Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop"

Transcriptie

1 Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen: U, Klant Natuurlijk of rechtspersoon die producten of diensten aankoopt bij Adisoft bvba. Ons, Wij, Leverancier Adisoft Hardware Door de klant bestelde computerhardware van verschillende handelsmerken of fabricanten, met inbegrip van alle componenten. ITSM Services IT Services Management is een netwerk management tool, dit om hardware en software in een IT infrastructuur te ondersteunen en te beheren. SLA Is een Service Level Agreement, worden via een SLA contract. is een beschrijving van de services of activiteiten die aangeboden Diensten Door de klant bestelde diensten. Services Algemene dienstverlening en services door Adisoft of door een Service Provider, conform het contract tussen klant en Adisoft. Prijs Vermeld op de webshop. Product Betreft hardware en/of software, dat één geheel vormt als product. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft Webshop Blad 1/6

2 Service Provider Erkende experts van hardware fabricanten. Software Besturingssystemen, applicaties, programma s, middleware of toepassingen. Orderbevestiging Een bevestiging van Adisoft, Webshop. van door de klant bestelde software en/of hardware producten via de Webshop Een door Adisoft beschikbaar gestelde webservices, kunnen worden uitgevoerd. waarmede aankopen van hardware en software Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze overeenkomst is van toepassing op de verkoop van producten, namelijk hardware en software via de webshop van Adisoft. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Adisoft worden bevestigd. Algemene verkoopsvoorwaarden, andere dan die van Adisoft, zijn hier niet van toepassing. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze overeenkomst. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de aankopen van producten, diensten en services van een wederverkoper. Artikel 2 - Bestellingen/Overeenkomst Bestellingen kunnen via internet, namelijk via de webshop van Adisoft indien aanvaard door Adisoft d.m.v. een orderbevestiging via . worden geplaatst maar zijn enkel bindend Gelieve de orderbevestiging door te nemen en Adisoft onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de orderbevestiging van toepassing op deze overeenkomst. Adisoft behoudt zich het recht voor producten (inclusief producten van derden) te wijzigen en Adisoft garandeert hierbij een minstens evenwaardige functionaliteit en prestaties. Artikel 3 - Prijs & Betaling Prijzen, belastingen, taksen, verzendingskosten, behandelingskosten bij een minimale afname, milieu kosten, verzekering en installatie van producten en service aanbiedingen worden vermeld op de factuur. Schommelingen in wisselkoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, vervoerskosten en aankoopprijzen (inclusief voor componenten & services) hierdoor kunnen de prijzen door Adisoft worden gewijzigd. Betaling gebeurt voor levering van hardware en software, 15 kalenderdagen na factuurdatum. Eventueel kunnen andere schriftelijke afspraken worden vastgelegd. Adisoft kan de levering van diensten en services opschorten tot de volledige betaling is uitgevoerd. Bij overschrijding van betalingstermijn betaalt u de minimum wettelijke interestvoet van + 4% op het onbetaald bedrag + de incassokosten. Deze kosten worden verhoogd met 20 % en met een minimum van 100,00 euro vanaf de veertigste dag na de facturatie datum. Prijzen vermeld in de documenten op de webshop van Adisoft zijn steeds exclusief btw. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft Webshop Blad 2/6

3 Artikel 4 Kosten bij levering Op alle leveringen of facturen minder dan 100,00 (exclusief btw) zal een extra bedrag van 40 euro worden aangerekend voor behandelingskosten. Voor elke levering gelden de leveringskosten van 25 euro, deze zijn van toepassing in de BNL. Dit omvat de transport, shipment diensten en verpakking. Wanneer deze kosten worden verhoogd zal de klant hiervan een schriftelijke mededeling ontvangen. Artikel 5 - Levering/Eigendom/Risico De in de webshop vermelde leveringstermijn is enkel aanwijzend. Geen enkele vergoeding kan worden geëist in geval van een latere levering. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de orderbevestiging en is gelijk aan het leveringsadres opgegeven bij de registratie op de webshop. Eigendom van producten gaat over bij de volledige betaling. Tot die tijd moet u onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag u onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Adisoft heeft toegang tot de locaties om desgevallend beslag te leggen op de producten die niet betaald werden volgens deze verkoopsvoorwaarden. Indien u de producten verkoopt voor de eigendom is overgegaan, wordt u Adisoft gevolmachtigd om de de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop ons toe te eigenen. Adisoft kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang. Indien u de levering weigert zonder Adisoft s goedkeuring, moet u Adisoft vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, dit tot dat u de levering aanvaardt. Risico gaat over bij levering. Artikel 6 - Acceptatie U moet de producten binnen 5 werkdagen na ontvangst inspecteren op gebreken of non-conformiteit. Na het verstrijken van deze periode wordt u geacht het product geaccepteerd te hebben. Klachten over producten en diensten, komen enkel in aanmerking indien ze schriftelijk binnen de 7 dagen na ontvangst worden gemeld. Indien Adisoft akkoord gaat met het retourneren van het product, moet het product geretourneerd worden in de originele staat met verpakking, teruggave briefje en aankoopbewijs. U betaalt de retourkosten. De goederen blijven eigendom van Adisoft tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopprijs (alle taksen inbegrepen). Artikel 7 - Garantie Adisoft garandeert u, tenzij anders bepaald, dat zij de garanties overneemt van de verschillende fabricanten. Indien een product gebrekkig is gedurende deze termijn, herstelt/vervangt Adisoft het product binnen een redelijke termijn. Alle redelijke zorgvuldigheid en inspanningen worden aangewend om problemen binnen een voor de omstandigheden realistische termijn op te lossen. Steeds kunnen bijkomende garantie contracten worden afgesloten. Rechten op garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten, dit is geldig voor zowel de hardware als software. Adisoft geeft geen garantie of garantiebescherming voor: (1) schade ingevolge onjuist(e) installatie door derden, gebruik, wijzigingen of herstel door niet erkende derden of door uzelf of een andere externe factor; (2) producten van derden. Artikel 8 - Services Services worden verleend door Adisoft of door een Service Provider. Responstijden zijn enkel bij benadering en kunnen wijzigen afhankelijk van de ligging of toegankelijkheid van de plaats waar het product zich bevindt. Service kan ook worden verleend op locatie waar het product zich bevindt, via telefoon of internet. U moet Adisoft toelaten om het product op de locatie te laten onderzoeken (zoals Adisoft dit verkiest). Adisoft is eigenaar van de tijdens reparatie vervangende producten, deze worden gefactureerd door Adisoft indien deze niet op Adisoft verzoek worden geretourneerd. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft Webshop Blad 3/6

4 Service houdt niet in (tenzij vermeld in de service contract) : werk buiten lokale werkuren, tijdens weekends of vakantie, objecten die niet onder de garantie vallen, configuratie wijzigingen, relocatie, preventief onderhoud, elektrische omgeving, overdracht van data of software en virussen. Artikel 9 - Aansprakelijkheid Adisoft is aansprakelijk voor zaakschade of verlies, dood of verwonding veroorzaakt door grove schuld of opzet van Adisoft, Service Provider of door onze werknemers, gevolmachtigden of onderaannemers. De aansprakelijkheid beperkt tot EURO euro. Adisoft is niet aansprakelijk voor : (1) onrechtstreekse of gevolgschade, (2) verlies van zakenwinst, salaris, inkomsten, besparingen, (3) door Adisoft binnen een redelijke termijn herstelde schade, (4) door een onredelijk gedrag van de klant, zoals het niet maken van een back-up van alle gegevens en het algemeen volgen van Adisoft redelijk advies, (5) alle items die niet onder de garantie vallen of schade door overmacht. Artikel 10 - Intellectuele Eigendom ( IE ) Adisoft vergoedt alle kosten en aansprakelijkheid voortvloeiend uit aanspraken dat gebruik van producten een schending uitmaakt van IE van derden. Adisoft kan producten terughalen en vervangen of wijzigen of u terugbetalen, zij het met waarde vermindering. Adisoft mag procederen, onderhandelen en minnelijke schikkingen treffen en u moet ons bijstaan op onze kosten (tenzij de aanklacht een beweerde inbreuk betreft door uw Integratiemateriaal/IE dat/die door u is gespecificeerd of waarvan u eigenaar bent) indien de procedure rechtstreeks verband houdt met uw product. Adisoft is niet aansprakelijk voor : (1) producten en software van derden, (2) niet-goedgekeurde wijzigingen (3) vorderingen ingevolge het gebruik van producten in combinatie met niet door Adisoft geleverde producten. Artikel 11 - Software Software dat geen eigendom is van Adisoft wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software licentiegever. Waar nodig levert Adisoft de software-licentie die u nodig hebt bij het product. Alle software licenties moeten legaal zijn en voldoen aan de licentie voorwaarden opgesteld door de fabricant. Indien u de licenties voor het besturingssysteem niet accepteert bij start-up, dan zal Adisoft het retourneren en terugbetaling van het volledige product in overweging nemen. Adisoft kan niet verantwoordelijk worden gesteld doordat de klant onrechtmatig in het bezit komt van onrechtmatige software licenties. Artikel 12 - Exportcontrole U erkent dat producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US/EU export controle wetten en wetten van het land waar het wordt geleverd/gebruikt. U moet alle voornoemde wetgevingen naleven. Producten mogen niet verder worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers/landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan gebruikers betrokken bij wapens voor massavernietiging of genocide zonder de voorafgaande goedkeuring van de US of bevoegde EU regering. U erkent dat US/EU-beperkingen verschillen afhankelijk van het product en tijd en moet, derhalve, voldoen aan de geldende US en EU reglementen. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft Webshop Blad 4/6

5 Artikel 13 - Overmacht Adisoft is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service) ingevolge omstandigheden waarover Adisoft geen redelijke controle heeft, hierdoor hebben wij het recht op uitstel van levering. Voorbeelden: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers/transport/productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachts toestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding. Artikel 14 - Vertrouwelijkheid Elke partij moet informatie dat als vertrouwelijk staat gemerkt, vertrouwelijk behandelen. Artikel 15 Start & Registratie Webshop Met de aankopen kan worden gestart nadat de klant zich heeft geregistreerd via de Webshop en nadat Adisoft hiervoor de goedkeuring heeft gegeven aan een gebruikers identificatie en een wachtwoord en dit via een . Deze overeenkomst is aanvaard wanneer de registratie is uitgevoerd. Artikel 16 - Ontbinding Adisoft mag deze overeenkomst door schriftelijk kennisgeving ontbinden indien klant : (1) verzuimt op tijd te betalen, insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden, (2) de export controle wetten schendt of Adisoft vermoedt dat de klant de exportcontrolewetten heeft geschonden. (3) Een materiele of aanhoudende inbreuk pleegt op deze overeenkomst en verzuimt dit binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving dit te herstellen. Artikel 17 - Uw Verplichtingen als klant U bent zelf verantwoordelijk voor: (1) uw productkeuze en geschiktheid van het product voor zijn doel; (2) U moet Adisoft alle redelijke bijstand, informatie, medewerking, faciliteiten en toegang verlenen om Adisoft in staat te stellen haar taken te vervullen. (3) U is als klant niet gerechtigd een aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen. Artikel 18 - Gegevensbescherming Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming en Adisoft gegevens beschermings registratie. U mag Adisoft opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Artikel 19 - Diverse bepalingen Indien enig onderdeel van de overeenkomst door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de overeenkomst geldig. Adisoft kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden. Alle kennisgevingen moeten schriftelijk gebeuren (persoonlijk afgeleverd, per , fax of post waarbij een document wordt geacht geleverd te zijn binnen 48 uur na het posten) en opgestuurd naar een bedrijfsjurist van elke partij. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft Webshop Blad 5/6

6 Artikel 20 - Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechter De overeenkomsten tussen de klant en leverancier, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen welke tussen leverancier en de klant mochten ontstaan over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van overeenkomsten gebaseerd op deze algemene dienstverleningsvoorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen. Partijen erkennen hierbij uitdrukkelijk dat de overeenkomst tussen hen tot stand is gekomen via de registratie op de webshop. Algemene verkoopsvoorwaarden Adisoft Webshop Blad 6/6

Algemene voorwaarden Services Netwerken ITSM

Algemene voorwaarden Services Netwerken ITSM Algemene voorwaarden Services Netwerken ITSM Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen: U, Klant Natuurlijk of rechtspersoon die producten of diensten aankoopt bij Adisoft bvba. Ons, Wij, Leverancier

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006

Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the convenience of our non-dutch-speaking customers. Regardless of this, only the original Dutch-language versions

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP 1 DEFINITIES Abonnement Abonnementhouder Aanmelding Aanvaarding Algemene Voorwaarden Dealer E-mailadres Expert Gebruiker Huis Identificatielabel Kantoor Machine

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie