SCHOOLJAARVERSLAG Hoofdkanaal OZ CN Emmer Compascuum. Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl"

Transcriptie

1 SCHOOLJAARVERSLAG Hoofdkanaal OZ CN Emmer Compascuum Tel

2 Schooljaarverslag (SJV) Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode Plaats 7881 CN Emmer Compascuum Telefoon Brinnummer Website Directeur Locatieleider Bevoegd gezag 06YD L.E.M. Meyer-Gerritsen N. Schutte Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Datum vaststelling Handtekening directeur Handtekening MR rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 2 van 26

3 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Leeftijdsopbouw Scholing Ziekteverzuim 1.3 Opbrengsten Eindtoets opbrengsten Tussenopbrengsten LOVS toetsen Opbrengsten sociale competenties Opbrengsten door- en uitstroom Kengetallen functioneren in het VO Extra kengetallen 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie Schooljaarplan Domein 1: Zorg voor Kwaliteit Domein 2: Onderwijs & Leren Domein 3: Zorg & Begeleiding Domein 4: Management & Organisatie Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 2.2 Evaluatie financiën Verantwoording schoolbudgetten 2.3 Relevante ontwikkelingen Voorziene en niet voorziene ontwikkelingen met consequenties voor beleid 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek Themaonderzoek etc. 3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ri&e/etc. 3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc. 3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc. 3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. Kwaliteitscriteria 1 Verantwoording Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 2 Evaluatie Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 3 Analyse en actiepunten In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 4 Kwaliteitscyclus Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 3 van 26

4 Hoofdstuk 1: Kengetallen 1.1 Kengetallen leerlingen Jaar Aantal 0, ,2 % weging Gegevens laatste teldatum landen van herkomst Landen van herkomst Aantal leerlingen Duitsland 1 Polen 1 Totaal 2 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar Leerjaar Totaal Aantal leerlingen eind Aantal leerlingen start Prognose leerlingaantal op basis van gemeentelijke prognose Jaar Aantal Aantal leerlingen met een eigen leerlijn Leerjaar Totaal Rekenen 1 1 Spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Aantal leerlingen met een LGF (Rugzak) Categorie Totaal Cluster 2 REC RENN Aantal leerlingen met verklaring Aspect Totaal Dyslexie Dyscalculie ADHD/PDDNOS Analyse / trends Er is een toenemend aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op onze school. Het aantal LGF leerlingen in met name RENN 4 is gestegen, evenals leerlingen met dyslexie. De stijging is mede te verklaren door een verbetering van de systematische zorgstructuur. Het leerlingenaantal is dit schooljaar wederom teruggelopen. Oorzaak hiervoor is dat er een grotere uitstroom dan instroom is. De instroom van nieuwe leerlingen is laag, doordat er in de huidige wijkpopulatie weinig tot geen 4-jarigen zijn. Er is geen doorstroom in de wijk. Het nieuwbouwproject tegenover de school is tot stilstand gekomen i.v.m. de recessie. Het dorp heeft te maken met leegloop en ontgroening. Daarbij heeft het dorp 7 relatief kleine scholen. Het is de vraag of het realistisch is om 7 scholen in het dorp te willen behouden. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 4 van 26

5 1.2 Kengetallen personeel Leeftijdsopbouw aantal mannen en vrouwen Functie M V < Totaal Directie IB / zorg Leerkr OOP Totaal Overzicht relevante teamscholing / begeleiding Onderwerp / thema teamscholing Organisatie Bouwen aan een Adaptieve School (BAS) Seminarium voor Orthopedagogiek Digitaal rekenonderwijs (Math) Sykli onderwijs Identiteit Onderwijsbureau Meppel Overzicht relevante individuele scholing / begeleiding Onderwerp/thema individuele scholing Naam Organisatie Schoolleidersopleiding N.Schutte P.Muter Lumius Caskonie Herhalingscursus brand en/of levensreddende handelingen N.Schutte Jeurissen opleidingen I.Cremer A.Lukassen P.Muter D. Pomp EHBO P.Muter EHBO Ver. Nieuw Amsterdam VIB D. Pomp Kompas Overzicht ziekteverzuim Gegevens ziekteverzuim onderwijzend personeel Percentage ziekteverzuim eigen school 1,65 3,69 2,85 Landelijk gemiddelde percentage ziekteverzuim PO 6,7 6,7 6,7 Bestuurlijk gemiddelde percentage ziekteverzuim 6,5 6,5 6,5 Overzicht relevante personele ontwikkelingen De school is het schooljaar begonnen met een aantal invalleerkrachten. Twee leerkrachten zijn na hun bevalling- en/of ouderschapverlof in de loop van het schooljaar gedeeltelijk teruggekeerd in de organisatie. Beiden hebben voor fte 0,4612 ontslag genomen. Deze vacatureruimte is voor het overige deel van het schooljaar ingevuld door invalleerkrachten. Bij terugkomst van de leerkrachten na het bevalling- en/of ouderschapverlof is er aandacht besteed aan de nascholing en/of coaching i.v.m. de laatste ontwikkelingen van de school (digitalisering). Waken voor te veel wisselingen in het team om de onderwijskwaliteit te behouden binnen de kleine organisatie. Een goede borging van BAS en WMK is noodzakelijk om evt. invalleerkrachten zo snel mogelijk in te werken. De kwaliteit van het onderwijs wordt blijvend geborgd door invalleerkrachten te kiezen die bekend zijn met het onderwijskwaliteitssysteem BAS. Door verdere terugloop in personele bezetting moeten meerdere taken over minder personeelsleden worden verdeeld. Taakverdeling zal zorgvuldig moeten gebeuren i.v.m. taakbelasting. Ondersteunende taken zoveel mogelijk afstoten naar Ouderraad en vrijwilligers. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 5 van 26

6 1.3 Opbrengsten Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de resultaten voor de eindopbrengsten, de tussenopbrengsten en de opbrengsten voor door- en uitstroom van onze school. Voor uitgebreide analyses per onderdeel verwijzen wij naar de trendanalyse van de afzonderlijke toetsen Eindopbrengsten Roodgekleurde resultaten liggen onder de ondergrenzen inspectie. Oranjegekleurde resultaten liggen onder het landelijk gemiddelde. Groengekleurde resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde. Blauwgekleurde resultaten met de toevoeging excellent liggen boven de bovengrens van de inspectie. Gegevens CITO Eindtoets Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen Schoolscore gecorrigeerde score LG (indien 10 leerlingen in groep 8) Nvt Nvt nvt Schoolscore ruwe score LG (indien < 10 leerlingen in groep 8) Nvt Nvt nvt Ongecorrigeerde standaardscore 532, ,4 Percentage leerling-gewicht van de school 16% 18 % 19 % Inspectienorm behorende bij de schoolgroep 532,8 532,4 532,3 Niet deelnemende of niet meetellende leerlingen Nr Reden Aantal Aantal Aantal Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 2 Leerlingen die een lgf-, sbo-indicatie hebben en als gevolg van beperkte capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep. 3 Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands niet goed beheersen Resultaten taal Taal totaal 74,4 71,5 69,6 Schrijven van teksten 24,9 23,6 21,8 Spellen van niet-werkwoorden 7,2 7,7 7,2 Spellen van werkwoorden 6,8 6,5 6,4 Begrijpend lezen 21,6 20,7 20,8 Woordenschat 13,9 12,9 13,6 Resultaten rekenen Rekenen totaal 39,5 46,8 40,3 Getallen en bewerkingen 16,9 19,6 17,2 Verhoudingen, breuken en procenten 13,2 15,7 13,5 Meten, meetkunde, tijd en geld 9,5 11,3 9,6 Resultaten studievaardigheden Studievaardigheden totaal 28,0 31,5 27,8 Hanteren van studieteksten 7,9 7,7 7,1 Hanteren van informatiebronnen 6,5 7,9 6,9 Kaartlezen 6,9 7,3 6,7 Lezen van schema s, tabellen en grafieken 6,9 8,4 7,1 Resultaten wereldoriëntatie Wereldoriëntatie totaal 65,7 69,7 62,9 Aardrijkskunde 21,7 23,8 20,5 Geschiedenis 22,3 23,5 21,9 Natuuronderwijs 21,7 22,2 20,4 rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 6 van 26

7 Analyse / trends Er is een sterk wisselend beeld tussen de diverse jaargroepen. Dit heeft te maken met de kindkenmerken en hun capaciteiten. De ingeslagen weg van handelings- en opbrengstgericht onderwijs wordt voortgezet i.v.m. de voldoende resultaten van de afgelopen schooljaren. Gegevens CITO Entreetoets Vanaf schooljaar kunnen scholen zich niet meer verantwoorden voor de eindresultaten op basis van de resultaten Entreetoets groep 7. Onderstaande inspectienormen en schoolresultaten zijn voor de desbetreffende scholen derhalve alleen van toepassing voor de verantwoording van de eindopbrengsten tot en met het schooljaar Roodgekleurde resultaten liggen onder de ondergrenzen inspectie. Oranjegekleurde resultaten liggen onder het landelijk gemiddelde. Groengekleurde resultaten liggen boven de bovengrens van de inspectie. Inspectienormen Cito Entreetoets vanaf Ondergrens Land. gemiddelde Bovengrens Totaal (LG rapport geldt voor alle scholen) 281,6 290,4 299,2 Norm Taal 150,8 155,0 159,1 Norm Rekenen 76,4 79,3 82,3 Gegevens CITO Entreetoets groep Aantal leerlingen Schoolscore 283,1 280,4 (vanaf 2010:gecorrigeerde score LG) Resultaten taal (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Schrijven van teksten 38,3 37,0 Persoonsvorm Spellen van werkwoorden 20,9 18,7 Spellen van niet-werkwoorden 18,7 20,0 Begrijpend lezen 34,5 32,9 Woordenschat 37,2 39,1 Resultaten rekenen (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Getallen en bewerkingen 30,2 30,2 Verhoudingen, breuken en procenten 16,5 16,1 Meten, meetkunde, tijd en geld 33,6 34,0 Studievaardigheden (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Hanteren van studieteksten 13,6 14,1 Hanteren van informatiebronnen 14,1 13,6 Kaartlezen 13,1 13,1 Lezen van schema s, tabellen en grafieken 13,3 12,7 Analyse / trends De Entreetoets wordt niet meer afgenomen, omdat de doorgaande lijn van LOVS CITO wordt doorbroken. Het analyseren van de gegevens en het handelingsgericht werken wordt bemoeilijkt doordat er twee verschillende toetsinstrumenten worden gebruikt. De toetsen voor studievaardigheden zijn aangeschaft om een completer beeld te verkrijgen. De Plaatsingswijzer vanuit LOVS CITO zal vanaf groep 6 worden ingevuld om de leerlingen te volgen. Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig VO advies. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 7 van 26

8 1.3.2 Tussenopbrengsten (M) Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen inspectie (indien deze er is). Oranjegekleurde zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. Groep LVS toetsen Groep 1 Taal voor Kleuters Ordenen Rekenen voor Kleuters Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 2 Taal voor Kleuters Ordenen 67 Rekenen voor Kleuters Beginnende geletterdheid woordenschat Beginnende geletterdheid analyse Beginnende geletterdheid synthese Beginnende geletterdheid letterkennis Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 3 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend luisteren Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 4 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 5 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 6 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 7 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen 46 41% 50% Rekenen en wiskunde 98 5% 33% Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 8 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen 66 27% 40% Rekenen en wiskunde 110 0% 11% Spelling NWW Spelling WW Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 8 van 26

9 Opbrengsten Beginnende geletterdheid en gecijferdheid Voor de kleutertoetsen hanteert de inspectie geen normering. Maak een keuze uit onderstaande toetsen. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de onze eigen norm. Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. Cito Taal v kl. Landelijk gemiddelde Eigen norm Cito Groep 1 M 51, Groep 2 M 62, Groep 1 E 57, Groep 2 E 67, Cito Ordenen Landelijk gemiddelde Eigen norm Cito Groep 1 M 37,8 39 Groep 2 M 51, Groep 1 E 45,1 45 Groep 2 E 57, Cito Rekenen voor Kleuters Landelijk gemiddelde Cito Eigen norm Groep 1 M 65, Groep 2 M 80, Groep 1 E 69, Groep 2 E 87, Letterkennis Protocol dyslexie Groep 2 M Groep 2 E Eigen norm % leerlingen kent 9 letters 80 % leerlingen kent 15 letters - 78 % 91 % 73 % 67 % 91 % Analyse / trends Resultaten zijn goed. Voortzetten van het huidige beleid: structureel extra onderwijstijd inplannen voor taal- en rekenactiviteiten. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 9 van 26

10 Opbrengsten Cito Technisch Lezen DMT Inspectienormen Cito DMT: ondergrenzen inspectie gemiddelde vaardigheidsscore Oude versie Nieuwe versie Nieuwe versie Groep Leeskaart normen vóór aug. 11 normen vanaf aug. 11 Norm Norm Norm Norm Norm midden Norm midden eind midden eind eind Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Technisch lezen DMT M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 k1, Groep 4 k1,2, Groep 5 k Cito Technisch lezen DMT E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 k1,2, Groep 4 k 1,2, Groep 5 k Analyse / trends De groepen scoren op de E-toetsen allen boven de ondergrens van de inspectie. De groep die op de M- toets nog beneden de ondergrens van de inspectie scoorde, scoort op de E-toets zelfs boven de eigen schoolnorm. De andere groepen scoren op de E-toets nog onder de eigen schoolnorm. Twee van de drie groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. voorgaande schooljaren, op de E-toets laat nog één groep een dalende lijn zien. Het ingezette beleid wordt gecontinueerd. Voor de huidige groepen 3 t/m 5 wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 10 van 26

11 Opbrengsten Cito Leestechniek / Leestempo Inspectienormen Cito Leestechniek en Leestempo LTT: ondergrenzen gemiddelde vaardigheidsscore LTT Versie 2004 Versie 2009 normen vóór aug 2011 Versie 2009 normen vanaf aug 2011 Norm Norm Leestechniek norm Leestempo norm Leestechniek Norm Leestempo norm Groep M E M E M E M E M E Groep Groep Groep Groep Groep Groep 8 72 Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito LT Ondergrens Eigen norm M-toets Inspectie v-score Groep 3 techniek Groep Groep Groep (O) Groep 7 70/ (O) Groep 8 72/ (O) 92 (O) 166 Cito LT E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 techniek Groep 3 tempo Groep Groep Groep Groep (O) Groep 8 Analyse / trends De E-toetsen laten een betere score zien dan de M-toetsen. De groepen scoren boven de inspectienorm m.u.v. groep 3. De groepen laten op de E-toetsen een stijgende lijn zien t.o.v. voorgaande schooljaren, m.u.v. groep 5. Het ingezette beleid (extra leestijd) wordt gecontinueerd. Voor de huidige groepen 3 t/m 7 wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. In de groepsplannen worden leerlingen die uitvallen in de minimumgroep geplaatst, zodat zij meer begeleide leesinstructie krijgen. Tevens krijgen deze leerlingen leesoefeningen mee om thuis extra te oefenen. De ouders zullen instructie krijgen hoe zij thuis kunnen helpen bij het (voor)lezen. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 11 van 26

12 Opbrengsten Cito Begrijpend Lezen Inspectienormen Cito Begrijpend lezen (BL): ondergrenzen inspectie gemiddelde vaardigheidsscore Oude versie Nieuwe versie Nieuwe versie vanaf Groep Schoolgroep vóór Norm M Norm M Norm M < 15% gewogen leerlingen % gewogen leerlingen < 15% gewogen leerlingen % gewogen leerlingen < 15% gewogen leerlingen 45 Max 25% D/E 45 15% gewogen leerlingen 40 Max 30% D/E 38 < 15% gewogen leerlingen 54 Max 25% D/E 55 15% gewogen leerlingen 50 Max 30% D/E 47 Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Begrijpend Lezen M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen lln % gewogen lln % gewogen lln Groep Groep Groep 7 30 % D-E 25 % 46 41% 50% Groep 8 30 % D-E 25 % 66 27% 40% Cito Begrijpend Lezen E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score O of N *) O of N *) % gewogen ll O of N *) % gewogen ll O of N *) % gewogen ll Groep Analyse / trends De meeste groepen behalen onvoldoende scores. Alle groepen scoren onder de inspectienorm m.u.v. groep 6. Voor groep 4 is dit jaar geen cito-m begrijpend lezen afgenomen. De cito E-toets wordt als 0 meting gebruikt om de doelen voor start groep 5 te kunnen vaststellen voor het groepsplan. In het schooljaar het ingezette beleid intensiever inzetten en zo nodig aanpassen. M.i.v. het schooljaar is de onderwijstijd voor het begrijpend lezen uitgebreid door gebruik te maken van Nieuwsbegrip XL. De oude methode Goed Gelezen is verwijderd. Naast Nieuwsbegrip XL wordt de methode Goed Begrepen gehanteerd. De leerkrachten leren de leerlingen om de juiste leesstrategieën toe te passen. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. Leerkrachten zullen gebruik gaan maken van de toolkit begrijpend lezen en hier instructie voor krijgen tijdens een thema-vergadering. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 12 van 26

13 Opbrengsten Cito Spelling Voor de spellingtoetsen hanteert de inspectie geen normering. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Spelling Landelijk Eigen norm M-toets gemiddelde v-score Groep 3 106, Groep 4 118, Groep 5 125, Groep 6 133, Groep 7 138, Groep 8 141, Groep 8 ww 108, Cito Spelling Landelijk Eigen norm E toets gemiddelde v-score Groep 3 111, Groep 4 120, Groep 5 130, Groep 6 137, Groep 7 139, Groep 7 ww 96, Analyse / trends Groep 3, 5, 6 en 8 hebben de schoolnorm op de M-toets niet behaald. Groep 3, 4 en 7 hebben de schoolnorm op de E-toets niet behaald De groepen 5, 6, 7 en 8 behalen over meerdere jaren de schoolnorm niet. De schoolnormen waren voor Cito spelling de voorgaande jaren erg hoog vastgesteld en zijn m.i.v. het schooljaar aangepast. Het ingezette beleid wordt gecontinueerd. De methodiek zo leren kinderen lezen en spellen wordt ingezet voor alle groepen. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. De groepen 5 t/m 8 zullen naast de methode Taaljournaal ook gebruik maken van de spellingsmethode Taal op Maat. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 13 van 26

14 Opbrengsten Cito Woordenschat Voor de woordenschattoetsen hanteert de inspectie geen normering. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Woordenschat M-toets Landelijk gemiddelde Eigen norm v-score Groep 3 40, Groep 4 51, Groep 5 62, Groep 6 73, Groep 7 85, Groep Cito Woordenschat E toets Landelijk gemiddelde Eigen norm v-score Groep 3 47, Groep 4 57, Groep 5 66, Groep 6 77, Groep 7 88, Analyse / trends De groepen 3 en 6 scoren op de M-toets voldoende, de groepen 4, 5, 7 en 8 scoren onvoldoende. De groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. vorig schooljaar m.u.v. de groepen 3 en 7. De groepen 3 en 7 scoren op de E-toets voldoende, de groepen 4, 5 en 6 scoren onvoldoende. De groepen laten een dalende lijn zien op de E-toets t.o.v. vorig schooljaar m.u.v. de groepen 5 en 7. De groepen 4 en 5 scoren op de M- en E-toets onvoldoende. Het voortzetten van het visualiseren van woorden d.m.v. woordweb en woordmuren in de onderbouw en Posterproject in de bovenbouw. Voor de huidige groepen 4 en 5 zal het komende schooljaar extra worden ingezet op het aanbieden van woorden middels Posterproject en via Nieuwsbegrip XL. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 14 van 26

15 Opbrengsten Cito Rekenen & Wiskunde Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Rekenen Alg. M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen ll % gewogen ll Groep % gewogen ll Groep Groep Groep Groep 7 30 % D-E 98/25 % D-E 98 5% 33 % Groep 8 30 % D-E 102/25 % D-E 110 0% 11 % Cito Rekenen Alg. E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen ll % gewogen ll Groep Groep Groep Groep Groep 7 30 % D-E 99/25 % D-E % 40% Analyse / trends % gewogen ll De groepen 3, 4, 6 en 8 scoren op de M-toets voldoende, de groepen 5 en 7 scoren onvoldoende. Groep 7 scoort onder de ondergrens van de inspectie. De groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. vorige schooljaren. De groepen 3, 4 en 6 scoren op de E-toets voldoende, de groepen 5 en 7 scoren onvoldoende en onder de ondergrens van de inspectie. De groepen laten een dalende lijn zien op de E-toets t.o.v. vorig schooljaren. De groepen 5 en 7 scoren op de M- en E-toets onvoldoende. De groepen die onvoldoende scoren zijn groepen met een laag leerlingenaantal. Schooljaar is het implementatietraject van de rekenmethodiek Math begonnen. Dit implementatietraject zal zijn voortgang vinden in schooljaar Leerkrachten zullen dit schooljaar ook verder worden begeleid in het werken met deze methodiek. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 15 van 26

16 Opbrengsten Sociale Competenties ZIEN Norm inspectie nog niet bekend Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de onze eigen norm Naam toets: ZIEN Eigen doel / norm Max % onvoldoende*) % onvoldoende % onvoldoende % onvoldoende Groep 1 15 % nvt nvt 0 % Groep 2 15 % nvt nvt 0 % Groep 3 15 % nvt nvt 13 % Groep 4 15 % nvt nvt 41 % Groep 5 15 % nvt nvt 15 % Groep 6 15 % nvt nvt 26 % Groep 7 15 % nvt nvt 36 % Groep 8 15 % nvt nvt 0 % Analyse / trends De percentages geven een vertekend beeld door het aantal leerlingen in de diverse groepen. Groep 3, 5 en groep 7 hebben kleine aantallen leerlingen. Voor de groepen met onvoldoende scores zijn pedagogische groepsplannen gemaakt. Groep 7 (6 lln.) scoort onvoldoende i.v.m. 1 LGF leerling met specifieke onderwijsbehoefte en 1 leerling met gedragsproblematiek. De leerling met gedragsproblematiek heeft inmiddels gekozen voor een andere school. Groep 4 scoort onvoldoende i.v.m. meerdere leerlingen met gedragsproblematiek. Voor de groepen die boven de norm scoren worden pedagogische groepsplannen opgesteld. Deze plannen worden gedurende het schooljaar bijgesteld. Voor de leerlingen die individueel boven de norm scoren wordt de lijst van Zien in het voorjaar nogmaals volledig ingevuld om te bekijken of er verschillen zijn waar te nemen en zodoende de planmatige aanpak heeft gewerkt. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 16 van 26

17 1.3.3 Opbrengsten door- en uitstroom Gegevens doorstroom en verwijzing % leerlingen dat op 1 oktober 12 jaar of ouder is (indicatie max. 5%) 2 % 4 % Percentage zittenblijvers in groep 1 en 2*)(indicatie inspectie: maximaal 12 %) 0 % 5 % Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8 (norm inspectie: maximaal 3 %) 0 % 3% Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool 2 3 Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool 3 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO 1 0 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (Expertisecentra 1 t/m 4) 0 1 *)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet). Gegevens uitstroom VO met met LWOO LWOO Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO 0 1 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: HAVO 5 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VWO 1 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Gymnasium 0 0 Analyse / trends Dit schooljaar zijn diverse leerlingen uitgestroomd wegens verhuizingen i.v.m. echtscheidingen. Leerlingen stromen uit naar verwachting passend bij de leerlingenpopulatie. Doublures zijn binnen de norm en komen incidenteel voor. Huidige beleid continueren. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 17 van 26

18 1.4 Kengetallen functioneren in het vervolgonderwijs Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen na 3 jaar Resultaten VO Indicatie inspectie In 2009 uitgestroomde In 2010 uitgestroomde leerlingen leerlingen Volgens advies minimaal 75% 91 % 79 % Hoger dan advies maximaal 25% 9 % 0 % Lager dan advies maximaal 25% 0 % 21 % Analyse / trends Het verwijzingsbeleid is binnen de norm. Continueren van het ingezette beleid. Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer ingevuld vanuit LOVS Cito om tot een goed advies te komen gezamenlijk met de Cito Eindtoets. 1.5 Extra kengetallen Opbrengsten Eigen Leerlijn Inspectienormen rendement Eigen Leerlijn Aantal leerlingen met eigen leerlijn Aantal leerlingen dat zich naar verwachting ontwikkelt (beoogde tussendoel haalt) > 6 Min 80% A. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Aantal leerlingen met een Eigen Leerlijn, waarvoor een 5 6 Ontwikkelingsperspectief is opgesteld Aantal Rugzakleerlingen met een Eigen Leerlijn, waarvoor een 0 0 Ontwikkelingsperspectief is opgesteld Aantal leerlingen met een eigen leerlijn dat het beoogde tussendoel haalde 3 4 Aantal Rugzakleerlingen zonder een Eigen Leerlijn (bijv. RENN4 en Cluster 2) 2 4 Analyse / trends Er is een lichte stijging waar te nemen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De leerlingen met een eigen leerlijn halen over het algemeen de gestelde tussendoelen. Sommige leerlingen zijn pas vanaf het tweede gedeelte van het schooljaar begonnen met hun eigen leerlijn. Doorgaan met het ingezette beleid. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 18 van 26

19 Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar Evaluatie Schooljaarplan Domein 1 Zorg voor kwaliteit Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1 Opbrengsten en toetsing Als de opbrengsten structureel zijn geanalyseerd, Data wall is bijgewerkt, resultaten zijn besproken, als doelen en opbrengsten zijn groepsanalyseformulieren zijn ingevuld en geborgd vervolgstappen zijn genomen 2 Inzicht verkrijgen in onderwijsbehoeften van leerlingenpopulatie 3 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 4 Kwaliteit van het leren en onderwijzen Als duidelijk is waar behoefte aan is en hoe meer uit de leerlingen te halen is Als duidelijk is dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen Als de afspraken zijn vastgelegd en worden toegepast in het onderwijs Deze zijn per leerling bepaald en vastgelegd in de schooladministratie van ParnasSys Deze zijn per leerling bepaald en vastgelegd in de schooladministratie van ParnasSys, leerlingen hebben zich ontwikkeld naar hun mogelijkheden Bas documenten i.c.m. WMK zijn aangepast en geborgd 5 Borging 1-Zorgroute Als de 1-Zorgroute is geborgd De 1-zorgroute is geborgd Zorgplan van MIB verder uitvoeren en borgen, doorlopend 6 Rapportage aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs 7 Sociale veiligheid voor leerlingen en personeel Als Schoolplan, SJP en SJV, schoolgids en verslagen LOVS en leerling- besprekingen zijn opgesteld en ter inzage gegeven Als Veiligheidsbeleid is geborgd en afspraken worden nageleefd Documenten zijn opgesteld en ter inzage gegeven Veiligheidsbeleid is geborgd en afspraken zijn vastgelegd tijdens ARBO vergaderingen SP, SJP, SJV en schoolgids zijn opgesteld en ingevoerd 8 Schoolplan , Schooljaarplan, Schooljaarverslag en Schoolgids Als SP, SJP, SJV en Schoolgids zijn opgesteld en ingevoerd 9 Inspectiemap Als inspectiemap is geactualiseerd Inspectiemap is geactualiseerd en aangepast volgens de richtlijnen SKOD 10 WMK Als WMK is ingevoerd en is gekoppeld aan BAS kwaliteitssysteem 11 Borging documenten Als BAS-, Zorg-, Taalbeleid-, en Veiligheidbeleid- documenten worden geborgd 12 Verhoging resultaten spelling Aantal D en E kinderen op schoolniveau kleiner dan 20%, aantal D en E kinderen op groepsniveau niet hoger dan 20% Tijdens de BASvergaderingen worden de WMK kaarten van hetzelfde thema besproken. Deze documenten zijn besproken volgens de vergaderplanning. Aantal D en E kinderen op schoolniveau 27% Inplannen van ontruiming- en inruimingsoefeningen, doorlopend Plan van aanpak spellingsonderwijs bijstellen rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 19 van 26

20 Domein 2 Onderwijs en Leren Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1 BAS Zelfstandige leerhouding: Tijdsbewustzijn / taakplanning Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd 2 BAS Zelfstandige leerhouding: begeleid zelfstandig leren 3 BAS Interactie: Responsiviteit 4 Borging Voortgezet Technisch Lezen methode 5 Bestaande Spelling methode van Taaljournaal aanpassen volgens de richtlijnen van Zo leren kinderen lezen en spellen 6 Borging Posterproject 7 Aanschaf woordenschattoets Cito groep 8 8 Implementatie Nieuwsbegrip XL 9 Aanbod Kleuterplein 10 Aanschaf ontwikkelingsmaterialen Implementeren digitale rekenmethode MATH 12 Implementatie digitale rekenlicentie Rekentuin Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Als methode is geborgd Als de spellingmethode wordt gehanteerd volgens de richtlijnen van ZLKLS Als het Posterproject is geborgd Als Toets is aangeschaft en wordt afgenomen Leerlingen krijgen een groter begrijpend lezen aanbod door extra oefenmomenten Er is een koppeling gemaakt tussen de keuzes die gemaakt worden vanuit Kleuterplein en het beredeneerd leerstofaanbod. Vanuit de thema s is duidelijk in beeld welke doelen we ermee willen bereiken Als ontwikkelingsmateriaal is aangeschaft Alle groepen werken 5 dagen van de week met de methode MATH Alle kinderen op school werken met de digitale rekenlicentie Rekentuin 13 Schoolbibliotheek Er is een goed overzicht van alle leesboeken op school, er is een registratiesysteem voor alle schoolboeken op school, de schoolbibliotheek is aangevuld Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd Afspraken rondom gebruik methode zijn besproken en vastgelegd Afspraken rondom gebruik methodiek ZLKLS zijn besproken en vastgelegd Posterproject maakt deel uit van het reguliere lesprogramma Toets is aangeschaft en afgenomen Nieuwsbegrip XL is geïmplementeerd De geplande thema s zijn behandeld en geregistreerd. Er is een koppeling met Parnassys gemaakt t.b.v. het LOVS Diverse materialen voor taalontwikkeling zijn aangeschaft Implementatieproces verloopt moeizaam, omdat er veel moet wijzigen binnen het handelen en de vaardigheden van de leerkrachten Rekentuin maakt deel uit van het dagelijks rekenonderwijs Registratiesysteem Educat is aangeschaft, bibliotheek is aangevuld en boeken zijn geregistreerd Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Afgerond Nieuwsbegrip XL borgen en opnemen in plan van aanpak Taalbeleid. Het BOSOS kleutervolgsysteem wordt ingevoerd in het schooljaar Is afgerond rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 20 van 26

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-1 Naam school RKBS Willibrord Brinnummer RX Adres Esperantolaan E-mail rkbs-willibrord@fidardanl Postcode 91 CZ Website wwwrkbs-willibrordnl Plaats Stadskanaal Directeur M Berendsen

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013 Naam School Obs de Viersprong Adres Derksweg 22 Postcode 7891 PK Klazienaveen Telefoon 0591 390170 0642616834 E-mail Website Directeur directie@obs-viersprong.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 14BD Onderzoeksnummer : 127263 Datum schoolbezoek : 20 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school o.b.s. De Beelen Adres Beelen 3 Postcode 9356 CZ Tolbert Telefoon 0594 513923 E-mail directie.beelen@westerwijs.nl Website www.beelen-tolbert.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool Plaats : Diemen BRIN-nummer : 03LA Onderzoeksnummer : 123760 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 27JK Onderzoeksnummer : 122724 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 12PF Onderzoeksnummer : 123553 Datum schoolbezoek : 8 september 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school rkbs De Brummelbos Brinnummer 08VC Adres Omhaal 33 E-mail brummelbos@skod.nl Postcode 7887 CD Website www.debrummelbos-skod.nl Plaats ERICA Directeur Dhr.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Zwaluw

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Zwaluw RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Zwaluw Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17OZ Onderzoeksnummer : 120362 Datum schoolbezoek : 12 oktober 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen Plaats : Den Hoorn Zh BRIN-nummer : 04HY Onderzoeksnummer : 123924 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YW Onderzoeksnummer : 124678 Datum schoolbezoek : 10 January Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Prot. Chr. Basisschool De Fontein

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Prot. Chr. Basisschool De Fontein RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Prot. Chr. Basisschool De Fontein Plaats : Ter Aar BRIN-nummer : 09LY Onderzoeksnummer : 125766 Datum schoolbezoek : 23 april 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'De Bongerd'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'De Bongerd' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'De Bongerd' Plaats : Odijk BRIN-nummer : 09GJ Onderzoeksnummer : 125767 Datum schoolbezoek : 29 maart 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Onnema

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Onnema RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Onnema Plaats : Zandeweer BRIN-nummer : 06AO Onderzoeksnummer : 123929 Datum schoolbezoek : 3 november 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool Plaats : Zegveld BRIN-nummer : 11OC Onderzoeksnummer : 126629 Datum schoolbezoek : 22 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Knienenbult

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Knienenbult RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Knienenbult Plaats : Westendorp BRIN-nummer : 05UK Onderzoeksnummer : 121327 Datum schoolbezoek : 17 januari 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Martin Luther King

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Martin Luther King RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Martin Luther King Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16KG Onderzoeksnummer : 123224 Datum schoolbezoek : 27 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Het Krijt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Het Krijt RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK c.b.s. Het Krijt Plaats : Assen BRIN nummer : 27BM C1 Onderzoeksnummer : 195929 Datum onderzoek : 14 mei 2013 Datum vaststelling : 27 juni 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. de Wethouder Brederode School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. de Wethouder Brederode School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij de Wethouder Brederode School Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 13HM Onderzoeksnummer : 122615 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst Plaats : Staphorst BRIN-nummer : 05ZH Onderzoeksnummer : 121931 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Zwolle op 27

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON Plaats : Enschede BRIN-nummer : 08VH Onderzoeksnummer : 117637 Datum schoolbezoek : 30 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL Plaats : Krimpen aan de Lek BRIN-nummer : 06AZ Onderzoeksnummer : 118665 Datum schoolbezoek : 23 maart Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 15JV Onderzoeksnummer : 125797 Datum schoolbezoek : 12 april 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Waddinxveen BRIN-nummer : 09WM Onderzoeksnummer : 126140 Datum schoolbezoek : 26 april 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

O.b.s. t Jonkertje. Trendanalyses 2014/2015

O.b.s. t Jonkertje. Trendanalyses 2014/2015 O.b.s. t Jonkertje Trendanalyses 2014/2015 Inhoud: 1. Inleiding 2. Eindopbrengsten Eindtoets 3. Tussenopbrengsten Groep 1 en 2 Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus Plaats : Gaanderen BRIN-nummer : 03TR Onderzoeksnummer : 121818 Datum schoolbezoek : 24 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL Plaats : Sebaldeburen BRIN-nummer : 09HB Onderzoeksnummer : 117591 Datum schoolbezoek : 5 november 2009 Rapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg. : Alphen aan den Rijn

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg. : Alphen aan den Rijn RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN-nummer : 15JS Onderzoeksnummer : 126159 Datum schoolbezoek : 14 mei 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Graankorrel Plaats : Kudelstaart BRIN-nummer : 11DV Onderzoeksnummer : 125655 Datum schoolbezoek : 19 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie