De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:"

Transcriptie

1 Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft vormen een aanvulling op het Inkoopdocument Wijkverpleging 2015 van Achmea. Deze veel gestelde vragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: Indiceren Indicatiestelling PGB Declaraties Niet-gecontracteerde zorg Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Ketenzorg dementie Indiceren 1. Mag/kan een verpleegkundige van de ene organisatie indiceren voor de andere zorgverlener? Er is overeengekomen dat een gecontracteerde zorgaanbieder indiceert voor een andere gecontracteerde zorgaanbieder (na toestemming van Achmea) of zorgverlener (in het geval van PGB cliënten) indien het voor die partijen niet mogelijk blijkt om te indiceren. De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: artikel 16, lid 5: Vanaf het moment van bereiken van het Zorgaanbiedersplafond, blijft de Zorgaanbieder gedurende de looptijd van de Overeenkomst verplicht om Zorg aan de Verzekerden van de gerepresenteerde Zorgverzekeraars, die reeds in zorg zijn genomen, te verlenen zonder dat daarvoor een aanvullende vergoeding verschuldigd is door de gerepresenteerde Zorgverzekeraars of betreffende Verzekerden. Voor Verzekerden die zich met een nieuwe zorgvraag bij Zorgaanbieder aandienen, zullen Zorgaanbieder en de gerepresenteerde Zorgverzekeraars in overleg treden waarbij in beginsel ingezet wordt op bemiddeling naar zorgaanbieders die hun Zorgaanbiedersplafond nog niet hebben bereikt. Voor deze Verzekerden geldt geen doorleverplicht voor de Zorgaanbieder. Alle door ons gecontracteerde zorgaanbieders hebben een plan van aanpak in moeten dienen waaruit blijkt hoe zij uiterlijk 31 december 2015 aan de vereisten rondom voldoende niveau 5 wijkverpleegkundigen voor indicatiestelling gaan voldoen. 2. Welke eisen gelden er voor de evaluatie en de navolging van zorg? Voor evaluatie en volgen van zorg gelden de voor de beroepsgroep gebruikelijke normen / protocollen. De inkoopgids Wijkverpleging 2015, het Achmea inkoopdocument Wijkverpleging 2015 en het normenkader indiceren van de V&VN geven hier ook richting aan. Hierbij is niet standaard vereist dat dit door een wijkverpleegkundige niveau 5 wordt uitgevoerd. Pagina 1 van 5

2 3. Als een organisatie geen of onvoldoende verpleegkundigen niveau 5 heeft dan zal zij deze aan moeten nemen of opleiden? Ja, dat moet dus ook blijken uit het plan van aanpak (zie vraag 1). Risico is dat de mogelijkheid bestaat dat de zorgaanbieder voor 2016 niet meer gecontracteerd wordt door Achmea voor wijkverpleging als de indicatiestelling uiterlijk op 31 december 2015 niet op orde is. 4. Het individuele zorgplan is leidend voor de te declareren zorg. Hoe kan ik dit zorgplan aanleveren? In het Inkoopdocument Wijkverpleging 2015 staat dat op basis van de indicatie het zorgplan wordt opgesteld dat de basis vormt voor de te verlenen zorg. Voor aanvang van behandeling hoeft dit zorgplan niet bij Achmea aangeleverd te worden. Het zorgplan kan wel opgevraagd worden door Achmea voor controle doeleinden. Indicatiestelling PGB 5. Moet ik als gecontracteerde zorgaanbieder ook de indicatiestelling uitvoeren voor PGB? De indicatiestelling voor PGB maakt onderdeel uit van de inkoopafspraken, waaronder het omzetplafond. Indien een klant u benadert voor een indicatiestelling moet u deze uitvoeren. Zie ook het antwoord op vraag Ben ik verplicht om de indicatiestelling voor PGB uit te voeren, ook als de klant geen zorg bij mij wil inkopen met het PGB VV? Als een klant u vraagt om een indicatie te stellen voor een PGB VV moet u aan dit verzoek voldoen. Dit geldt ook als een klant die een PGB VV wil geen zorg gaat afnemen bij de u. Zie ook het antwoord op vraag Op welke wijze moet de indicatiestelling voor PGB gedeclareerd worden? Voor de declaratie van de indicatiestelling is een specifieke declaratiecode beschikbaar. Dit betreft de code 1008 Indicatiestelling en evaluatie voor PGB Verpleging en Verzorging. Het tarief is gelijk aan dat voor de prestatie verpleging. Voor meer informatie verwijzen we u naar het tabblad Declareren de pagina Wijkverpleging op 8. Krijg ik extra budget voor de uitvoering van indicatiestelling voor PGB? De indicatiestelling voor PGB maakt onderdeel uit van de inkoopafspraken, de kosten voor de indicatiestelling PGB vallen onder de het afgesproken omzetplafond. 9. Wat moet ik doen als ik de indruk krijgt dat cliënt shopgedrag vertoont (lees: bij meerdere zorgaanbieders langsgaat voor een PGB indicatie)? Het is van belang dat u de klant er op wijst dat een second opinion wijkverpleging niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Pagina 2 van 5

3 Achmea geeft aan haar verzekerden wel aan dat als een verzekerde het niet eens is met de indicatie van een wijkverpleegkundige, bij één andere wijkverpleegkundige een nieuwe indicatie kan aanvragen. De laatste indicatie geldt dan voor de klant (hij/zij kan niet kiezen welke de hoogste is). Achmea betaalt de zowel de eerste als de tweede declaratie voor de indicatiestelling aan de zorgaanbieder. Declaraties 10. In de informatie over de productiemonitor wijkverpleging staat de prestatiecode 1008 (indicatiestelling en evaluatie voor PGB Verpleging en Verzorging). In de brief die wij d.d. 15 oktober 2014 met als onderwerp Budget en tarieven Wijkverpleging 2015 staat dit echter niet benoemd bij de prestaties die wij mogen leveren. Wat betekent dit voor het leveren en declareren van deze prestatie. Mogen wij als organisatie deze wel of niet leveren en declareren? Alle gecontracteerde zorgaanbieders voor Wijkverpleging in 2015 hebben op 15 oktober 2014 een brief ontvangen van ons waarin staat welke prestaties, tarieven en welk budget wij met hen willen afspreken voor de toewijsbare zorg in Hieraan is de declaratieprestatie Indicatiestelling en evaluatie voor PGB Verpleging en Verzorging toegevoegd (zie ook /wijkverpleging onder kopje Declareren ). Deze prestatiecode (1008) kunt u declareren als u het aangeboden contract getekend hebt voor de prestatie Verpleging en maakt onderdeel uit van het afgesproken omzetplafond. 11. Kunt u mij zeggen of het je als (ZZP-) wijkverpleegkundige niveau 5 zonder overeenkomst met Achmea maar wel in bezit zijnde van het certificaat vakbekwaam indiceren, wel is toegestaan om indicaties PGB PV en VP te stellen? Ook een niet gecontracteerde zorgaanbieder kan/ mag indiceren, uiteraard moet deze verpleegkundige dan wel aan alle eisen die de beroepsgroep stelt m.b.t. indicatiestelling voldoen. Vergoeding voor onze verzekerde is dan wel op basis van niet-gecontracteerde zorg. Dit houdt in dat er mogelijk sprake kan zijn van bijbetaling door de verzekerde. ZZP-ers zijn door Achmea in het kader van continuïteit van zorg alleen voor bestaande klanten gecontracteerd. Verzekerden die als nieuwe klant onder behandeling bij een ZZP-er komen, krijgen daarom ook een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. 12. Moet er een zorgplan worden aangeleverd bij de declaratie? Declaraties kunnen worden aangeleverd zonder zorgplan. Wel is het zorgplan de basis voor de declaraties. De basis bij de declaratie wijkverpleging is het zorgplan. Zie ook de ZN inkoopgids op onze site onder kopje Downloads. Tekst Inkoopgids ZN 7.2 Wijze van declaratie: De zorgaanbieder declareert in 2015 de zorg bij de zorgverzekeraar waar de desbetreffende verzekerde is verzekerd en hierbij zijn de desbetreffende voorwaarden leidend. Leidend binnen de aanspraak wijkverpleging is het zorgplan. Declaratie van zorg is alleen mogelijk als er een zorgplan is. Pagina 3 van 5

4 Vervolgens worden alleen die prestaties goedgekeurd en betaald, waarvoor een contract is afgesloten met de representerende zorgverzekeraar. Niet-gecontracteerde zorg 13. Ik ben niet gecontracteerd door Achmea voor wijkverpleging in 2015, kan ik toch zorg leveren en declareren? Wanneer cliënten niet tevreden zijn met hun huidige zorgaanbieder kunnen ze ertoe besluiten om over te stappen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder. Wanneer cliënten dat niet willen kan in principe niet-gecontracteerde zorg worden geleverd aan- en gedeclareerd worden bij de cliënten. De vergoeding die de cliënt vervolgens van zijn/haar verzekeraar ontvangt voor de geleverde zorg is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de cliënt bij de betreffende verzekeraar. Dit houdt in dat er mogelijk sprake kan zijn van bijbetaling door de verzekerde. Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Wij willen u wijzen op het feit dat naast deze antwoorden op vragen omtrent Palliatief Terminale Zorg wellicht ook nog antwoorden op andere vragen te vinden zijn in het Achmea Inkoopdocument Wijkverpleging 2015, te vinden onder het kopje Downloads. 14. De Palliatieve Zorg (PTZ) zorg wordt in 2015 onderdeel van c.q. wordt betaald uit de Zvw. De hiervoor ingezette zorg bestaat uit een mix van producten, waaronder het product begeleiding. Kunt u ons aangeven of we deze zorg in 2015 weer onder deze mix van producten moeten leveren of dat we de begeleiding kunnen invullen met het product persoonlijke verzorging? Zoals in het Achmea Inkoopdocument Wijkverpleging 2015 terug te lezen is kan de zorg conform de NZa beleidsregels V&V gedeclareerd worden via de reguliere NZa prestaties. Hieronder vallen verpleging en verzorging en geen begeleiding. 15. Is er een apart tarief en declaratiecode voor begeleiding bij palliatief terminale zorg? Nee dat is er niet. De zorg kan conform de prestaties uit de NZa beleidsregel V&V worden gedeclareerd tegen de afgesproken tarieven. Voor een opsomming verwijzen we u naar het tabblad Declareren de pagina Wijkverpleging op Is er bij Palliatief Terminale Zorg ook een indicatie nodig of volstaat een verwijzing van een behandelende arts? Bij PTZ is een indicatiestelling nodig volgens de richtlijnen en het normenkader van V&VN. Dat betekent dat er een zorgplan is opgesteld waarin onder andere de aard, duur en omvang van zorg is vastgelegd. 17. Hoe lang mag Palliatief Terminale zorg geleverd worden zonder machtiging? Er is geen sprake van een machtigingsprocedure, het is echter wel zo dat een terminale indicatie doorgaans 3 maanden geldt. Als de zorg langer dan drie maanden nodig is evalueert u de zorg en schat in of de terminale zorg nog steeds nodig is of dat er zorg afgebouwd kan worden. Pagina 4 van 5

5 Ketenzorg dementie 18. Kan casemanagement aan cliënten met dementie onder de prestaties voor Verpleging & Verzorging gedeclareerd worden? Zoals u kunt teruglezen in het Achmea Inkoopdocument Wijkverpleging 2015 maakt casemanagement dementie regulier onderdeel uit van de aanspraak wijkverpleging. Dit betekent dat de zorgverlening (het casemanagement) wordt bekostigd via de beleidsregel Verpleging & Verzorging. Daarnaast is er een beleidsregel ketenzorg dementie door de NZa opgesteld. Op basis van deze beleidsregel kan er een experimentovereenkomst met een looptijd van maximaal één jaar gesloten worden tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Goedkeuring van de NZa is daarbij vereist. De beleidsregel ketenzorg dementie bekostigt prestaties voor deze doelgroep voor zover de prestatie niet valt onder de beleidsregel Verpleging & Verzorging. Maximaal 10% van het totale budget van 2014 (= budget 2015) kan onder de beleidsregel ketenzorg dementie vallen. De overige 90% van het budget moet via de beleidsregel V&V worden gedeclareerd. Voor overige vragen ten aanzien van de beleidsregel ketenzorg dementie verwijzen wij u door naar het Achmea Inkoopdocument Wijkverpleging 2015 en het Kader Dementie 2015 onder het kopje Downloads. Pagina 5 van 5

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 0387 Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van zorg.

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie