College bescherming persoonsgegevens. Rapport definitieve bevindingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College bescherming persoonsgegevens. Rapport definitieve bevindingen"

Transcriptie

1 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL FAX INTERNET College bescherming persoonsgegevens Onderzoek naar de controle door de Dienst Wegverkeer op de online verstrekking van persoonsgegevens uit het kentekenregister aan beroepsbeoefenaren z Rapport definitieve bevindingen Juni 2012 DATUM 29 juni 2012

2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1. Inleiding 2. Bevindingen 3. Conclusie 1

3 Samenvatting De Dienst Wegverkeer (RDW) is voor het kentekenregister de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De RDW verstrekt op grond van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 94) persoonsgegevens uit het kentekenregister aan externe partijen. Aan de verstrekking van deze gegevens zijn in de WVW 94 en de daaruit voortvloeiende regelgeving beperkingen gesteld. Vastgelegd is dat deze gegevens slechts aan bepaalde partijen en voor een limitatief aantal doeleinden worden verstrekt. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzocht of de RDW op het online bevragen van het kentekenregister door categorieën van beroepsbeoefenaren, te weten verzekeraars en gerechtsdeurwaarders, controles uitvoert op de rechtmatigheid van de verstrekkingen. Op grond van de Wbp en de nadere invulling die aan de controleverplichtingen wordt gegeven in de WVW 94 en de daaruit volgende regelgeving dient de RDW bij deze afnemers herhaalde controles uit te voeren op de identiteit van de aanvrager (de vraag of de aanvrager beroepsbeoefenaar is) en het doel van de aanvraag in verband met de vereiste doelbinding. Controlemaatregelen zijn van belang omdat de burger erop moet kunnen vertrouwen dat de overheid (i.c. RDW) zorgvuldig en in overeenstemming met de wet zijn persoonsgegevens (verder) verwerkt. Het CBP komt tot de conclusie dat de RDW niet bij iedere eerste aanvraag tot toegang tot het kentekenregister controleert of de aanvrager een beroepsbeoefenaar is. Daarmee heeft de RDW ten aanzien van de eerste aanvraag onvoldoende invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 13 Wbp. Van de door het CBP ontvangen en gecontroleerde eerste aanvragen en verificatiedocumenten blijkt dat deze controle op een later moment alsnog heeft plaatsgevonden. Daarmee is de onrechtmatige situatie ten aanzien van deze aanvragen beëindigd. Voorts stelt de RDW dat het door middel van digitale online controle bij iedere verstrekking de identiteit controleert. Daarnaast is gebleken dat de RDW de identiteit van een deel van de aanvragers periodiek controleert tijdens de herhaalde basistoets. Daarmee heeft de RDW ten aanzien van de identiteitscontrole bij vervolgverstrekkingen voldoende invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 13 Wbp. Ten aanzien van de controle op doelbinding bij raadplegingen van het kentekenregister heeft het CBP niet kunnen vaststellen dat de RDW gedurende 2010 controles heeft uitgevoerd waarbij het doel van de aanvraag is vastgesteld. Het CBP concludeert dat de RDW voor betreft de controle op het doel in 2010 onvoldoende invulling heeft gegeven aan het bepaalde in artikel 13 Wbp. Nu de RDW evenwel in 2011 tijdens steekproeven alsnog heeft gecontroleerd op het doel van de aanvraag, heeft de RDW op dit punt voldoende invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 13 Wbp. 2

4 1. Inleiding De Dienst Wegverkeer (RDW) is voor het kentekenregister de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het kentekenregister verwerkt de RDW gegevens. In de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 94) is vastgelegd dat de gegevens die zijn opgenomen in het kentekenregister zijn onderverdeeld in gevoelige en niet-gevoelige gegevens. 1 Bij niet-gevoelige gegevens gaat het hoofdzakelijk om technische voertuiggegevens. Deze gegevens mogen vrij worden verstrekt. Ten aanzien van gevoelige gegevens, waaronder persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wbp (hierna te noemen: persoonsgegevens) geldt echter een restrictief verstrekkingenbeleid. 2 In de regelgeving voortvloeiend uit de WVW '94 is nader uitgewerkt aan welke partijen de RDW persoonsgegevens verstrekt evenals de gevallen waarin, de voorwaarden waaronder en de doeleinden waarvoor die gegevens worden verstrekt. Aanleiding onderzoek In 2008 is de Wegenverkeerswet gewijzigd in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister. 3 Met de wijziging is bepaald dat partijen die gegevens ontvangen uit het kentekenregister onder een bepaalde vorm van controle en toezicht door de RDW vallen. 4 De wetgever heeft in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de WVW 94 (verder: MvT) destijds vastgesteld om op bepaalde partijen een actiever toezicht te laten uitoefenen dan voorheen en om in dat kader passende maatregelen te treffen bij overtreding van de voorschriften. Dit betreft controle en toezicht op de doelbinding, de maatregel betreft het ontzeggen van verstrekkingen in de toekomst. 5 Doel onderzoek Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de RDW passende maatregelen heeft getroffen om de persoonsgegevens uit het kentekenregister te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit onderzoek is ten aanzien van een aantal maatregelen nagegaan of deze worden nageleefd, namelijk of de RDW controles uitvoert om te bepalen of de persoonsgegevens aan de juiste ontvangers en voor de juiste doeleinden uit het kentekenregister worden verstrekt. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig en in overeenstemming met de wet zijn persoonsgegevens (verder) verwerkt. 1 Artikel 42a, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet Hieronder vallen onder meer naam-, adres- en woonplaatgegevens. Het betreft hier niet de bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 16 Wbp. 3 Stb. 2008, Het CBP heeft in 2006 advies uitgebracht over het conceptvoorstel tot wijziging van de WVW 94 en daarin aangedrongen op het uitvoeren van controles bij ontvangers van persoonsgegevens. Zie: 5 Memorie van toelichting Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele andere wijzigingen, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, p. 18 t/m 20. 3

5 Afbakening onderzoek Het onderzoek richt zich op de controles die de RDW moet uitvoeren op verstrekkingen aan ontvangers van gegevens als bedoeld in artikel 2 Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 (hierna: Regeling), te weten categorieën van beroepsbeoefenaren. Het onderzoek is beperkt tot de categorieën van beroepsbeoefenaren die via een online verbinding gegevens uit het kentekenregister ontvangen. Dit zijn verzekeringsmaatschappijen en de door hen aangewezen gevolmachtigden (hierna: verzekeraars) en gerechtsdeurwaarders. 6 De doeleinden waarvoor de RDW gegevens aan deze beroepsbeoefenaren verstrekt, zijn uitputtend omschreven in de Regeling. Bevoegdheid CBP Het toezicht van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) strekt zich uit tot de verwerking van gegevens door de RDW voor zover het betreft verwerking van persoonsgegevens. Voorts strekt het toezicht van het CBP zich uit over de maatregelen die de RDW dient te treffen om de persoonsgegevens uit het kentekenregister te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Verloop onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd van april 2011 tot en met september Het CBP heeft in twee schriftelijke rondes informatie ingewonnen. Aan de RDW is tevens gevraagd de antwoorden van relevante documentatie te voorzien. Aanvullend is nog per informatie opgevraagd en is op enkele punten telefonisch navraag gedaan. Het CBP heeft bij brieven van 26 april en 10 juni 2011 en bij s van 6 juli, 20 juli en 24 augustus 2011 aan de RDW vragen gesteld. De RDW heeft bij brieven van 12 mei en 27 juni 2011 en bij s van 12 juli, 29 juli, 31 augustus 2011 gereageerd. Daarnaast is op 8 september 2011 telefonisch informatie ingewonnen. Het verslag daarvan is aan de RDW voorgelegd. Op 28 september 2011 is door de RDW nog informatie per nagezonden. Op 16 maart 2012 heeft het CBP de RDW het Rapport voorlopige bevindingen naar aanleiding van het onderzoek toegezonden. Bij brief van 5 april 2012 is door de RWD op deze bevindingen gereageerd. Naar aanleiding van de zienswijze heeft het CBP bij brief van 10 mei 2012 aanvullende informatie opgevraagd alsmede een wijziging van de voorlopige bevindingen voorgelegd. De RDW heeft hierop bij brief van 23 mei 2012 gereageerd. Dit heeft geleid tot een wijziging van de bevindingen en bijbehorende conclusie. Daarnaast is het juridisch kader deels aangepast. Gelet op het voorgaande worden de bevindingen van het CBP definitief vastgesteld. 6 De RDW heeft verklaard dat de overige categorieën van beroepsbeoefenaren (advocatuur en fabrikanten en importeurs van motorrijtuigen) slechts incidenteel gegevens uit het kentekenregister ontvangen. Om deze reden heeft het CBP geen nadere vragen gesteld over de controles bij deze categorieën beroepsbeoefenaren. 4

6 2. Bevindingen Wettelijk kader De RDW dient als verantwoordelijke voor het kentekenregister op grond van artikel 13 Wbp passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens in het kentekenregister te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Nu in artikel 13 Wbp slechts is voorzien in een algemene norm voor informatiebeveiliging, sluit het CBP voor de beoordeling of sprake is van passende beveiligingsmaatregelen bij de online verstrekking van persoonsgegevens uit het kentekenregister aan beroepsbeoefenaren aan bij de nadere invulling die daaraan wordt gegeven in de MvT bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de WVW 94, de uit de WVW 94 volgende regelgeving en het toezichtbeleid van de RDW zoals dit in de Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister is uitgewerkt. 7 Het betreft de aard en vorm van controles die de RDW in dat kader dient uit te voeren ter voorkoming van misbruik van de gegevens. In de MvT staat dat de RDW bij de aanvraag van gegevens de identiteit van de aanvrager toetst. Daarnaast is het belang van controle op de doelbinding in de MvT onderstreept. 8 Ten aanzien van het toezicht op ontvangers van persoonsgegevens is aangegeven dat tijdens de looptijd van de gegevensverstrekking de ontvangers door middel van periodieke steekproeven worden gecontroleerd. Voorts wordt aangegeven dat bij misbruik allereerst een interne controle plaatsvindt op de betrokken gegevens. Vervolgens worden de afnemers schriftelijk om opheldering gevraagd en zo nodig gehoord. Dit kan leiden tot een waarschuwing of het tijdelijk of blijvend achterwege laten van de gegevensverstrekking. 9 De controle op identiteit en doelbinding is uitgewerkt in artikel 9 van het Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009 (hierna: Reglement). 10 Daarin is voorgeschreven dat de eerste aanvraag tot het verstrekken van persoonsgegevens door beroepsbeoefenaren bij de RDW schriftelijk dient plaats te vinden. Op grond van het Reglement dient de RDW in ieder geval de identiteit en het doel van de eerste aanvraag te beoordelen. De RDW kan voor de beoordeling van de eerste aanvraag documenten verlangen waaruit blijkt dat de aanvrager behoort tot de in artikel 9, eerste lid, onderdeel a van het Kentekenreglement genoemde beroepsbeoefenaren. Voorts volgt uit het Reglement dat de RDW bij iedere vervolgverstrekking zich van de identiteit van de aanvrager dient te vergewissen. Desgevraagd dient de aanvrager documenten te overleggen waaruit de identiteit van de aanvrager blijkt (d.w.z. bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager behoort tot de 7 Stb. 2008, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, p. 18 t/m Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3, p Stb. 2009,

7 wettelijk vastgestelde categorieën van beroepsbeoefenaren) en op grond waarvan het doel van de aanvraag kan worden vastgesteld in verband met de vereiste doelbinding. Bovendien blijkt uit verklaringen van de RDW verkregen ten tijde van het onderzoek alsmede uit de door de RDW opgestelde Notitie Toezichtbeleid RDW en het bijbehorende toezichtprogramma dat de RDW een herhaalde toets zal uitvoeren bij beroepsbeoefenaren en dat deze toets betrekking zal hebben op de identiteit en de doeleinden waarvoor de gegevens worden opgevraagd. Uit deze stukken blijkt dat de controle jaarlijks zal plaatsvinden bij alle online aangesloten categoraal aangewezen beroepsbeoefenaren. 11 Verder is in de toelichting bij de Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister opgenomen dat de RDW steekproefsgewijs controles zal houden op het juiste gebruik. Dit komt eveneens terug in de Notitie Toezichtbeleid RDW en het bijbehorende toezichtprogramma. Uit het voorgaande volgt dat de RDW bij verstrekking van persoonsgegevens uit het kentekenregister aan beroepsbeoefenaren actief de rechtmatigheid van die verstrekkingen dient te controleren door middel van een herhaalde toets op (a) de identiteit van de aanvrager (is de aanvrager een beroepsbeoefenaar?) en (b) de doelbinding. Feitelijke bevindingen Beroepsbeoefenaren die een online aansluiting op het kentekenregister kunnen krijgen zijn de verzekeraars en gerechtsdeurwaarders. Ten aanzien van het aantal verstrekkingen heeft de RDW verklaard dat de verzekeraars en hun gevolmachtigden met een online aansluiting op het kentekenregister hebben het afgelopen jaar ca. 4, 4 miljoen maal gevoelige gegevens opgevraagd. En de gerechtsdeurwaarders met een online aansluiting hebben het afgelopen jaar ca. 36 duizend maal gevoelige gegevens opgevraagd. 12 Controle aanvraag toegang De RDW stelt dat voor het verkrijgen van de online aansluiting een document moet worden ondertekend waarin de ontvanger verklaart de ontvangen gegevens uitsluitend te gebruiken voor de wettelijk toegestane doeleinden. Het CBP heeft deze documenten van 36 afnemers opgevraagd en ontvangen. Tevens heeft de RDW van deze aanvragen verificatiedocumenten toegestuurd op basis waarvan de identiteit bij de eerste aanvraag is gecontroleerd. Van deze 36 ingediende aanvragen bleken 5 aanvragen voor de wetswijziging van 1 juli 2008 te hebben plaatsgevonden. Deze aanvragen zijn buiten beschouwing gelaten aangezien het onderzoek zich richt op de periode na de wetswijziging. Het CBP heeft van de 31 aanvragen die dateren van na 1 juli 2008, beoordeeld of deze conform artikel 9, lid 1 van het Reglement door de RDW zijn getoetst. Bij 8 van deze 31 aanvragen is niet gebleken dat de RDW de 11 Notitie Toezichtbeleid RDW en Programma toezichtbeleid d.d overgelegd door de RDW in het kader van het onderzoek. 12 Periode medio 2010 tot medio

8 identiteit bij de eerste aanvraag heeft gecontroleerd. De verificatiedocumenten waarmee kan worden beoordeeld dat de aanvrager een beroepsbeoefenaar is in de zin van de artikel 9, eerste lid, onderdeel a van het Kentekenreglement, dateren van een later moment dan het moment van aanvraag. Dit is niet in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9, eerste lid Reglement. Controle raadplegen kentekenregister De RDW is verzocht aan te geven welke controles zijn uitgevoerd onder de aangesloten verzekeraars en gerechtsdeurwaarders. Daarnaast heeft het CBP bij de RDW van een aantal afnemers de controleresultaten opgevraagd van de periode medio 2010 tot medio Desgevraagd stelt de RDW ter uitvoering van artikel 9, tweede lid Reglement zich bij iedere online verstrekking digitaal van de identiteit van de afnemers te vergewissen, door middel van een controle op het systeemwachtwoord, een identiteitscode en een door de RDW afgegeven certificaat waarbij een beveiligde verbinding tot stand wordt gebracht. Niet is gebleken dat de RDW op grond van artikel 9, derde lid van het Reglement incidenteel documenten opvraagt bij de beroepsbeoefenaar ten behoeve van de controle op identiteit. Desgevraagd heeft de RDW verklaard periodiek de identiteit te controleren door middel van de herhaalde basistoets. De toets vindt plaats door middel van het digitaal vergelijken en controleren van inschrijvingen/registratie bij de DNB/AFM en de registratie bij de KBvG. Deze toets vindt risico georiënteerd plaats, aldus de RDW. Voorts heeft de RDW er geen blijk van gegeven op grond van artikel 9, derde lid van het Reglement incidenteel documenten op te vragen bij de beroepsbeoefenaar ten behoeve van de controle op doelbinding. Desgevraagd heeft de RDW aangegeven wel door middel van steekproeven bij de beroepsbeoefenaren te controleren op doelbinding. De RDW heeft aangegeven dat in 2010 een deelwaarneming heeft plaatsgevonden bij de gerechtsdeurwaarders. Dit betrof een controle op aanwezige dossiernummers, de logginggegevens en de actuele inschrijving bij de KBvG. Niet is gebleken dat de RDW tijdens deze controle steekproefsgewijs het doel van de aanvraag heeft vastgesteld. Verder is door de RDW aangegeven dat het in 2011 zowel bij gerechtsdeurwaarders als bij verzekeraars heeft gecontroleerd op doelbinding. Ten behoeve van de controle op doelbinding bij gerechtsdeurwaarders is via het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) bij een selectie van bevragingen van het kentekenregister nader onderzocht of deze rechtmatig waren. Bij de controle bij verzekeraars is een deel van de verzekeraars aangeschreven, waarbij de rechtmatigheid, waaronder doelbinding, is gecontroleerd. Dit heeft geleid tot waarschuwingen en aanpassingen van processen bij verzekeraars, aldus de RDW. Tot slot zijn in 2010 en 2011 naar aanleiding van klachten over vermeend misbruik drie verzekeraars aangeschreven. Uit de overgelegde stukken die 13 Drie verzekeraars en drie gerechtsdeurwaarders. 7

9 zien op de klachtbehandeling blijkt dat de RDW navraag heeft gedaan bij deze afnemers over de doeleinden waarvoor de gegevens zijn opgevraagd. Beoordeling Controle aanvraag toegang Nu is gebleken dat de RDW niet bij iedere eerste aanvraag tot toegang tot het kentekenregister controleert of de aanvrager een beroepsbeoefenaar is in de zin van de artikel 9, eerste lid, onderdeel a van het Kentekenreglement, handelt de RDW niet in overeenstemming met artikel 9, eerste lid van het Reglement. Daarmee heeft de RDW ten aanzien van de eerste aanvraag onvoldoende invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 13 Wbp. Van de door het CBP ontvangen en gecontroleerde aanvragen blijkt dat deze controle op een later moment alsnog heeft plaatsgevonden. Daarmee is de onrechtmatige situatie ten aanzien van deze aanvragen beëindigd. Controle raadplegen kentekenregister De RDW stelt dat het ten behoeve van de identiteitscontrole door middel van digitale online controle bij iedere verstrekking de identiteit controleert. Op basis hiervan concludeert het CBP dat de RDW handelt in overeenstemming met artikel 9, tweede lid van het Reglement. Daarnaast is gebleken dat de RDW de identiteit controleert tijdens de herhaalde basistoets. Daarmee heeft de RDW ten aanzien van de identiteitscontrole bij vervolgverstrekkingen voldoende invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 13 Wbp. Ten aanzien van de controle op doelbinding is niet gebleken dat de RDW op grond van artikel 9, derde lid Reglement incidenteel bewijsstukken bij de beroepsbeoefenaar opvraagt. Behoudens onderzoek naar enkele klachten is niet gebleken dat de RDW in 2010 op een andere wijze controles heeft uitgevoerd waarbij het doel van de aanvraag is vastgesteld. Daarmee heeft de RDW voor betreft de controle op het doel in 2010 onvoldoende invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 13 Wbp. Nu evenwel is gebleken dat de RDW in 2011 tijdens steekproeven alsnog heeft gecontroleerd op het doel van de aanvraag, is op dit punt voldoende invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 13 Wbp. 3. Conclusie De RDW handelt voor zover het betreft de online verstrekking van persoonsgegevens uit het kentekenregister aan verzekeraars en gerechtsdeurwaarders in overeenstemming met artikel 13 Wbp door als verantwoordelijke voor het kentenregister voldoende maatregelen te treffen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 8

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Advies over concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Advies over concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V.

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraars Nederland DATUM

Nadere informatie

Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis

Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Definitieve bevindingen Rijnland ziekenhuis

Nadere informatie

Definitieve bevindingen MC/Lelystad

Definitieve bevindingen MC/Lelystad POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Definitieve bevindingen MC/Lelystad

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

z2010-01224 Rapport van definitieve bevindingen April 2011 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10

z2010-01224 Rapport van definitieve bevindingen April 2011 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Onderzoek naar de verwerking van medische

Nadere informatie

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen.

Op grond van de verstrekte informatie concludeert het CBP dat de FAD voornemens is het Protocol op een aantal punten te wijzigen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl Besluit inzake de verklaring omtrent de

Nadere informatie

Vangnetregeling huursubsidie

Vangnetregeling huursubsidie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Gemeente Sneek DATUM 17 april 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14523 2 juni 2015 Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2015 De Dienst Wegverkeer

Nadere informatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wijziging in SZW wetgeving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wijziging in SZW wetgeving POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19147 14 december 2009 Reglement t.a.v. het verwerken van gegevens als bedoeld in artikel 42 van de Wegenverkeerswet 1994

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Arbodienst. Klacht; verzoeker/arbodienst

Arbodienst. Klacht; verzoeker/arbodienst POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Arbodienst DATUM 28 april 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Adecco Group Nederland; z2015-00062.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Adecco Group Nederland; z2015-00062. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Universiteit Leiden Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij Postbus 9520 2300 RA LEIDEN. privacyaspecten digitalisering cultureel erfgoed

Universiteit Leiden Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij Postbus 9520 2300 RA LEIDEN. privacyaspecten digitalisering cultureel erfgoed POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Universiteit Leiden Centrum voor

Nadere informatie

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt:

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraar DATUM 27 februari 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking van screeningsgegevens van Curriculum Vitae Zeker B.V.; z2013-00612.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking van screeningsgegevens van Curriculum Vitae Zeker B.V.; z2013-00612. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de bank DATUM 17 maart 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Rapportage van definitieve bevindingen

Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Rapportage van definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl Ruwaard van Putten Ziekenhuis Onderzoek

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht.

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Minister van Financiën Postbus 20201

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid zijn adresgegevens aan zijn ex-echtgenote heeft verstrekt. Beoordeling Bevindingen Verzoeker verliet

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BBZ/2004.19 RIS 123603 REGLEMENT VOOR DE HAAGSE BEVOLKINGSADMINISTRATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een onderzoek gedaan naar aanleiding van de klacht bij brief van 10 maart 2006 A.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een onderzoek gedaan naar aanleiding van de klacht bij brief van 10 maart 2006 A. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Kunstenbond DATUM 2 april 2007 mr.

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Sector : I Nr. : 90.13 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetgevingsadvies AMvB wijziging Besluit SUWI

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetgevingsadvies AMvB wijziging Besluit SUWI POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Winkelier DATUM 19 januari 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Rapportage van definitieve bevindingen

Rapportage van definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Op drie punten uit uw brief van 23 februari 2006 zal het CBP hieronder nog nader ingaan.

Op drie punten uit uw brief van 23 februari 2006 zal het CBP hieronder nog nader ingaan. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Flevoziekenhuis Raad van Bestuur

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

Secretariaat De Eendracht (BETA) Voorafgaand onderzoek Verklaring omtrent rechtmatigheid Definitief besluit. Geachte A,

Secretariaat De Eendracht (BETA) Voorafgaand onderzoek Verklaring omtrent rechtmatigheid Definitief besluit. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Secretariaat De Eendracht (BETA)

Nadere informatie

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht.

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht. Privacy reglement voorloper - Het privacyreglement is wettelijk niet verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen en dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. De

Nadere informatie

Ook zet het CBP vraagtekens bij de noodzaak voor het van toepassing verklaren van het gehele hoofdstuk VIII van de AWBZ.

Ook zet het CBP vraagtekens bij de noodzaak voor het van toepassing verklaren van het gehele hoofdstuk VIII van de AWBZ. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van Justitie DATUM 2

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

SCA Hygiene Products Zeist B.V. AANGETEKEND. Eindbrief onderzoek CBP. Geachte directie,

SCA Hygiene Products Zeist B.V. AANGETEKEND. Eindbrief onderzoek CBP. Geachte directie, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN SCA Hygiene Products Zeist B.V. DATUM

Nadere informatie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Aan: De Algemeen Directeur van de Dienst wegverkeer 's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Bij brief van 2 september

Nadere informatie

De voorgestelde wijziging in artikel I B geven het CBP aanleiding tot het maken van de volgende op- en aanmerkingen.

De voorgestelde wijziging in artikel I B geven het CBP aanleiding tot het maken van de volgende op- en aanmerkingen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM 26

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN

De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG AANTEKENEN POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De CIO van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

Inhoud van het wetsvoorstel

Inhoud van het wetsvoorstel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Economische Zaken

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland De ondergetekenden: 1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens De ondergetekenden: 1. Naam OV-vervoerder., gevestigd en kantoorhoudende te te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Bestuurlijk Overleg Almere DATUM 27 mei 2005

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Rapportage van definitieve bevindingen

Rapportage van definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Koninklijke Marechaussee Onderzoek naar

Nadere informatie

Privacy Reglement Domijn

Privacy Reglement Domijn Privacy Reglement Domijn Uw privacy De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt als

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met

Nadere informatie

Klager bevindingen en beoordeling inzake klacht verzoeker/scholengemeenschap

Klager bevindingen en beoordeling inzake klacht verzoeker/scholengemeenschap POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Klager DATUM 27 oktober 2005 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Klacht Op grond van de door verzoeker verstrekte gegevens is de klacht als volgt geformuleerd:

Klacht Op grond van de door verzoeker verstrekte gegevens is de klacht als volgt geformuleerd: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN HuisArtsenPosten X DATUM 10 september 2003

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56589 1 november 2016 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende voorwaarden voor het gebruik van

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel

Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten en Personeel Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

ANPR Rotterdam-Rijnmond

ANPR Rotterdam-Rijnmond ANPR Rotterdam-Rijnmond Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition Regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond Rapportage van Definitieve Bevindingen College

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening

Bijlage Export Dienstverlening Bijlage Export Dienstverlening HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar het gebruik van waarneemdossiers bij Stichting. Gezondheidscentra Haarlemmermeer

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek naar het gebruik van waarneemdossiers bij Stichting. Gezondheidscentra Haarlemmermeer POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG

PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2011.417 RIS 181089 PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - het convenant Stimulering Schone

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsendienst Twente-Oost U.A. Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Huisartsendienst Twente-Oost U.A. Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie