Pedagogisch Profiel van proeftuinvoorziening de Leemwinning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch Profiel van proeftuinvoorziening de Leemwinning"

Transcriptie

1 Pedagogisch Profiel van proeftuinvoorziening de Leemwinning April 2015 Inhoud 1. Missie en visie 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Actieradius 5. Concept 5.1. Centrale werkingsprincipes en methodieken 5.2. Fasering van het begeleidingstraject 5.3. Begeleidingsduur en voorziene aantal trajecten 6. Organisatievorm 6.1. Situering in de organisatie 6.2. Accommodatie 6.3. Personeelsformatie 7. Samenwerkingsverbanden 7.1 Intern 7.2 Extern 8. Bronnen Pedagogisch profiel de Leemwinning

2 1. Missie en Visie - In de proeftuin richten we ons specifiek en exclusief op hulpverlening aan jongeren die delicten plegen of ernstig normoverschrijdend gedrag stellen met als doel dat de kans op herval verkleint en dat de jongeren weer op een positieve manier deel gaat uitmaken van de samenleving. - Het proeftuinconcept houdt voor ons in dat we voortdurend op zoek blijven naar de meest gepaste en efficiënte hulpverlening voor deze doelgroep. We hechten bijgevolg bijzonder belang aan het voortdurend monitoren van het verloop en het effect van de begeleidingen. - Conform onze algemene hulpverleningsvisie ligt belangrijke nadruk op het vergroten van ieders krachten en vaardigheden, op het stimuleren van eigen inbreng en verantwoordelijkheid en op het bevorderen van participatie. - Specifiek in deze werking stemmen we de hulpverlening af op de risicofactoren en beschermende factoren in verband met antisociaal en delinquent gedrag zoals die uit wetenschappelijk onderzoek naar voor komen. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen op vlak van desistance en sociaal kapitaal nemen hier een prominente plaats in. - Het concept verbondenheid neemt een centrale plaats in. Deze vertrekt vanuit de vaststelling dat elk delict en respectloos gedrag kan verklaard worden als een reactie op het ontbreken of verbreken van een band tussen dader en slachtoffer of benadeelde omgeving. Het herstellen of ontwikkelen van verbondenheid met die omgeving is bijgevolg cruciaal als preventie van en antwoord op delinquent gedrag. ( Deklerck Depuydt 2001) De begeleiding richt zich bijgevolg niet alleen op de jongere maar ook uitdrukkelijk op zowel de ouders als ook op het brede sociale netwerk van de jongere. Aansluitend hierbij wordt de benadering van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet als essentieel basiskader gehanteerd in alle aspecten van de werking. Om opnieuw aansluiting te vinden bij de samenleving is ook een duidelijk herstelgerichte aanpak, waarbij inspanningen worden geleverd om schade te naar slachtoffer of benadeelde samenleving te vereffenen, van groot belang. Dit gebeurt door een nauwe samenwerking met de dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA- BIC) - Als organisatie hechten we bijzonder belang aan een intensieve en structureel uitgebouwde samenwerking met andere diensten en instanties uit de regio die met deze doelgroep werken. Het gaat om scholen, buurtwerkingen, hulpverleningsdiensten, politie waarmee we een algemeen ondersteunend netwerk voor jongeren en gezinnen kunnen realiseren. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 2 van 19

3 2. Doelstelling Het doel is het voorkomen van herval in probleemgedrag en vermijden dat jongeren verglijden in een delinquente levensstijl en het zorgen dat jongeren op een positieve manier aansluiting vinden in hun leefomgeving en de samenleving 3. Doelgroep De hulpverlening in de proeftuin omvat steeds zowel de begeleiding van de jongere als de begeleiding van de ouders (of opvoedingsverantwoordelijken). Indicaties jongere: Jongens - tussen 12j - 18j - die een delict hebben gepleegd of ernstig normoverschrijdend gedrag stellen en bij wie een hoog risico op herval aanwezig is - die problemen hebben in verschillende levensdomeinen: ( school, vrienden, middelengebruik, opvoedingsvaardigheden ouders, agressie, ) - die verwezen worden door de Jeugdrechter - die een residentiële setting nodig hebben in de beginfase - die het vooruitzicht hebben nadien terug in hun gezin of zelfstandig te gaan wonen - die voldoende Nederlands spreken - die een (minstens minimale) bereidheid tonen tot medewerking Indicaties ouders (of opvoedingsverantwoordelijken) - er is communicatie mogelijk via een gemeenschappelijke taal of er is iemand permanent beschikbaar om de rol van tolk op te nemen. - woonachtig in de regio Tegenindicaties jongere: - IQ lager dan 70 - Ernstig veiligheidsrisico voor zichzelf of anderen zodat een gesloten setting vereist is. - Ernstige drugverslaving, die verblijf in een gespecialiseerde voorziening vraagt - Suïcidaal gedrag of psychose waarvoor behandeling in een psychiatrische setting noodzakelijk is 4. Actieradius Aangezien de werkwijze een nauwe samenwerking met de context inhoudt en steeds een uitgebreid en intensief mobiel begeleidingsluik omvat is de vlotte bereikbaarheid een essentiële voorwaarde. Op basis hiervan omschrijven we de actieradius van de proeftuinvoorziening. Hierbij ligt de nadruk op het volledige arrondissement Mechelen, op het zuidelijke deel van de provincie Antwerpen en bedienen we ook de noordelijke rand van de provincie Vlaams- Brabant. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 3 van 19

4 5. Concept 5.1. Centrale werkingsprincipes en methodieken Om doelstelling te realiseren staan in elk traject de volgende domeinen centraal: Jongere-individueel Gedrag Denken Vaardigheden Zelf-controle Cognities Empathie Jongere en context Verbondenheid Ouders - gezin Sociaal netwerk Verantwoordelijkheid Geweldloos Verzet Herstel Begeleiding jongere individueel: delict- en herstelgericht met het oog op de integratie in de samenleving o Vaardigheden en impulscontrole o Denken ( automatische gedachten, empathie, mentaliseren,...) Begeleiding context en netwerk (netwerk= gezin/peers/ formeel en informeel) o o Werken aan wederzijdse verbondenheid (integratie, ) Gezin Werken aan communicatie Gezinsklimaat Sociaal netwerk Netwerk uitbreiden en activeren Netwerkberaden inbouwen Stimuleren tot het opnemen van verantwoordelijkheid Gezin : Geweldloze communicatie - geweldloos verzet Netwerk samenleving: Herstelgerichte acties Algemene begeleidingsprincipes en begeleidershouding die in alle onderdelen van belang zijn: - Basishouding (zie JEM) - Motivatieverhogend werken - Geweldloos verzet Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 4 van 19

5 5.2. Fasering van het begeleidingstraject Gefaseerd begeleidingsprogramma van ± 1 jaar: - Volledig residentieel verblijf met contextbegeleiding - Deels residentieel verblijf en deels verblijf in context met contextbegeleiding - Verblijf in context en intensieve contextbegeleiding aan huis Fasering: - Op maat, flexibel, rekening houden met diversiteit van de doelgroep - Rekening houdend met modules Fase 1 : Intake en opstart: Fase 2 : Analyse en stappenplan: Fase 3 : Verbinding en perspectief : Fase 4 : Re-integratie: Fase 5 : Afronding: residentieel residentieel semi-residentieel mobiel aan huis of zelfstandig (kamertraining/cbaw) mobiel aan huis of zelfstandig Pedagogisch profiel de Leemwinning

6 Fase 1: Intake en opstart Doelen Acties richtduur: 2 weken Kennismaking met jongere, ouders en netwerk Begeleiding Jongere Intake IN de Leemwinning setting: residentieel / intern aanpak jo: individueel in residentie ouders/netwerk: in de Leemwinning Installeren positieve samenwerking (werkalliantie) - met jongere - met ouders Bieden rust en veiligheid Motiveren en engageren van jongere, ouders en netwerk Vaste dagstructuur: regelmaat en rust dagelijkse routine - Dagprogramma met individuele opdrachten - Aanbod van sport Eerste aanzet tot stappenplan (doelen, verwachtingen, perspectief) Contextbegeleiding Ouders Intake IN de Leemwinning Betrekken vanaf dag 1 Oudergesprekken in de Leemwinning Eerste aanzet tot stappenplan (doelen, verwachtingen, perspectief) Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 6 van 19

7 Netwerk Netwerk in kaart brengen Orthopedagogisch kader Begeleidershouding Positieve verbinding welkom Samenwerkingsrelatie opbouwen Veiligheid en voorspelbaarheid bieden Overgang fase 2 Doelen behaald Evaluatie jongere ouders - begeleiding Opmerkingen: Met ouders bedoelen we ook andere opvoedingsfiguren. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 7 van 19

8 Fase 2: Analyse en stappenplan richtduur: 1 3 md setting: residentieel/ intern extern onderwijs aanpak jo: in residentie individueel en in groep ouders/netwerk: in Leemwinning afgewisseld met huisbezoeken Doelen Blijvend engageren van jongere, ouders en netwerk Analyseren van normoverschrijdend gedrag Voorbereiden van activiteiten in de context (weekend vrije tijd) Finaliseren handelingsplan: doelen en stappenplan met jongere, ouders en netwerk Volgen extern onderwijs Begeleiding jongere Acties Doelen en perspectief vastleggen Stappenplan samen met ouders en (in)formeel netwerk 1e Netwerkoverleg = HP-bespreking IN de Leemwinning Analyse: delictketens opstellen - denkpatronen - risicotaxatie Voorbereiden op herstelacties Training in groep: sociale vaardigheden, Rots en Water, ervaringsleren Deelname aan bewonersvergadering Voorbereiden/ starten met extern onderwijs Contextbegeleiding Ouders Doelen en perspectief vastleggen Stappenplan samen met jongere en (in)formeel netwerk 1e Netwerkoverleg = HP-bespreking IN de Leemwinning Gezinsklimaat in kaart brengen Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 8 van 19

9 Werken aan communicatie ouders-jongere Trainen in geweldloos verzet Start oudergroepen: thema s bv ouderlijke verantwoordelijkheid opnemen Netwerk Verder verkennen en engageren netwerk Doelen en perspectief vastleggen Stappenplan samen met jongere en ouders 1e Netwerkoverleg = HP-bespreking IN de Leemwinning Orthopedagogisch kader Begeleidershouding Opbouwen samenwerkingsrelatie Veiligheid en voorspelbaarheid Motiverende gespreksvoering Overgang fase 3 Doelen behaald - Evaluatie doelen fase 2 - Voorbereiding op regelmatig verblijf in context Opmerkingen: Met netwerk bedoelen we steeds (in)formeel netwerk EN Indien doelen in een fases niet behaald worden, niet terugkeer naar fase 1. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 9 van 19

10 Fase 3: Verbinding en perspectief richtduur: 2 4 md Doelen Werken aan de uitvoering van het stappenplan Begeleiding jongere acties Training in groep: sociale vaardigheden, Rots en Water, ervaringsleren setting: semi-residentieel intern/ extern Perspectief is concreet Integratie in context opbouwen Transfer naar context: - Uitbreiden van verblijf in thuismilieu - Deelnemen aan sociale activiteiten (vrijetijd, sport, ) extern: = van toezicht naar eigen verantwoordelijkheid aanpak jo: in residentie/context individueel en in groep ouders/netwerk: huisbezoeken Actief engageren van jongere met ouders en netwerk Actief uitbreiden sociaal netwerk: samen met jongere naar Herstelacties uitvoeren Contextbegeleiding Ouders Gezinsgesprekken: voorbereiding op terugkeer naar huis Coachen adhv Geweldloos verzet: escalatie vermijden, communicatie-oefenen Verantwoordelijkheid nemen over contacten met school, werk. Deelname oudergroepen Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 10 van 19

11 Netwerk Netwerkondersteuning ((in)formeel): gezamenlijk steun en toezicht organiseren (Geweldloos verzet) Netwerk jongere uitbreiden met prosociale peers Orthopedagogisch kader Begeleidershouding Motiverende gespreksvoering Verantwoordelijkheid stimuleren Overgang fase 4 2 e Netwerkoverleg IN context met 2 mogelijkheden: 1. Begeleiding verder zetten - Evaluatie doelen fase 3 - Voorbereiding op verblijf in context 2. Omschakelen naar CBAW/TCK/andere residentie - Afronden begeleiding - Voorbereiden op omschakeling naar andere voorziening Opmerkingen: Met netwerk bedoelen we steeds (in)formeel netwerk EN Indien doelen in een fases niet behaald worden, niet terugkeer naar fase 1. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 11 van 19

12 Fase 4: Re-integratie Doelen Acties richtduur: 2 4 md setting: mobiel aanpak: jongere/ouders/netwerk: huisbezoeken: individueel - gezamenlijk Uitvoeren stappenplan Integratie in context realiseren - Actief inschakelen steunfiguren - School opvolgen Hervalplan hebben Begeleiding jongere Individueel begeleiden: - Motiverende gespreksvoering - Coachen in verantwoordelijkheid nemen - Omgaan met vrijetijd/ meer vrijheid - Zelfcontrole omgaan met groepsdruk - Leren hoe met terugval omgaan Opvolgen en ondersteuning van - School dagbesteding - Omgang peers Contextbegeleiding Ouders Gezinsgesprekken: - Communicatievaardigheden trainen: overleggen en onderhandelen - Huisregels opvolgen - Coachen in feedback geven op gedrag en toezicht houden - Deelname oudergroepen Netwerk Activeren professioneel netwerk Ondersteunen steunfiguren uit informele netwerk jongere/ gezin Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 12 van 19

13 Opstellen van terugvalplan met (in)formeel netwerk Begeleidershouding Ondersteunen (krachtgericht) Bemiddelen jongere ouders netwerk Autonomie geven (van sturen -> coachen -> delegeren) Overgang fase 5 Doelen behaald Evaluatie doelen fase 4 Voorbereiding op afronden Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 13 van 19

14 Fase 5: Afrondingsfase richtduur: 2 weken setting: mobiel doelen Begeleiding afronden acties Afsluitend Netwerkoverleg IN context ( = 3 e Netwerkoverleg) - Bespreking eindverslag - Ondersteuningsafspraken - Hervalplan aanpak: netwerkoverleg Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 14 van 19

15 5.3. Begeleidingsduur en voorziene aantal trajecten Schematisch: 1 Start 2 Analyse en plan 1 jaar 3 Verbinding en perspectief 4 Re-integratie 5 Eind Zowel de duur van de verschillende fases als de duur van het volledige traject wordt telkens op maat van elke individuele jongere bepaald. De richtduren die in het overzicht van de fasering zijn opgenomen zijn bijgevolg indicatief. Voor de begeleidingen die het volledige traject in de Leemwinning doorlopen, richten we ons op een gemiddelde begeleidingsduur van één jaar. Op elk moment in de tijd zullen de lopende begeleidingen zich in verschillende fases bevinden (een aantal residentieel, een aantal mobiel, ). We gaan ervan uit dat er zodoende tot 12 begeleidingstrajecten tegelijkertijd lopende kunnen zijn. We voorzien bijgevolg een instroom van 15 jongeren per jaar. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 15 van 19

16 6. Organisatievorm 6.1. Situering in de organisatie Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 16 van 19

17 6.2. Accommodatie De nieuwbouw aan de Jubellaan zal drie diensten huisvesten: de bestaande diensten Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen (HCA-BIC) en Multi Systeem Therapie (MST), én de nieuwe voorziening De Leemwinning die effectief opstart bij ingebruikname van de nieuwbouw. Het bureau noa architecten ontwierp een woon- en werkomgeving voor jongeren en de begeleiding. Het gebouw beslaat een grondoppervlakte van 580m² en bestaat uit bureelruimten en uit accommodatie voor de jongeren die in begeleiding zijn, m.n. leefruimte, sportaccommodatie, gesprekslokalen en een atelierruimte Personeelsformatie - Voor deze proeftuinvoorziening zullen we over volgende modules met bijhorende personele beschikken gesubsidieerd vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Aantal Module Corresponderend Aantal VTE aantal VTE/module personeelsleden 10 Verblijf (V) 0,48 4,8 10 Contextbegeleiding intensief (C3) 0,72 7,2 1 Ondersteuning 0,8 0,8 Totaal 12,8 - Daarnaast worden ook bijkomende personele middelen (1 VTE) voorzien door de Stad Mechelen. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 17 van 19

18 7. Samenwerkingsverbanden 7.1. Intern Samenwerking tussen de zorgtrajecten De twee zorgtrajecten, proeftuinvoorziening en MST, werken met dezelfde doelgroep met elk hun eigen accenten, maar vanuit eenzelfde visie. Samenwerking tussen de verschillende werkingen is dan ook nodig op vlak van inhoudelijke werkprincipes Samenwerking met de HCA-dienst Om de herstel- en delictgerichte werkingsprincipes in de proeftuinvoorziening waar te maken, wordt er gebruik gemaakt van de expertise en samenwerking met HCA-BIC Extern Samenwerking met regionale stakeholders De werkgroep die begin 2010 werd opgericht met de belangrijkste betrokken actoren uit het werkveld om een voorstel uit te werken voor een specifieke voorziening en andere zorgtrajecten voor deze doelgroep in Mechelen, blijft verder bestaan als adviesgroep zorgtrajecten minderjarige delictplegers De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de jeugdrechters, de jeugdmagistraten, de lokale politie, het stadsbestuur, de Vlaamse Overheid, de jeugdadvocatuur en hulpverleners van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en de bijzondere jeugdzorg Samenwerking met Vlaamse overheid en stad Mechelen De Vlaamse overheid, de stad Mechelen als lokale overheid en de vzw Emmaüs sloegen de handen in elkaar om de zorgtrajecten op te zetten. Dit mondde uit in een overeenkomst tussen deze drie partners voor de uitwerking van een aanbod voor minderjarigen met een ernstige antisociale en delictuele problematiek. Het beheer en de realisatie van de zorgtrajecten is in handen van de vzw Emmaüs. De Vlaamse overheid subsidieert de bouw, werkingsmiddelen en personeel. De stad Mechelen draagt tevens bij aan de personeelskosten, financiert de beveiliging van het gebouw en stelt een grond ter beschikking voor de nieuwbouw via erfpacht Samenwerking met de verwijzende instanties Naast de samenwerking in de adviesgroep is er ook nauwe samenwerking en overleg met jeugdrechters en sociale dienst jeugdrechtbank van Mechelen Samenwerking met de proeftuinen Vanuit Jeugdzorg Emmaüs is er de intentie om met de 3 bestaande proeftuinen op regelmatige basis samen te komen om afstemming en samenwerking te stimuleren en optimaliseren. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 18 van 19

19 8. Bronnen HEEMSKERK, I. (2011) Een delictvrije toekomst: Methode voor het begeleiden van delinquente jongeren. AH Bussum: Coutinho. HERMANS, J. (2009). Nieuwe wegen in het terugdringen van recidive? Proces 3, 88. SPORTEL, R. en WIRKEL, S. (2010). De rol van vriendschappen en interventies in desistance [masterthesis]. Utrecht: Universiteit Utrecht. VAN GEFFEN, W. (2005) Multisysteemtherapie, Psychotherapeutisch centrum De Viersprong, Halsteren. BOENDERMAKER, L., (2008) Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen? Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht, BOENDERMAKER, L. en INCE,D., Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie, Jeugd en Co, 2008, afl. 4, 33. BOL, M.W. (2012), Jeugdcriminaliteit over de grens. Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum, ministerie van justitie Den Haag, VAN DER LAAN,P. en SLOTBOOM, A.M.(2008), Wat werkt?, in WEIJERS, I. (ed.), Justitiële interventies voor jeugdige daders en risicojongeren, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, DEPUYDT, A.,DEKLERCK, J. & DEBOUTTE, G. (2001) 'Verbondenheid' als antwoord op ' de-link- wentie'. Preventie op een nieuw spoor. Leuven: Uitgeverij Acco. PEETERS, J. (2004). Anti-sociale adolescenten. Leuven/Apeldoorn: Garant. RICHTER, H. et alii ( 2011) Wegwijzer voor toepassing van MDFT in jeugdzorgplus en residentiële jeugdzorg met aansluitende ambulante zorg. MDFT Academie. VAN DER HELM,P. en HANRATH,J. (2011) Wat werkt in de gesloten jeugdzorg?, Amsterdam,SWP,2011. BRUGMAN,D. et alii (2007) Kunnen delinquente jongeren elkaar helpen in hun sociale ontwikkeling?, Tijdschrift voor criminologie (49)2, p OMER, H. (2011). The New Authority. Cambridge: Cambridge University Press SINGH, E. (2009). De rol van ouders in het stopproces. [masterthesis]. Utrecht: Universiteit Utrecht. OMER, H. (2007). Geweldloos verzet in gezinnen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Pedagogisch Profiel de Leemwinning pagina 19 van 19

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Nienke Foolen (NJi) Met bijdragen van: Cécile Chênevert Renée Dekker Leo Bathoorn Vandaag: Integraal werken en de samenwerking tussen professionals.

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek 1 Het Roer Om POO0844_FLD_Proeftuin_A5_fc_03_KJ.indd 1 21-06-17 16:27 Zorg en beveiliging op maat Justitiële jeugdinrichting (JJI) Juvaid, onderdeel

Nadere informatie

Zorgtraject Thuis Best.

Zorgtraject Thuis Best. Zorgtraject Thuis Best. Met oprechte belangstelling betrokken in dialoog klantgericht efficiënt Thuis Best Het zorgtraject Thuis Best gaat uit van een nauw samenwerkingsverband tussen Almata, de Viersprong,

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker Interventies voor jji en jeugdzorgplus Leonieke Boendermaker 20 mei 2009 Evident? 1. Problemen doelgroep 2. Interventies die leiden tot vermindering problemen 3. Noodzaak goede implementatie 2 Om wat voor

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Prisma MST-LVB Multi Systeem Therapie Licht Verstandelijk Beperkt Prisma heeft

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Infosheet Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Tijdig ingrijpen betekent voorkomen dat een de fout ingaat. Wie wil dat niet? Dat is dan ook precies wat deze infosheet beoogt: inzicht

Nadere informatie

Eerder thuis met. ThuisBest. Informatie voor gemeenten en jeugdzorgprofessionals

Eerder thuis met. ThuisBest. Informatie voor gemeenten en jeugdzorgprofessionals Eerder thuis met ThuisBest Informatie voor gemeenten en jeugdzorgprofessionals Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is een uithuisplaatsing niet te voorkomen. Uitgangspunt is om deze periode zo

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg VZW ALBA VZW ALBA BEMIDDELINGSBURO Herstelbemiddeling HERGO GAMBAS Werk- en leerprojecten Basta-project Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers Parketniveau Jeugdrechtbankniveau

Nadere informatie

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding Contextbegeleiding Functie Begeleiding Omschrijving De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Nadere informatie

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan)

De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan) De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan) Kinderen op het goede pad houden. SNAP - Stop Nu Ander Plan SNAP (Stop Nu Ander Plan) is een gezinsgericht behandelprogramma voor

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma Herstellend handelen in onderwijs Dag van de opvoeder Kortrijk Februari 2012 Lieve Windels / Stijn Deprez Programma Situering Ligand (vzw Oranjehuis) Centrum voor herstel / preventie (om uitsluiting te

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie Multi Systeem Therapie Onder (voorwaardelijke) machtiging van de kinderrechter Een opname-verkortende of opname-vervangende behandeling bij ernstige gedragsproblemen Informatie voor: Ouders, kinderrechters,

Nadere informatie

Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren

Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren dr. Henny Lodewijks hlodewijks@lsg-rentray.nl Kijvelanden conferentie 1-12-2011 SAVRY Historische risicofactoren: 1. Eerder gewelddadig gedrag 2. Eerder

Nadere informatie

Behandelunit: traject - 6 maanden residentieel + 6 maanden ambulante NPT- begeleiding - Gefaseerd traject - Forensisch traject Behandelunit: voor wie? - Jongeren die, ondanks talloze maatregelen van JRB,

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Jeugd & Gezin: outreachend en oplossingsgericht werken mensenkennis Post-hbo opleiding jeugd en gezin: outreachend en oplossingsgericht werken Uitgaan van de eigen kracht van ouders

Nadere informatie

Amsterdams stedelijk F-ACT team Jeugd / Jongvolwassenen in de startblokken!

Amsterdams stedelijk F-ACT team Jeugd / Jongvolwassenen in de startblokken! Amsterdams stedelijk F-ACT team Jeugd / Jongvolwassenen in de startblokken! Ontwikkeling van 2 stedelijke F-ACT Jeugd teams waarin integrale behandeling, zorg en begeleiding geboden wordt vanuit 7 samenwerkende

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK

ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK JEUGDZORG PLUS ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK De Hoenderloo Groep is door de overheid aangewezen als instelling voor gesloten jeugdzorg. Op onze locatie Kop van Deelen behandelen we

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Begeleiding in haar context

Begeleiding in haar context Begeleiding in haar context Contextbegeleiding: Krachtlijnen vanuit de overheid Brussel, 16 september 2014 Openness and participation are antidotes to surveillance and control. (Howard Rheingold) WWW.JONGERENWELZIJN.BE

Nadere informatie

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Initiatief Beschut Wonen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen MISSIE Herstelgeoriënteerde begeleiding en ondersteuning aan personen met psychosociale

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN HERGO

TIME OUT PROJECTEN HERGO TIME OUT PROJECTEN HERGO op school Schoolinterne Korte Time Out Schoolexterne Korte Time Out Schoolextern Op Maat Klasbegeleiding op maat SWAT Laten we ons even voorstellen... Elegast Time Out Projecten

Nadere informatie

een weg is, als we maar genoeg mogen proberen.

een weg is, als we maar genoeg mogen proberen. Het heeft allemaal met jonge mensen te maken, heftig op zoek naar zichzelf, naar wat ze willen, naar waar de grenzen liggen, naar hoe het nu toch moet. Stappen is een begeleidingstehuis in de bijzondere

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Functional Family Parole Services

Functional Family Parole Services Functional Family Parole Services De introductie van een gezinsgerichte casemanagement methodiek Bureau Jeugdzorg gagglomeratie Amsterdam, 16 februari 2010 door Nelleke Stomps Ontstaansgeschiedenis introductie

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Samenwerking probleemjongeren Zuid Oost Brabant. De Viersprong SJSJ Almata PWR House

Samenwerking probleemjongeren Zuid Oost Brabant. De Viersprong SJSJ Almata PWR House Samenwerking probleemjongeren Zuid Oost Brabant De Viersprong SJSJ Almata PWR House 1 Waarom kiezen voor aanbod Zuid Oost? Keten integratie door De Viersprong, SJSJ Almata en PWR House voor de zwaarste

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Gezinsbehandeling in en via JJI s. Henk Rigter Erasmus MC Curium MDFT Academie

Gezinsbehandeling in en via JJI s. Henk Rigter Erasmus MC Curium MDFT Academie Gezinsbehandeling in en via JJI s Henk Rigter Erasmus MC Curium MDFT Academie Drie systeemtherapieën in Nederland Erkend door de Erkenningscommissie Justitie FFT; MST; MDFT Alle drie ambulante behandelprogramma

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2 Bijlage Romeo Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Romeo, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen

Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen Samenvatting Jeugdcriminaliteit vormt een ernstig probleem. De overgrote meerderheid van de jeugdigen veroorzaakt geen of slechts tijdelijk problemen voor de openbare orde en veiligheid. Er is echter een

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen

Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen Een residentiële opname duurt zo kort mogelijk. Residentieel Behandelen Sommige kinderen en jongeren kunnen niet langer thuis blijven

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Werkprogramma voor risicojongeren

Werkprogramma voor risicojongeren Werkprogramma voor risicojongeren Programma voor risicojongeren, gericht op het verkrijgen en behouden van beroepsopleiding en werk. Ik had eerst nooit echt zin om door te zetten. Veel te veel afleiding

Nadere informatie

ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen

ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 2 Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen 3 Kinderen horen thuis op te groeien. Helaas is uithuisplaatsing

Nadere informatie

Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie.

Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie. Herstelgericht werken en gemeenschapsinstellingen: geen contradictie. De voorbije jaren zijn sterke samenwerkingsinitiatieven opgezet tussen HCA-diensten en de gemeenschapsinstellingen. Het nieuwe jeugdrecht

Nadere informatie

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie Multi Systeem Therapie Vrijwillig toegankelijke zorg Een opname voorkomende behandeling bij ernstige gedragsproblemen Informatie voor: wijkteams, huisartsen, ouders en gemeenten Stichting Ottho Gerhard

Nadere informatie

Met de kracht van de jeugd!

Met de kracht van de jeugd! Met de kracht van de jeugd! Programma Waar staat de jeugd in 2020? Hoe ziet de jeugd de jeugdhulp in 2020? De visie op de jeugdhulp in 2020 Parcours van de Staten-Generaal Visie op jeugdhulp 2020 Toespraak

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Contextbegeleiding gestript PRAKTIJKBOEK

Contextbegeleiding gestript PRAKTIJKBOEK Contextbegeleiding gestript PRAKTIJKBOEK Een boek waar veel mensen toe hebben bijgedragen Goedele Plovie, Luc Claessens Marleen Marien Bart Symons Wim Braamse Koen Hermans & Tine Van Regenmortel Johan

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Forensische jeugdpsychiatrie Kortrijk

Forensische jeugdpsychiatrie Kortrijk Forensische jeugdpsychiatrie Kortrijk Korte situering Voorgeschiedenis Overzicht (IBE type For-K) Residentiële For-K: = opname for-k Behandelbedden Hervalbed For-K in K = 2 for-k crisisbedden in De Korbeel

Nadere informatie

Landelijke menukaart 2012 Gedragsinterventies als leerstraf

Landelijke menukaart 2012 Gedragsinterventies als leerstraf Gedragsinterventies als leerstraf Erkende gedragsinterventies als leerstraf Naam Inhoud Frequentie* Uren Respect limits Regulier 10 bijeenkomsten / 1 ouderbijeenkomst Respect limits Regulier Plus 10 bijeenkomsten

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Intensieve zorg bij hoog risico. Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht

Intensieve zorg bij hoog risico. Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht Intensieve zorg bij hoog risico Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht Programma Vraag vanuit de samenleving What Works Zorgprogramma Intensieve Zorg Casus Discussie RVZ:

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen 2.0 aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Gebruik maken van aangepaste hodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld Wingerdbloei

Praktijkvoorbeeld Wingerdbloei Daniël Bal Praktijkvoorbeeld Wingerdbloei HRwijs inspiratiesessie 18 september 2014, Leuven 1. Organisatiestructuur Organisatie van de zorg Algemeen Directeur Logistiek Directeur Pedagogisch Directeur

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Wouter Novak Ellen Fleurke Los Caminos. Methodische onderbouwing individuele trajecten Ervarend Leren

Wouter Novak Ellen Fleurke Los Caminos. Methodische onderbouwing individuele trajecten Ervarend Leren Wouter Novak Ellen Fleurke Los Caminos Methodische onderbouwing individuele trajecten Ervarend Leren The only source of knowledge is experience. Albert Einstein Methodische onderbouwing individuele trajecten

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Jeugdzorg, samen onze zorg...een sprong naar een nieuw perspectief. informatie brochure

Jeugdzorg, samen onze zorg...een sprong naar een nieuw perspectief. informatie brochure Jeugdzorg, samen onze zorg......een sprong naar een nieuw perspectief informatie brochure Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ) is een multifunctionele organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie