Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg"

Transcriptie

1 Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke beleidskeuzes open. Zo is er nog geen duidelijkheid van het Ministerie van VWS over de (financiële) kaders voor 2015 en de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook is het Convenant waarin zorgverzekeraars regelen dat er namens elkaar wordt ingekocht nog niet definitief vastgesteld. De Friesland houdt zich het recht voor om aanpassingen te doen in dit inkoopdocument of het in te trekken. 1

2 Voorwoord In dit document treft u de inkoopprocedure aan voor de niet toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Alle documenten die op deze procedure betrekking hebben, zijn te raadplegen via en Hieronder is aangegeven hoe de inkoop van die onderdelen geregeld is die niet onder deze inkoopprocedure vallen: - Inkoop toewijsbare wijkverpleegkundige zorg o De procedure voor de inkoop toewijsbare wijkverpleegkundige zorg is gepubliceerd op de website van De Friesland Zorgverzekeraar via -zorg/default.aspx. De inschrijfperiode voor de toewijsbare wijkverpleegkundige zorg is op 15 augustus jl. verstreken. - MSVT o De aanbieders die dit in de regio Friesland betreft, ontvangen hiervoor een aanbod van De Friesland Zorgverzekeraar. - Inkoop GGZ-B o Landelijke uniforme lijn m.b.t. GGZ-B pakketten voor klanten die langer dan drie jaar binnen de intramurale GGZ verblijven. Deze zorg blijft achter in de AWBZ en wordt enkel bij bestaande aanbieders ingekocht (welke nu ook GGZ-B afspraken hebben). Daarbij geldt dat 2014 = Dit houdt in dat de voor 2014 afgesproken percentages inzake het tarief worden doorgezet naar 2015, maar dat er nieuwe volumeafspraken worden gemaakt en dat er een nieuw contract wordt afgesloten. De aanbieders die dit in de zorgkantoorregio Friesland betreft, ontvangen in september 2014 hiervoor een aanbod van Zorgkantoor Friesland. - Inkoop Zintuiglijke Gehandicaptenzorg (ZG) o Landelijke inkoopprocedure betreffende de ZG welke overgaat naar de Zvw; bestaande aanbieders ontvangen hierover meer informatie van het zorgkantoor. - Inkoop Versmalde AWBZ (Wlz) o Deze procedure is gepubliceerd op de website van De inschrijfperiode voor de versmalde AWBZ(Wlz) is op 15 augustus jl. verstreken - Inkoop Extramurale behandeling o Extramurale behandeling 1 wordt gefinancierd door middel van een subsidie. De uitvoering hiervan ligt bij het Zorginstituut Nederland. J. Boomgaardt Manager September Op basis van een extramurale indicatie 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Stelselwijzigingen in de zorg Speerpunten De Friesland Zorgverzekeraar... 6 Hoofdstuk 2 Wijkverpleging Inleiding Wijkverpleegkundige Zorg Overgangsjaar Representatie Inkoop van wijkverpleegkundige zorg door De Friesland Zorgverzekeraar in Hoofdstuk 3 Inkoopbeleid niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Landelijk financieel kader Consultatiebijeenkomsten Inzet niet-toewijsbare zorg en afstemming met gemeenten Analyse Verdeelsleutel geselecteerde gemeenten/postcodegebieden Thema s geselecteerde postcodegebied Selectie zorgaanbieders Monitoring...16 Hoofdstuk 4 Inkoopprocedure niet-toewijsbare zorg Algemeen Opdrachtgever Achtergrond van de inkoopprocedure Bestuursverklaring en plan van aanpak Bestuursverklaring Budget en selectie zorgaanbieder per kavel Vorm en duur van de opdracht Procedure Voorbehouden Informatie-uitwisseling

4 4.11 Het indienen van vragen Tegenstrijdigheden/onjuistheden en bezwaren Aanvulling, toelichting, verificatie en verduidelijking Varianten Geschillen Overige voorwaarden en bepalingen...25 Hoofdstuk 5 Differentiatie-eisen Inleiding Inschrijving op kavels Plan van aanpak...26 Bijlage 1 Bestuursverklaring Bijlage 2 Format plan van aanpak Bijlage 3 Beoordelingsmatrix

5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Stelselwijzigingen in de zorg De komende jaren zal er veel veranderen met betrekking tot het stelsel van de langdurige zorg. Het kabinet voert diverse redenen aan om dit stelsel te herzien: - Het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg. - Het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen). - De financiële beheersbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning. Wat betreft het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg en het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen) de eerste twee redenen voor de stelselherziening wil het ministerie van VWS in de langdurige zorg en het welzijn de komende jaren een omslag maken. Dat betekent een beweging naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders. Ook wil VWS naar duurzaam gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken. Langer thuis wonen vraagt om goede zorg dicht bij huis (wijkgerichte zorg), preventie, een sterke eerste lijn en integrale zorg. Het overheidsbeleid is erop gericht om iedereen deel te laten nemen aan de samenleving, ongeacht iemands eventuele aandoening of beperking. Zorg in de eigen omgeving betekent zorg leveren op wijkniveau. Om zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden, moet wijkgericht werken worden vormgegeven. Samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg, is essentieel om te komen tot zorg op maat in de eigen omgeving. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de belasting/belastbaarheid van de mantelzorgers en vrijwilligers. Deze spelen immers een belangrijke rol bij zorg in de eigen omgeving. Niet alleen de kwaliteit van leven van de klant staat centraal, maar ook de kwaliteit van leven van zijn/haar naasten. Voor de organisatie van passende zorg in de eigen omgeving is het zogeheten sociale wijkteam de spil. In dit team werkt de wijkverpleegkundige samen met andere disciplines in de omgeving van de klant. Om de wijkgerichte zorg nader te ontwikkelen, is het van belang om naast contact met de zorgaanbieders, intensieve contacten met de lokale en regionale overheden te onderhouden. Op dit moment zijn er al verschillende afspraken en convenanten met gemeenten, bijvoorbeeld binnen het programma Sociale en medische eerste lijn, een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland, samen met de Vereniging Friese gemeenten, LHV Kring Friesland, Zorgbelang Fryslân en de provincie Friesland. Waar het gaat om de financiële beheersbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning de derde reden voor de stelselherziening zet ook De Friesland Zorgverzekeraar zich in om nu en in de toekomst goede en betaalbare zorg voor haar klanten te blijven garanderen. Daarvoor is onder meer het programma Friesland Voorop in het leven geroepen. De Friesland Zorgverzekeraar heeft daarmee de ambitie uitgesproken om in de regio Friesland te komen tot integrale zorgvoorzieningen die kwalitatief goede, veilige en betaalbare zorg mogelijk maken, nu en in de toekomst. In samenwerking met zorgaanbieders, Zorgbelang Fryslân, huisartsen en andere stakeholders wordt uitgewerkt hoe de zorg in Friesland kan worden vormgegeven om deze ambitie te kunnen realiseren. 5

6 1.2 Speerpunten De Friesland Zorgverzekeraar Vanuit het strategisch plan Klein is het nieuwe groot, dat is vertaald naar het strategisch zorginkoopbeleid Dichter bij de klant 2, zijn enkele speerpunten geformuleerd waar De Friesland Zorgverzekeraar de komende jaren voor staat. Wij willen zorgaanbieders actief motiveren om samen met ons aan deze speerpunten te werken. Hieronder werken we op basis van de speerpunten nader uit welke nadruk we leggen in ons inkoopdocument niettoewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Toekomstbestendige zorg: voor De Friesland Zorgverzekeraar is het cruciaal om toekomstbestendige zorg in te kopen voor haar klanten. Duurzame zorg die nu en in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit is. Vanuit de regioaanpak zien we veel kansen om mensen via een wijk- of buurtgerichte ketenaanpak (van de diverse vormen van preventie tot cure en care) naar hun eigen behoeften te ondersteunen. Hierbij staat voor ons centraal dat wij de zorg zoveel mogelijk inkopen op basis van de reële behoeften van onze klant. Transparantie zorgaanbod: De Friesland Zorgverzekeraar geeft inzicht in het gecontracteerde zorgaanbod o.a. via haar website en maakt met de zorgaanbieders afspraken over de te leveren kwaliteit van zorg. Kwaliteit zorgaanbod en kwaliteit van leven: onze overtuiging is dat kwaliteit van leven in het geval van langdurige zorg mogelijk wordt door een samenspel van participatie, samenhang van zorg, ondersteuning, aanvullende voorzieningen, zelfredzaamheid en een zinvolle dagbesteding. Het is zaak ervoor te zorgen dat de klant zo veel mogelijk zelf de regie over zijn leven houdt. Daarnaast willen we met klanten en zorgaanbieders de kwaliteit en doelmatigheid van het zorgaanbod optimaliseren, zodat de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats tegen juiste tarieven kan worden geboden. Gelet op de politieke ontwikkelingen en de wensen van onze klanten, krijgt de klant een steeds centralere rol in dit proces. Ook daar voert hij in toenemende mate zelf de regie over. Integrale zorg: De Friesland Zorgverzekeraar streeft naar een integrale benadering van zorg, waarin klanten zo min mogelijk last hebben van bestaande schotten tussen Wlz/AWBZ, Zvw en Wmo. Kwaliteit van leven is gebaat met een samenspel van participatie, samenhangende zorg, ondersteuning, aanvullende voorzieningen en zelfredzaamheid. Ten slotte vinden wij het binnen een integrale benadering van de zorg van belang om ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor preventie en het bevorderen van de gezondheid van onze klanten. Gezondheid, vitaliteit en welbevinden: deze aspecten zijn nauw met elkaar verbonden, juist bij kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige of meervoudige beperking, die langdurig zijn aangewezen op zorg. Recente wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er nog veel mogelijkheden liggen om vitaliteit, gezondheid en welbevinden van klanten in de langdurige zorg te bevorderen. Juiste diagnostiek is bijvoorbeeld belangrijk, om passende zorg te kunnen realiseren. Er worden allerlei succesvolle programma s ontwikkeld, bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van gezondheid. Denk aan programma s rond gezond eten en drinken of op het 2 Dichter bij de klant, op weg naar toekomstbestendige zorg; strategisch zorginkoopbeleid

7 gebied van bewegen en leefstijlbegeleiding. Deze programma s hebben tevens een preventieve werking. Ze kunnen verergering van of het ontstaan van nieuwe aandoeningen voorkomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: De Friesland Zorgverzekeraar wil samen met de zorgaanbieders een rol spelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de zorg. 7

8 Hoofdstuk 2 Wijkverpleging 2.1 Inleiding Op 1 januari 2015 wordt de extramurale persoonlijke verzorging en verpleging overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De transitie van verpleging en verzorging als aanspraak wijkverpleging naar de Zvw is een omvangrijke operatie en vraagt om een zorgvuldig invoeringstraject. Door de overheveling van wijkverpleging naar de Zvw wordt deze zorg zonder financieringsschotten dichtbij andere eerstelijnszorg en in het sociale domein gepositioneerd. Door een sterkere eerste lijn kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en kan het beroep op zwaardere zorg en (langdurige) ziekenhuisopname of verpleeghuisopname zoveel mogelijk worden voorkomen, en/of worden uitgesteld. De overheveling is onderdeel van de hervorming langdurige zorg (HLZ), gebaseerd op de visie dat de samenleving mensen meer mogelijkheden biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, meer gelijke deelname en meer eigen regie. Wie ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Gemeenten worden vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo) verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfredzaamheid en participatie. In de toelichting bij de concept aanspraak wijkverpleging is hierover onder meer letterlijk het volgende opgenomen: De behoefte aan (alleen) verzorging zoals die tot nu toe ten laste van de AWBZ werd verleend, kan echter ook meer in het verlengde van de behoefte aan begeleiding liggen. Het gaat bij deze verzorging om mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij ADL. Deze verzorging houdt geen verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Deze behoefte aan ondersteuning bij ADL komt met name voor bij mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking of psychiatrische problematiek. Deze verzorging in de vorm van ondersteuning bij ADL is niet naar het basispakket overgeheveld, maar per 1 januari 2015 gepositioneerd onder de Wmo 2015, net als de voorheen onder de AWBZ-aanspraken vallende begeleiding (Bron: Concept wijziging Besluit zorgverzekering, 2014). Voor kwetsbare mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben, is zorg beschikbaar via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), die mogelijk per 1 januari 2015 in werking treedt. Op het moment van publicatie is de inwerkingtreding van de Wlz nog onzeker, hierover volgt in november 2014 duidelijkheid. Momenteel wordt gesproken over versmalde AWBZ. Dit is alle zorg die overblijft in de AWBZ na overheveling naar de Wmo en de Zvw. Als in dit document verder wordt gesproken over de Wlz, dan wordt bedoeld de versmalde AWBZ. Door de hervorming krijgen de zorgverzekeraars de regie over de hele zorgketen. Zij zijn verantwoordelijk voor het geneeskundige domein, van extramurale verpleging en verzorging thuis, noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, tot en met opname in het ziekenhuis. Daarnaast zijn zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van zorg op wijkniveau, onder meer in de vorm van sociale wijkteams. Om in de eigen leefomgeving te kunnen blijven is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars onmisbaar voor klanten die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben op 8

9 basis van zowel de Wmo als de Zvw. Er dient aandacht te zijn voor de integraliteit van geleverde zorg binnen de Wmo, Zvw en Wlz, dus over de domeinen heen. Zorg en ondersteuning gezamenlijk moeten de burger in staat stellen zo lang mogelijk in eigen omgeving te blijven, ondanks ziekte, beperking of ouderdom. Het gaat om een andere manier van zorg verlenen, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. De vraag van de klant en zijn (on)mogelijkheden moet bepalend zijn voor de zorg of ondersteuning die hij ontvangt. De wijkverpleegkundige vormt daarbij de verbinding tussen de verschillende domeinen (bron: Spoorboekje VWS) en heeft een centrale plek in de wijk. 2.2 Wijkverpleegkundige Zorg Wijkverpleegkundige zorg bestaat in de eerste plaats uit zorgverlening. Het overgrote deel van deze zorg bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Daarnaast vallen er taken onder als indiceren, coaching en casemanagement. Deze taken dragen eraan bij dat de zorg op maat en doelmatig geleverd wordt. Het merendeel van de (wijk)verpleegkundige zorg wordt geleverd aan een klant en is daarmee toewijsbaar (Segment 2, S2). Een klein deel van de wijkverpleegkundige zorg richt zich echter niet op individuele klanten. Deze meer collectieve taken (wijktaken) zijn niet toewijsbaar (Segment 1, S1) aan een individuele klant, maar zijn naar hun aard wijkgerichte zorg. De NZa formuleert dit als volgt in haar prestatie wijkgericht werken in de beleidsregel (BR/CU-7107/ Verpleging en verzorging): Wijkgericht werken De activiteiten die vallen binnen de prestatie wijkgericht werken zijn niet-toewijsbaar aan de individuele patiënt. De activiteiten zijn te kenschetsen als een verbinding tussen het medische en sociale domein waarbij signaleren, regisseren en coördineren de kern vormen. In de toelichting op deze prestatie schrijft de NZa het volgende. De prestatie wijkgericht werken komt tot uiting in een drietal werkzaamheden. De activiteiten dragen zorg voor samenhangende zorg voor patiënten met (meervoudige) gezondheidsproblemen; de activiteiten dragen bij aan het presentzijn in de wijk; de activiteiten zijn gericht op geïndiceerde preventie van gezondheidsrisico s in de wijk, bij groepen mensen en het individu. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door deelname aan sociale wijkteams en andere activiteiten in de wijk, gericht op het vroegtijdige signaleren en opsporen van individuele gezondheidsrisico s. De zorg gerelateerde preventie valt hier niet onder. In dit document wordt daarom ook gesproken over niet-toewijsbare zorg als de prestatie wijkgericht werken wordt bedoeld. 9

10 Zie hieronder een samenvattende vergelijking omtrent de (niet-)toewijsbare zorg 3 : Niet-toewijsbare, Toewijsbare zorg (S2) wijkgerichte zorg (S1) Doelgroep Wijk/buurt Individuele klant Taken - Signaleren - Netwerktaken - Stimuleren - Indiceren - Zorgverlening - Coördinatie van zorg Inkoop Door zorgverzekeraar in afstemming met gemeenten Door zorgverzekeraar Tabel 1 Samenvatting (Niet)-toewijsbare zorg De wijkverpleegkundige is, net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg en de verbindende schakel tussen zorgvragers en aanbieders binnen de domeinen van zorg, wonen en welzijn (bron: Nivel, rapport kennissynthese wijkverpleegkunde). Omdat de wijkverpleegkundige zorg rechtstreeks toegankelijk is, voert de wijkverpleegkundige triagerende gesprekken. Middels deze gesprekken wordt er ingeschat of er sprake is van een mogelijke zorgvraag binnen de aanspraak wijkverpleging. Tevens speelt preventie (stimuleren) hierbij een belangrijke rol (bron: memo NZa CE 14-05). De beroepsaanduiding wijkverpleegkundige wordt van oudsher gereserveerd voor hbo opgeleide verpleegkundigen die een vervolgopleiding in de maatschappelijke gezondheidszorg hebben gevolgd of binnen de initiële hbo-opleiding uitgestroomd zijn met een profiel maatschappelijke gezondheidszorg. De beroepsvereniging V&VN verstaat onder wijkverpleegkundige de hbo-opgeleide verpleegkundige die voldoet aan de competenties van het expertisegebied wijkverpleging zoals beschreven in 2012 (expertisegebied wijkverpleegkundigen V&VN, 2012). 2.3 Overgangsjaar Wijkverpleging is per 1 januari 2015 formeel wettelijk verankerd in de Zvw en wordt daarmee uitgevoerd door zorgverzekeraars. De totale transformatie van de verpleegkundige zorg in de wijk zal echter een meerjarig proces zijn. Vanwege het beperkte tijdspad voor de overheveling en de implementatie van de aanspraak wijkverpleging, wordt 2015 beschouwd als overgangsjaar. Het doel daarbij is om continuïteit van zorg, (financiële) risicobeheersing en praktische uitvoerbaarheid zoveel als mogelijk te realiseren. Het is van belang om de cultuuromslag naar het behoud en vergroten van de zelfredzaamheid en participatie door te zetten, ondanks dat in 2015 de nadruk met name ligt op het borgen van de continuïteit van zorg en het uitvoeren van de forse opgelegde taakstelling. 3 Samenwerking tussen beide vormen van zorg en ondersteuning is van belang om tot een succesvolle inrichting en uitvoering te komen. 10

11 Het jaar 2015 vormt daarmee een overbrugging van hervorming naar implementatie. In 2014 wordt een start gemaakt met de uitwerking van de wijkverpleegkundige zorg in 2016 en verder. 2.4 Representatie De wijkverpleegkundige zorg wordt in 2015 op basis van representatie ingekocht. Inkoop op basis van representatie betekent dat één leidende zorgverzekeraar de zorginkoop verzorgt namens alle zorgverzekeraars. In Friesland is de representant De Friesland Zorgverzekeraar. Ondanks dat er in representatie wordt ingekocht, is er ook in 2015 ruimte voor regionale invulling door De Friesland Zorgverzekeraar. 2.5 Inkoop van wijkverpleegkundige zorg door De Friesland Zorgverzekeraar in 2015 De wijkverpleegkundige zorg (S1 en S2) wordt door De Friesland Zorgverzekeraar afzonderlijk ingekocht. Dit inkoopdocument gaat over de inkoop van de niet-toewijsbare zorg in het overgangsjaar Op het moment van vaststelling van het inkoopdocument zijn er nog veel onzekerheden. De informatie in dit inkoopdocument is geschreven met de kennis van de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van komende ontwikkelingen, te denken valt aan wijzigingen in overheidsbeleid en/of wet- en regelgeving. 11

12 Hoofdstuk 3 Inkoopbeleid niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 3.1 Landelijk financieel kader Dit inkoopdocument richt zich op de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, bestaat de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg (segment 1) uit collectieve taken (wijktaken) die niet toewijsbaar zijn aan een individuele verzekerde. Deze zorg richt zich op de wijk/buurt, en bestaat uit zaken als het signaleren en het aangaan en onderhouden van contacten uit het wijknetwerk (zie ook paragraaf 2.2 voor de omschrijving van de prestatie wijkgericht werken, zijnde de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg). Voor de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg is in 2015 naar verwachting een macrobudget van 40 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag wordt een gedeelte toegewezen aan Friesland. De toewijzing gebeurt op basis van een doorrekening naar het aantal inwoners. Het aantal inwoners per Wmo-regio bepaalt het budget per Wmo-regio. Voor Friesland zal dit naar verwachting circa 1,5 miljoen zijn. 3.2 Consultatiebijeenkomsten Om een breed gedragen zorginkoopbeleid te formuleren, zijn meerdere partijen geconsulteerd over de inzet en positionering van de wijkverpleegkundige met S1-taken. Partijen die zijn geconsulteerd, zijn onder andere wijkverpleegkundigen, huisartsen, gemeenten, zorgaanbieders en Zorgbelang Fryslân. Vanuit deze partijen zijn criteria aangedragen die De Friesland Zorgverzekeraar heeft vertaald naar haar inkoopcriteria zoals die in dit document worden genoemd. Ook in 2014 is het programma sociale en medische eerste lijn van De Friesland Zorgverzekeraar veelvuldig in gesprek geweest met de gemeenten om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen het sociale en het medische domein goed op elkaar wordt afgestemd. 3.3 Inzet niet-toewijsbare zorg en afstemming met gemeenten Voor de provincie Friesland is in 2015 naar verwachting ongeveer 1,5 miljoen beschikbaar voor de niet-toewijsbare zorg (ook wel schakeltaken of segment 1 genoemd) door de wijkverpleging. Dit is een beperkt budget, dat de komende jaren in omvang zal toenemen. Uit de gesprekken met de gemeenten blijkt dat zowel gemeenten als De Friesland Zorgverzekeraar graag zien dat er aan elke gemeente schakeltaken worden toegekend. Zowel voor de verbinding tussen het sociale en het medische domein als ook de (preventieve en innovatieve) wijkgerichte aanpak. Het is de wens en het streven, dat dit uiteindelijk in elke gemeente wordt geborgd. Het beschikbare budget voor 2015 is echter niet toereikend om dit te kunnen realiseren. De Friesland Zorgverzekeraar heeft voorgesteld om het beperkte budget in overgangsjaar 2015 selectief in te zetten in die postcodegebieden (wijken) waar dat het meest nodig is. De gemeenten gaven aan zich in principe te kunnen vinden in de door De Friesland Zorgverzekeraar voorgestelde verdeling van het beschikbare budget in 2015, onder de 12

13 voorwaarde dat gemeenten en zorgverzekeraar snel met elkaar in gesprek gaan over de manier waarop de verdeling van de middelen voor 2016 plaats zal vinden. De verwachting is namelijk dat er landelijk meer financiële middelen beschikbaar zijn voor de niet-toewijsbare zorg. Voor 2016 wordt naar waarschijnlijkheid 80 miljoen euro beschikbaar gesteld 4. Dat geeft meer ruimte om de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg breder te kunnen inzetten waarbij een focus op risico s in een wijk wel wordt gehandhaafd. 3.4 Analyse De Friesland Zorgverzekeraar heeft een postcodeanalyse laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de in Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verband vastgestelde criteria/indicatoren en van landelijk beschikbare data. Uit de analyse is een top 30 van postcodegebieden gekomen, verdeeld over 10 gemeenten, waar de niet-toewijsbare zorg van wijkverpleging in 2015 ingezet zal worden. De gebruikte selectiecriteria bestaan uit een vijftal thema s die vanuit landelijk beleid worden onderschreven: - Achtergrondkenmerken van gemeenten/ wijken en burgers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de sociaal economische status, leeftijdsopbouw, etniciteit en eenpersoonshuishoudens; - Problematiek inzake kwetsbare ouderen en/ of chronisch zieken; - Behoefte en gebruik van psychosociale zorg; - Leefstijl en gezondheidsgedrag; - Zorgconsumptie zowel in de eerste als de tweede lijn. Waar het niet mogelijk was om een analyse op postcodeniveau te doen (zoals bij postcodegebieden met minder dan 1000 inwoners), heeft op gemeentelijk niveau een analyse plaatsgevonden. De vijf thema s zijn in het onderzoek onderscheiden naar een aantal indicatoren. Het onderzoeksbureau heeft voor elk postcodegebied op indicatorniveau een score berekend. Vanuit deze afzonderlijke indicatorscores is een gemiddelde per thema berekend. Dat betekent dat voor alle vijf thema s scores bekend zijn, welke vervolgens berekend kunnen worden naar een overall gemiddelde per postcodegebied. De analyse levert een rangorde op van postcodegebieden waar de zorgbehoefte/ -vraag het grootst is en waar minder groot. Vanuit deze rangorde heeft De Friesland Zorgverzekeraar een selectie van postcodegebieden gemaakt waar de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg met prioriteit wordt ingekocht. Deze selectie is besproken met gemeenten en zij hebben ingestemd voor deze focusbenadering voor De geselecteerde postcodegebieden worden in de navolgende paragrafen toegelicht. In paragraaf 3.6 staat een toelichting waarom de wijk is geselecteerd en met welke problematiek. 4 NZa, Advies Bekostiging wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet,

14 3.5 Verdeelsleutel geselecteerde gemeenten/postcodegebieden In onderstaande tabel is het budget (naar verwachting) per kavel weergegeven. Een kavel bestaat uit een of meer postcodegebieden. Het budget per kavel is berekend door het budget (naar verwachting ca. 1,5 miljoen) voor de regio te delen door het totaal aantal inwoners uit de geselecteerde gebieden. Dit levert een bedrag per inwoner uit de gebieden op. Dit bedrag is vermenigvuldigd met het aantal inwoners uit de postcodegebieden binnen een betreffende gemeente en levert onderstaand (voorlopig) resultaat op: Kavelnummer Gemeente Postcodegebieden (=kavel) Beschikbaar budget 1 Leeuwarden 8918, , - 2 Leeuwarden 8921, , - 3 Leeuwarden 8924, , - 5 Leeuwarden , - 6 Leeuwarden , - 7 Leeuwarden 8933, , - 8 Leeuwarden , - 9 Heerenveen 8442, 8443, , - 10 Heerenveen , - 11 Heerenveen , - 12 Heerenveen , - 13 Dongeradeel 9101, , - 14 Harlingen 8862, , - 15 Smallingerland 9202, , - 16 Smallingerland , - 17 Dantumadeel 9271, , - 18 Súdwest Fryslân , - 19 Ooststellingwerf , - 20 Friese Meren , - 21 Weststellingwerf , - Tabel 2 Verdeling gelden niet-toewijsbare zorg per kavel Voor de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en Smallingerland zijn de bedragen opgesplitst naar postcodegebieden, die aansluiten bij de indeling van de sociale gebiedsteams zoals deze binnen de betreffende gemeente is/ wordt ingericht. Afhankelijk van de het definitief voor de regio Friesland beschikbare budget, zal het budget per kavel worden bepaald, conform de beschreven methodiek. 3.6 Thema s geselecteerde postcodegebied Uit de analyses van het onderzoek is per postcodegebied inzichtelijk welke problematiek waar speelt. In onderstaande tabellen zijn voor de postcodegebieden aangegeven waar prioriteit aan moet worden gegeven. Een + in de tabel betekent een hoge prioriteit/ thema is een probleem in de betreffende postcodegebied, +/- betekent een gemiddelde prioriteit/ is geen groot maar ook geen klein probleem in de betreffende postcodegebieden en - betekent een lage prioriteit/ geen probleem in de betreffende postcodegebied. 14

15 3.6.1 Leeuwarden Weststellingwerf Dongeradeel Harlingen Smallingerland Dantumadeel 15

16 3.6.7 Súdwest Fryslân Ooststellingwerf Friese Meren Heerenveen 3.7 Selectie zorgaanbieders Per kavel zoals hierboven benoemd, wordt één partij geselecteerd, waarmee een overeenkomst wordt gesloten. De selectie vindt plaats op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 4 Inkoopprocedure. 3.8 Monitoring De Friesland Zorgverzekeraar wil de zorg die wordt verleend monitoren. Daarom wordt van zorgaanbieders verwacht dat zij informatie aanleveren over de inzet en de resultaten van de zorg. 16

17 Hoofdstuk 4 Inkoopprocedure niet-toewijsbare zorg 4.1 Algemeen De Friesland Zorgverzekeraar is voornemens overeenkomsten te sluiten voor het leveren van niet-toewijsbare verpleging en verzorging (wijkverpleging), zoals voortvloeit uit de Zvw, voor het kalenderjaar 2015 in de regio Friesland. De zorg wordt in representatie mede namens de andere zorgverzekeraars ingekocht. Per kavel als benoemd in hoofdstuk 3 wordt één zorgaanbieder geselecteerd. Toepasselijke rechtsbeginselen Deze inkoopprocedure gaat uit van de rechtsbeginselen van precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid. De precontractuele goede trouw wordt ingevuld door de (procedure) regels die in de inkoopdocumentatie staat beschreven. 4.2 Opdrachtgever Opdrachtgever voor Friesland zijn de gezamenlijke zorgverzekeraars gerepresenteerd door De Friesland Zorgverzekeraar (hierna te noemen De Friesland Zorgverzekeraar). 4.3 Achtergrond van de inkoopprocedure Deze inkoopprocedure behelst uitsluitend de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. De definitieve aanspraak verpleging en verzorging (ook te noemen wijkverpleging) wordt naar verwachting in oktober 2014 in het Staatsblad gepubliceerd. In het kader van deze procedure wordt de prestatie wijkgericht werken zoals deze is vastgesteld door de NZa ingekocht. De overige prestaties verpleging en verzorging vallen dan ook niet onder deze procedure. 4.4 Bestuursverklaring en plan van aanpak Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst voor de niettoewijsbare wijkverpleegkundige zorg, dienen een offerte ingediend te hebben voor de toewijsbare wijkverpleegkundige zorg (de inschrijfperiode hiervoor is op 15 augustus jl. verstreken). Ook dient deze offerte geresulteerd te hebben in een overeenkomst toewijsbare wijkverpleegkundige zorg met De Friesland Zorgverzekeraar, deze toekenningsbeslissing wordt uiterlijk 1 oktober 2014 door De Friesland Zorgverzekeraar bekend gemaakt. De zorgaanbieder mag volgens de beleidsregel de prestatie wijkgericht werken in 2015 alleen declareren indien hij tevens individueel toewijsbare verpleging en verzorging levert en declareert. Alle zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst dienen de bestuursverklaring in te vullen en te ondertekenen (zie bijlage 2). Alle zorgaanbieders dienen ten slotte een plan van aanpak aan te leveren (zie hoofdstuk 5, differentiatie-eisen) waarin staat op welke wijze de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg wordt ingericht en met welke doelstellingen. De Friesland Zorgverzekeraar is voornemens om per kavel één overeenkomst te sluiten. 17

18 4.5 Bestuursverklaring Bestuursverklaring Alle zorgaanbieders dienen de bestuursverklaring in te vullen en te ondertekenen (zie bijlage 2). Ten aanzien van de onderdelen A. tot en met D. van de bestuursverklaring volgt hieronder een toelichting Onderdeel A. Eisen De geschiktheidseisen betreffen eisen die aan de zorgaanbieder worden gesteld. De zorgaanbieder dient per indieningsdatum van de offerte en gedurende de termijn van de overeenkomst, wanneer die hem wordt toegekend, aan de geschiktheidseisen te voldoen, tenzij anders vermeld. Indien niet aan de eisen wordt voldaan, wordt de zorgaanbieder als ongeschikt beoordeeld en zal deze niet in aanmerking kunnen komen voor een contract. De geschiktheidseisen zijn opgesplitst in eisen van bekwaamheid en financieel-economische eisen. De zorgaanbieder dient ter onderbouwing van het feit dat wordt voldaan aan de eisen van bekwaamheid en de financieel-economische eisen, de hokjes die geplaatst zijn voor de eisen, aan te vinken Onderdeel B. Uitsluitingsgronden Wat de uitsluitingsgronden betreft, geldt het volgende. Indien één of meer van de situaties genoemd in de uitsluitingsgronden op de zorgaanbieder van toepassing is/zijn, kan hij worden uitgesloten. De zorgaanbieder dient ter onderbouwing van het feit dat geen van de situaties genoemd in de uitsluitingsgronden op hem van toepassing is, de hokjes die geplaatst zijn voor de uitsluitingsgronden, aan te vinken Onderdeel C. Onderlinge dienstverlening Wat de eisen van onderlinge dienstverlening betreft, geldt het volgende. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, komt de zorgaanbieder niet in aanmerking voor een contract. Onderlinge dienstverlening is met name aan de orde wanneer de zorgaanbieder in zijn offerte aangeeft dat hij bij de zorgverlening gebruik maakt van een samenwerkingsverband of een innovatief experiment welke in 2013 onder ERAI tot stand is gekomen en welke een GO brief heeft voor 2015 van het ministerie van VWS. De zorgaanbieder dient ter onderbouwing van het feit dat wordt voldaan aan deze eisen van onderlinge dienstverlening, de hokjes die geplaatst zijn voor de eisen, aan te vinken. Daarnaast dient de zorgaanbieder de in de bestuursverklaring aangegeven bijlage Onderlinge dienstverlening in alle gevallen met de offerte mee te sturen. Daarop is de vraag of de zorgaanbieder voornemens is in 2015 te werken met onderlinge dienstverleners, beantwoord. Wanneer die vraag met ja is beantwoord, is de bijlage ook verder ingevuld Onderdeel D. Minimumeisen Wat de minimumeisen betreft, geldt het volgende. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, komt de zorgaanbieder niet in aanmerking voor een contract. 18

19 De zorgaanbieder binnen segment 1: dient een offerte ingediend te hebben voor de toewijsbare wijkverpleegkundige zorg (de inschrijfperiode hiervoor is op 15 augustus jl. verstreken) en een voorlopige toekenning voor de een contract voor de toewijsbare verpleegkundige zorg te hebben ontvangen. 5 Organiseert zich aantoonbaar in de wijk en heeft draagvlak voor de methodiek van wijkteams. Werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en protocollen Conformeert zich aan het beschikbare budget voor niet-toewijsbare zorg en toewijsbare zorg. Heeft voldoende (wijk)verpleegkundigen niveau 5 die voldoen aan de competenties van het expertisegebied wijkverpleegkundigen (expertisegebied wijkverpleegkundigen V&VN, 2012), in dienst ter uitvoering van de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. 6 Positioneert de wijkverpleegkundige los van de moederorganisatie, zodat de wijkverpleegkundige professioneel onafhankelijk kan werken. Stelt de wijkverpleegkundige randvoorwaardelijk in staat dat de verwijzing naar een zorgaanbieder onafhankelijk gebeurt en kan ook aantonen hoe dit is geregeld. Heeft als uitgangspunt dat de wijkverpleegkundige volgens het normenkader van de V&VN werkt. En in het verlengde daarvan werkt de wijkverpleegkundige volgens de principes ontzorgen/eigen kracht/inzetten informele zorg/regie bij de verzekerde en actief betrekken bij het sociale domein. De aanbieder moet dit kunnen aantonen door resultaten te overleggen die aantonen dat de wijkverpleegkundige /aanbieder werkt volgens deze principes Stemt er mee in dat het plan van aanpak, het budget en de wijze waarop declaratie en betaling plaatsvinden, als addendum gevoegd worden bij de overeenkomst die wordt gesloten voor het leveren van toewijsbare zorg. Verklaart mee te werken aan de monitoring van de inzet en resultaten van het wijkgericht werken zoals die door de zorgaanbieder vorm wordt gegeven. De zorgaanbieder levert de benodigde informatie aan en voert gesprekken met de zorgaanbieder. 4.6 Budget en selectie zorgaanbieder per kavel In hoofdstuk 3.4 zijn de (naar verwachting) beschikbare budgetten per kavel en de methodiek waarop het budget per kavel wordt bepaald weergegeven. Inschrijvende aanbieders wordt gevraagd te offreren voor een kavel binnen de kaders van het beschikbaar gestelde budget. Het is mogelijk om voor meerdere kavels te offreren. De wijze waarop het tarief wordt bepaald en de wijze waarop kan worden gedeclareerd is afhankelijk van de (nadere) regelgeving die nog tot stand moet komen. Uitgangspunt is dat het budget in 12 maandelijks termijnen wordt betaald. De Friesland Zorgverzekeraar zal, 5 Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een contract dient deze offerte geresulteerd te hebben in een overeenkomst toewijsbare wijkverpleegkundige zorg met De Friesland Zorgverzekeraar, deze (voorlopige) toekenningsbeslissing wordt uiterlijk 1 oktober 2014 door De Friesland Zorgverzekeraar bekend gemaakt. 6 Indien de zorgaanbieder, bij de offerte voor toewijsbare wijkverpleegkundige zorg heeft aangegeven geen of onvoldoende niveau 5 verpleegkundigen ter beschikking te hebben, en daarvoor een plan van aanpak heeft ingediend, dan voldoet de zorgaanbieder niet aan deze minimumeis. 19

20 conform de van toepassing zijn de regelgeving, aan de zorgaanbieder bekend maken hoe de declaratie plaats dient vinden. Per kavel wordt één zorgaanbieder geselecteerd. De selectie vindt plaats op grond van de beoordeling van het in te dienen plan van aanpak (zie hoofdstuk 5 differentiatie eisen). 4.7 Vorm en duur van de opdracht De overeenkomsten hebben een looptijd van 1 jaar en gaan in op 1 januari De afspraken worden vastgelegd door het plan van aanpak als addendum toe te voegen aan de overeenkomst die voor de toewijsbare zorg wordt gesloten. Tevens wordt het toegekende budget en de mededeling van De Friesland Zorgverzekeraar hoe de declaratie plaats dient te vinden opgenomen in het addendum. Zorgaanbieders dienen zich onvoorwaardelijk met bovenstaande akkoord te verklaren. Een verwijzing naar algemene of andere leveringsvoorwaarden zal worden beschouwd als een voorwaardelijke aanbieding/offerte die leidt tot ongeldigheid daarvan. 4.8 Procedure Algemeen De aankondiging van de inkoopprocedure wordt op 9 september 2014 gepubliceerd op de website van De Friesland Zorgverzekeraar en op de website van Zorgkantoor Friesland Degene die een offerte indient, wordt geacht onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de toepasselijkheid en inhoud van het Inkoopdocument 2015 niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Er is één contractmoment voor 2015 en dit heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is om buiten deze contracteerronde alsnog een contract af te sluiten. Het gesloten contract heeft de duur van één jaar (van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015) Procedure en planning De procedure waarvoor De Friesland Zorgverzekeraar gekozen heeft, ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: Bekendmaking van de procedure op 9 september 2014; Vragen kunnen tot en met 26 september gesteld worden; Antwoorden op deze vragen worden uiterlijk 3 oktober 2014 gepubliceerd; Indienen offertes door zorgaanbieders uiterlijk op vrijdag 10 oktober 2014 om uur; Toetsen offerte aan vormvereisten; Toetsen zorgaanbieders aan geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden en toetsen zorgaanbieders/offertes aan overige eisen en voorwaarden door De Friesland Zorgverzekeraar vanaf 10 oktober 2014; 20

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe?

Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe? Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe? Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Waarom populatiebekostiging? pagina 4 3. Wat is populatiebekostiging precies?

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie