NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING"

Transcriptie

1 VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan elf Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg voor de uitbreiding van de personeelscapaciteit van de alcohol- en drugpreventiewerkers Bijlagen: - het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan elf Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg voor de uitbreiding van de personeelscapaciteit van de alcohol- en drugpreventiewerkers - het advies van de Inspectie van Financiën van 8 maart 2012; het begrotingsakkoord van 22 mei I. Algemeen referentiekader 1.1. WHO-doelstelling: "Gezondheid voor allen" Deze subsidie past in het kader van de WHO-doelstellingen voor de 21 ste eeuw: "Vermindering van schade door alcohol, drugs en tabak". Tegen het jaar 2015 moeten de negatieve invloeden op de gezondheid t.g.v. consumptie van verslavende substanties zoals tabak, alcohol en psychoactieve drugs in aanzienlijke mate verminderd worden in alle lidstaten Regeerakkoord Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Dit project sluit aan bij hoofdstuk 3 Inzetten op een warme samenleving, punt m: preventieve gezondheidzorg : De regering zet verder in op een doeltreffend en doelmatig preventiebeleid. ( ) De overheid zal HPV-vaccinatie (tegen baarmoederhalskanker) voor schoolgaande meisjes veralgemeend aanbieden en de uitvoering van het actieplan middelengebruik (tabak, alcohol en illegale drugs), evenals de uitvoering van het actieplan gezonde voeding en meer beweging opstarten. Het preventiebeleid voor seksueel overdraagbare infectieziekten krijgt een sterkere oriëntatie op risicogroepen. Het aanbod aan vaccinaties tegen infectieziekten wordt uitgebreid Beleidsnota van de Minister Dit project sluit aan bij: Strategische doelstelling 1: We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijns- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken Pagina 1 van 8

2 Operationele doelstelling 1.1: We zetten in op preventie om zo bij te dragen tot gezondheidswinst voor en een hogere mate van welbevinden van onze bevolking Om mensen te laten kiezen voor een gezonde leefstijl moeten ze niet alleen over accurate informatie beschikken. Ze moeten ook instrumenten om het eigen gedrag te veranderen aangereikt krijgen, met name een gepast en toegankelijk aanbod aan preventieve zorg. In dit kader willen we inzetten op doeltreffende en doelmatige acties en programma s inzake ziektepreventie en gezondheidsbevordering. ( ) We zullen in elk geval het actieplan middelengebruik (tabak, alcohol en illegale drugs) uitvoeren Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs Dit project sluit aan bij het Actieplan, meer bepaald bij: Hoofdstuk 2: Sectoren en doelgroepen, punt 2.2. werkplek Sinds de welzijnswet van 1996 zijn werkgevers verplicht actief op verschillende domeinen die verband houden met de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ook los van de juridische context ervaren vele werkgevers en werknemers problemen als gevolg van middelengebruik en -misbruik. De werkplek komt omwille van verschillende redenen steeds meer naar voor als een van de meest zinvolle settings om preventie-initiatieven te nemen rond gezondheid in het algemeen en middelengebruik meer specifiek. Niet alleen omwille van de welzijnswet maar ook omdat via het werk een groot publiek van volwassen mensen kan worden bereikt. De werkcontext is een omgeving waar sociale controle, sociale beïnvloeding en sociale ondersteuning sterk aanwezig zijn. Bovendien is het op de werkplaats mogelijk om geïntegreerde interventies aan te bieden op het niveau van het individu, de omgeving en de organisatie. Structurele krachtlijn 2: Optimale en doelmatige aanwending van de capaciteit voor uitvoering op het terrein Een integraal beleid voeren in de verschillende sectoren en bij de verschillende doelgroepen, vraagt een investering, vooral op het niveau van de uitvoering. In Nederland worden middelen voorzien voor één VTE per inwoners, enkel voor alcohol en drugs. Rekenen we hier nog 1/2 e VTE bij voor tabak, dan komen we aan een capaciteit van 96 VTE voor Vlamingen. Momenteel beschikken we, met 21,8 VTE voor alcohol en drugs en 8,6VTE voor tabak, amper over één derde van deze capaciteit. Als we willen dat de methodieken op grote schaal en op een correcte manier worden toegepast, dan moeten we de capaciteit voor uitvoering op het terrein optrekken. Strategische krachtlijn 4: Impact van bestaande preventieve acties verbeteren De integrale, beleidsmatige aanpak van tabak-, alcohol- en illegale drugproblemen kent in Vlaanderen al een lange geschiedenis, vooral in goed georganiseerde sectoren zoals onderwijs, werk, en lokaal beleid. ( ) Probleem is dat de impact van de beleidsmatige aanpak nog te beperkt is, zowel kwantitatief (het aantal organisaties dat bereikt wordt) als kwalitatief (de grondigheid waarmee methodieken worden uitgevoerd). De bestaande initiatieven moeten dus ruimer en meer systematisch geïmplementeerd en uitgevoerd worden, met aandacht voor kwaliteitsverbetering en evaluatie. II. Beschrijving van het voorstel In dit voorstel wordt goedkeuring gevraagd over een permanente uitbreiding van de capaciteit van de 11 CGG s die beschikken over regionale alcohol en drugpreventie werkers, telkens met euro (zijnde een halve VTE), voor een totaal bedrag van euro per jaar in totaal. Startdatum is 1 januari Pagina 2 van 8

3 De CGG s in kwestie zijn: - Ahasverus (Vlaams-Brabant); - De Pont (Mechelen); - Eclips (Gent); - Kempen; - Largo (Roeselare); - Noord West-Vlaanderen; - VAGGA (Antwerpen); - Vlaams-Brabant Oost; - Waas en Dender; - Brussel; - VGGZ Limburg. Deze CGG s hebben elk hun eigen regio en zorgen samen voor een dekking van het Vlaams grondgebied qua aanbod. Deze extra capaciteit zal gedurende één jaar worden gefinancierd op basis van een BVR, om vervolgens te worden opgenomen in de enveloppe van de desbetreffende organisatie (analoog met de financiering van de andere preventiewerkers). De bedoeling van deze uitbreiding is om de preventiewerking naar bedrijven en lokale besturen te verbeteren, zowel qua impact, als qua kwaliteit. Sinds 2008 liepen er (tijdelijke) pilootprojecten met hetzelfde doel. De evaluatie van deze projecten was positief en de bedoeling is nu om deze activiteiten in te bedden in de reguliere werking en ze structureel te gaan financieren over gans Vlaanderen. Dit gebeurt in lijn met de krachtlijnen van het Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs (zie ook supra, onder 1.4.). Voorgeschiedenis Eén van de krachtlijnen van het Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs is het versterken van de capaciteit op het terrein om organisaties (scholen, bedrijven, lokale besturen ) te ondersteunen in het uitbouwen van een preventiebeleid binnen hun organisatie, en bij het gebruik van preventiemethodieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. De sector onderwijs kan traditioneel al rekenen op heel wat aandacht. Het preventiebeleid bij lokale besturen en bedrijven kon daarentegen een duw in de rug gebruiken, vandaar deze pilootprojecten. In dat kader werden sinds 2008 verschillende projecten opgestart. Voor dit dossier zijn er twee van belang: - Het project ECAT (Empowering Communities against Alcohol Threats) gericht op de ondersteuning van lokale besturen bij de ontwikkeling en uitvoering van een lokaal alcoholbeleid. Dit project werd opgestart op 1 april 2008, en ondertussen twee keer verlengd, tot en met 31 december Het project ondersteuning alcoholbeleid in bedrijven. Dit project werd opgestart op 15 december 2009, en ondertussen verlengd tot 31 december In beide gevallen was de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) de coördinerende en penhoudende organisatie. Het budget werd echter zo goed als integraal gebruikt voor de financiering van extra personeelscapaciteit bij de CGG s die op het terrein de pilootprojecten uitvoerden. Voor een volledig overzicht van welke CGG s extra capaciteit kregen, per project, zie bijlage. Pagina 3 van 8

4 Het ECAT project Het ECAT-project is opgestart als een implementatieproject in het kader van het Europees Actieplan Programme of Community Action in the Field of Public Health Public Health Programme 2005 van de Europese Commissie (DG Sanco). De doelstelling is het verhogen van de effectiviteit van lokale alcoholcampagnes d.m.v. een onderbouwde afbakening van specifieke boodschappen voor verschillende doelgroepen en de verankering van deze campagnes in een lokaal beleid. Deze aandacht voor een structurele aanpak is nodig. Het thema (problemen met) alcohol kan in Vlaanderen wel op de interesse van lokale besturen rekenen, maar nog te vaak leidt dit in de praktijk tot een weinig samenhangend geheel van eenmalige acties, naar aanleiding van acute problemen. De basisidee van ECAT is dat de effecten van lokale acties en campagnes sterk kunnen verhoogd worden, als er eerst, op basis van degelijke informatie, wordt nagedacht wie welke boodschap moet krijgen, en de verschillende acties goed op elkaar zijn afgestemd. De inbedding in het lokaal beleid moet ervoor zorgen dat het thema over de jaren heen op een structurele manier aandacht blijft krijgen. Drie taken stonden daarbij centraal: - het vertalen van wetenschappelijke kennis over het voeren van effectieve alcoholpreventiecampagnes naar praktische handvatten om lokale campagnes uit te werken; - het ontwikkelen en uitvoeren van een quickscan-screeningsmethode om de lokale situatie op het vlak van (problematisch) alcoholgebruik op een meer objectieve manier in kaart te brengen; - de uitvoering van de alcoholpreventiecampagnes in een stad of gemeente en het evalueren van het bereik, de zichtbaarheid en de impact van deze lokale ECAT-projecten. Van 2008 tot nu werd het ECAT-concept toegepast in 15 Vlaamse steden. Bij elke editie werd per provincie één stad geselecteerd: : Leuven, Mechelen, Oostende, Maasmechelen, St.-Niklaas; : Houthalen-Helchteren, Brugge, Lier, Dendermonde, Tienen; : Genk, Aalst, Heist-op-den-Berg, Roeselare, Diest. De participerende CGG s waren telkens: - Vlaams-Brabant Oost; - Mechelen; - VGGZ Limburg; - Waas en Dender - Noord West-Vlaanderen. De financiering per CGG was als volgt: periode Bedrag/CGG Bedrag per CGG Totaal bedrag (jaarbasis) 01/04/08 30/04/ (13 maanden) 01/05/09 30/04/ (12 maanden) 01/05/10 31/12/11 (20 maanden) Uit de voortgangsrapporten van de projecten in 2008 en 2009 blijkt dat bij zowat alle steden de ECATmethodiek naar behoren kon worden uitgevoerd: Pagina 4 van 8

5 - Alle betrokken steden waren in staat om een netwerk van belangrijke stakeholders samen te stellen om de ontwikkeling en uitvoering van een alcoholbeleid te dragen, met vertegenwoordigers uit de verschillende belangrijke domeinen (politie, preventie, welzijn, gezondheid ). - Het verzamelen van cijfers en andere relevante data, en het systematisch in kaart brengen van de visies van de actoren, is ook overal gebeurd. Het bleek wel niet altijd eenvoudig om mensen hiervoor te motiveren en sommige stukken van de methodiek werden flexibeler en klantvriendelijker gemaakt. - De uiteindelijke selectie van de acties die werden uitgevoerd verschilden van stad tot stad, in termen van settings, doelgroepen en aanpak, en was gerelateerd aan de analyse van de data en de noden. De evaluaties van de acties geven aan dat resultaten positief zijn in termen van procesverloop en tevredenheid bij de deelnemers (netwerk en doelgroep). Meer focussen op resultaten van de acties is wel een aandachtspunt. Op basis van deze resultaten concluderen we dat de ECAT-methodiek zijn nut heeft bewezen, en dat de fase van tijdelijke pilootprojecten kan worden afgesloten om over te gaan tot een structurele implementatie in Vlaanderen. De besluiten en de voortgangsrapportage zijn toegevoegd bij deze nota. Het project ondersteuning alcoholbeleid in bedrijven Op 1 april 2009 werd, na lang onderhandelen, CAO100 met betrekking tot een alcohol- en drugbeleid op het werk afgesloten tussen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Een belangrijke bepaling was dat bedrijven verplicht waren om ten laatste op 1 april 2010 een alcohol- en drugbeleid ontwikkeld te hebben. In realiteit gaat deze verplichting eerder over een eerste fase van een echt alcohol- en drugbeleid, met name een set van regels en afspraken. De verdere fases, waarin ook meer aandacht gaat naar systematische preventie en opvang en doorverwijzing van mensen met problemen, blijft een vrijwillige keuze. Desalniettemin betekent de CAO een belangrijke doorbraak omdat alcohol- en drugbeleid bij elk bedrijf in ieder geval op de agenda moet komen, wat een uitgelezen moment is voor sensibilisering. Om goed te kunnen inspelen op deze belangrijke opportuniteit werd op het niveau van de partnerorganisatie een vernieuwd pakket aan methodieken en materialen ontwikkeld (zie ook ). Tegelijk werd de capaciteit op het terrein verhoogd om tegemoet te komen aan de verhoogde vraag, middels een projectsubsidie aan 7 CGG s met regionale alcohol en drugpreventiewerkers. Doelstellingen van het project werden in het MB als volgt beschreven: - organiseren van 28 regionale bekendmakinginitiatieven gericht op bedrijven; - coachen van een groep van minstens 28 bedrijven in het ontwikkelen en implementeren van een alcoholbeleid; - organiseren van minstens 140 dagdelen vorming inzake alcoholbeleid in bedrijven. Eén van de bijkomende criteria was ook dat in GINGER (het registratiesysteem voor preventieactiviteiten in Vlaanderen) kon worden aangetoond dat deze extra financiering voor extra activiteiten had gezorgd (dit in vergelijking met de voorbije jaren). De deelnemende CGG s waren: - Largo (Roeselare); - Eclips (Gent); - Ahasverus (Vlaams-Brabant); - VAGGA (Antwerpen); Pagina 5 van 8

6 - Kempen Meander (Turnhout); - VGGZ (Limburg); - Primavera (Brussel) (enkel in eerste periode). In het eerste project (15/12/2009 tot 14/12/2010, 12 maanden) was euro per CGG voorzien ( in totaal). In het tweede project (15/12/2010 tot 31/12/2011, 12,5 maanden) was euro per CGG voorzien ( in totaal, plus voor coördinatie VAD, maakt ). Uit het voortgangsrapport van het eerste project blijkt dat de eerste twee van de drie doelstellingen (bekendmaking en coaching) ruimschoots werden gehaald. Er werden 61 bekendmakinginitiatieven georganiseerd, dubbel zoveel als de voorziene 28. Er werd ook coaching voorzien voor 72 bedrijven, dat zijn er 44 meer dan het voorziene streefgetal van 28. Het proactief werken was voor deze sector (bedrijven) tamelijk nieuw; tot voor kort werd er enkel op vraag gewerkt. In een aantal regio s betekende dit een bijna volledig nieuwe werking. De derde doelstelling werd niet helemaal gehaald: er werden 129 dagdelen vorming georganiseerd, 11 minder dan de voorziene 140. Dat de vraag naar vormingen (enigszins) verkeerd is ingeschat, heeft een aantal verklaringen. Belangrijkste is dat bij de veralgemeende invoering van CAO 100 ook heel wat externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sneller dan verwacht hun aanbod aan advies en vorming rond dit thema, hadden aangepast. Het viel regelmatig voor dat een bedrijf al een soort basisvorming had gevolgd bij de eigen EDPW. Om dan later wel een beroep te doen op de preventiewerkers voor coaching van het implementatietraject. Dit verklaart ook het relatief hoge aantal gecoachte bedrijven ten opzichte van het aantal dagdelen vorming. Dat er door dit project ook extra output werd gerealiseerd, kan worden afgeleid uit de cijfers van GINGER. Het aantal activiteiten in de sector arbeid, bij de betrokken CGG s, werd quasi verdubbeld. In vergelijking met het geheel van de activiteiten, over alle sectoren, steeg het aandeel van arbeid van 5.4% (2009) naar 10.2% (2010). Bij de CGG s die niet betrokken waren bij dit project steeg het aantal activiteiten ook, maar minder. Op basis van deze resultaten concluderen we dat het project en de gebruikte methodieken hun nut hebben bewezen en dat de activiteiten kunnen overgaan van een projectmatige naar een structurele financiering in heel Vlaanderen. De extra capaciteit wordt toegevoegd aan de bestaande capaciteit voor alcohol- en drugpreventie. De begunstigden moeten zich in deze ook houden aan de bepalingen van het samenwerkingsprotocol van 20 maart 2008 tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg met regionale alcohol- en drugpreventiewerkers en de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, ondermeer op het gebied van keuze van methodieken en materialen, registratie, en evaluatie. III. Weerslag van het voorstel van beslissing op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap Voor de uitbreiding van de 11 Vlaamse CGG s met regionale alcohol- en drugpreventiewerkers, telkens met een halve VTE, is een bedrag voorzien van euro (zijnde 11 CGG s x 0.5 VTE x euro voor een VTE). Het krediet ingeschreven onder het programma GD van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 werd verdeeld bij ministerieel besluit overeenkomstig onderstaande tabel (in duizend euro): Verdeling van Verdeling naar ENT PR ESR KS Bedrag ENT PR ESR KS Bedrag GE0 GD VAK 374 GE0 GD VAK 374 GE0 GD VEK 374 GE0 GD VEK 374 De organisaties zullen voor 2012 worden gefinancierd op basis van een BVR. Vanaf 2013 zal de financiering worden toegevoegd aan de enveloppe. Pagina 6 van 8

7 De Inspectie van Financiën gaf een positief advies op 8 maart 2012 (als bijlage). In tegenstelling tot wat in het dossier ten aanzien van de Inspectie van Financiën en ten aanzien van Begroting werd gesteld, met name dat het herverdeeldossier ook aan de Vlaamse Regering diende te worden voorgelegd, is dit nu, door de intussen goedgekeurde vernieuwde procedure inzake herverdelingen in het kader van het Rekendecreet niet meer van toepassing en volstaat een ministerieel besluit. Het begrotingsakkoord werd verleend op 22 mei IV. Weerslag van het voorstel op de lokale besturen Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het gebied van personeelsinzet, werkingsuitgaven, investeringen en schuld en ontvangsten van de lokale besturen. Conclusie: er is geen weerslag op de werking van de lokale besturen. V. Weerslag van het voorstel op het personeelskader en de personeelsbudgetten Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is. VI. Kwaliteit van de regelgeving Wetgevingstechniek Voor het bijgevoegde ontwerpbesluit werd geen wetgevingstechnisch, noch taalkundig advies gevraagd. Dit is niet vereist omdat het een subsidiebesluit betreft dat meer dan eens onder dezelfde vorm terugkeert. Reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten De omzendbrief VR 2008/13 van 30 mei 2008 betreffende de reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten, vermeldt de categorieën van ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering waarvoor geen reguleringsimpactanalyse vereist is, bijvoorbeeld besluiten van de Vlaamse Regering zonder of met weinig inhoudelijke effecten of met een louter formeel karakter. Dit is onder andere het geval bij beslissingen van de Vlaamse Regering of van een minister die geen regelgeving inhouden. Dit ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdt geen regelgeving in en vereist bijgevolg geen reguleringsimpactanalyse. Pagina 7 van 8

8 VII. Voorstel van beslissing De Vlaamse Regering beslist: 1 haar goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de personeelscapaciteit van de 11 Vlaamse CGG s met regionale alcohol- en drugpreventiewerkers, telkens met euro per CGG (voor een totaalbedrag van euro per jaar) en dit vanaf 1 januari Het eerste jaar zal gefinancierd worden op basis van een BVR. Vanaf 2013 wordt dit bedrag toegevoegd aan de enveloppe; 2 de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, te belasten met de uitvoering van deze beslissing. Jo VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Pagina 8 van 8

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Een kwalitatieve beschrijving van arbeidszorg in de provincie Limburg Filip De Meyst Wetenschappelijk Medewerker Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw MEI 2006 Inhoudstafel

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Auteurs Jeroen Hoyng en Iwan de Jong Voorwoord BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. In tal van gemeenten zien we, mede

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie