Juridische Dienst Kostendelend samenwonen voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridische Dienst 19.05.2009. Kostendelend samenwonen voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon"

Transcriptie

1 Algemene Maatschappelijke Dienstverlening Voor het BCSD Algemene Zaken van: Juridische Dienst Onderwerp Kostendelend samenwonen voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon Voorstel(len) Goedkeuring verlenen aan het voorstel van werkwijze inzake kostendelend samenwonen door de werkgroep leefloon Kostenraming en budget Advies dienst Advies hoofdbudgethouder Communicatie Het voorstel wordt opgenomen in het draaiboek. Er komt een bericht in de Nieuwsbrief AMD. Bijlage(n) 1

2 Motivering / situering Kostendelend samenwonen voorstel van werkwijze door de werkgroep leefloon I. INLEIDING Door de hoge huishuren op de woningmarkt, komt het steeds vaker voor dat mensen samen een woongelegenheid (huis, appartement ) huren. Deze vorm van samenwonen heeft louter een economisch motief. Er is geen speciale affectieve of relationele band tussen de samenwoners. Aan dit fenomeen worden verschillende benamingen gegeven zoals kostendelend samenwonen, samenhuizen en solidair wonen. Deze wijze van wonen wordt ook gepromoot op websites zoals of Er bestaat tevens een VZW Samenhuizen. Wat de samenlevingsvormen betreft waarmee OCMW Gent wordt geconfronteerd 1, lijkt de term kostendelend samenwonen de meest ladingdekkende benaming. Het kostendelend samenwonen doet binnen de OCMW-context de vraag rijzen welke steuncategorie van leefloon of levensminimum moet worden toegekend aan personen die aan dergelijke vormen van samenwonen deelnemen. II. TOTSTANDKOMING VAN DE NOTA De problematiek van het kostendelend samenwonen werd geagendeerd op de werkgroep Leefloon omdat zowel vanuit de sociale dienst zelf als vanuit het BCSD de vraag was gesteld naar meer duidelijke richtlijnen betreffende de te verlenen steuncategorie bij kostendelend samenwonen. Aan de werkgroepleden werd de oproep gedaan om enerzijds concrete dossiers waarin cliënten kostendelend samenwonen te verzamelen en anderzijds om in alle equipes de maatschappelijk werkers te bevragen over hun visie op kostendelend samenwonen en de gevolgen daarvan op de steuncategorie. Aan de hand van de verzamelde dossiers en de resultaten van de bevraging in de equipes werd een visienota kostendelend samenwonen geschreven en besproken op de werkgroep. In deze visienota tastten we de mogelijkheden af om kostendelende samenwoners als alleenstaande te beschouwen en dus leefloon categorie 2 te verlenen. De beweegredenen hiervoor waren hoofdzakelijk sociaal-maatschappelijk. Bij de opmaak van de nota voelden we 1 De studie van een aantal concrete cliënten dossiers leert ons dat het OCMW met betrekking tot twee groepen van cliënten wordt geconfronteerd met kostendelend samenwonen: - studenten of personen die pas afgestudeerd zijn en die steun vragen aan het OCMW. Veel studenten wonen niet meer op kamer/kot of studio maar huren samen 1 huis of groot appartement. Op die manier hebben zij voor een redelijke prijs meer comfort dan wanneer zij afzonderlijk iets zouden huren - ander cliënteel die in een appartement of soms zelfs in een studio samenwonen. Sommige van deze woningen zijn eigenlijk niet geschikt om er met meerdere personen samen te leven. Dergelijke woonsituaties neigen soms naar huisjesmelkerij 2

3 in de werkgroep dat we tegen de grenzen van de RMI-wet botsten. Toch opteerden we ervoor om dit standpunt te laten peilen door de werkgroepleden in hun eigen equipes en toe te passen op hun cliëntsituaties. Uit deze bevraging bleek dat er bij de toepassing van het standpunt veel vragen en nieuwe sociaal ongelijke situaties rezen. Hierna volgt een synthese van de bedenkingen en ongelijkheden: - koppels of mensen met een affectieve relatie komen bekaaid uit de vergelijking : wie zal nog << zo dom zijn >> om te vertellen dat ze een relatie hebben? Voor de maatschappelijk werker is het een aartsmoeilijke taak om te gaan onderzoeken of iemand uit affectieve of louter uit economische redenen samenwoont. - We hebben geprobeerd om aan dit argument enigszins tegemoet te komen door pas van kostendelend samenwonen te spreken, als er minstens 3 personen zijn die een eengezinswoning/appartement samen huren en de kosten delen. - Dit criterium hield geen stand: wat doe je als je 3 kostendelend samenwonenden hebt, 1 ervan trekt weg? Het is moeilijk om de steun terug te schroeven naar een leeflloon cat. 1 voor de overblijvenden; in hun situatie is er immers niets veranderd, tenzij dat ze elk meer moeten bijdragen in huur en kosten. Ook juridisch is het moeilijk om een criterium dat niet in de wet staat toe te voegen om een categorie te verkrijgen. - Als andere samenwonenden die sparen door kosten te delen een LL alleenstaande ontvingen, wordt de «echte alleenstaande» benadeeld. Zo creëren we een nieuwe discriminatie. Die << echte alleenstaande >> kan geen kosten delen en staat alleen in voor al z n uitgaven. Hieronder vinden we ook personen terug die minder activeerbaar, minder sociaal vaardig zijn en geen beroep kunnen doen op een netwerk, in tegenstelling tot de kostendelende samenwoners die vaak mondig zijn, wél een sociaal netwerk hebben en vaak nog meer activeerbaar (o.a. wegens hun doorgaans jonge leeftijd). - Kostendelend samenwoners kunnen een kwalitatief betere woning huren doordat ze samen huren, dan dat ze elk afzonderlijk huren. De andere zijde is, dat de verhuurder soms hogere prijzen vraagt omdat hij kostendelende samenwoners voor ogen heeft om aan te verhuren Deelname aan de werkgroep Samenhuizen van het Lokaal Sociaal Beleid In de loop van de werkzaamheden van de werkgroep inzake kostendelend samenwonen werd in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid het plan opgevat om eveneens een werkgroep op te richten met betrekking tot samenhuizen. Doel van de werkgroep was en is om het fenomeen in al zijn facetten te bekijken en hierbij alle partners van het lokaal sociaal beleid te betrekken. Gelet op de oprichting van deze werkgroep en op de gerezen moeilijkheden inzake toepassing van het voorlopige standpunt, leek het wenselijk om het thema kostendelend samenwonen in de werkgroep Leefloon wat te laten rusten 3

4 en met een aantal werkgroepleden deel te nemen aan de werkgroep Samenhuizen. De LSB-werkgroep Samenhuizen kwam tot op heden 2 maal bijeen (juni en oktober 2008). Er is wel de wens om diverse reglementeringen "op elkaar af te stemmen" maar dit blijkt verre van evident : elke dienst (bijvoorbeeld de Politie, Dienst Bevolking, Dienst Huisvesting, Cel Wonen van stad Gent, het OCMW, ) benadert het fenomeen vanuit zijn eigen invalshoek en criteria. Deze procedures zouden in kaart worden gebracht. Momenteel is er nog geen datum voor een nieuwe bijeenkomst van de LSBwerkgroep Samenhuizen gepland. Een resultaat op korte termijn rond de toepasselijke steuncategorie viel niet te verwachten binnnen deze LSB-werkgroep. Daarop hervatte de werkgroep Leefloon de bespreking van dit thema. Bevragingen van andere instanties Bij een aantal andere OCMW s werd navraag gedaan over hun visie over kostendelend samenwonen. Hieruit bleek vooral dat de bevraagde OCMW s hierover geen uitgewerkt standpunt hebben. Ook het VVSG werd om een standpunt gevraagd Tot op heden hebben we nog geen reactie. Wij denken dat er echter geen uitgebreid standpunt is rond uitgewerkt door de VVSG., gezien wij nergens een publicatie hieromtrent terugvinden. De POD - Maatschappelijke Integratie kan geen algemeen antwoord geven. Zij achten het de autonomie van een OCMW om aan de hand van een sociaal onderzoek vast te stellen en/of uit te maken of het in een specifiek geval gaat om samenwoonst of alleenwoonst. Aan de dienst Bevolking Stad Gent werd de vraag gesteld welke concrete criteria zij gebruiken om een persoon die kostendelend samenwoont te beschouwen als alleenstaande dan wel als samenwonende in te schrijven in het bevolkingsregister. In haar antwoord laat de directeur van de Dienst Bevolking ons weten dat - aangezien de stad Gent meer en meer wordt geconfronteerd met nieuwe vormen van samenleven zij in juni 2007 en bij herhaling ook in april 2008 een vraag hieromtrent heeft gesteld aan de FOD Binnenlandse Zaken maar dat zij nog steeds geen antwoord heeft ontvangen. Vermits de werkloosheidsreglementering dezelfde definitie hanteert van samenwonen als de RMI-wet, werd ook de RVA hieromtrent bevraagd, met name welke werkwijze zij hanteert bij het onderzoek van de gezinstoestand van de uitkeringsgerechtigde werkloze. De RVA antwoordt dat zij in eerste instantie uitgaan van de juistheid van de verklaring op eer die door de aanvrager werd ingevuld. Enkel bij twijfel over de gezinstoestand wordt overgegaan tot een verhoor en meer uitzonderlijk, tot een (aangekondigd) huisbezoek. Wat betreft de toepassing van de gezinscategorieën op kostendelende samenwoners, verwijst de RVA in zijn antwoord naar de Cassatierechtspraak inzake samenwonen. Een algemeen standpunt dat toegespitst is op de situatie van kostendelende samenwoners lijkt momenteel nog niet te bestaan. 4

5 Juridische overwegingen versus sociale overwegingen Zoals eerder gesteld, werd het kostendelend samenwonen gedurende de talrijke besprekingen niet alleen juridisch benaderd (analyse van wettelijke definitie en rechtspraak) maar werd het thema eveneens vanuit andere invalshoeken bekeken. Zo werd onder andere het voornemen van stad Gent om zoveel als mogelijk het opdelen van eengezinswoningen tegen te gaan, mee in de discussie opgenomen In de strijd tegen het opdelen van eengezinswoningen, is het samenwonen van mensen los van elk gezinsverband in niet opgedeelde woningen, een positieve evolutie. Vanuit die visie is het een woonvorm die aanmoediging verdient. Anderzijds stelt zich de vraag of het OCMW Gent een rol moet spelen in de aanmoediging van dit fenomeen. De groep kostendelende samenwoners in Gent is wellicht zeer divers samengesteld in die zin dat er veel kostendelende samenwoners zijn die niet tot de gebruikelijke doelgroep van het OCMW behoren. Gebeurt de aanmoediging van kostendelend samenwonen in dit opzicht niet beter door een instantie die de volledige groep van kostendelende samenwoners kan bereiken? Als het OCMW een verantwoordelijkheid wenst op te nemen in de beloning van cliënten die kiezen voor kostendelend samenwonen, stelt zich een tweede vraag: moet het leefloon gebruikt worden als aanmoedigingsinstrument. Het leefloon is in het hele socialezekerheids- en sociale bijstandssysteem het laagste vangnet en moet dus selectief en overeenkomstig de wettelijke voorwaarden worden verdeeld. Hiermee rekening houdend zou kunnen worden gesteld dat het leefloon niet bedoeld is om bepaalde woonvormen aan te moedigen door mensen een hogere steuncategorie te geven dan die waarop ze wettelijk recht hebben. De toekenning van een leeflooncategorie 2 aan kostendelende samenwoners kan ook beschouwd worden als een vorm van benadeling voor echte alleenstaanden. Zij moeten alle kosten van huur, energie en dergelijke alleen dragen en krijgen hiervoor slechts hetzelfde bedrag aan leefloon dan personen die de voornaamste huishoudelijke kosten kunnen delen met een aantal andere personen. Hierbij komt ook nog dat niet iedereen de keuze heeft om kostendelend te gaan samenwonen vermits dit toch een minimaal sociaal netwerk vereist en niet elke cliënt heeft zo n netwerk. Indien het OCMW kostendelend samenwonen zou willen ondersteunen, dan zijn er o.i. andere kanalen dan de RMI-wet meer aangewezen. Dit brengt ons bij het juridische kader wat de vertrekbasis is in de discussie rond hulpverlening aan kostendelende samenwoners. III. WETTELIJKE DEFINITIE SAMENWONEN De RMI-wet definieert samenwonen als volgt: het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden gemeenschappelijk regelen (art. 14, 1, 1 RMI-wet). Diezelfde definitie van samenwonen vinden we ook terug in de werkloosheidsreglementering. 5

6 Twee voorwaarden moeten dus tegelijkertijd vervuld zijn opdat er van samenwoning sprake zou zijn: onder hetzelfde dak wonen (materieel bestanddeel) én een gemeenschappelijke huishouding voeren met als doel besparing in de kosten van het wonen en de huishouding (economisch bestanddeel) Deze wettelijke definitie wordt door de rechtspraak verder geconcretiseerd. Hieronder volgen in cursief enkele standaard passages uit de rechtspraak van de arbeidsgerechten te Gent waarbij ons OCMW partij was: * Onder hetzelfde dak leven betekent het delen van lokalen of installaties die van wezenlijk belang zijn om fatsoenlijk te kunnen leven: woonkamer, badkamer of stortbad, inboedel, de keuken * Het begrip gemeenschappelijk huishouden brengt mee dat alle bewoners samen in gemeenschappelijk akkoord op zijn minst voornamelijk de huishoudelijke zaken regelen. Dit betekent evenwel niet (noodzakelijk) dat zij hun inkomsten volledig of bijna volledig in een gemeenschappelijke pot moeten stoppen. * Het begrip samenwonen is eerder een economisch gegeven en kan niet louter administratief beschouwd worden * Een gemeenschappelijke huishouding voeren impliceert dat samenwonenden alle of tenminste de belangrijke problemen samen regelen, zonder noodzakelijk het gehele vermogen of het grootste deel ervan gemeenschappelijk te delen *Er kan slechts sprake zijn van samenwoonst indien dit voor alle betrokkenen een besparing in de kosten van het wonen en huishouden tot gevolg heeft. Gezien in dergelijke omstandigheden de financiële noden lager zijn dan in geval van alleenwoonst is het gerechtvaardigd dat er minder steun vanuit de gemeenschap en solidariteit wordt verleend. *.dat een samenwonende de persoon is, die in vergelijking met een alleenstaande meer materiële voordelen geniet en minder dagelijkse uitgaven heeft. Aldus spreekt men van een levensgemeenschap die de financiële lasten in belangrijke mate drukt. Bij cliënten die samen een woning (eenzelfde wooneenheid) delen, is er uiteraard geen discussie over het feit dat ze samenwonen onder hetzelfde dak. De kernvraag ten aanzien van hen is echter wel of ze al dan niet een gemeenschappelijke huishouding voeren. De rechtspraak van de arbeidsrechtbanken inzake het recht op leefloon of maatschappelijke dienstverlening, biedt ons totnogtoe geen antwoord op deze vraag. Er zijn immers nog geen dossiers van kostendelend samenwonen voorgelegd aan de rechtbank zodat de rechtbank nog niet de kans gehad heeft om de wettelijke definitie toe te passen op kostendelend samenwonen. Recent heeft het Arbeidshof van Brussel wel het begrip samenwonen uit de werkloosheidsreglementering (zelfde definitie als in RMI-wet) toegepast op een situatie van kostendelend samenwonen. Het arrest betrof een uitkeringsgerechtigde werkloze die een huis deelt met 2 andere bewoners. Elke medehuurder beschikt over een eigen kamer en ze delen de rest van het huis. De huurprijs wordt tussen de 3 bewoners verdeeld, net zoals de huurlasten (water, elektriciteit en verwarming). Het Arbeidshof oordeelt dat vermits het samenleven onder hetzelfde dak niet ter discussie staat en ook niet werd ontkend door de betrokkene, het aan haar is 6

7 om te bewijzen dat zij de belangrijkste huishoudelijke uitgaven apart en dus niet gemeenschappelijk regelt. De bewijslast en de bewijslevering liggen hier dus bij de uitkeringsgerechtigde. Het feit dat de huur en de verschillende huurlasten (EGW en onderhoud) worden gedeeld, wijst er op dat de medehuurders een groot deel van de huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk samen regelen. Omdat de definitie van samenwonen in de werkloosheidsreglementering dezelfde is dan deze uit de RMI-wet, kan het standpunt van het arrest worden toegepast op leefloon- en levensminimumgerechtigde kostendelende samenwoners. IV. VOORSTEL VAN DE WERKGROEP De werkgroep stelt voor om kostendelend samenwonen op dezelfde manier te behandelen als om het even welke andere vorm van samenwonen en aan kostendelende samenwoners dus slechts een leefloon/levensminimum categorie 1 als samenwonende toe te kennen. In termen van de wettelijke definitie zoals hierboven uiteengezet wil dit zeggen dat wij ervan uitgaan dat kostendelende samenwoners onder hetzelfde dak wonen (d.w.z. samenwonen in eenzelfde leefeenheid) en een gemeenschappelijke huishouding voeren. De personen die kostendelend samenwonen onderscheiden zich van de gewone samenwoners doordat ze enkel samenwonen omwille van het economisch motief. Zoals uit de term zelf blijkt, is de enige of alleszins de meest doorslaggevende reden voor het samenwonen het feit dat de betrokkenen de huurkost van 1 huis of appartement willen verdelen onder verschillende personen en aldus kosten willen besparen. Anders dan de gewone samenwonenden die samenwonen in gezinsverband, wonen de kostendelende samenwoners dus niet samen omwille van een affectieve/relationele band (huwelijk of feitelijke relatie) of omwille van een familiale band. Kijken we naar de juridische omschrijving van samenwonen zoals hierboven beschreven, dat is het dit economische element, het samen voeren van een gemeenschappelijke huishouding met het oog op een kostenbesparing, dat samenwonenden onderscheidt van alleenstaanden. Van zodra vaststaat dat mensen die onder hetzelfde dak leven ook een gemeenschappelijke huishouding voeren, kan geconcludeerd worden dat ze samenwonen. Dat ze enkel samenwonen om economische (kostenbesparende) redenen en dus niet de intentie hebben om samen te wonen in gezinsverband, is juridisch niet relevant. Kostendelende samenwoners krijgen dus een leefloon als samenwonende. Als de cliënt beweert een alleenstaande te zijn en dus de steuncategorie 2 wil toegekend krijgen, dan moet er een negatief verzoek aangaande de weigering van een leefloon/levensminimum categorie 2 worden opgemaakt. Wat het leefloon betreft: indien de cliënt geen afstand horen wil ondertekenen, zal hij moeten gehoord worden. Tegen de beslissing tot weigering van een leefloon/levensminimum categorie 2 7

8 kan beroep aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank. Voor de arbeidsrechtbank heeft de cliënt de mogelijkheid om te bewijzen dat hij een alleenstaande is. IV.1. (kostendelend) samenwonen versus alleen wonen Hoe moet het onderscheid worden gemaakt tussen een woonvorm waarin de bewoners kostendelend samenwonen (leefloon/levensminimum categorie 1) en een woonvorm waarin mensen in eenzelfde gebouw wonen maar wel alleenstaand zijn. In dergelijke (dubbelzinnige) woonsituaties waarin het niet duidelijk is of de cliënt alleenstaande of samenwonende is, moeten een aantal criteria onderzocht en besproken worden in het sociaal verslag. Opdat kan geconcludeerd worden dat de cliënt samenwonend is, moet tegelijkertijd aan volgende voorwaarden worden voldaan: - cliënt woont met andere personen samen in één leefeenheid - EN cliënt deelt de huur en de energiekosten met andere personen. Bij de beoordeling of iemand recht heeft op een leefloon als alleenstaande dan wel een leefloon als samenwonende, kan nooit louter worden afgegaan op de inschrijving van de persoon in het bevolkingsregister (domiciliëring). De praktijk leert immers dat de gezinstoestand die blijkt uit het domicilie niet altijd overeenstemt met de werkelijke, feitelijke situatie. IV.1.a fysieke inrichting van de woning: samenwonen in een aparte wooneenheid (wonen onder hetzelfde dak) Opdat er sprake zou kunnen zijn van kostendelend samenwonen of van samenwonen zonder meer, moeten er verschillende personen onder hetzelfde dak wonen, dit wil zeggen samenwonen in één leefeenheid. Het kan gaan om samenwonen in - een ééngezinswoning die niet verder is opgedeeld in appartementen of studio s (dus een woning met 1 huisnummer zonder opdeling in A, B, C ) - of in één appartement dat normalerwijze bedoeld is om er met een gezin in te wonen (doorgaans een appartement met meer dan 1 slaapkamer). - Doordat ze samenleven in een huis of appartement dat niet verder is opgedeeld in aparte leefeenheden, delen de betrokkenen steeds een aantal essentiële voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten zoals keuken en badkamer. In termen van de bovenvermelde rechtspraak: het gaat om het delen van lokalen of installaties die van wezenlijk belang zijn om fatsoenlijk te kunnen leven: woonkamer, badkamer of stortbad, inboedel, de keuken Als het huis of gebouw wél duidelijk is opgedeeld in aparte leefeenheden (appartement of studio) die allemaal voorzien zijn van de essentiële leefruimtes (een woon/leefkamer, keuken, badkamer en slaapkamer) dan is er weinig discussie mogelijk over het feit dat de cliënten die daar alleen wonen alleenstaanden zijn. Ze wonen dan niet in dezelfde leefeenheid. Zij moeten als alleenstaande worden beschouwd. 8

9 Of de betrokkene in een aparte leefeenheid (appartement, studio, kamer) woont moet blijken uit de feitelijke vaststellingen die de maatschappelijk werker doet bij een huisbezoek. Het hebben van een aparte deurbel en een aparte postbus of een apart huisnummer zijn hierbij geen doorslaggevende criteria. In het sociaal verslag moeten deze elementen wel besproken worden. IV.1.b Delen van de huur/energiekosten (voeren van een gemeenschappelijke huishouding) Opdat er sprake zou zijn van samenwonen in de zin van de RMI-wet, moeten de samenwoners niet alleen onder hetzelfde dak wonen (samenwonen in eenzelfde leefeenheid) maar moeten ze eveneens een gemeenschappelijke huishouding voeren. Het gaat over het samen regelen van het huishouden of een belangrijk deel ervan, met als doel een te besparen in de kosten van het wonen en huishouden. Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding moet dus een materieel voordeel opleveren voor elk van de bewoners en voor minder uitgaven zorgen. Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding moet in principe blijken uit een geheel van feiten maar er kan wel gesteld worden dat de kosten van huur, energie en voedingsmiddelen de belangrijkste huishoudelijke kosten uitmaken. Bij cliënten die samenwonen in gezinsverband spreekt het min of meer vanzelf dat zij een gemeenschappelijke huishouding hebben en alle kosten samen dragen. De gezamenlijke huishouding moet wat dit betreft niet speciaal onderzocht worden of bewezen worden. Bij kostendelende samenwoners moet het aspect gemeenschappelijke huishouding wel specifiek onderzocht worden, omdat het hier net om mensen gaat die zeggen dat ze niet de intentie hebben om samen te wonen in gezinsverband. Impliciet of expliciet beweren zij dus ook elk apart een huishouding te voeren. De maatschappelijk werker zal dus tot bewijs van de gemeenschappelijke huishouding een aantal concrete elementen moeten onderzoeken en specifiek bespreken in het sociaal verslag. In de praktijk zal het voor een maatschappelijk werker weinig of niet doenbaar zijn om te achterhalen of de bewoners van een huis/appartement samen voedingswaren aankopen. Het al dan niet delen van de kosten van huur en van energie is gemakkelijker te onderzoeken. Vermits ook de rechtspraak (zie het besproken arrest van het Arbeidshof) stelt dat het delen van huur en energiekosten voldoende is om tot het voeren van een gemeenschappelijke huishouding te besluiten, stelt de werkgroep voor om het onderzoek van de maatschappelijk werker in verband met de gemeenschappelijke huishouding te beperken tot de betaling van de huur en de energiekosten. a) delen van de huur De huurlast wordt gedeeld tussen de verschillende bewoners als er 1 huurprijs is bedongen die wordt gedeeld tussen de bewoners. In het sociaal verslag moet besproken worden of er een huurcontract is en op 9

10 wiens naam dit staan. Wat het huurcontract betreft, kunnen zich volgende situaties voordoen: - één gezamenlijk huurcontract dat is opgemaakt op naam van de verschillende bewoners. Hier is zeer duidelijk dat het om een gedeelde huur gaat; - een huurcontract dat slechts op naam staat van één bewoner. - Elk van de bewoners heeft een huurcontract op zijn naam. In alle gevallen is er een vermoeden dat de huurlast wordt gedeeld tussen de bewoners. De maatschappelijk werker moet zich niet laten leiden door het eventueel bestaan van afzonderlijke huurcontracten. b) delen van energiekosten (eventueel onderhoudskosten woning) Het delen van de huur is op zich onvoldoende om te besluiten dat de bewoners van een huis/appartement een gemeenschappelijke huishouding voeren. Om met enige zekerheid te kunnen stellen dat de bewoners hun huishoudelijke aangelegenheden gezamenlijk regelen, moet er ook sprake zijn van het delen van de kosten van water, elektriciteit en eventueel gas, eventueel ook de kosten van telefoon, kabel en internet. In huizen of appartementen (uitgezonderd kamers en studentenkamer) die niet verder zijn opgedeeld in aparte wooneenheden en die dus bewoond worden door verschillende bewoners die de essentiële ruimtes zoals badkamer en keuken, zal er wellicht nooit sprake zijn van aparte tellers. Er zal een aansluiting zijn op dit adres en de factuur zullen op naam staan van één van de bewoners. Deze zal aan de andere bewoners een bijdrage vragen in de kosten. In die zin kan geconcludeerd worden dat deze bewoners hun energiekosten en aanverwante kosten delen. In combinatie met het delen van de huur leidt dit tot het besluit dat ze een gemeenschappelijke huishouding voeren. V. BESLUIT De werkgroep is van mening dat cliënten die kostendelend samenwonen op dezelfde wijze moeten worden behandeld als andere samenwonenden en aldus slechts recht hebben op een leefloon/levensminimum categorie 1. De werkgroep is tot dit standpunt gekomen op basis van een analyse van de definitie van samenwonen uit de RMI-wet. Uitgaand van deze wettelijke definitie, de interpretatie die daaraan door de arbeidsrechtbanken wordt gegeven én recente rechtspraak inzake kostendelend samenwonen in de werkloosheidsreglementering, moet geconcludeerd worden dat kostendelende samenwoners slechts aanspraak kunnen maken op een leefloon/levensminimum voor samenwonenden. Ze wonen immers onder hetzelfde dak en voeren een gemeenschappelijke huishouding. In die zin zijn ze gelijk te behandelen met gewone samenwonenden (die samenwonen in gezins- of familieverband). Om de specifieke woonsituatie van kostendelende samenwoners te onderscheiden van andere woonsituaties waarin een categorie alleenstaande wordt toegekend, moet in het sociaal verslag specifieke aandacht besteed worden aan de fysieke inrichting van de woning en aan de betaling van de huur, energiekosten en aanverwante kosten (telefoon, 10

11 internet, kabel, onderhoud woning). Het is uiterst belangrijk dat bovenstaande elementen zo gedetailleerd mogelijk in het verslag worden besproken. Het bewijs van samenwoonst moet immers blijken uit het sociaal onderzoek, meer bepaald uit de feitelijke vaststellingen die daarin zijn opgenomen en uit ernstige en overeenstemmende vermoedens die uit die vaststellingen voortvloeien. Hoe beter het sociaal verslag op dit vlak is uitgewerkt, hoe meer kans bestaat dat het OCMW bij een eventuele procedure voor de arbeidsrechtbank in het gelijk wordt gesteld. Als maatschappelijk werker tot de conclusie komt dat de betrokken samen wonen in dezelfde leefeenheid en de kosten delen van huur, energie en dergelijke (met een kostenbesparing als gevolg), dan kan besloten worden dat er sprake is van samenwoonst en moet een leefloon/levensminimum categorie 1 worden toegekend. De verzoeken worden voorgelegd via een gewoon verzoek. In het verslag worden de bevindingen van de maatschappelijk werker rond alle voorgaande elementen rond de woonsituatie opgenomen. Is de maatschappelijk werker van oordeel dat de cliënt een samenwonende is maar spreekt de cliënt dit tegen, dan moet er naast het positief verzoek tot toekenning leefloon/levensminimum categorie 1 ook een negatief verzoek tot weigering van leefloon/levensminimum categorie 2 worden opgemaakt. Wat het leefloon betreft: weigert de cliënt een afstand horen te ondertekenen, dat zal er een hoorzitting volgen. VI. TOEPASSING Vanaf het moment dat BCSD Algemene Zaken deze nota heeft goedgekeurd, zal deze werkwijze toegepast worden. Voor de lopende dossiers wordt er voor een uitdovend systeem gekozen. Lopende dossiers waarin momenteel aan kostendelende samenwoners een steuncategorie 2 als alleenstaande is toegekend behouden verder deze categorie tot ze uit steun gaan. Gent, 29 april 2009 Behandelende ambtenaar: Namens de werkgroep leefloon Liesbet Vertriest en Kaat Meyns Adjunct van de directie Geertje Van Doorne Coördinator Juridische Dienst 11

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN 12 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN EXTRA VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011 2011/16 Aanpassing BCSD-verslag in functie van kinderarmoede 12/2011 2011/016 Aanpassing BCSD-verslag in functie van

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN.

STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT KOTEN WIJZER VERHUREN? Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN. STUDENTEN- HUISVESTING IN GENT STEDENBOUW- KUNDIGE NORMEN KOTEN WIJZER VERHUREN? 14 juni 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Inhoud 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht 2. Geldende

Nadere informatie

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen

Wijziging ABR deel 3, hoofdstuk 2 Woongebouwen ifv Hospitawonen Hospitawonen Aanleiding en doel van de wijziging De huidige tekst van het bouwreglement laat niet toe dat een eigenaar van een te beschermen eengezinswoning een kamer verhuurt, zelfs indien men als eigenaar

Nadere informatie

Rolnummer 6129. Arrest nr. 174/2015 van 3 december 2015 A R R E S T

Rolnummer 6129. Arrest nr. 174/2015 van 3 december 2015 A R R E S T Rolnummer 6129 Arrest nr. 174/2015 van 3 december 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 14, 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie,

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2011 1 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2011 2011/001 Personeelsproblemen in woonzorgcentrum 01/2011 2011/002 Interpretatie van samenwoonst 01/2011 2011/001 Personeelsproblemen

Nadere informatie

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening aan EU-burgers woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening EU-burgers Uitgangspunt: OCMW = laatste vangnet dus: - behoeftigheid nagaan - geen derde-betaler Specifieke nationaliteitsvoorwaarden:

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. Stuk 437 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 6 november 1996 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 13 OCMW s Zuid-West-Vlaanderen Info- en vormingsavond referentiebudgetten nov/dec 2013 Overzicht Regio-traject In opdracht van regio-overleg

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN N HAND PRAKT - Verjaring vorderingen cons. A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/TM/AS 692-2012 ADVIES over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Reglement tot instelling van een schoolcheque en. schooltussenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 01-11-2015

Reglement tot instelling van een schoolcheque en. schooltussenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 01-11-2015 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 Artikel 1: Doelgroep / gerechtigden 1. Alle inwoners van Maldegem gerechtigd op leefloon of equivalent leefloon. Met inwoners worden diegenen

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting.

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. HOSPITAWONEN Beste Gentenaar, Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. Hospitawonen betekent dat iemand met

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school Bergen Project Welzijn op school FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Bergen Project

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen BRUGEL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

SAMENWONEN" OP HET VLAK VAN OCMW

SAMENWONEN OP HET VLAK VAN OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ASBL Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW HET BEGRIP "SAMENWONEN SAMENWONEN" OP HET

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan: VERDRAG INZAKE BETAALDE ARBEID TEN BEHOEVE VAN AFHANKELIJKE GEZINSLEDEN VAN HET DIPLOMATIEK, CONSULAIR, ADMINISTRATIEF, TECHNISCH EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE MISSIES De

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Aanvraag subsidie wijk in de steigers

Aanvraag subsidie wijk in de steigers Aanvraag subsidie wijk in de steigers Meer info Opsturen Persoonlijk afgeven tel.: 09 266 76 40 wonen@stad.gent t.a.v. Dienst Wonen Botermarkt 1 9000 Gent Woodrow Wilsonplein 1. 9000 Gent elke werkdag

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Taxatieprocedure en Verplichtingen Ci.RH.842/629.821 ONDERWERP: Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

TOELICHTING. Aldus zijn er 6 groepen te onderscheiden:

TOELICHTING. Aldus zijn er 6 groepen te onderscheiden: TOELICHTING Algemene opmerkingen De Wet Werk en Bijstand (WWB) draagt in artikel 8 de gemeenteraad op een verordening vast te stellen waarin het door de gemeente gevoerde beleid ten aanzien van de verhoging

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; gelet op artikel 8 eerste lid 1 sub c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

Medehuurder meer rechten

Medehuurder meer rechten Medehuurder meer rechten 100% wonen Medehuurder: meer rechten, meer plichten Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. In deze brochure kunt u lezen wat medehuur inhoudt en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie