Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming"

Transcriptie

1 incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK I info@leidenincijfers.nl I

2 Inleiding GGD-gezondheidspeiling Ongeveer elke vier jaar houdt de GGD Hollands Midden een peiling onder volwassenen over gezondheid. Er is een peiling onder 19- tot 64-jarigen en één onder 65-plussers. De vragen zijn voor het grootste deel gelijk. De doelstelling van de gezondheidspeilingen is het periodiek en systematisch verzamelen van gegevens over lichamelijke, psychische en sociale gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de inwoners van de regio. Door periodiek gegevens te verzamelen kunnen ontwikkelingen en trends worden gevolgd. Overigens is de peiling in 2016 voor het eerst door alle GGD en in samenwerking met het CBS en het RIVM uitgevoerd inwoners van hebben meegedaan aan de peiling van Door dit hoge aantal is het mogelijk om ook voor de Leidse wijken uitkomsten te berekenen. Deze publicatie In het voorjaar van 2017 zijn de eerste resultaten van de gezondheidspeiling beschikbaar gekomen. Deze kerncijfers zijn beschikbaar in tabelvorm op de website van de GGD Hollands Midden. De komende tijd doet de GGD nadere analyses en zal deze publiceren in de vorm van factsheets, net als in Omdat de tabellen met kerncijfers niet voor iedereen eenvoudig te lezen zijn, heeft de gemeente de nu voorliggende publicatie gemaakt. Hierin lichten we een aantal indicatoren toe en plaatsen deze in een context. De Leidse uitkomsten van 2016 worden vergeleken met 2012 en met het s gemiddelde. Zo hopen we dat mensen die de cijfers professioneel of anderszins gebruiken op weg geholpen zijn om ook de vele andere interessante uitkomsten van de gezondheidspeilingen beter te interpreteren. Het is niet de bedoeling om in deze publicatie de uitkomsten te duiden. Dat is de expertise van de GGD. Leeswijzer In het vervolg van deze publicatie zullen acht indicatoren aan bod komen. Steeds presenteren we de uitkomsten voor de groep jarigen en 65-plussers apart. We vergelijken in de tijd, met het landelijk gemiddelde en tussen de Leidse wijken. Bij de keuze van de indicatoren is ervoor gezorgd dat deze een beeld geven van de breedte van het onderzoek. Daarnaast is gekeken of alle gegevens beschikbaar waren. Sommige indicatoren gelden bijvoorbeeld alleen voor de groep inwoners vanaf 65 jaar. Andere indicatoren zijn nieuw en dus niet vergelijkbaar met De volgende onderwerpen worden hierna besproken: De ervaren gezondheid Risico op angst of depressie Eenzaamheid Beperkingen in het dagelijks leven Mantelzorg en andere hulp Overgewicht Roken Alcoholgebruik 2

3 Ervaren gezondheid Aan de inwoners is gevraagd hoe zij in het algemeen de eigen gezondheid ervaren. De mogelijke antwoordcategorieën waren 'zeer goed', 'goed', 'matig', 'slecht' en 'zeer slecht'. In onderstaande grafieken is weergegeven hoeveel procent van de inwoners hun gezondheid als 'matig', 'slecht' of 'zeer slecht' beoordelen (het totaal van deze drie categorieën). Ervaren gezondheid matig of (zeer) slecht vergelijking 2012 met 2016 en met % 1 20% Ervaren gezondheid matig of (zeer) slecht vergelijking tussen wijken % % 31% % % 3 Momenteel ervaart 20% van de volwassenen van jaar de eigen gezondheid als matig of (zeer) slecht. Dat betekent dat 80% de eigen gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dat geldt zowel voor als voor de gemiddelde er. Bij de ouderen vanaf 65 jaar ligt het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als matig of (zeer) slecht ervaart hoger. Ook hier is weinig verschil met en tussen 2012 en Tussen de Leidse wijken is wel verschil. In Boerhaave/Station en Roodenburg ervaren inwoners de eigen gezondheid het best en in -Noord, en Bos- en Gasthuis het slechtst. Opvallend is dat in de Merenwijk het verschil tussen jarigen en 65-plussers klein is. 3

4 Risico op angst of depressie Om het risico op een angststoornis of depressie te meten worden aan de respondenten tien stellingen voorgelegd. Volgens een bepaalde methode, de Kessler-10 schaal, wordt bepaald of respondenten in de afgelopen twaalf maanden een laag, matig of hoog risico hebben gehad. In onderstaande grafieken gaat het om de groep mensen die een hoog risico hebben (gehad). Hoog risico op angst of depressie vergelijking 2012 met 2016 en met 4% 5% Hoog risico op angst of depressie vergelijking tussen wijken % 1 4% 2% 3% Uit de peiling van 2016 blijkt dat in van de jarigen een hoog risico heeft op het ontwikkelen van een depressie of angststoornis. Dat is hoger dan gemiddeld in en ook hoger dan in Ook in vrijwel alle wijken zien we dat de volwassenen tussen 19 en 64 jaar een groter risico hebben dan de 65-plussers. In de tabellen van de GGD staan ook de percentages vermeld van mensen die een matig of hoog risico lopen om een angststoornis of depressie te ontwikkelen. Gemiddeld voor gaat het om 5 van de jarigen en 4 van de 65-plussers. Dat is dus inclusief de percentages vermeld in bovenstaande grafieken. 4

5 Eenzaamheid Eenzaamheid is hier gemeten met elf indirecte stellingen. Op drie tot negen stellingen negatief antwoorden wordt gecategoriseerd als matige eenzaamheid, een score van negen of hoger als ernstige eenzaamheid (eenzaamheidsschaal van de Jong-Gierveld). 1 Mensen die ernstig eenzaam zijn, ervaren een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (de kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Ernstig eenzaam vergelijking 2012 met 2016 en met Ernstig eenzaam vergelijking tussen wijken % 5% Wat opvalt is dat er vrijwel geen verschil is tussen de groep jarigen en de groep 65-plussers. Hoewel er vaak wordt gesproken over eenzaamheid onder ouderen als maatschappelijk probleem, blijkt uit deze cijfers eenzaamheid bij jongere volwassenen ongeveer net zo vaak voor te komen. Eenzaamheid onder ouderen komt relatief het minst voor in Roodenburg en de Merenwijk. Overigens wordt in de tabellen van de GGD nog onderscheid gemaakt in sociale eenzaamheid (het aantal of de kwaliteit van persoonlijke relaties is minder dan gewenst) en emotionele eenzaamheid (men ervaart een gemis aan intimiteit in persoonlijke relaties). Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele. 1 In de Leidse Stads- en wijkenquête van 2017 is over eenzaamheid de directe vraag opgenomen over of men zich wel eens eenzaam voelt. Dan antwoordt 1 zich soms eenzaam te voelen en 3% vaak. 5

6 Beperkingen in het dagelijks leven Er zijn verschillende beperkingen waardoor mensen bepaalde functies niet of met grote moeite kunnen doen. De GGD onderscheidt: gehoorbeperking (moeite met een gesprek in een groep volgen en/of een gesprek met één persoon voeren) gezichtsbeperking (moeite met kleine letters in de krant lezen en/of een gezicht herkennen op 4 meter afstand) mobiliteitsbeperking (moeite met een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond pakken en/of 400 meter lopen zonder stil te staan) Als iemand één of meer van bovenstaande beperkingen heeft, wordt hij/zij functiebeperkt genoemd. Functiebeperkt vergelijking 2012 met 2016 en met 31% 30% 30% 2 Functiebeperkt vergelijking tussen wijken % 22% 31% 5% 5% 21% 1 43% 2 33% 3 24% 30% Bij de jarigen ligt het percentage inwoners dat één of meer van de genoemde beperkingen heeft rond de en bij de 65-plussers rond de 30%. In -Noord is het percentage inwoners met een functiebeperking het hoogst; dit geldt voor beide leeftijdsgroepen. Uit de tabellen van de GGD blijkt dat in 2016 van de jarigen 3% een gehoorbeperking, 4% een gezichtsbeperking en een mobiliteitsbeperking had. Bij de 65-plussers zijn die percentages respectievelijk, en 22%. Vooral de mobiliteit neemt dus af met de leeftijd. 6

7 Mantelzorg en andere hulp Soms hebben mensen zorg nodig. Dat kan worden geboden door een bekende of familielid maar ook door een professionele hulpverlener. Een mantelzorger is gedefinieerd als iemand die gedurende drie maanden of langer of 8 of meer uur per week zorg geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. 2 Mantelzorg geven vergelijking 2012 met 2016 en met 1 15% Mantelzorg geven vergelijking tussen wijken % 1 15% 1 15% 1 Uit de cijfers op de website van de GGD blijkt dat 65-plussers vaker mantelzorg ontvangen ( in in 2016) dan jarigen (2% in in 2016). Maar uit bovenstaande grafieken blijkt dat ze het ook vaker geven. In de Merenwijk geeft 22% van de 65-pussers mantelzorg. Overigens voelt 2% van alle inwoners zich tamelijk zwaar tot overbelast door het geven van mantelzorg. In de Gezondheidspeiling is aan 65-plussers ook nog gevraagd of ze vanwege hun gezondheid andere hulp dan mantelzorg ontvangen. In totaal ontvangt 1 van de 65-plussers in in 2016 enige vorm van hulp. Van alle 65-plussers heeft behoefte aan (meer) hulp vanwege gezondheidsproblemen. Dit zijn zowel mensen die geen hulp ontvangen, maar daar wel behoefte aan hebben, als ook mensen die wel hulp ontvangen, maar behoefte hebben aan meer hulp. 2 Dit is een andere definitie dan die in de Leidse Stads- en wijkenquête wordt gehanteerd. 7

8 Overgewicht Om te bepalen of iemand een gezond gewicht heeft, wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt. Deze wordt berekend door het (zelf opgegeven) gewicht van iemand te delen door zijn of haar (zelf opgegeven) lengte in het kwadraat. Bij een gezond gewicht ligt de BMI tussen 20 en 25, bij overgewicht boven de 25. Ernstig overgewicht wordt ook wel obesitas genoemd, dan is sprake van een BMI van meer dan 30. Het percentage mensen met obesitas is dus een deelgroep van alle mensen met overgewicht. Overgewicht vergelijking 2012 met 2016 en met 3 60% 5 54% 3 45% 4 5 Overgewicht vergelijking tussen wijken % 30% 55% 34% 41% % 4 45% 62% 33% 53% In 2016 is in 3 van de jarigen te zwaar. dat is ongeveer gelijk aan de landelijk gemiddelde. Ook 54% van de 65-plussers is te zwaar, dat is iets onder het landelijk gemiddelde. Tussen wijken bestaan flinke verschillen. Overgewicht komt het meest voor -Noord en het minst in Boerhaave/Station. In de GGD tabellen is ook weergegeven hoeveel mensen kampen met obesitas. dat betreft in 2016 in leiden van de jarigen en 1 van de 65-plussers. Daarnaast is in de GGD tabellen ook het percentage inwoners met een gezond gewicht weergegeven. Dat is voor de genoemde groepen 60% respectievelijk 45%. Daarmee kunnen we het percentage inwoners met een te laag gewicht bepalen op ongeveer 2% en 1% (vanwege afrondingen betreft dit een indicatie). 8

9 Roken Bij roken gaat het erom of men "wel eens" rookt. Roken vergelijking 2012 met 2016 en met 2 22% 25% 23% Roken vergelijking tussen wijken % 1 31% 25% 21% 2 15% 21% 1 Het percentage mensen dat rookt is zowel in als in afgenomen. Er zijn minder ouderen vanaf 65 jaar die roken dan mensen van jaar. De wijk waar het percentage rokers tussen 19 en 64 jaar het hoogst is, is Binnenstad-Noord. In Binnenstad-Zuid wonen relatief de meeste oudere rokers. 9

10 Alcoholgebruik Als iemand overmatig drinkt wil dat zeggen dat een man minstens 21 glazen alcohol per week drinkt en een vrouw 14 glazen per week. Inmiddels is er een nieuwe definitie waarbij de grenzen bij 14 respectievelijk 7 glazen liggen. Overmatig drinken vergelijking 2012 met 2016 en met Overmatig drinken vergelijking tussen wijken % 15% 15% 1 5% 5% In lijkt het erop dat inwoners tussen 19 en 64 jaar tussen 2012 en 2016 minder zijn gaan drinken en 65-plussers meer. van de jarigen drinken overmatig volgens de oude definitie. Volgens de nieuwe, waarbij de grens ligt bij 14 glazen voor mannen en 7 voor vrouwen, is dat 23%. Bij de 65-plussers ligt het percentage overmatige drinkers volgens de nieuwe definitie op 2. Als we naar de wijken kijken blijkt dat in Binnenstad-Zuid het percentage overmatige drinkers onder jarigen het hoogst is, en in de Mors en de Merenwijk het laagst. Bij 65-plussers valt het hoge percentage in Roodenburg op (1). Volgens de nieuwe definitie is dat 3. 10

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek gebied Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente Rotterdam) In dit rapport staan de belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017 Stadsdeelprofielen 17 April 18 Stadsdeelprofielen 17 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Loosduinen 5 Escamp 13 Segbroek Scheveningen 28 Centrum 36 Laak 44 Haagse Hout 51 Leidscheveen-Ypenburg 58 Tabel 1: Gezondheidsindicatoren

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente ) In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân. November 2017

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân. November 2017 Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân November 2017 Inleiding Hoe staat het met de psychosociale gezondheid van Friese jongeren? In 2015 zijn op de arbeidsmarkt voor het eerst meer mensen uitgevallen

Nadere informatie

Meningen over het takenpakket van de overheid

Meningen over het takenpakket van de overheid Meningen over het takenpakket van de Rianne Kloosterman De volwassen Nederlandse bevolking vindt sommige taken meer de verantwoordelijkheid van de dan andere. In de ogen van de meeste Nederlanders hoort

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (65 94 jaar)

Geestelijke Gezondheid (65 94 jaar) Geestelijke Gezondheid (65 94 jaar) 3b Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling 2005 voor de geestelijke gezondheid van 65-94 jarigen in Zuid-Holland Noord. Eenderde van de 65-plussers

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017 Dorpsprofielen gemeente Bunnik Carolien Plevier 29 september 2017 Maatschappelijke veranderingen: Vergrijzing Toename chronisch zieken Groter beroep op zelfredzaamheid en autonomie Verzakelijking relaties

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 961 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 KAAG EN BRAASSEM

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 KAAG EN BRAASSEM KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 KAAG EN BRAASSEM De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij aangegeven. Kaag en Braassem Hollands Midden Nederland N=1622

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Zwartewaterland Staphorst 1.036 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente 1.036 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers Alphen aan den Rijn 19+ (December 2017 )

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers Alphen aan den Rijn 19+ (December 2017 ) KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers den Rijn 19+ (December 2017 ) De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij aangegeven. n=201 n=180 n=203 n=172 n=171

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers Zoeterwoude 19+ (december 2017)

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers Zoeterwoude 19+ (december 2017) KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers Zoeterwoude 19+ (december 2017) De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij aangegeven. Zoeterwoude Rijndijk Zoeterwoude

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 64%. Samenvatting gezondheidsbeleving, 2015 Het Internet Panel (DIP) is in maart 2015 benaderd over het onderwerp gezondheidsbeleving. De GGD doet elke 4 onderzoek naar de gezondheid van bewoners. Dit doen

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar Onderzoek Kind en Opvoeding 0-17 jaar Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling en gezondheid 4 2. Zorgen over kind 8 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding 11 4. Roken en alcohol 16 5. Sport en bewegen 18 Onderzoek

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.589 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid De Gezondheidsmonitor Zeeland is uitgevoerd door de GGD Zeeland in opdracht van alle Zeeuwse gemeenten bij zelfstandig wonende Zeeuwen van 19 jaar of ouder. Van de ruim 14.000 aangeschreven volwassenen

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst

Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst Inhoudsopgave Tabellenboek kernen Staphorst RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Zwartewaterland Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Zwolle Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers Alphen aan den Rijn 19+ (December 2017)

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers Alphen aan den Rijn 19+ (December 2017) KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2016 Wijkcijfers Alphen aan den Rijn 19+ (December 2017) De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij aangegeven. Aarlanderveen Boskoop

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen

Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland

Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN WEST MAAS EN WAAL

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN WEST MAAS EN WAAL GEZONDHEID VAN OUDEREN IN WEST MAAS EN WAAL 2016-2017 Inhoud INLEIDING 3 ERVAREN GEZONDHEID 4 CHRONISCHE AANDOENINGEN 5 BEPERKINGEN 7 STRESS EN BALANS 8 GEZOND LEVEN 10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 12

Nadere informatie

Matig overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas)

Matig overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) Cijfers per speerpunt lokaal gezondheidsbeleid 13-17 Matig overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) Gezondheidsprofiel GGD Opmeer 11 (landelijk, regionaal en lokaal 6-9), Jeugdmonitor WF 9 leeftijd

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN ZALTBOMMEL

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN ZALTBOMMEL GEZONDHEID VAN OUDEREN IN ZALTBOMMEL 2016-2017 Inhoud INLEIDING 3 ERVAREN GEZONDHEID 4 CHRONISCHE AANDOENINGEN 5 BEPERKINGEN 7 STRESS EN BALANS 8 GEZOND LEVEN 10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 12 MANTELZORG

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN ZALTBOMMEL

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN ZALTBOMMEL GEZONDHEID VAN OUDEREN IN ZALTBOMMEL 2016-2017 Inhoud INLEIDING 3 ERVAREN GEZONDHEID 4 CHRONISCHE AANDOENINGEN 5 BEPERKINGEN 7 STRESS EN BALANS 8 GEZOND LEVEN 10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 12 MANTELZORG

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Zuidoost gezond en wel?

Zuidoost gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuidoost gezond en wel? Zeven op de tien inwoners van Zuidoost hebben een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Doelgroepkinderen onderwijskansenbeleid

Doelgroepkinderen onderwijskansenbeleid Doelgroepkinderen onderwijskansenbeleid Mei 2018 Uitgave 2018/02 info@leidenincijfers.nl Inleiding Urban Data Center Leiden071 Om datagestuurd werken binnen de gemeente te ondersteunen hebben de gemeente

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN BERG EN DAL

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN BERG EN DAL GEZONDHEID VAN OUDEREN IN BERG EN DAL 2016-2017 Inhoud INLEIDING 3 ERVAREN GEZONDHEID 4 CHRONISCHE AANDOENINGEN 5 BEPERKINGEN 7 STRESS EN BALANS 8 GEZOND LEVEN 10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 12 MANTELZORG

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN NEDER-BETUWE

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN NEDER-BETUWE GEZONDHEID VAN OUDEREN IN NEDER-BETUWE 2016-2017 Inhoud INLEIDING 3 ERVAREN GEZONDHEID 4 CHRONISCHE AANDOENINGEN 5 BEPERKINGEN 7 STRESS EN BALANS 8 GEZOND LEVEN 10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 12 MANTELZORG

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen

Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen Gezondheidsenquête 2016 Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen 1 Juli 2018 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Achtergrondkenmerken... 6 Gezondheid...

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Leeswijzer De onderstaande lokale rapportage is een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten uit de Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop Hollands Midden Nederland N=428 19-64 jaar

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep.

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep. 0BLeeswijzer In dit tabellenboek worden de resultaten van de ouderenenquête 2016 vergeleken met die van de vorige ouderenenquête uit respectievelijk 2009 en 2012. De cijfers uit de ouderenenquête 2016

Nadere informatie

GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016

GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016 GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016 INLEIDING Inmiddels is de regionale visie publieke gezondheidszorg een feit, een visie voor

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente ) 1 Achtergrond Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 In dit

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep.

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep. 0BLeeswijzer In dit tabellenboek worden de resultaten van de volwassenenenquête 2016 vergeleken met die van de vorige volwassenenenquête uit respectievelijk 2009 en 2012. De cijfers uit de volwassenenenquête

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN BUREN

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN BUREN GEZONDHEID VAN OUDEREN IN BUREN 2016-2017 Inhoud INLEIDING 3 ERVAREN GEZONDHEID 4 CHRONISCHE AANDOENINGEN 5 BEPERKINGEN 7 STRESS EN BALANS 8 GEZOND LEVEN 10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 12 MANTELZORG

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN WEST-BETUWE

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN WEST-BETUWE GEZONDHEID VAN OUDEREN IN WEST-BETUWE 2016-2017 Inhoud INLEIDING 3 ERVAREN GEZONDHEID 4 CHRONISCHE AANDOENINGEN 5 BEPERKINGEN 7 STRESS EN BALANS 8 GEZOND LEVEN 10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 12 MANTELZORG

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN NIJMEGEN

OUDERENMONITOR GEZONDHEID VAN OUDEREN IN NIJMEGEN GEZONDHEID VAN OUDEREN IN NIJMEGEN 2016-2017 Inhoud INLEIDING 3 ERVAREN GEZONDHEID 4 CHRONISCHE AANDOENINGEN 5 BEPERKINGEN 7 STRESS EN BALANS 8 GEZOND LEVEN 10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 12 MANTELZORG

Nadere informatie

GGD Gooi en Vechtstreek presenteert

GGD Gooi en Vechtstreek presenteert GGD Gooi en Vechtstreek presenteert De gezondheid van volwassenen en ouderen in beeld Meedoen en goed en gezond leven Dat willen we allemaal Maar is dat voor iedereen weggelegd? Het is goed leven in de

Nadere informatie