SCHOOLJAARVERSLAG Hoofdkanaal OZ CN Emmer Compascuum. Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl"

Transcriptie

1 SCHOOLJAARVERSLAG Hoofdkanaal OZ CN Emmer Compascuum Tel

2 Schooljaarverslag (SJV) Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode Plaats 7881 CN Emmer Compascuum Telefoon Brinnummer Website Directeur Locatieleider Bevoegd gezag 06YD L.E.M. Meyer-Gerritsen N. Schutte Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe Datum vaststelling Handtekening directeur Handtekening MR rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 2 van 26

3 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Leeftijdsopbouw Scholing Ziekteverzuim 1.3 Opbrengsten Eindtoets opbrengsten Tussenopbrengsten LOVS toetsen Opbrengsten sociale competenties Opbrengsten door- en uitstroom Kengetallen functioneren in het VO Extra kengetallen 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie Schooljaarplan Domein 1: Zorg voor Kwaliteit Domein 2: Onderwijs & Leren Domein 3: Zorg & Begeleiding Domein 4: Management & Organisatie Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 2.2 Evaluatie financiën Verantwoording schoolbudgetten 2.3 Relevante ontwikkelingen Voorziene en niet voorziene ontwikkelingen met consequenties voor beleid 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek Themaonderzoek etc. 3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ri&e/etc. 3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc. 3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc. 3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. Kwaliteitscriteria 1 Verantwoording Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 2 Evaluatie Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 3 Analyse en actiepunten In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 4 Kwaliteitscyclus Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 3 van 26

4 Hoofdstuk 1: Kengetallen 1.1 Kengetallen leerlingen Jaar Aantal 0, ,2 % weging Gegevens laatste teldatum landen van herkomst Landen van herkomst Aantal leerlingen Duitsland 1 Polen 1 Totaal 2 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar Leerjaar Totaal Aantal leerlingen eind Aantal leerlingen start Prognose leerlingaantal op basis van gemeentelijke prognose Jaar Aantal Aantal leerlingen met een eigen leerlijn Leerjaar Totaal Rekenen 1 1 Spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Aantal leerlingen met een LGF (Rugzak) Categorie Totaal Cluster 2 REC RENN Aantal leerlingen met verklaring Aspect Totaal Dyslexie Dyscalculie ADHD/PDDNOS Analyse / trends Er is een toenemend aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op onze school. Het aantal LGF leerlingen in met name RENN 4 is gestegen, evenals leerlingen met dyslexie. De stijging is mede te verklaren door een verbetering van de systematische zorgstructuur. Het leerlingenaantal is dit schooljaar wederom teruggelopen. Oorzaak hiervoor is dat er een grotere uitstroom dan instroom is. De instroom van nieuwe leerlingen is laag, doordat er in de huidige wijkpopulatie weinig tot geen 4-jarigen zijn. Er is geen doorstroom in de wijk. Het nieuwbouwproject tegenover de school is tot stilstand gekomen i.v.m. de recessie. Het dorp heeft te maken met leegloop en ontgroening. Daarbij heeft het dorp 7 relatief kleine scholen. Het is de vraag of het realistisch is om 7 scholen in het dorp te willen behouden. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 4 van 26

5 1.2 Kengetallen personeel Leeftijdsopbouw aantal mannen en vrouwen Functie M V < Totaal Directie IB / zorg Leerkr OOP Totaal Overzicht relevante teamscholing / begeleiding Onderwerp / thema teamscholing Organisatie Bouwen aan een Adaptieve School (BAS) Seminarium voor Orthopedagogiek Digitaal rekenonderwijs (Math) Sykli onderwijs Identiteit Onderwijsbureau Meppel Overzicht relevante individuele scholing / begeleiding Onderwerp/thema individuele scholing Naam Organisatie Schoolleidersopleiding N.Schutte P.Muter Lumius Caskonie Herhalingscursus brand en/of levensreddende handelingen N.Schutte Jeurissen opleidingen I.Cremer A.Lukassen P.Muter D. Pomp EHBO P.Muter EHBO Ver. Nieuw Amsterdam VIB D. Pomp Kompas Overzicht ziekteverzuim Gegevens ziekteverzuim onderwijzend personeel Percentage ziekteverzuim eigen school 1,65 3,69 2,85 Landelijk gemiddelde percentage ziekteverzuim PO 6,7 6,7 6,7 Bestuurlijk gemiddelde percentage ziekteverzuim 6,5 6,5 6,5 Overzicht relevante personele ontwikkelingen De school is het schooljaar begonnen met een aantal invalleerkrachten. Twee leerkrachten zijn na hun bevalling- en/of ouderschapverlof in de loop van het schooljaar gedeeltelijk teruggekeerd in de organisatie. Beiden hebben voor fte 0,4612 ontslag genomen. Deze vacatureruimte is voor het overige deel van het schooljaar ingevuld door invalleerkrachten. Bij terugkomst van de leerkrachten na het bevalling- en/of ouderschapverlof is er aandacht besteed aan de nascholing en/of coaching i.v.m. de laatste ontwikkelingen van de school (digitalisering). Waken voor te veel wisselingen in het team om de onderwijskwaliteit te behouden binnen de kleine organisatie. Een goede borging van BAS en WMK is noodzakelijk om evt. invalleerkrachten zo snel mogelijk in te werken. De kwaliteit van het onderwijs wordt blijvend geborgd door invalleerkrachten te kiezen die bekend zijn met het onderwijskwaliteitssysteem BAS. Door verdere terugloop in personele bezetting moeten meerdere taken over minder personeelsleden worden verdeeld. Taakverdeling zal zorgvuldig moeten gebeuren i.v.m. taakbelasting. Ondersteunende taken zoveel mogelijk afstoten naar Ouderraad en vrijwilligers. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 5 van 26

6 1.3 Opbrengsten Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de resultaten voor de eindopbrengsten, de tussenopbrengsten en de opbrengsten voor door- en uitstroom van onze school. Voor uitgebreide analyses per onderdeel verwijzen wij naar de trendanalyse van de afzonderlijke toetsen Eindopbrengsten Roodgekleurde resultaten liggen onder de ondergrenzen inspectie. Oranjegekleurde resultaten liggen onder het landelijk gemiddelde. Groengekleurde resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde. Blauwgekleurde resultaten met de toevoeging excellent liggen boven de bovengrens van de inspectie. Gegevens CITO Eindtoets Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen Schoolscore gecorrigeerde score LG (indien 10 leerlingen in groep 8) Nvt Nvt nvt Schoolscore ruwe score LG (indien < 10 leerlingen in groep 8) Nvt Nvt nvt Ongecorrigeerde standaardscore 532, ,4 Percentage leerling-gewicht van de school 16% 18 % 19 % Inspectienorm behorende bij de schoolgroep 532,8 532,4 532,3 Niet deelnemende of niet meetellende leerlingen Nr Reden Aantal Aantal Aantal Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 2 Leerlingen die een lgf-, sbo-indicatie hebben en als gevolg van beperkte capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep. 3 Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands niet goed beheersen Resultaten taal Taal totaal 74,4 71,5 69,6 Schrijven van teksten 24,9 23,6 21,8 Spellen van niet-werkwoorden 7,2 7,7 7,2 Spellen van werkwoorden 6,8 6,5 6,4 Begrijpend lezen 21,6 20,7 20,8 Woordenschat 13,9 12,9 13,6 Resultaten rekenen Rekenen totaal 39,5 46,8 40,3 Getallen en bewerkingen 16,9 19,6 17,2 Verhoudingen, breuken en procenten 13,2 15,7 13,5 Meten, meetkunde, tijd en geld 9,5 11,3 9,6 Resultaten studievaardigheden Studievaardigheden totaal 28,0 31,5 27,8 Hanteren van studieteksten 7,9 7,7 7,1 Hanteren van informatiebronnen 6,5 7,9 6,9 Kaartlezen 6,9 7,3 6,7 Lezen van schema s, tabellen en grafieken 6,9 8,4 7,1 Resultaten wereldoriëntatie Wereldoriëntatie totaal 65,7 69,7 62,9 Aardrijkskunde 21,7 23,8 20,5 Geschiedenis 22,3 23,5 21,9 Natuuronderwijs 21,7 22,2 20,4 rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 6 van 26

7 Analyse / trends Er is een sterk wisselend beeld tussen de diverse jaargroepen. Dit heeft te maken met de kindkenmerken en hun capaciteiten. De ingeslagen weg van handelings- en opbrengstgericht onderwijs wordt voortgezet i.v.m. de voldoende resultaten van de afgelopen schooljaren. Gegevens CITO Entreetoets Vanaf schooljaar kunnen scholen zich niet meer verantwoorden voor de eindresultaten op basis van de resultaten Entreetoets groep 7. Onderstaande inspectienormen en schoolresultaten zijn voor de desbetreffende scholen derhalve alleen van toepassing voor de verantwoording van de eindopbrengsten tot en met het schooljaar Roodgekleurde resultaten liggen onder de ondergrenzen inspectie. Oranjegekleurde resultaten liggen onder het landelijk gemiddelde. Groengekleurde resultaten liggen boven de bovengrens van de inspectie. Inspectienormen Cito Entreetoets vanaf Ondergrens Land. gemiddelde Bovengrens Totaal (LG rapport geldt voor alle scholen) 281,6 290,4 299,2 Norm Taal 150,8 155,0 159,1 Norm Rekenen 76,4 79,3 82,3 Gegevens CITO Entreetoets groep Aantal leerlingen Schoolscore 283,1 280,4 (vanaf 2010:gecorrigeerde score LG) Resultaten taal (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Schrijven van teksten 38,3 37,0 Persoonsvorm Spellen van werkwoorden 20,9 18,7 Spellen van niet-werkwoorden 18,7 20,0 Begrijpend lezen 34,5 32,9 Woordenschat 37,2 39,1 Resultaten rekenen (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Getallen en bewerkingen 30,2 30,2 Verhoudingen, breuken en procenten 16,5 16,1 Meten, meetkunde, tijd en geld 33,6 34,0 Studievaardigheden (vanaf 2010 gecorrigeerd LG) Hanteren van studieteksten 13,6 14,1 Hanteren van informatiebronnen 14,1 13,6 Kaartlezen 13,1 13,1 Lezen van schema s, tabellen en grafieken 13,3 12,7 Analyse / trends De Entreetoets wordt niet meer afgenomen, omdat de doorgaande lijn van LOVS CITO wordt doorbroken. Het analyseren van de gegevens en het handelingsgericht werken wordt bemoeilijkt doordat er twee verschillende toetsinstrumenten worden gebruikt. De toetsen voor studievaardigheden zijn aangeschaft om een completer beeld te verkrijgen. De Plaatsingswijzer vanuit LOVS CITO zal vanaf groep 6 worden ingevuld om de leerlingen te volgen. Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig VO advies. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 7 van 26

8 1.3.2 Tussenopbrengsten (M) Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen inspectie (indien deze er is). Oranjegekleurde zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. Groep LVS toetsen Groep 1 Taal voor Kleuters Ordenen Rekenen voor Kleuters Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 2 Taal voor Kleuters Ordenen 67 Rekenen voor Kleuters Beginnende geletterdheid woordenschat Beginnende geletterdheid analyse Beginnende geletterdheid synthese Beginnende geletterdheid letterkennis Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 3 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend luisteren Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 4 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 5 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 6 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 7 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen 46 41% 50% Rekenen en wiskunde 98 5% 33% Spelling Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling Groep 8 Technisch lezen woorden Technisch lezen tekst Begrijpend lezen 66 27% 40% Rekenen en wiskunde 110 0% 11% Spelling NWW Spelling WW Woordenschat Sociaal emotionele ontwikkeling rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 8 van 26

9 Opbrengsten Beginnende geletterdheid en gecijferdheid Voor de kleutertoetsen hanteert de inspectie geen normering. Maak een keuze uit onderstaande toetsen. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de onze eigen norm. Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. Cito Taal v kl. Landelijk gemiddelde Eigen norm Cito Groep 1 M 51, Groep 2 M 62, Groep 1 E 57, Groep 2 E 67, Cito Ordenen Landelijk gemiddelde Eigen norm Cito Groep 1 M 37,8 39 Groep 2 M 51, Groep 1 E 45,1 45 Groep 2 E 57, Cito Rekenen voor Kleuters Landelijk gemiddelde Cito Eigen norm Groep 1 M 65, Groep 2 M 80, Groep 1 E 69, Groep 2 E 87, Letterkennis Protocol dyslexie Groep 2 M Groep 2 E Eigen norm % leerlingen kent 9 letters 80 % leerlingen kent 15 letters - 78 % 91 % 73 % 67 % 91 % Analyse / trends Resultaten zijn goed. Voortzetten van het huidige beleid: structureel extra onderwijstijd inplannen voor taal- en rekenactiviteiten. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 9 van 26

10 Opbrengsten Cito Technisch Lezen DMT Inspectienormen Cito DMT: ondergrenzen inspectie gemiddelde vaardigheidsscore Oude versie Nieuwe versie Nieuwe versie Groep Leeskaart normen vóór aug. 11 normen vanaf aug. 11 Norm Norm Norm Norm Norm midden Norm midden eind midden eind eind Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Leeskaart Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Technisch lezen DMT M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 k1, Groep 4 k1,2, Groep 5 k Cito Technisch lezen DMT E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 k1,2, Groep 4 k 1,2, Groep 5 k Analyse / trends De groepen scoren op de E-toetsen allen boven de ondergrens van de inspectie. De groep die op de M- toets nog beneden de ondergrens van de inspectie scoorde, scoort op de E-toets zelfs boven de eigen schoolnorm. De andere groepen scoren op de E-toets nog onder de eigen schoolnorm. Twee van de drie groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. voorgaande schooljaren, op de E-toets laat nog één groep een dalende lijn zien. Het ingezette beleid wordt gecontinueerd. Voor de huidige groepen 3 t/m 5 wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 10 van 26

11 Opbrengsten Cito Leestechniek / Leestempo Inspectienormen Cito Leestechniek en Leestempo LTT: ondergrenzen gemiddelde vaardigheidsscore LTT Versie 2004 Versie 2009 normen vóór aug 2011 Versie 2009 normen vanaf aug 2011 Norm Norm Leestechniek norm Leestempo norm Leestechniek Norm Leestempo norm Groep M E M E M E M E M E Groep Groep Groep Groep Groep Groep 8 72 Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito LT Ondergrens Eigen norm M-toets Inspectie v-score Groep 3 techniek Groep Groep Groep (O) Groep 7 70/ (O) Groep 8 72/ (O) 92 (O) 166 Cito LT E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score Groep 3 techniek Groep 3 tempo Groep Groep Groep Groep (O) Groep 8 Analyse / trends De E-toetsen laten een betere score zien dan de M-toetsen. De groepen scoren boven de inspectienorm m.u.v. groep 3. De groepen laten op de E-toetsen een stijgende lijn zien t.o.v. voorgaande schooljaren, m.u.v. groep 5. Het ingezette beleid (extra leestijd) wordt gecontinueerd. Voor de huidige groepen 3 t/m 7 wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. In de groepsplannen worden leerlingen die uitvallen in de minimumgroep geplaatst, zodat zij meer begeleide leesinstructie krijgen. Tevens krijgen deze leerlingen leesoefeningen mee om thuis extra te oefenen. De ouders zullen instructie krijgen hoe zij thuis kunnen helpen bij het (voor)lezen. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 11 van 26

12 Opbrengsten Cito Begrijpend Lezen Inspectienormen Cito Begrijpend lezen (BL): ondergrenzen inspectie gemiddelde vaardigheidsscore Oude versie Nieuwe versie Nieuwe versie vanaf Groep Schoolgroep vóór Norm M Norm M Norm M < 15% gewogen leerlingen % gewogen leerlingen < 15% gewogen leerlingen % gewogen leerlingen < 15% gewogen leerlingen 45 Max 25% D/E 45 15% gewogen leerlingen 40 Max 30% D/E 38 < 15% gewogen leerlingen 54 Max 25% D/E 55 15% gewogen leerlingen 50 Max 30% D/E 47 Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Begrijpend Lezen M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen lln % gewogen lln % gewogen lln Groep Groep Groep 7 30 % D-E 25 % 46 41% 50% Groep 8 30 % D-E 25 % 66 27% 40% Cito Begrijpend Lezen E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score O of N *) O of N *) % gewogen ll O of N *) % gewogen ll O of N *) % gewogen ll Groep Analyse / trends De meeste groepen behalen onvoldoende scores. Alle groepen scoren onder de inspectienorm m.u.v. groep 6. Voor groep 4 is dit jaar geen cito-m begrijpend lezen afgenomen. De cito E-toets wordt als 0 meting gebruikt om de doelen voor start groep 5 te kunnen vaststellen voor het groepsplan. In het schooljaar het ingezette beleid intensiever inzetten en zo nodig aanpassen. M.i.v. het schooljaar is de onderwijstijd voor het begrijpend lezen uitgebreid door gebruik te maken van Nieuwsbegrip XL. De oude methode Goed Gelezen is verwijderd. Naast Nieuwsbegrip XL wordt de methode Goed Begrepen gehanteerd. De leerkrachten leren de leerlingen om de juiste leesstrategieën toe te passen. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. Leerkrachten zullen gebruik gaan maken van de toolkit begrijpend lezen en hier instructie voor krijgen tijdens een thema-vergadering. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 12 van 26

13 Opbrengsten Cito Spelling Voor de spellingtoetsen hanteert de inspectie geen normering. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Spelling Landelijk Eigen norm M-toets gemiddelde v-score Groep 3 106, Groep 4 118, Groep 5 125, Groep 6 133, Groep 7 138, Groep 8 141, Groep 8 ww 108, Cito Spelling Landelijk Eigen norm E toets gemiddelde v-score Groep 3 111, Groep 4 120, Groep 5 130, Groep 6 137, Groep 7 139, Groep 7 ww 96, Analyse / trends Groep 3, 5, 6 en 8 hebben de schoolnorm op de M-toets niet behaald. Groep 3, 4 en 7 hebben de schoolnorm op de E-toets niet behaald De groepen 5, 6, 7 en 8 behalen over meerdere jaren de schoolnorm niet. De schoolnormen waren voor Cito spelling de voorgaande jaren erg hoog vastgesteld en zijn m.i.v. het schooljaar aangepast. Het ingezette beleid wordt gecontinueerd. De methodiek zo leren kinderen lezen en spellen wordt ingezet voor alle groepen. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. De groepen 5 t/m 8 zullen naast de methode Taaljournaal ook gebruik maken van de spellingsmethode Taal op Maat. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 13 van 26

14 Opbrengsten Cito Woordenschat Voor de woordenschattoetsen hanteert de inspectie geen normering. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Woordenschat M-toets Landelijk gemiddelde Eigen norm v-score Groep 3 40, Groep 4 51, Groep 5 62, Groep 6 73, Groep 7 85, Groep Cito Woordenschat E toets Landelijk gemiddelde Eigen norm v-score Groep 3 47, Groep 4 57, Groep 5 66, Groep 6 77, Groep 7 88, Analyse / trends De groepen 3 en 6 scoren op de M-toets voldoende, de groepen 4, 5, 7 en 8 scoren onvoldoende. De groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. vorig schooljaar m.u.v. de groepen 3 en 7. De groepen 3 en 7 scoren op de E-toets voldoende, de groepen 4, 5 en 6 scoren onvoldoende. De groepen laten een dalende lijn zien op de E-toets t.o.v. vorig schooljaar m.u.v. de groepen 5 en 7. De groepen 4 en 5 scoren op de M- en E-toets onvoldoende. Het voortzetten van het visualiseren van woorden d.m.v. woordweb en woordmuren in de onderbouw en Posterproject in de bovenbouw. Voor de huidige groepen 4 en 5 zal het komende schooljaar extra worden ingezet op het aanbieden van woorden middels Posterproject en via Nieuwsbegrip XL. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd voor de huidige groepen 3 t/m 7. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 14 van 26

15 Opbrengsten Cito Rekenen & Wiskunde Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie. Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm. Cito Rekenen Alg. M-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen ll % gewogen ll Groep % gewogen ll Groep Groep Groep Groep 7 30 % D-E 98/25 % D-E 98 5% 33 % Groep 8 30 % D-E 102/25 % D-E 110 0% 11 % Cito Rekenen Alg. E-toets Ondergrens Inspectie Eigen norm v-score % gewogen ll % gewogen ll Groep Groep Groep Groep Groep 7 30 % D-E 99/25 % D-E % 40% Analyse / trends % gewogen ll De groepen 3, 4, 6 en 8 scoren op de M-toets voldoende, de groepen 5 en 7 scoren onvoldoende. Groep 7 scoort onder de ondergrens van de inspectie. De groepen laten een dalende lijn zien op de M-toets t.o.v. vorige schooljaren. De groepen 3, 4 en 6 scoren op de E-toets voldoende, de groepen 5 en 7 scoren onvoldoende en onder de ondergrens van de inspectie. De groepen laten een dalende lijn zien op de E-toets t.o.v. vorig schooljaren. De groepen 5 en 7 scoren op de M- en E-toets onvoldoende. De groepen die onvoldoende scoren zijn groepen met een laag leerlingenaantal. Schooljaar is het implementatietraject van de rekenmethodiek Math begonnen. Dit implementatietraject zal zijn voortgang vinden in schooljaar Leerkrachten zullen dit schooljaar ook verder worden begeleid in het werken met deze methodiek. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 15 van 26

16 Opbrengsten Sociale Competenties ZIEN Norm inspectie nog niet bekend Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de onze eigen norm Naam toets: ZIEN Eigen doel / norm Max % onvoldoende*) % onvoldoende % onvoldoende % onvoldoende Groep 1 15 % nvt nvt 0 % Groep 2 15 % nvt nvt 0 % Groep 3 15 % nvt nvt 13 % Groep 4 15 % nvt nvt 41 % Groep 5 15 % nvt nvt 15 % Groep 6 15 % nvt nvt 26 % Groep 7 15 % nvt nvt 36 % Groep 8 15 % nvt nvt 0 % Analyse / trends De percentages geven een vertekend beeld door het aantal leerlingen in de diverse groepen. Groep 3, 5 en groep 7 hebben kleine aantallen leerlingen. Voor de groepen met onvoldoende scores zijn pedagogische groepsplannen gemaakt. Groep 7 (6 lln.) scoort onvoldoende i.v.m. 1 LGF leerling met specifieke onderwijsbehoefte en 1 leerling met gedragsproblematiek. De leerling met gedragsproblematiek heeft inmiddels gekozen voor een andere school. Groep 4 scoort onvoldoende i.v.m. meerdere leerlingen met gedragsproblematiek. Voor de groepen die boven de norm scoren worden pedagogische groepsplannen opgesteld. Deze plannen worden gedurende het schooljaar bijgesteld. Voor de leerlingen die individueel boven de norm scoren wordt de lijst van Zien in het voorjaar nogmaals volledig ingevuld om te bekijken of er verschillen zijn waar te nemen en zodoende de planmatige aanpak heeft gewerkt. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 16 van 26

17 1.3.3 Opbrengsten door- en uitstroom Gegevens doorstroom en verwijzing % leerlingen dat op 1 oktober 12 jaar of ouder is (indicatie max. 5%) 2 % 4 % Percentage zittenblijvers in groep 1 en 2*)(indicatie inspectie: maximaal 12 %) 0 % 5 % Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8 (norm inspectie: maximaal 3 %) 0 % 3% Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool 2 3 Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool 3 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO 1 0 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (Expertisecentra 1 t/m 4) 0 1 *)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet). Gegevens uitstroom VO met met LWOO LWOO Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO 0 1 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: HAVO 5 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VWO 1 2 Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Gymnasium 0 0 Analyse / trends Dit schooljaar zijn diverse leerlingen uitgestroomd wegens verhuizingen i.v.m. echtscheidingen. Leerlingen stromen uit naar verwachting passend bij de leerlingenpopulatie. Doublures zijn binnen de norm en komen incidenteel voor. Huidige beleid continueren. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 17 van 26

18 1.4 Kengetallen functioneren in het vervolgonderwijs Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen na 3 jaar Resultaten VO Indicatie inspectie In 2009 uitgestroomde In 2010 uitgestroomde leerlingen leerlingen Volgens advies minimaal 75% 91 % 79 % Hoger dan advies maximaal 25% 9 % 0 % Lager dan advies maximaal 25% 0 % 21 % Analyse / trends Het verwijzingsbeleid is binnen de norm. Continueren van het ingezette beleid. Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer ingevuld vanuit LOVS Cito om tot een goed advies te komen gezamenlijk met de Cito Eindtoets. 1.5 Extra kengetallen Opbrengsten Eigen Leerlijn Inspectienormen rendement Eigen Leerlijn Aantal leerlingen met eigen leerlijn Aantal leerlingen dat zich naar verwachting ontwikkelt (beoogde tussendoel haalt) > 6 Min 80% A. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Aantal leerlingen met een Eigen Leerlijn, waarvoor een 5 6 Ontwikkelingsperspectief is opgesteld Aantal Rugzakleerlingen met een Eigen Leerlijn, waarvoor een 0 0 Ontwikkelingsperspectief is opgesteld Aantal leerlingen met een eigen leerlijn dat het beoogde tussendoel haalde 3 4 Aantal Rugzakleerlingen zonder een Eigen Leerlijn (bijv. RENN4 en Cluster 2) 2 4 Analyse / trends Er is een lichte stijging waar te nemen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De leerlingen met een eigen leerlijn halen over het algemeen de gestelde tussendoelen. Sommige leerlingen zijn pas vanaf het tweede gedeelte van het schooljaar begonnen met hun eigen leerlijn. Doorgaan met het ingezette beleid. rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 18 van 26

19 Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar Evaluatie Schooljaarplan Domein 1 Zorg voor kwaliteit Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1 Opbrengsten en toetsing Als de opbrengsten structureel zijn geanalyseerd, Data wall is bijgewerkt, resultaten zijn besproken, als doelen en opbrengsten zijn groepsanalyseformulieren zijn ingevuld en geborgd vervolgstappen zijn genomen 2 Inzicht verkrijgen in onderwijsbehoeften van leerlingenpopulatie 3 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 4 Kwaliteit van het leren en onderwijzen Als duidelijk is waar behoefte aan is en hoe meer uit de leerlingen te halen is Als duidelijk is dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen Als de afspraken zijn vastgelegd en worden toegepast in het onderwijs Deze zijn per leerling bepaald en vastgelegd in de schooladministratie van ParnasSys Deze zijn per leerling bepaald en vastgelegd in de schooladministratie van ParnasSys, leerlingen hebben zich ontwikkeld naar hun mogelijkheden Bas documenten i.c.m. WMK zijn aangepast en geborgd 5 Borging 1-Zorgroute Als de 1-Zorgroute is geborgd De 1-zorgroute is geborgd Zorgplan van MIB verder uitvoeren en borgen, doorlopend 6 Rapportage aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs 7 Sociale veiligheid voor leerlingen en personeel Als Schoolplan, SJP en SJV, schoolgids en verslagen LOVS en leerling- besprekingen zijn opgesteld en ter inzage gegeven Als Veiligheidsbeleid is geborgd en afspraken worden nageleefd Documenten zijn opgesteld en ter inzage gegeven Veiligheidsbeleid is geborgd en afspraken zijn vastgelegd tijdens ARBO vergaderingen SP, SJP, SJV en schoolgids zijn opgesteld en ingevoerd 8 Schoolplan , Schooljaarplan, Schooljaarverslag en Schoolgids Als SP, SJP, SJV en Schoolgids zijn opgesteld en ingevoerd 9 Inspectiemap Als inspectiemap is geactualiseerd Inspectiemap is geactualiseerd en aangepast volgens de richtlijnen SKOD 10 WMK Als WMK is ingevoerd en is gekoppeld aan BAS kwaliteitssysteem 11 Borging documenten Als BAS-, Zorg-, Taalbeleid-, en Veiligheidbeleid- documenten worden geborgd 12 Verhoging resultaten spelling Aantal D en E kinderen op schoolniveau kleiner dan 20%, aantal D en E kinderen op groepsniveau niet hoger dan 20% Tijdens de BASvergaderingen worden de WMK kaarten van hetzelfde thema besproken. Deze documenten zijn besproken volgens de vergaderplanning. Aantal D en E kinderen op schoolniveau 27% Inplannen van ontruiming- en inruimingsoefeningen, doorlopend Plan van aanpak spellingsonderwijs bijstellen rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 19 van 26

20 Domein 2 Onderwijs en Leren Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1 BAS Zelfstandige leerhouding: Tijdsbewustzijn / taakplanning Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd 2 BAS Zelfstandige leerhouding: begeleid zelfstandig leren 3 BAS Interactie: Responsiviteit 4 Borging Voortgezet Technisch Lezen methode 5 Bestaande Spelling methode van Taaljournaal aanpassen volgens de richtlijnen van Zo leren kinderen lezen en spellen 6 Borging Posterproject 7 Aanschaf woordenschattoets Cito groep 8 8 Implementatie Nieuwsbegrip XL 9 Aanbod Kleuterplein 10 Aanschaf ontwikkelingsmaterialen Implementeren digitale rekenmethode MATH 12 Implementatie digitale rekenlicentie Rekentuin Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Als de afspraken zijn vastgelegd en geborgd en worden toegepast in het onderwijs Als methode is geborgd Als de spellingmethode wordt gehanteerd volgens de richtlijnen van ZLKLS Als het Posterproject is geborgd Als Toets is aangeschaft en wordt afgenomen Leerlingen krijgen een groter begrijpend lezen aanbod door extra oefenmomenten Er is een koppeling gemaakt tussen de keuzes die gemaakt worden vanuit Kleuterplein en het beredeneerd leerstofaanbod. Vanuit de thema s is duidelijk in beeld welke doelen we ermee willen bereiken Als ontwikkelingsmateriaal is aangeschaft Alle groepen werken 5 dagen van de week met de methode MATH Alle kinderen op school werken met de digitale rekenlicentie Rekentuin 13 Schoolbibliotheek Er is een goed overzicht van alle leesboeken op school, er is een registratiesysteem voor alle schoolboeken op school, de schoolbibliotheek is aangevuld Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd Document inhoudelijk besproken, aangepast en geborgd Afspraken rondom gebruik methode zijn besproken en vastgelegd Afspraken rondom gebruik methodiek ZLKLS zijn besproken en vastgelegd Posterproject maakt deel uit van het reguliere lesprogramma Toets is aangeschaft en afgenomen Nieuwsbegrip XL is geïmplementeerd De geplande thema s zijn behandeld en geregistreerd. Er is een koppeling met Parnassys gemaakt t.b.v. het LOVS Diverse materialen voor taalontwikkeling zijn aangeschaft Implementatieproces verloopt moeizaam, omdat er veel moet wijzigen binnen het handelen en de vaardigheden van de leerkrachten Rekentuin maakt deel uit van het dagelijks rekenonderwijs Registratiesysteem Educat is aangeschaft, bibliotheek is aangevuld en boeken zijn geregistreerd Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Vanaf is dit een onderdeel van het plan van aanpak Taalbeleid Afgerond Nieuwsbegrip XL borgen en opnemen in plan van aanpak Taalbeleid. Het BOSOS kleutervolgsysteem wordt ingevoerd in het schooljaar Is afgerond rkbs de Hoeksteen Schooljaarverslag Pagina 20 van 26

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-1 Naam school RKBS Willibrord Brinnummer RX Adres Esperantolaan E-mail rkbs-willibrord@fidardanl Postcode 91 CZ Website wwwrkbs-willibrordnl Plaats Stadskanaal Directeur M Berendsen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school o.b.s. De Beelen Adres Beelen 3 Postcode 9356 CZ Tolbert Telefoon 0594 513923 E-mail directie.beelen@westerwijs.nl Website www.beelen-tolbert.nl Directeur

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool Plaats : Zegveld BRIN-nummer : 11OC Onderzoeksnummer : 126629 Datum schoolbezoek : 22 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

O.b.s. t Jonkertje. Trendanalyses 2014/2015

O.b.s. t Jonkertje. Trendanalyses 2014/2015 O.b.s. t Jonkertje Trendanalyses 2014/2015 Inhoud: 1. Inleiding 2. Eindopbrengsten Eindtoets 3. Tussenopbrengsten Groep 1 en 2 Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014

Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014 Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Brinnummer 09OB Adres Geuzingerbrink 74 E-mail kardinaalalfrinkschool@skod.nl Postcode 7812 NX Website www.kardinaalalfrinkschool-skod.nl

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 24NB Onderzoeksnummer : 126670 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 014-015 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Brinnummer 09OB Adres Geuzingerbrink 74 E-mail kardinaalalfrinkschool@skodnl Postcode 781 NX Website wwwkardinaalalfrinkschool-skodnl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS. Onderzoeksnummer : 113141 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP EMMAUS School : Emmaus Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17ZI Onderzoeksnummer : 113141 Datum schoolbezoek : 26 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 07DL Onderzoeksnummer : 123103 Datum schoolbezoek : 16 juni Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Eglantier Tanthof Plaats : Delft BRIN-nummer : 15PZ Onderzoeksnummer : 125245 Datum schoolbezoek : 2 februari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Sint Maarten Plaats : Limmen BRIN-nummer : 08NP Onderzoeksnummer : 125062 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Maharishi Basisschool De Fontein

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Maharishi Basisschool De Fontein RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Maharishi Basisschool De Fontein Plaats : Lelystad BRIN-nummer : 00GZ Onderzoeksnummer : 125527 Datum schoolbezoek : 23 februari 2012 Rapport

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARPLAN 2014-2015 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Rkbs De Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 08TJ Onderzoeksnummer : 127187 Datum schoolbezoek : 18 september 2012 Rapport vastgesteld :

Nadere informatie

Evaluatie SCHOOLJAARPLAN 2013-2014. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

Evaluatie SCHOOLJAARPLAN 2013-2014. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl Evaluatie SCHOOLJAARPLAN 2013-2014 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarplan (SJP) 2013-2014 Naam school Rkbs De Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 123690 Datum schoolbezoek : 27 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de p.c. basisschool Willem De Zwijger Plaats : Leiderdorp BRIN-nummer : 11LF Onderzoeksnummer : 123664 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS De Bolster Adres De Kjellingen 17 Postcode / Plaats 9261 ZH Eastermar Telefoon 0512 47 18 00 e-mail info@obs-debolster.nl Website www.obs-debolster.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Dr.E.Boekman Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 18UH Onderzoeksnummer : 124796 Datum schoolbezoek : 20 January 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. P.C. Basisschool De Rivieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. P.C. Basisschool De Rivieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK P.C. Basisschool De Rivieren Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 04LA C1 Onderzoeksnummer : 272631 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 3 maart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL MARIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL MARIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL MARIA Plaats : Lieshout BRIN-nummer : 08QV Onderzoeksnummer : 118553 Datum schoolbezoek : 8 april Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Klipper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Klipper RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Klipper Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 23PY Onderzoeksnummer : 122600 Datum schoolbezoek : 16 juni 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 1 september

Nadere informatie

SchoolJaarVerslag (SJV) 2014-2015

SchoolJaarVerslag (SJV) 2014-2015 SchoolJaarVerslag (SJV) 2014-2015 Dit SchoolJaarVerslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. Het bestaat uit verschillende onderdelen, die reeds

Nadere informatie

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool:

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de cito- eindtoets 2012. Hiervan hebben er 32 leerlingen de Cito-eindtoets gedaan en 1 leerling de Cito-niveautoets.

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REGIONALE INTERNATIONALE SCHOOL Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 03TF Onderzoeksnummer : 119622 Datum schoolbezoek : 6 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij PCBS Willem van Oranje Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YU Onderzoeksnummer : 124238 Datum schoolbezoek : 28 november 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Op Weg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Op Weg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Op Weg Plaats : Ooij BRIN-nummer : 05DP Onderzoeksnummer : 120578 Datum schoolbezoek : 7 december 2010 Rapport vastgesteld te Eindhoven op 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool IJweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool IJweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool IJweg Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 15XW C1 Onderzoeksnummer : 280156 Datum onderzoek : 29 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ It Skriuwboerd Plaats: Surhuisterveen BRIN-nummer: 12RC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 28 mei Conceptrapport verzonden op: 17 juni Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school Hoogholtje Brinnummer 05CJ Adres Mernaweg 55a E-mail hoogholtje@fidarda.nl Postcode 9964 AR Website www.hoogholtje.nl Plaats Wehe den Hoorn Directeur Dhr.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Boomgaard

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Boomgaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Boomgaard Plaats : Mijnsheerenland BRIN nummer : 14BZ C1 Onderzoeksnummer : 193630 Datum onderzoek : 23 mei 2013 Datum vaststelling : 14 augustus

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL School : de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403 Datum schoolbezoek : 22 november 2005 Datum vaststelling : 19 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS sbo-school Het Mozaïek Plaats : Sittard BRIN nummer : 01DM C1 Onderzoeksnummer : 283402 Datum onderzoek : 29 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij basisschool De Wateringe Plaats : Hellevoetsluis BRIN-nummer : 14EW Onderzoeksnummer : 123717 Datum schoolbezoek : 8 november 2011 Rapport

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 14-15 Naam school MgrBekkersschool Brinnummer 15DL Adres PrBernhardlaan 87 E-mail mgrbekkersschool@fidardanl Postcode 9641 LT Website wwwmgrbekkersschoolveendamnl Plaats Veendam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 9 november 2011.

Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 9 november 2011. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Pantarijn locatie Groeneweg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18UM Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs "Eben Haëzer"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs Eben Haëzer RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs "Eben Haëzer" Plaats : Rhenen BRIN-nummer : 06FI Onderzoeksnummer : 126124 Datum schoolbezoek : 8 mei Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool 't Schrijverke Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AZ C1 Onderzoeksnummer : 276613 Datum onderzoek : 11 september 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie