Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje)"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje) ALGEMEEN 1. Het O.C.M.W. van Langemark Poelkapelle, Zonnebekestraat 71, 8920 Langemark organiseert in de buitenschoolse kinderopvang in: *Langemark, Klerkenstraat 41 a Tel * Poelkapelle, Nieuwplaats 17 Tel * Madonna, Klerkenstraat 128 A Tel * St-Juliaan, Brugseweg 40 Tel De coördinator, Heidi Devreker of pedagogisch medewerker, Lieza Storme zijn tijdens De kantooruren te bereiken in het O.C.M.W., Zonnebekestraat 71 te Langemark, tel. 057/ of 0478/ of é-mail-adres: of Eventuele bemerkingen, problemen en /of klachten i.v.m. de opvang van de kinderen kunnen aan de coördinator of pedagogisch medewerker meegedeeld worden. 3. De kinderopvang is er voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs,vanaf de eerste schooldag of de vakantie voorgaand aan de eerste schooldag op voorwaarde van inschrijving in een school. 4. De opvang beschikt over een bewijs van verzekering voor de gebouwen en de burgerlijke aansprakelijkheid voor de kinderen alsook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen die volledig in orde zijn met de inschrijving. De opvang is NIET verantwoordelijk voor materiële schade (kleren, bril, ) 5. Bereikbaarheid bij noodgevallen. Voor noodgevallen zijn we steeds beschikbaar op het nummer vanaf 6.45u tot uur 6. Vragen, problemen, klachten Vragen, opmerkingen of klachten kunnen steeds doorgegeven worden aan de begeleidster of de leidinggevende. In de opvang zijn registratieformulieren voor klachten beschikbaar. Je kan een klacht ook telefonisch, per mail of schriftelijk overmaken aan de coördinator, pedagogisch medewerker of O.C.M.W.-bestuur.(zie punt 2) De klachten worden zo snel mogelijk afgehandeld. U kan ook steeds terecht bij de klachtendienst van Kind& Gezin (tel ) adres: Klachtendienst Kind& Gezin 1

2 Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel) 7. Grensoverschrijdend gedrag Als voorziening hebben wij een beleid omtrent preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder verstaan wij bedreigend of gewelddadig gedrag met zowel actieve of passieve betrokkenheid van het kind, van lichamelijke, emotionele en/ of seksuele aard, en dit door een volwassene die in een vertrouwnes- en of/ gezagsrelatie staat waardoor schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het kind Elk signaal of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag kan steeds gemeld worden aan de coördinator of pedagogisch medewerker. Elke melding wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd. 8. Inschrijving De kinderen worden vooraf ingeschreven in de opvang zelf of bij de coördinator; Heidi Devreker. Dit kan enkel na afspraak. Tel Bij de inschrijving worden de ouders en de kinderen rondgeleid in de opvang. Zij kunnen kennis maken met de begeleidsters. Het huishoudelijk reglement wordt meegegeven, getekend en terugbezorgd. Een kindje is pas ingeschreven als volgende documenten aanwezig zijn op de opvang: * Een formulier inlichtingen en toelatingen voor de opvang. * Een inlichtingenblad voor het FCUD * Een attest van het kinderbijslagfonds waarbij u aangesloten bent. * Een ondertekend huishoudelijk reglement + annex huishoudelijk reglement. De kinderopvang verbindt er zich toe alle informatie vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan derden. 9. Beschrijving van het opnamebeleid Opvang op gewone schooldagen: De aanwezigheid dient op gewone schooldagen (voor en naschools) niet vooraf meegedeeld te worden. Opvang op woensdagmiddag: 1) Indien de kinderen over de middag worden opgehaald en thuis eten moet dit niet vooraf meegedeeld worden. 2) Indien de kinderen op woensdagmiddag eten in de opvang moet u ons ten laatste op dinsdagmorgen 8.15 uur verwittigen. In de opvang is er voor de kinderen een warme maaltijd voorzien. Let wel: Zelf boterhammen meenemen wordt niet toegelaten! Opvang tijdens schoolvrije dagen: Inschrijving moet ten laatste een werkdag voor men gebruik maakt van de opvang en dit voor 8.15 uur. Afzeggen van opvang kan tot de dag zelf dit zowel voor woensdagmiddag als voor 2

3 schoolvrije dagen. Beschrijving opnamebeleid vakanties: zie annex huishoudelijk reglement punt 6 * Wanneer niet ingeschreven kinderen de woensdagmiddag of tijdens schoolvrije dagen of vakantiedagen verblijven in het buitenbeentje dan probeert men eerst de ouders te bereiken. Indien nodig wordt er na uur iets te eten aangeboden en aangerekend. Bij herhaling van niet inschrijving wordt dossier op OCMW raad behandelden kan een boete worden aangerekend. (zie annex huishoudelijk reglement) 10 Openingsuren en Openingsperiode: Voor alle locaties (Langemark + Poelkapelle + Madonna + Sint-Juliaan): tijdens de schooldagen Iedere ochtend van 6.45 uur tot 8.15 uur s Avonds van 16 tot uur (vrijdag vanaf uur.) Tijdens de schooldagen is de kinderopvang gesloten vanaf 8.15 tot uur. Op woensdagmiddag is de opvang geopend van tot uur Tijdens vakantiedagen en facultatieve vrije dagen: van 6.45 tot uur. De opvang is gesloten in het weekend en op feestdagen. Tijdens de zomervakantie is de centrale opvang te Langemark geopend de week na de week erop. Tijdens deze periode worden maximum 24 kinderen tegelijk opgevangen. Hierbij wordt: voorrang gegeven aan werkende ouders rekening gehouden met de inschrijvingsdatum. (Inschrijvingsdocumenten beschikbaar in de opvang) Tussen kerstdag en nieuwjaar is de opvang gesloten. Alle andere sluitingsdagen worden vooraf uitgehangen in de opvang. INTERN WERKINGSKADER 11 Pedagogisch beleid Afwisselende creatieve en speelse activiteiten worden voorbereid, om op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvrije dagen een zo gevarieerd mogelijk spelaanbod te bieden. Tijdens het spel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de kinderen. 3

4 Kinderen worden uitgenodigd tot groepswerk (gestructureerd pakket) en krijgen tevens de mogelijkheid om individueel te werken (vrije initiatieven) Tijdens het schooljaar krijgen de groteren de kans om hun huistaken in alle rust uit te voeren. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders van het kind. Er is spelmateriaal aanwezig in de opvang zowel voor kleuters als voor de kinderen uit de lagere school. We proberen de kinderen te stimuleren in hun zelfvertrouwen. Dit doen we door ze aan te spreken op wat ze al kennen en kunnen. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met hun voorkeuren. De begeleiding gaat informeel en persoonlijk om met de kinderen. Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt. 12 Ouder- en kinderparticipatie De ouders hebben een permanent bezoekrecht in de kinderopvang. Tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten staan onze begeleidsters open voor alle vragen, suggesties, Alle ouders van kinderen die regelmatig gebruik maken van de opvang ontvangen voor de vakantieperiodes een brochure van de kinderopvang met alle activiteiten. Per schooljaar wordt er een krantje uitgebracht waarin het reilen en zeilen van de opvang wordt besproken. 13. samenwerking met externen. De ouders hebben een vertegenwoordiging in het lokaal overleg van de kinderopvang. (via plaatselijke ouderverenigingen, de scholen, jeugddienst,...) Daarnaast werken wij samen met scholen, speelpleinwerking, bibliotheek en andere externe partners. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN DE OUDERS EN HET IBO 14. Opvangplan: Niet van toepassing. 15. Breng- en haalmomenten Verlaten van de opvang Kinderen worden steeds afgehaald door hun ouders of personen die hiervoor de schriftelijke toelating krijgen van hun ouders bij de inschrijving van hun kinderen. 4

5 Indien iemand anders de kinderen afhaalt, moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden. Wanneer de kinderen zelf naar huis mogen gaan moeten wij hiervoor een schriftelijke toestemming hebben van de ouders. Wanneer het kind zijn of haar verblijf in de opvang onderbreekt om deel te nemen aan sport- of culturele activiteiten of om het even welke andere reden, dan moet dit schriftelijk bevestigd worden door de ouders met dag en uur. De opvang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens afwezigheid van de kinderen. 16. Brengen en halen van kinderen naar/van school De verplaatsing van en naar de school wordt op de volgende manier geregeld: Locatie Langemark: -na de school verzorgt de school een begeleiding naar de opvang (schoolbus of rij met de leerkrachten) - s morgens zorgt de school (Ter Berken)voor vervoer van opvang naar school. Voor de kinderen van de VBS is er begeleiding voorzien vanuit de opvang. Locatie Poelkapelle, Sint-Juliaan en Madonna: -De begeleidsters van de buitenschoolse opvang verzorgen de verplaatsing van en naar de school en dit zowel s morgens als s avonds. Bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten in de centrale opvang gebeurt het vervoer naar de centrale opvang met een bus van De lijn of een ingehuurde bus. 17. Overzicht van de documenten die met een inschrijving gepaard gaan: Een kindje is pas ingeschreven als volgende documenten aanwezig zijn op de opvang: * Een formulier inlichtingen en toelatingen voor de opvang * Een inlichtingenblad voor het FCUD * Een attest van het kinderbijslagfonds waarbij u aangesloten bent. * Een ondertekend huishoudelijk reglement + annex huishoudelijk reglement. 18. Afspraken met betrekking tot voeding. Teneinde voor alle kinderen een éénvormigheid te krijgen in de maaltijden wordt er na school een vieruurtje aangeboden (koek +drankje) t.b.v.0,60. Op dinsdag wordt de koek vervangen door een stuk fruit. Op donderdag wordt de koek vervangen door boterhammen. Tijdens de vakanties is er zowel op dinsdag als op donderdag brood voorzien als vieruurtje. * Wanneer ingeschreven kinderen op woensdagmiddag een maaltijd nemen wordt een prijs aangerekend van

6 * Wanneer niet ingeschreven kinderen de woensdagmiddag of tijdens schoolvrije dagen verblijven in het buitenbeentje dan probeert men eerst de ouders te bereiken. Indien nodig wordt er na uur iets te eten aangeboden en aangerekend. bij herhaling van niet inschrijving wordt dossier op OCMW raad behandelden kan een boete worden aangerekend. (zie annex huishoudelijk reglement)!!!! Let wel: Zelf boterhammen meenemen wordt niet toegelaten! -Tijdens de vakantieperiodes of woensdagnamiddag wordt er *voor een verblijf van een ganse dag een tussendoortje (koek of + drankje), middagmaal en vieruurtje (koek of fruit + drankje) aangeboden. (3,43 voor maaltijden en tussendoortjes.) *voor een verblijf tussen 3 en 6 uur een tussendoortje of vieruurtje (koek + drankje) aangeboden. (0.60 voor tussendoortje) Indien het kind over de middag aanwezig en ingeschreven is om een maaltijd te nemen dient nog een middagmaal betaald te worden van 2,23. Er komen geen drankjes of koeken mee van thuis naar de opvang, tenzij om medische redenen. Mogen wij vragen geen chips of snoep mee te geven. s morgens is het toegestaan de boterhammen met de kinderen mee te geven zodat deze in de opvang opgegeten kunnen worden. 19. Afspraken met betrekking tot kleding De opvang beschikt over reservekledij. Mogen wij vragen om deze zo vlug mogelijk gewassen terug te bezorgen. 20. Afspraken met betrekking tot verzorging. Wanneer het kind enige verzorgingsproducten nodig heeft wordt het aangeraden om deze zelf te voorzien. Luiers worden meegebracht van thuis indien nodig. 21. Afspraken met betrekking tot het vaccineren van de kinderen Er wordt verlangd dat ieder kind de vaccinatie heeft gehad volgens het vaccinatieschema van Kind & Gezin. 22. Afspraken met het opvangen van zieke kinderen. Ingeval van ziekte, ongevallen of onverwachte omstandigheden worden de ouders of de noodnummers (doorgegeven tijdens de inschrijving) opgebeld. Indien niemand bereikbaar is wordt een dokter gecontacteerd. Indien een kind te ziek is om naar school te gaan kan het ook niet naar de kinderopvang. 23. Medicatie: In principe wordt er geen medicatie (meegebracht van thuis) toegediend. 6

7 Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Gelieve duidelijk op de verpakking te schrijven voor wie de medicatie is en wanneer ze moet worden toegediend. (Toestemmingsformulier toediening moet worden ingevuld; aanwezig in de opvang) Bij koorts of pijn in de opvang worden de ouders eerst gecontacteerd. Indien deze niet bereikbaar zijn wordt de huisarts gecontacteerd. Een koortswerend middel is niet aanwezig in de opvang en kan niet worden toegediend zonder voorschrift van een arts. Bij de inschrijving krijgen de ouders tevens een lijst met de aanwezige medicatie in de opvang. Aanvulling voor voorgeschreven geneesmiddelen: zie annex huishoudelijk reglement punt Afspraken i.v.m. uithangen van foto s van kinderen in de opvang. Tijdens activiteiten, uitstappen, worden foto s genomen van de kinderen. Deze worden uitgehangen in de opvang. Op vraag van de ouders kunnen ze ook meegegeven worden. In het kader van de privacy wordt gevraagd om schriftelijk aan de begeleiding of coördinator kenbaar te maken indien u niet wenst dat foto s van uw kind uitgehangen worden in de opvang. GELDELIJKE BEPALINGEN 25. Ouderbijdrage + maaltijden -De schooldagen worden verrekend aan volgend tarief: 1 per begonnen halfuur per kind. s Morgens wordt in alle locaties de opvang aangerekend tot 8.15 uur. s Avonds en op woensdagmiddag is dit afhankelijk van de school (tijdstip dat men in de opvang is of tijdstip waarop de opvang verantwoordelijk is voor de kinderen; bij het afhalen van de kinderen op school) Locatie Langemark; VBS Langemark: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur Ter Berken Langemark: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur Locatie Sint-Juliaan; VBS Sint-Juliaan: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur Locatie Madonna; VBS Madonna: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur Locatie Poelkapelle; VBS Poelkapelle: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur 7

8 Teneinde voor alle kinderen een éénvormigheid te krijgen in de maaltijden wordt er na school een vieruurtje aangeboden (koek of fruit of brood +drankje) t.b.v.0,60. Wanneer de kinderen op woensdagmiddag ingeschreven zijn wordt een warme maaltijd aangerekend van 2,23. Dit gebeurt niet als de ouders vooraf verwittigen dat de kinderen geen maaltijd hoeven te nemen en hun kinderen over de middag komen ophalen om thuis een maaltijd te nemen. -Tijdens de vakantieperiodes wordt er *voor een verblijf van een ganse dag een tussendoortje (koek of fruit + drankje), middagmaal en vieruurtje (koek of fruit + drankje) aangeboden. De totaalprijs voor de opvang bedraagt dan (12,28 + 3,43 voor maaltijden en tussendoortjes.) *voor een verblijf van maximum 6 uur een tussendoortje of vieruurtje (koek of fruit+ drankje) aangeboden. De totaalprijs voor de opvang bedraagt dan ( ,60 voor tussendoortje) Indien het kind over de middag aanwezig en ingeschreven is om een maaltijd te nemen dient nog een middagmaal betaald te worden van 2,23. voor een verblijf van minder dan 3 uur tijdens de vakantiedagen wordt het minimum aangerekend van Op woensdagnamiddag wordt er 1 per begonnen halfuur aangerekend. Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag aanwezig zijn in de kinderopvang wordt er 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage. Sociaal tarief: In uitzonderlijke gevallen kan door het O.C.M.W. een sociaal tarief worden toegestaan. Dit wordt enkel toegekend na een sociaal onderzoek van de inkomenssituatie of aan mensen die reeds in budgetbegeleiding of budgetbeheer zijn in het O.C.M.W. Het dossier wordt afzonderlijk behandeld op het Bijzonder comité voor de sociale dienst. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de ouderbijdrage. (zie reglement sociaal tarief) In uitzonderlijke gevallen kan ook een gratis tarief worden toegekend. Het dossier wordt ook afzonderlijk behandeld op het Bijzonder comité voor de sociale dienst. (zie reglement sociaal tarief) Voor speciale activiteiten op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen wordt de eventuele kostprijs op voorhand meegedeeld. 26. Fiscale attesten Ieder jaar worden er in de maand juni fiscale attesten afgeleverd aan de ouders die gebruik maakten van de opvang voor kinderen tot 12 jaar. Dit enkel voor de betaalde facturen. 8

9 27. Regeling van betaling De ouders betalen via domiciliëring (maandelijks) of via overschrijving. Documenten voor domiciliëring zijn aanwezig in de opvang. Facturen worden, indien toelating voor het versturen per é-mail, verstuurd per é-mail. Zonder toelating of bij het niet-beschikken van een é-mailadres worden de facturen per post verstuurd. 28. Opzegtermijn voor ouders Opzegtermijn voor ouders is niet van toepassing aangezien de kinderopvang niet met inschrijvingen werkt. 29. Opzegtermijn voor de voorzieningen Het huishoudelijk reglement wordt strikt toegepast. Het niet naleven van de reglementering kan weigering tot gevolg hebben. (zie annex huishoudelijk reglement) Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement en verklaart zich hiermee akkoord. Datum HANDTEKENING (beide ouders) Annex huishoudelijk reglement: 1) Op de O.C.M.W.-raad d.d werd volgende beslissing genomen m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang : 9

10 Niet betaling van facturen voor de buitenschoolse kinderopvang, Bij niet betaling van facturen (na een 2 herinnering) kunnen de kinderen van het gezin de opvang ontzegd worden. Bij het versturen van een 2, aangetekende herinnering worden kosten aangerekend t.b.v. 7,5 EUR. Bij het versturen van een 3 aangetekende herinnering worden kosten aangerekend t.b.v. 12,5 EUR. 2) Op de O.C.M.W.-raad d.d werd volgende beslissing genomen m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang : Afleveren van fiscale attesten m.b.t. aftrekbaarheid van buitenschoolse opvang. Sinds is ook de buitenschoolse kinderopvang fiscaal aftrekbaar van 3 jaar tot 12 jaar. Bij niet betaling van openstaande facturen voor de periode waarvoor het fiscaal attest geldt, zal dit attest door het O.C.M.W. niet worden afgeleverd tot deze openstaande facturen vereffend zijn. 3) Op de O.C.M.W.-raad d.d werd volgende beslissing genomen m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang : laattijdig ophalen van kinderen, kinderen brengen op schoolvrije dagen en woensdag zonder verwittigen, kinderen opgeven voor opvang op woensdagmiddag en schoolvrije dagen en ze niet brengen, Voor opvang op woensdagmiddag en schoolvrije dagen moeten de ouders ten laatste de dag voordien voor 8.15 uur s morgens de opvang verwittigen indien de kinderen s middags blijven eten. Kinderen moeten om uur worden opgehaald. Indien ouders dit niet doen kan een boete aangerekend worden van EUR nadat het dossier op de O.C.M.W-raad wordt behandeld. Indien de kinderen reeds zijn ingeschreven voor een warme maaltijd en om een bepaalde reden niet kunnen komen naar de opvang moet men verwittigen. Bij niet-verwittiging wordt de maaltijd aangerekend. 4) Op de O.C.M.W. -raad d.d werd volgende beslissing genomen m.b.t. buitenschoolse kinderopvang : Bij het niet-betalen na het versturen van een 3 de aangetekende herinnering kan de vordering worden overgemaakt aan de deurwaarder in het kader van een minnelijke invordering. 10

11 5) Op de O.C.M.W. -raad d.d. 21/09/2011 werd volgende beslissing genomen m.b.t. buitenschoolse kinderopvang : Inschrijvingsbeleid vakanties. Toegestane capaciteiten in de verschillende locaties die geopend zijn tijdens de vakantie: * Het Buitenbeentje Langemark: capaciteit van 60 kinderen * Het Buitenbeentje Poelkapelle: capaciteit van 35 kinderen * Het Buitenbeentje Madonna: capaciteit van 23 kinderen Teneinde de capaciteiten tijdens de vakanties niet te overschrijden werd volgend inschrijvingsbeleid uitgewerkt. 1) Wanneer inschrijven? Voor de vakanties: inschrijving mogelijk week voor de vakantie start voor de werkende ouders.(voor de grote vakantie is inschrijving mogelijk 2 weken voor de start van de vakantie) De woensdag voor de vakantie kunnen alle niet-werkende ouders ook inschrijven voor de vakantie met garantie van een plaats in de opvang. Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdagavond voor de volgende week. Bijkomende inschrijving tijdens de lopende vakantieweek is enkel mogelijk in uitzonderlijke situaties (v.b. flexibele uurregeling op het werk, bijkomend werkuren moeten presteren op vraag van de werkgever, ziekte binnen het gezin waarbij opvang voor kinderen noodzakelijk is, ) Hiervoor is een attest van de werkgever of dokter noodzakelijk. 2) Hoe inschrijven? Inschrijving kan niet meer telefonisch- enkel in de opvang zelf met ondertekening door ouders van inschrijving + teruggave van dubbel ter bevestiging van inschrijving. 3) Voorwaarden m.b.t. inschrijving? *) Inschrijvingsdossier in orde *) geen openstaande facturen hebben 4)Annulatie van inschrijvingen *Annulatie tot 1 week voor de opvang is gratis. *Bij annulatie tussen 1 week en 1 dag voor de opvang wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 5 EUR per dag/per kind. *Bij annulatie de dag van de opvang wordt de dagprijs en de maaltijd aangerekend. *Bij niet-annulatie wordt de dagprijs + maaltijd aangerekend. *Een inschrijving kan enkel kosteloos geannuleerd worden tussen 1 week voor en de dag van de opvang in uitzonderlijke situaties (v.b. flexibele uurregeling op het werk, ziekte binnen het gezin,..). Hiervoor is een attest van de werkgever of de dokter noodzakelijk. 5) Voorrangsregels * Volgens inschrijvingsdatum * Voorrang geven aan werkende ouders (in loondienst of zelfstandigen) 11

12 (bij twijfel kan attesten van de werkgever opgevraagd worden) Of ouders die omwille van medische redenen niet voor hun kinderen kunnen zorgen (attest dokter noodzakelijk) Bij overbezetting worden de oudsten doorverwezen naar sportkamp, speelpleinwerking. ( Indien aanbod) 6) Op de O.C.M.W. -raad d.d. 31/03/2010 werd volgende beslissing genomen m.b.t. buitenschoolse kinderopvang : Behoud van huidig medicatiebeleid (zie punt 22 huishoudelijk reglement) met volgende aanvulling voor voorgeschreven geneesmiddelen: Als een arts een geneesmiddel voorschrijft dat tijdens de opvanguren toegediend moet worden, kan dit alleen als dit geneesmiddel voorzien is van een attest van die arts of een attest van de apotheker. De attesten bevatten volgende informatie: - Naam van de voorschrijver - Naam van de apotheker (indien attest van de apotheker) - Naam van het kind - Naam van het geneesmiddel - Afleveringsdatum - Dosering van het geneesmiddel - Wijze van toediening - De einddatum of duur van de behandeling. Zonder bovengenoemd attest kan voorgeschreven medicatie niet worden toegediend in de opvang. Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de annex van het huishoudelijk reglement en verklaart zich hiermee akkoord Datum Handtekening: 12

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1 Identificatie voorziening. 1.2 Bereikbaarheid HUISHOUDELIJK. Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel REGLEMENT

1. ALGEMEEN. 1.1 Identificatie voorziening. 1.2 Bereikbaarheid HUISHOUDELIJK. Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel REGLEMENT Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie vanaf 09/09/ 2013 1. ALGEMEEN 1.1 Identificatie voorziening Organiserend bestuur Gemeentebestuur Schelle Fabiolalaan 55 2627 Schelle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje 'T SPRINGVEERTJE Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje ALGEMEEN t Springveertje staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het initiatief stelt zich in regel met de eisen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement 2014-2015

Huishoudelijk reglement 2014-2015 Huishoudelijk reglement 2014-2015 Initiatief voor buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 12 jaar Inhoudsopgave 1. Contactgegevens... 3 1.1 Organiserend bestuur... 3 1.2 Contactpersoon... 3 2.

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /8 3-05-205 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN INHOUD 1. Welkom in de buitenschoolse kinderopvang! 4 2. Locaties

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Algemeen Ons Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is erkend door Kind&Gezin. Wij voldoen aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze 1. ALGEMEEN 1.1. Identificatie voorziening Secretariaat Kobbe en Kozze Gemeentebestuur Zwijndrecht Dienst Welzijnszaken Binnenplein 1 2070 Zwijndrecht

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang De Puzzel is erkend door Kind en Gezin. Wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Organiserend bestuur De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vzw t Ittertuintje Opitterkiezel 240 3960 Bree Opitter Secretariaat : Tel : 089864353 Opvang : Tel : 089864093 Algemeen Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang t Ittertuintje

Nadere informatie

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM IBO DE WIEBELBOOM INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM SCHOOLSTRAAT 5 2820 BONHEIDEN tel. 015/.... gsm 04../...... mail: dewiebelboom@bonheiden.be Dexia -.-.. 1. GEGEVENS VAN HET KIND Naam:.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement: IBO De Duiventil

Huishoudelijk reglement: IBO De Duiventil Huishoudelijk reglement: IBO De Duiventil Algemeen Het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) De Duiventil is erkend door Kind en Gezin en wordt gesubsidieerd door FCUD. Het voldoet aan de eisen die

Nadere informatie

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45.

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45. Waarom dit huisreglement Graag willen we jullie via dit huisreglement een beetje wegwijs maken in onze krubbe Het Babyhuisje Dit zal jullie, zoon / dochter als ook helpen bij het verblijf in het Babyhuisje,

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK Algemeen De opvang is een organisatie van het gemeentebestuur van Gooik en wordt ingericht voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde

Nadere informatie

huishoudelijk reglement schooljaar 2015 2016

huishoudelijk reglement schooljaar 2015 2016 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN CORRESPONDENTIEADRES: IBO de Rivieren Mathieu de Jongelaan 40 1083 Ganshoren Tel/fax: 02 / 420 43 76 COORDINATOREN: Sofie Eggers sofie@iboderiveren.be 0495 / 812 614 Jamal Louahrani

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO)

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO) OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LAARNE Nerenweg 3 9270 Kalken tel. : 09/365.46.90 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO) IBO t Keikopje te Laarne 09/366.39.17 IBO

Nadere informatie

Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs.

Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Samenstelling en redactie: Afdeling buitenschoolse kinderopvang Verantwoordelijke uitgever: Steven

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang 8200 brugge 8310 brugge t 050 39 03 05 t 050 37 58 72

stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang 8200 brugge 8310 brugge t 050 39 03 05 t 050 37 58 72 stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang Kinderclub De Paddestoel Kinderclub t Ravotterke sint-arnolduslaan 26 dries 2a 8200 brugge 8310 brugge t 050

Nadere informatie

De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties.

De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Sociale dienst zorgverlening contactpersoon An Schroyens Coördinator BKO telefoon 015 25 76 98 fax 015 25 79 79 e-mail bko@ocmw-heist-op-den-berg.be adres OCMW Stationsstraat 2 2220 Heist-op-den-Berg Huishoudelijk

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Crème Crèche

Huishoudelijk Reglement Crème Crèche Huishoudelijk Reglement Crème Crèche Contactgegevens verantwoordelijke Voet Joy Jeanne hellemansstraat 7, 2800 Mechelen 0497/99 88 34 Ondernemingsnummer : Contactgegevens Kinderdagverblijf Crème Crèche

Nadere informatie

Gemeentelijke kinderopvang Moerbeke

Gemeentelijke kinderopvang Moerbeke Gemeentelijke kinderopvang Moerbeke Huishoudelijk reglement Algemeen 1. Organiserend bestuur De voor- en naschoolse opvang, met dagopvang, wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Moerbeke-Waas,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG GLABBEEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG GLABBEEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG GLABBEEK 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Organisator Het gemeentebestuur van Glabbeek is de organisator voor de hieronder opgesomde kinderopvanglocaties. Rechtsvorm:

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

Molenveld 85. 1982 Elewijt

Molenveld 85. 1982 Elewijt ORGANISATOR EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Feitelijke vereniging Kinderdagverblijf De Honingboom De.honingboom@gmail.com Telefoonnummer: 015/62.04.28 Ondernemingsnummer: 0843.231.787 OPENINGSDAGEN EN UREN Maandag

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE BURCHT Inhoudstafel HUISREGLEMENT ZONZOLDER Pagina A. ALGEMENE INFORMATIE 3 1. Het beheer en de leiding. 3 2. Algemene werking. 4 DOELGROEP EN CAPACITEIT 4 PERSONEEL 4 OPNAMEBELEID

Nadere informatie

Kinderopvang Opvanggezinnen

Kinderopvang Opvanggezinnen Kinderopvang Opvanggezinnen opvanggezinnen@leuven.be 016/27 28 46/47 HUISHOUDELIJK REGLEMENT: DIENST OPVANGGEZINNEN 1.BEREIKBAARHEID Tel. (016) 27 28 46/47 e-mail: opvanggezinnen@leuven.be openingsuren:

Nadere informatie

ons kenmerk - mail bkingelmunster@gmail.com

ons kenmerk - mail bkingelmunster@gmail.com Stationsstraat 40-42 - 8770 Ingelmunster villamax@ingelmunster.be - www.villamax.be uw bericht van - uw kenmerk - ons kenmerk - bijlagen contactpersoon Dominik Ronse tel 0497 58 31 20 mail bkingelmunster@gmail.com

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BKO De rakkertjes BKO De sloebertjes

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BKO De rakkertjes BKO De sloebertjes HUISHOUDELIJK REGLEMENT BKO De rakkertjes BKO De sloebertjes De gemeenteraad van Stabroek keurde in de zitting van 28/10/2013 met eenparigheid van stemmen het huishoudelijk reglement van de dienst buitenschoolse

Nadere informatie

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede KINDEROPVANG TE LEDE v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, Augustus 2012 9. Thuisoppas voor zieke kinderen VOORWOORD Beste ouders en toekomstige ouders, Deskundig gevormde medewerkers komen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maart 2015 1 Kinderdagverblijf De Honingboom Molenveld 85 1982 Elewijt de.honingboom@gmail.com Telefoonnummer: 015/62.04.28 OPENINGSDAGEN EN - UREN Maandag Dinsdag 7.00u - 18.00u

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement IBO Nevele Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang

Huishoudelijk reglement IBO Nevele Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Huishoudelijk reglement IBO Nevele Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator... 3 1.2 Verantwoordelijke en kinderopvanglocaties... 3 2 HET BELEID... 5 2.1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SPEELHUIS SLOEBERKE Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang Opwijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SPEELHUIS SLOEBERKE Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang Opwijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELHUIS SLOEBERKE Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang Opwijk Maart 2015 Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2015 In opdracht: Katleen Biesemans Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Inhoudstafel PERSTRAAT 8 / 9120 HAASDONK / INFO@SCHOOLVRIJ.BE

Inhoudstafel PERSTRAAT 8 / 9120 HAASDONK / INFO@SCHOOLVRIJ.BE Inhoudstafel 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. BELEID & WERKING... 4 2.1 Pedagogisch beleid... 4 2.2 Beleid rond betrokkenheid en participatie van het gezin... 4 2.3 Inschrijving en reservatie... 4 2.4 Brengen

Nadere informatie

- De prijs voor een halve dag opvang (7u 13u of 12.30u 18u) is 16

- De prijs voor een halve dag opvang (7u 13u of 12.30u 18u) is 16 REGELS EN AFSPRAKEN Overal gelden regels. Jammer, maar helaas! Ook bij de Makkertjes is dit zo, al hebben wij het liever over afspraken. Want goede afspraken maken goede vrienden en dat willen wij zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 1 Huishoudelijk reglement Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Organisator... 3 1.2 Kinderopvanglocatie en verantwoordelijke... 3 1.3 Telefoon in geval

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst Schriftelijke overeenkomst Tussen De contracthouder De organisator Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen Opvanglocatie Kinderdagverblijf Moeie 18 A 9900 EEKLO 09 377 37 27 Dienst onthaalgezinnen

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBUNDEL. Schooljaar 2014-2015

INSCHRIJVINGSBUNDEL. Schooljaar 2014-2015 INSCHRIJVINGSBUNDEL Schooljaar 2014-2015 Naam en voornaam: Inschrijvingsdatum:. Waarborg gestort: ja - neen Bundel volledig in orde: ja - neen Opmerkingen:... INSCHRIJVINGSGEGEVENS Schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2014) Remylaan 4b 3018 Wijgmaal 070/24 60 41- bereikbaar van 9u tot 14u Kinderopvang op maat van kinderen en ouders Op maat van medewerkers

Nadere informatie

1. Algemeen 3 1.1. Organisator 1.2. Administratief centrum 1.3. Opvanglocaties 1.4. Coördinatoren van het IBO 1.5. Kind en gezin

1. Algemeen 3 1.1. Organisator 1.2. Administratief centrum 1.3. Opvanglocaties 1.4. Coördinatoren van het IBO 1.5. Kind en gezin 1. Algemeen 3 1.1. Organisator 1.2. Administratief centrum 1.3. Opvanglocaties 1.4. Coördinatoren van het IBO 1.5. Kind en gezin 2. Openingstijden van IBO De Speelclub 4 3. Doelgroep van IBO De Speelclub

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. IBO DE MALLEBOOT (Initiatief Buitenschoolse Opvang)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. IBO DE MALLEBOOT (Initiatief Buitenschoolse Opvang) HUISHOUDELIJK REGLEMENT IBO DE MALLEBOOT (Initiatief Buitenschoolse Opvang) Van toepassing vanaf 1/01/2015 (Aangepast ingevolge raad van bestuur november 2014) 1 ALGEMEEN 1.1 Organiserend bestuur IBO de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Kinderopvang gemeente Boom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken t Beukennootje & t Kersenpitje Beste ouders Alle medewerkers van de Buitenschoolse Kinderopvang heten u van harte welkom! Wij

Nadere informatie

WE STELLEN ONS VOOR. Meer info over onze werking op www.debuiteling.

WE STELLEN ONS VOOR. Meer info over onze werking op www.debuiteling. 1 2 WE STELLEN ONS VOOR DE BUITELING VZW organiseert kwalitatieve Nederlandstalige buitenschoolse opvang binnen de Brusselse vijfhoek, Vorst en Sint Joost ten Node. Onze werking is actief voor en na school,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inhoud 1 ALGEMENE INFORMATIE... 2 1.1 Organisator... 2 1.2 Kinderopvanglocatie(s) en verantwoordelijke... 2 1.3 Telefoon in geval van nood... 4 1.4 Kind en Gezin... 4 2 HET BELEID...

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

Tarief kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen

Tarief kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen - DEPARTEMENT ONDERWIJS, OPVOEDING EN JEUGD - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ONDERMEER KINDEROPVANG, HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS- ACTIVITEITEN. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Stationstraat 116 A Retieseweg 62 2440 Geel. Telefoon Stationsstraat: 0485/93.71.73 Telefoon Retieseweg: 0485/93.71.00. Mail: info@troetelland.

Stationstraat 116 A Retieseweg 62 2440 Geel. Telefoon Stationsstraat: 0485/93.71.73 Telefoon Retieseweg: 0485/93.71.00. Mail: info@troetelland. Stationstraat 116 A Retieseweg 62 2440 Geel Telefoon Stationsstraat: 0485/93.71.73 Telefoon Retieseweg: 0485/93.71.00 Mail: info@troetelland.be TROETELLAND Stationstraat 116 A 2440 Geel Tel: 0485/93.71.73

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING JEUNDUI!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING JEUNDUI! HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING JEUNDUI! I. Algemeen I.1. Organiserend bestuur : Speelpleinwerking Jeundui! wordt ingericht door O.C.M.W. Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. Contactpersoon

Nadere informatie

BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huistaak- & Individuele begeleiding. Huishoudelijk reglement: 2013-2014

BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huistaak- & Individuele begeleiding. Huishoudelijk reglement: 2013-2014 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huistaak- & Individuele begeleiding Huishoudelijk reglement: 2013-2014 Huishoudelijk reglement 2013-2014 2 Voorwoord Vanaf schooljaar 2013-2014 start vzw HoofdKwartier in samenwerking

Nadere informatie

DOCU/IBO/Onthaalboekje/versie 01.01.2012 Pagina 1 van 18

DOCU/IBO/Onthaalboekje/versie 01.01.2012 Pagina 1 van 18 DOCU/IBO/Onthaalboekje/versie 01.01.2012 Pagina 1 van 18 Inhoud onthaalboekje 1. voorstelling 2. huishoudelijk reglement van het IBO 3. tarieven van het IBO 4. retributiereglement met betrekking tot wanbetalers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 1 januari 2014

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 1 januari 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 1 januari 2014 Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang 1 januari 2014 1 Algemeen Organiserend bestuur p4 Contactpersoon p4 Doelgroepomschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (versie januari 2016)

Huishoudelijk reglement (versie januari 2016) Huishoudelijk reglement (versie januari 2016) 1. Contactpersonen en vestigingsplaatsen Onze initiatieven voor buitenschoolse opvang zijn erkend door Kind & Gezin en worden georganiseerd door vzw De Ukkies:

Nadere informatie

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN.

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. - gh DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013. Gewijzigd

Nadere informatie

De Ballon. Algemeen. Verantwoordelijken

De Ballon. Algemeen. Verantwoordelijken De Ballon Algemeen De Ballon staat onder toezicht van Kind en Gezin. Dit wil zeggen dat wij voldoen aan de voorwaarden inzake lokalen, voeding, hygiëne en veiligheid. Jaarlijks ontvangen jullie een fiscaal

Nadere informatie

VZW IBO DE NERVIER Maarschalk Gerardstraat 10 2000 ANTWERPEN

VZW IBO DE NERVIER Maarschalk Gerardstraat 10 2000 ANTWERPEN VZW IBO DE NERVIER Maarschalk Gerardstraat 10 2000 ANTWERPEN Tel: 03 239 38 11 e-mail: denervier@skynet.be Website : http://www.denervier.be 1 Deze brochure wil u wegwijs maken in ons initiatief voor buitenschoolse

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KINDERDAGVERBLIJF DE UKKIES (versie 2015-05)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KINDERDAGVERBLIJF DE UKKIES (versie 2015-05) HUISHOUDELIJK REGLEMENT KINDERDAGVERBLIJF DE UKKIES (versie 2015-05) 1. ALGEMENE GEGEVENS Organiserend bestuur V.Z.W. De Ukkies Directeur: Kristin Dayers Erasmuslaan 14, 3500 Hasselt Tel.: 011/21 21 15

Nadere informatie

Kinderopvang in Oostrozebeke

Kinderopvang in Oostrozebeke afdeling vrije tijd dienst kinderopvang lokaal overleg kinderopvang Kinderopvang in Oostrozebeke 1. Diensten voor opvanggezinnen 2. Zelfstandige kinderdagverblijven 3. Initiatief buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Algemeen Reglement V1/2015

Algemeen Reglement V1/2015 Reglement Vlaamse Kinderopvang V 1/2015 Pagina 1 (6) Vlaamse Kinderopvang Brusselsesteenweg 743 * 9050 Gentbrugge Tel 0498 38 46 66 www.vlaamsekinderopvang.be 1 Doelgroepomschrijving Algemeen Reglement

Nadere informatie

Speelpleinwerking Spinibo Huishoudelijk Reglement

Speelpleinwerking Spinibo Huishoudelijk Reglement Speelpleinwerking Spinibo Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijk reglement is van toepassing vanaf 01/07/2015. 1 Algemeen 1.1 Organiserend bestuur Speelpleinwerking Spinibo is een initiatief van het

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang Artikel 1. CONTACTGEGEVENS De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Lede.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De Chalet

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De Chalet Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De Chalet ALGEMEEN Kinderdagverblijf Engelbewaarder is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 10 oktober 2014 www.plonspeer.be Plons is een initiatief van Welkom bij Plons Peer Buitenschoolse kinderopvang erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin Huishoudelijk reglement

Nadere informatie