbeidsovereenkomst bij overlijden 4. Bij overlijden 1. a. Het salaris van werknemer wordt uitbetaald tot de eerste van de maand, volgende op die waarin het overlijden plaatsvond; b. Zo spoedig mogelijk na het overlijden wordt aan de weduwe of weduwnaar van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, een bedrag uitgekeerd gelijk aan het salaris dat de werknemer op de dag van het overlijden genoot of, indien hij op die dag aanspraak maakt op een WAO-uitkering en een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in hoofd stuk 5 ENB-raam-CAO, zou hebben genoten indien hij op die dag arbeidsgeschikt zou zijn geweest, over een tijdvak van drie maanden; indien de overledene geen weduwe of weduwnaar nalaat, geschiedt de uitkering ten behoeve van de minderjarige wettige, natuurlijke en pleegkinderen. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de uitkering, indien de overledene kostwinner was van ouders, meerderjarige kinderen, broers of zusters, ten behoeve van deze betrekkingen; c. Indien de overledene geen betrekkingen als hierboven bedoeld nalaat, kan de uitkering door werkgever geheel of ten dele worden aangewend voor betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien de nalatenschap van de overledene voor betaling van die kosten ontoereikend is; d. Op het bedrag, bedoeld in sub b en c, wordt in mindering gebracht een uitkering op grond van artikel 53 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en naar aard en strekking daarmee overeenkomende uitkeringen; e. Na het overlijden van de gewezen werknemer, die op de dag van zijn overlijden op grond van artikel 46 ENB-raam-CAO in het genot was van doorbetaling van zijn laatstelijk genoten salaris, wordt aan de in lid 1b bedoelde personen en met overeenkomstige toepassing van dat lid een bedrag uitgekeerd, gelijk aan het salaris welke de gewezen werknemer op de dag van zijn overlijden genoot, berekend over een tijdvak van drie maanden. Op deze uitkering wordt in mindering gebracht het bedrag van de uitkering op grond van artikel 53 van de Wet op de arbeidson- 5

6 6 geschiktheidsverzekering en naar aard en strekking daarmee overeenkomende uitkeringen; f. Indien het overlijden van de werknemer is veroorzaakt door een bedrijfsongeval als bedoeld in artikel 40 sub c Enb-raam-CAO of in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid zijn te wijten, wordt aan degene die in verband met dit overlijden krachtens het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP een nabestaandenpensioen geniet, een uitkering toegekend ten bedrage van 18 procent van het resultaat van de vermenigvuldiging van: a. indien het gaat om de partner, bedoeld in artikel 7.1 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, vijf zevende deel van 1,75 procent van de berekeningsgrondslag bedoeld in artikel 6.2 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP en de pensioengeldige diensttijd, bedoeld in hoofdstuk 5 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; b. indien het gaat om de wees, bedoeld in artikel 7.7 lid 1, aanhef, sub a, van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, een zevende deel van 1,75 procent van de berekeningsgrondslag bedoel in artikel 6.2. van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP en de pensioengeldige diensttijd, bedoeld in hoofdstuk 5 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; c. indien het gaat om de wees, bedoeld in artikel 7.7. lid 1, aanhef, sub b, van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, twee zevende deel van 1,75 procent van de berekeningsgrondslag bedoeld in artikel 6.2 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP en de pensioengeldige diensttijd, bedoeld in hoofdstuk 5 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; g. De uitkering eindigt met ingang van de dag waarop de overledene de leeftijd van 65 jaar zou hebben bereikt, dan wel, indien de partner, bedoeld in artikel 7.1 van het Pensioen- reglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, aan wie een pensioen werd toegekend, hertrouwt, met ingang van de maand volgende op de datum van het hertrouwen. h. Sub f is van overeenkomstige toepassing op de gewezen werknemer ten aanzien van wie artikel 46 lid 1 of 49 lid 3 ENB-raam- CAO, toepassing heeft gevonden, indien zijn overlijden het

7 rechtstreeks gevolg is van de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in die artikelen. 2. Bij pensioen of flexibel uittreden a. bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van ouderdomspensioen of volledig invaliditeitspensioen dan wel bij ontslag wegens flexibel uittreden, wordt aan werknemer een uitkering verstrekt ten bedrage van 1,5 maal zijn salaris; b. indien betrokkene reeds gedeeltelijk is afgekeurd en nog geen uitkering als bedoeld in lid 2a heeft ontvangen, mag dit feit geen nadelige invloed uitoefenen op de hoogte van de uitkering. 3. Jubileumgratificatie naar evenredigheid Aan de werknemer die de eerstvolgende jubileumgratificatie als bedoeld in hoofdstuk 5 van deze overeenkomst niet kan halen als gevolg van ontslag wegens: - invaliditeit, - vrijwillig vervroegd uittreden of - boventalligheid, wordt een gratificatie toegekend naar evenredigheid van het feitelijk aantal dienstjaren. 7

8 Hoofdstuk 3 Arbeidsduur en werktijd 5. Werktijden Met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens wetten, houdende bepalingen tot beperking van de arbeidsduur, geldt met betrekking tot de werktijden de bedrijfsregeling. In deze bedrijfsregeling worden voor groepen van werknemers en/of voor individuele werknemers roosters vastgesteld. In een rooster kunnen vaste en/of wisselende werktijden worden geregeld. Per rooster wordt aangegeven voor welke periode het rooster geldt. 5a. Dagvenster Normaliter wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag tussen en uur (het dagvenster), met in achtneming van de bij de werkgever geldende werktijdenregeling. 5b. Arbeidsduurverkorting (ADV) Aan de werknemer wordt bij een volledige dienstbetrekking jaarlijks 104 uur arbeidsduurverkorting (ADV) toegekend waardoor de werktijd op jaarbasis gemiddeld 38 uur per week bedraagt. Bij de ondernemingsgewijze regeling van de werktijd, welke op jaarbasis gemiddeld 38 uur per week en gemiddeld 8 uur per dag bedraagt, wordt in acht genomen dat geen arbeid wordt verricht op zaterdagen en zondagen, tenzij afwijking van deze regel in het bedrijfsbelang noodzakelijk is. Tevens wordt in acht genomen dat de werktijd behoorlijk door rusttijd wordt onderbroken. 6. Arbeidstijdenwet Voor zover in deze CAO niet uitdrukkelijk is afgeweken van de standaardnormen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit worden die normen geacht deel van deze CAO uit te maken. Bedrijven 8

9 hebben de mogelijkheid om in overeenstemming met de ondernemingsraad af te wijken van de CAO binnen de normen van de standaard- en overlegregeling uit de ATW. 7. Werken op zaterdag, zondag of feestdag Op zaterdagen, zondagen, nieuwjaarsdag, 2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd, en in het lustrumjaar (eenmaal per 5 jaar) op vijf mei (nationale bevrijdingsdag) wordt slechts gewerkt indien het bedrijfsbelang dit vordert. 8. Overwerk en verschoven werktijd Indien het bedrijfsbelang dit vordert, is de werknemer verplicht zijn werkzaamheden in afwijking van de volgens zijn rooster voor hem geldende werktijd te verrichten (overwerk en verschoven werktijd). 9. Consignatiedienst Indien het bedrijfsbelang dit vordert, kan de werknemer worden verplicht buiten de volgens zijn rooster voor hem geldende werktijd beschikbaar te zijn voor het verrichten van tot zijn functie behorende werkzaamheden (consignatiedienst). 9a. De vergoeding voor het verrichten van consignatiedienst wordt per onderneming in overleg met de vakorganisaties, die partij zijn bij deze CAO vastgesteld. 10. Persoonlijke omstandigheden Wanneer de werknemer meent, dat in verband met zijn persoonlijke omstandigheden de in artikel 8 en 9 bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet van hem kunnen worden gevergd, geeft hij - onverminderd zijn verplichting om die werkzaamheden terstond aan te vangen - daar- 9

10 van terstond kennis aan de werkgever die zo spoedig mogelijk een beslissing ter zake neemt. 11. Verandering van rooster De werkgever is bevoegd de werknemer van rooster te doen veranderen. Bij verandering van het rooster is de werkgever verplicht de onvermijdelijk voor de werknemer direct daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor zijn rekening te nemen. 12. Dienstoverdracht Indien de werkzaamheden zodanig zijn geregeld dat zij zonder onderbreking, door elkaar onmiddellijk opvolgende werknemers dienen te worden verricht, mag de betrokken werknemer de werkzaamheden eerst beëindigen wanneer een opvolger aanwezig is om deze werkzaamheden van hem over te nemen. 13. Werktijdverkorting voor oudere werknemers 1. Iedere werknemer heeft, met ingang van de dag waarop hij 57 jaar wordt, aanspraak op werktijdverkorting, overeenkomstig onderstaande bepalingen. 2. Ondernemingsgewijs kunnen voor werknemers ingedeeld in volcontinudienst afspraken gemaakt worden over de wijze waarop de in artikel 14 geregelde werktijdverkorting wordt toegekend. 14. De in artikel 13 lid 1 bedoelde werktijdverkorting bestaat uit verkorting van de dagelijkse volledige werktijd, met een uur voor werknemers van 57 t/m 62 en met anderhalf uur voor werknemers van 63 jaar en ouder. Op verzoek van de werknemer zal, indien de dienst zulks toelaat, in plaats van de hiervoor bedoelde dagelijkse werktijdverkorting, worden toegestaan de werktijd te verkorten met twee dagen per maand en 10

11 twee dagen per kwartaal voor werknemers van 57 t/m 62 jaar en met drie dagen per maand en drie dagen per kwartaal voor werknemers van 63 jaar en ouder. Voor de deeltijdwerknemer zal deze toepassing worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 1A.3 van de ENB-raam-CAO. 15. Gedurende de periode waarin werktijdverkorting op medische gronden plaatsvindt, vervalt de aanspraak op werktijdverkorting als in artikel 14 bedoeld. 16. Indien de werknemer op wie het gestelde in artikel 14 van toepassing is, zijn aanspraak niet uitoefent, vervalt deze tot op de dag waarop hij schriftelijk aan werkgever kenbaar maakt zijn recht voortaan wel te willen uitoefenen. 17. Aanspraak op werktijdverkorting mag niet door uitbetaling in geld worden vervangen. 11

12 Hoofdstuk 4 Salariëring 18a. Begrippen Sectorsalaristabel Functieraster Functieprofiel de tabel met de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze CAO het geheel van functieprofielen en de bijbehorende salarisschalen zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze CAO korte beschrijving van de hoofdtaken voor de functie zoals opgenomen in het functieraster Salarisschaal een met een minimum bedrag en een maximum *) bedrag per maand aangegeven bandbreedte (in de sector-salaristabel en de desbetreffende bedrijfssalarisregeling) of reeks van bedragen (in de desbetreffende salarisregeling) voor de vaststelling van het schaal-salaris Bedrijfssalarisregeling de voor het bedrijf of bedrijfsonderdeel waarin de werknemer werkzaam is van toepassing zijnde salarisregeling *) Met maximum wordt bedoeld het bedrag dat ten minste bereikt kan worden bij normaal functioneren. 18b. Bedrijfssalarisregelingen 1. Per onderneming wordt met inachtneming van de procedure van overleg zoals geregeld in de ENb-raam-CAO door de werkgever in overleg met de vakorganisaties, die partij zijn bij deze CAO, de bedrijfssalarisregeling(en) vastgesteld. 12

13 2. Voor het indelen van de functies in de bedrijfssalarisregeling wordt gebruik gemaakt van een systeem van functie-indeling en een conversiesystematiek, waarin de relatie tussen functie-indeling en salarisschalen is vastgelegd. 3. Bij het vaststellen van de bedrijfssalarisregeling zal het minimum en maximum salaris van de sectorsalaristabel in acht worden genomen. 4. De bedrijfssalarisregeling wordt vastgelegd in een bedrijfsprotocol. Het bedrijfsprotocol wordt geacht deel uit te maken van deze CAO. 18c. Sectorsalaristabel 1. In het functieraster, zoals opgenomen in dit hoofdstuk, zijn referentiefuncties vastgesteld. Deze referentiefuncties kunnen afwijken van de functies of indeling in salarisklassen in de bedrijfssalarisregeling. In dat geval is niet de salaristabel, maar de bedrijfssalarisregeling bepalend. 2. In dit hoofdstuk zijn functieprofielen opgenomen van in het functieraster voorkomende referentiefuncties. Deze profielen vormen het referentiekader. 18d. Leerperiode De werknemer die nog in een leerperiode zit en niet voldoet aan de voor zijn functie gestelde eisen en om die reden niet kan worden ingedeeld op een salaris voorkomende in de bedoelde inpassingstabel, kan op een lager salarisbedrag worden ingedeeld. Over de duur (maximaal 3 jaar) van de leerperiode en over de salarisontwikkeling in die periode worden met de werknemer schriftelijke afspraken gemaakt. Bij het vaststellen van het salaris in deze periode is het wettelijk minimumjeugdloon de ondergrens. 18e. Salarisbegrip 1. Onder schaalsalaris wordt verstaan het bedrag per maand dat aan de werknemer op grond van zijn indeling in de salarisregeling wordt toegekend. 13

14 Tenzij anders vermeld wordt onder salaris verstaan het door de werknemer laatstelijk genoten schaalsalaris of, in geval van deeltijdarbeid, het daarvan afgeleide salaris, vermeerderd met: a. de vaste persoonlijke toelage(n) per maand; b. de vakantie-uitkering per maand als bedoeld in artikel 18 f; c. de vergoeding in geld voor consignatiedienst als bedoeld in artikel 30 lid 1, gemiddeld per maand over de voorgaande periode van 12 maanden; d. vergoeding in geld voor ploegendienst als bedoeld in hoofdstuk Onder vaste persoonlijke toelage wordt verstaan een vaste maandelijkse toelage op het schaalsalaris, uitgedrukt in een bedrag of in een percentage van dat schaalsalaris, welke aan de werknemer voor onbepaalde tijd is toegekend, uitsluitend: a. wegens een uitstekende wijze van taakvervulling; b. als garantie wegens plaatsing in een lager gekwalificeerde functie; c. wegens bijzondere aan de werknemer te stellen eisen. Alle om andere redenen toegekende toelagen op het schaalsalaris, waaronder toelagen die voortvloeien uit een inconveniënt, tenzij anders bepaald, worden niet als een tot het salaris behorende vaste persoonlijke toelage aangemerkt. 4. Onder salaris per uur wordt verstaan 1/165e deel van het salaris als bedoeld in lid 2, met uitzondering van het gestelde sub b, c en d. 18f. Vakantie-uitkering 1. De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering voor elke periode waarin hij aanspraak op salaris heeft. 2. De vakantie-uitkering bedraagt per kalendermaand 8% van het voor de werknemer in die maand geldende salaris, met uitzondering van het gestelde in artikel 18 lid 2 sub b, met dien verstande dat voor de werknemer die in de van toepassing zijnde maand 21 jaar of ouder is tenminste een bedrag wordt uitbetaald dat gelijk is aan 8% van f 3.924,--* ( 1.780,59 euro), welk bedrag bij het verrichten van arbeid in deeltijd naar evenredigheid wordt verminderd. 14

15 3. Het jaar waarover de vakantie-uitkering wordt berekend loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantie-uitkering wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald. 4. Zo nodig in afwijking van het bepaalde in het derde lid vindt de uitbetaling ook plaats bij het einde van de arbeidsovereenkomst van de werknemer en wel over het tijdvak gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode waarover vakantie-uitkering werd uitbetaald en datum van ontslag. 5. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering, heeft aanspraak op een vakantie-uitkering ter grootte van 8% van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij de vaststelling van de minimum vakantie-uitkering als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt rekening gehouden met de vakantie-uitkering over de WAO-uitkering. * Salarispeil 1 april g. Eindejaarsuitkering 1. De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering voor elke periode waarin hij het desbetreffende kalenderjaar aanspraak op salaris heeft. 2. De eindejaarsuitkering bedraagt per kalendermaand 1,8% van het voor de werknemer in die maand geldende salaris als bedoeld in artikel 18 e lid 2, met uitzondering van het gestelde in sub b. 3. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december. Indien de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar wordt beeindigd, vindt op dat moment uitbetaling van de eindejaarsuitkering plaats. 4. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering, heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ter grootte van 1,8% van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. Toelichting De eindejaarsuitkering is inkomen in de zin het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 15

16 19. Vervangingstoelage 1. De werknemer die ingevolge hem daartoe door de werkgever verstrekte opdracht volledig een andere functie waarneemt, welke waarneming niet het gevolg is van verleende vakantie en mits deze waarneming een maand onafgebroken heeft geduurd, en indien voor die functie een hogere salarisschaal geldt dan voor zijn functie, ontvangt daarvoor een vergoeding. 2. De vergoeding als bedoeld in lid 1 bedraagt 8% van het 1/22 gedeelte van het eigen schaalsalaris per maand van de werknemer voor elke volle dag der waarneming. 3. De werkgever is bevoegd om in andere gevallen van waarneming een naar zijn oordeel, gelet op de aard en de omvang van de ingevolge de waarneming verrichte werkzaamheden, alsmede op de duur en de wijze van waarneming, billijke vergoeding toe te kennen. 20. Bijzondere toelagen In uitzonderlijke gevallen kan aan de werknemer of aan een groep van werknemers een vaste maandelijkse toelage worden toegekend op andere gronden dan die vermeld in artikel 19. Ter uitvoering kunnen in het bedrijfs-protocol nadere regels worden gesteld. 16

17 Hoofdstuk 5 Jubileumgratificatie 21. Algemeen Aan de werknemer wordt bij het bereiken van een diensttijd van 10, 20, 30 en 40 jaar een gratificatie toegekend. 22. Berekening 1. De gratificatie bedraagt bij een diensttijd van: 10 jaar: 0,25 x het salaris; 20 jaar: 1 x het salaris; 30 jaar: 1,5 x het salaris 40 jaar: 2 x het salaris. 2. Indien een werknemer in deeltijd werkzaam is, dan wel is geweest, zal bij de berekening van het salaris dat als basis dient voor de vaststelling van de gratificatie, naar evenredigheid rekening worden gehouden met de in zijn diensttijd voorkomende periode(n) gedurende welke zijn wekelijkse arbeidstijd wegens deeltijdarbeid afweek van het aantal uren als bedoeld in artikel 6. Indien de periode waarin in deeltijd is gewerkt korter dan 5 jaar heeft geduurd zal geen evenredige vermindering als hiervoor bedoeld plaatsvinden. 3. Indien werknemer gedeeltelijk is afgekeurd, zal de hieruit voortvloeiende wijziging van zijn salaris geen nadelige invloed uitoefenen op de hoogte van de gratificatie. 23. Diensttijd 1. Voor de toekenning van de gratificatie als bedoeld in artikel 21 geldt als diensttijd de door de werknemer bij de werkgever onafgebroken doorgebrachte diensttijd alsmede de diensttijd onafgebroken doorgebracht bij rechtsvoorgangers van werkgever. 17

18 18 2. Eveneens geldt als diensttijd voor de toekenning van de gratificatie als bedoeld in artikel 21 de door werknemer bij werkgever onafgebroken doorgebracht diensttijd voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 30 lid 3 ENB-raam- CAO.

19 Hoofdstuk 6 Overwerk en verschoven werktijd 24. Overwerk/reisuren 1. a. Onder overwerk wordt verstaan het in opdracht verrichten van werkzaamheden boven het voor de werknemer geldende rooster en op dagen als genoemd in artikel 7; b. In geval van deeltijdarbeid wordt onder overwerk verstaan het in opdracht verrichten van werkzaamheden buiten de voor werknemer vastgestelde werktijd en binnen de arbeidsduur per dag die voor die werkzaamheden zou gelden bij een voltijdrooster. Indien de werkzaamheden moeten worden verricht buiten het voltijdrooster is, ongeacht het op die dag in totaal gewerkte aantal uren, artikel 25, lid 2 sub a en b van toepassing; c. Werkzaamheden die voorafgaand en/of aansluitend aan de gebruikelijke werktijd per dag in totaal minder dan een half uur duren, worden niet als overwerk beschouwd. 2. Reizen a. Indien de werknemer in verband met zijn werkzaamheden zijn standplaats moet verlaten, valt de reistijd als regel binnen de normale werktijd; b. indien voorafgaand en/of aansluitend aan de normale werktijd in totaal meer dan een half uur moet worden gereisd, komt de werknemer als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a - behoudens bijzondere situaties in aanmerking voor een compensatie in de vorm van een uitkering op basis van het salaris per uur. 3. Werken van huis uit a. Onder werken van huis uit wordt verstaan het werken van huis uit van en naar een wisselende werkplek. b. Bij werken van huis uit is het begin van de werktijd de aankomsttijd op de eerste werkplek en het einde van de werktijd de vertrektijd van de laatste werkplek. De werktijd is derhalve: de tijd tussen het begin en het einde van het werk minus de tijd van de pauze(s). Een en ander onverminderd het bepaalde in lid 1. 19

20 c. Onder reistijd van en naar een wisselende werkplek wordt verstaan de benodigde tijd om van huis naar de eerste werkplek en van de laatste werkplek naar huis te reizen. Deze reistijd wordt voor zover die meer bedraagt dan één uur per dag gecompenseerd 4. Bij overwerk aansluitend aan de normale werktijd zal in tegenstelling tot de lunchpauze, waarbij tenminste een half uur voor rekening van werknemer is een eventuele rustpauze van een half uur als overwerk worden beschouwd. 5. Werknemer zal vanaf de dag waarop hij 57 jaar wordt, niet worden verplicht tot het verrichten van overwerk, tenzij er sprake is van overmacht. 25. Overwerkvergoeding 1. a. De werknemer ontvangt, behoudens het bepaalde in artikel 28, voor overwerk als bedoeld in artikel 24 een vergoeding - in tijd gelijk aan de duur van het overwerk, eventueel op verzoek van de werknemer te vervangen door een uitkering op basis van het salaris per uur, en - een toeslag in geld voor de gewerkte overuren overeenkomstig het bepaalde in lid 2. Indien het bedrijfsbelang zich daartegen niet verzet, kan de hier bedoelde toeslag op verzoek van werknemer worden omgezet in tijd; b. Bij het verlenen van vergoeding in tijd wordt waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van de werknemer. Voor zover de vergoeding in tijd aan het einde van een kalender-halfjaar niet is opgenomen, zal deze tot een maximum van 80 `uren naar het volgende half jaar worden overgeboekt; voor de uren boven de 80 uren zal een uitkering op basis van het salaris per uur worden verstrekt. 2. a. De in lid 1 sub a vermelde toeslag bedraagt: a. 100% voor uren op zaterdag, zondag, een feestdag, als bedoeld in artikel 7; b. 35% voor het eerste uur binnen het dagvenster 50% voor de overige uren op maandag t/m vrijdag c. 25% voor door een deeltijdwerker gewerkte uren buiten de 20

21 voor hem vastgestelde werktijd en binnen het voltijdrooster. 3. Wanneer door de werknemer wordt overgewerkt, zal, indien noodzakelijk in verband met het genieten van voldoende nachtrust, een rusttijd van in totaal ten minste acht uren te rekenen vanaf uur moeten zijn genoten voordat deze zijn werkzaamheden volgens rooster mag aanvangen. Deze noodzakelijke rusttijd voor zover deze wordt genoten in de werktijd van het normaal voor de werknemer geldende rooster komt geheel voor rekening van werkgever. 26. Verschoven werktijd algemeen Onder verschoven werktijd wordt verstaan de tijd gedurende welke door de werknemer in opdracht anders dan bij wijze van overwerk werkzaamheden worden verricht in afwijking van het voor de werknemer geldende rooster, anders dan tengevolge van een roosterwijziging. Een roosterwijziging dient tijdig tevoren, na overleg met de werknemer, te worden opgedragen. 27. Toeslag verschoven werktijd 1. De werknemer wiens werktijd meer dan een half uur is verschoven, komt in aanmerking voor een verschuivingstoeslag voor de duur van de verschoven werktijd. 2. De verschuivingstoeslag wordt vastgesteld conform het vermelde in artikel 25 lid 2. Indien het bedrijfsbelang zich daartegen niet verzet, kan de hier bedoelde toeslag op verzoek van werknemer worden omgezet in tijd. 28. Grens overwerkvergoeding 1. Ter uitvoering van het in dit hoofdstuk gestelde geldt het bedrijfsprotocol, waarin is opgenomen welke werknemers, gelet op de aard en het niveau van hun functie, geen aanspraak hebben op vergoeding van overwerk, reisuren en/of verschoven werktijd. 21

22 2. De werkgever kan, daar waar hem dit redelijk voorkomt, een vergoeding voor overwerk toekennen aan werknemers die, op grond van het bepaalde in het bedrijfsprotocol, geen recht kunnen doen gelden op een zodanige vergoeding. 29. Slotbepaling Het bepaalde in dit hoofdstuk is slechts dan van toepassing op de werknemer werkzaam in ploegendiensten, indien daarvoor elders in deze overeenkomst geen specifieke regels zijn gesteld. 22

23 Hoofdstuk 7 Consignatiedienst (wacht- en storingsdienst) 30. Begripsomschrijving 1. Onder consignatiedienst wordt verstaan het volgens rooster beschikbaar zijn van de werknemer voor het verrichten van consignatiediensten als bedoeld in artikel De werknemer aan wie de verplichting als bedoeld in artikel 9 is opgelegd, ontvangt daarvoor een vergoeding. 3. Door de werknemer die hiervoor volgens rooster is ingedeeld, zal in de regel ten hoogste zeven dagen aaneengesloten dienst worden verricht. 31. Aard van de consignatiedienst 1. Ten aanzien van de verplichting als bedoeld in artikel 30 wordt bij het verrichten van consignatiediensten onderscheid gemaakt tussen consignatiediensten met standaard gebondenheid en die met strenge gebondenheid. 2. Daarvoor wordt verstaan onder: - standaard geborgenheid: de volgens rooster verplichte bereikbaar van een werknemer, die zich buiten zijn werktijd beschikbaar moet houden voor consignatiediensten. - strenge gebondenheid: de volgens rooster verplichte aanwezigheid thuis of op een nader door de werkgever aan te wijzen plaats van een werknemer, die zich buiten zijn werktijd beschikbaar moet houden voor consignatiediensten. 23

CAO PLb 2013 INHOUD. Lijst met afkortingen

CAO PLb 2013 INHOUD. Lijst met afkortingen CAO PLb 2013 1 CAO PLb 2013 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning 5. Werktijd en arbeidsduur

Nadere informatie

Sector-CAO Afval & Milieu

Sector-CAO Afval & Milieu Sector-CAO Afval & Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afval- en Milieubedrijven september 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 mei 2002 1 Sector-CAO voor de Afval- en Milieubedrijven

Nadere informatie

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 1 CAO PLb 2011 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning

Nadere informatie

Sector-cao Kabel & Telecom 2005-2006

Sector-cao Kabel & Telecom 2005-2006 Sector-cao Kabel & Telecom 2005-2006 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-cao Kabel & Telecom Inhoud Hoofdstuk blz. I Algemene bepalingen 3 II De arbeidsovereenkomst 6 III Arbeidsduur en werktijd 8 IV Beloning

Nadere informatie

2.0. Netwerk bedrijven

2.0. Netwerk bedrijven 2.0 Netwerk bedrijven INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Over deze cao 1.1 Looptijd 1.2 Werkingssfeer 1.3 Structuur 1.4 Naleving 2. Werk 2.1 Arbeidsovereenkomst 2.1.1 Algemeen 2.1.2 Einde van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van 1 april 2003 tot en met 31 mei 2004 SECTOR-CAO KABEL EN TELECOM 1 APRIL 2003 SECTOR-CAO KABEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE LOOPTIJD 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014 1 Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 091205_CAO_VMW_01.10_cover 12-01-2010 16:59 Pagina 2 CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Onze concrete inzet en bespreekpunten voor de CAO Afval & Milieu die afloopt per 31 mei 2009 zijn de volgende onderwerpen:

Onze concrete inzet en bespreekpunten voor de CAO Afval & Milieu die afloopt per 31 mei 2009 zijn de volgende onderwerpen: Aan: De onderhandelingsdelegatie WENb ------------------------------------------------ Afval- en Milieubedrijven Postadres Postbus 3010 2700 KT Zoetermeer Bezoekadres Boerhaavelaan 1 2713 HA Zoetermeer

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 (v.140825) 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013-2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH)

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor werknemers in dienst van Katwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH) 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010-1- Copyright 2009 CAO-partijen en WERKGEVERSVERENIGING AWVN Niets uit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de ZUIVELINDUSTRIE voor de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 A. - Werkingssfeer... 5 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

USEUM CAO. Looptijd 1 april 2013 1 april 2015

USEUM CAO. Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 USEUM CAO 201 3 2015 Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 MUSEUM CAO *Museum CAO 2013 2015 Looptijd 1 april 2013 1 april 2015 Colofon Oorspronkelijk ontwerp: Uncoated Utrecht Omslag en opmaak: Wilfred van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 22 JULI 2008 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Versie 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen 4 Arbeidsvoorwaarden 4 Dienstbetrekking 5 Werktijden 7 Vakantie

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

DSM NL Services B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 april 2014 tlm 31 december 2014 DSM BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

DSM NL Services B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 april 2014 tlm 31 december 2014 DSM BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING. NL Services B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 april 2014 tlm 31 december 2014 CAO NL Services B. V. Looptijd 1 april 2014 tot en met 31 december 2014 lnhoud Hoofdstuk I Algemeen... 7 Artikel 1 Looptijd

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014. 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014. 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 voor de Graanbe en verwerkende Bedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst 2013/2014 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014

Nadere informatie

hierna te noemen werkgever, in de relatie tot de Werknemer die met die vennootschap (of diens rechtsopvolger) een arbeidsovereenkomst heeft

hierna te noemen werkgever, in de relatie tot de Werknemer die met die vennootschap (of diens rechtsopvolger) een arbeidsovereenkomst heeft Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen Merck Sharp & Dohme B.V. Merck Sharp & Dohme International Services B.V. te Hoofddorp Merck Sharp & Dohme Latin America Services te Hoofddorp N.V. Organon te Oss

Nadere informatie