Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen: U, Klant, Klant Natuurlijk of rechtspersoon die diensten of advies aankoopt bij Adisoft bvba. Ons, Wij, Leverancier Adisoft Uitvoerder Natuurlijke persoon die deze opdracht uitvoert, kan een werknemer zijn van Adisoft of een freelancer, waarmede Adisoft een overeenkomst heeft. Progamma Bestaat uit een afgebakend onderdeel van een reeks oplossingen in de vorm van applicaties. Applicatie Bestaat uit eén of meerdere ICT programma s dat in zijn geheel een applicatie vormt. Software Bestaat in de vorm van : besturingsystemen, middleware toepassingen, standaard software van verschillende handelsmerken, of door Adisoftop maat ontwikkelde applicaties en/of programma s. Diensten Door de klant bestelde diensten bij Adisoft. Advies Algemene adviezen, conform het contract tussen klant en Adisoft. Project opdracht Bepaald de afgebakende afspraken voor de uitvoering van een dienstverlening, binnen de regels van dit algemene verkoopovereenkomst. Prijs Vermeld in een contract, orderbevestiging en factuur. Verkoopsvoorwaarden Adisoft Consultancy Blad 1/6

2 Artikel 1 - Algemeen De in deze opgenomen bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij leverancier diensten verleent, zoals bijv. organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, systeembeheer, analyse, programmatie, interim management, Web-design, ICT-Audit, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur, opleidingen en maintenance. Artikel 2 - Project opdracht Voor iedere aangeboden werknemer wordt door leverancier een document project opdracht aangeboden, bevattende o.m. een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, plaats, tijdstip van aanvang, duur, aantal en niveau van in te zetten medewerkers, alsmede een schatting van de kosten. Genoemde duur kan worden verlengd door het overeenkomen van een nieuwe beëindigingsdatum of een automatische verlenging van een maand indien geen bericht van beëindiging is verstuurd. De overeenkomst eindigt van rechtswege per overeengekomen beëindigingsdatum. Er geldt steeds een opzegtermijn van een maand. Artikel 3 - Uitvoering Leverancier zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. De klant zal zorg dragen voor een gezonde en stimulerende werkomgeving en voor alle professionele faciliteiten. Medewerkers van leverancier zullen zich wat de werktijden betreft, richten naar de regelingen die de klant hieromtrent met eigen medewerkers heeft getroffen, met dien verstande dat behoudens algemeen erkende feest- en/of vakantiedagen per week tenminste 38 uren kan worden gewerkt, een 40 uren week is eveneens mogelijk. Voor zover hieraan door uitzonderlijke omstandigheden zoals tijdelijke sluiting van de kantoren van de klant niet kan worden voldaan, zullen de werkzaamheden ten kantore van leverancier worden uitgevoerd. In het algemeen dient er rekening mee te worden gehouden dat leverancier medewerkers incidenteel plichten dienen te vervullen buiten de overeengekomen opdracht. Met name zal een beroep op hun kunnen worden gedaan voor onderhoud aan vroegere opdrachten, deelname aan opleidingen en besprekingen. Deze onderbrekingen zullen in overleg met de klant worden ingedeeld en zullen vrijwel nimmer meer dan 15% van de beschikbare tijd bedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen de leverancier medewerkers slechts incidenteel beschikbaar zijn voor overwerk. Vakanties van leverancier medewerkers zullen in overleg met de klant tijdens het project worden vastgelegd. Artikel - 4 Vervanging medewerker Indien de leverancier zijn medewerker zijn werkzaamheden niet naar behoren vervult, of niet voldoet aan de overeengekomen kwalificaties, of zich schuldig maakt aan wangedrag, zal de klant dat aan leverancier schriftelijk meedelen, waarna leverancier zo spoedig mogelijk een gekwalificeerde vervanger zal zoeken. Deze vervanging is geen plicht maar een aanbeveling van de klant. Indien een medewerker langer dan twee jaar op eenzelfde project is te werk gesteld, kan hij op verzoek van leverancier worden vervangen wanneer zulks door de betreffende medewerker uitdrukkelijk gewenst wordt. Verkoopsvoorwaarden Adisoft Consultancy Blad 2/6

3 Artikel 5 - Overige bepalingen met medewerkers Partijen verplichten zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst zo mede binnen een jaar daarna elkaars medewerkers, die nauwbetrokken zijn of waren bij de uitvoering van deze overeenkomst bij de klant, niet in dienst te nemen of anderszins middelijke of onmiddellijk aan te trekken vanuit de firma waarvoor deze overeenkomst is opgesteld. Met een schriftelijke toestemming van elke partij is dit toegestaan Indien een partij dit artikel overtreedt, dan zal deze partij een initiële schade moeten betalen van euro, daaraan toegevoegd een schade per gewerkte dag van euro. Artikel - 6 Prijs en betaling De tarieven welke worden gehanteerd, zijn vermeld in een bijlage van dit kontrakt, namelijk het document : OVEREENKOMST PROJECT OPDRACHT. In het geval de klant de medewerker zou verzoeken overwerk te verrichten, kunnen de tarieven worden verhoogd: zaterdag en nachts: +50%; zon- en feestdagen: +100%. Alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Leverancier zal de klant maandelijks op nacalculatie (dwz. na verrichting van de werkzaamheden, op basis van de gewerkte uren en de uurtarieven, welke ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden gelden) facturen betreffende haar assistentie. In voorkomend geval worden additionele kosten afzonderlijk gefactureerd. De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, echter de eerste factuur van een nieuwe opdracht dient contant te worden betaald. Adisoft kan de levering van deze diensten opschorten tot de volledige betaling is uitgevoerd. Bij niet betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 7% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en btw. Kosten in verband met de invordering en elke andere schade die wij lijden door de wanprestaties, worden vanaf de 30 ste dag na factuurdatum integraal doorberekend aan de klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en btw of 100 euro, al naargelang het hoogste bedrag. In geval van niet-betaling van een niet-betwiste factuur heeft Adisoft, vanaf de vijftiende dag na de aanmaning bij aangetekende brief, het recht, de overeenkomst van rechtswege te schorsen of te verbreken. Wij zullen de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen van het feit dat wij verder vrijgesteld worden van de verdere uitvoering van deze overeenkomst. Eveneens hebben wij het recht om schadevergoeding te eisen voor de opgelopen schade. Vergoedingen die reeds mochten betaald zijn, zijn in geen geval recupereerbaar door de klant. Artikel 7 - Additionele kost Eventuele reiskosten anders dan naar de vestigingsplaats van de klant zullen, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de klant worden gedragen, afzonderlijk door leverancier aan de klant in rekening worden gebracht. Verkoopsvoorwaarden Adisoft Consultancy Blad 3/6

4 Artikel - 8 Ontbinding De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien door de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichting ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief een maand vooraf de beëindiging van dit kontrakt, rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door leverancier nog niet is uitgevoerd. Bedragen die leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding opeisbaar. In afwijking van het hierboven bepaalde, kan leverancier de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst dmv. een schriftelijke kennisgeving aan de klant geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de uitvoerder die deze opdracht uitvoert bij de leverancier uit dienst gaat, wanneer de afspraken volgens dit kontrakt worden niet nageleefd, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is van zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegingen van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoedingen gehouden zijn. Klant kan dit contract beëindigen mits een opzegperiode van 3 maanden. Artikel 9 - Aansprakelijkheid Leverancier aanvaardt wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit artikel-5 blijkt. Ingeval van een toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dwz. vergoeding van de waarde de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor enige nadere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade van overschrijding van leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de klant of schade wegens door leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijk overeenkomst vormt. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen als de prijs (excl. BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst (project opdracht) voor de prestaties van leverancier in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van leverancier. Ingeval van een onrechtmatige daad van leverancier, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor leverancier rechtsaansprakelijk gehouden kan worden, is leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel of van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Verkoopsvoorwaarden Adisoft Consultancy Blad 4/6

5 Aansprakelijkheid van leverancier voor schade voor onrechtmatige daad anders dan hierboven bedoeld, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schade vergoeding per gebeurtenis : - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis; - in geen geval meer bedragen dan de prijs (excl.btw) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of bij gebreke daarvan de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op moment van de schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij leverancier heeft gemeld. De klant vrijwaart leverancier voor alle schade die leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de leverancier geleverde diensten, daaronder inbegrepen : - aanspraken van derden, werknemers van klant daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers leverancier die ter beschikking zijn gesteld van de klant en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; - aanspraken van derden, werknemers van leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens bedrijf; - aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door leverancier geleverde producten of diensten die door de klant werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van de klant, tenzij de klant dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld. Artikel 10 - Overmacht Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Een partij die een geval van overmacht inroept teneinde zich van zijn uitvoeringsverplichtingen te bevrijden, zal de andere partij hiervan onmiddellijk verwittigen door middel van een aangetekende brief die de aard en kenmerken van de overmacht aanduidt. Indien mogelijk zal deze tevens de andere partij verwittigen gedurende welke periode ze denkt haar verplichtingen niet te zullen kunnen uitvoeren. Er ontstaat toch een overmacht, dan is de partij bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. Duurt deze overmacht meer dan zes maanden, dan kan deze overeenkomst verbroken worden zonder enige opzeggingstermijn. Artikel 11 - Geheimhouding Leverancier verplicht zich alle van de klant afkomstige gegevens welke uit hoofde van deze overeenkomst te hare beschikking komen, slechts te gebruiken ten behoeve van de klant. Alle medewerkers van Leverancier zijn contractueel gehouden tot absolute professionele geheimhouding, zowel tijdens als na beëindiging van het dienstverband. Leverancier verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van de klant, geen uitgezonderd, waarvan Leverancier medewerkers kennisnemen tijdens de uitvoering van deze overeenkomst. leverancier zal redelijke aanwijzingen van de klant omtrent de geheimhouding van de klant inachtnemen. Verkoopsvoorwaarden Adisoft Consultancy Blad 5/6

6 Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen De overeenkomsten tussen de klant en leverancier, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen welke tussen Leverancier en de klant mochten ontstaan over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van overeenkomsten gebaseerd op deze algemene dienstverleningsvoorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen. Indien er enige betwisting zou ontstaan omtrent de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, dewelke betrekking heeft op de gebruikte taal, dan zal de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden primeren. Partijen erkennen hierbij uitdrukkelijk dat de overeenkomst tussen hen tot stand is gekomen op de zetel van Adisoft. Opgemaakt te Aartselaar op., in twee exemplaren waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben. Voor akkoord, Voor akkoord, Leverancier : Klant : ADI-Soft bvba Antwerpsesteenweg, Aartselaar Verkoopsvoorwaarden Adisoft Consultancy Blad 6/6

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

Artikel 3: Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Algemene Voorwaarden Davilex Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Small Business B.V.; b. Programmatuur:

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Computer Service Wieberdink V.O.F.

Algemene Voorwaarden van Computer Service Wieberdink V.O.F. Artikel 1 Definitie en onderwerp van de overeenkomst 1.1 De algemene voorwaarden van Computer Service Wieberdink, hebben betrekking op alle leveranties van producten en diensten van Computer Service Wieberdink,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917

BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917 BA06.1.13M7596 Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 59111917 Algemene Voorwaarden Maitech B.V. 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie