De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om 18.30 uur."

Transcriptie

1 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 4 OKTOBER Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter; Freddy De Vilder, burgemeester; Kristof Stevelinck, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe en Jan De Beule, schepenen; Frank Bruggeman, Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven De Vuyst, Veerle Roegies, Rita Verspreet, Linda Vereecke, Johan De Jonghe en Jan Persoon, raadsleden; Christine Coone, plaatsvervangend gemeentesecretaris PUNT I OPENBARE ZITTING De heer Martin Acke, schepen-voorzitter, opent de vergadering om uur. 1. GOEDKEURING NOTULEN GEMEENTERAAD D.D. 5 SEPTEMBER 2013 De heer Luc Van Waesberghe (sp.a) merkt op dat hij in de ontwerpnotulen onder punt 4 en punt 7 in de besluitvorming bij de stemming werd opgenomen niettegenstaande dat hij samen met de burgemeester Freddy De Vilder en gemeenteraadslid Claudio Rizzo niet aanwezig was. Dit zal worden aangepast in de notulen. De notulen van de gemeenteraad van 5 september 2013 worden goedgekeurd met algemene stemmen. 2. VERHINDERING VAN SCHEPEN DE BEULE DE RAAD: Gelet op de benoeming en eedaflegging van de schepenen in zitting van 2 januari 2013; Gelet op de schriftelijke melding (25 september 2013) van de heer Jan De Beule, 5 de schepen, dat hij verhinderd is in de uitoefening van zijn mandaat als schepen en dit vanaf 7 oktober 2013 tot en met 8 november BESLUIT: Artikel 1: - Neemt akte van de verhindering van de heer Jan De Beule in de uitoefening van zijn schepenmandaat en dit voor een periode van een maand (maximum tot en met 8 november 2013). Artikel 2: - In toepassing van artikel 50 2 van het gemeentedecreet wordt beslist (met 17 ja-stemmen (Martin Acke, Freddy De Vilder, Kristof Stevelinck, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule, Frank Bruggeman, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Veerle Roegies, Linda Vereecke, Johan De Jonghe en Jan Persoon) bij 6 onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Rita Verspreet)) de heer Jan De Beule te vervangen door het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit. Artikel 3: - Gezien de heer Martin Acke hiervoor in aanmerking komt en hij op heden reeds werd benoemd als eerste schepen, komt de vervanging toe aan het gemeenteraadslid met de tweede meeste anciënniteit, zijnde de heer Frank Bruggeman. Artikel 4: - Kennis te nemen van de aflegging van de bij artikel 7 3 van het gemeentedecreet bepaalde eed (Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen) door de heer Frank Bruggeman in handen van de burgemeester de heer Freddy De Vilder, waarna de heer Frank Bruggeman in zijn mandaat is aangesteld.

2 3. IDM - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 18 DECEMBER 2013 AGENDA/MANDATERING DE RAAD: Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen met een aangetekend schrijven van 29 augustus 2013 aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 18 december 2013; Gelet op de agenda van deze vergadering bestaande uit: - Statutenwijziging; - De beleidsnota 2014; - De begroting 2014 bestaande uit: de toelichting de exploitatierekening 2014 met verdeling per vennoot de detailrekening van de verschillende uitgaven de detailrekening van de opbrengsten het investeringsplan. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, o.a. wijziging van artikel 44 waardoor de benoeming van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering niet telkens dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 april 2013 waarbij mevrouw Marleen Maenhout, schepen, wonende Denderdreve 126A te 9060 Zelzate werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de (buitengewone) algemene vergaderingen van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart met als plaatsvervanger de heer Jan Persoon, gemeenteraadslid, wonende Leegstraat 79 te 9060 Zelzate; Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli BESLUIT: In openbare zitting Met 12 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen bij 5 onthoudingen: Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en aan elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart op 13 december 2013: - Statutenwijziging; - De beleidsnota 2014; - De begroting 2014 bestaande uit: de toelichting de exploitatierekening 2014 met verdeling per vennoot de detailrekening van de verschillende uitgaven de detailrekening van de opbrengsten het investeringsplan. Artikel 2: - De gemeentelijke vertegenwoordiger of haar plaatsvervanger wordt gemandateerd om: aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

3 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de intercommunale vereniging Durme-Moervaart. 4. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS VAN PADUA BUDGET 2014 DE RAAD: Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikelnummers 33, 45 tot en met 50; Gelet op de beslissing van 3 juni 2013 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua te Zelzate waarbij het budget 2014 van de kerkfabriek werd vastgesteld; Gelet op het besluit van het bisdom Gent (erkend representatief orgaan) d.d. 8 april 2008 waarbij het meerjarenplan gunstig werd geadviseerd; Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 september 2013 waarbij het meerjarenplan werd goedgekeurd; Overwegende dat het budget 2014 een gemeentelijke bijdrage voorziet die binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het bij gemeenteraadsbesluit d.d. 5 september 2013 goedgekeurde meerjarenplan ; Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent (erkend representatief orgaan) in verband met het budget 2014 d.d. 7 juni 2013; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen. BESLUIT: In openbare zitting Artikel 1: - Er wordt akte genomen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua. Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua en het bisdom Gent. 5. SPORTDIENST AANBOD VAN EN DEELNAMERETRIBUTIE VOOR DE SPORTACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE RAAD: Gelet op zijn besluit van 5 februari 2002, laatst gewijzigd op 25 januari 2011, in verband met de bepaling van de tarieven voor deelname aan bepaalde door de gemeentelijke sportdienst ingerichte initiatieven; Gelet op de begeleide brief van de sportfunctionaris in verband met het aanbod van en de deelnameretributie voor sportactiviteiten van de gemeentelijke sportdienst; Overwegende dat de sportdienst enkele nieuwe initiatieven heeft opgestart waarvan de deelnameprijs nog door de gemeenteraad dient te worden bepaald; Overwegende dat bepaalde prijzen dienen te worden gewijzigd, onder andere om een uniformiteit te bekomen en om rekening te houden met de gestegen kosten en de evolutie in de sportparticipatie; Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen; BESLUIT: In openbare zitting

4 Met algemene stemmen: Artikel 1: - Het besluit d.d. 05 februari 2002 houdende sportmanifestaties ingericht door de gemeentelijke sportdienst, laatst gewijzigd op 25 januari 2011, in verband met de bepaling van de tarieven voor deelname aan bepaalde door de gemeentelijke sportdienst ingerichte initiatieven, wordt opgeheven en vervangen door hierna vermeld besluit. Artikel 2: - De retributie voor de deelname aan hierna vermelde sportieve organisaties ingericht door de gemeentelijke sportdienst bedraagt: a) Lessenreeksen: Tarief 1: gratis: - Tao Do (elke woensdag, 18h-19h, De Krekel): gratis (verplichte besteding van sportpromotioneel budget aan de sportparticipatie van jongeren en kansengroepen, i.s.m. met jeugdopbouwwerk) - Streetdance: (elke donderdag, 18h-20h, De Krekel): gratis (verplichte besteding van sportpromotioneel budget aan de sportparticipatie van jongeren en kansengroepen, i.s.m. met jeugdopbouwwerk) Tarief 2 : 25 euro voor een sportkaart - Kleutergym (elke woensdag, 13h-15h, Eurohal): sportkaart = 10 beurten - Seniorensport (elke dinsdag, 14h-15h, en elke donderdag 14h30-15h30, Eurohal): sportkaart = 20 beurten - Power Yoga (elke maandag, 19h30-20h30, De Krekel): sportkaart = 10 beurten - Tennis (elke zaterdag, 9h-12h, Eurohal): sportkaart = 10 beurten - Indien er nog lessenreeksen opgestart worden in het seizoen , zullen deze ook geïmplementeerd worden in het systeem van de sportkaart aan 25 euro voor de sportkaart. b) Sportkampen: - Kerst, Krokus, Pasen, zomer: 50 euro per week (10 euro per dag indien de sportkampweek minder dan 5 dagen telt), dit zowel voor Bewegingsweek Kleuters als Omnisport. Voor een gelijktijdig deelnemend tweede kind uit een gezin geldt een korting van 4,00 euro voor het tweede kind; bij gelijktijdige deelname van een derde en volgend kind uit één gezin geldt een korting van 6,00 euro voor het derde en volgend kind. Indien door ziekte (mits voorleggen medisch attest) een kind niet aanwezig kan zijn, ondanks voorafgaande inschrijving en betaling, wordt een waardebon voorzien voor een volgend sportkamp (1 jaar geldig) voor hetzelfde bedrag als betaald bij de inschrijving. c) Eénmalige activiteiten: - Lentejogging: - 4,00 euro per volwassene; - 2,50 euro per kind (tot en met 12 jaar) of 2,00 euro per kind (tot en met 12 jaar) indien vooringeschreven via de scholen - Scholenveldloop: gratis - Cyclocrossinitiatie: gratis - Cyclocross voor inwoners: gratis Artikel 3: Het resterende krediet op een sportkaart na een aflopend seizoen wordt opnieuw in rekening gebracht op een sportkaart voor het nieuwe seizoen. Behalve indien de sportdienst Zelzate een lessenreeks stopzet tijdens het seizoen of na een aflopend seizoen in welk geval het nog resterende krediet op verzoek van de deelnemer kan worden overgeschreven op het door hem opgegeven rekeningnummer indien deze niet opteert voor het gebruik van het resterende krediet voor een andere lessenreeks dan deze waarvoor hij ingeschreven was. Een sportkaart wordt uitgegeven op naam; het is toegelaten deze kaart te laten gebruiken door de familieleden wonend onder hetzelfde dak. Artikel 4: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de sportfunctionaris en de financieel beheerder.

5 6. WIJZIGING GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DE RAAD: Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid; Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allenbeleid algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad d.d. 18 juni 2013; Overwegende dat het gemeentelijk subsidiereglement voor erkende sportverenigingen d.d. 19 november 2008 dient te worden aangepast omwille van het tot tweemaal toe in rekening brengen van hetzelfde criterium, een vermenging van de criteria van de impuls- en beleidssubsidies, een stapsgewijze overgang naar de Decreet Lokaal Sportbeleid , de actualisatie van de diplomaschalen van trainers en niet-pedagogisch geschoolde sportbegeleiders van de Vlaamse Trainersschool en de evolutie in de kernactiviteiten van sportverenigingen. Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het gemeentebudget zullen worden ingeschreven; Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen. BESLUIT: In openbare zitting Met algemene stemmen: ARTIKEL 1: - Hiernavermeld reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen wordt goedgekeurd met ingang van het werkjaar ARTIKEL 2: - Het reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 november 2008 en zijn latere wijzigingen wordt opgeheven. ARTIKEL 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen vermeldt in artikel 186 van het gemeentedecreet. ARTIKEL 4: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de sportfunctionaris en aan de gemeenteontvanger. I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budgetgoedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op basis van de kwaliteitscriteria opgenomen in artikel 8, op basis van de kwantiteitscriteria opgenomen in artikel 9 en aan de hand van de voorwaarden in artikel 10. Het jaarlijkse voorziene subsidiebudget wordt als volgt verdeeld: 70 % van het totale subsidiebedrag is voor kwalitatieve criteria opgenomen in artikel 8 20 % van het totale subsidiebedrag is voor kwantitatieve criteria opgenomen in artikel 9 10 % van het totale subsidiebedrag is een basissubsidie opgenomen in artikel 10 Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld volgens een puntensysteem.

6 Het aan de vereniging toegekende bedrag zal worden bepaald als volgt: (het totale subsidiebedrag X 0,7 X de behaalde kwalitatieve punten van de vereniging) te delen door het totaal aantal kwalitatieve punten behaald door alle verenigingen. + (het totale subsidiebedrag X 0,20 X de behaalde kwantitatieve punten van de vereniging) te delen door het totaal aantal kwantitatieve punten behaald door alle verenigingen. + (het totale subsidiebedrag X 0,1) te delen door het totaal aantal verenigingen die een volledig subsidiedossier hebben ingediend. Artikel 2: - De subsidiëring van het werkjaar wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande kalenderjaar. (bijv. werkjaar 2013 = subsidies op basis van gegevens over kalenderjaar 2012) Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. Artikel 3: - De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. Artikel 4: - De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: - De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst of het gemeentebestuur. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst en gevoegd in bijlage bij dit besluit. - De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het werkjaar. - De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 november van het werkjaar. - Tussen 1 en 15 november van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de toezichthoudende overheid. - De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het werkjaar. Artikel 5 : - Definitie van het begrip sport. Het Sport voor Allen-decreet definieert sport als activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Artikel 6: - De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. Artikel 7: - De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 1983; de sportvereniging dient de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. Artikel 8: - 70% van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de hieronder beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling. De sportvereniging voldoet aan een of meer van de volgende kwaliteitscriteria gesteld in artikel 11, 12, 13, 14, 15 en 16.

7 Artikel 9: - 20% van de subsidie wordt bepaald door de beoordeling van een aantal kwantitatieve criteria gesteld in artikel 17 Artikel 10: - Van het totale subsidiebedrag wordt een basissubsidie van 10% voorzien voor het totale aantal volledig ingediende subsidiedossiers. II. Kwaliteitscriteria Artikel 11: - Kwaliteitsvolle verbetering van de begeleiding van de leden van de sportverenigingen 1. De sportvereniging beschikt over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader Werken met gediplomeerde trainers (aantal punten per gediplomeerde trainer) trainers met VTS-diploma Toptrainer; 15 punten trainers met universitair diploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (master/licentiaat); 13 punten trainers met VTS-diploma A; 13 punten trainers met diploma lichamelijke opvoeding van het nietuniversitair hoger onderwijs (bachelor/regent); 10 punten trainers met VTS-diploma Trainer B; 10 punten trainers met VTS-diploma Initiator/Instructeur; 7 punten trainers met VTS-diploma Bewegingsanimator; 5 punten of diploma s overeenkomstig met de assimilatietabel van de VTS *om in aanmerking te komen voor het bekomen van punten dienen de trainers in de vereniging minimum 10 weken per jaar trainingen geven Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing m.b.t. de specifieke clubwerking, tijdens het werkjaar het aantal opleidingen gevolgd door de trainers; 4 punten per trainer per opleiding het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de trainers; 10 punten per opleiding het aantal bijscholingen gevolgd door de trainers; 2 punten per trainer per bijscholing het aantal bijscholingen georganiseerd door de sportvereniging voor de trainers; 6 punten per bijscholing 2. De sportvereniging beschikt over kwaliteitsvolle scheidsrechters/juryleden Werken met gediplomeerde scheidsrechters / juryleden aantal gediplomeerde scheidrechters/juryleden aangesloten bij de vereniging; 3 punten per gediplomeerd scheidrechter/jurylid Volgen en/of organiseren van opleidingen en/of bijscholingen m.b.t. de specifieke clubwerking tijdens het werkjaar aantal opleidingen gevolgd door de scheidrechters/juryleden; 4 punten per scheidsrechter/jurylid per opleiding aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de scheidrechters/juryleden; 8 punten per opleiding aantal bijscholingen gevolgd door de scheidrechters/juryleden; 2 punten per scheidsrechter/jurylid per bijscholing aantal bijscholingen georganiseerd door de sportvereniging voor de scheidrechters/juryleden. 5 punten per bijscholing Artikel 12: - Financieel beleid De sportvereniging voert een efficiënt financieel beleid Afstemmen van het financieel beleid op diverse doelgroepen. De sportvereniging werkt met gedifferentieerd lidgeld. 5 punten indien de vereniging werkt met een verschillend lidgeld structuur

8 Financiële planning op korte en middellange termijn. De sportvereniging heeft een jaarlijkse begroting: 5 punten De sportvereniging heeft een begroting op middellange termijn van minimum 3 jaar: 10 punten De sportvereniging organiseert nevenactiviteiten voor het verwerven van financiële middelen. Per structureel opgenomen activiteit: 2 punten per activiteit De sportvereniging betaalt de trainers en de vrijwilligers volgens kwalificatieniveau en de geldende wetgeving. (punten per trainer/vrijwilliger per statuut) Betaling van een onkostenvergoeding via het vrijwilligerstatuut: 1 Betaling via een arbeidsovereenkomst: 3 punten Betaling via een uitzendbureau: 3 punten Betaling als zelfstandige: 3 punten Betaling via Vlabus: 3 punten Artikel 13: - Aanbod en doelgroepen 1. De sportvereniging werkt buiten de reguliere werking rond specifieke doelgroepen met het oog op het vergroten van de toegankelijkheid en diversiteit. Drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen.(punten per activiteit) De sportvereniging organiseert activiteiten voor allochtonen: 5 punten. De sportvereniging organiseert activiteiten voor senioren (55+): 5 punten De sportvereniging organiseert activiteiten voor andersvaliden: 5 punten De sportvereniging organiseert activiteiten voor kansarmen: 5 punten 2. De sportvereniging biedt een activiteitenaanbod op verschillende niveaus aan en voor verschillende leeftijden Aanbieden van een aantrekkelijk aanbod buiten de reguliere competitie en het organiseren van wedstrijden, sport(initiatie)kampen, stages,. De sportvereniging neemt deel aan tornooien: 1 punt per tornooi/wedstrijd De sportvereniging neemt deel aan stages of sportkampen: 2 punten per stage of sportkamp. De sportvereniging organiseert tornooien/wedstrijden: 3 punten per tornooi/wedstrijd De sportvereniging organiseert stages of sport(initiatie)kampen: 5 punten per stage of sportkamp. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere (sport)verenigingen. De sportvereniging werkt samen met een andere vereniging (sportclubs, sociaal-culturele organisaties, jeugdverenigingen, ) met het beogen van een gezamenlijke doelstelling of ter voordeel van schaalvergroting: 5 punten per samenwerking Meewerken of deelnemen aan organisaties van lokale of bovenlokale initiatieven. De sportvereniging is een actieve medeorganisator van of werkt mee aan activiteiten van de sportraad: 3 punten per activiteit De sportvereniging is een actieve medeorganisator van of werkt mee aan activiteiten van de sportdienst: 5 punten per activiteit De sportvereniging is een actieve medeorganisator van of werkt mee aan activiteiten van de BLOSO, Burensportdiensten, : 3 punten per activiteit De sportvereniging is een actieve medeorganisator van of werkt mee aan activiteiten van de andere gemeentelijke diensten: 3 punten per activiteit

9 De sportvereniging is een actieve medeorganisator van of werkt mee aan activiteiten van de scholen of buitenschoolse kinderopvang: 3 punten per activiteit Artikel 14: - Structuur van de sportvereniging 1. De sportvereniging heeft een vzw statuut De sportvereniging heeft een vzw statuut: 5 punten. 2. De sportvereniging heeft een transparante structuur met duidelijk omschreven functies. De sportvereniging heeft een organogram: 3 punten De verschillende functies hebben een duidelijke taakomschrijving: 3 punten 3. De sportvereniging is betrokken bij het gemeentelijke sportbeleid. De sportvereniging is aangesloten bij de sportraad: 2 punt De sportvereniging is minimaal 2 keer per jaar aanwezig op de Algemene Vergadering. : 1 punt per aanwezigheid De sportvereniging is een actief lid van de raad van bestuur van de sportraad: 3 punten 4. De sportvereniging heeft een stabiel en deskundig bestuurskader. De bestuurders beschikken over een beroepsgericht diploma (VTS, VSF, ): 3 punten per diploma per bestuurder De bestuurders volgen i.v.m. de clubwerking bijscholingen bij erkende Instanties (VTS,VSF,ISB, ): 3 punten per gevolde bijscholing per bestuurslid tijdens het werkjaar De bestuurders blijven i.v.m. de clubwerking via vaktijdschriften op de hoogte van recente ontwikkelingen: 2 punten per gekocht tijdschrift (abonnement) per werkjaar. Artikel 15: - Communicatie De sportvereniging voert een interne en externe doelgerichte en open communicatie. De sportvereniging gebruikt verschillende communicatiekanalen. 1 punt per aangewend communicatiekanaal De sportvereniging gebruikt betaalde communicatiekanalen: 3 punten per betaald communicatiekanaal / advertentie De sportvereniging heeft een communicatieverantwoordelijke, opgenomen in het organogram: 3 punten. De sportvereniging heeft een verenigingslogo: 2 punten. De sportvereniging heeft een maandelijks up-to-date website: 5 punten Indien met openbaar forum: 2 punten extra Er is een algemeen aanspreekpunt voor de vereniging via 2 punten Artikel 16: - Klantgerichtheid. De sportvereniging voert een klantvriendelijk beleid. De sportvereniging houdt jaarlijks een opendeurdag: 5 punten. De sportvereniging geeft gratis 1 of meerdere initiatielessen voor nieuwe leden: 5 punten De sportvereniging heeft een verwelkomingfolder of een documentatiemap voor nieuwe leden: 5 punten III. Kwantitatieve of niet kwaliteitscriteria Artikel 17: - Voor de berekening van het bedrag van de aan de sportvereniging toe te kennen subsidies, in overeenstemming met artikel 9, wordt de volgende verdeelsleutel toegepast: Ledenaantal Een lid is een persoon dat lidgeld heeft betaald, verzekerd is via de vereniging en actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging.

10 * leden: 2 punten * leden: 4 punten * leden: 6 punten * leden: 9 punten * leden: 12 punten * leden: 16 punten * - meer dan 200 leden: 20 punten Uitstraling / niveau (ploegsport: per ploeg) * recreatieploeg niet aangesloten bij een erkende vereniging: 0.5 punt * recreatieploeg aangesloten bij een erkende vereniging: 1 punt * recreatieploeg met competitief karakter: 1.5 punt * competitieploeg: 2 punten * behalen van een kampioenstitel (ploeg): 3 punten Uitstraling / niveau (individuele sport : per sporter) * Provinciaal kampioen: 1 punt * Vlaams kampioen of podium BK: 2 punten * Belgisch kampioen of podium EK: 3 punten * Europees kampioen of podium WK: 5 punten * Wereldkampioen: 7 punten Infrastructuur (per ploeg / discipline) - Huren van privé sportaccommodatie: 7 punten - Eigen sportaccommodatie: 10 punten 7. WIJZIGING REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DIE ZICH INZETTEN TOT HET VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS (IMPULSSUBSIDIES) DE RAAD: Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1 en artikel 9, eerste lid; Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid; Gelet op het Besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allenbeleid algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad d.d. 18 juni 2013; Overwegende dat het gemeentelijk reglement van de impulssubsidies d.d. 29 december 2008 dient te worden aangepast omwille van het tot tweemaal toe in rekening brengen van hetzelfde criterium, een vermenging van de criteria van de impuls- en beleidssubsidies, een stapsgewijze overgang naar de Decreet Lokaal Sportbeleid , de actualisatie van de diplomaschalen van trainers en niet-pedagogisch geschoolde sportbegeleiders van de Vlaamse Trainersschool en de evolutie in de kernactiviteiten van sportverenigingen. Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het gemeentebudget zullen worden ingeschreven; Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen; BESLUIT: In openbare zitting Met algemene stemmen: Artikel 1: - Hierna vermeld reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen die zich inzetten tot het verbeteren van de kwaliteit van

11 de jeugdsportbegeleiders (zogenaamde impulssubsidies) wordt goedgekeurd met ingang van het werkjaar Artikel 2: - Het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 december 2008 houdende betoelaging van de jeugdsportwerking wordt opgeheven. Artikel 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen vermeldt in artikel 186 van het gemeentedecreet. Artikel 4: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de sportfunctionaris en aan de gemeenteontvanger. REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DIE ZICH INZETTEN TOT HET VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS (IMPULSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, worden impulssubsidies uitgekeerd aan sportverenigingen, erkend door het College van Burgemeester en Schepenen en aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie voor het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders volgens de bepalingen en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld in dit reglement. Voor sportverenigingen die erkend zijn door het College van Burgemeester en Schepenen en niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie worden de impulssubsidies niet uitgekeerd. De jaarlijkse voorziene impulssubsidie wordt als volgt verdeeld: 25% van de totale impulssubsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde jeugdbegeleiders opgenomen in artikel 9A 25% van de totale impulssubsidie is voor het volgen of organiseren van sportspecifieke opleidingen opgenomen in artikel 9B 25% van de totale impulssubsidie is voor het volgen of organiseren van sportspecifieke bijscholingen met als doel het kwaliteitsniveau te verhogen, opgenomen in artikel 9C 25% van de totale impulssubsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde jeugdssportcoördinators opgenomen in artikel 9D Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld volgens een puntensysteem. Het aan de vereniging toegekende bedrag zal worden bepaald volgens de volgende formule: Het totale subsidiebedrag maal 0,25 maal volgens in artikel 9A behaalde kwalitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal kwalitatieve punten van alle verenigingen van artikel 9A. + Het totale subsidiebedrag maal 0,25 maal volgens in artikel 9B behaalde kwalitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal kwalitatieve punten van alle verenigingen van artikel 9B. + Het totale subsidiebedrag maal 0,25 maal volgens in artikel 9C behaalde kwalitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal kwalitatieve punten van alle verenigingen van artikel 9C. + Het totale subsidiebedrag maal 0,25 maal volgens in artikel 9D behaalde kwalitatieve punten van de vereniging, gedeeld door het totale aantal kwalitatieve punten van alle verenigingen van artikel 9D. ARTIKEL 2 De subsidiëring van het werkjaar wordt bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande kalenderjaar.

12 (bijv. werkjaar 2013 = subsidies op basis van gegevens over kalenderjaar 2012) Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. De impulssubsidie wordt enkel uitgekeerd aan sportverenigingen. ARTIKEL 3 Definities Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. De jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging. De jeugdsportcoördinator Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. De erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur volgens de in het erkenningsreglement vastgelegde regels. De erkende sportfederatie: de Vlaamse sportfederatie die erkend is in het kader van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. Erkende opleidingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider: Alle sportspecifieke opleidingen van de Vlaamse Trainersschool, de Vlaamse Sportfederatie of erkend door VTS Erkende bijscholingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider: Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool of erkend door VTS Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie Bijscholingen georganiseerd via de aangesloten sportfederatie Bijscholingen georganiseerd door de provincie Bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties Bijscholingen georganiseerd door hogescholen of universiteiten Bijscholingen georganiseerde door de eigen club De bijscholingen mogen en naar inhoud én naar doelgroep enkel gaan over de intrinsieke kwaliteitsverhoging van de jeugdsportcoördinator / jeugdsportbegeleider op het vlak van zijn taken specifiek als jeugdsportcoördinator / jeugdsportbegeleider. ARTIKEL 4 Subsidievoorwaarden Sportvereniging 1. De sportverenigingen moeten door het college erkend zijn en dus voldoen aan de in erkenningreglement omschreven erkenningvoorwaarden. 2. De sportverenigingen dienen een actieve jeugdwerking (trainingen, trainingen & wedstrijden, opleidingen of via samenwerkingen) te ontplooien. Jeugdsportcoördinator Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de jeugdsportcoördinator aan de volgende vereisten voldoen: 1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma s: Voor een sporttakoverschrijdende jeugdsportcoördinator: - Licentiaat/master of regent/bachelor lichamelijke opvoeding - De begeleidingsgerichte opleiding jeugdsportcoördinator(vts) - De beroepsgerichte opleiding sportfunctionaris (VTS) Voor een sporttakspecifieke jeugdsportcoördinator: VTS- initiator/ Trainer B of gelijkwaardig (volgens de Vlaamse trainersschool assimilatietabel).

13 2. Gedurende een volledig sportseizoen actief zijn als jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging uit Zelzate. Jeugdsportbegeleider Indien een sportvereniging in aanmerking wil komen voor een betoelaging voor het actief werken met een jeugdsportbegeleider, moet de JSB aan de volgende vereisten voldoen: 1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma s: aspirant-initiator Vlaamse Trainersschool bewegingsanimator Vlaamse Trainersschool initiator Vlaamse Trainersschool trainer B Vlaamse Trainersschool trainer A Vlaamse Trainersschool bachelor of regent lichamelijke opvoeding master of licentiaat lichamelijke opvoeding een vergelijkbaar diploma van een erkende federatie, erkend door VTS Kwalificatie in die sporttak waarvoor training wordt gegeven. 2. Gedurende minimum 15 weken actief zijn als jeugdsportbegeleider bij een sportvereniging uit Zelzate. Om in aanmerking te komen voor opleidingsubsidies, moet de jeugdsportbegeleider of de jeugdsportcoördinator aan de volgende vereisten voldoen: 1. lid zijn van een Zelzaatse sportvereniging 2. een opleiding volgen die specifiek betrekking heeft op het uitoefenen van de functie als JSB/JSC en deze de opleidingscursus met goed gevolg beëindigd hebben (diploma of attest). ARTIKEL 5 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 september van het werkjaar. Alle nodige documenten dienen bijgevoegd te worden. Elke vereniging waarvan de subsidieaanvraag laattijdig ontvangen wordt, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar. De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 1 november van het werkjaar. Tussen 1 november en 15 november van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of de toezichthoudende overheid. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren vóór 31 december van het werkjaar. ARTIKEL 6 De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 1983; de subsidie moet worden gebruikt voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. ARTIKEL 7 De nodige kredieten voor de uitvoering van dit besluit zullen jaarlijks in de begroting worden voorzien. ARTIKEL 8 Elke vereniging wordt geacht het subsidieformulier in eer en geweten te hebben ingevuld. Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens worden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden, kan het College van Burgemeester en Schepenen de toelagen, die werden

14 toegekend op grond van dit reglement, geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de vereniging schorsen voor verdere betoelaging. Het College behoudt zich het recht om alle middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de gegevens te kunnen nagaan. ARTIKEL 9 - Kwaliteitsvoorwaarden A. Werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders trainers met VTS-diploma Toptrainer; 15 punten trainers met universitair diploma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (master/licentiaat); 13 punten trainers met VTS-diploma A; 13 punten trainers met diploma lichamelijke opvoeding van het niet-universitair hoger onderwijs (bachelor/regent); 10 punten trainers met VTS-diploma Trainer B; 10 punten trainers met VTS-diploma Initiator/Instructeur; 7 punten trainers met VTS-diploma Bewegingsanimator; 5 punten trainers met VTS-diploma Aspirant-Initiator; 4 punten of diploma s overeenkomstig met de assimilatietabel van de VTS Om in aanmerking te komen voor het bekomen van punten dienen de trainers in de vereniging minimum 15 weken per jaar trainingen geven B. Volgen en/of organiseren van erkende opleidingen m.b.t. de specifieke clubwerking, tijdens het werkjaar het volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor jeugdsportbegeleider; 10 punten per jeugdsportbegeleider per opleiding het volgen van sportspecifieke erkende opleidingen voor jeugdsportcoördinator; 15 punten per jeugdsportcoördinator per opleiding het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor de eigen jeugdsportbegeleiders; 20 punten per opleiding het aantal opleidingen georganiseerd door de sportvereniging voor jeugdsportcoördinators; 25 punten per opleiding C. Volgen en/of organiseren van erkende bijscholingen m.b.t. de specifieke clubwerking, tijdens het werkjaar, ten behoeve het kwaliteitsniveau te verhogen. het volgen van sportspecifieke erkende bijscholingen voor jeugdsportbegeleider; 5 punten per jeugdsportbegeleider per bijscholing het volgen van sportspecifieke erkende bijscholingen voor jeugdsportcoördinator; 8 punten per jeugdsportcoördinator per bijscholing het aantal bijscholingen georganiseerd door de sportvereniging voor de eigen jeugdsportbegeleider; 10 punten per bijscholing het aantal bijscholingen georganiseerd door de sportvereniging voor jeugdsportcoördinators; 12 punten per bijscholing D. Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators aantal sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinators aangesloten bij de vereniging: 25 punten per sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator met aanvullend VTS-diploma JSC 20 punten per sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator zonder aanvullend VTS-diploma JSC. 8. SPORTRAAD WIJZING HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE RAAD: Gelet op de algemene vergadering van de sportraad d.d. 11 juni 2013 waarbij de nieuwe samenstelling werd bepaald; Gelet op het decreet d.d. 16 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, meer in bijzonder afdeling 3, de sportraad.

15 Gelet op het voortel tot wijziging van het huishoudelijk reglement (artikel 18) van de gemeentelijke sportraad zoals gestemd in de algemene vergadering van de sportraad op datum van 11 juni 2013 waarbij in artikel 18 niet langer wordt vereist dat enkel inwoners lid kunnen zijn de raad van bestuur doch ook personen die in Zelzate werken en/of hun sportieve activiteit hier uitoefenen; Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; BESLUIT: In openbare zitting Met algemene stemmen: Artikel 1: - Artikel 18 van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad wordt opgeheven en vervangen door volgende tekst: Artikel 18: De leden van de raad van bestuur moeten wonen en/of werken en/of hun sportieve activiteit uitvoeren in Zelzate. Artikel 2: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de sportraad en aan de sportfunctionaris. 9. VERNIEUWING VAN HARD- EN SOFTWARE EN VIRTUALISATIE VAN HET SERVERPARK - GOEDKEURING PRINCIPE De PVDA+fractie wenst dit punt uit te stellen en in toepassing van artikel 31 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wenst de fractie haar stemgedrag genoteerd te zien. De heer Dirk Goemaere: Dit punt werd in december 2012 verdaagd op basis van de argumenten van PVDA+, namelijk akkoord met vernieuwing serverpark met virtualisatie, maar voorstel is te duur. Reden: wet op overheidsopdrachten niet gevolgd om de markt te bevragen wat neerkomt op monopoliepositie van CEVI. In begroting 2013 werd voorzien. Huidig voorstel is echter Reden: er wordt gemakshalve geput uit provinciaal raamcontract dat reeds dateert van april In de informaticawereld is dat zeer oud en duur, want prijzen zakken voortdurend. Beter eigen offerte uitschrijven met de huidige vereisten. Dit dossier is te technisch voor debat op de gemeenteraad, voorstel om een commissie hierover te houden. We hadden inzage in een offerte voor een non-profitorganisatie met 720 personeelsleden en 62 afdelingen. Complete vernieuwing van serverpark en alle ICT voor Dit is besparing van Daarom stemmen we neen. Met 6 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Rita Verspreet) tegen 17 neen-stemmen (Martin Acke, Freddy De Vilder, Kristof Stevelinck, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule, Frank Bruggeman, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Veerle Roegies, Linda Vereecke, Johan De Jonghe en Jan Persoon) wordt het voorstel van de heer Dirk Goemaere om de beslissing uit te stellen verworpen. DE RAAD: OVERWEGING/MOTIVATIE: - Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 december 2012 houdende de verdaging van de bespreking en beslissing van het dossier vernieuwing ICT-apparatuur en virtualisatie van het serverpark naar een volgende gemeenteraad; - Gelet op de verantwoordingsnota zoals bijgevoegd bij het dossier met opsomming van de diverse redenen om over te gaan tot de vernieuwing van de hardware (zowel de servers als de dataopslag) en de virtualisatie van het serverpark; - Overwegende dat de raming van deze opdracht ,00 incl. btw bedraagt; - Overwegende dat een uitgavekrediet van euro incl. btw voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013 op artikelnummer 104/742-53

16 van de buitengewone dienst en dat de financiering met een lening zal gebeuren; - Overwegende dat het voorziene krediet bij de volgende budgetwijziging dient te worden verhoogd tot euro incl. btw; - Gelet op het besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen d.d. 28 april 2010 waarbij goedkeuring werd verleend aan het bijzonder bestek met nr. ICT/2010/0014 voor de opdracht Raamcontract IT met algemene offerteaanvraag als wijze van gunnen en waarbij goedkeuring werd verleend op te treden als opdrachtencentrale; - Gelet op het besluit van de deputatie van de Provincieraad van Oost- Vlaanderen d.d. 12 mei 2011 waarbij perceel 1: Servers van voormelde opdracht toegewezen werd aan de firma IT1; - Overwegende dat voormelde opdracht een opdrachtencentrale is in de zin van artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Overwegende dat de gemeente hiervan gebruik kan maken waardoor men is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; - Overwegende dat voormeld raamcontract loopt tot 01 juni 2016; - Gelet op het gemeentedecreet en zijn latere wijzigingen. BESLUIT: In openbare zitting Met 17 ja-stemmen (Martin Acke, Freddy De Vilder, Kristof Stevelinck, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule, Frank Bruggeman, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Veerle Roegies, Linda Vereecke, Johan De Jonghe en Jan Persoon) tegen 6 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Rita Verspreet): Artikel 1: - Akkoord te gaan met uitvoering van de opdracht Vernieuwing van de hardware en virtualisatie van het serverpark voor een bedrag geraamd op ,00 incl. btw en hiervoor gebruik te maken van het raamcontract afgesloten tussen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de firma IT1, zoals goedgekeurd door de deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen d.d. 12 mei Artikel 2: - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013 op artikelnummer 104/ van de buitengewone dienst. Artikel 3: - Het voorziene krediet van euro incl. btw zal met een bedrag van euro incl. btw worden verhoogd bij de volgende budgetwijziging. Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze opdracht. Artikel 4: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intergemeentelijke informaticus en de financieel beheerder. De heer Martin Acke, schepen-voorzitter schorst de vergadering voor het halfuurtje van de burger. HALFUURTJE VAN DE BURGER 1. De heer Freddy Willems, Kardinaal Mercierplein 19, 9060 Zelzate, vraagt aan de burgemeester wat er met Klein Rusland zal gebeuren en wat er zal gebeuren met die mensen in Klein Rusland die er nu tijdelijk een woonst hebben gevonden. De burgemeester stelt dat hij deontologisch gezien niet kan antwoorden gezien hij naast burgemeester ook directeur is van de huisvestingsmaatschappij. De heer Martin Acke, voorzitter, geeft het woord aan de heer Frank

17 Bruggeman die de verantwoordelijkheid van huisvesting binnen het college van burgemeester en schepenen heeft. De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) stelt voor om de vraag rechtstreeks naar de huisvesting te richten teneinde een correct en duidelijk antwoord te kunnen krijgen en dat de gemeenteraad niet bevoegd is. De huisvestingsmaatschappij is immers nog altijd verantwoordelijk voor haar beleid. 2. Mevrouw Tania Van Hoofstadt, Leegstraat 211a, 9060 Zelzate verwijst naar haar vraag inzake de herinrichting van het busplein gesteld tijdens het halfuurtje van de burger d.d. 27 juni 2013 waarop zij ondertussen antwoord van het college van burgemeester en schepenen heeft gekregen; aansluitend hierop vraagt mevrouw Van Hoofstadt of het niet mogelijk is om op een degelijke stedenbouwkundige manier te bekijken of er toch geen minder ruimteverslindende oplossing kan komen voordat variant 8b in uitvoering gaat omdat zij ervan uitgaat dat 9 perrons absoluut niet nodig zijn. Het is niet omdat de ruimte er is dat deze volledig moet worden gebruikt voor perrons. De heer Martin Acke (N-VA) stelt dat de inname van het terrein hetzelfde blijft of het nu een busstation wordt met 2 of met 9 perrons omwille van de eenvoudige reden dat het terrein volledig eigendom van De Lijn is. Vandaag zou het wellicht ook met 7 perrons kunnen maar uitgaande van het feit dat het ruimtebeslag toch 9 perrons zal zijn aangezien De Lijn geen grond zal afstaan om dit vrijwillig in te perken, is het volgens de heer Acke wel voorzichtig dat De Lijn een zekere reserve naar de toekomst wenst in te rekenen. Indien ooit de treinverbinding 204 zou worden gerealiseerd dan zou er meer potentie kunnen ontstaan om bijkomende verbindingen met Terneuzen te creëren. Alhoewel de gemeente inbreng in het dossier heeft, heeft De Lijn het alleenrecht over de technische invulling. De heer Martin Acke meent dat een perron minder geen extra ruimte zal creëren om andere functies in Zelzate in te vullen. Volgens de heer Martin Acke is het dan ook niet realistisch te beloven om met De Lijn te onderhandelen om naar 8 perrons te gaan. De gemeente kan wel beloven dat er aandacht zal worden besteed aan een goede omkadering van het busstation met het nodige groen met aandacht voor voetganger en fietser (fietsstallingen). Hierover zijn reeds besprekingen bezig. De heer Martin Acke, schepen-voorzitter heropent de vergadering. 10. ZO VLUG MOGELIJK EEN OPLOSSING VOOR DE LEEGSTAND IN KLEIN RUSLAND (OP VERZOEK VAN DE PVDA+FRACTIE) De heer Geert Asman (PVDA+) vraagt om punt 20 van de agenda dat handelt over het probleem van de leegstand in Klein Rusland en de acute woningnood van de bewoners nu te bespreken, zodat de burgers aanwezig in de zaal niet langer moeten wachten. Met 18 ja-stemmen (Martin Acke, Kristof Stevelinck, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule, Frank Bruggeman, Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Steven De Vuyst, Veerle Roegies, Rita Verspreet, Linda Vereecke, Johan De Jonghe en Jan Persoon) tegen 5 neen-stemmen (Freddy De Vilder, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, Brent Meuleman en Isabel Dellaert) wordt dit aanvaard. Mevrouw Maureen Tollenaere (PVDA+): Onze fractie trekt nog maar eens aan de alarmbel wat de leegstand van sociale woningen wijk Klein Rusland betreft! Op mijn laatste tussenkomst van de gemeenteraad van maart jongstleden met de vraag om een betere communicatie van CVBA wonen met de gemeenteraadsleden en de inwoners, hebben wij nog steeds geen antwoord gekregen. De PVDA fractie verwerpt (het plan tot) de uitzetting van de jonge vrouw en haar tweejarige dochter die het huis op het K. Mercierplein 39 kraken. Drie weken geleden is zij met haar dochtertje het leegstaande huis ingetrokken. Ze heeft het gras afgereden, onkruid gewied, een kachel geplaatst en houdt het

18 huis zeer proper zoals we konden lezen in de verschillende krantenartikels. Zij wil hier graag blijven wonen. Het huis staat nu bijna een jaar leeg. Verschillende buren hebben haar geholpen omdat ze liever hebben dat het huis bewoond en onderhouden wordt dan dat dit huis het zoveelste leegstaande huis in de wijk wordt. Ondertussen staan er al meer dan 50 huizen leeg. Verschillende huizen al tien jaar. Deze leegstaande huizen zorgen voor een verloedering van de wijk. Onkruid overwoekert de tuinen, ramen en deuren worden ingetrapt, vorig jaar was er op verschillende plaatsen een probleem van ongedierte. Al bijna 20 jaar beloven allerlei instanties maatregelen om de leefbaarheid van de wijk in stand te houden. Een tiental jaar geleden verraste de burgemeester en directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij iedereen met de aankondiging dat de CVBA Wonen zinnens was een groot deel van de wijk af te breken voor nieuwbouw. Vorig jaar kwam dan het nieuws van renovatie en vandaag spreekt men terug van nieuwbouw. Wat zal het worden? De bewoners van Klein Rusland blijven in het ongewisse van wat er met de wijk zal gebeuren. Reeds meer dan 10 jaar spreekt men van een oplossing maar daar valt absoluut niets van te merken. Integendeel, als één zaak wel duidelijk is, dan is het wel dat er steeds meer leegstaande huizen bijkomen. En hoe langer deze huizen leegstaan, hoe meer ze verkrotten en hoe meer de wijk een verwaarloosd uitzicht krijgt. Huizen die vrijkomen blijven leeg staan. Waarom worden de bewoonbare huizen niet terug verhuurd? Waarom zien we geen aanpak van de leegstand? Op de website van cvba Wonen staat nochtans te lezen dat er huizen en appartementen te huur staan. Er wachten in Vlaanderen ongeveer gezinnen op een sociale woning en het wordt tijd dat er wat aan gedaan wordt. De PVDA+fractie wil dat de leegstand wordt tegengegaan. Alle bewoonbare huizen moeten zo vlug mogelijk toegewezen worden. Vandaag pakt CVBA wonen wel mensen aan die uit pure noodzaak hun intrek nemen in een leegstaande woning. Een dwangsom van 150 euro per persoon per dag heeft de huisvestingsmaatschappij via de vrederechter laten opleggen aan een ander koppel krakers op het K. Mercierplein. Bij de moeder en haar dochter is een deurwaarder een bevel tot ontruiming komen aanplakken. Zij moeten voor 2 oktober het huis verlaten. Waar moeten zij naar toe? Het OCMW is zelf nog bezig met de renovatie van een noodwoning. Het OCMW zoekt deze week naar een noodoplossing en vraagt dat de vrouw en dochter ondertussen in de woning kan blijven. Nood breekt wet. Een instantie die er niet in slaagt een gezin in een absolute woningnood te helpen heeft een onbekwaam bestuur. Daarom wenst de PVDA+fractie aan de gemeenteraad volgende motie voor te leggen en door de gemeentelijke vertegenwoordiger te laten overmaken aan CVBA Wonen: 1. De gemeenteraad dringt er op aan dat alle instanties samenwerken om een gezin in absolute woningnood te helpen. De gemeenteraad wijst de houding van CVBA Wonen af wanneer zij niet wenst te communiceren met derden omtrent de dreigende ontruiming van het K. Mercierplein 39 nadat het OCMW te kennen gaf dat er binnen korte tijd een noodwoning gezocht wordt. 2. De gemeenteraad dringt er bij CVBA Wonen op aan om huizen die vrij komen, waar basisvoorzieningen aanwezig zijn (verwarming en warm water), terug verhuurd worden in afwachting van renovatie of nieuwbouw. Nu blijven te veel huizen leegstaan en verkrotten.

19 Daarnaast wenst de PVDA+fractie de volgende vragen aan CVBA Wonen te laten overmaken: 1. Hoeveel mensen staan in Zelzate op de wachtlijst voor een sociale woning? 2. Hoeveel woningen van CVBA Wonen staan langer dan 6 maanden leeg? De PVDA+fractie vraagt stemming over de motie. De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) meent dat het belangrijk is om als college van burgemeester en schepenen te luisteren naar de grieven van de mensen die problemen hebben en dat het college van burgemeester en schepenen haar verantwoordelijkheid zal nemen, de nodige vragen zullen aan cvba Wonen worden gesteld en in een vergadering met cvba Wonen zal worden bekeken wat er zal gebeuren met de wijk Klein Rusland op gebied van leegstand, verhuring en verkoop. In samenwerking met cvba Wonen zal op een constructieve manier overlegd worden wat er zal gebeuren met de huizen in Klein Rusland en wat de projecten van cvba Wonen zijn. Dit zal dringend worden overlegd. Mevrouw Maureen Tollenaere (PVDA+) hoopt vlug antwoord te krijgen want sinds de vorige legislatuur heeft zij al zoveel verschillende vragen gesteld over de woonwijk Klein Rusland maar nog nooit antwoord gekregen. De heer Frank Bruggeman (VLD-SD) repliceert hierop dat hij als vorige voorzitter van het OCMW de problemen die er zijn erkent en begrijpt, maar dat het niet evident is om mensen te huisvesten en dat men met beperkte bevoegdheidsmogelijkheden zit; hij engageert zich nogmaals dat het college van burgemeester en schepenen in overleg zal gaan met cvba Wonen om te kijken wat er in de toekomst zal gebeuren. De heer Rik Laureys; voorzitter OCMW, stelt dat het ene geval dat aangehaald wordt totaal onwettig is; het gaat over krakers die door de overheid niet kunnen worden gesteund. Het OCMW heeft bovendien een oplossing voorgesteld; maar die oplossing werd door betrokken persoon geweigerd. Voormelde motie wordt ter stemming voorgelegd. De heer Martin Acke, voorzitter, stelt voor om de motie niet goed te keuren omwille van volgende redenen: - door deze motie te stemmen zou men druk leggen op een orgaan waarvoor de gemeenteraad geen directe bevoegdheid heeft; - de heer Frank Bruggeman heeft zijn geëngageerd dat er actie zal worden genomen. Met 6 ja-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Rita Verspreet) tegen 17 neen-stemmen (Martin Acke, Freddy De Vilder, Kristof Stevelinck, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule, Frank Bruggeman, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Veerle Roegies, Linda Vereecke, Johan De Jonghe en Jan Persoon) wordt de motie verworpen. De heer Martin Acke, voorzitter, sluit het punt af met de mededeling dat de twee vragen van de PVDA+fractie aan cvba Wonen werden overgemaakt maar dat het college van burgemeester en schepenen nog geen antwoord heeft gekregen. Van zodra het antwoord wordt ontvangen, zal dit worden overgemaakt. 11. GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE MOBILITEIT - SAMENSTELLING EN WERKING CONFORM HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING D.D. 25 JANUARI 2013 De heer Karl Segers verzoekt namens de PVDA+fractie om artikel 7 van het voorgestelde besluit als volgt te amenderen omdat de fractie het belangrijk vindt dat ook de gemeenteraad kan beslissen om de vergadering van de begeleidingscommissie open te stellen voor het maatschappelijk middenveld en de bevolking: zowel de gemeenteraad als de voorzitter van de gemeentelijke begeleidingscommissie, in overleg met de vaste leden, kunnen beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de begeleidingscommissie voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking.

20 De heer Martin Acke, voorzitter, stelt voor om dit amendement niet te aanvaarden omdat dit voorstel de werking van het orgaan niet ten goede zal komen (niet aanvaarden = ja). Met 17 ja-stemmen (Martin Acke, Freddy De Vilder, Kristof Stevelinck, Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule, Frank Bruggeman, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Veerle Roegies, Linda Vereecke, Johan De Jonghe en Jan Persoon) tegen 6 neen-stemmen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, Steven De Vuyst en Rita Verspreet) wordt het amendement verworpen. Mevrouw Patricia De Meyer (sp.a) stelt namens de sp.a-fractie voor dat voor elk in de gemeenteraad zetelende fractie naast een effectief gemeenteraadslid ook een plaatsvervangend gemeenteraadslid word aangeduid aangezien de vergaderingen meestal tijdens de werkuren plaatsvinden waarbij veel ambtenarij aanwezig is. De heer Martin Acke, voorzitter, schorst de vergadering zodat de meerderheid over dit voorstel kan overleggen. De heer Martin Acke, voorzitter, heropent de vergadering met de mededeling dat de meerderheidspartijen akkoord gaan met het voorstel. De gemeenteraad (zonder stemming) gaat akkoord dat het ontwerpbesluit in die zin wordt aangepast. DE RAAD: Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43; Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna Decreet afgekort); Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna BVR afgekort); Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 maart 2013 tot aanwijzing van de voorzitter van de Regionale Mobiliteitscommissie en tot vaststelling van de huishoudelijke reglementen van de Gemeentelijke en Intergemeentelijk Begeleidingscommissie en van de Regionale Mobiliteitscommissie (hierna MB afgekort); Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (hierna afgekort GBC ) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC vastlegt; Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het BVR nadere regels bevat omtrent de aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden; Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het BVR aan de gemeente toekomt adviserende leden van de GBC aan te wijzen; Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking; Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9, 1, tweede lid van het besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen;

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SUBSIDIES VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN of WERKINGSUBSIDIES

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SUBSIDIES VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN of WERKINGSUBSIDIES GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SUBSIDIES VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN of WERKINGSUBSIDIES I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

Zitting van 23 december 08.

Zitting van 23 december 08. Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen:. UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 23 december 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren.

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren. TOFSPORT LEUVEN pagina 1/5 TOELAGEN VORMING VOOR SPORTVERENIGINGEN WETTELIJK KADER Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 1.1. Doelstelling Het gemeentebestuur subsidieert erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM Doelstellingen Artikel 1 Dit reglement heeft als doelstelling de sportverenigingen die erkend zijn volgens artikel 5 financieel te ondersteunen. Het

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout keert jaarlijks subsidies uit aan erkende sportverenigingen van Meerhout en dit

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Sportdienst 03-484 16 65 sport@zandhoven.be Reglement inzake subsidie sportverenigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2008 Publicatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Kortenaakse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Zitting van 22 december 2008

Zitting van 22 december 2008 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen

uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 27 juni 2016 Vrije tijd/algemene financiering sport goedkeuring aanpassingen subsidiereglement beleidssubsidie en impulssubsidie.

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 4 NOVEMBER 2008

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 4 NOVEMBER 2008 UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 4 NOVEMBER 2008 Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE 9570 L I E R D E Aanwezig : MM. HERREGODS-VAN DE PONTSEELE Marc, voorzitter; DE BRAKELEER Marc,

Nadere informatie

I Subsidiereglement voor de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen Zomergem

I Subsidiereglement voor de directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen Zomergem Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 22 oktober 2014 Aanwezig: Afwezig: Dirk De Poorter, voorzitter; Tony Vermeire,

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT? Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap Vaststelling van een subsidiereglement impulssubsidie 2009-2013 voor meer en hoger sportgekwalificeerde en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende sportverenigingen. a) Zoals voorzien in het sportbeleidsplan

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De gemeente Houthalen-Helchteren zal, binnen de perken van de kredieten daartoe

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN I: ALGEMENE VOORWAARDEN De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven voorwaarden.

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Pagina 1 van 6 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR ARTIKEL 1 -

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE ZULTSE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE ZULTSE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE ZULTSE ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurd globaal krediet op de gemeentebegroting, worden aan de erkende Zultse

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Reglement goedgekeurd door GR op 29.03.2010. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE Artikel 1 Een sportvereniging is een vereniging, die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, waarin individueel of in ploegverband activiteiten met

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

1. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen

1. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN Gelet op de desbetreffende artikels uit het Gemeentedecreet;

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen gemeenteraad van 22 september 2008 1. Visies en definities Voor de toepassing van dit reglement zijn volgende visies en definities van toepassing: Basissubsidie

Nadere informatie