D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school"

Transcriptie

1 D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en besturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. Ter ondersteuning van de scholen bij het verzorgen van passend onderwijs is de RVKO de projecten KANS en TALENT gestart. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften Didactisch - Leerlingen waarvan de score voor één of meerdere vakken een IV of V is. - Leerlingen die naar beneden afwijken van hun eerder ingezette lijn (de Cito-score zakt). - Leerlingen met een gediagnosticeerde beperking zoals dyslexie, dyscalculie etc. - Leerlingen met een beneden- of bovengemiddeld IQ. - Leerlingen met een taalachterstand. - Leerlingen die voor meerdere inhoudelijke vakken een I scoren voor Cito. Sociaal-emotioneel - Leerlingen die problemen vertonen op sociaal emotioneel vlak in en/of buiten de klas. - Leerlingen met problemen in de thuissituatie. - Leerlingen met een gediagnosticeerde beperking zoals ADHD, PDD-NOS etc. Lichamelijk - Leerlingen met gezondheidsproblemen. - Leerlingen met een motorische beperking. Doelstellingen van de school Om de doelstellingen van de school te bepalen, wordt er eerste een sterkte-zwakte analyse gemaakt. SWOT S = Sterktes - Hardwerkend team waarvan veel teamleden openstaan voor nieuwe dingen. - Aantal leerkrachten met een master Special Education Needs. - Gemotiveerde en competente Intern begeleiders (één van hen heeft ook ervaring als beeldend therapeut in kinderpsychiatrie). - Directie zet teamscholing in op gedrags- en didactisch gebied. - Structureel multidisciplinair overleg. - Structurele klasbesprekingen en groepsplanbespekingen. - We werken vanaf groep 6 met ontwikkelingsperspectieven. - Goed contact met ouders, goede samenwerking met de meeste ouders. - Over het algemeen betrokken ouders.

2 - Structurele oudergesprekken om ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van hun kind. - Duidelijke afspraken over het maken van handelingsplannen (wanneer en hoe). W = Zwaktes - Signalering door leerkrachten is niet altijd bijtijds zowel bij gedragsproblemen als bij didactische problemen. - Bijhouden van kennis en vaardigheden na scholing is niet altijd voldoende. - Nieuwe kennis wordt nog onvoldoende ingezet in de dagelijkse praktijk. - Aantal leerkrachten hebben onvoldoende leerkrachtvaardigheden om om te gaan met leerlingen met gedragsproblemen of didactische problemen. - Weinig inzet van individuele scholing gericht op leerdoelen individuele leerkracht. - Weinig collegiale consultatie/leren van elkaar. - Te weinig tijd voor coaching vanuit Ib of collega s. O = Kansen - Meer werken met leerlijnen, meer inzicht creëren in leerlijnen. - Meer coachen van elkaar/collegiale consultatie. - Borging/bijhouden van nieuw verworven kennis en vaardigheden, zodat deze vaardigheden ook structureel worden ingezet. - Gebruik maken van kennis collega s. - Meer tijd voor Ib en dus begeleiding en coaching van leerkrachten. - Individuele scholing voor leerkrachten, daarna ook delen met collega s. - Leren van elkaar : kennis delen met andere scholen/ib van andere scholen. T = Bedreigingen - Veranderende populatie. - Opletten dat collega s niet overvraagd worden. - Verschuivingen binnen het team gedurende het schooljaar ivm ziekte ed. - Ouders die niet op dezelfde lijn zitten over de zorg van hun kind. Doelstellingen - Borgen van structureel overleg tussen IB en leerkracht, en leerkracht en ouders. - Begeleiding door IB in het begin van het schooljaar bij het vroeg signaleren van leeren gedragsproblemen en het aanpassen van de groepsplannen. - Verdere implementatie van de groepsplannen om vroege signalering te bevorderen en opbrengst gericht werken te bewerkstelligen. - IB stelt protocollen op voor het handelen bij veel voorkomende leer- en gedragsproblemen en zorg in de school. - Naar aanleiding van groepsplannen en afsprakenformulier klasbespreking loopt de Intern begeleider regelmatig langs bij leerkrachten om gemaakte afspraken te borgen. - Individuele coaching voor bepaalde leerkrachten door Intern Begeleider op het gebied van klassenmanagement, gedrag en/of didactisch gebied. - IB laat regelmatig inhoudelijke onderwerpen terugkomen in de bouwvergadering om kennis en vaardigheden van leerkrachten te borgen en/of vergroten. - IB heeft regelmatig contact met Intern begeleiders van andere scholen om kennis te delen.

3 Zorgroute School Zorg over de thuissituatie Leer- en/of gedragsproblemen Klasbespreking Klasbespreking/groepsplanbespreking - Leerling wordt besproken met IB - Oudergesprekken - ZAT SMW Contactpersoon PPO Wijknetwerk/wijkteam OAT - clusters - leesspecialisten - onderzoekers - gedragsspecialisten - ambulant begeleiders Bij grote zorg Jeugdbeschermingsplein AMK melding Intern Handelingsgericht werken Er wordt op de Dominicusschool handelingsgericht gewerkt volgens de 1-zorgroute. Deze cyclus maakt duidelijk wie wat doet, wanneer, hoe en waarom. Deze route heeft twee onderdelen: - Voor alle leerlingen: de HGW-cyclus op groepsniveau. De leerkracht verzamelt en analyseert de gegevens van haar groep. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht. Op basis van deze analyse wordt er een groepsplan gemaakt. In elke cyclus op groepsniveau vindt een groepsplanbespreking plaats. - Voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: de HGW cyclus op individueel niveau. Deze leerlingen komen aan bod in klasbesprekingen en worden eventueel besproken in een zorg- en adviesteam (ZAT) of doorverwezen voor andere externe hulp en/of een schoolwisseling. De HGW cyclus wordt op groepsniveau twee keer per schooljaar doorlopen.

4 Opbrengstgericht werken Op de Dominicusschool wordt opbrengstgericht gewerkt. In de praktijk betekent dit voor een groepsplanbespreking dat de trends van de afgelopen jaren worden bekeken door de leerkracht en de intern begeleider. Als blijkt dat de resultaten boven of beneden verwachting zijn, wordt samen gezocht naar een verklaring hiervoor. De verklaringen zorgen voor eventueel nieuw schoolbeleid en de leerkracht zal zijn aanpak voor de komende tijd opnieuw vorm moeten geven. Er wordt bekeken welke aanpassingen kunnen worden gedaan in het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht in de komende periode. In het groepsplan worden zowel vaardigheidsdoelen als tussendoelen uit de leerlijn benoemd. Hiernaast bestaan nog de thema- of methodedoelen en de lesdoelen. Algemeen - Iedere leerkracht is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de groep. Dit geldt voor de resultaten, zelfstandigheid en sociaal emotionele zaken. Dit betekent dat een ieder handelt volgens de hieronder beschreven afspraken. Wanneer er, in welke vorm dan ook, zorg is over een kind/gezin, moet de leerkracht, tijdig contact opnemen met de IB (eventueel directie) om een en ander te bespreken. - Ook ouders worden tijdig op de hoogte gebracht door de leerkracht wanneer er zorgen zijn. Wachten tot een rapportgesprek of tot ouders het initiatief nemen is geen optie. - De leerkracht stelt zich actief op wanneer ouders zelf zorg aangeven. Ook wanneer ouders zelf onderzoek laten doen, neemt de leerkracht het initiatief om hierover informatie te verkrijgen. Taakomschrijving IB

5 De taken van de Intern begeleider zijn op te splitsen in een aantal onderdelen. Het eerste is de coördinatie van de gehele leerlingenzorg in de school. Een volgend taakgebied is het begeleiden en coachen van individuele leerkrachten. Probleem verkennende gesprekken, groepsbezoeken, samen afstemmen van groeps- of leerling aanpak, maken deel uit van dit gebied. Hiernaast heeft de intern begeleider ook een teamgerichte taak. Het bespreken en analyseren van schooloverzichten bij toetsen, het signaleren van trends, leerling besprekingen en intervisie vallen hieronder. Onder de innoverende taken vallen beleid, schoolontwikkeling, visie en adviseren over nascholing. Tot slot is er het gebied dat alles te maken heeft met externe relaties die de school op zorggebied heeft. Juist dit gebied is heel erg uitgebreid. Begeleidende en coachende taken: - begeleiden van leerkrachten bij hun pedagogische en didactisch handelen - voeren van klasbesprekingen met de leerkrachten - begeleiden van leerkracht bij het opstellen van groepsplannen en individuele handelingsplannen, voeren van groepsplanbespreking - begeleiden van leerkrachten bij het onderhouden van externe contacten - nalezen van gemaakte rapporten en eventueel advies geven over de inhoud hiervan - observeren van leerlingen in klassensituaties, bespreken van de observatie met leerkracht en/of ouders, adviseren t.a.v. vervolgstappen - probleem verkennende gesprekken voeren met leerkrachten - collegiale consultatie verlenen - leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remediërend materiaal en hen wegwijs maken in de orthotheek - systematisch klasbezoeken afleggen en leerkrachten begeleiden ten aanzien van het klassenmanagement, wanneer daar behoefte aan is - leerkrachten begeleiden bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen - leiden van vergaderingen, geven van presentaties, verslaglegging, voortgangsoverleg en begeleidingsgesprekken voeren Organisatorische taken - coördineren van de leerlingzorg op schoolniveau en het opstellen van procedures, protocollen, regels en afspraken - bewaken van procedures en toezien op het naleven van de afspraken - zorg dragen voor het opzetten en efficiënt benutten van het leerlingvolgsysteem - opstellen van een toets kalender en zorgdragen voor de naleving hiervan - bewaken en opstellen van begeleidings- en handelingsplannen - de schoolplanning rond begeleiding van leerkrachten maken en zorgen voor afstemming en naleving hiervan - zorgen dat het leerlingvolgsysteem actueel gehouden wordt - ontwerpen van toegankelijke documenten en deze actueel houden - zorg dragen voor dossiervorming en beheer van de (zorg)leerlingen - zorg dragen voor de opzet van de orthotheek en het bijhouden hiervan - zorg dragen voor digitaliseren van harde beheersystemen ten behoeve van de toegankelijkheid en efficiëntie Taken t.a.v. het samenwerken met externen: - samen met directie en ouderconsulente toezien op goed contact tussen ouder en school als basis voor een goede samenwerking - coördineren en afstemmen van mutatieverkeer met andere scholen, zoals PSZ, BAO, SBO, SO, VSO en VO - overleggen met ouders/verzorgers en leerkracht over hun kinderen en over zaken die de zorg en het onderwijs betreffen om optimale afstemming en gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk maken

6 - met ouders/verzorgers en leerkracht de aanmelding bij externe hulpverlenende instanties/personen bespreken - afstemmen van de interne hulpvraag met externe hulpverlenende instanties van onderzoekende, beleidende of verwijzende aard - arrangement aanvraag doen bij PPO - structureel overleg met schoolcontactpersoon van PPO - het proces van plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bij PPO coördineren en afstemmen - participeren in externe netwerken, zoals het zorg- en adviesteam, regionaal netwerk, Samenwerkingsverband - informatie uitwisselen met (bovenschoolse) onderwijsinstellingen, zoals het schoolbestuur, de rijksinspectie, de leerplichtambtenaar, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en AMK - mede het schooltoezicht voorbereiden en deelnemen aan de dialoog met de onderwijsinspectie - ervoor zorgen dat leerkrachten weten met welke instellingen de school contacten onderhoudt - in de schoolgids de paragrafen opstellen ten aanzien van de zorg voor leerlingen - in het jaarverslag de paragrafen ten aanzien van de leerlingenzorg en onderwijskundige ontwikkelingen verzorgen Taken tav onderzoek: - bepalen of extra onderzoek, intern of extern, geïndiceerd is en dit onderzoek organiseren - interpreteren van onderzoek door derden - de toelaatbaarheid van zij-instromers tot de school onderzoeken - verzamelen van toets gegevens en/of groepsoverzichten en deze analyseren - maken van trendanalyses - onderzoek doen naar landelijke gegevens zoals inspectiebezoeken - de ontwikkelingen binnen de zorgverbreding analyseren - de zorgverbreding binnen de school als organisatie evalueren - analyseren van de didactische leerlijnen binnen de school en de mogelijkheden tot verbetering hiervan onderzoeken - opstellen van kwaliteitsrapportages en samenvattende evaluaties op basis van de diverse informatiebronnen en van daaruit aanbevelingen doen Innoverende taken: - opstellen van een zorgplan voor de school aan de had van kwaliteitscriteria zoals de PO-raad heeft voorgedragen en deze vertalen naar actieplannen - het team op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorgverbreding, materialen, methodes, orthodidactische middelen en software - mede opstellen van het schoolplan en het meerjarenbeleidsplan en deze uitwerken tot jaarplannen - zorgen voor kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen - initiatieven nemen tot verbetering van het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen binnen de school - voorstellen doen voor nieuwe methoden en deze implementeren en daarmee een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het onderwijsaanbod - implementeren van nieuwe onderwijsontwikkelingen - deelnemen aan vergaderingen van het managementteam en het adviseren en meedenken ten aanzien van het (onderwijskundig) beleid van de school - voorstellen doen ten aanzien van de nascholing van het team met betrekking tot de didactische aanpak en pedagogische lijn - samen met ander intern begeleiders en externen bovenschools beleid ontwikkelen

7 Op School - Op school is het sociaal emotioneel volgsysteem - In oktober en in maart wordt de screening van Op School (sociaal emotioneel volgsysteem) gedaan. Voor alle leerlingen wordt een screening ingevuld. Aansluitend daarop worden, indien nodig, de handelingsplannen gemaakt. - Bij de screening hoort ook een leerling lijst die door de leerlingen van groep 3 t/m 8 ingevuld wordt. De leerkracht neemt de ingevulde lijsten door en besluit tot actie (gesprek leerling/ib/ouders) indien nodig. Voor de groepen 1/2 geldt dat de leerling lijsten ingevuld worden door de oudste kleuters in mei, als meetinstrument voor de overgang naar groep 3. Bosos - Bosos is het leerlingvolgsysteem voor peuters en kleuters - De leerkracht vult volgens procedure Bosos digitaal in. Cito-toetsen - Voor het afnemen van de toetsen wordt de toets kalender gevolgd. - Alle kinderen worden getoetst (m.u.v. kinderen die onder behandeling zijn bij IWAL of RID, dit dan duidelijk in de datalijst noteren). Wel wordt er rekening gehouden met niveau, achterstand en dyslexie. In een aantal gevallen wordt er dus een andere toets afgenomen, of wordt er op een andere manier getoetst. Dit gebeurt alleen na overleg met de IB. - Digitale toetsen kunnen worden ingezet voor kinderen met dyslexie maar ook voor kinderen met concentratie problemen. - Er wordt niet getoetst op maandag en ook niet direct na een vakantie (hier is in het rooster al rekening mee gehouden). Toetsen kleuters - Tweemaal per jaar worden de Cito toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen afgenomen (zie toetskalender). - Alle leerlingen van groep 2 worden getoetst. Groep 1 leerlingen die langer dan 6 maanden op school zijn kunnen getoetst worden. Uitzonderingen daargelaten: Leerlingen die kunnen versnellen (eerder naar groep 2) of leerlingen die doublure of achterlopen waarbij je de uitval nader wil bekijken. Dit altijd in overleg met i.b. - De februariscreening wordt afgenomen na cito M2, bij leerlingen die zwak scoren en/of twijfel bij overgang naar groep 3. - Bij taalzwakke leerlingen wordt in september en januari (onderdelen van) de TAK toets afgenomen. Dit gaat op initiatief van de intern begeleider. Mijlpaaltoetsen - Mijlpaaltoetsen worden afgenomen om hiaten in de leerstof snel op te sporen, zodat snel hulp geboden kan worden. - Bij leerlingen in groep 3 wordt de mijlpaaltoets rekenen en spelling in oktober bij iedereen afgenomen. - Vanaf de mijlpaal januari groep 3 worden de mijlpalen alleen afgenomen bij leerlingen met een IV en V op de Cito rekenen en/of spelling. Zo kan direct bepaald worden welke hiaten er zijn ontstaan, waardoor de leerling een onvoldoende heeft gescoord. - Eventuele acties naar aanleiding van de mijlpaaltoetsen worden genoteerd in het groepsplan. Datalijsten

8 - Er wordt van elke leerlingen een datalijst bijgehouden zodat iedereen constant op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. - Datalijsten worden minimaal 3x per jaar bijgewerkt op de onderdelen; cito-uitslagen, niveau van de leerlingen, werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling en tussendoor wanneer en belangrijke zaken te melden zijn. Denk hierbij aan oudergesprekken, gesprekken met instanties, en overleg met collega s. - Aan het einde van het jaar wordt een uitgebreide overdracht geschreven. - Na besprekingen met ouders en/of ib wordt de datalijst bijgewerkt. Groepsplannen - Er worden twee keer per jaar groepsplannen gemaakt voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen/woordenschat. - De groepsplannen worden n.a.v. de methode gebonden toetsen en de ontwikkelingen van kinderen met een individueel plan, tussentijds bekeken. Zo nodig wordt het groepsplan bijgesteld. - Groepsplannen worden besproken in een groepsplanbespreking. - In februari, na het eerste Cito-blok, worden de groepsplannen geëvalueerd door de leerkracht, net als aan het einde van het jaar na het tweede Cito-blok. Deze groepsplannen vormen dan direct een uitgangspunt voor het volgende schooljaar en een bespreekdocument voor de overdracht aan het einde van het jaar. - De groepsplannen van groep 1/2 volgen BOSOS en worden na elke observatie aangepast. Individuele handelingsplannen - Er worden individuele handelingsplannen gemaakt op het gebied van gedrag en didactiek. - Didactische handelingsplannen worden ingevuld door de groepsleerkracht. Wanneer welk individueel plan gemaakt moet worden is te vinden in het document Afspraken handelingsplannen, in de map Handelingsplannen. - De handelingsplannen in Op School worden steeds na de screening gemaakt (oktober en maart). - Individuele handelingsplannen worden met de IB besproken en door de leerkracht geëvalueerd op de daarvoor afgesproken tijd. - Individuele handelingsplannen worden met ouders besproken en nadat ze afgesloten zijn in het papieren dossier van de kinderen opgeborgen. Groepsplanbespreking - Per schooljaar vinden twee groepsplanbesprekingen plaats. - Bij de bespreking is de leerkracht en de IB er aanwezig. - In de groepsplanbespreking worden de analyses en evaluaties van de toetsen met de leerkracht doorgelopen. - Er wordt bepaald welke leerlingen naast de hulp vanuit het groepsplan ook een individueel handelingsplan nodig hebben. - Er wordt vanaf groep 6 bekeken welke leerlingen een eigen leertraject moeten gaan volgend en dus een OPP (ontwikkelingsperspectief)moeten krijgen. Klasbespreking - Minimaal 2x per jaar wordt tijdens de klasbespreking de hele groep besproken. - Bij de bespreking is de leerkracht en de IB er aanwezig. - De leerkracht werkt de datalijsten bij waarin duidelijk wordt wat de problemen/hulpvragen van de leerlingen zijn. - Aan de orde komen o.a. ; de handelingsplannen, sociaal emotionele problematiek, het groepsproces, werkhouding en vragen/handelen van de leerkracht.

9 - Waar nodig, wordt deze informatie ook in de logboeken van individuele leerlingen verwerkt. Eigen leertraject/opp - We streven er naar dat alle leerlingen minimaal de einddoelen van groep 6 behalen. - Voor leerlingen waarbij in groep 5 blijkt dat zij aan het eind van hun schoolcarrière eind groep 7 niet gaan halen, moet een OPP (ontwikkelingsperspectief) gemaakt worden. Dit OPP wordt gemaakt in overleg met de IB. - Dit zijn ook de leerlingen die voor één of meer vakken een eigen leertraject hebben. Het individuele leertraject wordt samen met de IB opgesteld, in samenwerking met de contactpersoon van PPO. - In principe wordt een eigen leertraject gemaakt vanaf eind groep 5, begin groep 6. In uitzonderlijke gevallen kan hier eerder mee begonnen worden. - In schooljaar wordt dit beleid verder uitgewerkt en op papier gezet. Overdracht - De tweede groepsplanbespreking is meteen ook de overdracht naar de nieuwe leerkracht. - IB er, huidige leerkracht en nieuwe leerkracht nemen samen de evaluatie en analyse van de nieuwe groepsplannen door. - De huidige leerkracht zorgt ervoor dat de logboeken zijn bijgewerkt zodat de nieuwe leerkracht ok bijzonderheden op het gebied van sociaal-emotioneel, werkhouding en thuissituatie kan doornemen voordat de overdracht plaatsvind. Contact met ouders - Zorgen over leerlingen op wat voor gebied dan ook worden tijdig met ouders besproken. Er wordt niet gewacht tot het rapportgesprek. - Ouders worden altijd tijdig geïnformeerd. Denk aan: heftige ruzies, verwondingen, onbehoorlijk gedrag, soc. em. problemen, pesten, slechte prestaties. - Voorafgaand aan de schoolperiode bij kleuters worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Wanneer kleuters of nieuw ingestroomde kinderen 6 weken op school zijn, worden ouders opnieuw uitgenodigd voor een gesprek. - De groepen 3 t/m 7 krijgen 3x per jaar een rapport. De eerste twee keer worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Het laatste rapport wordt vlak voor de grote vakantie meegegeven. Op verzoek van ouders kan dan eventueel een gesprek plaatsvinden. - Bij groep 6 t/m 8 zijn de leerlingen aanwezig bij de rapportgesprekken. Vanaf groep 7 wordt het ontwikkelingsperspectief uit Parnassys besproken. - Groep 8 krijgt 2x per jaar een rapport. Voor het eerste rapport vinden de voorlopig adviesgesprekken plaats naar aanleiding van de entreetoets. Vlak voor het tweede rapport worden de definitieve adviesgesprekken gevoerd. Na de uitslag van de Cito eindtoets kunnen ouders nog een gesprek aanvragen. - De groepen 1/2 krijgen 2x per jaar een rapport. Bij beide rapporten worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Tussentijds worden ouders zo nodig uitgenodigd voor een voortgangsgesprek en kunnen ouders zelf een afspraak maken. - Van alle oudergesprekken wordt een notitie gemaakt in de datalijsten. Doublure - Leerlingen die mogelijk gaan doubleren worden altijd met de IB besproken. Mogelijke doublure wordt niet later dan tijdens het tweede rapportgesprek besproken met ouders. Daarna volgt altijd een extra gesprek. Doublures moeten eind mei bekend zijn bij IB en ouders.

10 - School beslist uiteindelijk of er een doublure zal plaatsvinden. Met ouders wordt overlegd. Dominicus XL Er is op de Dominicusschool een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, genaamd Dominicus XL. Waarin XL staat voor extra Leren. De plusgroep is een verrijkingsgroep waar meer- en hoogbegaafde leerlingen samen gebracht worden met de bedoeling hen bij hun mogelijkheden passende doelen te laten realiseren op cognitief, sociaal en creatief gebied. Het hoofddoel van de plusgroep is het uitdagen en stimuleren van de leerling op zijn niveau door middel van het aanbieden van het juiste cognitieve materiaal en het leren aansturen van het eigen leerproces (ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden).er wordt ook aandacht besteed aan sociale en emotionele vaardigheden: samenwerken, luisteren naar elkaar, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid. Leerlingen met een bijzondere handicap In het Schoolontwikkelingsprofiel staat beschreven hoe wij als school omgaan met aanmeldingen van leerlingen met een bijzondere handicap. Extern Binnen de zorgstructuur speelt het contact met externen een grote rol. KANS (RVKO) In 2009 is binnen de RVKO het initiatief KANS gestart. Het doel van KANS is de ondersteunende functie van de scholen voor sbo verder te ontwikkelen door de aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisonderwijs. Het project richt zich op de ondersteuning van de basisscholen en de ontwikkeling van de scholen voor sbo in de richting van Passend Onderwijs. Het project richt zich op: - de ontwikkeling van de scholen voor sbo als expertisecentrum; in dit project specifiek ten behoeve van de reguliere basisscholen; - de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten van de reguliere basisscholen, - waarbij de activiteiten met name schoolgericht zijn; - de ondersteuning van de intern begeleiders van de basisscholen waarbij vooral de verbetering van de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving centraal staat; - ontwikkeling van de scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs naar passend onderwijs. Hierbij zullen vooral de aansluiting en afstemming met de ontwikkelingen vanuit PPO en partners het uitgangspunt zijn. KANS haalt zijn gekwalificeerde deskundigen onder andere uit de scholen. Hierdoor kan de voorlichting, ondersteuning, advisering en begeleiding nauw aansluiten bij de vragen van de scholen. Binnen het project KANS zullen activiteiten ontwikkeld worden om te komen tot het kwalitatief verbeteren van de ondersteunende/adviserende functie van de scholen voor sbo aan de reguliere basisscholen. Bijvoorbeeld: - Nascholing: Organiseren van deskundigheidsbevordering waarbij de opgedane kennis en ervaring

11 binnen het SBO uitgangspunt zijn door bijv. workshops, bijeenkomsten; orthotheekgebruik SBO, spreekuur, vraagbaak, inloop. - Advisering: Basisscholen school specifiek adviseren bij inrichting van de onderwijs leeromgeving. Op weg helpen richting de bestaande mogelijkheden voor begeleiding en/of hulpverlening, aanbod van specifieke scholing en trajectbegeleiding. - Informatievoorziening: Website KANS; nieuwsbulletin KANS, Orthotheek als kenniscentrum, Kijkwinkels, KANSkaarten, folders etc. TALENT (RVKO) In 2008 is binnen de RVKO het initiatief TALENT gestart: een kennispunt voor begaafdheid. In het kennispunt werkt een aantal scholen samen dat extra zorg besteedt aan de begaafde en getalenteerde leerlingen. Deze scholen zijn verdeeld over de stad Rotterdam en de randgemeenten. Zij hebben ervaring met het onderwijs aan begaafde leerlingen. Door samen te werken vergroten zij hun eigen deskundigheid en kunnen zij alle andere scholen van de RVKO ondersteunen. SMW (schoolmaatschappelijk werk) - Een ochtend per week is er schoolmaatschappelijk werk op school. - Er kan een beroep gedaan worden op SMW door ouders, leerlingen en op advies/verzoek vanuit school/leerkracht. - Verwijzing gaat altijd via de IB. - Ouders kunnen direct contact opnemen met SMW. - Wanneer leerlingen met SMW willen praten mag dit 1x zonder kennisgeving aan ouders, daarna moet SMW de ouders inlichten. - Op school is een brievenbus aanwezig waarin leerlingen een briefje voor de SMW er achter kunnen laten. Aan het begin van ieder schooljaar komt de SMW er langs in de groepen 6,7 en 8 om dit toe te lichten. - Wekelijks koppelt SMW de bevindingen mondeling terug aan de IB, de IB verwerkt dit in de logboeken en brengt de leerkracht hiervan via de mail op de hoogte. Wijkteam - Het wijkteam bestaat uit jeugd- en gezinscoaches. - Er wordt een aanmelding bij het wijkteam gedaan als de school er samen met SMW en eventueel binnen het wijknetwerk niet meer uitkomt - School of SMW meldt een leerling aan bij het wijkteam, ouders zijn dan al op de hoogte - Als het wijkteam een contactpersoon heeft aangewezen voor ouders, wordt er contact opgenomen met school - School neemt contact op met ouders en geeft aan dat ouders gebeld zullen worden door iemand van het wijkteam - De contactpersoon van het wijkteam belt ouders, communicatie loopt vanaf dan niet meer via school - Contactpersoon van het wijkteam neemt eventueel nog contact op met school als er meer informatie nodig is - Bij grote zorg kan het Wijkteam doorverwijzen naar Jeugdbeschermingsplein (voorheen Bureau jeugdzorg) voor drang of dwang (Raad vd kindersbescherming/ots Onder Toezicht Stelling) ZAT (Zorg &Advies Team)

12 - Het ZAT komt minimaal 6x per jaar bij elkaar en bestaat standaard uit; SMW, GGD (jeugdverpleegkundige), IB en kan uitgebreid worden met deskundigen zoals; leerkracht, ouders, contactpersoon PPO of de wijkagent. - Leerlingen worden in het ZAT besproken wanneer de hulp op school niet toereikend is of wanneer het probleem te complex is. PPO Rotterdam - Er is voor onze school een PPO contactpersoon, dit is Marloes Blaak. - Zij is eenmaal per drie weken een ochtend op school voor overleg over zorgleerlingen. - Daarnaast is zij zo nodig aanwezig bij de besprekingen met het zorgteam.(zat) - Zorgleerlingen worden besproken en een groeidocument wordt gestart als besloten wordt dat we als school niet voldoende zorg kunnen bieden. Ouders moeten hiervan op de hoogte gesteld worden. - De schoolcontactpersoon bespreekt de leerling in het OAT Onderwijs Arrangeer Team. - Er wordt bepaald of PAB Preventieve Ambulante Begeleiding, eventueel later AB Ambulante Begeleiding of diagnostisch onderzoek nodig is. - Er kan een OZO Onderwijs Zorg Overleg worden gepland, daarbij zijn eventueel ook ouders aanwezig. Dit is, anders dan het Zat, een incidenteel overleg dat waar nodig wordt ingezet. GGD - De GGD neemt deel aan het ZAT (jeugdverpleegkundige). - De GGD zorgt voor het jaarlijkse PGO (periodiek gezondheidsonderzoek) in groep 2. - De jeugdverpleegkundige koppelt de bevindingen van het PGO terug aan de IB. De IB vermeldt in de datalijsten en stelt leerkrachten hiervan op de hoogte. - De leerkrachten van groep 2 vullen voorafgaand aan het PGO een vragenlijst in om eventuele zorgen kenbaar te maken, ouders worden over deze zorgen op de hoogte gebracht door de leerkracht. - De aanpak van de GGD is vooral leerling volgend en preventief. - Ouders en school kunnen ook leerlingen uit andere groepen laten oproepen door de GGD. De aanmelding gaat via de IB. Toestemming van ouders is noodzakelijk. - De GGD kan adviseren of helpen verwijzen op het gebied van gedragsproblematiek, ontwikkeling, motoriek, gezinsproblemen enz. Veilig Thuis - Voorheen AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling) - Bij Veilig Thuis kunnen we terecht voor advies (consultatie) of melding wanneer er grote, langdurige zorgen bestaan. - Een melding wordt altijd gedaan door de IB, met kennisgeving van de directie en doorgaans SMW en GGD. - Voorafgaand aan de melding wordt altijd de ouder ingelicht. - Wanneer een school meldt kan dit nooit anoniem. - Melden moet altijd schriftelijk. - Voor scholen bestaat een meldplicht/handelingsplicht. - Bij IB is het Toolkit Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig.

13 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Ria Bierhuizen en Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon Bestuur RVKO Schoolcontactpersoon Marloes Blaak PPO Basisondersteuning Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan. Beoordeling inspectie : basisarrangement Datum van vaststellen: Bijzonderheden met betrekking tot preventieve en licht curatieve interventies Interventie In orde? Toelichting Vroegtijdig signaleren van leer-, opgroei- en opvoedproblemen Dit gebeurt d.m.v. observaties van de leerkracht, analyse van toets gegevens door de leerkracht en intern begeleider en klasen groepsplanbesprekingen (totaal 6x per De zorg voor een veilig schoolklimaat Een aanbod voor leerlingen met dyslexie Een aanbod voor leerlingen met dyscalculie jaar per groep) Dit is de basis voor de Dominicusschool. Als ondersteuning gebruiken we de methode voor sociaal-emotionele competentie Goed Gedaan en gebruiken we het leerlingvolgsysteem voor sociaalemotionele ontwikkeling Op school. Op school is een pestprotocol aanwezig. Kinderen met dyslexie kunnen we begeleiden, maar we kunnen op dat gebied geen specialistische hulp bieden. Hiervoor verwijzen wij naar externen. Het dyslexieprotocol wordt geschreven. Op dit moment kunnen wij kinderen met dyscalculie geen specialistische hulp bieden. Hiervoor verwijzen wij naar externen. Vanaf groep 5 krijgen leerlingen met ernstige rekenproblemen wel een eigen leertraject. Het dyscalculieprotocol wordt

14 Een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie De school stelt voor leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoeften een ontwikkelingsperspectief (OPP) op Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen Protocol voor medische handelingen Deskundigheid geschreven. In alle groepen wordt gewerkt met instructie, verlengde instructie en verdieping/verrijking. Voor leerlingen die meer nodig hebben, kan vanaf eind groep 5 een OPP (individueel leertraject) gemaakt worden. Leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie krijgen in de groep meer zelfstandigheid en krijgen extra uitdaging in Dominicus XL (plusklas). Vanaf eind groep 5 wordt voor elke leerling die voor een (of meer van) de vier basisvaardigheden (rekenen, begrijpend lezen spelling en technisch lezen) een individueel leertraject volgt, een OPP opgesteld. De school is gelijkvloers. In de lokalen is er geen extra ruimte voor kinderen met specifieke bewegingsbehoeften. Buiten de lokalen is er beperkt ruimte. Er is geen aangepast toilet. Met eenvoudige aanpassingen kan de school rolstoelvriendelijk gemaakt worden. Veiligheid en geborgenheid is de basis voor de Dominicusschool. Als ondersteuning gebruiken we de methode voor sociaalemotionele competentie Goed Gedaan en gebruiken we het leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling Op school. Structuur vinden wij belangrijk. Wij werken met duidelijke regels. De school beschikt over een medicijnprotocol. Indien een leerling specifieke medische ondersteuning nodig heeft, zal na overleg met de behandelend arts en ouders besloten worden of deze medische zorg op school geboden kan worden. Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : Onderwijsdomein Leren en ontwikkeling Toelichting De intern begeleiders zijn ervaren in het analyseren en interpreteren van toetsgegevens om leerachterstanden vroegtijdig te signaleren. Er wordt twee keer per jaar een uitgebreid groepsplan gemaakt per vak waarin preventieve en curatieve acties voor de groep, subgroepen en individuele leerlingen worden beschreven. Hiermee wordt in een zo vroeg mogelijk stadium adequate ondersteuning

15 Sociaal en emotionele ontwikkeling en gedrag/werkhouding Fysiek en medisch Thuissituatie gegeven om problemen en leerachterstanden te voorkomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het wegwerken van achterstanden en het oplossen van problemen. Eén van de intern begeleiders is tevens gedragsspecialist en heeft ervaring in het aanpakken van verschillende sociaalemotionele- en gedragsproblemen in de klas. Er wordt twee keer per jaar een screening gedaan op het gebied van gedrag en sociaalemotionele ontwikkeling. Op deze manier worden problemen op dit gebied vroegtijdig gesignaleerd. N.v.t. SMW wekelijks in de school aanwezig. Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk: - Gedragsspecialist - Intern begeleiders Voorzieningen en materialen Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma s, methodieken, protocollen, etc.: - Pestprotocol - Gedragsprotocol - (Dyslexieprotocol) - (Dyscalculieprotocol) Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw Mogelijkheden/bijzonderheden Gelijkvloers Toelichting Met eenvoudige aanpassingen kan de school rolstoelvriendelijk gemaakt worden. Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders De school heeft een uitgebreid netwerk om advies in te winnen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Partner (o.a. SBO en SO / ouders) BSO KANS TALENT Toelichting Voor- en naschoolse opvang binnen de school. Het doel van KANS is de ondersteunende functie van de scholen voor SBO verder te ontwikkelen door de aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisonderwijs. Een kennispunt voor begaafdheid. In het

16 PPO CJG SMW Wijkteam kennispunt werkt een aantal scholen samen dat extra zorg besteedt aan de begaafde en getalenteerde leerlingen. Samenwerkingsverband. Centrum voor Jeugd en Gezin. School maatschappelijk Werk. Eén dag per week aanwezig in de school. Het wijkteam jeugd en gezin bestaat uit jeugden gezinscoaches. Het wijkteam is bedoeld voor gezinnen die hun problemen niet op eigen kracht kunnen oplossen en ook niet met hulp van hun sociale omgeving of het wijknetwerk. Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet? Onderwijsdomein Leren en ontwikkeling Sociaal en emotioneel gedrag Fysiek en medisch Werkhouding Thuissituatie Toelichting Als de leer- of ontwikkelingsachterstand te groot is, adviseert PPO over verwijzing naar SBO. Leerlingen met een verstandelijke beperking worden doorverwezen naar het SBO. Voor leerlingen met een zodanige sociaalemotionele problematiek dat zij een gevaar/bedreiging of belemmering vormen voor zichzelf of voor anderen zal de school een beroep doen op PPO voor plaatsing op een speciale school. Voor leerlingen met een ernstige visuele of auditieve/ communicatieve of lichamelijke beperking en kinderen met een zeer grote lichamelijke ontwikkelingsachterstand zal de school een beroep doen op PPO voor plaatsing op een speciale school. Als een leerling met ernstige werkhoudingsproblemen zichzelf en/of zijn klasgenoten belemmert in de ontwikkeling, zal de school een beroep doen op PPO voor plaatsing op een speciale school. Indien de thuissituatie zeer zorgelijk is, zal de school ouders informeren en mogelijk stappen zetten om de zorgverlening in te schakelen. Ambities en (na-)scholingswensen Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen begeleiden, hebben we als school( -team) de volgende ambities: Onderwijsdomein Leren en ontwikkeling Toelichting Er wordt verder gespecialiseerd in opbrengstgericht onderwijs.

17 Er wordt gewerkt aan de verbetering van de woordenschat van onze leerlingen. Hiervoor wordt onze taalspecialist binnen de school meer en beter ingezet. In de toekomst wordt er meer ingezet op actieve instructie en coöperatieve werkvormen. Daarnaast worden leerlingen in de komende jaren steeds meer eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Sociaal en emotionele ontwikkeling en gedrag/werkhouding Fysiek en medisch Thuissituatie Leerkrachten worden meer begeleid in het voeren van kind gesprekken. Er is geen ambitie om het gebouw te veranderen. Dit wordt pas een ambitie als het nodig is in verband met een aanmelding van een leerling met een lichamelijke beperking. Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingswensen: - Scholing op het gebied van actieve instructie en coöperatieve werkvormen Overige bijzonderheden: N.v.t

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

CBS Mozaiëk.

CBS Mozaiëk. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS P. van Schelven Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De van Oldenbarneveltschool Algemene gegevens School De van Oldenbarneveltschool BRIN 08CL Directeur Anita van der Kooi Adres Jagthuisstraat 14, 3022 PR Rotterdam

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

De Savornin Lohmanschool

De Savornin Lohmanschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Savornin Lohmanschool Algemene gegevens School De Savornin Lohmanschool BRIN 16YU01 Directeur Sandra de Vette Adres Zuid Polderstraat 63 Telefoon 010-4851879

Nadere informatie

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS L. de Jong Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Basisschool de Pionier

Basisschool de Pionier 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Pionier Algemene gegevens School Basisschool de Pionier BRIN 17RL Directeur J. de Leeuw Adres Adenstraat 21, 3067MN, Rotterdam Telefoon 0104550111

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Hoeksteen Algemene gegevens School Basisschool De Hoeksteen BRIN 12 PF 00 Directeur Theo Visser Adres Kerkwervesingel 24-30 Telefoon 010-4801179

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Stephanusschool Algemene gegevens School Stephanusschool BRIN 05JC Directeur Mw. A. van Gogh Adres Asserweg 360, 3052AJ, Rotterdam Telefoon 0104184727 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Pcbs Willem van Oranje

Pcbs Willem van Oranje 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Willem van Oranje Algemene gegevens School Pcbs Willem van Oranje BRIN 16YU00 Directeur Sandra de Vette Adres Hendrick Croesinckstraat 36 Telefoon 010-4195289

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Definitieve versie mei 2016

Definitieve versie mei 2016 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Waalse School Algemene gegevens School Waalse School BRIN 14 CL Directeur Mevr. P. van der Meer Adres Goudseweg 25 Telefoon 010-4130405 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Vreewijkschool BRIN 14FC Directeur W.M. Hoogerboord Adres Groenezoom 156 Telefoon 010 4190630 E-mail directie@vreewijkschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Schoolondersteuningsprofiel Imeldaschool Algemene gegevens School Imeldaschool BRIN 17UE Directeur Aziem Jarmohamed Adres Veurstraat 3-7 Telefoon 010-4652632 E-mail info@imeldaschool.nl Bestuur RVKO

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Mr Van Eijckschool Algemene gegevens School Mr Van Eijck BRIN 17AB00 Directeur Mignon de Veer Adres Ruimersdijk 100 3079 HK Rotterdam Telefoon 010 4833222 E-mail

Nadere informatie

Arentschool.

Arentschool. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Arentschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Arentschool 14HY Mevr. E. van der Hout Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam Telefoon 010-4520766 E-mail directie@arentschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RK Maria Basisschool

RK Maria Basisschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel RK Mariabasisschool Algemene gegevens School RK Maria Basisschool BRIN 17ZD Directeur Ineke van Uden Adres Schietbaanlaan 90 Telefoon 010-4258686 E-mail inekevanuden@kbs-mariaschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool Müllerpier Algemene gegevens School BRIN Directeur Intern begeleider Adres Basisschool Müllerpier 18AA03 Lisette Tobé Janneke van t Wout St. Jobskade

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Fusieschool Heemskerkschool/ Groen van Prinstererschool Algemene gegevens School Fusieschool Heemskerkschool/ Groen van Prinstererschool BRIN 13YZ01 Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel KBS de Bavokring Algemene gegevens School KBS de Bavokring BRIN 17TU Directeur Aziz El Amiri Adres Willem Ruyslaan 17 Telefoon 010-4116881 E-mail Bavokring.dir@rvko.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2130296 E-mail Bestuur Basisondersteuning Koningin Wilhelminaschool 15 FO

Nadere informatie

Definitieve versie 17 mei 2016

Definitieve versie 17 mei 2016 1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Juliana van Stolberg Algemene gegevens School Juliana van Stolberg BRIN 14KP Directeur Dhr. A. Schipper Adres Rodenrijselaan 74 / 3037 XH Rotterdam Telefoon 010-2439957

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO C. Leeflang Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres SBO C. Leeflang ( SBO3BOOR) 20RE D.Faber SBO Cornelis Leeflang - Willem Hedaweg 3, 3043 AZ Rotterdam;

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel KBS de Bavokring Algemene gegevens School KBS de Bavokring BRIN 17TU Directeur Ron van Leeuwen Adres Willem Ruyslaan 17 Telefoon 010-4116881 E-mail Bavokring.dir@rvko.nl

Nadere informatie

CSBO Bergkristal. l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

CSBO Bergkristal. l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl Algemene gegevens School BRIN Directeur Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CSBO Bergkristal CSBO Bergkristal 03 AF Mw. L. de Jong Adres Bergsingel 132 Telefoon 010 4144696 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

1 L. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 L. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 L Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School CBS Beatrix BRIN 09CV00 Directeur Mevr. C. Bijleveld Adres Herenoord 10 3079 JJ Rotterdam Telefoon 010-4829652 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Inst. Mr. Schats Noord + Inst. Mr. Schats Zuid Algemene gegevens School Speciaal Onderwijs BRIN Manager SO Willeke Lageweg Schoolleider Inst. Mr. Schats Zuid

Nadere informatie

Van Asch van Wijck school

Van Asch van Wijck school 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Van Asch van Wijck school Algemene gegevens School Van Asch van Wijck school BRIN 15FO Directeur Dhr. A. Hartman Adres Gaffelstraat 63B, 3014 RC Rotterdam Telefoon

Nadere informatie

D.s. J.J. Buskesschool. m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl

D.s. J.J. Buskesschool. m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel D.s. J.J. Buskesschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres D.s. J.J. Buskesschool 11OS Dhr. M. Neomagus Ben Websterstraat 3 11 3069XJ Rotterdam Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel AGNESSCHOOL.

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel AGNESSCHOOL. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel AGNESSCHOOL Algemene gegevens School Agnesschool BRIN 17AP Directeur Mw. I. Tellings- van Kralingen Adres Persoonsdam 18, 3071 EE Rotterdam Postbus 24375, 3007

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Open Venster 1 Algemene gegevens School PCBS Het Open Venster BRIN 04 UT Directeur Victor van Toer Adres Catullusweg 11-13 Telefoon 010-4198722 E-mail info@hetopenvenster.nl

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Obs de Boog, Bospolder

Obs de Boog, Bospolder 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Obs de Boog, Bospolder Algemene gegevens School Obs de Boog, Bospolder BRIN 13 LW Directeur H. de Koning Adres Catherina Beersmansstraat 80 Telefoon 010-4760114

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Definitieve versie 1 juni 2017

Definitieve versie 1 juni 2017 1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Juliana van Stolberg Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2439957 E-mail Bestuur Basisondersteuning Juliana van Stolberg 14KP Dhr. A. Schipper

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Mytylschool de Brug BRIN 20RX Directeur J. Kraaijenbrink Adres Ringdijk 84, 3054 KV Rotterdam Telefoon 010-2111774 E-mail

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel RK de Regenboog Algemene gegevens School RK de Regenboog BRIN 17CM Directeur G. Leuver Adres Gronsvelderf 105 Telefoon 010-4820463 E-mail info@rkregenboog.nl

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School ICBO De Wissel BRIN 24PB Directeur Addy Poutsma Adres Spoorweghaven 174 Telefoon 010 484 1493 E-mail directie@basisschooldewissel.nl

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Naam School 1 LOGO SCHOOL Algemene gegevens Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School School Vereniging de Rotterdamse Montessorischool BRIN 08CK Directeur J.G. Dirksen Adres Essenburgsingel 25 C Telefoon

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie