Algemene voorwaarden Services Netwerken ITSM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Services Netwerken ITSM"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Services Netwerken ITSM Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen: U, Klant Natuurlijk of rechtspersoon die producten of diensten aankoopt bij Adisoft bvba. Ons, Wij, Leverancier Adisoft. Hardware Door de klant bestelde computerhardware van verschillende handelsmerken of fabricanten, componenten. met inbegrip van alle ITSM Services IT Services Management is een infrastructuur management tool, dit om een netwerk te ondersteunen en te beheren. SLA Is een Service Level Agreement is een beschrijving van de services of activiteiten die aangeboden worden via een SLA contract. Diensten Door de klant bestelde diensten. Services Algemene dienstverlening en services door Adisoft of door een Service Provider, conform het contract tussen klant en Adisoft. Prijs Vermeld in orderbevestiging en factuur. Product Betreft hardware en/of software, dat één geheel vormt als product. Service Provider Erkende experts van hardware fabricanten. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft ITSM Blad 1/6

2 Software Besturingssystemen, applicaties, programma s, middleware of toepassingen. Prijs Vermeld in orderbevestiging en factuur. Orderbevestiging Door Adisoft bevestiging van de door u besteld(e) Product(en), Dienst(en) en Service(s). Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft ITSM Blad 2/6

3 Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze overeenkomst is van toepassing op de verkoop door Adisoft van producten, diensten en services. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Adisoft worden bevestigd. Algemene verkoopsvoorwaarden, andere dan die van Adisoft, zijn hier niet toepasselijk. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze overeenkomst. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aankopen van producten, diensten en services van een wederverkoper of distributeur. Artikel 2 - Offertes/Bestellingen/Overeenkomst Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 10 kalenderdagen (incl. producten van derden). Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Adisoft d.m.v. een schriftelijke orderbevestiging. Gelieve de orderbevestiging door te nemen en Adisoft onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de orderbevestiging van toepassing op deze overeenkomst. Adisoft behoudt zich het recht voor producten (incl. producten van derden) te wijzigen en Adisoft garandeert hierbij een minstens evenwaardige functionaliteit en prestaties. Artikel 3 - Prijs & Betaling Prijzen, belastingen, taksen, verzendingskosten, verzekering en installatie van producten en service aanbiedingen worden vermeld op de factuur. Schommelingen in wisselkoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, vervoerskosten en aankoopprijzen (inclusief voor componenten & services) kunnen Adisoft de prijzen doen wijzigen. Betaling gebeurt voor levering van hardware, diensten en services 30 kalenderdagen na factuurdatum. Adisoft kan de levering van diensten en services opschorten tot de volledige betaling is uitgevoerd. Bij overschrijding van betalingstermijn betaalt u de minimum wettelijke interestvoet van + 2% op het onbetaald bedrag + de incassokosten. Deze kosten worden verhoogd met 20 % en met een minimum van 100,00 euro vanaf de zestigste dag na de facturatie datum. Op alle facturen van minder dan 100,00 euro (exclusief btw) zal een extra bedrag van 40 euro worden aangerekend voor behandelingskosten. Prijzen vermeld in de documenten van Adisoft zijn steeds exclusief btw. Artikel 4 - Levering/Eigendom/Risico De in het kontrakt vermelde leveringstermijn is enkel aanwijzend. Geen enkele vergoeding kan worden geëist in geval van te late levering. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de orderbevestiging. Eigendom van producten gaat over bij volledige betaling. Tot die tijd moet u onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag u onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Adisoft heeft toegang tot de locaties om desgevallend beslag te leggen op de producten die niet betaald werden volgens deze verkoopsvoorwaarden. Indien u de producten verkoopt voor de eigendom is overgegaan, wordt u Adisoft gevolmachtigd om de de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop ons toe te eigenen. Adisoft kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang. Indien u de levering weigert zonder Adisoft s goedkeuring, moet u Adisoft vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, dit tot dat u de levering aanvaardt. Risico gaat over bij levering. Artikel 5 - Acceptatie U moet de producten binnen 5 werkdagen na ontvangst inspecteren op gebreken of non-conformiteit. verstrijken van deze periode wordt u geacht het product geaccepteerd te hebben. Na het Indien Adisoft akkoord gaat met het retourneren van het product, moet het product geretourneerd worden in de originele staat met verpakking, teruggave briefje en aankoopbewijs. U betaalt de retourneringskosten. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft ITSM Blad 3/6

4 De goederen blijven eigendom van Adisoft tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopprijs (alle taksen inbegrepen). Klachten over producten en diensten, komen enkel in aanmerking indien ze schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst worden gemeld. Artikel 6 - Garantie Adisoft garandeert u, tenzij anders bepaald, dat zij de garanties overneemt van de verschillende fabricanten. Indien een product gebrekkig is gedurende deze termijn, herstelt/vervangt Adisoft het product binnen een redelijke termijn. Alle redelijke zorgvuldigheid en inspanningen worden aangewend om problemen binnen een voor de omstandigheden realistische termijn op te lossen. Adisoft geeft geen garantie of garantiebescherming voor: (1)schade ingevolge onjuist(e) installatie door derden, gebruik, wijzigingen of herstel door nieterkende derden of door uzelf of een andere externe factor; (2) producten van derden. Artikel 7 - Services Services worden verleend door Adisoft of door een Service Provider. Responstijden zijn enkel bij benadering en kunnen wijzigen afhankelijk van de ligging of toegankelijkheid van de plaats waar het product zich bevindt. Service kan worden verleend via telefoon of internet. U moet Adisoft toelaten om het product op jouw locatie te laten onderzoeken (zoals Adisoft dit verkiest). Adisoft is eigenaar van de tijdens reparatie vervangende producten, deze worden gefactureerd door Adisoft indien deze niet op Adisoft verzoek worden geretourneerd. Service houdt niet in (tenzij vermeld in de Service aanbieding): werk buiten lokale werkuren, tijdens weekends of vakantie, objecten die niet onder de garantie vallen, configuratie wijzigingen, relocatie, preventief onderhoud, volgens Adisoft onnodig werk, elektrische omgeving, overdracht van data of software en virussen. Artikel 8 - Aansprakelijkheid Adisoft is aansprakelijk voor zaakschade of verlies, dood of verwonding veroorzaakt door grove schuld of opzet van Adisoft, Service Provider of door onze werknemers, gevolmachtigden of onderaannemers. De aansprakelijkheid beperkt tot EURO euro. Adisoft is niet aansprakelijk voor : (1) onrechtstreekse of gevolgschade, (2) verlies van zakenwinst, salaris, inkomsten, besparingen, (3) door Adisoft binnen een redelijke termijn herstelde schade, (4) door een onredelijk gedrag van de klant, zoals het niet maken van een back-up van alle gegevens en het algemeen volgen van Adisoft redelijk advies, (5) alle items die niet onder de garantie vallen of schade door overmacht. Artikel 9 - Intellectuele Eigendom ( IE ) Adisoft vergoedt alle kosten en aansprakelijkheid voortvloeiend uit aanspraken dat gebruik van producten een schending uitmaakt van IE van derden. Adisoft kan producten terughalen en vervangen of wijzigen of u terugbetalen, zij het met waarde vermindering. Adisoft mag procederen, onderhandelen en minnelijke schikkingen treffen en u moet ons bijstaan op onze kosten (tenzij de aanklacht een beweerde inbreuk betreft door uw Integratiemateriaal/IE dat/die door u is gespecificeerd of waarvan u eigenaar bent) indien de procedure rechtstreeks verband houdt met uw product. Adisoft is niet aansprakelijk voor : (1) producten en software van derden, (2) niet-goedgekeurde wijzigingen (3) vorderingen ingevolge het gebruik van producten in combinatie met niet door Adisoft geleverde producten. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft ITSM Blad 4/6

5 Artikel 10 - Software Software dat geen eigendom is van Adisoft wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software licentiegever. Waar nodig levert Adisoft de software-licentie die u nodig hebt bij het product. Alle software licenties moeten legaal zijn en voldoen aan de licentie voorwaarden opgesteld door de fabricant. Indien u de licenties voor het besturingssysteem niet accepteert bij start-up, dan zal Adisoft het retourneren en terugbetaling van het volledige product in overweging nemen. Adisoft kan niet verantwoordelijk worden gesteld doordat de klant onrechtmatig in het bezit komt van onrechtmatige software licenties. Artikel 11 - Exportcontrole U erkent dat producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US/EU export controle wetten en wetten van het land waar het wordt geleverd/gebruikt. U moet alle voornoemde wetgevingen naleven. Producten mogen niet verder worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers/landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan gebruikers betrokken bij wapens voor massavernietiging of genocide zonder de voorafgaande goedkeuring van de US of bevoegde EU regering. U erkent dat US/EU-beperkingen verschillen afhankelijk van het product en tijd en moet, derhalve, voldoen aan de geldende US en EU reglementen. Artikel 12 - Overmacht Adisoft is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service) ingevolge omstandigheden waarover Adisoft geen redelijke controle heeft, hierdoor hebben wij het recht op uitstel van levering. Voorbeelden: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers/transport/productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachts toestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding. Artikel 13 - Vertrouwelijkheid Elke partij moet informatie dat als vertrouwelijk staat gemerkt, vertrouwelijk behandelen. Artikel 14 - Ontbinding Adisoft mag deze overeenkomst door schriftelijk kennisgeving ontbinden indien klant : (1) verzuimt op tijd te betalen, insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden, (2) de export controle wetten schendt of Adisoft vermoedt dat de klant de exportcontrolewetten heeft geschonden. (3) Een materiele of aanhoudende inbreuk pleegt op deze overeenkomst en verzuimt dit binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving te herstellen. Artikel 15 - Uw Verplichtingen als klant U bent verantwoordelijk voor: (1) uw productkeuze en geschiktheid van het product voor zijn doel; (2) U moet Adisoft alle redelijke bijstand, informatie, medewerking, faciliteiten en toegang verlenen om Adisoft in staat te stellen haar taken te vervullen. Indien u zulks niet doet, is Adisoft niet verplicht om enige service of bijstand te verlenen. U bent verantwoordelijk voor de verwijdering van niet door Adisoft geleverde producten tijdens service, de back-up en vertrouwelijkheid van alle gegevens in producten en voor al uw verbintenissen Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft ITSM Blad 5/6

6 onder de geldende wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat er wordt meegeluisterd bij uw oproepen aan Adisoft, zulks voor trainingdoeleinden. (3) U is als klant niet gerechtigd een aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen. Artikel 16 - Gegevensbescherming Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming en Adisoft gegevens beschermings registratie. U mag Adisoft opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Artikel 17 - Diverse bepalingen Indien enig onderdeel van de overeenkomst door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de overeenkomst geldig. Adisoft kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden. Alle kennisgevingen moeten schriftelijk gebeuren (persoonlijk afgeleverd, per , fax of post waarbij een document wordt geacht geleverd te zijn binnen 48 uur na het posten) en opgestuurd naar een bedrijfsjurist van elke partij. Artikel 18 - Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechter De overeenkomsten tussen de klant en leverancier, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen welke tussen leverancier en de klant mochten ontstaan over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van overeenkomsten gebaseerd op deze algemene dienstverleningsvoorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen. Indien er enige betwisting zou ontstaan omtrent de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, dewelke betrekking heeft op de gebruikte taal, dan zal de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden primeren. Partijen erkennen hierbij uitdrukkelijk dat de overeenkomst tussen hen tot stand is gekomen op de zetel van Adisoft. Opgemaakt te Aartselaar op., in twee exemplaren waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben. Voor akkoord, Voor akkoord, Leverancier : Klant : ADI-Soft bvba Antwerpsesteenweg, Aartselaar Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft ITSM Blad 6/6

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie