D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school"

Transcriptie

1 D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en besturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. Ter ondersteuning van de scholen bij het verzorgen van passend onderwijs is de RVKO de projecten KANS en TALENT gestart. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften Didactisch - Leerlingen waarvan de score voor één of meerdere vakken een IV of V is. - Leerlingen die naar beneden afwijken van hun eerder ingezette lijn (de Cito-score zakt). - Leerlingen met een gediagnosticeerde beperking zoals dyslexie, dyscalculie etc. - Leerlingen met een beneden- of bovengemiddeld IQ. - Leerlingen met een taalachterstand. - Leerlingen die voor meerdere inhoudelijke vakken een I scoren voor Cito. Sociaal-emotioneel - Leerlingen die problemen vertonen op sociaal emotioneel vlak in en/of buiten de klas. - Leerlingen met problemen in de thuissituatie. - Leerlingen met een gediagnosticeerde beperking zoals ADHD, PDD-NOS etc. Lichamelijk - Leerlingen met gezondheidsproblemen. - Leerlingen met een motorische beperking. Doelstellingen van de school Om de doelstellingen van de school te bepalen, wordt er eerste een sterkte-zwakte analyse gemaakt. SWOT S = Sterktes - Hardwerkend team waarvan veel teamleden openstaan voor nieuwe dingen. - Aantal leerkrachten met een master Special Education Needs. - Gemotiveerde en competente Intern begeleiders (één van hen heeft ook ervaring als beeldend therapeut in kinderpsychiatrie). - Directie zet teamscholing in op gedrags- en didactisch gebied. - Structureel multidisciplinair overleg. - Structurele klasbesprekingen en groepsplanbespekingen. - We werken vanaf groep 6 met ontwikkelingsperspectieven. - Goed contact met ouders, goede samenwerking met de meeste ouders. - Over het algemeen betrokken ouders.

2 - Structurele oudergesprekken om ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van hun kind. - Duidelijke afspraken over het maken van handelingsplannen (wanneer en hoe). W = Zwaktes - Signalering door leerkrachten is niet altijd bijtijds zowel bij gedragsproblemen als bij didactische problemen. - Bijhouden van kennis en vaardigheden na scholing is niet altijd voldoende. - Nieuwe kennis wordt nog onvoldoende ingezet in de dagelijkse praktijk. - Aantal leerkrachten hebben onvoldoende leerkrachtvaardigheden om om te gaan met leerlingen met gedragsproblemen of didactische problemen. - Weinig inzet van individuele scholing gericht op leerdoelen individuele leerkracht. - Weinig collegiale consultatie/leren van elkaar. - Te weinig tijd voor coaching vanuit Ib of collega s. O = Kansen - Meer werken met leerlijnen, meer inzicht creëren in leerlijnen. - Meer coachen van elkaar/collegiale consultatie. - Borging/bijhouden van nieuw verworven kennis en vaardigheden, zodat deze vaardigheden ook structureel worden ingezet. - Gebruik maken van kennis collega s. - Meer tijd voor Ib en dus begeleiding en coaching van leerkrachten. - Individuele scholing voor leerkrachten, daarna ook delen met collega s. - Leren van elkaar : kennis delen met andere scholen/ib van andere scholen. T = Bedreigingen - Veranderende populatie. - Opletten dat collega s niet overvraagd worden. - Verschuivingen binnen het team gedurende het schooljaar ivm ziekte ed. - Ouders die niet op dezelfde lijn zitten over de zorg van hun kind. Doelstellingen - Borgen van structureel overleg tussen IB en leerkracht, en leerkracht en ouders. - Begeleiding door IB in het begin van het schooljaar bij het vroeg signaleren van leeren gedragsproblemen en het aanpassen van de groepsplannen. - Verdere implementatie van de groepsplannen om vroege signalering te bevorderen en opbrengst gericht werken te bewerkstelligen. - IB stelt protocollen op voor het handelen bij veel voorkomende leer- en gedragsproblemen en zorg in de school. - Naar aanleiding van groepsplannen en afsprakenformulier klasbespreking loopt de Intern begeleider regelmatig langs bij leerkrachten om gemaakte afspraken te borgen. - Individuele coaching voor bepaalde leerkrachten door Intern Begeleider op het gebied van klassenmanagement, gedrag en/of didactisch gebied. - IB laat regelmatig inhoudelijke onderwerpen terugkomen in de bouwvergadering om kennis en vaardigheden van leerkrachten te borgen en/of vergroten. - IB heeft regelmatig contact met Intern begeleiders van andere scholen om kennis te delen.

3 Zorgroute School Zorg over de thuissituatie Leer- en/of gedragsproblemen Klasbespreking Klasbespreking/groepsplanbespreking - Leerling wordt besproken met IB - Oudergesprekken - ZAT SMW Contactpersoon PPO Wijknetwerk/wijkteam OAT - clusters - leesspecialisten - onderzoekers - gedragsspecialisten - ambulant begeleiders Bij grote zorg Jeugdbeschermingsplein AMK melding Intern Handelingsgericht werken Er wordt op de Dominicusschool handelingsgericht gewerkt volgens de 1-zorgroute. Deze cyclus maakt duidelijk wie wat doet, wanneer, hoe en waarom. Deze route heeft twee onderdelen: - Voor alle leerlingen: de HGW-cyclus op groepsniveau. De leerkracht verzamelt en analyseert de gegevens van haar groep. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht. Op basis van deze analyse wordt er een groepsplan gemaakt. In elke cyclus op groepsniveau vindt een groepsplanbespreking plaats. - Voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: de HGW cyclus op individueel niveau. Deze leerlingen komen aan bod in klasbesprekingen en worden eventueel besproken in een zorg- en adviesteam (ZAT) of doorverwezen voor andere externe hulp en/of een schoolwisseling. De HGW cyclus wordt op groepsniveau twee keer per schooljaar doorlopen.

4 Opbrengstgericht werken Op de Dominicusschool wordt opbrengstgericht gewerkt. In de praktijk betekent dit voor een groepsplanbespreking dat de trends van de afgelopen jaren worden bekeken door de leerkracht en de intern begeleider. Als blijkt dat de resultaten boven of beneden verwachting zijn, wordt samen gezocht naar een verklaring hiervoor. De verklaringen zorgen voor eventueel nieuw schoolbeleid en de leerkracht zal zijn aanpak voor de komende tijd opnieuw vorm moeten geven. Er wordt bekeken welke aanpassingen kunnen worden gedaan in het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht in de komende periode. In het groepsplan worden zowel vaardigheidsdoelen als tussendoelen uit de leerlijn benoemd. Hiernaast bestaan nog de thema- of methodedoelen en de lesdoelen. Algemeen - Iedere leerkracht is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de groep. Dit geldt voor de resultaten, zelfstandigheid en sociaal emotionele zaken. Dit betekent dat een ieder handelt volgens de hieronder beschreven afspraken. Wanneer er, in welke vorm dan ook, zorg is over een kind/gezin, moet de leerkracht, tijdig contact opnemen met de IB (eventueel directie) om een en ander te bespreken. - Ook ouders worden tijdig op de hoogte gebracht door de leerkracht wanneer er zorgen zijn. Wachten tot een rapportgesprek of tot ouders het initiatief nemen is geen optie. - De leerkracht stelt zich actief op wanneer ouders zelf zorg aangeven. Ook wanneer ouders zelf onderzoek laten doen, neemt de leerkracht het initiatief om hierover informatie te verkrijgen. Taakomschrijving IB

5 De taken van de Intern begeleider zijn op te splitsen in een aantal onderdelen. Het eerste is de coördinatie van de gehele leerlingenzorg in de school. Een volgend taakgebied is het begeleiden en coachen van individuele leerkrachten. Probleem verkennende gesprekken, groepsbezoeken, samen afstemmen van groeps- of leerling aanpak, maken deel uit van dit gebied. Hiernaast heeft de intern begeleider ook een teamgerichte taak. Het bespreken en analyseren van schooloverzichten bij toetsen, het signaleren van trends, leerling besprekingen en intervisie vallen hieronder. Onder de innoverende taken vallen beleid, schoolontwikkeling, visie en adviseren over nascholing. Tot slot is er het gebied dat alles te maken heeft met externe relaties die de school op zorggebied heeft. Juist dit gebied is heel erg uitgebreid. Begeleidende en coachende taken: - begeleiden van leerkrachten bij hun pedagogische en didactisch handelen - voeren van klasbesprekingen met de leerkrachten - begeleiden van leerkracht bij het opstellen van groepsplannen en individuele handelingsplannen, voeren van groepsplanbespreking - begeleiden van leerkrachten bij het onderhouden van externe contacten - nalezen van gemaakte rapporten en eventueel advies geven over de inhoud hiervan - observeren van leerlingen in klassensituaties, bespreken van de observatie met leerkracht en/of ouders, adviseren t.a.v. vervolgstappen - probleem verkennende gesprekken voeren met leerkrachten - collegiale consultatie verlenen - leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remediërend materiaal en hen wegwijs maken in de orthotheek - systematisch klasbezoeken afleggen en leerkrachten begeleiden ten aanzien van het klassenmanagement, wanneer daar behoefte aan is - leerkrachten begeleiden bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen - leiden van vergaderingen, geven van presentaties, verslaglegging, voortgangsoverleg en begeleidingsgesprekken voeren Organisatorische taken - coördineren van de leerlingzorg op schoolniveau en het opstellen van procedures, protocollen, regels en afspraken - bewaken van procedures en toezien op het naleven van de afspraken - zorg dragen voor het opzetten en efficiënt benutten van het leerlingvolgsysteem - opstellen van een toets kalender en zorgdragen voor de naleving hiervan - bewaken en opstellen van begeleidings- en handelingsplannen - de schoolplanning rond begeleiding van leerkrachten maken en zorgen voor afstemming en naleving hiervan - zorgen dat het leerlingvolgsysteem actueel gehouden wordt - ontwerpen van toegankelijke documenten en deze actueel houden - zorg dragen voor dossiervorming en beheer van de (zorg)leerlingen - zorg dragen voor de opzet van de orthotheek en het bijhouden hiervan - zorg dragen voor digitaliseren van harde beheersystemen ten behoeve van de toegankelijkheid en efficiëntie Taken t.a.v. het samenwerken met externen: - samen met directie en ouderconsulente toezien op goed contact tussen ouder en school als basis voor een goede samenwerking - coördineren en afstemmen van mutatieverkeer met andere scholen, zoals PSZ, BAO, SBO, SO, VSO en VO - overleggen met ouders/verzorgers en leerkracht over hun kinderen en over zaken die de zorg en het onderwijs betreffen om optimale afstemming en gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk maken

6 - met ouders/verzorgers en leerkracht de aanmelding bij externe hulpverlenende instanties/personen bespreken - afstemmen van de interne hulpvraag met externe hulpverlenende instanties van onderzoekende, beleidende of verwijzende aard - arrangement aanvraag doen bij PPO - structureel overleg met schoolcontactpersoon van PPO - het proces van plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bij PPO coördineren en afstemmen - participeren in externe netwerken, zoals het zorg- en adviesteam, regionaal netwerk, Samenwerkingsverband - informatie uitwisselen met (bovenschoolse) onderwijsinstellingen, zoals het schoolbestuur, de rijksinspectie, de leerplichtambtenaar, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en AMK - mede het schooltoezicht voorbereiden en deelnemen aan de dialoog met de onderwijsinspectie - ervoor zorgen dat leerkrachten weten met welke instellingen de school contacten onderhoudt - in de schoolgids de paragrafen opstellen ten aanzien van de zorg voor leerlingen - in het jaarverslag de paragrafen ten aanzien van de leerlingenzorg en onderwijskundige ontwikkelingen verzorgen Taken tav onderzoek: - bepalen of extra onderzoek, intern of extern, geïndiceerd is en dit onderzoek organiseren - interpreteren van onderzoek door derden - de toelaatbaarheid van zij-instromers tot de school onderzoeken - verzamelen van toets gegevens en/of groepsoverzichten en deze analyseren - maken van trendanalyses - onderzoek doen naar landelijke gegevens zoals inspectiebezoeken - de ontwikkelingen binnen de zorgverbreding analyseren - de zorgverbreding binnen de school als organisatie evalueren - analyseren van de didactische leerlijnen binnen de school en de mogelijkheden tot verbetering hiervan onderzoeken - opstellen van kwaliteitsrapportages en samenvattende evaluaties op basis van de diverse informatiebronnen en van daaruit aanbevelingen doen Innoverende taken: - opstellen van een zorgplan voor de school aan de had van kwaliteitscriteria zoals de PO-raad heeft voorgedragen en deze vertalen naar actieplannen - het team op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorgverbreding, materialen, methodes, orthodidactische middelen en software - mede opstellen van het schoolplan en het meerjarenbeleidsplan en deze uitwerken tot jaarplannen - zorgen voor kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen - initiatieven nemen tot verbetering van het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen binnen de school - voorstellen doen voor nieuwe methoden en deze implementeren en daarmee een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het onderwijsaanbod - implementeren van nieuwe onderwijsontwikkelingen - deelnemen aan vergaderingen van het managementteam en het adviseren en meedenken ten aanzien van het (onderwijskundig) beleid van de school - voorstellen doen ten aanzien van de nascholing van het team met betrekking tot de didactische aanpak en pedagogische lijn - samen met ander intern begeleiders en externen bovenschools beleid ontwikkelen

7 Op School - Op school is het sociaal emotioneel volgsysteem - In oktober en in maart wordt de screening van Op School (sociaal emotioneel volgsysteem) gedaan. Voor alle leerlingen wordt een screening ingevuld. Aansluitend daarop worden, indien nodig, de handelingsplannen gemaakt. - Bij de screening hoort ook een leerling lijst die door de leerlingen van groep 3 t/m 8 ingevuld wordt. De leerkracht neemt de ingevulde lijsten door en besluit tot actie (gesprek leerling/ib/ouders) indien nodig. Voor de groepen 1/2 geldt dat de leerling lijsten ingevuld worden door de oudste kleuters in mei, als meetinstrument voor de overgang naar groep 3. Bosos - Bosos is het leerlingvolgsysteem voor peuters en kleuters - De leerkracht vult volgens procedure Bosos digitaal in. Cito-toetsen - Voor het afnemen van de toetsen wordt de toets kalender gevolgd. - Alle kinderen worden getoetst (m.u.v. kinderen die onder behandeling zijn bij IWAL of RID, dit dan duidelijk in de datalijst noteren). Wel wordt er rekening gehouden met niveau, achterstand en dyslexie. In een aantal gevallen wordt er dus een andere toets afgenomen, of wordt er op een andere manier getoetst. Dit gebeurt alleen na overleg met de IB. - Digitale toetsen kunnen worden ingezet voor kinderen met dyslexie maar ook voor kinderen met concentratie problemen. - Er wordt niet getoetst op maandag en ook niet direct na een vakantie (hier is in het rooster al rekening mee gehouden). Toetsen kleuters - Tweemaal per jaar worden de Cito toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen afgenomen (zie toetskalender). - Alle leerlingen van groep 2 worden getoetst. Groep 1 leerlingen die langer dan 6 maanden op school zijn kunnen getoetst worden. Uitzonderingen daargelaten: Leerlingen die kunnen versnellen (eerder naar groep 2) of leerlingen die doublure of achterlopen waarbij je de uitval nader wil bekijken. Dit altijd in overleg met i.b. - De februariscreening wordt afgenomen na cito M2, bij leerlingen die zwak scoren en/of twijfel bij overgang naar groep 3. - Bij taalzwakke leerlingen wordt in september en januari (onderdelen van) de TAK toets afgenomen. Dit gaat op initiatief van de intern begeleider. Mijlpaaltoetsen - Mijlpaaltoetsen worden afgenomen om hiaten in de leerstof snel op te sporen, zodat snel hulp geboden kan worden. - Bij leerlingen in groep 3 wordt de mijlpaaltoets rekenen en spelling in oktober bij iedereen afgenomen. - Vanaf de mijlpaal januari groep 3 worden de mijlpalen alleen afgenomen bij leerlingen met een IV en V op de Cito rekenen en/of spelling. Zo kan direct bepaald worden welke hiaten er zijn ontstaan, waardoor de leerling een onvoldoende heeft gescoord. - Eventuele acties naar aanleiding van de mijlpaaltoetsen worden genoteerd in het groepsplan. Datalijsten

8 - Er wordt van elke leerlingen een datalijst bijgehouden zodat iedereen constant op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. - Datalijsten worden minimaal 3x per jaar bijgewerkt op de onderdelen; cito-uitslagen, niveau van de leerlingen, werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling en tussendoor wanneer en belangrijke zaken te melden zijn. Denk hierbij aan oudergesprekken, gesprekken met instanties, en overleg met collega s. - Aan het einde van het jaar wordt een uitgebreide overdracht geschreven. - Na besprekingen met ouders en/of ib wordt de datalijst bijgewerkt. Groepsplannen - Er worden twee keer per jaar groepsplannen gemaakt voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen/woordenschat. - De groepsplannen worden n.a.v. de methode gebonden toetsen en de ontwikkelingen van kinderen met een individueel plan, tussentijds bekeken. Zo nodig wordt het groepsplan bijgesteld. - Groepsplannen worden besproken in een groepsplanbespreking. - In februari, na het eerste Cito-blok, worden de groepsplannen geëvalueerd door de leerkracht, net als aan het einde van het jaar na het tweede Cito-blok. Deze groepsplannen vormen dan direct een uitgangspunt voor het volgende schooljaar en een bespreekdocument voor de overdracht aan het einde van het jaar. - De groepsplannen van groep 1/2 volgen BOSOS en worden na elke observatie aangepast. Individuele handelingsplannen - Er worden individuele handelingsplannen gemaakt op het gebied van gedrag en didactiek. - Didactische handelingsplannen worden ingevuld door de groepsleerkracht. Wanneer welk individueel plan gemaakt moet worden is te vinden in het document Afspraken handelingsplannen, in de map Handelingsplannen. - De handelingsplannen in Op School worden steeds na de screening gemaakt (oktober en maart). - Individuele handelingsplannen worden met de IB besproken en door de leerkracht geëvalueerd op de daarvoor afgesproken tijd. - Individuele handelingsplannen worden met ouders besproken en nadat ze afgesloten zijn in het papieren dossier van de kinderen opgeborgen. Groepsplanbespreking - Per schooljaar vinden twee groepsplanbesprekingen plaats. - Bij de bespreking is de leerkracht en de IB er aanwezig. - In de groepsplanbespreking worden de analyses en evaluaties van de toetsen met de leerkracht doorgelopen. - Er wordt bepaald welke leerlingen naast de hulp vanuit het groepsplan ook een individueel handelingsplan nodig hebben. - Er wordt vanaf groep 6 bekeken welke leerlingen een eigen leertraject moeten gaan volgend en dus een OPP (ontwikkelingsperspectief)moeten krijgen. Klasbespreking - Minimaal 2x per jaar wordt tijdens de klasbespreking de hele groep besproken. - Bij de bespreking is de leerkracht en de IB er aanwezig. - De leerkracht werkt de datalijsten bij waarin duidelijk wordt wat de problemen/hulpvragen van de leerlingen zijn. - Aan de orde komen o.a. ; de handelingsplannen, sociaal emotionele problematiek, het groepsproces, werkhouding en vragen/handelen van de leerkracht.

9 - Waar nodig, wordt deze informatie ook in de logboeken van individuele leerlingen verwerkt. Eigen leertraject/opp - We streven er naar dat alle leerlingen minimaal de einddoelen van groep 6 behalen. - Voor leerlingen waarbij in groep 5 blijkt dat zij aan het eind van hun schoolcarrière eind groep 7 niet gaan halen, moet een OPP (ontwikkelingsperspectief) gemaakt worden. Dit OPP wordt gemaakt in overleg met de IB. - Dit zijn ook de leerlingen die voor één of meer vakken een eigen leertraject hebben. Het individuele leertraject wordt samen met de IB opgesteld, in samenwerking met de contactpersoon van PPO. - In principe wordt een eigen leertraject gemaakt vanaf eind groep 5, begin groep 6. In uitzonderlijke gevallen kan hier eerder mee begonnen worden. - In schooljaar wordt dit beleid verder uitgewerkt en op papier gezet. Overdracht - De tweede groepsplanbespreking is meteen ook de overdracht naar de nieuwe leerkracht. - IB er, huidige leerkracht en nieuwe leerkracht nemen samen de evaluatie en analyse van de nieuwe groepsplannen door. - De huidige leerkracht zorgt ervoor dat de logboeken zijn bijgewerkt zodat de nieuwe leerkracht ok bijzonderheden op het gebied van sociaal-emotioneel, werkhouding en thuissituatie kan doornemen voordat de overdracht plaatsvind. Contact met ouders - Zorgen over leerlingen op wat voor gebied dan ook worden tijdig met ouders besproken. Er wordt niet gewacht tot het rapportgesprek. - Ouders worden altijd tijdig geïnformeerd. Denk aan: heftige ruzies, verwondingen, onbehoorlijk gedrag, soc. em. problemen, pesten, slechte prestaties. - Voorafgaand aan de schoolperiode bij kleuters worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Wanneer kleuters of nieuw ingestroomde kinderen 6 weken op school zijn, worden ouders opnieuw uitgenodigd voor een gesprek. - De groepen 3 t/m 7 krijgen 3x per jaar een rapport. De eerste twee keer worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Het laatste rapport wordt vlak voor de grote vakantie meegegeven. Op verzoek van ouders kan dan eventueel een gesprek plaatsvinden. - Bij groep 6 t/m 8 zijn de leerlingen aanwezig bij de rapportgesprekken. Vanaf groep 7 wordt het ontwikkelingsperspectief uit Parnassys besproken. - Groep 8 krijgt 2x per jaar een rapport. Voor het eerste rapport vinden de voorlopig adviesgesprekken plaats naar aanleiding van de entreetoets. Vlak voor het tweede rapport worden de definitieve adviesgesprekken gevoerd. Na de uitslag van de Cito eindtoets kunnen ouders nog een gesprek aanvragen. - De groepen 1/2 krijgen 2x per jaar een rapport. Bij beide rapporten worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Tussentijds worden ouders zo nodig uitgenodigd voor een voortgangsgesprek en kunnen ouders zelf een afspraak maken. - Van alle oudergesprekken wordt een notitie gemaakt in de datalijsten. Doublure - Leerlingen die mogelijk gaan doubleren worden altijd met de IB besproken. Mogelijke doublure wordt niet later dan tijdens het tweede rapportgesprek besproken met ouders. Daarna volgt altijd een extra gesprek. Doublures moeten eind mei bekend zijn bij IB en ouders.

10 - School beslist uiteindelijk of er een doublure zal plaatsvinden. Met ouders wordt overlegd. Dominicus XL Er is op de Dominicusschool een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, genaamd Dominicus XL. Waarin XL staat voor extra Leren. De plusgroep is een verrijkingsgroep waar meer- en hoogbegaafde leerlingen samen gebracht worden met de bedoeling hen bij hun mogelijkheden passende doelen te laten realiseren op cognitief, sociaal en creatief gebied. Het hoofddoel van de plusgroep is het uitdagen en stimuleren van de leerling op zijn niveau door middel van het aanbieden van het juiste cognitieve materiaal en het leren aansturen van het eigen leerproces (ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden).er wordt ook aandacht besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid. Leerlingen met een bijzondere handicap In het Schoolontwikkelingsprofiel staat beschreven hoe wij als school omgaan met aanmeldingen van leerlingen met een bijzondere handicap. Extern Binnen de zorgstructuur speelt het contact met externen een grote rol. KANS (RVKO) In 2009 is binnen de RVKO het initiatief KANS gestart. Het doel van KANS is de ondersteunende functie van de scholen voor sbo verder te ontwikkelen door de aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisonderwijs. Het project richt zich op de ondersteuning van de basisscholen en de ontwikkeling van de scholen voor sbo in de richting van Passend Onderwijs. Het project richt zich op: - de ontwikkeling van de scholen voor sbo als expertisecentrum; in dit project specifiek ten behoeve van de reguliere basisscholen; - de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten van de reguliere basisscholen, - waarbij de activiteiten met name schoolgericht zijn; - de ondersteuning van de intern begeleiders van de basisscholen waarbij vooral de verbetering van de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving centraal staat; - ontwikkeling van de scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs naar passend onderwijs. Hierbij zullen vooral de aansluiting en afstemming met de ontwikkelingen vanuit PPO en partners het uitgangspunt zijn. KANS haalt zijn gekwalificeerde deskundigen onder andere uit de scholen. Hierdoor kan de voorlichting, ondersteuning, advisering en begeleiding nauw aansluiten bij de vragen van de scholen. Binnen het project KANS zullen activiteiten ontwikkeld worden om te komen tot het kwalitatief verbeteren van de ondersteunende/adviserende functie van de scholen voor sbo aan de reguliere basisscholen. Bijvoorbeeld: - Nascholing: Organiseren van deskundigheidsbevordering waarbij de opgedane kennis en ervaring

11 binnen het SBO uitgangspunt zijn door bijv. workshops, bijeenkomsten; orthotheekgebruik SBO, spreekuur, vraagbaak, inloop. - Advisering: Basisscholen school specifiek adviseren bij inrichting van de onderwijs leeromgeving. Op weg helpen richting de bestaande mogelijkheden voor begeleiding en/of hulpverlening, aanbod van specifieke scholing en trajectbegeleiding. - Informatievoorziening: Website KANS; nieuwsbulletin KANS, Orthotheek als kenniscentrum, Kijkwinkels, KANSkaarten, folders etc. TALENT (RVKO) In 2008 is binnen de RVKO het initiatief TALENT gestart: een kennispunt voor begaafdheid. In het kennispunt werkt een aantal scholen samen dat extra zorg besteedt aan de begaafde en getalenteerde leerlingen. Deze scholen zijn verdeeld over de stad Rotterdam en de randgemeenten. Zij hebben ervaring met het onderwijs aan begaafde leerlingen. Door samen te werken vergroten zij hun eigen deskundigheid en kunnen zij alle andere scholen van de RVKO ondersteunen. SMW (schoolmaatschappelijk werk) - Een ochtend per week is er schoolmaatschappelijk werk op school. - Er kan een beroep gedaan worden op SMW door ouders, leerlingen en op advies/verzoek vanuit school/leerkracht. - Verwijzing gaat altijd via de IB. - Ouders kunnen direct contact opnemen met SMW. - Wanneer leerlingen met SMW willen praten mag dit 1x zonder kennisgeving aan ouders, daarna moet SMW de ouders inlichten. - Op school is een brievenbus aanwezig waarin leerlingen een briefje voor de SMW er achter kunnen laten. Aan het begin van ieder schooljaar komt de SMW er langs in de groepen 6,7 en 8 om dit toe te lichten. - Wekelijks koppelt SMW de bevindingen mondeling terug aan de IB, de IB verwerkt dit in de logboeken en brengt de leerkracht hiervan via de mail op de hoogte. Wijkteam - Het wijkteam bestaat uit jeugd- en gezinscoaches. - Er wordt een aanmelding bij het wijkteam gedaan als de school er samen met SMW en eventueel binnen het wijknetwerk niet meer uitkomt - School of SMW meldt een leerling aan bij het wijkteam, ouders zijn dan al op de hoogte - Als het wijkteam een contactpersoon heeft aangewezen voor ouders, wordt er contact opgenomen met school - School neemt contact op met ouders en geeft aan dat ouders gebeld zullen worden door iemand van het wijkteam - De contactpersoon van het wijkteam belt ouders, communicatie loopt vanaf dan niet meer via school - Contactpersoon van het wijkteam neemt eventueel nog contact op met school als er meer informatie nodig is - Bij grote zorg kan het Wijkteam doorverwijzen naar Jeugdbeschermingsplein (voorheen Bureau jeugdzorg) voor drang of dwang (Raad vd kindersbescherming/ots Onder Toezicht Stelling) ZAT (Zorg &Advies Team)

12 - Het ZAT komt minimaal 6x per jaar bij elkaar en bestaat standaard uit; SMW, GGD (jeugdverpleegkundige), IB en kan uitgebreid worden met deskundigen zoals; leerkracht, ouders, contactpersoon PPO of de wijkagent. - Leerlingen worden in het ZAT besproken wanneer de hulp op school niet toereikend is of wanneer het probleem te complex is. PPO Rotterdam - Er is voor onze school een PPO contactpersoon, dit is Marloes Blaak. - Zij is eenmaal per drie weken een ochtend op school voor overleg over zorgleerlingen. - Daarnaast is zij zo nodig aanwezig bij de besprekingen met het zorgteam.(zat) - Zorgleerlingen worden besproken en een groeidocument wordt gestart als besloten wordt dat we als school niet voldoende zorg kunnen bieden. Ouders moeten hiervan op de hoogte gesteld worden. - De schoolcontactpersoon bespreekt de leerling in het OAT Onderwijs Arrangeer Team. - Er wordt bepaald of PAB Preventieve Ambulante Begeleiding, eventueel later AB Ambulante Begeleiding of diagnostisch onderzoek nodig is. - Er kan een OZO Onderwijs Zorg Overleg worden gepland, daarbij zijn eventueel ook ouders aanwezig. Dit is, anders dan het Zat, een incidenteel overleg dat waar nodig wordt ingezet. GGD - De GGD neemt deel aan het ZAT (jeugdverpleegkundige). - De GGD zorgt voor het jaarlijkse PGO (periodiek gezondheidsonderzoek) in groep 2. - De jeugdverpleegkundige koppelt de bevindingen van het PGO terug aan de IB. De IB vermeldt in de datalijsten en stelt leerkrachten hiervan op de hoogte. - De leerkrachten van groep 2 vullen voorafgaand aan het PGO een vragenlijst in om eventuele zorgen kenbaar te maken, ouders worden over deze zorgen op de hoogte gebracht door de leerkracht. - De aanpak van de GGD is vooral leerling volgend en preventief. - Ouders en school kunnen ook leerlingen uit andere groepen laten oproepen door de GGD. De aanmelding gaat via de IB. Toestemming van ouders is noodzakelijk. - De GGD kan adviseren of helpen verwijzen op het gebied van gedragsproblematiek, ontwikkeling, motoriek, gezinsproblemen enz. Veilig Thuis - Voorheen AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling) - Bij Veilig Thuis kunnen we terecht voor advies (consultatie) of melding wanneer er grote, langdurige zorgen bestaan. - Een melding wordt altijd gedaan door de IB, met kennisgeving van de directie en doorgaans SMW en GGD. - Voorafgaand aan de melding wordt altijd de ouder ingelicht. - Wanneer een school meldt kan dit nooit anoniem. - Melden moet altijd schriftelijk. - Voor scholen bestaat een meldplicht/handelingsplicht. - Bij IB is het Toolkit Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig.

13 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Ria Bierhuizen en Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon Bestuur RVKO Schoolcontactpersoon Marloes Blaak PPO Basisondersteuning Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan. Beoordeling inspectie : basisarrangement Datum van vaststellen: Bijzonderheden met betrekking tot preventieve en licht curatieve interventies Interventie In orde? Toelichting Vroegtijdig signaleren van leer-, opgroei- en opvoedproblemen Dit gebeurt d.m.v. observaties van de leerkracht, analyse van toets gegevens door de leerkracht en intern begeleider en klasen groepsplanbesprekingen (totaal 6x per De zorg voor een veilig schoolklimaat Een aanbod voor leerlingen met dyslexie Een aanbod voor leerlingen met dyscalculie jaar per groep) Dit is de basis voor de Dominicusschool. Als ondersteuning gebruiken we de methode voor sociaal-emotionele competentie Goed Gedaan en gebruiken we het leerlingvolgsysteem voor sociaalemotionele ontwikkeling Op school. Op school is een pestprotocol aanwezig. Kinderen met dyslexie kunnen we begeleiden, maar we kunnen op dat gebied geen specialistische hulp bieden. Hiervoor verwijzen wij naar externen. Het dyslexieprotocol wordt geschreven. Op dit moment kunnen wij kinderen met dyscalculie geen specialistische hulp bieden. Hiervoor verwijzen wij naar externen. Vanaf groep 5 krijgen leerlingen met ernstige rekenproblemen wel een eigen leertraject. Het dyscalculieprotocol wordt

14 Een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie De school stelt voor leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoeften een ontwikkelingsperspectief (OPP) op Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen Protocol voor medische handelingen Deskundigheid geschreven. In alle groepen wordt gewerkt met instructie, verlengde instructie en verdieping/verrijking. Voor leerlingen die meer nodig hebben, kan vanaf eind groep 5 een OPP (individueel leertraject) gemaakt worden. Leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie krijgen in de groep meer zelfstandigheid en krijgen extra uitdaging in Dominicus XL (plusklas). Vanaf eind groep 5 wordt voor elke leerling die voor een (of meer van) de vier basisvaardigheden (rekenen, begrijpend lezen spelling en technisch lezen) een individueel leertraject volgt, een OPP opgesteld. De school is gelijkvloers. In de lokalen is er geen extra ruimte voor kinderen met specifieke bewegingsbehoeften. Buiten de lokalen is er beperkt ruimte. Er is geen aangepast toilet. Met eenvoudige aanpassingen kan de school rolstoelvriendelijk gemaakt worden. Veiligheid en geborgenheid is de basis voor de Dominicusschool. Als ondersteuning gebruiken we de methode voor sociaalemotionele competentie Goed Gedaan en gebruiken we het leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling Op school. Structuur vinden wij belangrijk. Wij werken met duidelijke regels. De school beschikt over een medicijnprotocol. Indien een leerling specifieke medische ondersteuning nodig heeft, zal na overleg met de behandelend arts en ouders besloten worden of deze medische zorg op school geboden kan worden. Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : Onderwijsdomein Leren en ontwikkeling Toelichting De intern begeleiders zijn ervaren in het analyseren en interpreteren van toetsgegevens om leerachterstanden vroegtijdig te signaleren. Er wordt twee keer per jaar een uitgebreid groepsplan gemaakt per vak waarin preventieve en curatieve acties voor de groep, subgroepen en individuele leerlingen worden beschreven. Hiermee wordt in een zo vroeg mogelijk stadium adequate ondersteuning

15 Sociaal en emotionele ontwikkeling en gedrag/werkhouding Fysiek en medisch Thuissituatie gegeven om problemen en leerachterstanden te voorkomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het wegwerken van achterstanden en het oplossen van problemen. Eén van de intern begeleiders is tevens gedragsspecialist en heeft ervaring in het aanpakken van verschillende sociaalemotionele- en gedragsproblemen in de klas. Er wordt twee keer per jaar een screening gedaan op het gebied van gedrag en sociaalemotionele ontwikkeling. Op deze manier worden problemen op dit gebied vroegtijdig gesignaleerd. N.v.t. SMW wekelijks in de school aanwezig. Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk: - Gedragsspecialist - Intern begeleiders Voorzieningen en materialen Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma s, methodieken, protocollen, etc.: - Pestprotocol - Gedragsprotocol - (Dyslexieprotocol) - (Dyscalculieprotocol) Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw Mogelijkheden/bijzonderheden Gelijkvloers Toelichting Met eenvoudige aanpassingen kan de school rolstoelvriendelijk gemaakt worden. Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders De school heeft een uitgebreid netwerk om advies in te winnen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Partner (o.a. SBO en SO / ouders) BSO KANS TALENT Toelichting Voor- en naschoolse opvang binnen de school. Het doel van KANS is de ondersteunende functie van de scholen voor SBO verder te ontwikkelen door de aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisonderwijs. Een kennispunt voor begaafdheid. In het

16 PPO CJG SMW Wijkteam kennispunt werkt een aantal scholen samen dat extra zorg besteedt aan de begaafde en getalenteerde leerlingen. Samenwerkingsverband. Centrum voor Jeugd en Gezin. School maatschappelijk Werk. Eén dag per week aanwezig in de school. Het wijkteam jeugd en gezin bestaat uit jeugden gezinscoaches. Het wijkteam is bedoeld voor gezinnen die hun problemen niet op eigen kracht kunnen oplossen en ook niet met hulp van hun sociale omgeving of het wijknetwerk. Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet? Onderwijsdomein Leren en ontwikkeling Sociaal en emotioneel gedrag Fysiek en medisch Werkhouding Thuissituatie Toelichting Als de leer- of ontwikkelingsachterstand te groot is, adviseert PPO over verwijzing naar SBO. Leerlingen met een verstandelijke beperking worden doorverwezen naar het SBO. Voor leerlingen met een zodanige sociaalemotionele problematiek dat zij een gevaar/bedreiging of belemmering vormen voor zichzelf of voor anderen zal de school een beroep doen op PPO voor plaatsing op een speciale school. Voor leerlingen met een ernstige visuele of auditieve/ communicatieve of lichamelijke beperking en kinderen met een zeer grote lichamelijke ontwikkelingsachterstand zal de school een beroep doen op PPO voor plaatsing op een speciale school. Als een leerling met ernstige werkhoudingsproblemen zichzelf en/of zijn klasgenoten belemmert in de ontwikkeling, zal de school een beroep doen op PPO voor plaatsing op een speciale school. Indien de thuissituatie zeer zorgelijk is, zal de school ouders informeren en mogelijk stappen zetten om de zorgverlening in te schakelen. Ambities en (na-)scholingswensen Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen begeleiden, hebben we als school( -team) de volgende ambities: Onderwijsdomein Leren en ontwikkeling Toelichting Er wordt verder gespecialiseerd in opbrengstgericht onderwijs.

17 Er wordt gewerkt aan de verbetering van de woordenschat van onze leerlingen. Hiervoor wordt onze taalspecialist binnen de school meer en beter ingezet. In de toekomst wordt er meer ingezet op actieve instructie en coöperatieve werkvormen. Daarnaast worden leerlingen in de komende jaren steeds meer eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Sociaal en emotionele ontwikkeling en gedrag/werkhouding Fysiek en medisch Thuissituatie Leerkrachten worden meer begeleid in het voeren van kind gesprekken. Er is geen ambitie om het gebouw te veranderen. Dit wordt pas een ambitie als het nodig is in verband met een aanmelding van een leerling met een lichamelijke beperking. Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingswensen: - Scholing op het gebied van actieve instructie en coöperatieve werkvormen Overige bijzonderheden: N.v.t

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie