Verkiezingsprogramma!D66!Zuidwesthoek!2014;2018!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma!D66!Zuidwesthoek!2014;2018!"

Transcriptie

1 VerkiezingsprogrammaD66Zuidwesthoek2014;2018 KLAARVOORDETOEKOMST 1

2 Voorwoord VooruligthetverkiezingsprogrammavanD66Zuidwesthoek Hetiseenvervolgop onzetoekomstvisie2025enopeerdereprogramma's. HetbiedteenleidraadvoorD66Zuidwesthoekvoordeperiode D66ZuidwesthoekheefttienspeerpuntengekozenalsantwoordopvraagstukkendieopditmoE mentspelen. Ookstellenweinditprogrammademensenvoordiedepartijnamensugaanvertegenwoordigen. Departij D66Zuidwesthoekiseensociaalliberalepartij.Individuelevrijheidengelijkwaardigheidvindenwij belangrijk.wijzijneenrealistischeeneerlijkepartijdienietroeptvoordebühne,maaraltijdkijkt naarhetalgemeenbelang.wijstaanopenvoorvernieuwingendurvenkeuzestemaken.wijzijn daarbijprincipieelvanmeningdatwegeengelduitgevendaternietis.duurzaamheidbehoorttot onzekernwaarden. MeteenteamvanenthousiasteWoensdrechtenaren,afkomstiguitallehoekenvandesamenleving enindeleeftijdenvantwintigplustotzeventigplus,gaatd66zuidwesthoekookdekomendejaren weervoor100%opkomenvooruwbelangen. Inleiding Deoverheidisnietlangerdeenigemetpassievoordepubliekezaak.DetegenwoordiggoedopgeE leide,ondernemendeengoedgeïnformeerdeburgerdoorbreekthetmonopoliehieropdoorzaken naarzichtoetetrekken.maatschappelijkeinitiatievenzijnhetproductvaneenonomkeerbare ontwikkeling.gemeentenmoetenhiermeelerenomgaan. DegenoemdeontwikkelingisuithethartgegrepenvanD66Zuidwesthoek.Wijvertrouwenopde eigenkrachtenontwikkelingvanmensen.daaromzienwedetoekomstmetoptimismetegemoet. Mensenzijnzocreatiefdatzesteedsopnieuwzelfoplossingenvinden.Wijvindenhetbelangrijk datdeoverheiddezekracht,vindingrijkheidencreativiteitvanmensenondersteuntenruimte geeft.desleutelvoorveranderingligtbijmensenzelfenwijwillendatdeoverheiddaarbijaansluit. Derolvandeoverheidmoetzichdaarbijzoveelmogelijkbeperkentothetfaciliterenenregisseren vanmaatschappelijkeinitiatievenvanzoweljongalsoudenuiteraardhetzorgenvoordemensen diedat(even)nietvoorzichzelfkunnen.d66zuidwesthoekkiestvooreenregisserendegemeente diezorgtdát,inplaatsvaneengemeentediezorgtvoor.d66zuidwesthoekkijktdaarbijoverde gemeentegrenzenheen,denktnietinhokjesendenktinmogelijkhedeninplaatsvaninonmogee lijkheden. 2

3 Hetprogramma D66Zuidwesthoekwilvoortbouwenopdeverdienstenvandepartijuithetverledeneneenactieve rolspelenbijdetoekomstigevormgevingenontwikkelingvanonzegemeentebestaandeuitde kernenhoogerheide,huijbergen,ossendrecht(inclusiefcalfven),putteenwoensdrecht. Wijvindendatdefocusmoetliggenopvitaledorpskernen.Ditlijktvanzelfsprekend,maarindeze tijdwaarinonzekerneninsneltempoallerleivoorzieningenverliezenzoalsbasisscholen,openbaar vervoer,verzorgingsinstellingen,bankenenwinkelswild66zuidwesthoekperspectiefbieden. D66Zuidwesthoekwilspecifiekeaandachtvoordepluspuntenvanonzekernen.Elkekernheeftzijn eigenidentiteit.datmoetvooralzoblijven. Hoogerheideheefteengrootpotentieelwinkelgebied.Meteengoedcentrumplankandit eenbruisendwinkelhartvandegemeentezijn.defocusvoornieuweindustrieligtvoorons opdebedrijventerreineninhoogerheide. Huijbergenheeftveelgroenenbiedtkansenvoorwellnessenzorg.Viademanegebiedt heteenprachtigetoegangtothetgrenspark. Ossendrechtheeftkansenopveiligheidsgebiedmetdepolitieacademieenheeft mogelijkhedenvooreensportacademie.ookzienwijinossendrechtnadrukkelijkkansen voorbijvoorbeeldhuisvestingvanarbeidsmigranten,maarookvoorzorgeconomie. Putteheeftmogelijkhedenvooruitstekendewinkelvoorzieningendoorcreatievaneen winkelcentrumaanhettervopleinenhetjordaensplein.ophetglattetereinisruimtevoor hetvestigenvaneenevenementencentrum. D66ZuidwesthoekisvoordekomstvaneenontsluitingswegvoordeindustrievanPutte, mitserfinanciëledekkingvooris. WoensdrechttenslotteheefteenuniekeliggingopdeBrabantseWalenuitzichtop prachtigepolders.ditmoetenwebehouden,koesterenenpromotenterversterkingvan recreatieentoerisme. 3

4 DebelangrijkstespeerpuntenvanD66Zuidwesthoekvoordekomende4jarenzijn: 1. Kerntakendiscussieeneenfinancieelgezondegemeente 2. Aandachtvoor(kwetsbare)mensen. 3. Innovatieenkennisalswapentegendecrisis 4. Leegstandvanbedrijfspanden 5. Huisvestingarbeidsmigranten 6. Lokaalvervoer 7. Dekwaliteitvanonzeleefomgeving 8. Ouderenenzorgeconomie 9. Natuur,duurzaamheidencultureelerfgoed 10. Veiligheid 4

5 1. Kerntakendiscussieeneenfinancieelgezondegemeente OokdegemeenteWoensdrechtstaatvoorzwareopgaven.ErkomtmindergeldvanhetRijkterwijl degemeentejuistwelmeertakentoebedeeldkrijgt.teldaarbijopheteconomischtijdatalsinds 2008tegenziteniedereenzalbegrijpendaterpijnlijkekeuzesgemaaktmoetenworden.Erisde laatstejarendoorhethuidigegemeentebestuurvooralgekozenomdoormiddelvaneen kaasschaafoveraleenbeetjeoptebezuinigeninplaatsvankeuzestedurvenmaken.d66 Zuidwesthoekheefthiernadrukkelijkeenanderemeningover D66Zuidwesthoekisvanmeningdatdegemeentelijkeuitgaveneninkomstennietgeheelinbalans zijn.veeluitgavenvandegemeentezijnhistorischzogegroeid,maarzijnzeallemaalnogwel noodzakelijken/oflogisch? D66Zuidwesthoekpleitvooreenherbezinningopdetakenvandegemeente.Waartoeisde gemeentewoensdrechtopaard?watisonslokaleprofiel?welkebasaletakenhorendaarnogwel bijenwelketakeneigenlijknietmeer? InhetverledenheeftdegemeenteraadvanWoensdrechteensoorttakendiscussiegevoerd,de anderepolitiekepartijendurfdentoenhelaasgeenechtekeuzestemaken. Doorhetvoerenvaneengoedekerntakendiscussiekunnenfundamenteleenprincipiëlekeuzes wordengemaaktenkandegemeentelijkebegrotingweermeerjariggezondwordengemaakt, terwijltegelijkertijddevoorzieningenbetaalbaarblijvenvooronzeinwoners. Eengezondefinanciëlebasisscheptmogelijkhedenomvoorzieningendiehetwelzijnbevorderenin standtehouden,ofwellichtzelfsuittebreiden. D66Zuidwesthoekisprincipieelvanmeningdatwegeengelduitgevendaternietisendatlokale heffingennietverdermogenstijgen,metuitzonderingvandeinflatiecorrectie. 5

6 2. Aandachtvoor(kwetsbare)mensen D66Zuidwesthoekheeftvastgestelddatdegemeenteadequaatenactiefbezigismetde3D s, tewetendedecentralisatiesawbz,jeugdzorgenparticipatiewet.d66zuidwesthoekhoudtwelde vingerstevigaandepolsvoordejuistebestedingvandegelden.gelddatdegemeentevanhetrijk ontvangtvoordeuitvoeringvandedecentralisatiesmoetookechtaandeze(kwetsbare)mensen wordenbesteed. VoorD66Zuidwesthoekstaatdaarbijzelfredzaamheideneigenverantwoordelijkheidvande burgerscentraal.mensendietijdelijkofstructureelnietderegieoverhunlevenkunnenvoeren, moeteneropkunnenvertrouwendatdegemeentezeopeenbetrouwbaremanierhelpt.doel daarbijisomdezemensenzoveelmogelijkopeigenkracht(weer)telatenparticiperen. Waarstaanwijvoor: D66Zuidwesthoekstaatvooreensamenlevingwaariniedereenmeedoet. D66ZuidwesthoekwilinhetkadervandeWMOvoorallekernenversneldeinvoeringen verdiepingvande huiskamerprojecten metruimeopeningstijden,waariedereenopeen laagdrempeligemanierterechtkanvoorinformatie,adviesen(lichte)hulpverleningop maat. D66ZuidwesthoekwildatdeverantwoordelijkheidvanalleWMOEtakenenactiviteitenvan degemeentebijéénwethouderwordenondergebracht,omdatwehetbelangrijkvindendat onzeinwonerssnelenefficiëntkunnenwordengeholpen. D66Zuidwesthoekwildatdegemeentehetinitiatiefneemtvoordeopzetvaneenlokaal zorgnetwerk,waarinallespelersinhetveldvandemaatschappelijkeondersteuningelkaar ontmoeten. D66Zuidwesthoeklegtinhetgemeentelijkegezondheidsbeleiddenadrukopdegrote gezondheidsrisico s:roken,alcohol,drugsengewichtsproblemen.d66zuidwesthoekwilop dezegezondheidsrisico sgerichtedoorlopendepreventieveactiviteitenontwikkelen. D66Zuidwesthoekwilactiviteitenontplooieninalledorpskernengerichtopaanpakkenen voorkomenvansociaalisolement.hiervoorissamenwerkingtussenprofessionalsuitzorg enwelzijnendeinformelenetwerkenvanbewonersnoodzakelijk. D66Zuidwesthoekondersteuntinitiatievenvanbewoners(vanjongtotoud)omde leefbaarheidvandekernentevergroten.wijdragendedorpsplatformseenwarmharttoe envindendatdezeserieuzermoetenwordengenomendoorhetcollegeo.a.doorde dorpsplatformsuitgebreidertefaciliteren. 6

7 VanD66Zuidwesthoekmagniemandachterblijven.Mensendieindearmoedezonezitten, krijgen,onderbepaaldevoorwaarden,extraondersteuningviadesocialedienst,zodatze bijvoorbeeldgebruikkunnenmakenvankwijtscheldingsmogelijkhedenen/ofbijzondere bijstand.voordegenenzonderuitkeringdieookonderdearmoedegrenszitten,zoektde gemeenteactiefanderehulpzodatdezemensen,envooralhunkinderen,meekunnen blijvendoen. D66ZuidwesthoekvindthetbelangrijkdatdeinwonersvanWoensdrechtbekendzijnmet allevoorzieningenophetterreinvanzorg,welzijnenwonen.omdattebereikenworden communicatiemethodestoegepastdiepassenbijdediversedoelgroepen.alsvoorbeeld noemenwenogmaalsdehuiskamerprojecteninhetkadervandewmo,maarookdebwi. D66Zuidwesthoekvindtdathetvrijwilligerswerkstructureeleninsamenhangmoetworden ondersteund.onderandereomnieuwevrijwilligerstewerven.vrijwilligerszijndragersvan demaatschappij.wijwilleninsamenspraakmethetnetwerkvanvrijwilligersende vrijwilligersmakelaareenvergaandeaanpak,waarbijvooralvrijwilligersworden gestimuleerdenbegeleidomdeinwonersvanonzegemeentevoldoendezorg, sportvoorzieningen,cultuuretc.teblijvenbieden.hetlopendeonderzoeknaarde vrijwilligersproblematiekdienthierbijalsvertrekpunt. Sportencultuurverbindenmensenendragenbijaaneengezondeleefstijl.Voorelke inwonervandegemeentewoensdrechtmoetdaaromgelegenheidzijnomaansporten cultuurtedoen,aldannietingeorganiseerdverband.degemeentedraagtzorgtvoor voldoendesporteencultuuraccommodatiesvangoedekwaliteittegeneeneerlijk,maar betaalbaar,tarief. Erzijnookraakvlakkenmetanderebeleidsvelden,zoalshetruimtelijkebeleid (accommodaties),dejeugde&ouderenzorgendevolksgezondheid. D66Zuidwesthoekstimuleertdatsportverenigingenjeugd(bijvoorbeeldviade buitenschoolseopvang)enouderenmethunsportlatenkennismaken. D66ZuidwesthoekwildathetzwembaddePlantageopenblijft.DePlantageiseen laagdrempeligeontmoetingseensportfaciliteitvoorjongenoud.wijzijnervanovertuigd dat,mitsermeteencommercieeloognaargekekenwordt,hetzwembadzeker bestaansrechthoudt. 7

8 3. Innovatieenkennisalswapentegendecrisis DegevolgenvandehuidigeeconomischecrisisgaanookaanWoensdrechtnietvoorbij.Alle sectorenhebbenermeetekampen,vandemiddenstandtotdekinderopvangenzelfsdegrote bedrijveninonzegemeente. Dewerkloosheidstijgtin2014verder,vooralonderjongeren.Degemeentemoeterallesaandoen omwerkzoekendensnelterugteleidennaardearbeidsmarkt.economischbeleid,sociaalbeleiden onderwijsbeleidhangenhierbijnauwmetelkaarsamen. Deeconomischetegenslagbiedtechterookkansen: Hetisnudetijdomteinvesteren,zodatonzeburgersversterktuitdecrisiskomen.Investeren bedoelenwehierindebreedstezinvanhetwoord.vaninvesterenmetgeldtothetversoepelen vanregelsofhetdenkenbuitendevastgesteldekaders. Innovatie,duurzaamheidenonderwijsvormenhiervoordesleutel.D66Zuidwesthoekwilo.a.dat degemeenteactiefgaatsamenwerkenmetinnovatiecentrazoalssyntensomnieuweinitiatievenin degemeenteteontplooienenfaciliteren. D66Zuidwesthoekwildathetvoorjongerentot23jaaronmogelijkwordtomwerkloosthuiste zitten.jongerendiegeenregulierwerkvinden,krijgenscholing,eenwerkervaringsplaatsofeen leer/werketrajectaangeboden.degemeenteheeftdaarbijeenvoorbeeldfunctieenbevordert dergelijkeplaatsenbijgemeentelijkedienstenendoordegemeentegesubsidieerdeinstellingen. D66ZuidwesthoekbepleitdatZZPEersmakkelijkbedrijfsactiviteitenaanhuiskunnenverrichtenals dezeteverenigenzijnmetdewoonbestemming.delaatstejarenzijnerveelzzpeersopdemarkt gekomendiehunwerkzaamhedenoplocatieverrichten. D66ZuidwesthoekwilhetmiddenEenkleinbedrijfstimuleren.Werkzoekendenwordenook gestimuleerdalszelfstandigondernemeraandeslagtegaan,bijvoorbeelddoorhiervoor reeintegratietrajectenopterichten.daarnaastmoetdegemeentehetinkoopbeleidzoveelals (juridisch)mogelijkisrichtenophetlokaalverstrekkenvanopdrachten. D66Zuidwesthoekisvoorregionalesamenwerkingophetterreinvanregionale(kennisEen zorg)economie,innovatie,toerisme,mobiliteitenbehoudvannatuurwaardenindegemeenteen deregio.samenwerkingbinnenbrabantsewaleverbandjuichenwijdaaromtoe. 8

9 4. Leegstandvanbedrijfspanden Zoalsookeldersinhethelelandhetgevalis,wordtookWoensdrechtgeraaktdoorhethoge percentagewinkelsdatleegstaat.dezeleegstandheeftabsoluuteennegatieveweerslagopde leefbaarheidindedorpskernenomdathetvoorzieningenniveauinsterkematewordtbepaald doorwinkels.alsergeenofteweinigwinkelaanbodis,zullendebewonerswegtrekkennaar omliggendegemeentendiedatwélkunnenbieden. Hetblijftnatuurlijkvooraleenvraagstukvanvraagenaanbod,wantzonderklantengeenwinkels, maard66zuidwesthoekisvanmeningdatmetzowelhuidigealsmetpotentiëletoekomstige winkeliersmeegedachtmoetwordenomhetverliesvanwinkelszoveelmogelijkoptevangenof deleegstandtecompenserendooranderevormenvanleefbaarheid. D66Zuidwesthoekvindtbijvoorbeelddatereenversoepelingvanderegelsomtrentbestemming vanwinkelpandenmoetkomenenisdanookblijdathieraleenwetsvoorstelvoorindemaakis. Wellichtliggenermogelijkhedeninhettoestaan/vestigenvantijdelijkewinkelsofzijndez.g. etalagewinkels,waarbijdefeitelijkewinkel/uitleverpunt,ophetindustrieterreinisgevestigd,een goedeoplossing.omdeleegstandintedammenkunnenwinkelpandenookbestemdwordentot bijv.gastouderbureausofvergelijkbarezaken.bijverzoekentotnieuwbouwmoetereerstworden gekekennaardemogelijkhedendiebestaandebouwbiedt.hierligtzoweleentaakalseenkans voordegemeente. D66Zuidwesthoekwilookdathetgemeentebestuurt.a.v.debehoeftenenvragenvanzowel industriëlealsmkbbedrijveneenproactievehoudinginneemtt.o.v.debestaandeennieuwe mogelijkheden.nieuweinitiatievenineentijdvancrisismoeteninhettekenvanerkenningen waarderingstaan.hierbijdenktd66zuidwesthoeknietinproblemenmaarinoplossingen. Wijverwachtendatdegemeentelijkbedrijfscontactfunctionarisookoverdegemeentegrenzen heenkijktdoorzichmeeralsintermediairtussengemeente,kvk,mkb,ondernemersverenigingen, Rewinenondernemersoptewerpenomnieuweontwikkelingenaantejagen. 9

10 TenslotteisD66Zuidwesthoekvooreenpilotwaarincreatiefondernemerschapenhetstimuleren vanstarteupscentraalstaan.eenleegstaand(gemeentelijk)gebouwkandaarbijalsprima uitvalsbasisdienenvoorstartendeondernemers.degemeentemoethierineenfaciliterenderol spelen,bijvoorbeelddoordejuistepartijenbijelkaartezoekenen/ofdooreentijdelijkefinanciële impulstegevendoordehuurprijsdeeerstejarenlaagtehouden.wijgelovenindebottomeup benaderingvankleinbeginnenengeleidelijkgroei. 10

11 5. Huisvestingvanarbeidsmigranten UithetinjunivastgestelderapportQuickEscanArbeidsmigrantenRegioWestEBrabantblijktdatin deregiowestebrabantnaarschatting17.000e21.000arbeidsmigrantenwonendieeconomischaan dezeregiogebondenzijn.degemeentenenbetrokkenpartijeninderegio,zoalswerkgevers, uitzendbureausencorporaties,staanvoordeopgaveomtezorgenvoorfatsoenlijkehuisvesting vandezegroep.belangrijkeoverwegingendaarbijzijndatwearbeidsmigrantennodighebbenom degevolgenvandevergrijzendearbeidsmarktoptevangen.arbeidsmigrantenmoetenwelkom gehetenwordenenwegwijswordengemaaktinonzesamenleving.zijmoetenwerkenonder normalearbeidsomstandigheden,fatsoenlijkenlegaalgehuisvestzijnenparticiperenindeweste Brabantsesamenleving. MomenteelmaaktookderegiosamenmethaarpartnersbinnendedrieO s(overheid,onderwijs enondernemers)afsprakenomarbeidsmigrantengoedtekunnenhuisvesten. Totophedenmodderenwe,ookinWoensdrecht,maarwataanmethuisvestingvan arbeidsmigranteninvakantieparkenenopcampings.d66zuidwesthoekzietdiverse mogelijkhedenomovertolliggewordengebouwenen/ofterreinenandersinterichten,zodataan devraagnaarwoonmogelijkhedenvoorarbeidsmigranten,ofmensendieeentijdelijke woonruimtezoeken,voldaankanworden.alsvoorbeeldnoemenwehetrealistischkijkennaar (gemeentelijke)gebouwenofmfc s.binnenhetgemeentelijkaccommodatiebeleidmoetworden bezienofbepaaldegebouwenzijnomtebouwentot(kleine)wooneenheden.eenpolitiekepartij indegemeenteraadwordtgeachthierindaadkrachttetonendoorkeuzestemaken.d66 Zuidwesthoekisdaartoenadrukkelijkbereid. Ookhiermoetenweoverdegemeentegrenzenheenkijken.StellaMarisindegemeente Steenbergenvindenwijeengoedvoorbeeldvaneenmigrantencomplex,datgerundwordtdoor eenondernemer.inbergenopzoomwordtgewerktaan joblodges. 11

12 6. Lokaalvervoer Doordeafnameenvergrijzingvanonzebevolkingwordtero.a.mindergebruikgemaaktvanhet openbarevervoer.veoliaziethierindeultiemekansomhetaantalbusdienstendrastischterugte gaanschroeven.d66zuidwesthoekisvanmeningdatopenbaarvervoerbelangrijkis.onzekernen liggenverspreidovereenrelatiefgrootgebiedenvoorzieningenliggenversnipperdoveronze gemeente.daarnaastzijnwevoorbepaaldezakenafhankelijkvandegemeentebergenopzoom, bijvoorbeeldvoorhetnsstationofvooreenbezoekaandeintergemeentelijkesocialedienst (ISD). D66Zuidwesthoekstaatopditpuntmaximaalopenvoornieuwemaatschappelijkeinitiatieven. Wezienbijvoorbeeldkansenvoorlokaledienstverleningmiddelseenbuurtbusinsamenwerking metdebwienondernemers.wijdenkendaarbijaandevolgendezaken. Vasteroutestussendedorpskernenomschooljeugdvanennaarhetdichtstbijzijnde bushokjetebrengenenouderenvanennaarwinkelse.d. Inoverlegmetondernemersc.q.demiddenstandisheteenkansklantenletterlijknaar hunzaaktevervoerenenmetboodschappenenalweerthuistebrengen,hiervoorbetalen zijmeeaandebusenmogenzereclameopdebuitenzijdeplaatsen. Hetmoetmogelijkzijnommeteenpoulevanvrijwilligersen/ofreEintegratieklantende busdiensttebemensen. D66Zuidwesthoekwilveelaandachtgevenaanhetbehoudenvanvervoerbinnendegemeente. Wijzijnervanovertuigddatdoordejuistepartnerserbijtebetrekken,zoalsbijvoorbeeldde provincieofondernemers,eenbasisfaciliteitbehoudenkanblijven. 12

13 7. Dekwaliteitvanonzeleefomgeving Regionalesamenwerking Derijksoverheidwiltakendecentraliseren.DeAWBZ,JeugdzorgenParticipatiewetwordenstraks takenvandegemeente.degemeentedaarentegenlaatophaarbeurtsteedsvakertaken regionaaluitvoeren,zoalsdoordebelastingsamenwerkingwestebrabant(bwb)inettenleuren deintergemeentelijkesocialedienst BrabantseWal (ISD)inBergenopZoom. Degemeentekannietalletakenendecentralisatieszelfstandiguitvoeren.Datrealiserenwijons heelgoed.wijzijndaaromvoorsamenwerking,zekerinbrabantsewalverband(woensdrecht, BergenopZoom,Steenbergen).MaarD66Zuidwesthoekblijftwelkritischopschaalvergroting. JuistvanwegehetfeitdathetopafstandzettenvangemeentelijketakeninsamenwerkingsE verbandenondemocratischis.gekozenvolksvertegenwoordigersindegemeenteraadkunnen immersnauwelijksnoginvloeduitoefenenofcontroleren. D66Zuidwesthoekkijktnaarwatdebesteschaalisomalsgemeentedetakenuittekunnen voeren.daarbijstaanweopenvoorvernieuwingendurvenwehetoudelostelaten.wijzijn daarbijsteedsvanmeningdatdegemeentelijkeorganisatiedesamenwerkingmetdeburger centraalmoetstellenendateropeentransparantewijzemetdeburgerwordtgecommuniceerd. Regie;ennetwerkgemeente D66Zuidwesthoekzietgraageenregisserendegemeentedieopenstaatnaardesamenlevingen veelmeeroverlaataanhetmaatschappelijkemiddenveldofinitiatievenvanonzeinwoners. D66Zuidwesthoekkiestvooreenregisserendegemeentediezorgtdát,inplaatsvaneen gemeentediezorgtvoor.hetgemeentebestuurmoeteenopenenserieuzerelatiemetdeburger aangaanopdatburgerseendeelvandetakenvanhetgemeentebestuurovernemenmiddels initiatievenuitdesamenleving.bijmensendiezelfhetinitiatiefnemengaathetwelomhun straat.hetgemeentebestuurkannietlangerheenomdezemensendiezichmaatschappelijk organiseren.wijzijnvanmeningdatdegemeentezichmoetheroriënterenvaneen hiërarchischepositietenopzichtevandeinwonersnaareenmeergelijkwaardige. Maatschappelijkinitiatievenstartenvanonderopendegemeentekanhierinéénvandepartners zijn.vertrouwengeven,durvenlostelaten,experimenterenenimproviserenzijndaarbij belangrijk. 13

14 Dorpsplatforms Alledorpskernenhebbeneeneigendorpsplatform,metalstaakhetgevraagdenongevraagd adviserenvanhetgemeentebestuurophetgebiedvanveiligheidenleefbaarheid.de dorpsplatformswordengefaciliteerdmeteenbescheidenbudget.indepraktijkleidendeadviezen vandedorpsplatformsmaarmondjesmaattotresultaat.hetgemeentebestuurheeftnamelijk altijdweleenargumentwaaromietsnietkanenisgewendomallestestroomlijnenvia beleidsnota senprocedures.nietverwonderlijkdusdathetenthousiasmebijdeledenvande dorpsplatformskeeropkeeropdeproefwordtgesteld.ditmoetandersd66zuidwesthoekwil derolvandedorpsplatformsverderverbeterenenfaciliteren.dedorpsplatformssluitenimmers perfectaanbijdenieuwemaatschappelijkerealiteitdiegemeentenvroegoflaattoteennieuwe rolopvattingdwingt.dedorpsplatformskunnendekernwaardenvandedorpskernenbewakenen verdergestaltegevenenkunnenalsspringplankdienenvoorprillemaatschappelijkeinitiatieven. Communicatie LosvanhetfaciliterenenregisserenvanmaatschappelijkeinitiatievenisD66Zuidwesthoekvan meningdatdecommunicatietussengemeenteenonzeinwonersüberhaupteennieuweimpuls moetkrijgen: D66Zuidwesthoekzietgraageenwijzigingvandegrondhoudingvandegemeente.De houdingtenopzichtevannieuweaanvragenofinitiatievenmoetveranderenin ja, tenzij.doorhetmeedenkenmetdeinwoners,doortedenkeninkansenen mogelijkhedeninplaatsvaninproblemen,isvaakveelwélmogelijk. Doortechnischeontwikkelingophetgebiedvaninternetendigitaledienstverleningziet D66Zuidwesthoekmogelijkhedenommeerzakendigitaal(bijv.per )aftewerkenen burgersmeertebetrekkenbijhetbestuurvandegemeente. DoorhetperiodiekorganiserenvanPollskunnenburgershunmeninggevenover uiteenlopendezakenendaarmeehetbestuurenraadadviserenenbeïnvloeden. Doorhetaansluitenbijplatformsalswww.participatiekaart.nlkunnenmaatschappelijke initiatievenwordenbevorderd. Wijwilleneengemeentedieduidelijkcommuniceert,snelreageert,dieiedereengelijk behandeltendieprobeertmeetedenkenmetdeburger/ondernemer. 14

15 8. OuderenenZorgeconomie WewordeninNederlandgemiddeldouderdanvoorheen.Nederlandvergrijst. EnWoensdrechtvergrijstnoghardermee,ondermeerdoorhetwegtrekkenvanonzejongeren. D66Zuidwesthoekzietvergrijzingnietalseenprobleem,maarjuistalseenkans.Eenkansomde lokaleeconomieenleefbaarheideenimpulstegevendooronsteprofilerenalszorggemeente. EengemeentewaarouderenwelkomzijnenwaarbedrijvengerichtopzorgzichlogischerwijsvesE tigen.hetbevorderenenmotiverenvanzorgaanbieders,zoalszorgboerderijeninonzegemeente pastbinnendetaakstellingvanuitdeparticipatiewetensluitaanbijdeprincipesvanmaatschape pelijkverantwoordondernemen,waard66zuidwesthoekeengrootvoorstandervanis. D66ZuidwesthoekwildatdemogelijkhedenvanzorgeconomieendekoppelingtussenzorgecoE nomieentoerismedekomendejarennaderwordenonderzocht. WehebbenindegemeenteWoensdrechtallesinhuisomdievisiewaartekunnenmaken: dewilom(kleinschalige)zorgcentratebouwen. goedgesitueerdeplekkenomdiezorgcentratebouwen. voldoendemensendienuineenuitkeringse/reintegratietrajectzittenomenkelenomte scholentotverzorgenden. hetzuidwestcollegeinossendrechtvoorzietreedsineenuitstekendezorg(voor)opleiding. debevolkingvanwoensdrechtbeschiktovereengoedezorgmentaliteitmetveel mantelzorgers.menwilvaderofmoederofanderedierbarennoggraaghelpenenbijstaan inhunlaatstejaren. D66ZuidwesthoekstreeftindedorpskernennaarkleinschaligewoonzorgvoorzieningenvoorouE deren,waaronderouderenmetdementie.opeenaantalplaatsenkunnenmogelijkookvoorziee ningenvoormensenmeteenverstandelijke,zintuiglijkeofpsychiatrischehandicapwordengereae liseerd. D66ZuidwesthoekzietookmogelijkhedeninhetbouwenvanappartementenindiverseprijsklasE senzodatervoorelkebeursietsvalttevinden,zowelindehuurealsdekoopsector.ouderenvan buitendegemeentemogen'onze'bejaardenworden.wenemenhenopalsdorpsgenoten.zijop hunbeurtdragenhunsteentjebijaanhetsaamhorigheidsgevoelenhoudentevensonzebouwsece torenmiddenstandinstand. Vanzelfsprekendwillenwijerookzijnvooronzejongeren.Wijpleitendaaromvooreenonderzoek naardewensenenbehoeftenvanonzejongerenomhentekunnenbehoudeninonzegemeente. 15

16 9. Natuur,duurzaamheidencultureelerfgoed Natuurenduurzaamheid Woensdrecht,,de,groene,gemeente,op,De,Brabantse,Wal.,, DeBrabantseWalbegintsteedsmeereenbegripteworden., BeeldbepalendvanuitZeelandligthetdorpWoensdrechtermooibijaandevoetvandeBrabantse Wal. Maarookdediversebelangrijke(natuur/cultuurhistorische)monumenteninonzegemeente,bijE voorbeeldlandgoedmattemburgh,deonlangsherontdektepiramidevanossendrecht,hetprache tigemoretusbosinputte,deomgevingvanhetoudekloosterinhuijbergenmetdeprachtige broedertuinenniettevergetengrensparkdezoom KalmthoutseHeide,hetgrensoverschrijE dendenatuurgebiedopdegrenstussennederlandenbelgiëzijndemoeitewaard., Onzeregioisrijkaannatuur.Datiseenwaardevolbezit.Indeeersteplaatsvormtdiedebasis vooreengezondeenaantrekkelijkewoonomgeving.maaroplager(gemeentelijk)niveauiszijook degrondslagvoorgezondheidenwelzijnvooronsenonzekindereneneenvoorwaardevoortoee ristischeactiviteiten. D66Zuidwesthoekisvanmeningdat: degemeentehaarbeleidmoetrichtenopinstandhoudingvanhaaruniekenatuurwaarden. Woensdrechtheefteen landschapvanallure,ofdatnutotuitingkomtinsubsidiesof niet.datmoetzoblijven de gemeente lichtvervuiling moet voorkomen door haar openbare verlichting te beperken tot het niveau dat beslist noodzakelijk is om mens (en dier) een goed bewoonbareomgevingtebieden. degemeentesterkebondgenotenmoetwervenenbehouden,omeengezonden evenwichtignatuureenmilieubeleidtekunnenvoeren. de gemeente bij beslissingen over investeringen en bestemmingen grote nadruk dient te leggen op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De gemeente Woensdrechtheefthierinzelfeenvoorbeeldfunctie. 16

17 erpermanenteaandachtmoetzijnvoordewoensdrechtseluchtkwaliteit.overde meetresultatenmoetperiodiekgecommuniceerdwordennaaronzeinwoners.dit iseenzorgpuntdat,geletoponzeligging onderderookvanantwerpen,veelte weinigaandachtkrijgt. de geluidsnormen binnen de perken moeten blijven. Met name noemen we hier deontwikkelingenvanaviolandawoensdrechtenhetantwerpshavengebied. de gemeente haar natuurgebieden moet versterken en ontsluiten om grotere aantrekkingskrachttekrijgenvoordebezoekerdierustenruimtezoekt. degemeentehogeprioriteitmoetgevenaanhandhavingvanweteenregelgeving op het gebied van openbare ruimte/natuur om daadwerkelijk een groene gemeenteopdebrabantsewalteblijven. Wijwillenenkunnenindustrienietlatenverdwijnen,wekunnenhetwelgedeeltelijkcaE mouflerendoorhetaanplantenvanbosstroken.ookkunnendiefunctionerenalsdemper voor industrielawaai. Deze stroken kunnen eveneens dienen als herdenkingplaats, waar nabestaandeneenspecialeboomkunnenplantenofdeasvaneendierbareverstrooien. Depoldersdienenopenteblijven. D66Zuidwesthoekvindthetbelangrijkomkinderentebetrekkenbijnatuur.WijzijndaaromvoorE standervanhetopnieuwinvoerenvandejaarlijkseboomplantdag,insamenwerkingmetdiverse instantieszoalshetbasisonderwijs,namiro,ivn,staatbosbeheer,natuurmonumenten,evides, DeltawaterenBrabantsLandschap. Cultureelerfgoed In2013iseencultuurhistoriekaartvoordegemeenteWoensdrechtgemaakt,dieeenuitgebreide inventarisatiebiedtvanonzecultuurhistorischerijkdom.wijbeschikkendaarmeeovereenprima overzichtvandegebouwenenlandschapselementendiebijzonderewaardehebben.degemeente isdeaangewezeninstantieomtezorgendatderijkdombinnendedorpskernennietverlorengaat. D66Zuidwesthoekheefthieroverdevolgendestandpunten: Aan de hand van de onlangs gereed gekomen cultuurhistoriekaart, moet spoedig beleid worden geformuleerd om te voorkomen dat ons cultuurhistorisch erfgoed verwaarloosdwordtenverlorengaat. Degemeentemoetinsamenwerkingmetmonumenteigenarenzoekennaarmogelijkheden om de monumentale waarde van gebouwen te behouden zonder dat de eigenaar daar teveel last van heeft. De tijd staat niet stil en behoeften veranderen. Met de nodige creativiteit blijkt het vaak mogelijk om voor een bestaand, waardevol gebouw nieuwe gebruiksmogelijkheden te vinden, waarbij toch de historisch waardevolle kenmerken behoudenblijven.inonzegemeentezijndekerkvanwoensdrecht,demolenjohannain 17

18 HuijbergenenhetkazernecomplexinOssendrechtdaarsprekendevoorbeeldenvan.Enop hetsnijvlakvannatuurencultuuriserdannogdeboudewijngroeve. De gemeente moet actief meewerken aan het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en landschapselementen die hun functie dreigen te verliezen,ondermeerdoorherbestemmingmogelijktemaken. Niet alleen in landschap en bebouwing, maar ook in openbare en particuliere collecties wordt de cultuurhistorie bewaard. De heemkundeverenigingen in de gemeente spelen daarin een duidelijke rol. D66 Zuidwesthoek is van mening dat het belangrijk is dat de cultuurhistoriebehoudenblijft. RecreatieenToerisme Een groene gemeente met een rijke cultuur dat moet een aantrekkelijke bestemming zijnvoormensendierustenontspanningzoeken. D66 Zuidwesthoek wil de reeds jaren geleden ingezette samenwerking op de Brabantse Wal ter stimuleringvanrecreatieentoerismeonverminderdvoortzetten.maarletwel;ookhiergeldtde insteekdatdegemeentestimuleertenpartijenbijelkaarbrengt. De rol van Het Streekhuis gaat ook veranderen, naast bijdragen van de aangesloten gemeenten wordt er een verdienmodel uitgewerkt. De rol van VVV Brabantse Wal als uithangbord naar en voor bezoekers blijft van groot belang. Nieuwe initiatieven zoals meer faciliteiten voor campere toeristen,luxecampingsoflogerenmetmaneenepaardhebbenonzewarmebelangstelling. 18

19 10. Veiligheid DechemischeindustrievanhetAntwerpsehavengebiedbegintoploopEengehoorafstandvande gemeentegrens.datiseengegeven,maarhetmagnietbetekenendatwijzijnovergeleverdaande willekeurvanonzebelgischeburen,ookalzijndiegelukkigwélvangoedewil.ondanksdatwe constructiefingesprekzijn,ervarenwedatdeindustriëleactiviteitentoenemen. Erisonderzoekgedaannaarderisico sendefeitelijkehinderdieonzeindustriëlebureninde kernenvandegemeentewoensdrechtveroorzaken.dieblijktgelukkigmeetevallen,maarde gemeentemoetzekerdevingeraandepolshoudenenhetgesprekmetbelgischegemeentenen bedrijven(ondermeerinhetbenegoeoverleg)endeandereorganisatiesdiezichdaarmeebezig houden,blijvenvoeren. De gemeente moet zich blijven profileren als een volwaardig gesprekse en onderhandelingspartner in het Antwerps havene en bedrijvengebied, maar ook met de kerncentralesvandoelenvanborsele,vliegbasiswoensdrechtenhet(chemisch)transport perspoorenoverhetscheldeerijnkanaal. Degemeentemoetactiefblijvenparticipereninregionaalverbandrondom crisiscommunicatieenrampenbestrijding. D66Zuidwesthoekvanmeningdatdeinzetvanpolitie,brandweerenambulanceruim binnenalledaarvoorgeldendelandelijkenormenplaatsmoetvinden.degemeentemoet hieroverpermanentingesprekblijven. D66Zuidwesthoekisuiteraardeengrootvoorstandervandebuurtpreventieteamsenziet dieteamsgraaginalledorpskernengecontinueerd. 19

20 20

21 Onzekandidaten: GraagstellenwijdemensenaanuvoordienamensD66Zuidwesthoekdepartijgaan vertegenwoordigenenzichhardgaanmakenvoordeuitvoeringvanditverkiezingsprogramma. 21

22 1. KoenSuijkerbuijk Najarendelokalepolitiekvannabijheidtehebbengevolgd,vondKoen(33)hetin2013tijdom zichbijd66aantesluiten.koenheefteenbestuurskundigeenfinanciëleachtergrond.hijis werkzaamalsdeeltijdondernemerenalscoördinatorbijeennaburigegemeente.zijn aandachtsgebiedenzijnruimte,economie,bestuur,veiligheidenleefbaarheid.koenwoontal sindszijnjeugdindegemeentewoensdrecht.eerstbijzijnoudersinhetdorpwoensdrechtennu metzijnvrouwendriejongekindereninhoogerheide. 2. RichardMusters Richardis40jaaroudengeborenengetogeninonzegemeente.HijheeftinBredaeenHEAO accountancyopleidinggevolgdeniswerkzaamalsfinancialcontrollerbijeendierenkliniekin Breda. Reedsin1997ishijbegonnenindelokalepolitiekalsburgerlidensinds2002ishijraadslid.Als specialiteitheefthijfinanciënensamenlevingszaken.daarnaastishijnogmaatschappelijkactief alspenningmeesterbinnenhetcocwestbrabantwest&tholen. 22

23 3. PeterWittenbols ToenPeter(55)nogwerkzaamwasindedeurwaarderswereldheefthijmeermaalsdezelfkantvan desamenlevinggezien.deervaringendiehijdaarmeeheeftopgedaanwilhijgebruikenomte werkenaaneennógeerlijkerenrechtvaardigersociaalbeleidinonzegemeente.metnamehet helewmovraagstukheeftzijnwarmeinteresse,maarookmensendietussendewalenhetschip dreigentekomenkunnenopzijnwarmesympathierekenen. 4. ThierrydeHeer Thierryis23jaarjong,deeltijdstudentBestuurskundeenOverheidsmanagement(AvansDen Bosch),daarnaastishijwerkzaamalsteamleiderbijAlbertHeijnDoelstraatteHoogerheide.Sinds 1995ishijlidvanScoutingHoogerheide,sinds2008actiefalsleiderscoutsjongens,sinds2011 bestuurslid. Naaststudie,werkenpolitiekisThierryeenfanatiekhardloper,fietserenbackpacker. 23

24 Thierryheeftalspersoonlijkeambitiedeafstandvandepolitiektotdeinwonersverkleinenenin hetbijzonderwilhijdebelangenvanjongerenvertegenwoordigeninderaad. 5. LeodenHeijer Leo(59)isaleenheellangentrouwlidvanonzefractie.ZekermaghijhetgroeneensocialegeE zichtervanwordengenoemd. Alsdocentbasisschool,jareninHoogerheide,daarnainHalsteren,volgthijdeonderwijssectorop devoet. ZekerzobekendisdezeWoensdrechtenaaralsmilieuman.Hijisvaaktevindenindewaardevolle natuurgebiedeninenrondomonzegemeente.ookalskostervandeprotestantekerkgemeene schapenactieflidvandeplaatselijkeehboheefthijzijnsporenruimschootsverdiend. 6. AdGroffen Ad(54)isgeborenengetogeninHoogerheide.Tijdenszijnbaanalsgemeentebode(15jaar)ishij zichmeerenmeergaaninteresserenvoordelokalepolitiek,waarbijzijnvoorkeuruitisgegaan naard66zuidwesthoekalseenkleinelokalepartijdiezichnietzomaarlaatbeïnvloedendoorde machtvandecoalitie.kritischeneerlijk,datisookadzijnideaalvoorhetgoedbedrijvenvanpolie tiek. 24

25 Adisvanmeningdatjebetermeekuntdoen,danaandezijlijnroepenhoehetmoetofhoehet beterkan.naastzijninzetvoord66zuidwesthoekisadactiefalsvrijwilligerbijdiversestichtingen enverenigingeninonzegemeente. 7. ElciliaKleinschmidt;Guy Elciliais65jaaroud,geboreninCuraçaoopdeNederlandseAntillen.Nademiddelbareschoolis zehaarstudieinnederlandkomenvoltooien.behalvedecytologische/histologischeopleiding heeftzijookeeninternationaaldiplomabehaaldaandeinternationalacademyofcytologyinde VerenigdeStaten. Alscytologischanalistiszijgedurende45jaarbijverschillendeinstellingenvoorkankeronderzoek werkzaamgeweest,zoalsinrotterdam,denhaag,leidenendelft. InmiddelswoontElciliaalgeruimetijdindeGemeenteWoensdrecht.Zijhooptmethaarinzeteen positievebijdragetekunnenleverenindelokalepolitiek,metnamevoorwatbetreftleefbaarheid, veiligheideneeneerlijkensociaalbeleid. Onzeanderekandidatenzijn: 8. NiekvanEssen 9. FlorisvanLoon 10. CeesDaleboudt 11. DenyvanNijnatten 12. GerhardHorstink 13. BertMeijerDrees 14. FrankMiddelhoek 15. EstherSlootweg 16. RuudDannenburg 17. Estherin tveen 25

26 18. AndréLuisterburg Nadereinformatie Hierbovenhebbenweeenaantalzakenweergegevendiewedekomendejarenwillenaanpakken enveranderen.mochtunogvragenhebbenofmochtuonsstandpuntwillenwetenovereen onderwerpdatweniethebbenbehandeld,aarzeldannietenneemcontactmetonsop.ditkan persoonlijkcontactopmeteenvanonzefractieleden. Uiteraardzijnwijooktevindenviasocialmedia,zoalsFacebookenTwitter. 26

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Algemene uitgangspunten Groene energie Groene energie en ruimtelijke kwaliteit Het opwekken van groene energie

Nadere informatie

Convenant. Arnhem Noord

Convenant. Arnhem Noord Convenant Arnhem Noord 2 juli 2004 Ondergetekenden: Burgers Zoo B.V., vertegenwoordigd door de heer drs. A.P.J.M. van Hooff, in de functie van directeur, Nederlands Openluchtmuseum (NOM), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan In de matrix zijn enkele voorbeelden van cultuurhistorische waarden opgenomen. Per waarde is aangegeven welke onderdelen van het

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Een nieuwe toekomst voor Wallaardt Sacré

Een nieuwe toekomst voor Wallaardt Sacré concept WS20140731 Een nieuwe toekomst voor Wallaardt Sacré Naar een duurzaam park, met ruimbaan voor natuur en behoud van militair erfgoed Ø Aanleiding; bewonersinitiatief Het terrein Wallaardt Sacré

Nadere informatie

2 7 JUL 2006. Assen, juli 2006. L.s.,

2 7 JUL 2006. Assen, juli 2006. L.s., Assen, juli 2006 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJ*: 5.EL Reg.nr. ^ 1 - Dat. ontv.: Routing 2 7 JUL 2006 / x -* a.d. BijL: L.s., Hierbij bieden wij U de notitie "Zuinig op Drenthe" aan. Deze notitie gaat over

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Bijlandse Waard Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Mogelijkheden voor recreatie Het centrale deel van de Bijlandse Waard wordt een stil gebied om flora en fauna te beschermen. De randen

Nadere informatie

Landschap en biodiversiteit

Landschap en biodiversiteit Landschap en biodiversiteit Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie

Nadere informatie

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht)

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Vraagprijs : 53.000,- k.k. (vrij van 6% overdrachtsbelasting en WOZ) Perceel : ruim 2 hectare (21.144 m 2 ) Voor nadere inlichtingen: Ir. L.J.A.M.

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen.

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen. Jaarverslag 2014 Algemeen De stichting is opgericht op 1 augustus 2012. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: - de heer mr. drs. S.E. van Tuyll van Serooskerken (voorzitter) - mevrouw mr. J.D.M.

Nadere informatie

Datum: aanvulling MER HAGRICO VOF, Hapert

Datum: aanvulling MER HAGRICO VOF, Hapert DLV Bouw, Milieu en Techniek BV ))LY AANVULLING MI LI EU-EFFECT -RAPPORTAGE VLEESVARKENSHOUDERIJ HAGRICO VOF (nr.1854) t&'s'-ki9 Initiatiefnemer: Naam : Hagrico VOF Adres : Ganzestraat 40 Woonplaats :

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 Rhenen binnenstad Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 In de verdeling van de [ ] architecten werd in theorie het uiterste gedaan om te zorgen dat het straatbeeld, in overeenstemming met

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent Toekomstvisie: Fort Beneden Lent 2016-2021 Stichting Fort Beneden Lent De aankomende veranderingen in het Hof van Holland zullen van grote invloed zijn op de toekomst van het Fort Beneden Lent. Wij vinden

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom. Ankum

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom. Ankum Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Ankum Waardevolle bomen in: Ankum Solitairen Vossersteeg 14 Eik (5) Singel: Vossersteeg 64 Erven: Vossersteeg 68 Vossersteeg

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Fysieke Stad als Lab

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Fysieke Stad als Lab Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Fysieke Stad als Lab Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen)

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen) Provinciale Commissie Groningen Secretariaat: Haddingestraat 24 9711 KD GRONINGEN e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com (per e-mail verzonden) Groningen, 30 mei 2016 Aan de Colleges van Burgemeester

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Geef de natuur een toekomst

Geef de natuur een toekomst Nalaten Een bijzondere manier om natuur te steunen Geef de natuur een toekomst Nalaten aan het Zuid-Hollands Landschap Natuur en cultuurhistorie in Zuid-Holland duurzaam veilig stellen We zetten ons in

Nadere informatie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie 'Uitnodigend Oirschot' - Natuur / landschap: ontwikkeling en beleving - Vrijetijdseconomie - Erfgoed(beleving) - Burgerparticipatie - Versterking

Nadere informatie

Beoordeling van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Hulsberg

Beoordeling van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Hulsberg Beoordeling van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Hulsberg Het ontwerpbestemmingsplan Hulsberg heeft vanaf donderdag 3 september tot 15 oktober 2009 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C EMMEN Waardevolle bomen in: Emmen Solitairen Poppenallee 13 Kastanjes (4) Poppenallee 32 Linde (1), Knotlinden (3) Singel:

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Karakteristieke woonboerderij in historische omgeving. Hartelweg 24 te Breda

TE KOOP AANGEBODEN. Karakteristieke woonboerderij in historische omgeving. Hartelweg 24 te Breda TE KOOP AANGEBODEN Karakteristieke woonboerderij in historische omgeving Hartelweg 24 te Breda Op een unieke locatie aan de rand van Breda gelegen woonboerderij met ruime gebruiksmogelijkheden op een perceel

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Staat van Wijzigingen bestemmingsplan

Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 1 Afdeling Ruimte 7 maart 2012 1 Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld,

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie

infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie 1 INFOBULLETIN Stand van zaken De werkgroep Nieuwe

Nadere informatie

Hartelweg 24 te Breda

Hartelweg 24 te Breda Ir. C.C.F. Mureau Scheerbiesstraat 6 4845 PL Wagenberg Tel. 0162-681140 Fax 0162-680174 Mob. 06-28560778 Mureau Advies Karakteristieke woonboerderij in historische omgeving Hartelweg 24 te Breda Op een

Nadere informatie

Verbindend erfgoed, een Erfgoedvisie en uitvoeringsagenda voor de gemeente Katwijk. CONCEPT Verspreid ter bespreking op participatieavond 6 juni 2017

Verbindend erfgoed, een Erfgoedvisie en uitvoeringsagenda voor de gemeente Katwijk. CONCEPT Verspreid ter bespreking op participatieavond 6 juni 2017 Verbindend erfgoed, een Erfgoedvisie en uitvoeringsagenda voor de gemeente Katwijk. CONCEPT Verspreid ter bespreking op participatieavond 6 juni 2017 Inhoud Uniek karakter benutten Het erfgoed van Katwijk

Nadere informatie

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ambities Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Historische kwaliteit behouden, benutten, versterken en verduurzamen voor

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Voorwoord) ( De(diabeteszorg(in(Nederland(begeeft(zich(op(hoog(niveau.(In(internationaal(verband(wordt(ons(land( alom(geprezen(om(de(toewijding(die(aan(de(dag(wordt(gelegd(om(het(leven(voor(mensen(met(

Nadere informatie

Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel

Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel Verkoop bij inschrijving in opdracht van het Groen Ontwikkelfonds

Nadere informatie

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. De kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie. De kernen Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn in de 19 e eeuw ontstaan en

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel

Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave : Initiatief Toelichting provinciaal beleid Toelichting gemeentelijk beleid Pagina 2 van 6 Initiatief

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Expeditie Mooi Noord-Holland Den Helder

Expeditie Mooi Noord-Holland Den Helder Expeditie Mooi Noord-Holland Den Helder Processchema voor ruimtelijke ontwikkeling Is er behoefte aan ontwikkeling? (Bepalen op basis van prognoses en actuele trends en vastleggen in regionale afspraken)

Nadere informatie

Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor en

Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor  en Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/degroenecorridor en www.groenecorridor.nl Volop kansen voor nieuw ondernemerschap Laveren langs

Nadere informatie

Geme Bergen op Zoom ---?- ~

Geme Bergen op Zoom ---?- ~ ~. Geme Bergen op Zoom ---?- ~ Datum 26 SEP. 2013 Nr. Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: A.M.A. Vrijenhoek Email: A.MAVrijenhoek@bergenopzoom.nl Tel: Onderwerp Kaders

Nadere informatie

Inleiding In het kader van het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad bij bestemmingsplanprocedures wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende.

Inleiding In het kader van het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad bij bestemmingsplanprocedures wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende. gemeente Bunnik Discussienota Aan: Van: leden van de gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Datum: 12 oktober 2015 Onderwerp: Vooroverlegplan Hollendewagenweg 21 Werkhoven Geachte leden van

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Meesterschap over je carrière

Meesterschap over je carrière Meesterschap over je carrière 33 tips om je loopbaan naar een hoger plan te tillen Brigitte van Tuijl 2011 Brigitte van Tuijl www.brigittevantuijl.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Tip 1 - breng je meerwaarde

Nadere informatie

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i 2 0 1 3 Het Rijnlandshuis - Gemeenlants Huys van Rynlant (ca. 1627) Inhoud Inleiding 5 Inventarisatie 7 Huidige gebouwen

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 95/2011 Datum : 19 mei 2011 B&W datum : 19 mei 2011 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Beleidsnota cultureel erfgoed Aanleiding Op 25 april 2011 hebben wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Grondeigenaren die bijdragen aan een mooi landschap Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei, Moerenburg- Opening Duurzaamheidsvallei

Nadere informatie

Centrumvisie Aarle-Rixtel

Centrumvisie Aarle-Rixtel Centrumvisie Aarle-Rixtel 8 februari 2011 Imagine the result Aanleiding Centrumvisie als sleutelproject uit idop Opgave centrumvisie: Versterken van het dorpscentrum Functies, gebruik, ruimte Toekomst-

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Rapport Nationaal Archief over toekomst gemeentearchief Nummer: Datum vergadering: 26-02-2008 Conceptbesluit: I. De raad wordt voorgesteld om het volgende

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN nm Waardevolle bomen in: Oudleusen Solitairen: Dennenkamp 6 Singel: Dommelerdijk 4 Schepersstraat 7-13 Eik (2x) Eikensingel

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Samen aan de slag met Vluchtelingen. 15 april 2016

Samen aan de slag met Vluchtelingen. 15 april 2016 Samen aan de slag met Vluchtelingen 15 april 2016 Samen aan de slag Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2 Taakstelling Landschap Overijssel Landschap Overijssel Activiteiten in het landschap op het gebied

Nadere informatie

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 21696 15 februari 2017 Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen decennia is het aantal agrarische bedrijven

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Een toenadering 28 maart 2014 _ Onroerend Erfgoed en Toegangkelijkheid _ Onroerend Erfgoed _ Rudy De Graef _ pagina 1 Overzicht lezing 1 Introductie Thema, problematiek

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

VISIE & TAKEN Stichting de Brabantse Boerderij voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed

VISIE & TAKEN Stichting de Brabantse Boerderij voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed VISIE & TAKEN Stichting de Brabantse Boerderij voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed 1) DOELSTELLING De kwaliteiten van de historische boerderij, de agrarische en andere cultuurhistorische bijgebouwen,

Nadere informatie

Visie achter de handleiding Belvedere & Financiering

Visie achter de handleiding Belvedere & Financiering Belvedere & Financiering Visie achter de handleiding Visie achter de handleiding Belvedere & Financiering 1 1. Waarde als vertrekpunt 1 2. Van waarde naar opbrengst 1 3. Samenspel tussen maatschappelijke

Nadere informatie

Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke

Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke 11 7 3 15 14 2 6 8 9 4 13 5 12 10 1 Kaart 3.1 : Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke overstromingsgevoelige

Nadere informatie

Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie

Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie 15-01-07 1. Inleiding Cultuurhistorie is volop in beweging. De betekenis van het cultuurhistorisch erfgoed voor de samenleving wordt in toenemende mate

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Cultuurhistorie in Bitswijk

BIJLAGE 4. Cultuurhistorie in Bitswijk BIJLAGE 4 Cultuurhistorie in Bitswijk Cultuurhistorie Bitswijk Cultuurhistorische kenmerken Inleiding In dit hoofdstuk is eerst de kop van Bitswijk als historisch samenhangende buurtschap met specifieke

Nadere informatie

Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth

Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth 17-01-2012 Léon Jongen, Gebiedscoördinator Zuid-Limburg www.ikl-limburg.nl Opbouw presentatie Belang natuur, landschap en erfgoed Wie is IKL? hoe en met wie

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

DORPPLAN ULVENHOUT PLAN EN OF PROCES??? AGENDA. wethouder Bernie van den Berg. Wat is wijkgericht werken. Verslaglegging en adressenlijst

DORPPLAN ULVENHOUT PLAN EN OF PROCES??? AGENDA. wethouder Bernie van den Berg. Wat is wijkgericht werken. Verslaglegging en adressenlijst DORPPLAN ULVENHOUT PLAN EN OF PROCES??? AGENDA Beschouwing Wat is wijkgericht werken Nota van Uitgangspunten Zienswijze Vragen en discussie wethouder Bernie van den Berg wijkmanager Harrie Verhallen John

Nadere informatie

Investeringsagenda Dansende bomen

Investeringsagenda Dansende bomen Dansen de bomen? Projecten cultuurhistorie van Veluwse bossen Paul Thissen programma coördinator Cultuurhistorie provincie Gelderland Symposium Erfgoed in bos en natuur, Werk in uitvoering 4-10-2012 te

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde plek langs de Dommel, is Boxtel ontstaan. De eerste vermelding van Boxtel

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie