Verkiezingsprogramma!D66!Zuidwesthoek!2014;2018!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma!D66!Zuidwesthoek!2014;2018!"

Transcriptie

1 VerkiezingsprogrammaD66Zuidwesthoek2014;2018 KLAARVOORDETOEKOMST 1

2 Voorwoord VooruligthetverkiezingsprogrammavanD66Zuidwesthoek Hetiseenvervolgop onzetoekomstvisie2025enopeerdereprogramma's. HetbiedteenleidraadvoorD66Zuidwesthoekvoordeperiode D66ZuidwesthoekheefttienspeerpuntengekozenalsantwoordopvraagstukkendieopditmoE mentspelen. Ookstellenweinditprogrammademensenvoordiedepartijnamensugaanvertegenwoordigen. Departij D66Zuidwesthoekiseensociaalliberalepartij.Individuelevrijheidengelijkwaardigheidvindenwij belangrijk.wijzijneenrealistischeeneerlijkepartijdienietroeptvoordebühne,maaraltijdkijkt naarhetalgemeenbelang.wijstaanopenvoorvernieuwingendurvenkeuzestemaken.wijzijn daarbijprincipieelvanmeningdatwegeengelduitgevendaternietis.duurzaamheidbehoorttot onzekernwaarden. MeteenteamvanenthousiasteWoensdrechtenaren,afkomstiguitallehoekenvandesamenleving enindeleeftijdenvantwintigplustotzeventigplus,gaatd66zuidwesthoekookdekomendejaren weervoor100%opkomenvooruwbelangen. Inleiding Deoverheidisnietlangerdeenigemetpassievoordepubliekezaak.DetegenwoordiggoedopgeE leide,ondernemendeengoedgeïnformeerdeburgerdoorbreekthetmonopoliehieropdoorzaken naarzichtoetetrekken.maatschappelijkeinitiatievenzijnhetproductvaneenonomkeerbare ontwikkeling.gemeentenmoetenhiermeelerenomgaan. DegenoemdeontwikkelingisuithethartgegrepenvanD66Zuidwesthoek.Wijvertrouwenopde eigenkrachtenontwikkelingvanmensen.daaromzienwedetoekomstmetoptimismetegemoet. Mensenzijnzocreatiefdatzesteedsopnieuwzelfoplossingenvinden.Wijvindenhetbelangrijk datdeoverheiddezekracht,vindingrijkheidencreativiteitvanmensenondersteuntenruimte geeft.desleutelvoorveranderingligtbijmensenzelfenwijwillendatdeoverheiddaarbijaansluit. Derolvandeoverheidmoetzichdaarbijzoveelmogelijkbeperkentothetfaciliterenenregisseren vanmaatschappelijkeinitiatievenvanzoweljongalsoudenuiteraardhetzorgenvoordemensen diedat(even)nietvoorzichzelfkunnen.d66zuidwesthoekkiestvooreenregisserendegemeente diezorgtdát,inplaatsvaneengemeentediezorgtvoor.d66zuidwesthoekkijktdaarbijoverde gemeentegrenzenheen,denktnietinhokjesendenktinmogelijkhedeninplaatsvaninonmogee lijkheden. 2

3 Hetprogramma D66Zuidwesthoekwilvoortbouwenopdeverdienstenvandepartijuithetverledeneneenactieve rolspelenbijdetoekomstigevormgevingenontwikkelingvanonzegemeentebestaandeuitde kernenhoogerheide,huijbergen,ossendrecht(inclusiefcalfven),putteenwoensdrecht. Wijvindendatdefocusmoetliggenopvitaledorpskernen.Ditlijktvanzelfsprekend,maarindeze tijdwaarinonzekerneninsneltempoallerleivoorzieningenverliezenzoalsbasisscholen,openbaar vervoer,verzorgingsinstellingen,bankenenwinkelswild66zuidwesthoekperspectiefbieden. D66Zuidwesthoekwilspecifiekeaandachtvoordepluspuntenvanonzekernen.Elkekernheeftzijn eigenidentiteit.datmoetvooralzoblijven. Hoogerheideheefteengrootpotentieelwinkelgebied.Meteengoedcentrumplankandit eenbruisendwinkelhartvandegemeentezijn.defocusvoornieuweindustrieligtvoorons opdebedrijventerreineninhoogerheide. Huijbergenheeftveelgroenenbiedtkansenvoorwellnessenzorg.Viademanegebiedt heteenprachtigetoegangtothetgrenspark. Ossendrechtheeftkansenopveiligheidsgebiedmetdepolitieacademieenheeft mogelijkhedenvooreensportacademie.ookzienwijinossendrechtnadrukkelijkkansen voorbijvoorbeeldhuisvestingvanarbeidsmigranten,maarookvoorzorgeconomie. Putteheeftmogelijkhedenvooruitstekendewinkelvoorzieningendoorcreatievaneen winkelcentrumaanhettervopleinenhetjordaensplein.ophetglattetereinisruimtevoor hetvestigenvaneenevenementencentrum. D66ZuidwesthoekisvoordekomstvaneenontsluitingswegvoordeindustrievanPutte, mitserfinanciëledekkingvooris. WoensdrechttenslotteheefteenuniekeliggingopdeBrabantseWalenuitzichtop prachtigepolders.ditmoetenwebehouden,koesterenenpromotenterversterkingvan recreatieentoerisme. 3

4 DebelangrijkstespeerpuntenvanD66Zuidwesthoekvoordekomende4jarenzijn: 1. Kerntakendiscussieeneenfinancieelgezondegemeente 2. Aandachtvoor(kwetsbare)mensen. 3. Innovatieenkennisalswapentegendecrisis 4. Leegstandvanbedrijfspanden 5. Huisvestingarbeidsmigranten 6. Lokaalvervoer 7. Dekwaliteitvanonzeleefomgeving 8. Ouderenenzorgeconomie 9. Natuur,duurzaamheidencultureelerfgoed 10. Veiligheid 4

5 1. Kerntakendiscussieeneenfinancieelgezondegemeente OokdegemeenteWoensdrechtstaatvoorzwareopgaven.ErkomtmindergeldvanhetRijkterwijl degemeentejuistwelmeertakentoebedeeldkrijgt.teldaarbijopheteconomischtijdatalsinds 2008tegenziteniedereenzalbegrijpendaterpijnlijkekeuzesgemaaktmoetenworden.Erisde laatstejarendoorhethuidigegemeentebestuurvooralgekozenomdoormiddelvaneen kaasschaafoveraleenbeetjeoptebezuinigeninplaatsvankeuzestedurvenmaken.d66 Zuidwesthoekheefthiernadrukkelijkeenanderemeningover D66Zuidwesthoekisvanmeningdatdegemeentelijkeuitgaveneninkomstennietgeheelinbalans zijn.veeluitgavenvandegemeentezijnhistorischzogegroeid,maarzijnzeallemaalnogwel noodzakelijken/oflogisch? D66Zuidwesthoekpleitvooreenherbezinningopdetakenvandegemeente.Waartoeisde gemeentewoensdrechtopaard?watisonslokaleprofiel?welkebasaletakenhorendaarnogwel bijenwelketakeneigenlijknietmeer? InhetverledenheeftdegemeenteraadvanWoensdrechteensoorttakendiscussiegevoerd,de anderepolitiekepartijendurfdentoenhelaasgeenechtekeuzestemaken. Doorhetvoerenvaneengoedekerntakendiscussiekunnenfundamenteleenprincipiëlekeuzes wordengemaaktenkandegemeentelijkebegrotingweermeerjariggezondwordengemaakt, terwijltegelijkertijddevoorzieningenbetaalbaarblijvenvooronzeinwoners. Eengezondefinanciëlebasisscheptmogelijkhedenomvoorzieningendiehetwelzijnbevorderenin standtehouden,ofwellichtzelfsuittebreiden. D66Zuidwesthoekisprincipieelvanmeningdatwegeengelduitgevendaternietisendatlokale heffingennietverdermogenstijgen,metuitzonderingvandeinflatiecorrectie. 5

6 2. Aandachtvoor(kwetsbare)mensen D66Zuidwesthoekheeftvastgestelddatdegemeenteadequaatenactiefbezigismetde3D s, tewetendedecentralisatiesawbz,jeugdzorgenparticipatiewet.d66zuidwesthoekhoudtwelde vingerstevigaandepolsvoordejuistebestedingvandegelden.gelddatdegemeentevanhetrijk ontvangtvoordeuitvoeringvandedecentralisatiesmoetookechtaandeze(kwetsbare)mensen wordenbesteed. VoorD66Zuidwesthoekstaatdaarbijzelfredzaamheideneigenverantwoordelijkheidvande burgerscentraal.mensendietijdelijkofstructureelnietderegieoverhunlevenkunnenvoeren, moeteneropkunnenvertrouwendatdegemeentezeopeenbetrouwbaremanierhelpt.doel daarbijisomdezemensenzoveelmogelijkopeigenkracht(weer)telatenparticiperen. Waarstaanwijvoor: D66Zuidwesthoekstaatvooreensamenlevingwaariniedereenmeedoet. D66ZuidwesthoekwilinhetkadervandeWMOvoorallekernenversneldeinvoeringen verdiepingvande huiskamerprojecten metruimeopeningstijden,waariedereenopeen laagdrempeligemanierterechtkanvoorinformatie,adviesen(lichte)hulpverleningop maat. D66ZuidwesthoekwildatdeverantwoordelijkheidvanalleWMOEtakenenactiviteitenvan degemeentebijéénwethouderwordenondergebracht,omdatwehetbelangrijkvindendat onzeinwonerssnelenefficiëntkunnenwordengeholpen. D66Zuidwesthoekwildatdegemeentehetinitiatiefneemtvoordeopzetvaneenlokaal zorgnetwerk,waarinallespelersinhetveldvandemaatschappelijkeondersteuningelkaar ontmoeten. D66Zuidwesthoeklegtinhetgemeentelijkegezondheidsbeleiddenadrukopdegrote gezondheidsrisico s:roken,alcohol,drugsengewichtsproblemen.d66zuidwesthoekwilop dezegezondheidsrisico sgerichtedoorlopendepreventieveactiviteitenontwikkelen. D66Zuidwesthoekwilactiviteitenontplooieninalledorpskernengerichtopaanpakkenen voorkomenvansociaalisolement.hiervoorissamenwerkingtussenprofessionalsuitzorg enwelzijnendeinformelenetwerkenvanbewonersnoodzakelijk. D66Zuidwesthoekondersteuntinitiatievenvanbewoners(vanjongtotoud)omde leefbaarheidvandekernentevergroten.wijdragendedorpsplatformseenwarmharttoe envindendatdezeserieuzermoetenwordengenomendoorhetcollegeo.a.doorde dorpsplatformsuitgebreidertefaciliteren. 6

7 VanD66Zuidwesthoekmagniemandachterblijven.Mensendieindearmoedezonezitten, krijgen,onderbepaaldevoorwaarden,extraondersteuningviadesocialedienst,zodatze bijvoorbeeldgebruikkunnenmakenvankwijtscheldingsmogelijkhedenen/ofbijzondere bijstand.voordegenenzonderuitkeringdieookonderdearmoedegrenszitten,zoektde gemeenteactiefanderehulpzodatdezemensen,envooralhunkinderen,meekunnen blijvendoen. D66ZuidwesthoekvindthetbelangrijkdatdeinwonersvanWoensdrechtbekendzijnmet allevoorzieningenophetterreinvanzorg,welzijnenwonen.omdattebereikenworden communicatiemethodestoegepastdiepassenbijdediversedoelgroepen.alsvoorbeeld noemenwenogmaalsdehuiskamerprojecteninhetkadervandewmo,maarookdebwi. D66Zuidwesthoekvindtdathetvrijwilligerswerkstructureeleninsamenhangmoetworden ondersteund.onderandereomnieuwevrijwilligerstewerven.vrijwilligerszijndragersvan demaatschappij.wijwilleninsamenspraakmethetnetwerkvanvrijwilligersende vrijwilligersmakelaareenvergaandeaanpak,waarbijvooralvrijwilligersworden gestimuleerdenbegeleidomdeinwonersvanonzegemeentevoldoendezorg, sportvoorzieningen,cultuuretc.teblijvenbieden.hetlopendeonderzoeknaarde vrijwilligersproblematiekdienthierbijalsvertrekpunt. Sportencultuurverbindenmensenendragenbijaaneengezondeleefstijl.Voorelke inwonervandegemeentewoensdrechtmoetdaaromgelegenheidzijnomaansporten cultuurtedoen,aldannietingeorganiseerdverband.degemeentedraagtzorgtvoor voldoendesporteencultuuraccommodatiesvangoedekwaliteittegeneeneerlijk,maar betaalbaar,tarief. Erzijnookraakvlakkenmetanderebeleidsvelden,zoalshetruimtelijkebeleid (accommodaties),dejeugde&ouderenzorgendevolksgezondheid. D66Zuidwesthoekstimuleertdatsportverenigingenjeugd(bijvoorbeeldviade buitenschoolseopvang)enouderenmethunsportlatenkennismaken. D66ZuidwesthoekwildathetzwembaddePlantageopenblijft.DePlantageiseen laagdrempeligeontmoetingseensportfaciliteitvoorjongenoud.wijzijnervanovertuigd dat,mitsermeteencommercieeloognaargekekenwordt,hetzwembadzeker bestaansrechthoudt. 7

8 3. Innovatieenkennisalswapentegendecrisis DegevolgenvandehuidigeeconomischecrisisgaanookaanWoensdrechtnietvoorbij.Alle sectorenhebbenermeetekampen,vandemiddenstandtotdekinderopvangenzelfsdegrote bedrijveninonzegemeente. Dewerkloosheidstijgtin2014verder,vooralonderjongeren.Degemeentemoeterallesaandoen omwerkzoekendensnelterugteleidennaardearbeidsmarkt.economischbeleid,sociaalbeleiden onderwijsbeleidhangenhierbijnauwmetelkaarsamen. Deeconomischetegenslagbiedtechterookkansen: Hetisnudetijdomteinvesteren,zodatonzeburgersversterktuitdecrisiskomen.Investeren bedoelenwehierindebreedstezinvanhetwoord.vaninvesterenmetgeldtothetversoepelen vanregelsofhetdenkenbuitendevastgesteldekaders. Innovatie,duurzaamheidenonderwijsvormenhiervoordesleutel.D66Zuidwesthoekwilo.a.dat degemeenteactiefgaatsamenwerkenmetinnovatiecentrazoalssyntensomnieuweinitiatievenin degemeenteteontplooienenfaciliteren. D66Zuidwesthoekwildathetvoorjongerentot23jaaronmogelijkwordtomwerkloosthuiste zitten.jongerendiegeenregulierwerkvinden,krijgenscholing,eenwerkervaringsplaatsofeen leer/werketrajectaangeboden.degemeenteheeftdaarbijeenvoorbeeldfunctieenbevordert dergelijkeplaatsenbijgemeentelijkedienstenendoordegemeentegesubsidieerdeinstellingen. D66ZuidwesthoekbepleitdatZZPEersmakkelijkbedrijfsactiviteitenaanhuiskunnenverrichtenals dezeteverenigenzijnmetdewoonbestemming.delaatstejarenzijnerveelzzpeersopdemarkt gekomendiehunwerkzaamhedenoplocatieverrichten. D66ZuidwesthoekwilhetmiddenEenkleinbedrijfstimuleren.Werkzoekendenwordenook gestimuleerdalszelfstandigondernemeraandeslagtegaan,bijvoorbeelddoorhiervoor reeintegratietrajectenopterichten.daarnaastmoetdegemeentehetinkoopbeleidzoveelals (juridisch)mogelijkisrichtenophetlokaalverstrekkenvanopdrachten. D66Zuidwesthoekisvoorregionalesamenwerkingophetterreinvanregionale(kennisEen zorg)economie,innovatie,toerisme,mobiliteitenbehoudvannatuurwaardenindegemeenteen deregio.samenwerkingbinnenbrabantsewaleverbandjuichenwijdaaromtoe. 8

9 4. Leegstandvanbedrijfspanden Zoalsookeldersinhethelelandhetgevalis,wordtookWoensdrechtgeraaktdoorhethoge percentagewinkelsdatleegstaat.dezeleegstandheeftabsoluuteennegatieveweerslagopde leefbaarheidindedorpskernenomdathetvoorzieningenniveauinsterkematewordtbepaald doorwinkels.alsergeenofteweinigwinkelaanbodis,zullendebewonerswegtrekkennaar omliggendegemeentendiedatwélkunnenbieden. Hetblijftnatuurlijkvooraleenvraagstukvanvraagenaanbod,wantzonderklantengeenwinkels, maard66zuidwesthoekisvanmeningdatmetzowelhuidigealsmetpotentiëletoekomstige winkeliersmeegedachtmoetwordenomhetverliesvanwinkelszoveelmogelijkoptevangenof deleegstandtecompenserendooranderevormenvanleefbaarheid. D66Zuidwesthoekvindtbijvoorbeelddatereenversoepelingvanderegelsomtrentbestemming vanwinkelpandenmoetkomenenisdanookblijdathieraleenwetsvoorstelvoorindemaakis. Wellichtliggenermogelijkhedeninhettoestaan/vestigenvantijdelijkewinkelsofzijndez.g. etalagewinkels,waarbijdefeitelijkewinkel/uitleverpunt,ophetindustrieterreinisgevestigd,een goedeoplossing.omdeleegstandintedammenkunnenwinkelpandenookbestemdwordentot bijv.gastouderbureausofvergelijkbarezaken.bijverzoekentotnieuwbouwmoetereerstworden gekekennaardemogelijkhedendiebestaandebouwbiedt.hierligtzoweleentaakalseenkans voordegemeente. D66Zuidwesthoekwilookdathetgemeentebestuurt.a.v.debehoeftenenvragenvanzowel industriëlealsmkbbedrijveneenproactievehoudinginneemtt.o.v.debestaandeennieuwe mogelijkheden.nieuweinitiatievenineentijdvancrisismoeteninhettekenvanerkenningen waarderingstaan.hierbijdenktd66zuidwesthoeknietinproblemenmaarinoplossingen. Wijverwachtendatdegemeentelijkbedrijfscontactfunctionarisookoverdegemeentegrenzen heenkijktdoorzichmeeralsintermediairtussengemeente,kvk,mkb,ondernemersverenigingen, Rewinenondernemersoptewerpenomnieuweontwikkelingenaantejagen. 9

10 TenslotteisD66Zuidwesthoekvooreenpilotwaarincreatiefondernemerschapenhetstimuleren vanstarteupscentraalstaan.eenleegstaand(gemeentelijk)gebouwkandaarbijalsprima uitvalsbasisdienenvoorstartendeondernemers.degemeentemoethierineenfaciliterenderol spelen,bijvoorbeelddoordejuistepartijenbijelkaartezoekenen/ofdooreentijdelijkefinanciële impulstegevendoordehuurprijsdeeerstejarenlaagtehouden.wijgelovenindebottomeup benaderingvankleinbeginnenengeleidelijkgroei. 10

11 5. Huisvestingvanarbeidsmigranten UithetinjunivastgestelderapportQuickEscanArbeidsmigrantenRegioWestEBrabantblijktdatin deregiowestebrabantnaarschatting17.000e21.000arbeidsmigrantenwonendieeconomischaan dezeregiogebondenzijn.degemeentenenbetrokkenpartijeninderegio,zoalswerkgevers, uitzendbureausencorporaties,staanvoordeopgaveomtezorgenvoorfatsoenlijkehuisvesting vandezegroep.belangrijkeoverwegingendaarbijzijndatwearbeidsmigrantennodighebbenom degevolgenvandevergrijzendearbeidsmarktoptevangen.arbeidsmigrantenmoetenwelkom gehetenwordenenwegwijswordengemaaktinonzesamenleving.zijmoetenwerkenonder normalearbeidsomstandigheden,fatsoenlijkenlegaalgehuisvestzijnenparticiperenindeweste Brabantsesamenleving. MomenteelmaaktookderegiosamenmethaarpartnersbinnendedrieO s(overheid,onderwijs enondernemers)afsprakenomarbeidsmigrantengoedtekunnenhuisvesten. Totophedenmodderenwe,ookinWoensdrecht,maarwataanmethuisvestingvan arbeidsmigranteninvakantieparkenenopcampings.d66zuidwesthoekzietdiverse mogelijkhedenomovertolliggewordengebouwenen/ofterreinenandersinterichten,zodataan devraagnaarwoonmogelijkhedenvoorarbeidsmigranten,ofmensendieeentijdelijke woonruimtezoeken,voldaankanworden.alsvoorbeeldnoemenwehetrealistischkijkennaar (gemeentelijke)gebouwenofmfc s.binnenhetgemeentelijkaccommodatiebeleidmoetworden bezienofbepaaldegebouwenzijnomtebouwentot(kleine)wooneenheden.eenpolitiekepartij indegemeenteraadwordtgeachthierindaadkrachttetonendoorkeuzestemaken.d66 Zuidwesthoekisdaartoenadrukkelijkbereid. Ookhiermoetenweoverdegemeentegrenzenheenkijken.StellaMarisindegemeente Steenbergenvindenwijeengoedvoorbeeldvaneenmigrantencomplex,datgerundwordtdoor eenondernemer.inbergenopzoomwordtgewerktaan joblodges. 11

12 6. Lokaalvervoer Doordeafnameenvergrijzingvanonzebevolkingwordtero.a.mindergebruikgemaaktvanhet openbarevervoer.veoliaziethierindeultiemekansomhetaantalbusdienstendrastischterugte gaanschroeven.d66zuidwesthoekisvanmeningdatopenbaarvervoerbelangrijkis.onzekernen liggenverspreidovereenrelatiefgrootgebiedenvoorzieningenliggenversnipperdoveronze gemeente.daarnaastzijnwevoorbepaaldezakenafhankelijkvandegemeentebergenopzoom, bijvoorbeeldvoorhetnsstationofvooreenbezoekaandeintergemeentelijkesocialedienst (ISD). D66Zuidwesthoekstaatopditpuntmaximaalopenvoornieuwemaatschappelijkeinitiatieven. Wezienbijvoorbeeldkansenvoorlokaledienstverleningmiddelseenbuurtbusinsamenwerking metdebwienondernemers.wijdenkendaarbijaandevolgendezaken. Vasteroutestussendedorpskernenomschooljeugdvanennaarhetdichtstbijzijnde bushokjetebrengenenouderenvanennaarwinkelse.d. Inoverlegmetondernemersc.q.demiddenstandisheteenkansklantenletterlijknaar hunzaaktevervoerenenmetboodschappenenalweerthuistebrengen,hiervoorbetalen zijmeeaandebusenmogenzereclameopdebuitenzijdeplaatsen. Hetmoetmogelijkzijnommeteenpoulevanvrijwilligersen/ofreEintegratieklantende busdiensttebemensen. D66Zuidwesthoekwilveelaandachtgevenaanhetbehoudenvanvervoerbinnendegemeente. Wijzijnervanovertuigddatdoordejuistepartnerserbijtebetrekken,zoalsbijvoorbeeldde provincieofondernemers,eenbasisfaciliteitbehoudenkanblijven. 12

13 7. Dekwaliteitvanonzeleefomgeving Regionalesamenwerking Derijksoverheidwiltakendecentraliseren.DeAWBZ,JeugdzorgenParticipatiewetwordenstraks takenvandegemeente.degemeentedaarentegenlaatophaarbeurtsteedsvakertaken regionaaluitvoeren,zoalsdoordebelastingsamenwerkingwestebrabant(bwb)inettenleuren deintergemeentelijkesocialedienst BrabantseWal (ISD)inBergenopZoom. Degemeentekannietalletakenendecentralisatieszelfstandiguitvoeren.Datrealiserenwijons heelgoed.wijzijndaaromvoorsamenwerking,zekerinbrabantsewalverband(woensdrecht, BergenopZoom,Steenbergen).MaarD66Zuidwesthoekblijftwelkritischopschaalvergroting. JuistvanwegehetfeitdathetopafstandzettenvangemeentelijketakeninsamenwerkingsE verbandenondemocratischis.gekozenvolksvertegenwoordigersindegemeenteraadkunnen immersnauwelijksnoginvloeduitoefenenofcontroleren. D66Zuidwesthoekkijktnaarwatdebesteschaalisomalsgemeentedetakenuittekunnen voeren.daarbijstaanweopenvoorvernieuwingendurvenwehetoudelostelaten.wijzijn daarbijsteedsvanmeningdatdegemeentelijkeorganisatiedesamenwerkingmetdeburger centraalmoetstellenendateropeentransparantewijzemetdeburgerwordtgecommuniceerd. Regie;ennetwerkgemeente D66Zuidwesthoekzietgraageenregisserendegemeentedieopenstaatnaardesamenlevingen veelmeeroverlaataanhetmaatschappelijkemiddenveldofinitiatievenvanonzeinwoners. D66Zuidwesthoekkiestvooreenregisserendegemeentediezorgtdát,inplaatsvaneen gemeentediezorgtvoor.hetgemeentebestuurmoeteenopenenserieuzerelatiemetdeburger aangaanopdatburgerseendeelvandetakenvanhetgemeentebestuurovernemenmiddels initiatievenuitdesamenleving.bijmensendiezelfhetinitiatiefnemengaathetwelomhun straat.hetgemeentebestuurkannietlangerheenomdezemensendiezichmaatschappelijk organiseren.wijzijnvanmeningdatdegemeentezichmoetheroriënterenvaneen hiërarchischepositietenopzichtevandeinwonersnaareenmeergelijkwaardige. Maatschappelijkinitiatievenstartenvanonderopendegemeentekanhierinéénvandepartners zijn.vertrouwengeven,durvenlostelaten,experimenterenenimproviserenzijndaarbij belangrijk. 13

14 Dorpsplatforms Alledorpskernenhebbeneeneigendorpsplatform,metalstaakhetgevraagdenongevraagd adviserenvanhetgemeentebestuurophetgebiedvanveiligheidenleefbaarheid.de dorpsplatformswordengefaciliteerdmeteenbescheidenbudget.indepraktijkleidendeadviezen vandedorpsplatformsmaarmondjesmaattotresultaat.hetgemeentebestuurheeftnamelijk altijdweleenargumentwaaromietsnietkanenisgewendomallestestroomlijnenvia beleidsnota senprocedures.nietverwonderlijkdusdathetenthousiasmebijdeledenvande dorpsplatformskeeropkeeropdeproefwordtgesteld.ditmoetandersd66zuidwesthoekwil derolvandedorpsplatformsverderverbeterenenfaciliteren.dedorpsplatformssluitenimmers perfectaanbijdenieuwemaatschappelijkerealiteitdiegemeentenvroegoflaattoteennieuwe rolopvattingdwingt.dedorpsplatformskunnendekernwaardenvandedorpskernenbewakenen verdergestaltegevenenkunnenalsspringplankdienenvoorprillemaatschappelijkeinitiatieven. Communicatie LosvanhetfaciliterenenregisserenvanmaatschappelijkeinitiatievenisD66Zuidwesthoekvan meningdatdecommunicatietussengemeenteenonzeinwonersüberhaupteennieuweimpuls moetkrijgen: D66Zuidwesthoekzietgraageenwijzigingvandegrondhoudingvandegemeente.De houdingtenopzichtevannieuweaanvragenofinitiatievenmoetveranderenin ja, tenzij.doorhetmeedenkenmetdeinwoners,doortedenkeninkansenen mogelijkhedeninplaatsvaninproblemen,isvaakveelwélmogelijk. Doortechnischeontwikkelingophetgebiedvaninternetendigitaledienstverleningziet D66Zuidwesthoekmogelijkhedenommeerzakendigitaal(bijv.per )aftewerkenen burgersmeertebetrekkenbijhetbestuurvandegemeente. DoorhetperiodiekorganiserenvanPollskunnenburgershunmeninggevenover uiteenlopendezakenendaarmeehetbestuurenraadadviserenenbeïnvloeden. Doorhetaansluitenbijplatformsalswww.participatiekaart.nlkunnenmaatschappelijke initiatievenwordenbevorderd. Wijwilleneengemeentedieduidelijkcommuniceert,snelreageert,dieiedereengelijk behandeltendieprobeertmeetedenkenmetdeburger/ondernemer. 14

15 8. OuderenenZorgeconomie WewordeninNederlandgemiddeldouderdanvoorheen.Nederlandvergrijst. EnWoensdrechtvergrijstnoghardermee,ondermeerdoorhetwegtrekkenvanonzejongeren. D66Zuidwesthoekzietvergrijzingnietalseenprobleem,maarjuistalseenkans.Eenkansomde lokaleeconomieenleefbaarheideenimpulstegevendooronsteprofilerenalszorggemeente. EengemeentewaarouderenwelkomzijnenwaarbedrijvengerichtopzorgzichlogischerwijsvesE tigen.hetbevorderenenmotiverenvanzorgaanbieders,zoalszorgboerderijeninonzegemeente pastbinnendetaakstellingvanuitdeparticipatiewetensluitaanbijdeprincipesvanmaatschape pelijkverantwoordondernemen,waard66zuidwesthoekeengrootvoorstandervanis. D66ZuidwesthoekwildatdemogelijkhedenvanzorgeconomieendekoppelingtussenzorgecoE nomieentoerismedekomendejarennaderwordenonderzocht. WehebbenindegemeenteWoensdrechtallesinhuisomdievisiewaartekunnenmaken: dewilom(kleinschalige)zorgcentratebouwen. goedgesitueerdeplekkenomdiezorgcentratebouwen. voldoendemensendienuineenuitkeringse/reintegratietrajectzittenomenkelenomte scholentotverzorgenden. hetzuidwestcollegeinossendrechtvoorzietreedsineenuitstekendezorg(voor)opleiding. debevolkingvanwoensdrechtbeschiktovereengoedezorgmentaliteitmetveel mantelzorgers.menwilvaderofmoederofanderedierbarennoggraaghelpenenbijstaan inhunlaatstejaren. D66ZuidwesthoekstreeftindedorpskernennaarkleinschaligewoonzorgvoorzieningenvoorouE deren,waaronderouderenmetdementie.opeenaantalplaatsenkunnenmogelijkookvoorziee ningenvoormensenmeteenverstandelijke,zintuiglijkeofpsychiatrischehandicapwordengereae liseerd. D66ZuidwesthoekzietookmogelijkhedeninhetbouwenvanappartementenindiverseprijsklasE senzodatervoorelkebeursietsvalttevinden,zowelindehuurealsdekoopsector.ouderenvan buitendegemeentemogen'onze'bejaardenworden.wenemenhenopalsdorpsgenoten.zijop hunbeurtdragenhunsteentjebijaanhetsaamhorigheidsgevoelenhoudentevensonzebouwsece torenmiddenstandinstand. Vanzelfsprekendwillenwijerookzijnvooronzejongeren.Wijpleitendaaromvooreenonderzoek naardewensenenbehoeftenvanonzejongerenomhentekunnenbehoudeninonzegemeente. 15

16 9. Natuur,duurzaamheidencultureelerfgoed Natuurenduurzaamheid Woensdrecht,,de,groene,gemeente,op,De,Brabantse,Wal.,, DeBrabantseWalbegintsteedsmeereenbegripteworden., BeeldbepalendvanuitZeelandligthetdorpWoensdrechtermooibijaandevoetvandeBrabantse Wal. Maarookdediversebelangrijke(natuur/cultuurhistorische)monumenteninonzegemeente,bijE voorbeeldlandgoedmattemburgh,deonlangsherontdektepiramidevanossendrecht,hetprache tigemoretusbosinputte,deomgevingvanhetoudekloosterinhuijbergenmetdeprachtige broedertuinenniettevergetengrensparkdezoom KalmthoutseHeide,hetgrensoverschrijE dendenatuurgebiedopdegrenstussennederlandenbelgiëzijndemoeitewaard., Onzeregioisrijkaannatuur.Datiseenwaardevolbezit.Indeeersteplaatsvormtdiedebasis vooreengezondeenaantrekkelijkewoonomgeving.maaroplager(gemeentelijk)niveauiszijook degrondslagvoorgezondheidenwelzijnvooronsenonzekindereneneenvoorwaardevoortoee ristischeactiviteiten. D66Zuidwesthoekisvanmeningdat: degemeentehaarbeleidmoetrichtenopinstandhoudingvanhaaruniekenatuurwaarden. Woensdrechtheefteen landschapvanallure,ofdatnutotuitingkomtinsubsidiesof niet.datmoetzoblijven de gemeente lichtvervuiling moet voorkomen door haar openbare verlichting te beperken tot het niveau dat beslist noodzakelijk is om mens (en dier) een goed bewoonbareomgevingtebieden. degemeentesterkebondgenotenmoetwervenenbehouden,omeengezonden evenwichtignatuureenmilieubeleidtekunnenvoeren. de gemeente bij beslissingen over investeringen en bestemmingen grote nadruk dient te leggen op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De gemeente Woensdrechtheefthierinzelfeenvoorbeeldfunctie. 16

17 erpermanenteaandachtmoetzijnvoordewoensdrechtseluchtkwaliteit.overde meetresultatenmoetperiodiekgecommuniceerdwordennaaronzeinwoners.dit iseenzorgpuntdat,geletoponzeligging onderderookvanantwerpen,veelte weinigaandachtkrijgt. de geluidsnormen binnen de perken moeten blijven. Met name noemen we hier deontwikkelingenvanaviolandawoensdrechtenhetantwerpshavengebied. de gemeente haar natuurgebieden moet versterken en ontsluiten om grotere aantrekkingskrachttekrijgenvoordebezoekerdierustenruimtezoekt. degemeentehogeprioriteitmoetgevenaanhandhavingvanweteenregelgeving op het gebied van openbare ruimte/natuur om daadwerkelijk een groene gemeenteopdebrabantsewalteblijven. Wijwillenenkunnenindustrienietlatenverdwijnen,wekunnenhetwelgedeeltelijkcaE mouflerendoorhetaanplantenvanbosstroken.ookkunnendiefunctionerenalsdemper voor industrielawaai. Deze stroken kunnen eveneens dienen als herdenkingplaats, waar nabestaandeneenspecialeboomkunnenplantenofdeasvaneendierbareverstrooien. Depoldersdienenopenteblijven. D66Zuidwesthoekvindthetbelangrijkomkinderentebetrekkenbijnatuur.WijzijndaaromvoorE standervanhetopnieuwinvoerenvandejaarlijkseboomplantdag,insamenwerkingmetdiverse instantieszoalshetbasisonderwijs,namiro,ivn,staatbosbeheer,natuurmonumenten,evides, DeltawaterenBrabantsLandschap. Cultureelerfgoed In2013iseencultuurhistoriekaartvoordegemeenteWoensdrechtgemaakt,dieeenuitgebreide inventarisatiebiedtvanonzecultuurhistorischerijkdom.wijbeschikkendaarmeeovereenprima overzichtvandegebouwenenlandschapselementendiebijzonderewaardehebben.degemeente isdeaangewezeninstantieomtezorgendatderijkdombinnendedorpskernennietverlorengaat. D66Zuidwesthoekheefthieroverdevolgendestandpunten: Aan de hand van de onlangs gereed gekomen cultuurhistoriekaart, moet spoedig beleid worden geformuleerd om te voorkomen dat ons cultuurhistorisch erfgoed verwaarloosdwordtenverlorengaat. Degemeentemoetinsamenwerkingmetmonumenteigenarenzoekennaarmogelijkheden om de monumentale waarde van gebouwen te behouden zonder dat de eigenaar daar teveel last van heeft. De tijd staat niet stil en behoeften veranderen. Met de nodige creativiteit blijkt het vaak mogelijk om voor een bestaand, waardevol gebouw nieuwe gebruiksmogelijkheden te vinden, waarbij toch de historisch waardevolle kenmerken behoudenblijven.inonzegemeentezijndekerkvanwoensdrecht,demolenjohannain 17

18 HuijbergenenhetkazernecomplexinOssendrechtdaarsprekendevoorbeeldenvan.Enop hetsnijvlakvannatuurencultuuriserdannogdeboudewijngroeve. De gemeente moet actief meewerken aan het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en landschapselementen die hun functie dreigen te verliezen,ondermeerdoorherbestemmingmogelijktemaken. Niet alleen in landschap en bebouwing, maar ook in openbare en particuliere collecties wordt de cultuurhistorie bewaard. De heemkundeverenigingen in de gemeente spelen daarin een duidelijke rol. D66 Zuidwesthoek is van mening dat het belangrijk is dat de cultuurhistoriebehoudenblijft. RecreatieenToerisme Een groene gemeente met een rijke cultuur dat moet een aantrekkelijke bestemming zijnvoormensendierustenontspanningzoeken. D66 Zuidwesthoek wil de reeds jaren geleden ingezette samenwerking op de Brabantse Wal ter stimuleringvanrecreatieentoerismeonverminderdvoortzetten.maarletwel;ookhiergeldtde insteekdatdegemeentestimuleertenpartijenbijelkaarbrengt. De rol van Het Streekhuis gaat ook veranderen, naast bijdragen van de aangesloten gemeenten wordt er een verdienmodel uitgewerkt. De rol van VVV Brabantse Wal als uithangbord naar en voor bezoekers blijft van groot belang. Nieuwe initiatieven zoals meer faciliteiten voor campere toeristen,luxecampingsoflogerenmetmaneenepaardhebbenonzewarmebelangstelling. 18

19 10. Veiligheid DechemischeindustrievanhetAntwerpsehavengebiedbegintoploopEengehoorafstandvande gemeentegrens.datiseengegeven,maarhetmagnietbetekenendatwijzijnovergeleverdaande willekeurvanonzebelgischeburen,ookalzijndiegelukkigwélvangoedewil.ondanksdatwe constructiefingesprekzijn,ervarenwedatdeindustriëleactiviteitentoenemen. Erisonderzoekgedaannaarderisico sendefeitelijkehinderdieonzeindustriëlebureninde kernenvandegemeentewoensdrechtveroorzaken.dieblijktgelukkigmeetevallen,maarde gemeentemoetzekerdevingeraandepolshoudenenhetgesprekmetbelgischegemeentenen bedrijven(ondermeerinhetbenegoeoverleg)endeandereorganisatiesdiezichdaarmeebezig houden,blijvenvoeren. De gemeente moet zich blijven profileren als een volwaardig gesprekse en onderhandelingspartner in het Antwerps havene en bedrijvengebied, maar ook met de kerncentralesvandoelenvanborsele,vliegbasiswoensdrechtenhet(chemisch)transport perspoorenoverhetscheldeerijnkanaal. Degemeentemoetactiefblijvenparticipereninregionaalverbandrondom crisiscommunicatieenrampenbestrijding. D66Zuidwesthoekvanmeningdatdeinzetvanpolitie,brandweerenambulanceruim binnenalledaarvoorgeldendelandelijkenormenplaatsmoetvinden.degemeentemoet hieroverpermanentingesprekblijven. D66Zuidwesthoekisuiteraardeengrootvoorstandervandebuurtpreventieteamsenziet dieteamsgraaginalledorpskernengecontinueerd. 19

20 20

21 Onzekandidaten: GraagstellenwijdemensenaanuvoordienamensD66Zuidwesthoekdepartijgaan vertegenwoordigenenzichhardgaanmakenvoordeuitvoeringvanditverkiezingsprogramma. 21

22 1. KoenSuijkerbuijk Najarendelokalepolitiekvannabijheidtehebbengevolgd,vondKoen(33)hetin2013tijdom zichbijd66aantesluiten.koenheefteenbestuurskundigeenfinanciëleachtergrond.hijis werkzaamalsdeeltijdondernemerenalscoördinatorbijeennaburigegemeente.zijn aandachtsgebiedenzijnruimte,economie,bestuur,veiligheidenleefbaarheid.koenwoontal sindszijnjeugdindegemeentewoensdrecht.eerstbijzijnoudersinhetdorpwoensdrechtennu metzijnvrouwendriejongekindereninhoogerheide. 2. RichardMusters Richardis40jaaroudengeborenengetogeninonzegemeente.HijheeftinBredaeenHEAO accountancyopleidinggevolgdeniswerkzaamalsfinancialcontrollerbijeendierenkliniekin Breda. Reedsin1997ishijbegonnenindelokalepolitiekalsburgerlidensinds2002ishijraadslid.Als specialiteitheefthijfinanciënensamenlevingszaken.daarnaastishijnogmaatschappelijkactief alspenningmeesterbinnenhetcocwestbrabantwest&tholen. 22

23 3. PeterWittenbols ToenPeter(55)nogwerkzaamwasindedeurwaarderswereldheefthijmeermaalsdezelfkantvan desamenlevinggezien.deervaringendiehijdaarmeeheeftopgedaanwilhijgebruikenomte werkenaaneennógeerlijkerenrechtvaardigersociaalbeleidinonzegemeente.metnamehet helewmovraagstukheeftzijnwarmeinteresse,maarookmensendietussendewalenhetschip dreigentekomenkunnenopzijnwarmesympathierekenen. 4. ThierrydeHeer Thierryis23jaarjong,deeltijdstudentBestuurskundeenOverheidsmanagement(AvansDen Bosch),daarnaastishijwerkzaamalsteamleiderbijAlbertHeijnDoelstraatteHoogerheide.Sinds 1995ishijlidvanScoutingHoogerheide,sinds2008actiefalsleiderscoutsjongens,sinds2011 bestuurslid. Naaststudie,werkenpolitiekisThierryeenfanatiekhardloper,fietserenbackpacker. 23

24 Thierryheeftalspersoonlijkeambitiedeafstandvandepolitiektotdeinwonersverkleinenenin hetbijzonderwilhijdebelangenvanjongerenvertegenwoordigeninderaad. 5. LeodenHeijer Leo(59)isaleenheellangentrouwlidvanonzefractie.ZekermaghijhetgroeneensocialegeE zichtervanwordengenoemd. Alsdocentbasisschool,jareninHoogerheide,daarnainHalsteren,volgthijdeonderwijssectorop devoet. ZekerzobekendisdezeWoensdrechtenaaralsmilieuman.Hijisvaaktevindenindewaardevolle natuurgebiedeninenrondomonzegemeente.ookalskostervandeprotestantekerkgemeene schapenactieflidvandeplaatselijkeehboheefthijzijnsporenruimschootsverdiend. 6. AdGroffen Ad(54)isgeborenengetogeninHoogerheide.Tijdenszijnbaanalsgemeentebode(15jaar)ishij zichmeerenmeergaaninteresserenvoordelokalepolitiek,waarbijzijnvoorkeuruitisgegaan naard66zuidwesthoekalseenkleinelokalepartijdiezichnietzomaarlaatbeïnvloedendoorde machtvandecoalitie.kritischeneerlijk,datisookadzijnideaalvoorhetgoedbedrijvenvanpolie tiek. 24

25 Adisvanmeningdatjebetermeekuntdoen,danaandezijlijnroepenhoehetmoetofhoehet beterkan.naastzijninzetvoord66zuidwesthoekisadactiefalsvrijwilligerbijdiversestichtingen enverenigingeninonzegemeente. 7. ElciliaKleinschmidt;Guy Elciliais65jaaroud,geboreninCuraçaoopdeNederlandseAntillen.Nademiddelbareschoolis zehaarstudieinnederlandkomenvoltooien.behalvedecytologische/histologischeopleiding heeftzijookeeninternationaaldiplomabehaaldaandeinternationalacademyofcytologyinde VerenigdeStaten. Alscytologischanalistiszijgedurende45jaarbijverschillendeinstellingenvoorkankeronderzoek werkzaamgeweest,zoalsinrotterdam,denhaag,leidenendelft. InmiddelswoontElciliaalgeruimetijdindeGemeenteWoensdrecht.Zijhooptmethaarinzeteen positievebijdragetekunnenleverenindelokalepolitiek,metnamevoorwatbetreftleefbaarheid, veiligheideneeneerlijkensociaalbeleid. Onzeanderekandidatenzijn: 8. NiekvanEssen 9. FlorisvanLoon 10. CeesDaleboudt 11. DenyvanNijnatten 12. GerhardHorstink 13. BertMeijerDrees 14. FrankMiddelhoek 15. EstherSlootweg 16. RuudDannenburg 17. Estherin tveen 25

26 18. AndréLuisterburg Nadereinformatie Hierbovenhebbenweeenaantalzakenweergegevendiewedekomendejarenwillenaanpakken enveranderen.mochtunogvragenhebbenofmochtuonsstandpuntwillenwetenovereen onderwerpdatweniethebbenbehandeld,aarzeldannietenneemcontactmetonsop.ditkan persoonlijkcontactopmeteenvanonzefractieleden. Uiteraardzijnwijooktevindenviasocialmedia,zoalsFacebookenTwitter. 26

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 september 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER 2017 Nota Cultuurhistorie Doetinchem 2017 Te besluiten om: 1. De nota Continuïteit in Karakter Cultuurhistorie Doetinchem vast te stellen.

Nadere informatie

Convenant. Arnhem Noord

Convenant. Arnhem Noord Convenant Arnhem Noord 2 juli 2004 Ondergetekenden: Burgers Zoo B.V., vertegenwoordigd door de heer drs. A.P.J.M. van Hooff, in de functie van directeur, Nederlands Openluchtmuseum (NOM), vertegenwoordigd

Nadere informatie

De transitie van stad en platteland Een nieuwe koers

De transitie van stad en platteland Een nieuwe koers De transitie van stad en platteland Een nieuwe koers Provinciale Staten hebben een nieuwe koers voor het landelijk gebied en de relatie met de steden vastgesteld. Deze is te vinden op www.brabant.nl/ buitengebied.

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe. Aan de Raad Made, 08-05-2007 Raadsvergadering: 21-06-2007 Nummer raadsnota: 20 Onderwerp: verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te

Nadere informatie

NATUUR EN MENSEN SAMEN VERDER

NATUUR EN MENSEN SAMEN VERDER NATUUR EN MENSEN SAMEN VERDER LANDGRAAF Grenzeloos samenwerken Bosbeheer Landgraaf wil samenwerken en een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Natuurplein De Baronie 1

Natuurplein De Baronie 1 Natuurplein De Baronie 1 1. Inleiding: De natuurverenigingen in de regio Breda werken al langere tijd samen. In 2014 is een studiegroep Samenwerking opgericht die in de rapportage van eind oktober 2015

Nadere informatie

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Algemene uitgangspunten Groene energie Groene energie en ruimtelijke kwaliteit Het opwekken van groene energie

Nadere informatie

2 7 JUL 2006. Assen, juli 2006. L.s.,

2 7 JUL 2006. Assen, juli 2006. L.s., Assen, juli 2006 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJ*: 5.EL Reg.nr. ^ 1 - Dat. ontv.: Routing 2 7 JUL 2006 / x -* a.d. BijL: L.s., Hierbij bieden wij U de notitie "Zuinig op Drenthe" aan. Deze notitie gaat over

Nadere informatie

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14 Ordito b.v. Postbus 94 5126 ZH Gilze E info@ordito.nl T 0161 801 022 I www.ordito.nl KVK 54 811 554 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie

"Nota Paardenbakkenbeleid Woudrichem"

Nota Paardenbakkenbeleid Woudrichem "Nota Paardenbakkenbeleid Woudrichem" Woudrichem, juni 2007 Inleiding Door de afnemende agrarische functie komen er steeds meer boerderijen en weidegrond beschikbaar voor particulieren. Het aantal mensen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 en volgende jaren

Beleidsplan 2015 en volgende jaren Beleidsplan 2015 en volgende jaren A. Inleiding De Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen is medio 2012 opgericht. Doelstelling van de stichting is het bij een groter publiek onder de aandacht brengen

Nadere informatie

Bijlage 2 Uitwerking uitbreidingsmogelijkheden Rooye Hoefsedijk 38 in Gemert

Bijlage 2 Uitwerking uitbreidingsmogelijkheden Rooye Hoefsedijk 38 in Gemert Bijlage 2 Uitwerking uitbreidingsmogelijkheden Rooye Hoefsedijk 38 in Gemert Bestemmingsplan: Oud bestemmingsplan: Gemert-Bakel Buitengebied 2006 Bouwblok: Agrarisch bedrijf, met de aanduiding Intensieve

Nadere informatie

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan

Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan Toelichting bij de matrix erfgoed waarden borgen in het bestemmingsplan In de matrix zijn enkele voorbeelden van cultuurhistorische waarden opgenomen. Per waarde is aangegeven welke onderdelen van het

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Aan alle politieke partijen in de provincie Noord-Holland

Aan alle politieke partijen in de provincie Noord-Holland Aan alle politieke partijen in de provincie Noord-Holland Open brief: De campagne Red de Stolp leidt tot meer aandacht voor behoud van stolpen. Amsterdam, 26 juni 2018 De stolpboerderij hoort onlosmakelijk

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Nieuwbouw woning in buitengebied/beschermd dorpsgezicht Eursinge te Havelte.

Nieuwbouw woning in buitengebied/beschermd dorpsgezicht Eursinge te Havelte. Nieuwbouw woning in buitengebied/beschermd dorpsgezicht Eursinge te Havelte. De kernkwaliteiten cultuurhistorie en landschap. Het in oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan Eursingerlaan 5A is qua inhoud

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Subsidieverordening waardevolle panden gemeente Veere 2017

Subsidieverordening waardevolle panden gemeente Veere 2017 CVDR Officiële uitgave van Veere. Nr. CVDR608084_1 21 februari 2018 Subsidieverordening waardevolle panden gemeente Veere 2017 De raad van de gemeente Veere; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet Gelet

Nadere informatie

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017)

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Inleiding Het Rijk en TenneT zijn voornemens om de Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving

Bijlandse Waard. Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Bijlandse Waard Herinrichting voor veiligheid, natuur en beleving Mogelijkheden voor recreatie Het centrale deel van de Bijlandse Waard wordt een stil gebied om flora en fauna te beschermen. De randen

Nadere informatie

Rucphen. Introductie. Gemeente Rucphen (bron: wattedoenin.nl)

Rucphen. Introductie. Gemeente Rucphen (bron: wattedoenin.nl) Rucphen Rucphen Introductie Rucphen maakt deel uit van de gelijknamige gemeente in het westen van Noord-Brabant, tegen de grens met België aan. De gemeente bestaat uit een driehoek van drie bij elkaar

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

12 landschapsaspecten

12 landschapsaspecten 12 landschapsaspecten Voor de analyse van een landschap zijn onderstaande aspecten van belang. Ze geven een nadere invulling aan de kernkwaliteiten. 12 landschapsaspecten... 1 1. Opbouw landschap... 1

Nadere informatie

Landschap en biodiversiteit

Landschap en biodiversiteit Landschap en biodiversiteit Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie

Nadere informatie

Informatie dag nieuw agrarisch bedrijf Noordkamp

Informatie dag nieuw agrarisch bedrijf Noordkamp Informatie dag nieuw agrarisch bedrijf Noordkamp 8 september 2012 0 Presentatie 1. Kort historisch terugblik 2. Bestemmingsplan 3. Nieuw agrarisch bedrijf Noordkamp Pacht / erfpacht Bouwblok Gronden Vergunningen

Nadere informatie

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht)

TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) TE KOOP Bosperceel Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Vraagprijs : 53.000,- k.k. (vrij van 6% overdrachtsbelasting en WOZ) Perceel : ruim 2 hectare (21.144 m 2 ) Voor nadere inlichtingen: Ir. L.J.A.M.

Nadere informatie

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen.

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen. Jaarverslag 2014 Algemeen De stichting is opgericht op 1 augustus 2012. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: - de heer mr. drs. S.E. van Tuyll van Serooskerken (voorzitter) - mevrouw mr. J.D.M.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Streekfonds Het Groene Woud Intern

Jaarverslag 2016 Stichting Streekfonds Het Groene Woud Intern Jaarverslag 2016 Stichting Streekfonds Het Groene Woud Intern Inhoudsopgave 1. Organisatie 2. Financiële bijdragen aan Streekfonds 2.1 Bijdragen aan Streekfonds 2.2 Bijdragen aan Deltaplan voor het Landschap

Nadere informatie

Datum: aanvulling MER HAGRICO VOF, Hapert

Datum: aanvulling MER HAGRICO VOF, Hapert DLV Bouw, Milieu en Techniek BV ))LY AANVULLING MI LI EU-EFFECT -RAPPORTAGE VLEESVARKENSHOUDERIJ HAGRICO VOF (nr.1854) t&'s'-ki9 Initiatiefnemer: Naam : Hagrico VOF Adres : Ganzestraat 40 Woonplaats :

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie

Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie Wat verwacht je van de omgevingsvisie? Biedt een omgevingsvisie kansen? Jan van Susante Voorzitter Heemschut Limburg alles van waarde is weerloos (Lucebert)

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Archeologie West-Friesland Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 6. Archeologie West-Friesland Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document Archeologisch Advies Plangebied Bestemmingsplan t Zand Noord, t Zand, gemeente Schagen Adviesnummer 17153 Opsteller(s) C.M. Soonius (regio archeoloog) Datum 30-08-2017 Advies Vrijgeven fase 1

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CULTUURHISTORIE EN PLATTELANDSVERNIEUWING TERWOLDSE BANDIJK

BELEIDSREGEL CULTUURHISTORIE EN PLATTELANDSVERNIEUWING TERWOLDSE BANDIJK Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, overwegende dat het gewenst is beleidsregels voor subsidiëring van activiteiten in het kader van het Pilotproject Terwoldse Bandijk vast te stellen; gelet

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing Opgesteld door: Provincie Noord-Brabant 19-05-2016 S.M.Verhaart- Menken Versie: 3_19-05-2016 Inhoud

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

Bijlage 1. Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte

Bijlage 1. Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte Bijlage 1 Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens Verordening Ruimte, fase 2 In onderstaande tabel geeft de gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent

Toekomstvisie: Fort Beneden Lent Toekomstvisie: Fort Beneden Lent 2016-2021 Stichting Fort Beneden Lent De aankomende veranderingen in het Hof van Holland zullen van grote invloed zijn op de toekomst van het Fort Beneden Lent. Wij vinden

Nadere informatie

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30

Rhenen binnenstad. Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 Rhenen binnenstad Een wederopbouwgebied van nationaal belang 04 / 30 In de verdeling van de [ ] architecten werd in theorie het uiterste gedaan om te zorgen dat het straatbeeld, in overeenstemming met

Nadere informatie

Onderwerp: Aanwijzing voormalig synagogegebouwtje als gemeentelijk monument.

Onderwerp: Aanwijzing voormalig synagogegebouwtje als gemeentelijk monument. Vergadering: 11 december 2007 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar Tinka Wuite, 0595-447714 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tinka Wuite) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanwijzing

Nadere informatie

dorpspaspoort Beneden-Leeuwen deel B van Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal

dorpspaspoort Beneden-Leeuwen deel B van Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal dorpspaspoort Beneden-Leeuwen deel B van Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Colofon Titel: Dorpspaspoort Beneden-Leeuwen Deel B van Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Projectnummer: 150371 Datum:

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom. Ankum

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom. Ankum Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Ankum Waardevolle bomen in: Ankum Solitairen Vossersteeg 14 Eik (5) Singel: Vossersteeg 64 Erven: Vossersteeg 68 Vossersteeg

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen)

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen) Provinciale Commissie Groningen Secretariaat: Haddingestraat 24 9711 KD GRONINGEN e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com (per e-mail verzonden) Groningen, 30 mei 2016 Aan de Colleges van Burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Appelschuur. Wonen in de historische moestuin van Middachten. Brochure Appelschuur Wonen in de historische moestuin van Middachten 9 mei van 12

Appelschuur. Wonen in de historische moestuin van Middachten. Brochure Appelschuur Wonen in de historische moestuin van Middachten 9 mei van 12 Appelschuur Wonen in de historische moestuin van Middachten Brochure Appelschuur Wonen in de historische moestuin van Middachten 9 mei 2016 1 van 12 Uitgi%e op basis van erfpacht met a4ankelijk recht van

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Burgh

Stichting Vrienden van Burgh Beleidsplan 2016-2020 van de Stichting Vrienden van Burgh te Schouwen Duiveland. 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Vrienden van Burgh De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Speerpunten / doelen Behaalde resultaten Overzicht financiele en materiele sponsors

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Speerpunten / doelen Behaalde resultaten Overzicht financiele en materiele sponsors Jaarverslag 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Speerpunten / doelen 2016 4 Behaalde resultaten 2006-2015 5 Overzicht financiele en materiele sponsors 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Geef de natuur een toekomst

Geef de natuur een toekomst Nalaten Een bijzondere manier om natuur te steunen Geef de natuur een toekomst Nalaten aan het Zuid-Hollands Landschap Natuur en cultuurhistorie in Zuid-Holland duurzaam veilig stellen We zetten ons in

Nadere informatie

Beoordeling van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Hulsberg

Beoordeling van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Hulsberg Beoordeling van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Hulsberg Het ontwerpbestemmingsplan Hulsberg heeft vanaf donderdag 3 september tot 15 oktober 2009 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C EMMEN Waardevolle bomen in: Emmen Solitairen Poppenallee 13 Kastanjes (4) Poppenallee 32 Linde (1), Knotlinden (3) Singel:

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Karakteristieke woonboerderij in historische omgeving. Hartelweg 24 te Breda

TE KOOP AANGEBODEN. Karakteristieke woonboerderij in historische omgeving. Hartelweg 24 te Breda TE KOOP AANGEBODEN Karakteristieke woonboerderij in historische omgeving Hartelweg 24 te Breda Op een unieke locatie aan de rand van Breda gelegen woonboerderij met ruime gebruiksmogelijkheden op een perceel

Nadere informatie

Een nieuwe toekomst voor Wallaardt Sacré

Een nieuwe toekomst voor Wallaardt Sacré concept WS20140731 Een nieuwe toekomst voor Wallaardt Sacré Naar een duurzaam park, met ruimbaan voor natuur en behoud van militair erfgoed Ø Aanleiding; bewonersinitiatief Het terrein Wallaardt Sacré

Nadere informatie

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde plek langs de Dommel, is Boxtel ontstaan. De eerste vermelding van Boxtel

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN

BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN Zaaknummer *190812* BESTEMMINGSPLAN WESTELIJK BUITENGEBIED, PARTIËLE HERZIENING NIJKERKERSTRAAT 35 - BIJZONDERE PARTICULIERE BEGRAAFPLAATS LANDGOED BIJSTEIN VASTGESTELD TOELICHTING Inleiding In 2007 heeft

Nadere informatie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie 'Uitnodigend Oirschot' - Natuur / landschap: ontwikkeling en beleving - Vrijetijdseconomie - Erfgoed(beleving) - Burgerparticipatie - Versterking

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Noordoevers Zwijndrecht. Rustig wonen in het park aan de rand van een uniek getijdengebied

Noordoevers Zwijndrecht. Rustig wonen in het park aan de rand van een uniek getijdengebied Noordoevers Zwijndrecht Rustig wonen in het park aan de rand van een uniek getijdengebied Wonen aan de rand van een uniek getijdengebied Wilt u eigentijds wonen in het park aan de rand van een uniek getijdengebied?

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Staat van Wijzigingen bestemmingsplan

Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 1 Afdeling Ruimte 7 maart 2012 1 Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld,

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Cultuurhistorische. Titel Cultuurhistorische waardenkaart Ondertitel

Cultuurhistorische. Titel Cultuurhistorische waardenkaart Ondertitel De Nijverheid op de stadswallen van Ravenstein is één van de vele nog draaiende windmolens in Brabant. De open molenbiotoop, van belang voor de windvang en het aanzicht van de molen, staat als zichtrelatie

Nadere informatie

Landgoed Jachtslot de Mookerheide

Landgoed Jachtslot de Mookerheide Landgoed Jachtslot de Mookerheide Ontwikkeling en herstel We leven in een prachtig land met unieke landschappen, rijk aan natuur en monumenten. Als grootste particuliere beschermer van dit erfgoed in Nederland

Nadere informatie

infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie

infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie infobulletin KEERSOPDAL over tracéalternatieven, kwaliteiten van het dal, de bedreiging hiervan, verwachtingen van burgers en de rol van de provincie 1 INFOBULLETIN Stand van zaken De werkgroep Nieuwe

Nadere informatie

Hartelweg 24 te Breda

Hartelweg 24 te Breda Ir. C.C.F. Mureau Scheerbiesstraat 6 4845 PL Wagenberg Tel. 0162-681140 Fax 0162-680174 Mob. 06-28560778 Mureau Advies Karakteristieke woonboerderij in historische omgeving Hartelweg 24 te Breda Op een

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie Belcrum Liniekwartier Faam Braakliggend terrein Station Breda Wanneer reizigers met de trein door Breda trekken, worden verschillende indrukken van de stad opgedaan. Eén van die indrukken zijn de braakliggende

Nadere informatie

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ambities Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Historische kwaliteit behouden, benutten, versterken en verduurzamen voor

Nadere informatie

Verbindend erfgoed, een Erfgoedvisie en uitvoeringsagenda voor de gemeente Katwijk. CONCEPT Verspreid ter bespreking op participatieavond 6 juni 2017

Verbindend erfgoed, een Erfgoedvisie en uitvoeringsagenda voor de gemeente Katwijk. CONCEPT Verspreid ter bespreking op participatieavond 6 juni 2017 Verbindend erfgoed, een Erfgoedvisie en uitvoeringsagenda voor de gemeente Katwijk. CONCEPT Verspreid ter bespreking op participatieavond 6 juni 2017 Inhoud Uniek karakter benutten Het erfgoed van Katwijk

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014 Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 0677.009386.00 datum: 21 mei 2014 referte: Ing. Jos van Jole 1 Inhoud Inleiding 3 Analyse 4 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwoord) ( De(diabeteszorg(in(Nederland(begeeft(zich(op(hoog(niveau.(In(internationaal(verband(wordt(ons(land( alom(geprezen(om(de(toewijding(die(aan(de(dag(wordt(gelegd(om(het(leven(voor(mensen(met(

Nadere informatie

Omgevingsvisie De Fryske Marren Grote kernen 16 oktober 2017 Locatie Lemmer

Omgevingsvisie De Fryske Marren Grote kernen 16 oktober 2017 Locatie Lemmer Omgevingsvisie De Fryske Marren Grote kernen 16 oktober 2017 Locatie Lemmer AGENDA 1. Stand van zaken omgevingsvisie 2. Wat is er ingebracht vanuit de samenleving? a. Terugkoppeling waarden uitwerking

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer CONCEPT *CONCEPT* onderwerp Subsidie pilot Streekeigen pad van Stichting Landschapsbeheer Zeeland voorgesteld besluit Subsidie

Nadere informatie

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. De kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie. De kernen Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn in de 19 e eeuw ontstaan en

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Amsterdam een stad met een rijke cultuurhistorie. Bijdrage in de restauratiefinanciering

Amsterdam een stad met een rijke cultuurhistorie. Bijdrage in de restauratiefinanciering De gemeente Amsterdam biedt vanaf 15 november 2009 eigenaren de mogelijkheid gebruik te maken van een aantrekkelijke financiering van restauraties van gemeentelijke monumenten. Informatie over deze voordelige

Nadere informatie

Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel

Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel Verkoop bij inschrijving in opdracht van het Groen Ontwikkelfonds

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel

Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave : Initiatief Toelichting provinciaal beleid Toelichting gemeentelijk beleid Pagina 2 van 6 Initiatief

Nadere informatie

RICHTLIJNEN MONUMENTEN EN ISOLERENDE BEGLAZING

RICHTLIJNEN MONUMENTEN EN ISOLERENDE BEGLAZING RICHTLIJNEN MONUMENTEN EN ISOLERENDE BEGLAZING 1 U wilt graag isolerende beglazing plaatsen in een monument. Waar moet u dan rekening mee houden? In deze folder leest u er meer over. De detaillering van

Nadere informatie

In de Structuurvisie 2040 is over cultuurhistorie het volgende opgenomen.

In de Structuurvisie 2040 is over cultuurhistorie het volgende opgenomen. Pagina 1/5 litftkr-ilitjértfrifaituntifirrtiirridtire [., 0 MIX i Papier FSC PSC. C013230 DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR

Nadere informatie