enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012"

Transcriptie

1 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012

2 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10 Mensen en organisatie 12 Financiële gang van zaken 14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 16 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 17 Geconsolideerde balans 18 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 19 Geconsolideerd mutatie overzicht eigen vermogen 20 Toelichting op resultaten Segmentatie-informatie 22 Overige toelichtingen 23 Gepubliceerd per 8 april Op het Jaarresultaat 2012 is geen accountantscontrole toegepast.

3 Profiel Profiel Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoostpolder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aanleg van energiedistributie-netwerken (gas en elektriciteit) alsook voor het onderhoud en beheer van deze netten. Daarmee is Enexis verantwoordelijk voor de levering van stroom en gas naar meer dan 2,6 miljoen klanten, en vormt Enexis de schakel tussen de klant en de energieleverancier. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rosmalen. Enexis heeft ruim medewerkers. Elektriciteitsnet Gasnet Energie is een basisbehoefte. Een stabiele energievoorziening is van groot belang. Om deze reden vertegenwoordigen de activiteiten van Enexis Holding N.V. (hierna Enexis) een groot maatschappelijk belang. Enexis vervult deze taak met maximale openheid en transparantie. Enexis werkt continu aan een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en publieksgericht energienetwerk. Daarbij staat veiligheid voor klant en medewerker voorop. Enexis speelt een vooraanstaande rol in de maatschappelijk belangrijke energietransitie naar duurzame energiebronnen. Enexis Holding N.V. omvat werkmaatschappijen die zich richten op gereguleerde netbeheertaken via Enexis B.V. en nauw daarmee samenhangende niet-gereguleerde activiteiten die het primaire proces versterken. De niet-gereguleerde activiteiten worden uitgevoerd door Fudura B.V. en omvatten voornamelijk meetactiviteiten en aanleg en onderhoud van de energienetten voor zakelijke klanten. De aandelen van Enexis zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. ENEXIS Jaarresultaat

4 Kerncijfers Kerncijfers % Resultaat (in miljoenen euro s) Netto-omzet 1.367, ,6 4,0 Bruto marge 1.131, ,5 5,2 Bedrijfsresultaat 401,2 402,5-0,3 Resultaat na belastingen 229,1 229,4-0,1 Balans (voor winstbestemming, in miljoenen euro s) Geïnvesteerd vermogen 5.084, ,5 3,2 Eigen vermogen 3.244, ,9 3,6 Balanstotaal 6.926, ,7 8,9 Bruto-investeringen 504,4 445,3 13,3 Ratio's ROIC (%) 7,7 8,0-4,5 EBIT rentedekking 4,1 4,2-1,6 FFO rentedekking 6,8 7,1-4,9 FFO / netto-rentedragende schulden (%) 34,1 36,1-5,3 Netto-rentedragende schulden/ (eigen vermogen + netto-rentedragende schulden) (%) 32,9 33,7-2,4 Kengetallen Aantal klantaansluitingen elektriciteit (x 1.000) ,5 Aantal klantaansluitingen gas (x 1.000) ,3 Uitvalduur elektriciteit (minuten per aansluiting) 21,6 18,9 14,3 Uitvalduur gas (seconden per aansluiting) ,8 Trajectlengte elektriciteit (x km) 134,2 133,3 0,7 Trajectlengte gas (x km) 44,8 44,6 0,4 Ongevallenindex eigen medewerkers (DART-rate) 0,49 0,53-7,5 Aantal medewerkers ultimo periode ,1 ENEXIS Jaarresultaat

5 Kerncijfers Berekeningswijze kerncijfers Vanaf 2012 heeft Enexis de Overige financiële activa (kortlopend) separaat opgenomen op de balans. Onder deze post vallen de kortlopende rentedragende leningen u/g en de uitgezette deposito s. Daarnaast worden de van derden ontvangen bijdragen met betrekking tot materiële vaste activa in uitvoering vanaf 2012 niet meer gesaldeerd met het corresponderende actief, maar worden deze bijdragen opgenomen op de creditzijde van de balans. Zowel de 2011 cijfers zoals opgenomen op de balans, als de hiervan afgeleide kengetallen voor 2011 zijn voor deze wijzigingen aangepast. Geïnvesteerd vermogen Vaste activa -/- vooruitontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen (langlopend en kortlopend) + netto-werkkapitaal. Netto-werkkapitaal Totaal vlottende activa (exclusief liquide middelen en overige financiële activa (kortlopend)) -/- kortlopende verplichtingen (exclusief rentedragende verplichtingen, in volgend jaar te amortiseren vooruitontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen en derivaten). Bruto-investeringen Investeringsuitgaven aan bedrijfsgebouwen en -terreinen, leidingen en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en software. ROIC (Return On Invested Capital) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) / geïnvesteerd vermogen ultimo periode. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) rentedekking (Bedrijfsresultaat + resultaat deelnemingen) / bruto betaalde rentelasten. FFO (Funds From Operations) rentedekking (Netto-winst + mutatie belastinglatentie + afschrijvingen -/- amortisatie bijdragen + mutaties voorzieningen + andere incidentele en niet-kasgerelateerde posten + bruto betaalde rentelasten) / rentelasten. FFO / netto-rentedragende schulden (Netto-winst + mutatie belastinglatentie + afschrijvingen -/- amortisatie bijdragen + mutaties voorzieningen + andere incidentele en niet-kasgerelateerde posten) / (rentedragende schulden -/- overige financiële activa (kortlopend) -/- liquide middelen). Netto-rentedragende schulden / (eigen vermogen + netto-rentedragende schulden) (Rentedragende schulden -/- overige financiële vaste activa (kortlopend) -/- liquide middelen) / (eigen vermogen + rentedragende schulden -/- overige financiële activa (kortlopend) -/- liquide middelen). DART (Days Away Restricted or Transferred)-rate Het aantal ongevallen met als gevolg verzuim of aangepast werk per gewerkte uren. ENEXIS Jaarresultaat

6 Verslag over 2012 Stabiel resultaat Enexis in 2012 ÕÕ Stabiele financiële resultaten, nettowinst EUR 229,1 miljoen. ÕÕ Gekozen voor een beperkte stijging tarieven (2,5%), gecontinueerd in 2013 (2,2%). ÕÕ Investeringsprogramma gerealiseerd voor de lange termijn betrouwbaarheid. ÕÕ Succesvolle herfinanciering via plaatsing twee obligatieleningen. ÕÕ Zichtbare resultaten in vergroten klantgerichtheid. ÕÕ Enexis is CO 2 -neutraal in haar kernactiviteiten. Enexis heeft een stabiel resultaat laten zien in De nettowinst bedroeg EUR 229,1 miljoen (2011: EUR 229,4 miljoen) bij een netto-omzet van EUR 1.367,0 miljoen (2011: EUR 1.314,6 miljoen). De winst is stabiel gebleven ondanks een toename van de bedrijfskosten onder andere als gevolg van additionele reserveringen in verband met een stijgende pensioengerechtigde leeftijd. Het bedrijfsresultaat kwam uit op EUR 401,2 miljoen (2011: EUR 402,5 miljoen). De resultaten van Enexis werden behaald bij een geringe tariefstijging over 2012 van 2,5%, nagenoeg het niveau van inflatie. De door NMa toegestane tariefruimte was in ,4%. Hiermee onderstreept Enexis haar doelstelling van een betaalbare dienstverlening voor haar klanten. Dit beleid is gecontinueerd in 2013, waar de tariefstijging beperkt is gebleven tot 2,2%, waar de maximaal toegestane tariefstijging 6,7% was. Enexis heeft daarmee voor het tweede jaar op rij bewezen het belang van de klant voorop te stellen door de stijging van de tarieven beperkt te houden. Door deze keuzes heeft Enexis over 2012 en 2013 in totaal ruim EUR 200 miljoen minder bij haar klanten in rekening gebracht. De investeringen in de energienetten bedroegen EUR 382,4 miljoen (2011: EUR 362,5 miljoen). Het geplande investerings programma voor 2012 werd daarmee succesvol gerealiseerd, geheel in lijn met ons ambitieuze meerjarige investeringsprogramma dat tot doel heeft om het huidige hoge betrouwbaarheidsniveau te handhaven. In 2012 gaf Enexis twee beursgenoteerde obligatieleningen van in totaal EUR 800 miljoen uit onder haar Euro Medium Term Note programma. De opbrengsten worden primair aangewend voor het aflossen van aandeelhoudersleningen. Beide plaatsingen genoten grote belangstelling van institutionele beleggers. Enexis stelt het belang van de klant en de maatschappij centraal in haar strategie. Daarbij is de klanttevredenheid op onze belangrijkste processen verbeterd, bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud aan openbare verlichting, klantvriendelijke installatie van slimme meters en communicatie over onderhoudswerkzaamheden aan klanten. Het klimaatbeleid van Enexis is in 2012 verder aangescherpt volgens de aanpak van de Trias Energetica. Hierin staan onder andere reductiemaatregelen centraal. Zo is er 5% minder elektriciteit verbruikt in de kantoren. Daarnaast is de benodigde elektriciteit die Enexis inkoopt, bijvoorbeeld ter dekking van het energieverlies in de elektriciteitsnetten, duurzaam opgewekt. Verder is de uitstoot, als gevolg van activiteiten waarvoor geen duurzame alternatieven zijn, gecompenseerd door de aankoop van Gold Standard certificaten. Dit klimaatbeleid maakt Enexis in de kernactiviteiten CO 2 -neutraal. ENEXIS Jaarresultaat

7 Verslag over 2012 Regulering en financiële wereld Tariefverhoging beperkt In haar streven naar betaalbaarheid voor de klant en publieksgericht handelen heeft Enexis voor 2012 besloten om de tariefverhoging te beperken tot ongeveer het niveau van de inflatie. Door niet de maximale tarieven in rekening te brengen bij de klant laat Enexis in 2012 circa EUR 80 miljoen aan omzetruimte ongebruikt. Dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de bestedingsruimte van klanten. Hiermee bespaarde een gemiddeld gezin circa EUR 19 per jaar op de energienota in In 2013 is dit beleid gecontinueerd. De tarieven worden met 2,2% verhoogd, hetgeen ruim lager is dan wat door de toezichthouder is toegestaan. Hierdoor laat Enexis in 2013 circa EUR 140 miljoen aan omzetruimte ongebruikt. Door de beperkte tariefstijging bespaart een gemiddeld gezin in 2013 circa EUR 33 ten opzichte van een maximale tariefverhoging. De strategie van betaalbaarheid en publieksgericht handelen gaat hand in hand met het streven naar duurzaamheid en betrouwbaarheid, hetgeen wordt geïllustreerd door een verdere toename van investeringen in onze energienetten in lijn met het ambitieuze meerjarige investeringsprogramma. Succesvolle plaatsing obligatieleningen In 2012 gaf Enexis twee beursgenoteerde obligatieleningen uit onder haar Euro Medium Term Note programma van in totaal EUR 3 miljard. De eerste plaatsing betrof een 10-jaars obligatielening van EUR 300 miljoen (couponrente: 3,375%), de tweede plaatsing een 8-jaars obligatielening van EUR 500 miljoen (couponrente: 1,875%). De opbrengsten van deze obligatieleningen worden primair gebruikt voor herfinanciering van twee aandeelhoudersleningen. Met deze lage couponrente geven financiële marktpartijen blijk van vertrouwen in de stabiliteit en de financiële soliditeit van Enexis. Ten aanzien van de tweede tranche schreven Nederlandse en internationale institutionele beleggers in totaal voor ruim EUR 4 miljard in, achtmaal het bedrag van de lening. De huidige ratings van Standard & Poor s (A+, positieve vooruitzichten) en Moody s (Aa3, stabiele vooruitzichten) hebben bijgedragen aan de succesvolle plaatsing. Overname Rendo In het kader van sectorordening, een verdere concentratie van het aantal netbeheerders, startten Enexis en Rendo eind februari 2012 onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf aan Enexis. Op 22 juni gaf Rendo aan de onderhandelingen voorlopig op te schorten in verband met een onderzoek naar strafrechtelijke feiten in het verleden. Na afronding van dit proces wordt bezien of en wanneer de onderhandelingen kunnen worden voortgezet. ENEXIS Jaarresultaat

8 Verslag over 2012 Klant en markt Klanttevredenheid op een hoog niveau De inspanningen van Enexis om de relatie met de klanten te stroomlijnen en te versterken, komen tot uiting in de klanttevredenheidscijfers. In 2012 waardeerden de klanten Enexis gemiddeld met een cijfer van 7,6 op een schaal van 1 tot 10, zo blijkt uit een onafhankelijke meting. De kleinverbruikers waardeerden Enexis zelfs met een 7,9, grootzakelijke verbruikers gaven een 7,3. Daarnaast is de algemene tevredenheid van leveranciers, programmaverantwoordelijken en meetbedrijven over Enexis verder toegenomen. Van deze marktpartijen geeft 46% aan, wat betreft de grootste vier netbeheerders, de beste ervaringen te hebben met Enexis. Daarnaast nam de klanttevredenheid op specifieke processen, zoals klantenservice, meteropname en accountmanagement, in 2012 toe. Klanttevredenheid 1 (a-selecte metingen) ,6 7,6 7,6 7, De steekproef is gehouden onder 375 kleinverbruikers en 150 grootverbruikers. Vereenvoudiging van het aansluitproces Binnen Enexis vindt een omvangrijk project met landelijke dimensies plaats rond verbetering en versnelling van het aansluitproces. In het najaar realiseerde Enexis in dit kader een online portaal, waar de klanten zelf eenvoudige processen rond hun aansluiting in gang kunnen zetten en managen. Op termijn kunnen klanten via dit portaal steeds meer (kortcyclische) processen regelen. De ambitie is er om het portaal te integreren in een landelijk portaal van alle netbeheerders in Nederland, ook die van water en warmte. Het streven bestaat dat de netbeheerders uiterlijk eind 2013 overeenstemming bereiken over vorm en gebruik van de landelijke website. Verbetering van de informatievoorziening bij storingen Na een geslaagde proef in 2011 met storingsinformatie per SMS, is deze dienst in 2012 voor heel Enexis uitgerold. Klanten kunnen zich bij een storing opgeven voor regelmatige SMS-berichten over de voortgang en vermoedelijke afloop van de storing. Mede door deze dienst steeg de klanttevredenheid over storingen in 2012 naar 7,9. Begin oktober 2012 is een Enexis-app ontwikkeld waarmee klanten storingen kunnen signaleren binnen het Enexis gebied. Oog voor kwetsbare gezinnen Het aantal klanten dat als gevolg van sociaal-economische omstandigheden betalingsproblemen heeft, neemt toe. Een betalingsachterstand kan uiteindelijk leiden tot de afsluiting van energie. Enexis is zich echter bewust van haar publieke taak en maatschappelijke rol. Zo is in de stad Groningen een proef gehouden, in samenwerking met de gemeente, om afsluiting van kwetsbare gezinnen zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij is bijvoorbeeld overleg gevoerd over schuldhulpverlening. De samenwerking is vastgelegd in een convenant dat op 13 juli 2012 in Groningen werd getekend. Enexis is met verschillende gemeentes in gesprek om een dergelijke samenwerking op te zetten. ENEXIS Jaarresultaat

9 Verslag over 2012 Nieuw Marktmodel krijgt vorm Volgens het Nieuwe Marktmodel, dat naar verwachting in de loop van 2013 wordt geïmplementeerd, worden de energieleveranciers geacht zorg te dragen voor het in rekening brengen van de transportkosten bij de klant. De bron voor de facturatie is een Centraal Aansluitingenregister (C-AR), waarnaartoe alle netbeheerders hun aansluitgegevens hebben overgebracht. Enexis deed dat succesvol, na een zorgvuldige voorbereiding, op 1 oktober In 2012 installeerde Enexis in totaal rond de slimme meters. Deze veelzijdige meters onderscheiden enerzijds het energieverbruik en anderzijds de zelf opgewekte energie en kunnen op afstand uitgelezen worden. Dit maakt de fysieke meteropname overbodig. Via aanvullende randapparatuur geven ze ook direct inzicht in het energieverbruik en dragen zo bij aan energiebesparing. Ze vormen een essentieel onderdeel van de pilots die Enexis in het kader van smart grids uitvoert. In 2013 is de plaatsing van nog eens slimme meters gepland. Naar verwachting volgt eind 2013 een politieke evaluatie van de kleinschalige uitrol in 2012 en Volgens de huidige wettelijke bepaling moet uiterlijk in 2020, 80% van de consumenten zijn voorzien van een slimme meter. Forse toename decentrale opwekking zonne-energie Het aantal installaties om zelfstandig zonne-energie te produceren stijgt snel. Op 4 juni 2012 werd de tienduizendste installatie bij Enexis aangemeld via (de gezamenlijke site van de netbeheerders). Eind 2012 was het aantal zelf energie producerende klanten van Enexis inmiddels gegroeid naar bijna EcoNexis Huis open Enexis biedt directe voorlichting over het nut en de mogelijkheden van tweerichtingsverkeer van energie in de netten, zoals dat in smart grids plaatsvindt. Om de mogelijkheden van smart grids tastbaar te maken, heeft Enexis de demonstratiewoning genaamd EcoNexis Huis gebouwd in Zwolle. Op 25 juni 2012 heeft toenmalige staatssecretaris Atsma het EcoNexis Huis feestelijk geopend. Het huis is meerdere dagen per week geopend voor excursies en educatieve sessies. Daarnaast doet het dienst als vergaderlocatie. Enexis Unplugged Enexis stelt haar kennis en expertise beschikbaar om goede ideeën, die in de lijn liggen van Enexis werkzaamheden, te helpen ontwikkelen. Op 13 september 2012 ging daartoe het project Enexis Unplugged van start, waar iedereen, binnen en buiten Enexis, ideeën kan aanbieden. Inmiddels werden, onder meer via de speciale website, circa 30 ideeën aangedragen, waarvan er zes door Enexis zullen worden ondersteund. Zo ondersteunt Enexis een startend bedrijf dat in bestaande woningen metingen verricht rondom leefcomfort en energieverbruik, met als doel reductie van kosten, CO 2 -uitstoot en verbetering van de gezondheid van bewoners. ENEXIS Jaarresultaat

10 Verslag over 2012 Energienetten Toename investeringen In 2012 bedroegen de totale bruto investeringen van Enexis EUR 504,4 miljoen (2011: EUR 445,3 miljoen). De investeringen in de energienetten namen met 5,5 % toe tot EUR 382,4 miljoen. Daarvan was EUR 252,5 miljoen besteed aan de elektriciteitsnetten, en EUR 129,9 miljoen aan het gasnet. Hiermee is het investeringsdoel 2012, in lijn met het meerjarige investeringsprogramma, gerealiseerd. Het vervangingsprogramma voor het gasnet dat voor het gehele jaar 220 kilometer omvatte, is succesvol afgerond. In totaal zijn 125 kilometer grijs gietijzeren leidingen vervangen, hetgeen boven het gestelde vervangingsdoel ligt. Het vervangingsdoel is succesvol behaald door samen te werken met gemeentes waar, bijvoorbeeld bij rioleringswerkzaamheden, tegelijkertijd gasleidingen werden vervangen. Deze samenwerking beperkt de overlast voor burgers. Betrouwbare energienetten De betrouwbaarheid van de netten wordt uitgedrukt in storingsminuten, die de gemiddelde tijd aangeven dat een klant gedurende een jaar geen energie heeft gekregen. Voor het elektriciteitsnetwerk van Enexis was dat in ,6 minuten (2011: 18,9 minuten). Het landelijk gemiddelde bedroeg in ,0 minuten. De uitvalduur van de gasnetten van Enexis bedroeg 36 seconden (2011: 69 seconden) per aansluiting. Het landelijk gemiddelde lag voor de gasnetten op 64 seconden in 2012 (2011: 43 seconden). Betrouwbaarheid elektriciteit / jaarlijkse uitvalduur per aansluiting (in minuten) 30 25, ,6 18,9 20, Laagspanning Middenspanning Hoogspanning Groen gas in het net Enexis had, samen met partners, verschillende biogas- en groengasprojecten gepland staan. Deze projecten zijn echter, vooral door de onzekere situatie met betrekking tot subsidieverstrekking, voorlopig uitgesteld. Wel heeft Enexis ook in 2012 ervaring opgedaan met de invoeding van groen gas in het openbare net, onder meer met een 2,7 kilometer lange leiding tussen een vergistingsinstallatie van Suiker Unie en een gasstation van Enexis. Smart Grid pilots van start Al sinds 2010 is Enexis bezig met de voorbereiding en uitrol van pilots met betrekking tot energieopwekking, energie teruglevering aan het net en energiebewust handelen, onder meer in de Bredase wijken Meulenspie en Easy Street en in de Muziekwijk in Zwolle. Het gaat hierbij om woningen met slimme energienetten waar de bewoners eigen (zonne-)energie leveren en aan de hand van een energiecomputer zelf het moment kiezen waarop ze energie gebruiken. Op 30 november 2012 ging de proef in Zwolle van start met 100 deelnemende huishoudens. Begin december 2012 is in Breda de uitrol van de eerste energiecomputers in de nieuw opgeleverde woningen begonnen. ENEXIS Jaarresultaat

11 Verslag over 2012 Toename van het aantal publieke laadpalen Onder auspiciën van het samenwerkingsverband Stichting e-laad, waarin ook Enexis participeert, zijn ruim publieke palen geplaatst waar elektrische auto s kunnen worden opgeladen. Inmiddels is de Stichting e-laad nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, onder andere met enkele grote steden. Deze initiatieven dragen naar verwachting bij aan een gestage toename van het aantal elektrische auto s in Nederland. Deelname in Stichting e-laad vond plaats onder de aanname dat na enige tijd een andere (markt)partij het plaatsen en exploiteren van deze laadpalen zou overnemen. Binnen de lopende afspraken worden nog 600 laadpalen geplaatst. ENEXIS Jaarresultaat

12 Verslag over 2012 Mensen en organisatie Veiliger werken Veilig werken heeft absolute prioriteit bij Enexis. De DART-rate, het getal waarmee de frequentie van incidenten wordt gemeten, verbetert. Voor Enexis-medewerkers kwam de DART-rate gerekend over 2012 uit op 0,49, een duidelijke verbetering ten opzichte van 2011, toen de score op 0,53 uitkwam. Voor de aannemers waar Enexis mee werkt, was de DART-rate 0,85. Dit betekent eveneens een verbetering ten opzichte van 2011, toen de score op 1,09 lag. DART-rate 1 Enexis medewerkers DART-rate 1 derden 2,0 1,6 1,74 1,2 0,8 0,4 0,49 0,53 0,55 0,55 0,85 1,09 1, DART (Days Away Restricted of Transferred)-rate: het aantal ongevallen met als gevolg verzuim of aangepast werk per gewerkte uren. Intensieve werving werkt Om de door de vergrijzing dreigende uitstroom van ervaren (storings)monteurs op te vangen besteedt Enexis bijzondere aandacht aan strategische personeelsplanning en zijn de inspanningen om geschoold personeel aan te trekken geïntensiveerd. Zo is in 2012 een tweede Enexis Vakschool geopend, gericht op schoolverlaters. De diverse inspanningen hebben geleid tot een instroom van een aantal nieuwe medewerkers voor de storingswachtdienst. Enexis wordt door (potentiële) werknemers gezien als een aantrekkelijke werkgever, hetgeen wordt bevestigd in bijvoorbeeld een top vijf notering in het NRC Beste Werkgevers Onderzoek. Kwaliteitskeurmerk NTA 8120 voor geheel Enexis Enexis heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor een certificering volgens de in 2009 ingevoerde Nederlandse Technische Afspraak 8120 (NTA 8120). In 2011 werd al een deel van de Enexis-organisatie (drie regio s, de afdelingen Asset Management en Klantrelaties en de Staven) gecertificeerd. Op 2 juli 2012 werd ook de complete uitvoerende organisatie gecertificeerd. Daarmee was de gehele Enexis organisatie volgens NTA 8120 gecertificeerd. ENEXIS Jaarresultaat

13 Verslag over 2012 Enexis is CO 2 -neutraal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) past bij het streven naar duurzaamheid. In 2012 heeft Enexis haar klimaatbeleid aangescherpt en daarbij de drie stappen van de Trias Energetica gevolgd: 1. Verminderen van energieverbruik Allereerst door reductie van het energieverbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Hier wordt bijvoorbeeld invulling aan gegeven door drie nieuwe kantoren in aanbouw. Hiermee maakt Enexis een statement als het gaat om duurzaamheid. De kantoren in Maastricht, Venlo en Zwolle zijn volledig energieneutraal, dankzij optimale isolatie, duurzame materialen, zonnepanelen en warmtepompen. Ze ontvingen alle drie een vier sterren (Excellent) BREEAM-NL Nieuwbouwcertificaat als onderscheiding voor hun duurzaamheid. De kantoren worden in 2013 geopend. Naast een omvangrijk wagenpark met auto s op conventionele brandstoffen heeft Enexis steeds meer auto s die alternatieve brandstoffen gebruiken. Eind 2012 telde het wagenpark 48 elektrische auto s en 30 auto s op aard- of biogas. Aan het begin van het tweede halfjaar bleken de elektrische auto s al meer dan een miljoen kilometer te hebben gereden. Herziening van het afvalmanagement van Enexis heeft in 2012 een spectaculair resultaat opgeleverd. Door een slim management van de afvalstromen is, in vergelijking met 2010, ton materiaal meer gerecycled. Dat leverde niet alleen een flinke vermindering van de CO 2 -uitstoot bij de verwerking op, maar ook een aanzienlijk financieel voordeel: een jaarlijkse kostenpost veranderde in inkomsten. Bij elkaar gaat het om een besparing van ongeveer een miljoen euro. Een Quick Scan aan de hand van ISO 26000, medio december 2012 uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, gaf een gunstig beeld van de positie van Enexis op het gebied van MVO. Op basis van een uitputtende lijst eisen scoorde Enexis 85%. 2. Alternatieven voor fossiele brandstoffen De tweede stap is zoeken naar duurzame alternatieven voor energie uit fossiele bronnen. Voor het elektriciteitsverbruik in de kantoren is Enexis daarom overgestapt op windenergie van Nederlandse bodem. De energie ter compensatie van het netverlies wordt groen ingekocht via Garanties van Oorsprong van waterkrachtcentrales in Scandinavië. 3. Compensatie van CO 2 -uitstoot De overige uitstoot van CO 2 wordt gecompenseerd. In 2012 heeft Enexis bijgedragen aan de reductie van CO 2 door de aankoop van Gold Standard CO 2 -certificaten van een verzameling windparken in Taiwan. ENEXIS Jaarresultaat

14 Verslag over 2012 Financiële gang van zaken Netto-winst Enexis realiseerde in 2012 een netto-winst van EUR 229,1 miljoen, vrijwel gelijk aan het resultaat over 2011 (EUR 229,4 miljoen). Deze resultaten zijn bereikt bij een tariefverhoging in lijn met inflatie. Deze beperking van de tariefverhoging wordt voortgezet in Enexis laat hiermee zien een betaalbare dienstverlening hoog in het vaandel te hebben. Netto-omzet, kosten van omzet en brutomarge In 2012 heeft Enexis een netto-omzet behaald van EUR 1.367,0 miljoen, een stijging van 4,0% ten opzichte van 2011 (EUR 1.314,6 miljoen). Deze stijging is het gevolg van de tariefaanpassing voor bestaande klanten (EUR 30,8 miljoen), de toename van het aantal klanten of het aantal producten en diensten die zij hebben afgenomen (EUR 11,4 miljoen) en de overname van Intergas per 1 juni 2011 (EUR 10,2 miljoen), waardoor in 2012 Intergas voor een heel jaar in de omzet opgenomen is en in 2011 slechts zeven maanden. De brutomarge inclusief overige opbrengsten is met EUR 58,0 miljoen gestegen en komt over 2012 uit op EUR 1.145,3 miljoen (2011: EUR 1.087,3 miljoen). De stijging is voornamelijk het gevolg van de bovengenoemde omzetstijging uit gereguleerde activiteiten, de hogere opbrengsten van Fudura B.V. en voor derden verrichte werkzaamheden. Daarnaast hebben de lagere inkoopkosten bijgedragen aan de stijging van de brutomarge. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn in 2012 ten opzichte van 2011 met EUR 59,3 miljoen gestegen tot EUR 744,1 miljoen. Voor EUR 6,6 miljoen is deze stijging te verklaren doordat Intergas in 2012 voor 12 maanden in de bedrijfskosten is opgenomen, en in 2011 slechts voor zeven maanden. De overige kostenstijging is op te splitsen in een structureel (EUR 24,6 miljoen) en een incidenteel deel (EUR 28,1 miljoen). De structurele component van de stijging bestaat uit het saldo van een besparing van EUR 10,7 miljoen en een kostenstijging van EUR 35,3 miljoen. De structurele kostenstijging bestaat uit drie componenten: ÕÕ Toename van de onderhouds- en exploitatiekosten aan het elektriciteits- en gasnet alsmede kosten van een meerjarig ICT-programma ten behoeve van de digitale aansturing van onze netten (EUR 14,5 miljoen). ÕÕ Inflatie-effecten, cao-stijgingen en een pensioenopslag van het ABP (EUR 12,6 miljoen). ÕÕ Toename van de afschrijvingskosten door hogere vervangingsinvesteringen in de afgelopen jaren ten behoeve van de betrouwbaarheid van de energienetten (EUR 8,2 miljoen). De gerealiseerde besparingen zijn het gevolg van procesverbeteringen, het sturen op efficiency en de implementatie van verbeterprogramma s. Mede hiermee is Enexis in staat om de dienstverlening betaalbaar te houden. Het incidentele deel van de stijging van de bedrijfskosten bedraagt EUR 28,1 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2011 de vrijval van de gevormde voorzieningen hoger was dan in Daarnaast heeft in 2012 een hogere dotatie aan de voorzieningen plaatsgevonden. Het saldo van de mutaties in de voorzieningen resulteert in EUR 20,6 miljoen hogere bedrijfskosten in 2012 ten opzichte van Naast de mutatie in de voorzieningen leidt de hogere bijdrage aan de Stichting e-laad in 2012 (EUR 5,8 miljoen) tot een incidentele stijging van de bedrijfskosten. Resultaat deelnemingen Het resultaat deelnemingen is in 2012 EUR 10,4 miljoen negatief (2011: EUR 5,7 miljoen negatief). Dit is voornamelijk veroorzaakt door een neerwaartse aanpassing van de boekwaarde van een niet-geconsolideerde deelneming als gevolg van lagere verwachte resultaten op lange termijn. Op basis van deze aanpassing worden in de toekomst geen bijzondere waardeverminderingen van deze deelneming meer verwacht. Financiële baten en lasten Het saldo van de financiële baten en lasten is in 2012 uitgekomen op een last van EUR 91,2 miljoen, EUR 2,7 miljoen hoger dan de lasten in 2011 (EUR 88,5 miljoen). Wegens een vervroegde aflossing van aandeelhouderslening (tranche A) is in 2012 een eenmalige boeterente betaald. Die is ten dele gecompenseerd door lagere rentelasten als gevolg van een lagere uitstaande schuld. Tevens heeft de uitgifte van een tweede obligatielening in november ten behoeve van het aflossen van het tweede deel van de aandeelhoudersleningen (tranche B) in 2013, de rentelasten licht doen stijgen. De rentebaten daalden in 2012 met EUR 2,1 miljoen als gevolg van een lager gemiddeld saldo aan uitstaande deposito s en de lagere depositorentepercentages die hierop ontvangen werden. ENEXIS Jaarresultaat

15 Verslag over 2012 Financiering In december 2011 is Enexis een European Medium Term Notes (EMTN) programma van EUR 3 miljard gestart. Onder dat programma gaf Enexis in januari 2012 een aan de NYSE Euronext Amsterdam genoteerde 10-jaars obligatielening uit van EUR 300 miljoen met een couponrente van 3,375%. Enexis heeft de opbrengst benut voor de vervroegde aflossing van een bestaande aandeelhouderslening van EUR 450 miljoen (tranche A) die een looptijd had tot 30 september De rest van het aflossingsbedrag, EUR 150 miljoen, is betaald uit de aanwezige liquiditeiten. In november 2012 heeft Enexis een tweede obligatielening van EUR 500 miljoen uitgegeven onder het EMTN programma. Dit keer heeft de obligatielening een looptijd van 8 jaar tegen een couponrente van 1,875%. Enexis zal de opbrengst van deze lening gebruiken om in 2013 het tweede deel van de aandeelhoudersleningen (tranche B) af te lossen. ENEXIS Jaarresultaat

16 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerde winst- en verliesrekening bedragen in miljoenen euro s Netto-omzet uit hoofde van leveringen van goederen en diensten 1.367, ,6 Kosten van omzet 235,7 239,1 Brutomarge 1.131, ,5 Overige bedrijfsopbrengsten 14,0 11,8 Totaal brutomarge inclusief overige bedrijfsopbrengsten 1.145, ,3 Personeelskosten 286,0 268,0 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 285,9 271,9 Kosten uitbesteed werk, materialen en andere externe kosten 148,1 138,4 Overige bedrijfskosten 24,1 6,5 Totaal bedrijfskosten 744,1 684,8 Bedrijfsresultaat 401,2 402,5 Resultaat deelnemingen -10,4-5,7 Financiële baten 5,7 7,8 Financiële lasten 96,9 96,3 Financiële baten en lasten -91,2-88,5 Resultaat vóór belastingen 299,6 308,3 Belastingen 70,5 78,9 Resultaat na belastingen 229,1 229,4 Toekomend aan : Minderheidsaandeelhouders 0,0 0,0 Aandeelhouders 229,1 229,4 Gemiddeld aantal aandelen in boekjaar Winst per aandeel 1 1,53 1,53 1. In euro s, verwatering van winsten is niet van toepassing. ENEXIS Jaarresultaat

17 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat bedragen in miljoenen euro s Resultaat na belastingen 229,1 229,4 Niet-gerealiseerde resultaten via hedgereserve -2,5-5,7 Belastingen niet-gerealiseerde resultaten via eigen vermogen 0,7 1,4 Vrijval niet-gerealiseerde resultaten via hedgereserve 0,8 - Belastingen vrijval niet-gerealiseerde resultaten via eigen vermogen -0,2 - Totaal resultaat incl. niet-gerealiseerde resultaten via hedgereserve en via eigen vermogen 227,9 225,1 ENEXIS Jaarresultaat

18 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerde balans (voor voorstel winstbestemming) bedragen in miljoenen euro s 31 december december 2011 Activa Materiële vaste activa 5.549, ,2 Immateriële vaste activa 119,0 106,0 Deelnemingen 12,8 25,3 Overige financiële vaste activa 2,2 2,4 Vaste activa 5.683, ,9 Voorraden 23,0 24,7 Vorderingen 548,8 527,0 Overige financiële activa (kortlopend) 629,2 260,0 Liquide middelen 41,8 69,1 Vlottende activa 1.242,8 880,8 Totaal activa 6.926, ,7 bedragen in miljoenen euro s 31 december december 2011 Passiva Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 149,7 149,7 Agioreserve 2.436, ,3 Algemene reserve 434,5 319,8 Hedgereserve -5,5-4,3 Resultaat van het boekjaar 229,1 229,4 Eigen vermogen 3.244, ,9 Rentedragende verplichtingen (langlopend) 1.750, ,7 Voorzieningen (langlopend) 74,5 63,7 Vooruitontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen 478,7 403,4 Latente belastingen 172,4 134,0 Langlopende verplichtingen 2.475, ,8 Handelsschulden en overige te betalen posten 645,2 609,2 Rentedragende verplichtingen (kortlopend) 514,2 463,6 Winstbelasting 19,8 52,8 Voorzieningen (kortlopend) 16,6 27,0 In volgend jaar te amortiseren vooruitontvangen bijdragen 10,9 8,7 Derivaten - 5,7 Kortlopende verplichtingen 1.206, ,0 Totaal passiva 6.926, ,7 ENEXIS Jaarresultaat

19 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerd kasstroomoverzicht bedragen in miljoenen euro s Resultaat na belastingen 229,1 229,4 Mutatie in hedgereserve 1,2 1,4 Resultaat na belastingen en mutatie hedgereserve 230,3 230,8 Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen activa 285,9 271,9 Bijzondere waardevermindering van deelnemingen 1 10,0 8,5 Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen -9,8-8,1 Mutatie operationeel werkkapitaal 2, 3-25,0 51,0 Mutatie latente belastingen 38,4 49,3 Mutatie voorzieningen (langlopend) 8,3 2,3 Overige 2,6-0,8 Kasstroom uit operationele activiteiten 540,7 604,9 Investeringen materiële en immateriële vaste activa -504,4-445,3 Acquisities ,4 Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen 87,3 87,2 Verkoop van activa en verplichtingen aangeboden voor verkoop - 1,2 Verstrekte leningen -105,3-1,2 Toename/afname deposito's -265,0 30,0 Aflossing verstrekte leningen 1,1 1,6 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -786,3-514,9 Kasstroom voor financieringsactiviteiten -245,6 90,0 Uitgifte obligatieleningen 791,5 - Opname van rentedragende verplichtingen - 5,0 Aflossing van rentedragende verplichtingen -450,3-8,0 Uitbetaald dividend -114,7-58,1 Afwikkeling derivaat -8,2 - Kasstroom uit financieringsactiviteiten 218,3-61,1 Totaal kasstromen -27,3 28,9 Netto liquide middelen begin boekjaar 69,1 40,2 Netto liquide middelen ultimo boekjaar 41,8 69,1 1. De bijzondere waardevermindering van de deelnemingen bestaat voor een bedrag van EUR 2,6 miljoen uit een door Ziut B.V. te treffen reorganisatievoorziening en voor EUR 7,4 miljoen uit een door Enexis gedane afwaardering van Ziut B.V. naar nihil op basis van de bedrijfswaardeberekening. 2. Vanaf 2012 zijn de deposito s die aflopen binnen één jaar opgenomen onder de overige financiële activa (kortlopend). Deze zijn derhalve niet meer opgenomen onder de liquide middelen. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast. 3. Het operationeel werkkapitaal in het kasstroomoverzicht is aangepast voor de rentedotatie 2012 van de voorzieningen, zodat de kasstroom uit hoofde van rente op deze wijze de realiteit weergeeft.. ENEXIS Jaarresultaat

20 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (voor voorstel winstbestemming) bedragen in miljoenen euro s Aantal gewone aandelen Aandelen kapitaal Agioreserve Algemene reserve Hedgereserve 3 Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen Stand per 1 januari , ,3 184,2-193, ,9 Bestemming resultaat , ,6 - Dividenduitkering over ,1-58,1 Niet-gerealiseerd resultaat ,3 - -4,3 Resultaat na belastingen ,4 229,4 Subtotaal ,6-4,3 35,7 167,0 Stand per 31 december , ,3 319,8-4,3 229, ,9 Stand per 1 januari , ,3 319,8-4,3 229, ,9 Bestemming resultaat , ,7 - Dividenduitkering over ,7-114,7 Niet-gerealiseerd resultaat ,8 - -1,8 Vrijval niet-gerealiseerde resultaten in ,6-0,6 Resultaat na belastingen ,1 229,1 Subtotaal ,7-1,2-0,3 113,2 Stand per 31 december , ,3 434,5-5,5 229, ,1 1. De in 2012 aan aandeelhouders betaalde dividenduitkering over 2011 bedraagt EUR 0,77 per aandeel (2010: EUR 0,39) waarbij is gerekend met het gemiddeld aantal aandelen gedurende het boekjaar. 2. Ultimo 2012 bedroeg het totaal eigen vermogen (voor winstbestemming) per aandeel EUR 21,67 (2011: EUR 20,92) waarbij is gerekend met het gemiddeld aantal aandelen gedurende het boekjaar. 3. Hedgereserve is geen uitkeerbare reserve. ENEXIS Jaarresultaat

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

20 13 Enexis koersbestendig in eerste halfjaar 2013 Halfjaarbericht

20 13 Enexis koersbestendig in eerste halfjaar 2013 Halfjaarbericht 2013 Enexis koersbestendig in eerste halfjaar 2013 Halfjaarbericht Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Enexis koersbestendig in eerste halfjaar 2013 5 Regulering en financiële wereld 6 Klant en markt

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

enexis.nl Stabiele ontwikkeling in eerste halfjaar 2012

enexis.nl Stabiele ontwikkeling in eerste halfjaar 2012 enexis.nl Stabiele ontwikkeling in eerste halfjaar 2012 Halfjaarbericht 2012 Inhoud Profiel 3 Stabiele ontwikkeling in eerste halfjaar 2012 4 Kerngegevens 5 Klantgericht 6 Betrouwbaar en veilig 8 Betaalbare

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 3 november 2008 Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking- verwachtingen bevatten

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007

13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007 13 augustus 2007 Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

26 februari Presentatie Resultaten 2006

26 februari Presentatie Resultaten 2006 26 februari 2007 Presentatie Resultaten 2006 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten met betrekking

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

12 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007

12 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007 12 november 2007 Presentatie Resultaten derde kwartaal 2007 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009

Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 Presentatie resultaten eerste halfjaar 2009 28 september 2009 www.alliander.com Disclaimer Indien in deze presentatie wordt gesproken over wij, 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep' of vergelijkbare

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 4 augustus 2008 Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking-

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Profiel DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland en is gehuisvest in Goes.

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag op basis van gereguleerde cijfers N.V.

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering PERSBERICHT PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering Amsterdam, 21 september 2017 PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie