Hans Vanhoe Katrien Strubbe Universiteit Gent SLO Chemie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hans Vanhoe Katrien Strubbe Universiteit Gent SLO Chemie"

Transcriptie

1 Chemie in druppels Hans Vanhoe Katrien Strubbe Universiteit Gent SLO Chemie

2 7 Reactiekinetiek 7.1 Snelheid van chemische reacties Bij een chemische reactie worden bindingen gebroken en/of gevormd. De snelheid waarmee dit gebeurt is niet voor alle processen dezelfde: het roesten van een ijzeren fiets bijvoorbeeld is een zeer trage corrosiereactie, terwijl een ontploffing geassocieerd is met een zeer snelle reactie. De reactiesnelheid wordt gedefinieerd als de hoeveelheid reagens die per tijdseenheid wordt omgezet. Voor een gegeven reactie kan de reactiesnelheid worden beïnvloed door verschillende factoren. De invloed van deze factoren kan worden begrepen op basis van het botsingsmodel. Het botsingsmodel vertrekt van het principe dat een chemische reactie slechts kan doorgaan wanneer de reagerende deeltjes met elkaar in contact komen door botsing. Niet alle botsingen leiden echter tot de vorming van product, er moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden: - de energie van de reagerende deeltjes moet voldoende groot zijn opdat bij botsing de activeringsenergie van de reactie wordt overwonnen, - de deeltjes moeten elkaar naderen in een oriëntatie die geschikt is om te kunnen reageren. Slechts onder deze omstandigheden is de botsing effectief. Wanneer de deeltjes bij een botsing niet reageren spreken we van een elastische botsing. Het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid is dan gekoppeld aan de reactiesnelheid. Effectieve botsing: Elastische botsing: H I H I

3 7.2 Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden Concentratie Als de concentratie van de reagentia groter is, zijn er per volume-eenheid meer deeltjes aanwezig en stijgt dus de kans op botsen. Het absolute aantal botsingen zal toenemen, de fractie van de botsingen die leidt tot product blijft echter onveranderd Temperatuur Wanneer de temperatuur stijgt, neemt de gemiddelde kinetische energie van de reagentia toe. Hierdoor zullen meer botsingen doorgaan met een energie die voldoende is om de activeringsenergie van de reactie te overwinnen. Bij stijgende temperatuur zullen daarom zowel het aantal botsingen als de fractie effectieve botsingen toenemen.

4 7.2.3 Verdelingsgraad Deeltjes kunnen slechts reageren als ze bij elkaar komen. Hoe groter het contactoppervlak, hoe beter de interactie en hoe groter de reactiesnelheid. Een hogere verdelingsgraad zal de reactiesnelheid bevorderen. alleen botsingen aan oppervlak botsingen in volledige volume Katalysator Een katalysator is een stof die de snelheid van een reactie beïnvloedt maar tijdens de reactie zelf niet verbruikt wordt. Na de reactie vind je de stof onveranderd terug in het reactievat. Een reactie kan zowel homogeen als heterogeen gekatalyseerd worden. In het eerste geval is de katalysator in een dezelfde fase dan het reactiemengsel, in het tweede geval vormen katalysator en reactiemengsel verschillende fasen. Veel gasreacties worden heterogeen gekatalyseerd. Een welbekend voorbeeld is de katalytische hydrogenering van alkenen tot verzadigde verbindingen. Een voorbeeld van homogene katalyse is katalyse door zuren en/of basen in oplossingen. heterogene katalyse

5 De werking van een katalysator K berust hierop, dat de reactie in aanwezigheid van K doorgaat via een alternatieve route met een lagere activeringsenergie. Dit betekent dat meer effectieve botsingen optreden, en dus per tijdseenheid meer reagens wordt omgezet. reagens rechtstreeks product +K -K AK gekatalyseerd Een katalysator kan ook een invloed uitoefenen op de oriëntatie van deeltjes en op deze manier de fractie effectieve botsingen verhogen.

6 7.3 Proeven Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden Hypothesetoetsend Onderzoeksvaardigheden: - formuleren onderzoeksvraag - voorstellen hypothese - uitvoeren: nauwkeurig en zorgvuldig werken, observeren, analyse, besluit, rapporteren - reflectie: vergelijken resultaten en besluit met gestelde hypothese Situering: Het botsingsmodel gaat er van uit dat de reactiesnelheid wordt bepaald door het aantal effectieve botsingen (per tijdseenheid) tussen de reagerende deeltjes. Op basis van dit model kan je de invloed van verschillende factoren op de reactiesnelheid voorspellen. Opdracht: a. Magnesium reageert in zuur milieu met vorming van waterstofgas. Bedenk welke factoren de snelheid van deze reactie kunnen beïnvloeden. Voor elke factor: - stel je een onderzoeksvraag op, - formuleer je een hypothese - stel je een werkplan op dat vervolgens wordt uitgevoerd - vergelijk je het resultaat van je experiment met de vooropgestelde hypothese b. Zuren tasten sommige materialen aan, waaronder steensoorten (vooral de calciumhoudende, zoals kalksteen). Gebouwen worden aangetast door zure regen, doordat het zuur de steen oplost. In Vlaanderen zijn veel gebouwen vb: Sint-Baafskathedraal in Gent en Sint-Walburga (Oudenaarde) gebouwd met Balegemse steen welke zeer gevoelig is aan zure regen. Dankzij de invoering van rookgasontzwavelingsinstallaties bij elektriciteitscentrales en raffinaderijen, en de invoer van de driewegkatalysator bij personenauto s is zure depositie sinds de jaren 80 van vorige eeuw sterk afgenomen (zie bijlage 11). In dit experiment ga je de invloed na van de concentratie zuur op de reactie met calciumcarbonaat. - formuleer een onderzoeksvraag - formuleer een hypothese - stel een werkplan op en voer het experiment uit - vergelijk je resultaat met je hypothese c. Oxaalzuur reageert met kaliumpermanganaat. In zuur milieu wordt het kleurloze Mn 2+ gevormd. Ga na hoe de reactiesnelheid varieert met de temperatuur.

7 Beschikbaar materiaal: In druppelflesjes: - 0,1 mol/l HCl (aq) - 1 mol/l HCl (aq) - 0,01 mol/l KMnO 4 (aq) - 1 mol/l H 2SO 4 (aq) - 0,05 mol/l H 2C 2O 4 (oxaalzuur) (aq) Magnesiumlint Magnesiumpoeder Stukje marmer/ schelpjes/ krijt Calciumcarbonaatpoeder, fijngestampte schelpjes/ fijngemaakt krijt Gedestilleerd water Plastiek mapje met inlegblad Beker met warm water Plastieken pipetjes Papier om af te ruimen.

8 Inlegblad reactiesnelheid Mg lint + HCl-opl (1 mol/l) 3 druppels) Mg lint + HCl-opl (0,1 mol/l) 3 druppels) Mg lint + HCl-opl (1 mol/l) 3 druppels) Mg poeder + HCl-opl (1 mol/l) 3 druppels) Brokje marmer + HCl-opl (1 mol/l) 3 druppels) Marmer poeder + HCl-opl (1 mol/l) 3 druppels) 0,02 mol/l KMnO 4 -opl. + 1 mol/l H 2SO 4 -opl. + H 2C 2O 4-opl (1 mol/l)

9 0 02 mol/l KMnO 4 -opl. +1 mol/l H 2SO 4 -opl. + warmte + H 2C 2O 4-opl (1 mol/l) + warmte Katalyse met koperionen Hypothesetoetsend Onderzoeksvaardigheden: - formuleren onderzoeksvraag - voorstellen hypothese - uitvoeren: nauwkeurig en zorgvuldig werken, observeren, analyse, besluit, rapporteren - reflectie: vergelijken resultaten en besluit met gestelde hypothese Situering: Het koper(ii)ion, Cu 2+, kan een breed scala aan redoxreacties versnellen. in deze proef wordt het effect van Cu 2+ ionen nagegaan op de reactie van ijzer (III) ionen (Fe 3+ ) met thiosulfaationen (S 2O 3 2- ). Tijdens deze reactie ontstaan Fe 2+ en tetrathionaationen (S 4O 6 2- ). De reactie gaat gepaard met een kleurverandering, omdat Fe 2+ ionen met S 2O 3 2- ionen een paars complex vormen. Opdracht: - formuleer een onderzoeksvraag - formuleer een hypothese - stel een werkplan op en voer je experiment uit - trek een besluit en vergelijk met de hypothese - schrijf een verslag, neem hierin een tabel op met je waarnemingen en antwoord op de volgende vragen: a) stel de reactievergelijking op voor de reactie tussen Fe 2+ en S 2O b) waarom wordt in het eerste vakje een druppel gedestilleerd water toegevoegd? c) waarom is het niet waarschijnlijk dat Cu 2+ een reagens is? Beschikbaar materiaal: In druppelflesjes: - 1 mol/l FeCl 3 (aq) - 1,5 mol/l Na 2S 2O 3 (aq) - 0,01 mol/l CuSO 4 (aq) Gedestilleerd water Plastiek mapje met inlegblad Roerstaafjes Papier om af te ruimen.

10 Inlegblad katalyse koperionen FeCl 3-oplossing FeCl 3-oplossing Gedestilleerd water CuSO 4- oplossing Na 2S 2O 3-oplossing Na 2S 2O 3-oplossing

11 Bijlage 1: Zure regen Zure regen ontstaat wanneer zwaveldioxide (SO 2), stikstofoxiden (NO x), ammoniak (NH 3) en vluchtige organische stoffen (VOS) oplossen in de regenwolken. Stikstofoxiden (NO x) is een verzamelnaam voor het giftige stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO 2). Ammoniak (NH 3) en vluchtige organische stoffen (VOS) kunnen afkomstig zijn van de uitlaatgassen van auto's en van de verbranding van zwavelhoudende en stikstofhoudende brandstoffen zoals mazout, stookolie en benzine. Samen met water vormen zij daar zuren; zwavelzuur (H 2SO 4) en salpeterzuur (HNO 3). Ook de intensieve veeteelt is een belangrijke uitstoter. Ammoniak vormt samen met zuurstof ook stikstofoxiden, die aanleiding kunnen geven tot vorming van salpeterzuur. Terminologie Zure regen is een verzamelnaam voor verschillende vormen van verzuring van het milieu (bijvoorbeeld verzuring van de bodem of de oceaan). Regen behoort enigszins zuur te zijn. Dit is een natuurlijk verschijnsel. Natuurlijke regen heeft een ph van ongeveer 6. Bij een ph beneden de 5 spreken we van zure regen. Veel bronnen van zure regen komen vanuit de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheden zwaveloxiden die worden uitgestoten bij vulkaanuitbarstingen. Gevolgen Grofweg kan men vijf plaatsen onderscheiden waar zure depositie zijn sporen nalaat. Water: Het zuur is er de oorzaak van dat grond- en oppervlaktewater een lagere ph-waarde krijgen, waardoor het ecosysteem van vijvers en meren verstoord kan worden. Dieren en planten kunnen sterven, inbegrepen de bomen, die nodig zijn voor vastlegging van koolstofdioxide en productie van zuurstof. Flora: Het zuur heeft op verschillende manieren een negatieve invloed op planten; de beschermlagen van een plant wordt aangetast. Het zuur tast bijvoorbeeld de huidmondjes en de beschermende waslaag van bladeren en naalden aan, waardoor een plant kan uitdrogen. Tevens kan het zuur in het blad doordringen en de voedingsstoffen uitspoelen, die de wortels niet op tijd kunnen aanvullen. Door deze processen gaan de bladeren en naalden verkleuren. De neerslag die langs de bomen afstroomt, tast de takken of stam aan waardoor deze gaan scheuren en schimmels vrij spel krijgen. Zure depositie in de bodem kan schade aan het wortelstelsel toebrengen, waardoor planten minder goed in staat zijn water en andere voedingsstoffen op te nemen. Bodem: Aanvankelijk zal een hoeveelheid zuur die aan de bodem wordt toegevoegd worden geneutraliseerd door een aanwezige natuurlijke buffer van kalk, mineralen en organisch materiaal (humus). Wanneer de grenswaarden van deze buffer worden overschreven, dan daalt de zuurgraad van de bodem en zullen door middel van chemische processen meer metalen (vooral aluminium) vrijkomen in de bodem die voor het gehele milieu van zowel planten, dieren als mensen schadelijk zijn (aluminiumtoxiciteit). Het evenwicht van de voedingsstoffen is verstoord. Er ontstaat een tekort aan calcium, fosfor, magnesium en kalium. Daarnaast zorgt een verzuurde bodem voor een vermindering van de biodiversiteit in en op de bodem. Mens: De schadelijke stoffen die in de lucht aanwezig zijn veroorzaken aandoeningen aan longen en luchtwegen. Ozon en stikstofoxiden gaan na inademing allerlei reacties aan met longweefsel.

12 Ammoniak in hoge concentraties kan onder andere benauwdheid, irritatie van ogen en hoofdpijn veroorzaken. Gebouwen: Zuren tasten sommige materialen aan, waaronder steensoorten (vooral de calciumhoudende, zoals kalksteen). Stenen lossen hierdoor op. Gebouwen worden aangetast door zure regen, doordat het zuur de steen oplost. In Vlaanderen zijn veel gebouwen vb: Sint-Baafskathedraal in Gent en Sint-Walburga (Oudenaarde) gebouwd met Balegemse steen welke zeer gevoelig is aan zure regen. Ook metalen gaan sneller roesten, verf en plastics hebben last van zure regen. Ook beelden, glas-in-loodramen worden hierdoor beschadigd. Zuren reageren met deze materialen. Ook kunnen de stenen barsten omdat calciumoxide (CaO) wordt omgezet in calciumsulfaat (CaSO 4). Calciumsulfaat heeft een groter volume en doet daardoor de stenen barsten. Maatregelen Dankzij de invoering van rookgasontzwavelingsinstallaties bij elektriciteitscentrales en raffinaderijen zijn emissies van zwaveldioxide in Nederland met 89% gedaald sinds De invoer van de driewegkatalysator bij personenauto s zorgde voor een emissiedaling van stikstofoxiden met 40%. Ook de emissie van ammoniak is afgenomen. Dankzij deze maatregelen is de zure regen in Nederland sterk afgenomen, en is de bodemverzuring sterk vertraagd. Ondanks alle maatregelen behoren Nederlandse emissieniveaus per km 2 van bijvoorbeeld NO x toch nog tot de hoogste van Europa. bron:

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht 13 Evenwichten 13.1 Omkeerbare reacties Hoofdstuk 13 Evenwichten Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om beide reacties tegelijk te laten verlopen. 7 a Roze + n H 2 O Blauw.n H 2 O 3 1 a Schrijf beide

Nadere informatie

El Voedselproductie. Mens en milieu. relatie mens en milieu

El Voedselproductie. Mens en milieu. relatie mens en milieu Uitwerkingen Biologie voor jou Havo 5 Thema 3 Mens en Milieu www.uitwerkingensite.nl 25 a De Mens en milieu relatie mens en milieu Vervuiling is ongewenste toevoeging van stoffen aan het milieu, uitputting

Nadere informatie

N A T U U R W E T E N S C H A P P E N V O O R H A N D E L 2 Copyright

N A T U U R W E T E N S C H A P P E N V O O R H A N D E L 2 Copyright N AT U U R W E T E N S C H A P P E N V O O R H A N D E L 2 Thema 2 Relaties tussen organismen en milieu 1 Onderzoek van een sterk betreden of bereden plaats Als voorbeeld van invloed van de mens op het

Nadere informatie

Handboek Bodemgezondheid

Handboek Bodemgezondheid Onderzoek en beoordeel zelf de gezondheid van je bodem en gewassen Col Freeman Nederlandse vertaling en bewerking door Rob van Deursen Uitgave: 14-3-2015 www.saiwala.nl Verantwoording Home Garden Soil

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur Examen AVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 1. Elektronenoverdracht In dit hoofdstuk maken we kennis met zogenaamde redoxreacties. Dit zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt. De naam

Nadere informatie

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid René Schils 2012 2 Voorwoord Voorwoord Bodemvruchtbaarheid is een klassiek thema in

Nadere informatie

En natuurwetenschappelijk onderzoek en het verslag daarvan (categorie 3)

En natuurwetenschappelijk onderzoek en het verslag daarvan (categorie 3) En natuurwetenschappelijk onderzoek en het verslag daarvan (categorie 3) Bij een natuurwetenschappelijk onderzoek probeer je een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De proef, het experiment,

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10 Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11 Zuren en basen Opgave 1 1 Ga na of de volgende zuren en basen met elkaar kunnen reageren. Zo ja, geef de reactievergelijking. Zo nee, leg duidelijk uit waarom niet.

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het VWO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

MAGNESIUM Een gebrek aan voedingsstoffen tast eerst de wortels aan!

MAGNESIUM Een gebrek aan voedingsstoffen tast eerst de wortels aan! MAGNESIUM Een gebrek aan voedingsstoffen tast eerst de wortels aan! De competentie in Kalium en Magnesium Een gebrek aan voedingsstoffen tast eerst de wortels aan! 2 De voedingsstof magnesium (Mg) is een

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur Scheikunde Examen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Naam: Nanouk Meijer & Saskia van der Veen Begeleider: Nmb Datum: 21-11-2011 Vakken: Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Wiskunde, Anw en Economie Inhoud

Nadere informatie

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak A. Oosterbaan A.E.G. Tonneijck E.A. de Vries Alterra-rapport 1419, ISSN 1566-7197 Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof

Nadere informatie

Organische stof in de bodem

Organische stof in de bodem Organische stof in de bodem Theorie C1 Wat is organische stof in de bodem? Organische stof in de bodem bestaat uit materiaal zoals bv. oogst- en plantenresten, compost en mest, maar ook het bodemleven

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gebruikswijzer... 5

Inleiding... 3. Gebruikswijzer... 5 Inhoudstafel Inleiding... 3 Gebruikswijzer... 5 Het klimaat, wat is dat?... 7 1. Is het broeikaseffect belangrijk voor het leven op aarde?... 7 2. Wat is het klimaat?... 15 Heb ik ook een invloed op het

Nadere informatie

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik?

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? 1 Milieubeoordelingsrapport 7 Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? Toestand, vooruitzichten en problemen Auteurs: S. C. Nixon, T. J. Lack en D. T. E. Hunt, Water Research Centre C. Lallana, CEDEX

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso

Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Werken aan de onderzoekscompetentie chemie in de tweede graad aso Marie-Josée Janssens 19 november 2011 Marie-Josée Janssens Alle rechten voorbehouden http://www.chem.kuleuven.be/aloch 1 De SETOC algemeen

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

Wat zweeft er in de lucht?

Wat zweeft er in de lucht? Wat zweeft er in de lucht? De problematiek van zwevend stof in de Vlaamse land- en tuinbouw Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Veerle Campens Wat zweeft er in de lucht? De problematiek

Nadere informatie

Een boekje open over fijn stof

Een boekje open over fijn stof Een boekje open over fijn stof Alles en nog wat meer over fijn stof Ed Buijsman LUVO reeks 3 Een boekje open over fijn stof, 2de herziene uitgave LUVO reeks nummer 3 2007 Uitgeverij Tinsentiep, Houten

Nadere informatie

Leven. onder de graszode. Discussiestuk over het beoordelen en beïnvloeden van bodemleven in de biologische melkveehouderij

Leven. onder de graszode. Discussiestuk over het beoordelen en beïnvloeden van bodemleven in de biologische melkveehouderij Leven onder de graszode Discussiestuk over het beoordelen en beïnvloeden van bodemleven in de biologische melkveehouderij Nick van Eekeren Ellen Heeres Frans Smeding Colofon Louis Bolk Instituut, 2003

Nadere informatie

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater?

Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Hoe komen we aan schoon en gezond drinkwater? Profielwerkstuk van: Tim van Dijk Matthijs Hogerwerf School: De Amersfoortse Berg Klas: 6AB Vak(ken): Scheikunde Docent: Dhr. Oosterhout Datum: 18 december

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie