buurtschappen in onze gemeente zijn. opzetten van een gemeentelijk monumentenbeleid. ln de cultuurnota wordt ook veel aandacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "buurtschappen in onze gemeente zijn. opzetten van een gemeentelijk monumentenbeleid. ln de cultuurnota wordt ook veel aandacht"

Transcriptie

1 -fi#{i,rg Gemeente Achtkarspelen College van Burgemeester en Wethouders Postbus V BUITENPOST Drogeham, 8 juli 20i.4 Onderwerp: buurtschappen Geacht college, tijdje geleden kreeg de Stichting oud-achtkarspelen een vraag over de naamgevíng op de buurtschapsborden' Moeten deze in het Nederlands of in het Fries. ons bestuur heeft daar inmiddels op gereageerd. Naar aanleiding van deze vraag vroegen wij ons of er niet meer buurtschappen in onze gemeente zijn. Een Het cultureel erfgoed staat de laatste tijd volop in de belangstelling bij de gemeente Achtkarspelen. We denken hierbij onder andere aan de viering van 675 jaar Achtkarspelen en het opzetten van een gemeentelijk monumentenbeleid. ln de cultuurnota wordt ook veel aandacht aan het cultureel erfgoed besteed. ln deze nota staat onder andere: Om meer toeristen en recreonten te trekken is het versterken von een eigen (dorps- en streek-)identiteit van belang. Om deze identiteit goed te kunnen uitdrogen is een bewustwording van de culturele rijkdom von de eigen omgeving hettertrekpunt. Bij de doelstelling en uitgangspunten in de nota staat: Het cultureet erfgoed droagt bij aan de identiteit en uitstraling von de gemeente. Bii d t kostbare erfgoed is het gebruik en het behoud ervan be- langriik, zodot het in goede stoat oon volgende generaties kon worden doorgegeven. Cuttureel erfgoed versterkt het cultureel en historisch zetfbewustzijn, maor heeft ook een educotieve en toeristische waarde' De bescherming vdn ons cultureel erfgoed is geboat bij een goede informotieverstrekking en voorlichting. Wiivinden dot het cultureel erfgoed toegonkelijk moet zijn voor de inwoners von onze gemeente, moor ook voor de toerist. Cultuurtoerisme levert een bijdrage oan de vergroting von het cultuurhistorisch besef en draogvlak, het duurzaam instondhouden von cultuurhistorische woorden en het in oanroking loten komen van het pubtiek met kunst en cultuur. cultuurtoer sme heeft veel voordelen omdot het voorql individueel toerisme betreft. Het biedt konsen voor seizoensverlenging en -spreiding. Met nome fiets- en wondeltoerisme leent zich uitstekend voor het verder ontwikkelen von cultuurtoerisme. ook toponiemen (geografische namen) vallen onder het cultureel erfgoed. De namen van buurtschappen en streken vertellen vaak iets over de historíe. Door het plaatsen van buurtschaps- en streekborden is het mogelijk deze historie levend te houden. Daarmee wordt het cultureel en historisch bewustzijn versterkt en tegelijkertijd hebben deze borden ook een educatieve en toeristische waarde. Mogelijk zou er, om de educatieve en toeristische waarde nog meer te verhogen, ook nog een bordje met een korte beschrijving van de buurtschap/streek en de naam van de buurt- schap/streek bij geplaatst kunnen worden.

2 Op dit moment hebben de volgende dertien buurtschappen in onze gemeente een eigen bord De Laatste Stuiver/De Léste Stuver onder Buitenpost Lutkepost/Lytsepost onder Buitenpost Kuikhorne/Kûkherne onder Twijzelerheide De Kooten/De Koaten onder Kootstertille Opperkooten/Opperkoaten onder Kootstertille Hamshorn/Hamsherne onder Drogeham Buweklooster/Bouwekleaster onder Drogeham Roodeschuur/Reaskuorre onder Augustinusga/Ha rkema Blauwverlaat/Blauforlaet onder Augustinusga Rohel/Reahel onder Augustinusga Surhuizumer Mieden/Surhuzumer Mieden onder Surhuizum Ophuis/Ophûs onder Surhuizum Ko rtwoude/koa rtwâ ld onder Su rh uizu m/su rh uiste rvee n Bij het bestuderen van oude en nieuwe landschappelijke en topografische kaarten komen wij daarnaast de volgende buurtschappen en streken tegen: Uitland/Útlân onder Buitenpost Dit is de streek ten oosten van de Trekvaart onder Buitenpost. Het Uitland is ontstaan als ingepolderd land op de Lauwerszee. Uitland wil zeggen het land dat ver weg ligt in de polder. Kleine Horn(e)/Lytse Hoarne onder Buitenpost Dit is een buurtje ten oosten van de Trekvaart onder Buitenpost. Hier liep vroeger de oude zandweg van Leeuwarden naar Groningen langs. Bij de aanleg van de nieuwe straatweg in 1830 is de weg hier rechtgetrokken en ontstond een buurtje aan de oude weg ten zuiden van de nieuwe weg. Horn betekent hoek. Buitenpostermieden/Bûtenpostmermieden onder Buitenpost Dit is het gebied ten zuidoosten van Buitenpost tussen het Oost, de Trekvaart, Dijkhuisterweg en de weg Lutkepost. Egypte/Egypte onder Buitenpost/Twijzel Deze streek ligt ten noorden en noordwesten van Twijzel en Buitenpost aan de spoorlijn van Leeuwarden naar Groningen. Egypte kan verwijzen naar de aanwezigheid van zand. Dit is dan een herinnering aan het bijbelse verhaal van de uittocht uit Egypte, toen men door het zand in de woestijn moest. Egypte zou ook een verwijziging naar zigeuners, in het Engels gypsies, kunnen zijn die hier in dit gebied hebben gewoond. Wildpad/Wyld paed onder Twijzelerheide Een streek ten oosten van Twijzelerheide. Deze streek, waar vroeger vooral boeren woonden, onderscheidde zich van de arme arbeidersbevolking op de heide te Twijzelerheide. De naam verwijst naar de wilde begroeiing op de heide. iltjemoeiswouden/hiltsjemuoiswâlden onder Twijzelerheide Het zuidelijke gebied van Twijzelerheide viel vroeger onder Kooten. Dit gebied werd ook wel de Hiltsjemuoiswâlden genoemd. Hiltsjemuoiswâlden is genoemd naar Hiltje Gerrits Plantinga, echtgenote van Andries Alberts de Vries, die boer in deze omgeving was. H Twijzelermieden/Twizelermieden onder Twijzel De Twijzelermieden liggen ten oosten van Twijzeltussen de rijksstraatweg en de Alde Dyk.

3 Kootstermolen/Koatstermou ne onder Kootstertille Deze buurt l gt rond een kruispunt ten noordwesten van Kootstertille. Vroeger stond hier een molen, die de Kootstermolen werd genoemd. Monniketille/Mû ntsetille onder Kootstertille Een buurtschap aan het Prinses Margrietkanaal ten noordoosten van Kootstertille. Tot L959 hoorde dit gebied bij Drogeham. Deze oude buurtschap is ontstaan als een kleine veenkolonie. De naam verwijst naar de brug die over het diep lag en waar de monniken van Buweklooster over heen liepen. Hinkehoek/H inkehoek onder Kootstertil le Een buurtschap ten zuiden van Kootstertille langs het kanaal richting Schuilenburg. De buurtschap ligt in een hoek bij het kanaal. Westerend/Westerein onder Drogeham Deze buurtschap ligt ten westen van Drogeham. Vroeger liep er een pad van de hervormde kerk naar het westen, richting Schuilenburg. Dit gebied werd de Westerein genoemd. Aan dit pad stonden diverse huizen. Aan het eind van het pad vormde zich een buurtschap. Hamstermieden/Hamstermieden onder Drogeham Dit gebied ligt ten noorden van Drogeham tussen het Prinses Margrietkanaal en de oude Hamstervaart. Hamsterpein/v/h Harkema-Opeinde onder Drogeham Een buurtschap ten oosten van Drogeham. Deze buurtschap vormde de vroegere kern van het boerendorp Harkema-Opeinde. Toen in t92l de grenzen zijn gewijzigd is dit dorp bij Drogeham gevoegd. Deze streek is eigenlijk te vergelijken met de verdwenen dorpen Lutkepost, Kooten en Kortwoude. Hamsterpein betekent op het einde van Drogeham. Woudmieden/Wâld mieden onder Augustinusga/Buitenpost Een gebied ten noorden van het Prinses Margrietkanaal, tussen de Buitenpostervaart en de Bruggelaan. roekster Petten/Broekster Pette n onder Augusti nusga Een gebied ten oosten van de Uterwei onder Augustinusga. Broek wil zeggen laaggelegen moerassig land en petten zijn vergraven landerijen als gevolg van vervening. B ljzermieden/lzermieden onder Augustinusga/Buitenpost/Gerkesklooster Een gebied ten oosten van Bruggelaan, tussen de Dijkhuisterweg en het Prinses Margrietkanaal. De naam ijzer verwijst naar ijzerhoudend kwelwater dat in dit gebied voorkomt. Dijkhu izen/dykhúzen onder Buitenpost/Gerkesklooster ten noordwesten van Gerkesklooster. De weg is aangelegd op een door inversie ontstane dijk. Aan deze dijk stonden een aantal huizen. Een streek ten zuidoosten van Buitenpost en Gerben Allesverlaat/Gerben Allesforlaet onder Gerkesklooster Een buurtschap rond de kruising ten zuidwesten van Gerkesklooster. Vroeger waren hier een verlaat of uitwateringssluis en een tolhuis. Het verlaat is genoemd naar sluiswachter Gerben Alles. Oosterboeren/Oosterboeren onder Gerkeskooster Een gebied ten noordoosten van Gerkesklooster. Vroeger stonden hier diverse verspreide boerderijen. Oosterboeren is'kloosters' voor Oosterburen.

4 Sarabos/Sarabos onder Gerkesklooster Streek ten noordoosten van Gerkesklooster tussen de Oude Vaart en de Lauwers. Vroeger was Sarabos de naam van een bos en een boerderij die bij dit bos in de buurt stond. Later is de naam overgegaan op het hele gebied tussen Stroobos en Sarabos. Dit gebied viel oorspronkelijk onder Surhuizum, terwijl de rest van Gerkesklooster onder Augustinusga viel. Stroobossermieden/Strobossermieden onder Stroobos Een laaggelegen gebied ten zuiden van Stroobos tussen de Oude Vaart en de Lauwers De Kooi/De Koai onder Surhuizum ten oosten van de Uterwei onder Surhuizum en ten westen van de Surhuizumer Mieden ln dit gebied lag vroeger een eendenkooi. Een streek Blauwhuis/Blauhûs onder Su rhuisterveen Buurtschap ten westen van Surhuisterveen bij de afslag naar Boelenslaan. Vroeger stond hier een voorname woning met de naam Blauwhuis, die onder andere door de familie Boelens werd bewoond. Waarschijnlijk had het huis blauwe dakpannen. Omloopsterheide/Omloopsterheide onder Surhuisterveen Een voormalig heidegebied in het verlengde van het voormalige stroompje de Omloop rond de Warreboslaan en de Heidelaan ten zuidwesten van Surhuisterveen. Wildveld/Wyldfj ld onder Surhuisterveen/Boelenslaan Een voormalig heidegebied ten zuidwesten van Surhuisterveen en ten zuidoosten van Boelenslaan. Wildveld verwijst naar de wilde begroeiing op de heide. Kostverlorenheide/Kostferneheide (of De Trije Roeden) onder Boelenslaan Een voormalig heidegebied rondom de Trije Roeden ten zuidoosten van Boelenslaan. Een wijk in dit gebied heette de Kostverlorenwijk. Mogelijk heeft hier vroeger iemand de kost verloren. Jachtveldfl achtfjild onder Boelenslaan/Harkema Een buurtschap rond een kruising ten noordwesten van Boelenslaan en ten zuidwesten van Harkema. Al eeuwenlang staat hier een herberg. Vroeger was dit de plaats waar de jagers samen kwamen om te jagen. tangewijk/langewyk onder Boelenslaan Een streek ten westen van Boelenslaan waar de waterloop de Langewijk loopt. Dit gebied staat enigszins los van Boelenslaan. Vroeger viel deze streek onder Rottevalle. Toen Rottevalle in 1943 in z'n geheel over ging naar Smallingerland is dit gebied bij Achtkarspelen gebleven en onder Boelenslaan gevoegd. Barghiem/Barchhiem onder Harkema Buurtschap ten westen van Harkema tussen de Betonwei en de Mûntsegroppe. Vroeger was hier een opslagplaats voor turf. Buwetille/Buwetille onder Harkema/Su rhuizum Een buurtschap aan de Surhuisterveenstervaart ten oosten van Harkema en ten westen van Surhuizum. De naam verwijst naar de brug (tille) d e over de vaart ligt. De brug is genoemd naar Buwe die op de boerderij bij deze brug woonde. Vierhuizen/Fjouwerhúzen onder Harkema Een buurtschap aan de Surhuisterveenstervaart ten zuidoosten van Harkema. Bij deze buurt, waar een brug over de vaart lag, stonden vier huizen die vroeger onder Surhuisterveen vielen, maar in 7921,bij Harkema zijn gevoegd.

5 De Stichting Oud-Achtkarspelen stelt voor om ook bij (een aantal van) bovengenoemde buurtschappen en streken een buurtschaps- of streekbord te plaatsen zodat de historie levend wordt gehouden. Daarmee wordt, zoals eerder is geschreven, het cultureel en historisch bewustzijn versterkt en tegelijkertijd hebben deze borden ook een educatieve en toeristische waarde. Mocht u meer informatie willen, dan zijn wij graag bereid deze te geven. Met vriendelijke groeten, namens de Stichting Oud-Achtkarspelen, Simon Hoeksma, vice-voorzitter

Onderwerp : Vaststellen grenzen bebouwde kom

Onderwerp : Vaststellen grenzen bebouwde kom Aan de Gemeenteraad Raad Status 8 maart 2007 Besluitvormend Onderwerp Vaststellen grenzen bebouwde kom Punt no. 9 Korte toelichting Sinds 1 januari 1995 heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de grenzen

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen 2015-2016 Begin januari 2017 zijn de werkgelegenheidscijfers van Achtkarspelen verschenen. Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Evaluatienota. Reflecterende huisnummerbordjes in het buitengebied

Evaluatienota. Reflecterende huisnummerbordjes in het buitengebied Evaluatienota Reflecterende huisnummerbordjes in het buitengebied Door: G. de Haan Datum: 15-3-2013 Actie reflecterende huisnummers Naar aanleiding van het rapport "Reflecterende huisnummerpaaltjes in

Nadere informatie

Dag van het wonen. 12 juni Woonvisie Achtkarspelen

Dag van het wonen. 12 juni Woonvisie Achtkarspelen Dag van het wonen 12 juni Woonvisie Achtkarspelen Programma 19:30 uur: Toelichting stand van zaken lokale woningmarkt 20:30 uur: pauze 20.45 uur: Geef uw input bij de posters 21:15 uur: Korte terugkoppeling

Nadere informatie

Woningbouwprogramma. Achtkarspelen

Woningbouwprogramma. Achtkarspelen Woningbouwprogramma Achtkarspelen Concept November 2014 1 Inleiding Nieuw woningbouwprogramma Dit woningbouwprogramma maakt onderdeel uit van de Woonvisie Achtkarspelen 2014-2020. Het vaststellen van een

Nadere informatie

Passerelle te Buitenpost overleg. 19 maart 2015

Passerelle te Buitenpost overleg. 19 maart 2015 Passerelle te Buitenpost overleg 19 maart 2015 1 Inhoud 1. Poortmodel 2. Referenties (gevel) 3. Uitgewerkt poortmodel 2 1. Poortmodel 3 Poortmodel 4 Poortmodel 5 Poortmodel A FRYSLAN GRONINGEN B Brug 6

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen rapport Onderzoek naar behalen zwemdiploma s Gemeente Achtkarspelen BOP onderzoek en communicatie december 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemene conclusie...5 3 Aantal leerlingen met en zonder

Nadere informatie

Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek

Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek Planvoornemen In opdracht van de gemeente Delfzijl, vertegenwoordigd door mevr. E. van Joolen, is een cultuurhistorisch

Nadere informatie

Jaarverslag ruimtelijke ordening Gemeente Achtkarspelen

Jaarverslag ruimtelijke ordening Gemeente Achtkarspelen Jaarverslag ruimtelijke ordening 2014 Gemeente Achtkarspelen 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1 Wettelijke verplichting jaarverslag... 4 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2. Overzicht ruimtelijke plannen

Nadere informatie

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Naam GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Groot Brittannië Groot-Brittannië is Schotland, Engeland en Wales samen. Engeland is het grootst van Groot-Brittannië en Wales het kleinst. Engeland heeft meer dan 46

Nadere informatie

Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen

Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen De huidige gemeente Reeuwijk bestaat uit verschillende oude ambachtsheerlijkheden en gemeenten. In 1855 werd de oorspronkelijke kleine agrarische gemeente

Nadere informatie

ACHTKARSPELEN. Verkiezingsprogramma. #trochpakke

ACHTKARSPELEN. Verkiezingsprogramma. #trochpakke ACHTKARSPELEN Verkiezingsprogramma #trochpakke Trochpakke Het CDA zet zich in voor Achtkarspelen. Dat doen we al heel lang en daar willen we vol energie mee doorgaan: trochpakke! Wij willen een gemeente

Nadere informatie

Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen

Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. zijn alle functies

Nadere informatie

LEZEN. Terpentijd - 1500

LEZEN. Terpentijd - 1500 1 LEZEN Terpentijd - 1500 Friesland bestaat eigenlijk uit drie delen: de klei, het veen en het zand. De eerste boeren woonden op het zand (De Wouden en Gaasterland). Hun aardewerk in de vorm van trechters

Nadere informatie

Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen

Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. zijn alle functies

Nadere informatie

Lauwerslân rûntsje. (wandelroute ongeveer 17 km.)

Lauwerslân rûntsje. (wandelroute ongeveer 17 km.) Lauwerslân rûntsje Kleasterrûntsje op zaterdag 19 augustus 2017 (wandelroute ongeveer 17 km.) Gerkeskleaster en Burum liggen in het noordoosten van Fryslân. Fryslân behoorde voor de reformatie tot het

Nadere informatie

de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg

de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg !"!" de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg de Wittendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle oostwaarts

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

ACHTKARSPELEN ROND DE TWEESPRONG VAN LAUWERS EN OUDE RIED

ACHTKARSPELEN ROND DE TWEESPRONG VAN LAUWERS EN OUDE RIED ACHTKARSPELEN ROND DE TWEESPRONG VAN LAUWERS EN OUDE RIED 1 Colofon ISBN: 978 90 8954 490 2 NUR 693 1e druk oktober 2012 2e druk november 2012 2012 Simon Hoeksma, Drogeham De uitgave van dit boek is mede

Nadere informatie

Jaarverslag ruimtelijke ordening Gemeente Achtkarspelen

Jaarverslag ruimtelijke ordening Gemeente Achtkarspelen Jaarverslag ruimtelijke ordening 2016 Gemeente Achtkarspelen 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1 Wettelijke verplichting jaarverslag... 4 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2. Overzicht ruimtelijke plannen

Nadere informatie

Uitslag CCG Drachten e.o.

Uitslag CCG Drachten e.o. Uitslag CCG Drachten e.o. (De gezamenlijke uitslag van P.V. de Rode Doffer te Drachten, P.V. Vice Versa te Drachten, P.V. de Snip te Ureterp en P.V. de Pelikaan te Houtigehage) Vluchtcode E27 Losplaats

Nadere informatie

De heer J.K.S. Braams Blauwhuisterweg 2 9231 AC Surhuisterveen. Politieke partij PvdA. Raadslid. Hoofdfunctie Docent MBO Friesland College

De heer J.K.S. Braams Blauwhuisterweg 2 9231 AC Surhuisterveen. Politieke partij PvdA. Raadslid. Hoofdfunctie Docent MBO Friesland College Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. s zijn alle functies

Nadere informatie

Bankrekeningnummer: NL75 RABO

Bankrekeningnummer: NL75 RABO Stichting Wieler Promotie Achtkarspelen Bestuur: Andre Weening 06 242 22 591 Wiggele de Haan 06 237 71 156 Sietse Dijkstra 06 460 10 035 Postadres: Stichting Wielerpromotie Achtkarspelen Warmoltsstrjitte

Nadere informatie

Deel 1 Toen en nu 13

Deel 1 Toen en nu 13 Deel 1 Toen en nu 13 14 Historie Het huidige typisch Nederlandse landschap met polders en dijken kent een lange historie. Na de laatste grote ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, werd door een stijgende

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek naar behalen zwemdiploma s. Gemeente Achtkarspelen

Rapport. Onderzoek naar behalen zwemdiploma s. Gemeente Achtkarspelen Rapport Onderzoek naar behalen zwemdiploma s Gemeente Achtkarspelen BOP onderzoek en communicatie Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Algemene conclusie...6 2 Aantal leerlingen met en zonder zwemdiploma...8

Nadere informatie

Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen

Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Functie(s) en nevenfunctie(s) raadsleden gemeente Achtkarspelen Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken. s zijn alle functies

Nadere informatie

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone),

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone), Met de cache Meer Polder beleef je het heden en verleden van de Meerpolder. Het is een prachtige tocht van ca. 9 km die je lopend of met de fiets kunt doen. Bij Zoetermeer ligt een polder die is heel bijzonder

Nadere informatie

Grenswijzigingen Gemeente Leeuwarden

Grenswijzigingen Gemeente Leeuwarden 15 juni 2007 INHOUD INLEIDING OPSOMMING WOONPLAATS-GRENSWIJZIGINGEN BESLUITEN PER GRENSWIJZIGING BIJLAGEN BRONNEN INLEIDING In de loop der jaren/eeuwen is Leeuwarden qua gemeente veranderd van vorm. De

Nadere informatie

De weg terug. Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel

De weg terug. Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel De weg terug Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel Kerkepaden in Bakel De buurtschap Geneneind was en is gescheiden van het dorp en de kerk van Bakel door een strook dekzanden en

Nadere informatie

Welkom. Jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang Drogeham

Welkom. Jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang Drogeham Welkom Jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang Drogeham Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Openstaande vragen vorige jaarvergadering 3. Notulen vorige jaarvergadering Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Studie wegverbindingen: N358 Buitenpost A7 N369 Twijzel A7

Studie wegverbindingen: N358 Buitenpost A7 N369 Twijzel A7 Afdeling Stêd en Plattelân Studie wegverbindingen: N358 Buitenpost A7 N369 Twijzel A7 Onderzoek naar de functie van beide verbindingen in Noordoost Fryslân. Henk Veenstra Monard Ruiter Provincie Fryslân,

Nadere informatie

WERKBLAD mijn landschap

WERKBLAD mijn landschap WERKBLAD mijn landschap Hoe zie jij het landschap? Wat vind je mooi of belangrijk? Ga alleen of in groepjes aan de slag en maak - een presentatie op papier of digitaal - een gedicht, een verhaal of een

Nadere informatie

B1 Hoofddorp pagina 1

B1 Hoofddorp pagina 1 B1 Hoofddorp pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Geschiedenis 3. Ontwikkeling 4. Bezienswaardigheden 1. Inleiding Hoofddorp is een stad in de provincie Noord-Holland en de hoofdplaats van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

GEHEUGENSPOOR. Een schetsontwerp voor kunst rond het knooppunt N242/N241. van beeldend kunstenaar PAUL DE KORT in samenwerking met

GEHEUGENSPOOR. Een schetsontwerp voor kunst rond het knooppunt N242/N241. van beeldend kunstenaar PAUL DE KORT in samenwerking met www.pauldekort.nl www.parklaan.nl 2012 Niets is zo onvoorspelbaar als het geheugen. Zomaar uit het niets, lijkt het, komt een stukje van het verleden in het heden terecht. Een schetsontwerp voor kunst

Nadere informatie

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal memo aan: t.a.v.: kenmerk: B.V. Stichts Beheer Gerard Heuvelman DETE/80108.03 datum: 30 oktober 2015 betreft: cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal Inleiding Het plan Castor betreft een woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

MARKE USSELO: - http://overijssel1880-1930.blogspot.com/2009/12/gids-van-enschede-en-omgevingde_8151.html

MARKE USSELO: - http://overijssel1880-1930.blogspot.com/2009/12/gids-van-enschede-en-omgevingde_8151.html MARKE USSELO: - http://overijssel1880-1930.blogspot.com/2009/12/gids-van-enschede-en-omgevingde_8151.html - http://www.usselo.nl/over-usselo/een-reis-door-de-tijd/ - http://shselcom.trimm.nl/canon/04-de-vijf-marken-van-enschede/

Nadere informatie

ZOUTKAMP IN PERSPECTIEF Uittreksel. Stichting Historische Visserij Zoutkamp A d e m a A r c h i t e c t e n

ZOUTKAMP IN PERSPECTIEF Uittreksel. Stichting Historische Visserij Zoutkamp A d e m a A r c h i t e c t e n ZOUTKAMP IN PERSPECTIEF Uittreksel De overheden zijn bezig met visievorming voor gebiedsontwikkeling Lauwersoog/ Lauwersmeer Proloog ( kader voor Lauwersoog ) Koers op Lauwersmeer ( ontwikkelingskader

Nadere informatie

Evaluatie Jaarwisseling 2018/2019

Evaluatie Jaarwisseling 2018/2019 Evaluatie Jaarwisseling 2018/2019 Stuknummer: s2019-02497 datum : 23-01-2019 auteur : Patrick van der Ven afdeling : Team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid Inleiding Elk jaar worden er voorbereidingen

Nadere informatie

specimen Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe www.drenthe.nl Wandelen en genieten van de omgeving! De lengte van deze route is 12 kilometer

specimen Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe www.drenthe.nl Wandelen en genieten van de omgeving! De lengte van deze route is 12 kilometer Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe De lengte van deze route is 12 kilometer Wandelen en genieten van de omgeving! www.drenthe.nl Dorpsommetje Izakje de Vries De Dorpsvereniging Nijeveen heeft

Nadere informatie

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Catharinakerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de westelijke wierde.

Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Catharinakerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de westelijke wierde. namen 1 a OPDRACHTKAART ULRUM - ONDERZOEK Catharinakerk Jullie groepje gaat onderzoek doen naar de Catharinakerk bij jullie in het dorp. Deze kerk staat bovenop de westelijke wierde. Op deze kaart staan

Nadere informatie

JO 19-1 Kootstertille JO Friese Boys JO Friese Boys 3 - ONT 4 MO 17 Bergum /BCV MO Friese Boys MO17-1 MO 17 Friese Boys MO17-1 -

JO 19-1 Kootstertille JO Friese Boys JO Friese Boys 3 - ONT 4 MO 17 Bergum /BCV MO Friese Boys MO17-1 MO 17 Friese Boys MO17-1 - JO 19-1 Kootstertille JO19-1 - Friese Boys JO19-1 3 Friese Boys 3 - ONT 4 MO 17 Bergum /BCV MO17-1 - Friese Boys MO17-1 MO 17 Friese Boys MO17-1 - Kollum MO 17-1 VR1 Harkema Opeinde VR1 - Friese Boys /Twijzel

Nadere informatie

Jaarverslag ruimtelijke ordening Gemeente Achtkarspelen

Jaarverslag ruimtelijke ordening Gemeente Achtkarspelen Jaarverslag ruimtelijke ordening 2018 Gemeente Achtkarspelen 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1 Wettelijke verplichting jaarverslag... 4 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2. Overzicht ruimtelijke plannen

Nadere informatie

Kranslegging Samen met Maskelyn wordt op vrijdagmiddag 11 april weer de jaarlijkse kranslegging georganiseerd bij Blauforlaet.

Kranslegging Samen met Maskelyn wordt op vrijdagmiddag 11 april weer de jaarlijkse kranslegging georganiseerd bij Blauforlaet. Saadinfo APRIL 2014 PCBO de Saad WB van der Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga 0512351718 Kind op Maandag Week 14: Het muntje van de weduwe, Marcus 12: 41-44, Zalving en verraad, Marcus 14: 1-11, Pesach, Marcus

Nadere informatie

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing Inleiding Voorgeschiedenis Op 28 oktober 2010 is in de gemeenteraad van Achtkarspelen het voorstel in de raad geweest om bouwvergunning te verlenen voor een antennemast op het sportterrein van Augustinusga.

Nadere informatie

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Inleiding Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten de subsidiering van het huidige peuterspeelzaalwerk om

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR INACTIEVE KINDEREN IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN

ONDERZOEK NAAR INACTIEVE KINDEREN IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN ONDERZOEK NAAR INACTIEVE KINDEREN IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN Sportonderzoek Buitenpost, december 2016 versie 1 Organisatie: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Gemeente Achtkarspelen, afd. sportstimulering

Nadere informatie

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km.

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km. Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km. De wandeling gaat door een afwisselend landschap, gedeeltelijk open gebied maar voornamelijk loofbos. De paden kunnen op sommige plaatsen modderig zijn in natte

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCH WIERDEN 10KM

CULTUURHISTORISCH WIERDEN 10KM CULTUURHISTORISCH WIERDEN 10KM ROUTE 10 km Welkom op het cultuurhistorische ommetje in Wierden. Dit ommetje van 10 kilometer neemt je mee door een bijzondere Moluksewijk en een karakteristiek landschap.

Nadere informatie

A) Vergroten onderwijsgebouw Ikeloane 10 te Harkema door PCBO Achtkarspelen.

A) Vergroten onderwijsgebouw Ikeloane 10 te Harkema door PCBO Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status Punt no. 5 oktober 2006 Besluitvormend 6 Onderwerp Vaststelling voorbereidingsbesluiten (in verband met artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) Korte toelichting

Nadere informatie

visuele inspectie speeltoestellen sportvelden

visuele inspectie speeltoestellen sportvelden visuele inspectie speeltoestellen sportvelden Woonplaats Surhuisterveen 10,00 Buurt/Vereniging V.V. Surhuisterveen Leeftijd doelgroep - 0-6 jaar Fabrikant - Bouwjaar Ondergrond Gras Certificaat aanwezig

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

Meetkunde 015. Opgave 1 Teken een route. Opgave 2 Teken een route. Hoeveel kilometer is je route? km. Naam: Meetkunde 015 September / 11

Meetkunde 015. Opgave 1 Teken een route. Opgave 2 Teken een route. Hoeveel kilometer is je route? km. Naam: Meetkunde 015 September / 11 Meetkunde 015 Liniaal Eiland : Doel : Kaartlezen Tekenen van een route op een kaart met schaal Potlood Opgave 1 Teken een route. Hoeveel kilometer is je route? km Opgave 2 Teken een route. Hoeveel kilometer

Nadere informatie

Over de kerk van Marum

Over de kerk van Marum Over de kerk van Marum De kerk van Marum is een van de oudste bakstenen kerken in Groningen. Het oudste gedeelte, het koor, dateert uit de 12 e eeuw. De toren is 13 e -eeuws. De preekstoel werd in 1826

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

Ommetje Groot-Leyduin

Ommetje Groot-Leyduin Ommetje Groot-Leyduin Route van Landschap Noord-Holland pagina 1 / 6 Omschrijving Leyduin is gelegen in de binnenduinrand op de grens van strandwal en weilanden. Het landgoed is lange tijd in handen geweest

Nadere informatie

Overzicht van de dorpswapens en -vlaggen in Fryslân

Overzicht van de dorpswapens en -vlaggen in Fryslân Overzicht van de dorpswapens en -vlaggen in Fryslân Achtkarspelen Alle wapens en vlaggen zijn geregistreerd Augustinusga Boelenslaan Buitenpost Drogeham Gerkesklooster-Stroobos Harkema Kootstertille (W)

Nadere informatie

Uitslag CCG Drachten e.o.

Uitslag CCG Drachten e.o. Uitslag CCG Drachten e.o. (De gezamenlijke uitslag van P.V. de Rode Doffer te Drachten, P.V. Vice Versa te Drachten, P.V. de Snip te Ureterp en P.V. de Pelikaan te Houtigehage) Vluchtcode E27 Losplaats

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

OVERIJSSELS VECHTDAL. ROUTE 33 km

OVERIJSSELS VECHTDAL. ROUTE 33 km OVERIJSSELS VECHTDAL ROUTE 33 km Geniet van de schoonheid van het Vechtdal door deze prachtige fietsroute te fietsen. Tijdens de route komt u diverse soorten natuur tegen als bos, heide, uitgestrekte grasweide

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van verplichte fietspaden langs erftoegangswegen in het buitengebied en het opheffen van de voorrangregeling bij diverse fietspaden in het buitengebied van

Nadere informatie

Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren).

Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). Start bij dorpshuis de Spil; U verlaat het dorpshuis en steekt over bij de oversteekplaats; Ga het fiets-/voetpad op (Zoomweg), langs de

Nadere informatie

8 4 Streken en klimaten

8 4 Streken en klimaten Lees het verhaal van de woestijnen en maak de opdracht. Een woestijn is droog, heel droog. Er valt heel weinig regen. De grond is droog. Het is te droog voor veel planten. Er wonen weinig mensen. Soms

Nadere informatie

Ytzen Lieuwes Tamminga # Hiltje Karsjens Kalma * , *

Ytzen Lieuwes Tamminga # Hiltje Karsjens Kalma * , * Ytzen Lieuwes Tamminga # Hiltje Karsjens Kalma * 29-07-1811, + 22-07-1897 *19-08-1826 + 24-11-1914 Ytzen Lieuwes (N) was bijna 33 jaar toen hij met Hiltje Karsjens Kalma trouwde. Hiltje was de dochter

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

NATUUR EN MENSEN SAMEN VERDER

NATUUR EN MENSEN SAMEN VERDER NATUUR EN MENSEN SAMEN VERDER LANDGRAAF Grenzeloos samenwerken Bosbeheer Landgraaf wil samenwerken en een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Nadere informatie

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol.

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Literatuur: Gedenkboek 100 jaar Nieuw Amsterdam-Veenoord P. van der Woude 1960 Gedenkboek 125 jaar Tweelingdorp

Nadere informatie

>400.000 euro. 300.001-400.000 euro. 200.001-300.000 euro. 150.001-200.000 euro. 100.000-150.000 euro. <100.000 euro

>400.000 euro. 300.001-400.000 euro. 200.001-300.000 euro. 150.001-200.000 euro. 100.000-150.000 euro. <100.000 euro Broek Broek is het kleinste dorp van de gemeente De Marne. Broek is gelegen aan de weg van Eenrum naar Kloosterburen. Daarnaast loopt er ook een weg naar Pieterburen vanuit Broek. De plaatsnaam Broek duidt

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van een aantal aspecten betreffende de verschillende peuterspeelzalen.

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van een aantal aspecten betreffende de verschillende peuterspeelzalen. Bijlage 4 Beschrijving van de negen peuterspeelzalen in Achtkarspelen In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van een aantal aspecten betreffende de verschillende peuterspeelzalen. Voorafgaand aan

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kerkelijke archieven in Fryslân. Tink om e tsjerklike argiven. Archiefbureau Ruerd de Vries Voorstraat CK Kollum

Onderzoeksrapport Kerkelijke archieven in Fryslân. Tink om e tsjerklike argiven. Archiefbureau Ruerd de Vries Voorstraat CK Kollum Onderzoeksrapport Kerkelijke archieven in Fryslân Tink om e tsjerklike argiven bureau Ruerd de Vries Voorstraat 14 9291 CK Kollum 7 november 2016 Voor- en achterblad: Gereformeerde kerk (PKN) te Gerkesklooster-Stroobos

Nadere informatie

OPEN WEDSTRIJDEN REGIO 2017

OPEN WEDSTRIJDEN REGIO 2017 OPEN WEDSTRIJDEN REGIO 2017 25-03-2017 Regioviswedstrijd organisatie H.S.V. Leeuwarden Wedstrijd locatie :???? Opgave: vijgeboom@kpnmail.nl of 06-22747137 tot 22-03-2017 Kaarten afhalen bij wijkcentrum

Nadere informatie

De Donk (Alblasserwaard)

De Donk (Alblasserwaard) 11 De Donk (Alblasserwaard) 12 De Donk (Alblasserwaard) GPS: N 51 53.631 - E 4 47.222 De Donk is een afgelegen plek in de Alblasserwaard, een van de oudste polders in Nederland. De Alblasserwaard is omsloten

Nadere informatie

Grevelingenmeer BW Herkingen TE KOOP K.K.

Grevelingenmeer BW Herkingen TE KOOP K.K. Grevelingenmeer 5 3249 BW Herkingen TE KOOP 137.500 K.K. Grevelingenmeer 5 3249 BW Herkingen Inleiding Aan de rand van rustig bungalowpark en direct aan de dijk van het Grevelingenmeer gelegen, GOED ONDERHOUDEN

Nadere informatie

Rondrit naar Groede 94.99 km

Rondrit naar Groede 94.99 km Rondrit naar Groede 94.99 0 2.04 0 Lissewege Het zeer landelijke Lissewege hoort sinds de gemeentefusies bij Brugge. De naam van het dorp duikt op in de 11de eeuw en zou afkomstig kunnen zijn van 'liswega',

Nadere informatie

12 en 13 september 2015

12 en 13 september 2015 12 en 13 september 2015 fietsroute en bezienswaardigheden in Smallingerland 2 zaterdag 12 september Drachtster Compagnie, Rottevalle en Houtigehage hebben samen een leuk programma weten op te stellen.

Nadere informatie

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 27 juni 2016

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 27 juni 2016 Riedsútstel Lijst Ingekomen : 27 juni 2016 Stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 6 - Ontwikkeling Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. M. Streefkerk

Nadere informatie

Zaandam (dam van de bewoners van de Zaan), Purmerend (plaats die aan. het einde van het meer de Purmer ligt) of Almere (genoemd naar een meer

Zaandam (dam van de bewoners van de Zaan), Purmerend (plaats die aan. het einde van het meer de Purmer ligt) of Almere (genoemd naar een meer ANTWOORDENBLAD 5.8 TOPONIEMEN Leerdoelen: Je begrijpt waarom bepaalde kenmerken en elementen van het historische cultuurlandschap behouden worden. Je weet dat toponiemen informatie kunnen geven over het

Nadere informatie

Wandelen in Elsendorp door alle windstreken

Wandelen in Elsendorp door alle windstreken Wandelen in Elsendorp door alle windstreken Kerkplein Paradijs Kassen Gerele Peel Limbraweg Stichtingseweg Totale route ca. 20 km (blauwe route, wandelen) West route ca. 5 km. (gele route) Noord route

Nadere informatie

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe?

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe? Naam: _ GELDERLAND BOS EN WATER Gelderland is een provincie in Midden-Nederland en is de grootste provincie van Nederland. Arnhem is de hoofdstad van de provincie. Nijmegen is de grootste stad. Gelderland

Nadere informatie

Er is een aantal belangrijke redenen om ook nu voorrang te geven aan het fietspad langs de Ringvaart:

Er is een aantal belangrijke redenen om ook nu voorrang te geven aan het fietspad langs de Ringvaart: Hillegom Gemeente Hillegom College van B&W T.a.v. dhr I. ten Hagen cc: gemeenteraad Hillegom, 11-6-2015 Betreft: Fietspad langs de Ringvaart Geacht college, De plannen en het tracé van het fietspad langs

Nadere informatie

...-c.., Geert BOURGEOIS

...-c.., Geert BOURGEOIS Bijlage 2. van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) in Kaprijke (Lembeke) en Assenede {Oosteeklo) Provincie:

Nadere informatie

1 BP I, Streekmuzieksch. De Wâldsang De Ring 1A 9285 RZ BUITENPOST

1 BP I, Streekmuzieksch. De Wâldsang De Ring 1A 9285 RZ BUITENPOST 1 BP I, Streekmuzieksch. De Wâldsang De Ring 1A 9285 RZ BUITENPOST Pagina 1 Telefoon: fijma@muziekschooldewaldsang.nl J. Krol A.G. Zandbergen-Beishuizen S. Kamminga-Holthuis (Sjoukje) E.M. Kloetstra Piebe

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding Doelstelling Proces Leeswijzer Belang van recreatie en toerisme in gemeente Achtkarspelen 4

1. Inleiding Aanleiding Doelstelling Proces Leeswijzer Belang van recreatie en toerisme in gemeente Achtkarspelen 4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Proces 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Belang van recreatie en toerisme in gemeente Achtkarspelen 4 3. Kenmerken van de gemeente 4 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Vanaf parkeerplaats DE DOELSTIEN RE 2. 0,2 0,2 Einde weg RE 3. 0,3 0,5 Rotonde RE 4. 0,5 1,0 Rotonde LI 5. 7,6 8,6 VRW rechtdoor

Vanaf parkeerplaats DE DOELSTIEN RE 2. 0,2 0,2 Einde weg RE 3. 0,3 0,5 Rotonde RE 4. 0,5 1,0 Rotonde LI 5. 7,6 8,6 VRW rechtdoor 1. 0.0 0.0 Vanaf parkeerplaats DE DOELSTIEN RE 2. 0,2 0,2 Einde weg RE 3. 0,3 0,5 Rotonde RE 4. 0,5 1,0 Rotonde LI 5. 7,6 8,6 VRW rechtdoor 6. 0,2 8,8 PNB BURDAARD 7. 0,2 9,0 Kruising RECHTDOOR 8. 3,3

Nadere informatie

Wandelklassieker Wirdum-Wirdum-Wirdum

Wandelklassieker Wirdum-Wirdum-Wirdum Wandelklassieker Wirdum-Wirdum-Wirdum 14-16 september 2017 Wirdum Frl Wirdum Gn Wirdum Dtsl Belangrijke gegevens Deel 1: Wirdum Frl Wirdum Gn (91,1 km) Wirdum Frl Marum: Marum Groningen (Hereplein): Groningen

Nadere informatie

Uitslag CCG Drachten e.o.

Uitslag CCG Drachten e.o. Uitslag CCG Drachten e.o. (De gezamenlijke uitslag van P.V. de Rode Doffer te Drachten, P.V. Vice Versa te Drachten, P.V. de Snip te Ureterp.) Vluchtcode E21 Losplaats Troyes Datum 25-05-2019 Lostijd 07:10

Nadere informatie

Traject Assen - Anderen 11,5 km

Traject Assen - Anderen 11,5 km 1 Hondsrugpad Assen - Drouwen Traject Assen - Anderen 11,5 km Deze Assen variant is een afsplitsing van het Hondsrugpad tussen Emmen en Groningen. Het begint bij het station van Assen en gaat in zuidoostelijke

Nadere informatie

RECLAMEBELEID IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN

RECLAMEBELEID IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN NOTITIE RECLAMEBELEID IN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN 2012 Notitie Reclamebeleid in de gemeente Achtkarspelen 2012 1. Inleiding 1.1. Waarom deze notitie p. 2 2. Onderscheid tussen soorten reclame 2.1 Begrip

Nadere informatie

Uitslag CCG Drachten e.o.

Uitslag CCG Drachten e.o. Uitslag CCG Drachten e.o. (De gezamenlijke uitslag van P.V. de Rode Doffer te Drachten, P.V. Vice Versa te Drachten, P.V. de Snip te Ureterp.) Vluchtcode V25 Losplaats Kalkar Datum 22-06-2019 Lostijd 08:00

Nadere informatie

Best. Introductie. Gemeente Best (bron:

Best. Introductie. Gemeente Best (bron: Best Best Introductie Best is een Noord-Brabantse gemeente, gelegen op ruim tien kilometer van de stad Eindhoven. De gemeente bestaat uit de centrale kern Best en twee kleine kernen, Aarle en De Vleut.

Nadere informatie

Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie

Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie 15-01-07 1. Inleiding Cultuurhistorie is volop in beweging. De betekenis van het cultuurhistorisch erfgoed voor de samenleving wordt in toenemende mate

Nadere informatie

Een inventarisatie en analyse van de ruimtelijke ontwikkelingen van twee gemeenten in de Drents-Groningse Veenkoloniën

Een inventarisatie en analyse van de ruimtelijke ontwikkelingen van twee gemeenten in de Drents-Groningse Veenkoloniën Een inventarisatie en analyse van de ruimtelijke ontwikkelingen van twee gemeenten in de Drents-Groningse Veenkoloniën Door: Anna Sijtsma Begeleiders Hogeschool Van Hall Larenstein: Dick Kuiper Eelco Bonnema

Nadere informatie

Uitvraag kunstwerk voor monument Vossenbosch

Uitvraag kunstwerk voor monument Vossenbosch Uitvraag kunstwerk voor monument Vossenbosch Definitief d.d. 15 oktober 2018 1 Inleiding Op de hoek Oude Zwolseweg en Bruinehoopsweg in Hoge Hexel ligt een terrein met een bewogen geschiedenis. Op dit

Nadere informatie

Friese historicus blikt met unieke foto's terug op 75 jaar Noordoostpolder. 9/10/2017 Bron: Leeuwarder Courant /Robert Jan Speerstra

Friese historicus blikt met unieke foto's terug op 75 jaar Noordoostpolder. 9/10/2017 Bron: Leeuwarder Courant /Robert Jan Speerstra Friese historicus blikt met unieke foto's terug op 75 jaar Noordoostpolder 9/10/2017 Bron: Leeuwarder Courant /Robert Jan Speerstra VorigeVolgende 1/7 De Noordoostpolder is vandaag officieel 75 jaar droog.

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie

Kustlijn van de Noordzee

Kustlijn van de Noordzee International Wadden Sea School www.iwss.org 150.000 jaar geleden - 150.000 jaar geleden was het hele Noordzeebekken bedekt met een dikke ijslaag: dit was de Saale ijstijd. - Alle zeewater was in gletsjers

Nadere informatie