SCHOOLJAARVERSLAG Hoofdkanaal OZ CN Emmer Compascuum. Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl"

Transcriptie

1 SCHOOLJAARVERSLAG Hoofdkanaal OZ CN Emmer Compascuum Tel

2 Schooljaarverslag (SJV) Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode Plaats 7881 CN Emmer Compascuum Telefoon Brinnummer Website Directeur Locatieleider Bevoegd gezag 06YD L.E.M. Meyer-Gerritsen N. Schutte Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Datum vaststelling Handtekening directeur Handtekening MR rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 2 van 26

3 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Leeftijdsopbouw Scholing Ziekteverzuim 1.3 Opbrengsten Eindtoets opbrengsten Tussenopbrengsten LOVS toetsen Opbrengsten sociale competenties Opbrengsten door- en uitstroom Kengetallen functioneren in het VO Extra kengetallen 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie Schooljaarplan Domein 1: Zorg voor Kwaliteit Domein 2: Onderwijs & Leren Domein 3: Zorg & Begeleiding Domein 4: Management & Organisatie Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 2.2 Evaluatie financiën Verantwoording schoolbudgetten 2.3 Relevante ontwikkelingen Voorziene en niet voorziene ontwikkelingen met consequenties voor beleid 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek Themaonderzoek etc. 3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ri&e/etc. 3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc. 3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc. 3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. Kwaliteitscriteria 1 Verantwoording Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 2 Evaluatie Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 3 Analyse en actiepunten In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 4 Kwaliteitscyclus Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 3 van 26

4 Hoofdstuk 1: Kengetallen 1.1 Kengetallen leerlingen Jaar Aantal 0, ,2 % weging Gegevens laatste teldatum landen van herkomst Landen van herkomst Aantal leerlingen Duitsland 1 Polen 1 Totaal 2 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar Leerjaar Totaal Aantal leerlingen eind Aantal leerlingen start Prognose leerlingaantal op basis van gemeentelijke prognose Jaar Aantal Aantal leerlingen met een eigen leerlijn Leerjaar Totaal Rekenen 1 1 Spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Aantal leerlingen met een LGF (Rugzak) Categorie Totaal Cluster 2 REC RENN Aantal leerlingen met verklaring Aspect Totaal Dyslexie Dyscalculie ADHD/PDDNOS Analyse / trends Er is een toenemend aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op onze school. Het aantal LGF leerlingen in met name RENN 4 is gestegen, evenals leerlingen met dyslexie. De stijging is mede te verklaren door een verbetering van de systematische zorgstructuur. Het leerlingenaantal is dit schooljaar wederom teruggelopen. Oorzaak hiervoor is dat er een grotere uitstroom dan instroom is. De instroom van nieuwe leerlingen is laag, doordat er in de huidige wijkpopulatie weinig tot geen 4-jarigen zijn. Er is geen doorstroom in de wijk. Het nieuwbouwproject tegenover de school is tot stilstand gekomen i.v.m. de recessie. Het dorp heeft te maken met leegloop en ontgroening. Daarbij heeft het dorp 7 relatief kleine scholen. Het is de vraag of het realistisch is om 7 scholen in het dorp te willen behouden. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 4 van 26

5 1.2 Kengetallen personeel Leeftijdsopbouw aantal mannen en vrouwen Functie M V < Totaal Directie IB / zorg Leerkr OOP Totaal Overzicht relevante teamscholing / begeleiding Onderwerp / thema teamscholing Organisatie Bouwen aan een Adaptieve School (BAS) Seminarium voor Orthopedagogiek Digitaal rekenonderwijs (Math) Sykli onderwijs Identiteit Onderwijsbureau Meppel Overzicht relevante individuele scholing / begeleiding Onderwerp/thema individuele scholing Naam Organisatie Schoolleidersopleiding N.Schutte P.Muter Lumius Caskonie Herhalingscursus brand en/of levensreddende handelingen N.Schutte Jeurissen opleidingen I.Cremer A.Lukassen P.Muter D. Pomp EHBO P.Muter EHBO Ver. Nieuw Amsterdam VIB D. Pomp Kompas Overzicht ziekteverzuim Gegevens ziekteverzuim onderwijzend personeel Percentage ziekteverzuim eigen school 1,65 3,69 2,85 Landelijk gemiddelde percentage ziekteverzuim PO 6,7 6,7 6,7 Bestuurlijk gemiddelde percentage ziekteverzuim 6,5 6,5 6,5 Overzicht relevante personele ontwikkelingen De school is het schooljaar begonnen met een aantal invalleerkrachten. Twee leerkrachten zijn na hun bevalling- en/of ouderschapverlof in de loop van het schooljaar gedeeltelijk teruggekeerd in de organisatie. Beiden hebben voor fte 0,4612 ontslag genomen. Deze vacatureruimte is voor het overige deel van het schooljaar ingevuld door invalleerkrachten. Bij terugkomst van de leerkrachten na het bevalling- en/of ouderschapverlof is er aandacht besteed aan de nascholing en/of coaching i.v.m. de laatste ontwikkelingen van de school (digitalisering). Waken voor te veel wisselingen in het team om de onderwijskwaliteit te behouden binnen de kleine organisatie. Een goede borging van BAS en WMK is noodzakelijk om evt. invalleerkrachten zo snel mogelijk in te werken. De kwaliteit van het onderwijs wordt blijvend geborgd door invalleerkrachten te kiezen die bekend zijn met het onderwijskwaliteitssysteem BAS. Door verdere terugloop in personele bezetting moeten meerdere taken over minder personeelsleden worden verdeeld. Taakverdeling zal zorgvuldig moeten gebeuren i.v.m. taakbelasting. Ondersteunende taken zoveel mogelijk afstoten naar Ouderraad en vrijwilligers. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 5 van 26

6 1.3 Opbrengsten Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de resultaten voor de eindopbrengsten, de tussenopbrengsten en de opbrengsten voor door- en uitstroom van onze school. Voor uitgebreide analyses per onderdeel verwijzen wij naar de trendanalyse van de afzonderlijke toetsen Eindopbrengsten Roodgekleurde resultaten liggen onder de ondergrenzen inspectie. Oranjegekleurde resultaten liggen onder het landelijk gemiddelde. Groengekleurde resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde. Blauwgekleurde resultaten met de toevoeging excellent liggen boven de bovengrens van de inspectie. Gegevens CITO Eindtoets Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen Schoolscore gecorrigeerde score LG (indien 10 leerlingen in groep 8) Nvt Nvt nvt Schoolscore ruwe score LG (indien < 10 leerlingen in groep 8) Nvt Nvt nvt Ongecorrigeerde standaardscore 532, ,4 Percentage leerling-gewicht van de school 16% 18 % 19 % Inspectienorm behorende bij de schoolgroep 532,8 532,4 532,3 Niet deelnemende of niet meetellende leerlingen Nr Reden Aantal Aantal Aantal Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 2 Leerlingen die een lgf-, sbo-indicatie hebben en als gevolg van beperkte capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep. 3 Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands niet goed beheersen Resultaten taal Taal totaal 74,4 71,5 69,6 Schrijven van teksten 24,9 23,6 21,8 Spellen van niet-werkwoorden 7,2 7,7 7,2 Spellen van werkwoorden 6,8 6,5 6,4 Begrijpend lezen 21,6 20,7 20,8 Woordenschat 13,9 12,9 13,6 Resultaten rekenen Rekenen totaal 39,5 46,8 40,3 Getallen en bewerkingen 16,9 19,6 17,2 Verhoudingen, breuken en procenten 13,2 15,7 13,5 Meten, meetkunde, tijd en geld 9,5 11,3 9,6 Resultaten studievaardigheden Studievaardigheden totaal 28,0 31,5 27,8 Hanteren van studieteksten 7,9 7,7 7,1 Hanteren van informatiebronnen 6,5 7,9 6,9 Kaartlezen 6,9 7,3 6,7 Lezen van schema s, tabellen en grafieken 6,9 8,4 7,1 Resultaten wereldoriëntatie Wereldoriëntatie totaal 65,7 69,7 62,9 Aardrijkskunde 21,7 23,8 20,5 Geschiedenis 22,3 23,5 21,9 Natuuronderwijs 21,7 22,2 20,4 rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 6 van 26

7 Analyse / trends Er is een sterk wisselend beeld tussen de diverse jaargroepen. Dit heeft te maken met de kindkenmerken en hun capaciteiten. De ingeslagen weg van handelings- en opbrengstgericht onderwijs wordt voortgezet i.v.m. de voldoende resultaten van de afgelopen schooljaren. Gegevens CITO Entreetoets Vanaf schooljaar kunnen scholen zich niet meer verantwoorden voor de eindresultaten op basis van de resultaten Entreetoets groep 7. Onderstaande inspectienormen en schoolresultaten zijn voor de desbetreffende scholen derhalve alleen van toepassing voor de verantwoording van de eindopbrengsten tot en met het schooljaar Roodgekleurde resultaten liggen onder de ondergrenzen inspectie. Oranjegekleurde resultaten liggen onder het landelijk gemiddelde. Groengekleurde resultaten liggen boven de bovengrens van de inspectie. Inspectienormen Cito Entreetoets vanaf Ondergrens Land. gemiddelde Bovengrens Totaal (LG rapport geldt voor alle scholen) 281,6 290,4 299,2 Norm Taal 150,8 155,0 159,1 Norm Rekenen 76,4 79,3 82,3 Gegevens CITO Entreetoets groep Aantal leerlingen Schoolscore 283,1 280,4 (vanaf 2010:gecorrigeerde score LG) Resultaten taal (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Schrijven van teksten 38,3 37,0 Persoonsvorm Spellen van werkwoorden 20,9 18,7 Spellen van niet-werkwoorden 18,7 20,0 Begrijpend lezen 34,5 32,9 Woordenschat 37,2 39,1 Resultaten rekenen (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Getallen en bewerkingen 30,2 30,2 Verhoudingen, breuken en procenten 16,5 16,1 Meten, meetkunde, tijd en geld 33,6 34,0 Studievaardigheden (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Hanteren van studieteksten 13,6 14,1 Hanteren van informatiebronnen 14,1 13,6 Kaartlezen 13,1 13,1 Lezen van schema s, tabellen en grafieken 13,3 12,7 Analyse / trends De Entreetoets wordt niet meer afgenomen, omdat de doorgaande lijn van LOVS CITO wordt doorbroken. Het analyseren van de gegevens en het handelingsgericht werken wordt bemoeilijkt doordat er twee verschillende toetsinstrumenten worden gebruikt. De toetsen voor studievaardigheden zijn aangeschaft om een completer beeld te verkrijgen. De Plaatsingswijzer vanuit LOVS CITO zal vanaf groep 6 worden ingevuld om de leerlingen te volgen. Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig VO advies. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 7 van 26

8 1.3.2 Tussenopbrengsten (M) Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen inspectie (indien deze er is). Oranjegekleurde zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. Groep LVS toetsen Groep 1 Taal voor Kleuters Ordenen Rekenen voor Kleuters Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 2 Taal voor Kleuters Ordenen 67 Rekenen voor Kleuters Beginnende geletterdheid woordenschat Beginnende geletterdheid analyse Beginnende geletterdheid synthese Beginnende geletterdheid letterkennis Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 3 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend luisteren Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 4 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 5 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 6 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 7 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen 46 41% 50% Rekenen en wiskunde 98 5% 33% Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 8 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen 66 27% 40% Rekenen en wiskunde 110 0% 11% Spelling NWW Spelling WW Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 8 van 26

9 Opbrengsten Beginnende geletterdheid en gecijferdheid Voor de kleutertoetsen hanteert de inspectie geen normering. Maak een keuze uit onderstaande toetsen. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de onze eigen norm. Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. Cito Taal v kl. Landelijk gemiddelde Eigen norm Cito Groep 1 M 51, Groep 2 M 62, Groep 1 E 57, Groep 2 E 67, Cito Ordenen Landelijk gemiddelde Eigen norm Cito Groep 1 M 37,8 39 Groep 2 M 51, Groep 1 E 45,1 45 Groep 2 E 57, Cito Rekenen voor Kleuters Landelijk gemiddelde Cito Eigen norm Groep 1 M 65, Groep 2 M 80, Groep 1 E 69, Groep 2 E 87, Letterkennis Protocol dyslexie Groep 2 M Groep 2 E Eigen norm % leerlingen kent 9 letters 80 % leerlingen kent 15 letters - 78 % 91 % 73 % 67 % 91 % Analyse / trends Resultaten zijn goed. Voortzetten van het huidige beleid: structureel extra onderwijstijd inplannen voor taal- en rekenactiviteiten. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 9 van 26

10 Opbrengsten Cito Technisch Lezen DMT Inspectienormen Cito DMT: ondergrenzen inspectie gemiddelde vaardigheidsscore Oude versie Nieuwe versie Nieuwe versie Groep Leeskaart normen vóór aug. 11 normen vanaf aug. 11 Norm Norm Norm Norm Norm midden Norm midden eind midden eind eind Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Technisch lezen DMT M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 k1, Groep 4 k1,2, Groep 5 k Cito Technisch lezen DMT E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 k1,2, Groep 4 k 1,2, Groep 5 k Analyse / trends De groepen scoren op de E-toetsen allen boven de ondergrens van de inspectie. De groep die op de M- toets nog beneden de ondergrens van de inspectie scoorde, scoort op de E-toets zelfs boven de eigen schoolnorm. De andere groepen scoren op de E-toets nog onder de eigen schoolnorm. Twee van de drie groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. voorgaande schooljaren, op de E-toets laat nog één groep een dalende lijn zien. Het ingezette beleid wordt gecontinueerd. Voor de huidige groepen 3 t/m 5 wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 10 van 26

11 Opbrengsten Cito Leestechniek / Leestempo Inspectienormen Cito Leestechniek en Leestempo LTT: ondergrenzen gemiddelde vaardigheidsscore LTT Versie 2004 Versie 2009 normen vóór aug 2011 Versie 2009 normen vanaf aug 2011 Norm Norm Leestechniek norm Leestempo norm Leestechniek Norm Leestempo norm Groep M E M E M E M E M E Groep Groep Groep Groep Groep Groep 8 72 Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito LT Ondergrens Eigen norm M-toets Inspectie v-score Groep 3 techniek Groep Groep Groep (O) Groep 7 70/ (O) Groep 8 72/ (O) 92 (O) 166 Cito LT E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 techniek Groep 3 tempo Groep Groep Groep Groep (O) Groep 8 Analyse / trends De E-toetsen laten een betere score zien dan de M-toetsen. De groepen scoren boven de inspectienorm m.u.v. groep 3. De groepen laten op de E-toetsen een stijgende lijn zien t.o.v. voorgaande schooljaren, m.u.v. groep 5. Het ingezette beleid (extra leestijd) wordt gecontinueerd. Voor de huidige groepen 3 t/m 7 wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. In de groepsplannen worden leerlingen die uitvallen in de minimumgroep geplaatst, zodat zij meer begeleide leesinstructie krijgen. Tevens krijgen deze leerlingen leesoefeningen mee om thuis extra te oefenen. De ouders zullen instructie krijgen hoe zij thuis kunnen helpen bij het (voor)lezen. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 11 van 26

12 Opbrengsten Cito Begrijpend Lezen Inspectienormen Cito Begrijpend lezen (BL): ondergrenzen inspectie gemiddelde vaardigheidsscore Oude versie Nieuwe versie Nieuwe versie vanaf Groep Schoolgroep vóór Norm M Norm M Norm M < 15% gewogen leerlingen % gewogen leerlingen < 15% gewogen leerlingen % gewogen leerlingen < 15% gewogen leerlingen 45 Max 25% D/E 45 15% gewogen leerlingen 40 Max 30% D/E 38 < 15% gewogen leerlingen 54 Max 25% D/E 55 15% gewogen leerlingen 50 Max 30% D/E 47 Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Begrijpend Lezen M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen lln % gewogen lln % gewogen lln Groep Groep Groep 7 30 % D-E 25 % 46 41% 50% Groep 8 30 % D-E 25 % 66 27% 40% Cito Begrijpend Lezen E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score O of N *) O of N *) % gewogen ll O of N *) % gewogen ll O of N *) % gewogen ll Groep Analyse / trends De meeste groepen behalen onvoldoende scores. Alle groepen scoren onder de inspectienorm m.u.v. groep 6. Voor groep 4 is dit jaar geen cito-m begrijpend lezen afgenomen. De cito E-toets wordt als 0 meting gebruikt om de doelen voor start groep 5 te kunnen vaststellen voor het groepsplan. In het schooljaar het ingezette beleid intensiever inzetten en zo nodig aanpassen. M.i.v. het schooljaar is de onderwijstijd voor het begrijpend lezen uitgebreid door gebruik te maken van Nieuwsbegrip XL. De oude methode Goed Gelezen is verwijderd. Naast Nieuwsbegrip XL wordt de methode Goed Begrepen gehanteerd. De leerkrachten leren de leerlingen om de juiste leesstrategieën toe te passen. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. Leerkrachten zullen gebruik gaan maken van de toolkit begrijpend lezen en hier instructie voor krijgen tijdens een thema-vergadering. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 12 van 26

13 Opbrengsten Cito Spelling Voor de spellingtoetsen hanteert de inspectie geen normering. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Spelling Landelijk Eigen norm M-toets gemiddelde v-score Groep 3 106, Groep 4 118, Groep 5 125, Groep 6 133, Groep 7 138, Groep 8 141, Groep 8 ww 108, Cito Spelling Landelijk Eigen norm E toets gemiddelde v-score Groep 3 111, Groep 4 120, Groep 5 130, Groep 6 137, Groep 7 139, Groep 7 ww 96, Analyse / trends Groep 3, 5, 6 en 8 hebben de schoolnorm op de M-toets niet behaald. Groep 3, 4 en 7 hebben de schoolnorm op de E-toets niet behaald De groepen 5, 6, 7 en 8 behalen over meerdere jaren de schoolnorm niet. De schoolnormen waren voor Cito spelling de voorgaande jaren erg hoog vastgesteld en zijn m.i.v. het schooljaar aangepast. Het ingezette beleid wordt gecontinueerd. De methodiek zo leren kinderen lezen en spellen wordt ingezet voor alle groepen. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. De groepen 5 t/m 8 zullen naast de methode Taaljournaal ook gebruik maken van de spellingsmethode Taal op Maat. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 13 van 26

14 Opbrengsten Cito Woordenschat Voor de woordenschattoetsen hanteert de inspectie geen normering. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Woordenschat M-toets Landelijk gemiddelde Eigen norm v-score Groep 3 40, Groep 4 51, Groep 5 62, Groep 6 73, Groep 7 85, Groep Cito Woordenschat E toets Landelijk gemiddelde Eigen norm v-score Groep 3 47, Groep 4 57, Groep 5 66, Groep 6 77, Groep 7 88, Analyse / trends De groepen 3 en 6 scoren op de M-toets voldoende, de groepen 4, 5, 7 en 8 scoren onvoldoende. De groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. vorig schooljaar m.u.v. de groepen 3 en 7. De groepen 3 en 7 scoren op de E-toets voldoende, de groepen 4, 5 en 6 scoren onvoldoende. De groepen laten een dalende lijn zien op de E-toets t.o.v. vorig schooljaar m.u.v. de groepen 5 en 7. De groepen 4 en 5 scoren op de M- en E-toets onvoldoende. Het voortzetten van het visualiseren van woorden d.m.v. woordweb en woordmuren in de onderbouw en Posterproject in de bovenbouw. Voor de huidige groepen 4 en 5 zal het komende schooljaar extra worden ingezet op het aanbieden van woorden middels Posterproject en via Nieuwsbegrip XL. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 14 van 26

15 Opbrengsten Cito Rekenen & Wiskunde Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Rekenen Alg. M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen ll % gewogen ll Groep % gewogen ll Groep Groep Groep Groep 7 30 % D-E 98/25 % D-E 98 5% 33 % Groep 8 30 % D-E 102/25 % D-E 110 0% 11 % Cito Rekenen Alg. E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen ll % gewogen ll Groep Groep Groep Groep Groep 7 30 % D-E 99/25 % D-E % 40% Analyse / trends % gewogen ll De groepen 3, 4, 6 en 8 scoren op de M-toets voldoende, de groepen 5 en 7 scoren onvoldoende. Groep 7 scoort onder de ondergrens van de inspectie. De groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. vorige schooljaren. De groepen 3, 4 en 6 scoren op de E-toets voldoende, de groepen 5 en 7 scoren onvoldoende en onder de ondergrens van de inspectie. De groepen laten een dalende lijn zien op de E-toets t.o.v. vorig schooljaren. De groepen 5 en 7 scoren op de M- en E-toets onvoldoende. De groepen die onvoldoende scoren zijn groepen met een laag leerlingenaantal. Schooljaar is het implementatietraject van de rekenmethodiek Math begonnen. Dit implementatietraject zal zijn voortgang vinden in schooljaar Leerkrachten zullen dit schooljaar ook verder worden begeleid in het werken met deze methodiek. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 15 van 26

16 Opbrengsten Sociale Competenties ZIEN Norm inspectie nog niet bekend Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de onze eigen norm Naam toets: ZIEN Eigen doel / norm Max % onvoldoende*) % onvoldoende % onvoldoende % onvoldoende Groep 1 15 % nvt nvt 0 % Groep 2 15 % nvt nvt 0 % Groep 3 15 % nvt nvt 13 % Groep 4 15 % nvt nvt 41 % Groep 5 15 % nvt nvt 15 % Groep 6 15 % nvt nvt 26 % Groep 7 15 % nvt nvt 36 % Groep 8 15 % nvt nvt 0 % Analyse / trends De percentages geven een vertekend beeld door het aantal leerlingen in de diverse groepen. Groep 3, 5 en groep 7 hebben kleine aantallen leerlingen. Voor de groepen met onvoldoende scores zijn pedagogische groepsplannen gemaakt. Groep 7 (6 lln.) scoort onvoldoende i.v.m. 1 LGF leerling met specifieke onderwijsbehoefte en 1 leerling met gedragsproblematiek. De leerling met gedragsproblematiek heeft inmiddels gekozen voor een andere school. Groep 4 scoort onvoldoende i.v.m. meerdere leerlingen met gedragsproblematiek. Voor de groepen die boven de norm scoren worden pedagogische groepsplannen opgesteld. Deze plannen worden gedurende het schooljaar bijgesteld. Voor de leerlingen die individueel boven de norm scoren wordt de lijst van Zien in het voorjaar nogmaals volledig ingevuld om te bekijken of er verschillen zijn waar te nemen en zodoende de planmatige aanpak heeft gewerkt. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 16 van 26

17 1.3.3 Opbrengsten door- en uitstroom Gegevens doorstroom en verwijzing % leerlingen dat op 1 oktober 12 jaar of ouder is (indicatie max. 5%) 2 % 4 % Percentage zittenblijvers in groep 1 en 2*)(indicatie inspectie: maximaal 12 %) 0 % 5 % Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8 (norm inspectie: maximaal 3 %) 0 % 3% Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool 2 3 Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool 3 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO 1 0 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (Expertisecentra 1 t/m 4) 0 1 *)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet). Gegevens uitstroom VO met met LWOO LWOO Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO 0 1 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: HAVO 5 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VWO 1 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Gymnasium 0 0 Analyse / trends Dit schooljaar zijn diverse leerlingen uitgestroomd wegens verhuizingen i.v.m. echtscheidingen. Leerlingen stromen uit naar verwachting passend bij de leerlingenpopulatie. Doublures zijn binnen de norm en komen incidenteel voor. Huidige beleid continueren. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 17 van 26

18 1.4 Kengetallen functioneren in het vervolgonderwijs Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen na 3 jaar Resultaten VO Indicatie inspectie In 2009 uitgestroomde In 2010 uitgestroomde leerlingen leerlingen Volgens advies minimaal 75% 91 % 79 % Hoger dan advies maximaal 25% 9 % 0 % Lager dan advies maximaal 25% 0 % 21 % Analyse / trends Het verwijzingsbeleid is binnen de norm. Continueren van het ingezette beleid. Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer ingevuld vanuit LOVS Cito om tot een goed advies te komen gezamenlijk met de Cito Eindtoets. 1.5 Extra kengetallen Opbrengsten Eigen Leerlijn Inspectienormen rendement Eigen Leerlijn Aantal leerlingen met eigen leerlijn Aantal leerlingen dat zich naar verwachting ontwikkelt (beoogde tussendoel haalt) > 6 Min 80% A. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Aantal leerlingen met een Eigen Leerlijn, waarvoor een 5 6 Ontwikkelingsperspectief is opgesteld Aantal Rugzakleerlingen met een Eigen Leerlijn, waarvoor een 0 0 Ontwikkelingsperspectief is opgesteld Aantal leerlingen met een eigen leerlijn dat het beoogde tussendoel haalde 3 4 Aantal Rugzakleerlingen zonder een Eigen Leerlijn (bijv. RENN4 en Cluster 2) 2 4 Analyse / trends Er is een lichte stijging waar te nemen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De leerlingen met een eigen leerlijn halen over het algemeen de gestelde tussendoelen. Sommige leerlingen zijn pas vanaf het tweede gedeelte van het schooljaar begonnen met hun eigen leerlijn. Doorgaan met het ingezette beleid. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 18 van 26

19 Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar Evaluatie Schooljaarplan Domein 1 Zorg voor kwaliteit Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1 Opbrengsten en toetsing Als de opbrengsten structureel zijn geanalyseerd, Data wall is bijgewerkt, resultaten zijn besproken, als doelen en opbrengsten zijn groepsanalyseformulieren zijn ingevuld en geborgd vervolgstappen zijn genomen 2 Inzicht verkrijgen in onderwijsbehoeften van leerlingenpopulatie 3 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 4 Kwaliteit van het leren en onderwijzen Als duidelijk is waar behoefte aan is en hoe meer uit de leerlingen te halen is Als duidelijk is dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen Als de afspraken zijn vastgelegd en worden toegepast in het onderwijs Deze zijn per leerling bepaald en vastgelegd in de schooladministratie van ParnasSys Deze zijn per leerling bepaald en vastgelegd in de schooladministratie van ParnasSys, leerlingen hebben zich ontwikkeld naar hun mogelijkheden Bas documenten i.c.m. WMK zijn aangepast en geborgd 5 Borging 1-Zorgroute Als de 1-Zorgroute is geborgd De 1-zorgroute is geborgd Zorgplan van MIB verder uitvoeren en borgen, doorlopend 6 Rapportage aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs 7 Sociale veiligheid voor leerlingen en personeel Als Schoolplan, SJP en SJV, schoolgids en verslagen LOVS en leerling- besprekingen zijn opgesteld en ter inzage gegeven Als Veiligheidsbeleid is geborgd en afspraken worden nageleefd Documenten zijn opgesteld en ter inzage gegeven Veiligheidsbeleid is geborgd en afspraken zijn vastgelegd tijdens ARBO vergaderingen SP, SJP, SJV en schoolgids zijn opgesteld en ingevoerd 8 Schoolplan , Schooljaarplan, Schooljaarverslag en Schoolgids Als SP, SJP, SJV en Schoolgids zijn opgesteld en ingevoerd 9 Inspectiemap Als inspectiemap is geactualiseerd Inspectiemap is geactualiseerd en aangepast volgens de richtlijnen SKOD 10 WMK Als WMK is ingevoerd en is gekoppeld aan BAS kwaliteitssysteem 11 Borging documenten Als BAS-, Zorg-, Taalbeleid-, en Veiligheidbeleid- documenten worden geborgd 12 Verhoging resultaten spelling Aantal D en E kinderen op schoolniveau kleiner dan 20%, aantal D en E kinderen op groepsniveau niet hoger dan 20% Tijdens de BASvergaderingen worden de WMK kaarten van hetzelfde thema besproken. Deze documenten zijn besproken volgens de vergaderplanning. Aantal D en E kinderen op schoolniveau 27% Inplannen van ontruiming- en inruimingsoefeningen, doorlopend Plan van aanpak spellingsonderwijs bijstellen rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 19 van 26

20 Domein 2 Onderwijs en Leren Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1 BAS Zelfstandige leerhouding: Tijdsbewustzijn / taakplanning Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd 2 BAS Zelfstandige leerhouding: begeleid zelfstandig leren 3 BAS Interactie: Responsiviteit 4 Borging Voortgezet Technisch Lezen methode 5 Bestaande Spelling methode van Taaljournaal aanpassen volgens de richtlijnen van Zo leren kinderen lezen en spellen 6 Borging Posterproject 7 Aanschaf woordenschattoets Cito groep 8 8 Implementatie Nieuwsbegrip XL 9 Aanbod Kleuterplein 10 Aanschaf ontwikkelingsmaterialen Implementeren digitale rekenmethode MATH 12 Implementatie digitale rekenlicentie Rekentuin Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Als methode is geborgd Als de spellingmethode wordt gehanteerd volgens de richtlijnen van ZLKLS Als het Posterproject is geborgd Als Toets is aangeschaft en wordt afgenomen Leerlingen krijgen een groter begrijpend lezen aanbod door extra oefenmomenten Er is een koppeling gemaakt tussen de keuzes die gemaakt worden vanuit Kleuterplein en het beredeneerd leerstofaanbod. Vanuit de thema s is duidelijk in beeld welke doelen we ermee willen bereiken Als ontwikkelingsmateriaal is aangeschaft Alle groepen werken 5 dagen van de week met de methode MATH Alle kinderen op school werken met de digitale rekenlicentie Rekentuin 13 Schoolbibliotheek Er is een goed overzicht van alle leesboeken op school, er is een registratiesysteem voor alle schoolboeken op school, de schoolbibliotheek is aangevuld Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd Afspraken rondom gebruik methode zijn besproken en vastgelegd Afspraken rondom gebruik methodiek ZLKLS zijn besproken en vastgelegd Posterproject maakt deel uit van het reguliere lesprogramma Toets is aangeschaft en afgenomen Nieuwsbegrip XL is geïmplementeerd De geplande thema s zijn behandeld en geregistreerd. Er is een koppeling met Parnassys gemaakt t.b.v. het LOVS Diverse materialen voor taalontwikkeling zijn aangeschaft Implementatieproces verloopt moeizaam, omdat er veel moet wijzigen binnen het handelen en de vaardigheden van de leerkrachten Rekentuin maakt deel uit van het dagelijks rekenonderwijs Registratiesysteem Educat is aangeschaft, bibliotheek is aangevuld en boeken zijn geregistreerd Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Afgerond Nieuwsbegrip XL borgen en opnemen in plan van aanpak Taalbeleid. Het BOSOS kleutervolgsysteem wordt ingevoerd in het schooljaar Is afgerond rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 20 van 26

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARPLAN 2014-2015 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Rkbs De Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Oog in Al", Montessori

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Oog in Al, Montessori RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Oog in Al", Montessori Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17SK Onderzoeksnummer : 122445 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink Plaats : Wageningen BRIN-nummer : 08WH Onderzoeksnummer : 124879 Datum schoolbezoek : 13 January 2012 Rapport

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 08TJ Onderzoeksnummer : 127187 Datum schoolbezoek : 18 september 2012 Rapport vastgesteld :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL School : De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 Datum schoolbezoek : 26-10-2004 Datum vaststelling : 12 januari 2005 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie