1. geïntimeerde niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen dan wel geïntimeerde haar vorderingen af te wijzen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. geïntimeerde niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen dan wel geïntimeerde haar vorderingen af te wijzen;"

Transcriptie

1 Liv Oost - Previtas DomJur Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer /01 Datum: Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: Liv Oost B.V., gevestigd te Hengelo, appellante, in eerste aanleg: gedaagde, hierna te noemen: Liv Oost, advocaat: mr. K. Konings, kantoorhoudende te Groningen, tegen Previtas Nederland B.V., gevestigd te Groningen, geïntimeerde, in eerste aanleg: eiseres, hierna te noemen: Previtas, advocaat: mr. D.J. Mensink, kantoorhoudende te Groningen. Het geding in eerste instantie In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 8 april 2011 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen. Het geding in hoger beroep Bij exploot van 20 april 2011, met daarin opgenomen de grieven en de toelichting daarop, is door Liv Oost spoedappel ingesteld van genoemd kortgedingvonnis met dagvaarding van Previtas tegen de zitting van 3 mei De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt: "Het vonnis van de voorzieningenrechter van Rechtbank Groningen, gewezen op 8 april 2011 onder zaaknummer en rolnummer KG ZA tussen appellante als gedaagde en geïntimeerde als eiseres, te vernietigen en opnieuw rechtdoende, alsnog bij arrest, voor zover mogelijk uitvoer bij voorraad: 1. geïntimeerde niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen dan wel geïntimeerde haar vorderingen af te wijzen; 2. geïntimeerde te veroordelen om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam te staken; 3. geïntimeerde te veroordelen om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis door middel van een schrijven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland per aangetekende brief en per fax op te dragen de domeinregistratie over te dragen en op naam te stellen van appellante; 4. geïntimeerde te veroordelen om getrouw en actief mee te werken aan het effectueren van de genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle eventuele verdere stukken te ondertekenen en door de bevoegde domeinregistraties verlangde informatie te verstrekken, en de eventuele kosten voor wijziging van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen; 1

2 5. geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appellante van een dwangsom van 5.000,= voor iedere overtreding van de hiervoor verzochte veroordelingen hierboven onder 2, 3 en 4 respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt met een maximum van ,=; 6. te bepalen dat, voor zover geïntimeerde niet aan de vorderingen hierboven onder 3 en 4 voldoet, op de voet van artikel 3:300 BW, het arrest dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van de registratie van de domeinnaam van geïntimeerde, te weten aan appellante, zulks onverminderd eventuele aanspraken op dwangsommen; 7. geïntimeerde te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv van dit geding in beide instanties; 8. geïntimeerde te veroordelen om de reeds door appellante aan geïntimeerde betaalde proceskosten betreffende de procedure in eerste aanleg aan appellante terug te betalen. " Bij memorie van antwoord is door Previtas verweer gevoerd met als conclusie: "Bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, Liv Oost B.V. niet-ontvankelijk te verklaren in haar beroep, het beroep te verwerpen en het vonnis van de Rechtbank Groningen van 8 april 2011, gewezen onder rolnummer / KG ZA 11-89, waarvan beroep, te bevestigen en aan te vullen, zo nodig onder aanvulling en/of verbetering van de gronden; Liv Oost te veroordelen in de volledige kosten van beide instanties, inclusief de kosten van daadwerkelijk rechtsbijstand ex 1019h, conform het gestelde in deze memorie van antwoord." Ten slotte heeft Previtas de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest. De grieven Liv Oost heeft zes grieven opgeworpen. De beoordeling De feiten 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist, staan vast de door de voorzieningenrechter in het vonnis van 8 april 2011 vastgestelde feiten. Het hof zal die feiten hierna herhalen, voor zover voor de beoordeling in appel van belang, aangevuld met enige feiten die in appel tevens als vaststaand hebben te gelden Previtas Nederland en Previtas B.V. zijn beide bedrijven gespecialiseerd in gewichtsmanagement De vennootschap Previtas B.V. is in 2004 opgericht door [dr. X]. De vennootschap Previtas Nederland is in 2009 opgericht, als dochteronderneming van Previtas B.V Op 17 juni 2004 heeft Previtas B.V. de domeinnaam geregistreerd Tussen Previtas Nederland en Previtas B.V. heeft een samenwerkingsverband bestaan. Zij hebben hun bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door gemeenschappelijk gebruik te maken van de handelsnaam Previtas en de website met de domeinnaam Na een meningsverschil tussen [X] en [Y] (middellijk) aandeelhouder, is besloten om de samenwerking tussen de vennootschappen te beëindigen. Op 15 oktober 2010 heeft [Y] Beheer B.V. de (resterende) aandelen in Previtas Nederland overgenomen van Previtas B.V. en werd zij bestuurder van Previtas Nederland B.V. De klantenbestanden en de werkzaamheden van beide vennootschappen werden opgesplitst. 2

3 1.6. Op 22 december 2010 heeft de besloten vennootschap Liv Holding B.V. de aandelen in Previtas B.V. overgenomen van de besloten vennootschap [B.V. X] In de notariële akte van levering is (voor zover hier van belang) het volgende bepaald: "Artikel 5 Garanties en verklaringen van verkoper ( ) j. 1 De vennootschap is gerechtigd de handelsnamen en merken te voeren die zij tot op vandaag gebruikt. Deze handelsnaam ("Previtas") in al haar verschijningsvormen gaat echter niet over op koper. Koper zal bij akte zo spoedig mogelijk na heden voor mij te verlijden de naam van de vennootschap wijzigen in "Liv Oost B.V." Verkoper heeft hiertoe reeds een aandeelhoudersbesluit genomen. 2. Koper mag niet zonder toestemming van verkoper de naam "[dr. X]" gebruiken en verkoper mag niet zonder toestemming de naam "Liv" gebruiken. ( ) Artikel 7 Naamswijziging Koper is verplicht de naam van de vennootschap (hof: Previtas B.V.) per heden te wijzingen in die zin, dat daarin het woord Previtas niet meer voorkomt. Met onmiddellijke ingang zal koper bewerkstelligen dat de vennootschap haar huidige naam niet vaker of opvallender gebruikt dan nodig is. Wel is de koper toegestaan nog gedurende zes maanden na heden aan te geven dat Liv Oost B.V. tot voor kort onder de naam Previtas handelde" 1.7. Previtas B.V. heeft haar naam gewijzigd in Liv Oost B.V Medio februari 2011 heeft Previtas Nederland Liv Oost aangeschreven met het verzoek de domeinnaam aan haar over te dragen. Liv Oost heeft kenbaar gemaakt hieraan geen gehoor te willen geven Op 11 maart 2011 is de website van het internet verdwenen. Na sommatie van Previtas Nederland heeft Liv Oost de functionaliteit van de hersteld en de website opnieuw online geplaatst, maar wel 'achter' een nieuwe startpagina met een link naar een website van Liv Oost. Op deze pagina staat het volgende: Previtas B.V. is onlangs overgenomen door Liv voeding- & leefstijladvies en heet nu Liv Oost B.V. Onze insteek blijft echter hetzelfde: samen met u werken aan structurele en persoonsgerichte oplossingen rondom voeding en leefstijl. Aan onze nieuwe website wordt op dit moment gewerkt. Meer weten over Liv? Daaronder is in een zwarte balk een link geplaatst met de volgende tekst: Wilt u afspraak maken met Previtas Nederland B.V., klink dan hier De beslissing in eerste aanleg 2. Stellende dat Liv Oost in strijd heeft gehandeld met de rechten van Previtas Nederland door het zonder enig redelijk belang geregistreerd en in bezit houden van de domeinnaam en de daaraan onlosmakelijk verbonden website, heeft Previtas Nederland het onderhavige kort geding aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen. Daarbij heeft Previtas de in de dagvaarding onder a. tot en met i. vermelde vorderingen ingesteld In het vonnis van 8 april 2001 heeft de voorzieningenrechter, kort samengevat, op straffe van een dwangsom Liv Oost veroordeeld iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Previtas Nederland te staken en gestaakt te houden waaronder het staken van het gebruik van de domeinnaam Voorts heeft de voorzieningenrechter Liv Oost veroordeeld deze domeinnaam aan Previtas Nederland over te dragen. De voorzieningenrechter heeft Liv Oost als de in het ongelijk gestelde partij tenslotte veroordeeld in een gedeelte van de volledige proceskosten van Previtas Nederland, door hem begroot op 4.644, Liv Oost heeft uitvoering gegeven aan het vonnis door de domeinnaam over te dragen aan Previtas Nederland. De ontvankelijkheid van Previtas Nederland in haar vorderingen in hoger beroep 3. Het hof constateert dat in de conclusie van de memorie van grieven onder punt 2 en 5 (zie 3

4 bl. 13 MvG) een aantal vorderingen worden ingesteld die verder gaan dan de vernietiging van het vonnis in eerste aanleg. Liv Oost heeft in eerste aanleg geen reconventionele vordering ingesteld, zodat zij zulks gelet op het bepaalde in artikel 353 Rv, eerste lid, laatste volzin niet voor het eerst in appel kan doen. Wel kan zij een vordering tot ongedaanmaking instellen (vgl. HR 30 januari 2004, NJ 2005, 246). Het hof oordeelt in dat verband dat een vordering tot het opleggen van een dwangsom geen zelfstandige vordering is, en dat deze bijkomende vordering ook verbonden kan worden aan de vordering tot ongedaanmaking. Voor zover Liv Oost evenwel een verdergaande vordering heeft ingesteld, kan zij daarin niet worden ontvangen Het hof is van oordeel dat het gevorderde onder 2 een nieuwe vordering is die het bestek van de ongedaanmakingsvordering te buiten gaat, zodat het hof Liv Oost in zoverre niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vordering. Hetzelfde oordeel treft de vordering sub 6 waarin gevorderd wordt dat het te wijzen arrest op voet van artikel 3:300 BW in de plaats kan komen van een akte van overdracht. De omvang van het appel 4. Het hof stelt vast dat de grieven niet zien op het verbod dat Liv Oost is opgelegd om inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van Previtas Nederland (de veroordeling sub 7.1), zodat deze veroordeling (met de daaraan verbonden dwangsom) geen deel uitmaakt van het geschil in appel. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bij de voorzieningenrechter, heeft Liv Oost overigens bevestigd dat zij niet langer gebruik wenst te maken van de handelsnaam Previtas; in hoger beroep is ook niet is gesteld of gebleken dat Liv Oost die handelsnaam als zodanig nog gebruikt. 5. In hoger beroep gaat het, in de kern genomen, om de vraag aan wie de domeinnaam www. previtas.nl toekomt. Bij de beantwoording van deze vraag staat voorop dat een domeinnaam krachtens het beginsel wie het eerst komt, die het eerst maalt toekomt aan degene die de domeinnaam het eerst heeft geregistreerd. Dit beginsel leidt uitzondering indien daardoor inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of op grond van bijkomende omstandigheden onrechtmatig wordt gehandeld. 6. Met grief 1 bestrijdt Liv Oost het oordeel van de voorzieningenrechter dat er een contractuele verhouding tussen partijen heeft bestaan op grond waarvan, indachtig de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid, partijen zijn overeengekomen dat de handelsnaam Previtas aan Previtas Nederland zou toekomen. Liv Oost stelt dat Previtas Nederland geen partij was bij de overeenkomst van 15 december 2010 (bedoeld wordt 22 december 2010) waarmee de levering van aandelen in Previtas B.V. van de besloten vennootschap [B.V. X] aan de besloten vennootschap Liv Holding B.V. werd geëffectueerd, zodat Previtas Nederland daaraan ook geen rechten kan ontlenen en er dus ook geen sprake kan zijn van aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. 7. Liv Oost heeft met juistheid aangevoerd dat in de overeenkomst tussen Previtas B.V. en [Y] Holding B.V. geen nadere afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam "Previtas". Na die transactie mochten Previtas B.V. en Previtas Nederland in beginsel nog beide diezelfde naam gebruiken. In de overeenkomst tussen Liv Holding en [B.V. X] is tussen deze partijen enkel een afspraak gemaakt over het gebruik van de handelsnaam. Bij deze overeenkomst is Previtas Nederland geen partij, noch is ten behoeve van haar een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW opgenomen. Artikel 7 van die overeenkomst kan niet als zodanig worden aangemerkt. Van aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid met betrekking tot deze overeenkomst ten gunste van Previtas Nederland kan dan ook geen sprake zijn. Het beroep dat Previtas Nederland op de genoemde overeenkomst doet waarbij zij geen partij is, komt haar niet toe. Zij kan niet nakoming van artikel 7 van die overeenkomst vorderen, dat recht komt alleen aan [B.V. X] toe en uit niets blijkt dat zij mede krachtens deze vennootschap haar vordering heeft ingesteld. 8. In zoverre is de eerste grief terecht voorgedragen terwijl hetzelfde geldt voor grief 3 die erover klaagt dat de voorzieningenrechter de handelsnaam ten onrechte aan Previtas Nederland heeft toegescheiden, nu de rechthebbenden op die handelsnaam niet alle in deze procedure betrokken zijn. Ook grief 2 klaagt terecht dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft opgenomen dat Liv Oost zich richt op Oost-Nederland en Previtas Nederland 4

5 zich richt op Noord-Nederland. Beide vennootschappen werken in beginsel landelijk, zij het dat de werkzaamheden feitelijk rond de plaats van vestiging zijn geconcentreerd. 9. Of een en ander Liv Oost ook baat zal worden bezien aan de hand van de beslissing op de overige grieven. 10. Met grief 4 komt Liv Oost op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gebruik van de domeinnaam door Liv Oost is gelijk te stellen aan de handelsnaam, zodat dit gebruik een inbreuk als oplevert als omschreven in art. 5 Hnw. Liv Oost wenst ingang te doen vinden dat zij de domeinnaam niet als handelsnaam maar uitsluitend als internetadres gebruikt. 11. Anders dan de voorzieningenrechter heeft aangenomen, is het hof van oordeel dat Previtas Nederland niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Liv Oost na de beëindiging van de samenwerking onder de domeinnaam haar onderneming heeft voortgezet. Uit afschriften van de website die door Previtas Nederland zijn overgelegd (vgl. prod. 11 en 12 in eerste aanleg) blijkt immers dat de domeinnaam door Liv Oost slechts gebruikt wordt om klanten te informeren met betrekking tot de overname van Previtas B.V. door Liv Oost en de naamswijzing. Dergelijk gebruik van de domeinnaam is naar het voorlopige oordeel van het hof slechts aan te merken als een gebruik als adres of vindplaats op internet, en gelet op de inhoud van de website niet tevens als handelsnaam. 12. Grief 4 slaagt. 13. Grief 5 keert zich tegen het voorlopig oordeel van de rechtbank dat nu Liv Oost heeft verklaard de domeinnaam niet te gebruiken, haar belang bij de handhaving van de betreffende domeinnaamregistratie op geen enkele wijze opweegt tegen het belang dat Previtas Nederland heeft bij spoedige overdracht daarvan. 14. Voorop staat dat louter een afweging van belangen van partijen, zonder dat overigens een normschending kan worden aangewezen, geen grondslag kan bieden voor toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam De enkele omstandigheid dat Previtas Nederland meer belang heeft bij de domeinnaam dan Liv Oost, maakt het nog niet onrechtmatig dat Liv Oost die domeinnaam niet wil afstaan aan Previtas Nederland en deze voor zich zelf gebruikt (door deze naar haar eigen Liv-site te laten doorlinken). Pas oneerlijke concurrentie of onrechtmatig gebruik van de domeinnaam (of de dreiging daarvan) kan tot een verbod of bevel leiden. Daarvan is het hof evenwel onvoldoende gebleken. 15. Door Previtas Nederland is onvoldoende gesteld en evenmin is anderszins gebleken dat Liv Oost door niet te meewerken aan de overdracht van de registratie van de domeinnaam jegens Previtas Nederland onrechtmatig handelt. Zonder nadere toelichting die ontbreekt, brengt in een zaak als de onderhavige, waarbij partijen kennelijk geen regeling hebben getroffen met betrekking tot het gebruik en de registratie van een domeinnaam na beëindiging van een samenwerking, de zorgvuldigheid die Liv Oost in het maatschappelijk verkeer jegens Previtas Nederland in acht dient te nemen, niet met zich dat Liv Oost de domeinnaam aan Previtas Nederland dient over te gedragen. Dit geldt temeer nu Liv Oost - zij het toen nog handelende onder de naam Previtas B.V. - in 2004 als eerste de domeinnaam heeft geregistreerd en de domeinnaam door haar gebruikt wordt om klanten te informeren over de overname van Previtas B.V. en de naamswijziging naar Liv Oost B.V. 16. Het voorgaande brengt mee dat in de gegeven omstandigheden het hof de weigering van Liv Oost om mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam aan Previtas Nederland B.V. niet onrechtmatig oordeelt. 17. Ook Grief 5 slaagt, zodat het bestreden vonnis niet in stand kan blijven. Proceskosten 18. Grief 6 houdt in dat Liv Oost ten onrechte in de volledige proceskosten in eerste aanleg is veroordeeld. Deze grief is terecht voorgesteld nu Previtas Nederland in hoger beroep alsnog 5

6 geheel in het ongelijk wordt gesteld. 19. Ten aanzien van de kostenveroordeling in eerste aanleg en in hoger beroep is het hof van oordeel dat dit hoger beroep deels betrekking heeft op een intellectuele eigendomskwestie waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. Nu Liv Oost de door haar gemaakte kosten niet nader heeft gespecificeerd, zal Previtas Nederland als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de door Liv Oost gemaakte kosten krachtens het gebruikelijke liquidatietarief. In eerste aanleg zal het hof het geliquideerde advocatensalaris vaststellen op 816,-- en in hoger beroep op 1 punt naar tarief II ( 894,--). De slotsom 20. Het hof zal het vonnis, voor zover in hoger beroep aangevallen, vernietigen en opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Previtas Nederland alsnog afwijzen en de vordering tot ongedaanmaking toewijzen als hier is opgenomen. Het hof zal Previtas Nederland als de overwegend in het ongelijk te stellen partij, in de kosten van het geding veroordelen, voor wat het geliquideerde salaris van de advocaat van Liv Oost betreft te begroten op de hiervoor genoemde bedragen. De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep: - verklaart Liv Oost niet-ontvankelijk in haar vorderingen sub 2 en sub 6; - vernietigt het vonnis van 8 april 2011 voor zover in hoger beroep aangevallen; en in zoverre opnieuw rechtdoende: I. veroordeelt Previtas Nederland om binnen 5 dagen na betekening van dit arrest door middel van een schrijven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland per aangetekende brief en per fax op te dragen de domeinregistratie over te dragen en op naam te stellen van Liv Oost; II. veroordeelt Previtas Nederland om getrouw en actief mee te werken aan het effectueren van de genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle eventuele verdere stukken te ondertekenen en door de bevoegde domeinregistraties verlangde informatie te verstrekken, en de eventuele kosten voor wijziging van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen; III. veroordeelt Previtas Nederland tot betaling aan Liv Oost van een dwangsom van voor iedere overtreding van de hiervoor onder I en II omschreven veroordelingen, respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, zulks met een maximum van ,--., IV. veroordeelt Previtas in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van Liv Oost in eerste aanleg op 568,-- aan verschotten en 816,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat en in hoger beroep op 725,31 aan verschotten en op 894,-- aan salaris voor de advocaat V. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voor voorraad; VI. wijst al het overige en anders gevorderde af. Aldus gewezen door mrs. J.H. Kuiper, B.J.H. Hofstee, R.E Weening en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 5 juli 2011 in bijzijn van griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 6

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

De inhoud van het tussenarrest d.d. 21 september 2010 wordt hier overgenomen.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 21 september 2010 wordt hier overgenomen. Quantum-Touch Acknowledge DomJur 2011-681 Gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden Zaaknummer: 200.052.255/01 Datum: 05-04-2011 Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

Nadere informatie

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015 22/05 2015 11: B8 l~x 0703813091 RB Den Haag Temt Handel 1410001/ 0005 vonnis RECHTBANK OEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte aanvulling van eis, strekt ertoe:

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte aanvulling van eis, strekt ertoe: Gratiz - Martix DomJur 2003-180 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0200263 Datum: 23-07-2003 Vonnis in hoger beroep in de zaak van: [appellant], handelende onder de naam Gratiz.nl Internet Diensten,

Nadere informatie

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 200.128.747/01 zaak/rolnummer rechtbank Amsterdam : 516778 / HA ZA 12-574 ECLI:NL:GHAMS:2014:1331 Datum:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:707

ECLI:NL:GHARL:2017:707 ECLI:NL:GHARL:2017:707 Instantie Datum uitspraak 31-01-2017 Datum publicatie 02-02-2017 Zaaknummer 200.186.790/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen.

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen. Darkraver DomJur 2007-315 Rechtbank Groningen Zaaknummer / rolnummer: 93170 / KG ZA 07-109 Datum 20 april 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

vonnis t. De feiten Sector civielrecht zaaknummer I rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 8 april 2011 in de zaak van

vonnis t. De feiten Sector civielrecht zaaknummer I rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 8 april 2011 in de zaak van .. vonnis... _ - - ~.', ~; ~... ~.! i \ RECHTBANK GRONINGEN Sector civielrecht zaaknummer I rolnummer: 125302 / KG ZA 11-89 Vonnis in kort geding van 8 april 2011 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Naamnummers B.V. c.s. en Media Marketing International c.s. genoemd worden.

Partijen zullen hierna Naamnummers B.V. c.s. en Media Marketing International c.s. genoemd worden. Naamnummers - MMI DomJur 2008-357 Rechtbank Zutphen Zaak- / rolnummer: 86292 / KG ZA 07-151 Datum: 3 juli 2007 Vonnis in kort geding van in de zaak van tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd. [eiseres] MICROBEL Nederland B.V. DomJur 2016-1201 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285 ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 Datum: 2 augustus 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiseres],

Nadere informatie

1.3 Gaos heeft bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen en producties.

1.3 Gaos heeft bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen en producties. Passies GAOS I DomJur 2000-9 Pres. Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 109722/KG ZA 00-21/BL Datum: 24-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap AC Passies Internationale

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

LJN: BM2250, Gerechtshof Leeuwarden, /01. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BM2250, Gerechtshof Leeuwarden, /01. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BM2250, Gerechtshof Leeuwarden, 200.050.386/01 Datum uitspraak: 20-04-2010 Datum publicatie: 23-04-2010 Rechtsgebied: Soort procedure: Handelszaak Hoger beroep Inhoudsindicatie: Beslag op appartementsrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid CUVO COÖPERATIEVE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

"Gelet op het bovenstaande zijn de conventionele vorderingen A, B en C uit de inleidende dagvaarding ten onrechte afgewezen (onderdeel 5.1 dictum).

Gelet op het bovenstaande zijn de conventionele vorderingen A, B en C uit de inleidende dagvaarding ten onrechte afgewezen (onderdeel 5.1 dictum). Sports World The Netherlands Sport Direct DomJur 2011-685 Gerechtshof Arnhem Zaaknummer: 200.042.372/01 Datum: 17-05-2011 Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: de besloten vennootschap

Nadere informatie

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis in kort geding.

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis in kort geding. Appellante Facet B.V. DomJur 2012-808 Gerechtshof s-hertogenbosch Zaaknummer: HD 200.080.790 Datum: 24 januari 2012 arrest van de vierde kamer van 24 januari 2012 in de zaak van [appellante], wonende te

Nadere informatie

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit.

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit. Switch automatisering - Switchit DomJur 2010-579 Rechtbank Arnhem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 197680 / KG ZA 10-182 Datum: 12-04-2010 Vonnis in kort geding van 12 april 2010 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 04-01-2011 Datum publicatie 17-01-2011 Zaaknummer 200.064.100 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347 Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap naar Duits recht ASV STÜBBE

Nadere informatie

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-hertogenbosch, sector civiel recht, eerste kamer, van 29 mei 2007, gewezen in de zaak van:

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-hertogenbosch, sector civiel recht, eerste kamer, van 29 mei 2007, gewezen in de zaak van: LJN: BA6976, Gerechtshof 's-hertogenbosch, C0501069 Datum uitspraak: 29-05-2007 Datum publicatie: 13-06-2007 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Nu gesteld noch gebleken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuisbezorgd.nl, gevestigd te Enschede, appellante, procureur: mr F.C.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuisbezorgd.nl, gevestigd te Enschede, appellante, procureur: mr F.C. Thuisbezorgd.nl - Jolidé DomJur 2008-370 Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem Rolnummer: 2007.00880 Datum: 15 januari 2008 Arrest in de zaak van: tegen de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

arcest 2.1 2.2 cv EXPL l3-4s7\

arcest 2.1 2.2 cv EXPL l3-4s7\ tn NAAr\Í nhs KONfNGS arcest GERECHTSHOF ARN H EM.LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.144.779/01 (zaaknummer rechtbanknoord-nederland, locatie Assen, 364806\

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen.

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen. Boomtechniek Krampf DomJur 2004-201 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer 192134/ HA ZA 03-505 Datum: 28-04-2004 Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gelredome - Servicetarget DomJur

Gelredome - Servicetarget DomJur Gelredome - Servicetarget DomJur 2008-439 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 173831 / KG ZA 08-509 Datum uitspraak: 26 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119

SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 SAS Institute Sas ICT Consultancy DomJur 2001-119 Pres. Rechtbank Alkmaar Zaak-/rolnummer: 361/2001 AD Datum: 08-11-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, IEF 15468 (Linkkers tegen PriHealth) www.ie-forum.nl

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, IEF 15468 (Linkkers tegen PriHealth) www.ie-forum.nl Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, IEF 15468 (Linkkers tegen PriHealth) www.ie-forum.nl arrest IN NAAM VAN DE KONING GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap onder firma V.I.O.B., handelende onder de namen

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN.

IN NAAM DER KONINGIN. IN NAAM DER KONINGIN. Uitspraak: 24 april 2007 Rolnummer: 04/1518 Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869 HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx9749

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx9749 pagina 1 van 7 LJN: BX9749, Gerechtshof Leeuwarden, 200.094.518/01 Datum 09-10-2012 uitspraak: Datum 10-10-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Inroepen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:2375 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2016:2375 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2016:2375 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 22-03-2016 Datum publicatie 04-05-2016 Zaaknummer 200.159.953/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 03-06-2014 Zaaknummer C/13/563405 / KG ZA 14-489 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: 11 11 augustus2016 1. Tot uitgangspunt dient het volgende: Feiten GRONDEN VAN DE BESLISSING Vonnis is bepaald op

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 Vonnis in kort geding van 13 juli 2011 in de zaak van [eiseres], wonende

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Verloop van het geding Bij exploot van 21 september 2005 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het tussen

Verloop van het geding Bij exploot van 21 september 2005 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het tussen Eiser MAN Truck & Bus DomJur 2010-568 Gerechtshof s-gravenhage, sector handel Zaak-/rolnummer: 105.003.771/01 Datum: 02-03-2010 arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 2 maart 2010 inzake [Naam], wonende

Nadere informatie

O736161188 SPORT DIRECT HOLDING B.V.,

O736161188 SPORT DIRECT HOLDING B.V., 22/01 2009 10:46 FAX 0736161188 HOLLAPAELùíAhVANLEEUWEN O736161188 typ. CK zaaknr. HD 103.006.061 IN NAAM DER KONINCLN ARREST VAü HET GERECBTSHOF '8-EERTOGENBOSCH, sector civiel recht, vierde kamer, van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 388995 / HA ZA 11-690

zaaknummer / rolnummer: 388995 / HA ZA 11-690 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 388995 / HA ZA 11-690 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VISION GROUP B.V.,

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIGLIGHT

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y],

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], GERECHTSHOF TE AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], gevestigd te [plaats],

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort.

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort. Chip4power DomJur 2011-783 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 184178 / KG ZA 11-172 Datum: 1 juni 2011 Vonnis in kort geding van 1 juni 2011 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9606

ECLI:NL:GHARL:2014:9606 ECLI:NL:GHARL:2014:9606 Instantie Datum uitspraak 09-12-2014 Datum publicatie 14-01-2015 Zaaknummer 200.128.918-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Vervolgens heeft Just-Eat in incidenteel hoger beroep geantwoord, de grieven bestreden en zich bij akte uitgelaten over voormelde producties.

Vervolgens heeft Just-Eat in incidenteel hoger beroep geantwoord, de grieven bestreden en zich bij akte uitgelaten over voormelde producties. Just-Eat - Thuisbezorgd DomJur 2011-655 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 200.042.049/01 KG Datum: 04-01-2011 Arrest in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, JUST-EAT

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3049

ECLI:NL:GHAMS:2014:3049 1 van 7 20-8-2014 9:27 ECLI:NL:GHAMS:2014:3049 Instantie Datum uitspraak 15-07-2014 Datum publicatie 04-08-2014 Gerechtshof Amsterdam Zaaknummer 200.100.003-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie