enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012"

Transcriptie

1 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012

2 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10 Mensen en organisatie 12 Financiële gang van zaken 14 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 16 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 17 Geconsolideerde balans 18 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 19 Geconsolideerd mutatie overzicht eigen vermogen 20 Toelichting op resultaten Segmentatie-informatie 22 Overige toelichtingen 23 Gepubliceerd per 8 april Op het Jaarresultaat 2012 is geen accountantscontrole toegepast.

3 Profiel Profiel Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoostpolder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aanleg van energiedistributie-netwerken (gas en elektriciteit) alsook voor het onderhoud en beheer van deze netten. Daarmee is Enexis verantwoordelijk voor de levering van stroom en gas naar meer dan 2,6 miljoen klanten, en vormt Enexis de schakel tussen de klant en de energieleverancier. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rosmalen. Enexis heeft ruim medewerkers. Elektriciteitsnet Gasnet Energie is een basisbehoefte. Een stabiele energievoorziening is van groot belang. Om deze reden vertegenwoordigen de activiteiten van Enexis Holding N.V. (hierna Enexis) een groot maatschappelijk belang. Enexis vervult deze taak met maximale openheid en transparantie. Enexis werkt continu aan een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en publieksgericht energienetwerk. Daarbij staat veiligheid voor klant en medewerker voorop. Enexis speelt een vooraanstaande rol in de maatschappelijk belangrijke energietransitie naar duurzame energiebronnen. Enexis Holding N.V. omvat werkmaatschappijen die zich richten op gereguleerde netbeheertaken via Enexis B.V. en nauw daarmee samenhangende niet-gereguleerde activiteiten die het primaire proces versterken. De niet-gereguleerde activiteiten worden uitgevoerd door Fudura B.V. en omvatten voornamelijk meetactiviteiten en aanleg en onderhoud van de energienetten voor zakelijke klanten. De aandelen van Enexis zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. ENEXIS Jaarresultaat

4 Kerncijfers Kerncijfers % Resultaat (in miljoenen euro s) Netto-omzet 1.367, ,6 4,0 Bruto marge 1.131, ,5 5,2 Bedrijfsresultaat 401,2 402,5-0,3 Resultaat na belastingen 229,1 229,4-0,1 Balans (voor winstbestemming, in miljoenen euro s) Geïnvesteerd vermogen 5.084, ,5 3,2 Eigen vermogen 3.244, ,9 3,6 Balanstotaal 6.926, ,7 8,9 Bruto-investeringen 504,4 445,3 13,3 Ratio's ROIC (%) 7,7 8,0-4,5 EBIT rentedekking 4,1 4,2-1,6 FFO rentedekking 6,8 7,1-4,9 FFO / netto-rentedragende schulden (%) 34,1 36,1-5,3 Netto-rentedragende schulden/ (eigen vermogen + netto-rentedragende schulden) (%) 32,9 33,7-2,4 Kengetallen Aantal klantaansluitingen elektriciteit (x 1.000) ,5 Aantal klantaansluitingen gas (x 1.000) ,3 Uitvalduur elektriciteit (minuten per aansluiting) 21,6 18,9 14,3 Uitvalduur gas (seconden per aansluiting) ,8 Trajectlengte elektriciteit (x km) 134,2 133,3 0,7 Trajectlengte gas (x km) 44,8 44,6 0,4 Ongevallenindex eigen medewerkers (DART-rate) 0,49 0,53-7,5 Aantal medewerkers ultimo periode ,1 ENEXIS Jaarresultaat

5 Kerncijfers Berekeningswijze kerncijfers Vanaf 2012 heeft Enexis de Overige financiële activa (kortlopend) separaat opgenomen op de balans. Onder deze post vallen de kortlopende rentedragende leningen u/g en de uitgezette deposito s. Daarnaast worden de van derden ontvangen bijdragen met betrekking tot materiële vaste activa in uitvoering vanaf 2012 niet meer gesaldeerd met het corresponderende actief, maar worden deze bijdragen opgenomen op de creditzijde van de balans. Zowel de 2011 cijfers zoals opgenomen op de balans, als de hiervan afgeleide kengetallen voor 2011 zijn voor deze wijzigingen aangepast. Geïnvesteerd vermogen Vaste activa -/- vooruitontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen (langlopend en kortlopend) + netto-werkkapitaal. Netto-werkkapitaal Totaal vlottende activa (exclusief liquide middelen en overige financiële activa (kortlopend)) -/- kortlopende verplichtingen (exclusief rentedragende verplichtingen, in volgend jaar te amortiseren vooruitontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen en derivaten). Bruto-investeringen Investeringsuitgaven aan bedrijfsgebouwen en -terreinen, leidingen en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en software. ROIC (Return On Invested Capital) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) / geïnvesteerd vermogen ultimo periode. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) rentedekking (Bedrijfsresultaat + resultaat deelnemingen) / bruto betaalde rentelasten. FFO (Funds From Operations) rentedekking (Netto-winst + mutatie belastinglatentie + afschrijvingen -/- amortisatie bijdragen + mutaties voorzieningen + andere incidentele en niet-kasgerelateerde posten + bruto betaalde rentelasten) / rentelasten. FFO / netto-rentedragende schulden (Netto-winst + mutatie belastinglatentie + afschrijvingen -/- amortisatie bijdragen + mutaties voorzieningen + andere incidentele en niet-kasgerelateerde posten) / (rentedragende schulden -/- overige financiële activa (kortlopend) -/- liquide middelen). Netto-rentedragende schulden / (eigen vermogen + netto-rentedragende schulden) (Rentedragende schulden -/- overige financiële vaste activa (kortlopend) -/- liquide middelen) / (eigen vermogen + rentedragende schulden -/- overige financiële activa (kortlopend) -/- liquide middelen). DART (Days Away Restricted or Transferred)-rate Het aantal ongevallen met als gevolg verzuim of aangepast werk per gewerkte uren. ENEXIS Jaarresultaat

6 Verslag over 2012 Stabiel resultaat Enexis in 2012 ÕÕ Stabiele financiële resultaten, nettowinst EUR 229,1 miljoen. ÕÕ Gekozen voor een beperkte stijging tarieven (2,5%), gecontinueerd in 2013 (2,2%). ÕÕ Investeringsprogramma gerealiseerd voor de lange termijn betrouwbaarheid. ÕÕ Succesvolle herfinanciering via plaatsing twee obligatieleningen. ÕÕ Zichtbare resultaten in vergroten klantgerichtheid. ÕÕ Enexis is CO 2 -neutraal in haar kernactiviteiten. Enexis heeft een stabiel resultaat laten zien in De nettowinst bedroeg EUR 229,1 miljoen (2011: EUR 229,4 miljoen) bij een netto-omzet van EUR 1.367,0 miljoen (2011: EUR 1.314,6 miljoen). De winst is stabiel gebleven ondanks een toename van de bedrijfskosten onder andere als gevolg van additionele reserveringen in verband met een stijgende pensioengerechtigde leeftijd. Het bedrijfsresultaat kwam uit op EUR 401,2 miljoen (2011: EUR 402,5 miljoen). De resultaten van Enexis werden behaald bij een geringe tariefstijging over 2012 van 2,5%, nagenoeg het niveau van inflatie. De door NMa toegestane tariefruimte was in ,4%. Hiermee onderstreept Enexis haar doelstelling van een betaalbare dienstverlening voor haar klanten. Dit beleid is gecontinueerd in 2013, waar de tariefstijging beperkt is gebleven tot 2,2%, waar de maximaal toegestane tariefstijging 6,7% was. Enexis heeft daarmee voor het tweede jaar op rij bewezen het belang van de klant voorop te stellen door de stijging van de tarieven beperkt te houden. Door deze keuzes heeft Enexis over 2012 en 2013 in totaal ruim EUR 200 miljoen minder bij haar klanten in rekening gebracht. De investeringen in de energienetten bedroegen EUR 382,4 miljoen (2011: EUR 362,5 miljoen). Het geplande investerings programma voor 2012 werd daarmee succesvol gerealiseerd, geheel in lijn met ons ambitieuze meerjarige investeringsprogramma dat tot doel heeft om het huidige hoge betrouwbaarheidsniveau te handhaven. In 2012 gaf Enexis twee beursgenoteerde obligatieleningen van in totaal EUR 800 miljoen uit onder haar Euro Medium Term Note programma. De opbrengsten worden primair aangewend voor het aflossen van aandeelhoudersleningen. Beide plaatsingen genoten grote belangstelling van institutionele beleggers. Enexis stelt het belang van de klant en de maatschappij centraal in haar strategie. Daarbij is de klanttevredenheid op onze belangrijkste processen verbeterd, bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud aan openbare verlichting, klantvriendelijke installatie van slimme meters en communicatie over onderhoudswerkzaamheden aan klanten. Het klimaatbeleid van Enexis is in 2012 verder aangescherpt volgens de aanpak van de Trias Energetica. Hierin staan onder andere reductiemaatregelen centraal. Zo is er 5% minder elektriciteit verbruikt in de kantoren. Daarnaast is de benodigde elektriciteit die Enexis inkoopt, bijvoorbeeld ter dekking van het energieverlies in de elektriciteitsnetten, duurzaam opgewekt. Verder is de uitstoot, als gevolg van activiteiten waarvoor geen duurzame alternatieven zijn, gecompenseerd door de aankoop van Gold Standard certificaten. Dit klimaatbeleid maakt Enexis in de kernactiviteiten CO 2 -neutraal. ENEXIS Jaarresultaat

7 Verslag over 2012 Regulering en financiële wereld Tariefverhoging beperkt In haar streven naar betaalbaarheid voor de klant en publieksgericht handelen heeft Enexis voor 2012 besloten om de tariefverhoging te beperken tot ongeveer het niveau van de inflatie. Door niet de maximale tarieven in rekening te brengen bij de klant laat Enexis in 2012 circa EUR 80 miljoen aan omzetruimte ongebruikt. Dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de bestedingsruimte van klanten. Hiermee bespaarde een gemiddeld gezin circa EUR 19 per jaar op de energienota in In 2013 is dit beleid gecontinueerd. De tarieven worden met 2,2% verhoogd, hetgeen ruim lager is dan wat door de toezichthouder is toegestaan. Hierdoor laat Enexis in 2013 circa EUR 140 miljoen aan omzetruimte ongebruikt. Door de beperkte tariefstijging bespaart een gemiddeld gezin in 2013 circa EUR 33 ten opzichte van een maximale tariefverhoging. De strategie van betaalbaarheid en publieksgericht handelen gaat hand in hand met het streven naar duurzaamheid en betrouwbaarheid, hetgeen wordt geïllustreerd door een verdere toename van investeringen in onze energienetten in lijn met het ambitieuze meerjarige investeringsprogramma. Succesvolle plaatsing obligatieleningen In 2012 gaf Enexis twee beursgenoteerde obligatieleningen uit onder haar Euro Medium Term Note programma van in totaal EUR 3 miljard. De eerste plaatsing betrof een 10-jaars obligatielening van EUR 300 miljoen (couponrente: 3,375%), de tweede plaatsing een 8-jaars obligatielening van EUR 500 miljoen (couponrente: 1,875%). De opbrengsten van deze obligatieleningen worden primair gebruikt voor herfinanciering van twee aandeelhoudersleningen. Met deze lage couponrente geven financiële marktpartijen blijk van vertrouwen in de stabiliteit en de financiële soliditeit van Enexis. Ten aanzien van de tweede tranche schreven Nederlandse en internationale institutionele beleggers in totaal voor ruim EUR 4 miljard in, achtmaal het bedrag van de lening. De huidige ratings van Standard & Poor s (A+, positieve vooruitzichten) en Moody s (Aa3, stabiele vooruitzichten) hebben bijgedragen aan de succesvolle plaatsing. Overname Rendo In het kader van sectorordening, een verdere concentratie van het aantal netbeheerders, startten Enexis en Rendo eind februari 2012 onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf aan Enexis. Op 22 juni gaf Rendo aan de onderhandelingen voorlopig op te schorten in verband met een onderzoek naar strafrechtelijke feiten in het verleden. Na afronding van dit proces wordt bezien of en wanneer de onderhandelingen kunnen worden voortgezet. ENEXIS Jaarresultaat

8 Verslag over 2012 Klant en markt Klanttevredenheid op een hoog niveau De inspanningen van Enexis om de relatie met de klanten te stroomlijnen en te versterken, komen tot uiting in de klanttevredenheidscijfers. In 2012 waardeerden de klanten Enexis gemiddeld met een cijfer van 7,6 op een schaal van 1 tot 10, zo blijkt uit een onafhankelijke meting. De kleinverbruikers waardeerden Enexis zelfs met een 7,9, grootzakelijke verbruikers gaven een 7,3. Daarnaast is de algemene tevredenheid van leveranciers, programmaverantwoordelijken en meetbedrijven over Enexis verder toegenomen. Van deze marktpartijen geeft 46% aan, wat betreft de grootste vier netbeheerders, de beste ervaringen te hebben met Enexis. Daarnaast nam de klanttevredenheid op specifieke processen, zoals klantenservice, meteropname en accountmanagement, in 2012 toe. Klanttevredenheid 1 (a-selecte metingen) ,6 7,6 7,6 7, De steekproef is gehouden onder 375 kleinverbruikers en 150 grootverbruikers. Vereenvoudiging van het aansluitproces Binnen Enexis vindt een omvangrijk project met landelijke dimensies plaats rond verbetering en versnelling van het aansluitproces. In het najaar realiseerde Enexis in dit kader een online portaal, waar de klanten zelf eenvoudige processen rond hun aansluiting in gang kunnen zetten en managen. Op termijn kunnen klanten via dit portaal steeds meer (kortcyclische) processen regelen. De ambitie is er om het portaal te integreren in een landelijk portaal van alle netbeheerders in Nederland, ook die van water en warmte. Het streven bestaat dat de netbeheerders uiterlijk eind 2013 overeenstemming bereiken over vorm en gebruik van de landelijke website. Verbetering van de informatievoorziening bij storingen Na een geslaagde proef in 2011 met storingsinformatie per SMS, is deze dienst in 2012 voor heel Enexis uitgerold. Klanten kunnen zich bij een storing opgeven voor regelmatige SMS-berichten over de voortgang en vermoedelijke afloop van de storing. Mede door deze dienst steeg de klanttevredenheid over storingen in 2012 naar 7,9. Begin oktober 2012 is een Enexis-app ontwikkeld waarmee klanten storingen kunnen signaleren binnen het Enexis gebied. Oog voor kwetsbare gezinnen Het aantal klanten dat als gevolg van sociaal-economische omstandigheden betalingsproblemen heeft, neemt toe. Een betalingsachterstand kan uiteindelijk leiden tot de afsluiting van energie. Enexis is zich echter bewust van haar publieke taak en maatschappelijke rol. Zo is in de stad Groningen een proef gehouden, in samenwerking met de gemeente, om afsluiting van kwetsbare gezinnen zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij is bijvoorbeeld overleg gevoerd over schuldhulpverlening. De samenwerking is vastgelegd in een convenant dat op 13 juli 2012 in Groningen werd getekend. Enexis is met verschillende gemeentes in gesprek om een dergelijke samenwerking op te zetten. ENEXIS Jaarresultaat

9 Verslag over 2012 Nieuw Marktmodel krijgt vorm Volgens het Nieuwe Marktmodel, dat naar verwachting in de loop van 2013 wordt geïmplementeerd, worden de energieleveranciers geacht zorg te dragen voor het in rekening brengen van de transportkosten bij de klant. De bron voor de facturatie is een Centraal Aansluitingenregister (C-AR), waarnaartoe alle netbeheerders hun aansluitgegevens hebben overgebracht. Enexis deed dat succesvol, na een zorgvuldige voorbereiding, op 1 oktober In 2012 installeerde Enexis in totaal rond de slimme meters. Deze veelzijdige meters onderscheiden enerzijds het energieverbruik en anderzijds de zelf opgewekte energie en kunnen op afstand uitgelezen worden. Dit maakt de fysieke meteropname overbodig. Via aanvullende randapparatuur geven ze ook direct inzicht in het energieverbruik en dragen zo bij aan energiebesparing. Ze vormen een essentieel onderdeel van de pilots die Enexis in het kader van smart grids uitvoert. In 2013 is de plaatsing van nog eens slimme meters gepland. Naar verwachting volgt eind 2013 een politieke evaluatie van de kleinschalige uitrol in 2012 en Volgens de huidige wettelijke bepaling moet uiterlijk in 2020, 80% van de consumenten zijn voorzien van een slimme meter. Forse toename decentrale opwekking zonne-energie Het aantal installaties om zelfstandig zonne-energie te produceren stijgt snel. Op 4 juni 2012 werd de tienduizendste installatie bij Enexis aangemeld via (de gezamenlijke site van de netbeheerders). Eind 2012 was het aantal zelf energie producerende klanten van Enexis inmiddels gegroeid naar bijna EcoNexis Huis open Enexis biedt directe voorlichting over het nut en de mogelijkheden van tweerichtingsverkeer van energie in de netten, zoals dat in smart grids plaatsvindt. Om de mogelijkheden van smart grids tastbaar te maken, heeft Enexis de demonstratiewoning genaamd EcoNexis Huis gebouwd in Zwolle. Op 25 juni 2012 heeft toenmalige staatssecretaris Atsma het EcoNexis Huis feestelijk geopend. Het huis is meerdere dagen per week geopend voor excursies en educatieve sessies. Daarnaast doet het dienst als vergaderlocatie. Enexis Unplugged Enexis stelt haar kennis en expertise beschikbaar om goede ideeën, die in de lijn liggen van Enexis werkzaamheden, te helpen ontwikkelen. Op 13 september 2012 ging daartoe het project Enexis Unplugged van start, waar iedereen, binnen en buiten Enexis, ideeën kan aanbieden. Inmiddels werden, onder meer via de speciale website, circa 30 ideeën aangedragen, waarvan er zes door Enexis zullen worden ondersteund. Zo ondersteunt Enexis een startend bedrijf dat in bestaande woningen metingen verricht rondom leefcomfort en energieverbruik, met als doel reductie van kosten, CO 2 -uitstoot en verbetering van de gezondheid van bewoners. ENEXIS Jaarresultaat

10 Verslag over 2012 Energienetten Toename investeringen In 2012 bedroegen de totale bruto investeringen van Enexis EUR 504,4 miljoen (2011: EUR 445,3 miljoen). De investeringen in de energienetten namen met 5,5 % toe tot EUR 382,4 miljoen. Daarvan was EUR 252,5 miljoen besteed aan de elektriciteitsnetten, en EUR 129,9 miljoen aan het gasnet. Hiermee is het investeringsdoel 2012, in lijn met het meerjarige investeringsprogramma, gerealiseerd. Het vervangingsprogramma voor het gasnet dat voor het gehele jaar 220 kilometer omvatte, is succesvol afgerond. In totaal zijn 125 kilometer grijs gietijzeren leidingen vervangen, hetgeen boven het gestelde vervangingsdoel ligt. Het vervangingsdoel is succesvol behaald door samen te werken met gemeentes waar, bijvoorbeeld bij rioleringswerkzaamheden, tegelijkertijd gasleidingen werden vervangen. Deze samenwerking beperkt de overlast voor burgers. Betrouwbare energienetten De betrouwbaarheid van de netten wordt uitgedrukt in storingsminuten, die de gemiddelde tijd aangeven dat een klant gedurende een jaar geen energie heeft gekregen. Voor het elektriciteitsnetwerk van Enexis was dat in ,6 minuten (2011: 18,9 minuten). Het landelijk gemiddelde bedroeg in ,0 minuten. De uitvalduur van de gasnetten van Enexis bedroeg 36 seconden (2011: 69 seconden) per aansluiting. Het landelijk gemiddelde lag voor de gasnetten op 64 seconden in 2012 (2011: 43 seconden). Betrouwbaarheid elektriciteit / jaarlijkse uitvalduur per aansluiting (in minuten) 30 25, ,6 18,9 20, Laagspanning Middenspanning Hoogspanning Groen gas in het net Enexis had, samen met partners, verschillende biogas- en groengasprojecten gepland staan. Deze projecten zijn echter, vooral door de onzekere situatie met betrekking tot subsidieverstrekking, voorlopig uitgesteld. Wel heeft Enexis ook in 2012 ervaring opgedaan met de invoeding van groen gas in het openbare net, onder meer met een 2,7 kilometer lange leiding tussen een vergistingsinstallatie van Suiker Unie en een gasstation van Enexis. Smart Grid pilots van start Al sinds 2010 is Enexis bezig met de voorbereiding en uitrol van pilots met betrekking tot energieopwekking, energie teruglevering aan het net en energiebewust handelen, onder meer in de Bredase wijken Meulenspie en Easy Street en in de Muziekwijk in Zwolle. Het gaat hierbij om woningen met slimme energienetten waar de bewoners eigen (zonne-)energie leveren en aan de hand van een energiecomputer zelf het moment kiezen waarop ze energie gebruiken. Op 30 november 2012 ging de proef in Zwolle van start met 100 deelnemende huishoudens. Begin december 2012 is in Breda de uitrol van de eerste energiecomputers in de nieuw opgeleverde woningen begonnen. ENEXIS Jaarresultaat

11 Verslag over 2012 Toename van het aantal publieke laadpalen Onder auspiciën van het samenwerkingsverband Stichting e-laad, waarin ook Enexis participeert, zijn ruim publieke palen geplaatst waar elektrische auto s kunnen worden opgeladen. Inmiddels is de Stichting e-laad nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, onder andere met enkele grote steden. Deze initiatieven dragen naar verwachting bij aan een gestage toename van het aantal elektrische auto s in Nederland. Deelname in Stichting e-laad vond plaats onder de aanname dat na enige tijd een andere (markt)partij het plaatsen en exploiteren van deze laadpalen zou overnemen. Binnen de lopende afspraken worden nog 600 laadpalen geplaatst. ENEXIS Jaarresultaat

12 Verslag over 2012 Mensen en organisatie Veiliger werken Veilig werken heeft absolute prioriteit bij Enexis. De DART-rate, het getal waarmee de frequentie van incidenten wordt gemeten, verbetert. Voor Enexis-medewerkers kwam de DART-rate gerekend over 2012 uit op 0,49, een duidelijke verbetering ten opzichte van 2011, toen de score op 0,53 uitkwam. Voor de aannemers waar Enexis mee werkt, was de DART-rate 0,85. Dit betekent eveneens een verbetering ten opzichte van 2011, toen de score op 1,09 lag. DART-rate 1 Enexis medewerkers DART-rate 1 derden 2,0 1,6 1,74 1,2 0,8 0,4 0,49 0,53 0,55 0,55 0,85 1,09 1, DART (Days Away Restricted of Transferred)-rate: het aantal ongevallen met als gevolg verzuim of aangepast werk per gewerkte uren. Intensieve werving werkt Om de door de vergrijzing dreigende uitstroom van ervaren (storings)monteurs op te vangen besteedt Enexis bijzondere aandacht aan strategische personeelsplanning en zijn de inspanningen om geschoold personeel aan te trekken geïntensiveerd. Zo is in 2012 een tweede Enexis Vakschool geopend, gericht op schoolverlaters. De diverse inspanningen hebben geleid tot een instroom van een aantal nieuwe medewerkers voor de storingswachtdienst. Enexis wordt door (potentiële) werknemers gezien als een aantrekkelijke werkgever, hetgeen wordt bevestigd in bijvoorbeeld een top vijf notering in het NRC Beste Werkgevers Onderzoek. Kwaliteitskeurmerk NTA 8120 voor geheel Enexis Enexis heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor een certificering volgens de in 2009 ingevoerde Nederlandse Technische Afspraak 8120 (NTA 8120). In 2011 werd al een deel van de Enexis-organisatie (drie regio s, de afdelingen Asset Management en Klantrelaties en de Staven) gecertificeerd. Op 2 juli 2012 werd ook de complete uitvoerende organisatie gecertificeerd. Daarmee was de gehele Enexis organisatie volgens NTA 8120 gecertificeerd. ENEXIS Jaarresultaat

13 Verslag over 2012 Enexis is CO 2 -neutraal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) past bij het streven naar duurzaamheid. In 2012 heeft Enexis haar klimaatbeleid aangescherpt en daarbij de drie stappen van de Trias Energetica gevolgd: 1. Verminderen van energieverbruik Allereerst door reductie van het energieverbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Hier wordt bijvoorbeeld invulling aan gegeven door drie nieuwe kantoren in aanbouw. Hiermee maakt Enexis een statement als het gaat om duurzaamheid. De kantoren in Maastricht, Venlo en Zwolle zijn volledig energieneutraal, dankzij optimale isolatie, duurzame materialen, zonnepanelen en warmtepompen. Ze ontvingen alle drie een vier sterren (Excellent) BREEAM-NL Nieuwbouwcertificaat als onderscheiding voor hun duurzaamheid. De kantoren worden in 2013 geopend. Naast een omvangrijk wagenpark met auto s op conventionele brandstoffen heeft Enexis steeds meer auto s die alternatieve brandstoffen gebruiken. Eind 2012 telde het wagenpark 48 elektrische auto s en 30 auto s op aard- of biogas. Aan het begin van het tweede halfjaar bleken de elektrische auto s al meer dan een miljoen kilometer te hebben gereden. Herziening van het afvalmanagement van Enexis heeft in 2012 een spectaculair resultaat opgeleverd. Door een slim management van de afvalstromen is, in vergelijking met 2010, ton materiaal meer gerecycled. Dat leverde niet alleen een flinke vermindering van de CO 2 -uitstoot bij de verwerking op, maar ook een aanzienlijk financieel voordeel: een jaarlijkse kostenpost veranderde in inkomsten. Bij elkaar gaat het om een besparing van ongeveer een miljoen euro. Een Quick Scan aan de hand van ISO 26000, medio december 2012 uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, gaf een gunstig beeld van de positie van Enexis op het gebied van MVO. Op basis van een uitputtende lijst eisen scoorde Enexis 85%. 2. Alternatieven voor fossiele brandstoffen De tweede stap is zoeken naar duurzame alternatieven voor energie uit fossiele bronnen. Voor het elektriciteitsverbruik in de kantoren is Enexis daarom overgestapt op windenergie van Nederlandse bodem. De energie ter compensatie van het netverlies wordt groen ingekocht via Garanties van Oorsprong van waterkrachtcentrales in Scandinavië. 3. Compensatie van CO 2 -uitstoot De overige uitstoot van CO 2 wordt gecompenseerd. In 2012 heeft Enexis bijgedragen aan de reductie van CO 2 door de aankoop van Gold Standard CO 2 -certificaten van een verzameling windparken in Taiwan. ENEXIS Jaarresultaat

14 Verslag over 2012 Financiële gang van zaken Netto-winst Enexis realiseerde in 2012 een netto-winst van EUR 229,1 miljoen, vrijwel gelijk aan het resultaat over 2011 (EUR 229,4 miljoen). Deze resultaten zijn bereikt bij een tariefverhoging in lijn met inflatie. Deze beperking van de tariefverhoging wordt voortgezet in Enexis laat hiermee zien een betaalbare dienstverlening hoog in het vaandel te hebben. Netto-omzet, kosten van omzet en brutomarge In 2012 heeft Enexis een netto-omzet behaald van EUR 1.367,0 miljoen, een stijging van 4,0% ten opzichte van 2011 (EUR 1.314,6 miljoen). Deze stijging is het gevolg van de tariefaanpassing voor bestaande klanten (EUR 30,8 miljoen), de toename van het aantal klanten of het aantal producten en diensten die zij hebben afgenomen (EUR 11,4 miljoen) en de overname van Intergas per 1 juni 2011 (EUR 10,2 miljoen), waardoor in 2012 Intergas voor een heel jaar in de omzet opgenomen is en in 2011 slechts zeven maanden. De brutomarge inclusief overige opbrengsten is met EUR 58,0 miljoen gestegen en komt over 2012 uit op EUR 1.145,3 miljoen (2011: EUR 1.087,3 miljoen). De stijging is voornamelijk het gevolg van de bovengenoemde omzetstijging uit gereguleerde activiteiten, de hogere opbrengsten van Fudura B.V. en voor derden verrichte werkzaamheden. Daarnaast hebben de lagere inkoopkosten bijgedragen aan de stijging van de brutomarge. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn in 2012 ten opzichte van 2011 met EUR 59,3 miljoen gestegen tot EUR 744,1 miljoen. Voor EUR 6,6 miljoen is deze stijging te verklaren doordat Intergas in 2012 voor 12 maanden in de bedrijfskosten is opgenomen, en in 2011 slechts voor zeven maanden. De overige kostenstijging is op te splitsen in een structureel (EUR 24,6 miljoen) en een incidenteel deel (EUR 28,1 miljoen). De structurele component van de stijging bestaat uit het saldo van een besparing van EUR 10,7 miljoen en een kostenstijging van EUR 35,3 miljoen. De structurele kostenstijging bestaat uit drie componenten: ÕÕ Toename van de onderhouds- en exploitatiekosten aan het elektriciteits- en gasnet alsmede kosten van een meerjarig ICT-programma ten behoeve van de digitale aansturing van onze netten (EUR 14,5 miljoen). ÕÕ Inflatie-effecten, cao-stijgingen en een pensioenopslag van het ABP (EUR 12,6 miljoen). ÕÕ Toename van de afschrijvingskosten door hogere vervangingsinvesteringen in de afgelopen jaren ten behoeve van de betrouwbaarheid van de energienetten (EUR 8,2 miljoen). De gerealiseerde besparingen zijn het gevolg van procesverbeteringen, het sturen op efficiency en de implementatie van verbeterprogramma s. Mede hiermee is Enexis in staat om de dienstverlening betaalbaar te houden. Het incidentele deel van de stijging van de bedrijfskosten bedraagt EUR 28,1 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt doordat in 2011 de vrijval van de gevormde voorzieningen hoger was dan in Daarnaast heeft in 2012 een hogere dotatie aan de voorzieningen plaatsgevonden. Het saldo van de mutaties in de voorzieningen resulteert in EUR 20,6 miljoen hogere bedrijfskosten in 2012 ten opzichte van Naast de mutatie in de voorzieningen leidt de hogere bijdrage aan de Stichting e-laad in 2012 (EUR 5,8 miljoen) tot een incidentele stijging van de bedrijfskosten. Resultaat deelnemingen Het resultaat deelnemingen is in 2012 EUR 10,4 miljoen negatief (2011: EUR 5,7 miljoen negatief). Dit is voornamelijk veroorzaakt door een neerwaartse aanpassing van de boekwaarde van een niet-geconsolideerde deelneming als gevolg van lagere verwachte resultaten op lange termijn. Op basis van deze aanpassing worden in de toekomst geen bijzondere waardeverminderingen van deze deelneming meer verwacht. Financiële baten en lasten Het saldo van de financiële baten en lasten is in 2012 uitgekomen op een last van EUR 91,2 miljoen, EUR 2,7 miljoen hoger dan de lasten in 2011 (EUR 88,5 miljoen). Wegens een vervroegde aflossing van aandeelhouderslening (tranche A) is in 2012 een eenmalige boeterente betaald. Die is ten dele gecompenseerd door lagere rentelasten als gevolg van een lagere uitstaande schuld. Tevens heeft de uitgifte van een tweede obligatielening in november ten behoeve van het aflossen van het tweede deel van de aandeelhoudersleningen (tranche B) in 2013, de rentelasten licht doen stijgen. De rentebaten daalden in 2012 met EUR 2,1 miljoen als gevolg van een lager gemiddeld saldo aan uitstaande deposito s en de lagere depositorentepercentages die hierop ontvangen werden. ENEXIS Jaarresultaat

15 Verslag over 2012 Financiering In december 2011 is Enexis een European Medium Term Notes (EMTN) programma van EUR 3 miljard gestart. Onder dat programma gaf Enexis in januari 2012 een aan de NYSE Euronext Amsterdam genoteerde 10-jaars obligatielening uit van EUR 300 miljoen met een couponrente van 3,375%. Enexis heeft de opbrengst benut voor de vervroegde aflossing van een bestaande aandeelhouderslening van EUR 450 miljoen (tranche A) die een looptijd had tot 30 september De rest van het aflossingsbedrag, EUR 150 miljoen, is betaald uit de aanwezige liquiditeiten. In november 2012 heeft Enexis een tweede obligatielening van EUR 500 miljoen uitgegeven onder het EMTN programma. Dit keer heeft de obligatielening een looptijd van 8 jaar tegen een couponrente van 1,875%. Enexis zal de opbrengst van deze lening gebruiken om in 2013 het tweede deel van de aandeelhoudersleningen (tranche B) af te lossen. ENEXIS Jaarresultaat

16 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerde winst- en verliesrekening bedragen in miljoenen euro s Netto-omzet uit hoofde van leveringen van goederen en diensten 1.367, ,6 Kosten van omzet 235,7 239,1 Brutomarge 1.131, ,5 Overige bedrijfsopbrengsten 14,0 11,8 Totaal brutomarge inclusief overige bedrijfsopbrengsten 1.145, ,3 Personeelskosten 286,0 268,0 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 285,9 271,9 Kosten uitbesteed werk, materialen en andere externe kosten 148,1 138,4 Overige bedrijfskosten 24,1 6,5 Totaal bedrijfskosten 744,1 684,8 Bedrijfsresultaat 401,2 402,5 Resultaat deelnemingen -10,4-5,7 Financiële baten 5,7 7,8 Financiële lasten 96,9 96,3 Financiële baten en lasten -91,2-88,5 Resultaat vóór belastingen 299,6 308,3 Belastingen 70,5 78,9 Resultaat na belastingen 229,1 229,4 Toekomend aan : Minderheidsaandeelhouders 0,0 0,0 Aandeelhouders 229,1 229,4 Gemiddeld aantal aandelen in boekjaar Winst per aandeel 1 1,53 1,53 1. In euro s, verwatering van winsten is niet van toepassing. ENEXIS Jaarresultaat

17 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat bedragen in miljoenen euro s Resultaat na belastingen 229,1 229,4 Niet-gerealiseerde resultaten via hedgereserve -2,5-5,7 Belastingen niet-gerealiseerde resultaten via eigen vermogen 0,7 1,4 Vrijval niet-gerealiseerde resultaten via hedgereserve 0,8 - Belastingen vrijval niet-gerealiseerde resultaten via eigen vermogen -0,2 - Totaal resultaat incl. niet-gerealiseerde resultaten via hedgereserve en via eigen vermogen 227,9 225,1 ENEXIS Jaarresultaat

18 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerde balans (voor voorstel winstbestemming) bedragen in miljoenen euro s 31 december december 2011 Activa Materiële vaste activa 5.549, ,2 Immateriële vaste activa 119,0 106,0 Deelnemingen 12,8 25,3 Overige financiële vaste activa 2,2 2,4 Vaste activa 5.683, ,9 Voorraden 23,0 24,7 Vorderingen 548,8 527,0 Overige financiële activa (kortlopend) 629,2 260,0 Liquide middelen 41,8 69,1 Vlottende activa 1.242,8 880,8 Totaal activa 6.926, ,7 bedragen in miljoenen euro s 31 december december 2011 Passiva Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 149,7 149,7 Agioreserve 2.436, ,3 Algemene reserve 434,5 319,8 Hedgereserve -5,5-4,3 Resultaat van het boekjaar 229,1 229,4 Eigen vermogen 3.244, ,9 Rentedragende verplichtingen (langlopend) 1.750, ,7 Voorzieningen (langlopend) 74,5 63,7 Vooruitontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen 478,7 403,4 Latente belastingen 172,4 134,0 Langlopende verplichtingen 2.475, ,8 Handelsschulden en overige te betalen posten 645,2 609,2 Rentedragende verplichtingen (kortlopend) 514,2 463,6 Winstbelasting 19,8 52,8 Voorzieningen (kortlopend) 16,6 27,0 In volgend jaar te amortiseren vooruitontvangen bijdragen 10,9 8,7 Derivaten - 5,7 Kortlopende verplichtingen 1.206, ,0 Totaal passiva 6.926, ,7 ENEXIS Jaarresultaat

19 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerd kasstroomoverzicht bedragen in miljoenen euro s Resultaat na belastingen 229,1 229,4 Mutatie in hedgereserve 1,2 1,4 Resultaat na belastingen en mutatie hedgereserve 230,3 230,8 Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen activa 285,9 271,9 Bijzondere waardevermindering van deelnemingen 1 10,0 8,5 Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen -9,8-8,1 Mutatie operationeel werkkapitaal 2, 3-25,0 51,0 Mutatie latente belastingen 38,4 49,3 Mutatie voorzieningen (langlopend) 8,3 2,3 Overige 2,6-0,8 Kasstroom uit operationele activiteiten 540,7 604,9 Investeringen materiële en immateriële vaste activa -504,4-445,3 Acquisities ,4 Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen 87,3 87,2 Verkoop van activa en verplichtingen aangeboden voor verkoop - 1,2 Verstrekte leningen -105,3-1,2 Toename/afname deposito's -265,0 30,0 Aflossing verstrekte leningen 1,1 1,6 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -786,3-514,9 Kasstroom voor financieringsactiviteiten -245,6 90,0 Uitgifte obligatieleningen 791,5 - Opname van rentedragende verplichtingen - 5,0 Aflossing van rentedragende verplichtingen -450,3-8,0 Uitbetaald dividend -114,7-58,1 Afwikkeling derivaat -8,2 - Kasstroom uit financieringsactiviteiten 218,3-61,1 Totaal kasstromen -27,3 28,9 Netto liquide middelen begin boekjaar 69,1 40,2 Netto liquide middelen ultimo boekjaar 41,8 69,1 1. De bijzondere waardevermindering van de deelnemingen bestaat voor een bedrag van EUR 2,6 miljoen uit een door Ziut B.V. te treffen reorganisatievoorziening en voor EUR 7,4 miljoen uit een door Enexis gedane afwaardering van Ziut B.V. naar nihil op basis van de bedrijfswaardeberekening. 2. Vanaf 2012 zijn de deposito s die aflopen binnen één jaar opgenomen onder de overige financiële activa (kortlopend). Deze zijn derhalve niet meer opgenomen onder de liquide middelen. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast. 3. Het operationeel werkkapitaal in het kasstroomoverzicht is aangepast voor de rentedotatie 2012 van de voorzieningen, zodat de kasstroom uit hoofde van rente op deze wijze de realiteit weergeeft.. ENEXIS Jaarresultaat

20 Geconsolideerd jaarresultaat 2012 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (voor voorstel winstbestemming) bedragen in miljoenen euro s Aantal gewone aandelen Aandelen kapitaal Agioreserve Algemene reserve Hedgereserve 3 Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen Stand per 1 januari , ,3 184,2-193, ,9 Bestemming resultaat , ,6 - Dividenduitkering over ,1-58,1 Niet-gerealiseerd resultaat ,3 - -4,3 Resultaat na belastingen ,4 229,4 Subtotaal ,6-4,3 35,7 167,0 Stand per 31 december , ,3 319,8-4,3 229, ,9 Stand per 1 januari , ,3 319,8-4,3 229, ,9 Bestemming resultaat , ,7 - Dividenduitkering over ,7-114,7 Niet-gerealiseerd resultaat ,8 - -1,8 Vrijval niet-gerealiseerde resultaten in ,6-0,6 Resultaat na belastingen ,1 229,1 Subtotaal ,7-1,2-0,3 113,2 Stand per 31 december , ,3 434,5-5,5 229, ,1 1. De in 2012 aan aandeelhouders betaalde dividenduitkering over 2011 bedraagt EUR 0,77 per aandeel (2010: EUR 0,39) waarbij is gerekend met het gemiddeld aantal aandelen gedurende het boekjaar. 2. Ultimo 2012 bedroeg het totaal eigen vermogen (voor winstbestemming) per aandeel EUR 21,67 (2011: EUR 20,92) waarbij is gerekend met het gemiddeld aantal aandelen gedurende het boekjaar. 3. Hedgereserve is geen uitkeerbare reserve. ENEXIS Jaarresultaat

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie