Vergoedingenreglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenreglement"

Transcriptie

1 Vergoedingenreglement Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten en pensioenreglementen van Stichting Notarieel Pensioenfonds van toepassing. In aanvulling op de statuten en pensioenreglementen gelden de volgende begripsomschrijvingen: Dagdeel: een ochtend, middag of avond. Vergoedingsgerechtigde: een lid van de raad van toezicht, het bestuur, het verantwoordingsorgaan of de pensioenraad van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 2. Vergoedingsstructuur 2.1 Een vergoedingsgerechtigde kan aanspraak hebben op een vergoeding die bestaat uit: 1. basisvergoeding; 2. onkostenvergoeding. Het bestuur bepaalt op welke vergoeding(en) een vergoedingsgerechtigde aanspraak heeft. 2.2 De fiscale en administratieve behandeling van de vergoedingen is per vergoeding nader uitgewerkt. Artikel 3. Basisvergoeding 3.1 De basisvergoeding voor vergoedingsgerechtigden strekt mede tot vergoeding van alle ten behoeve van de uitoefening van de functie door een vergoedingsgerechtigde te maken kosten die niet als onkosten, zoals omschreven in artikel 8, aangemerkt kunnen worden. Artikel 4. Basisvergoedingen raad van toezicht Voorzitter ,- per jaar Raad van Toezicht Lid ,- per jaar Raad van Toezicht 4.1 Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen: a. leden van de raad van toezicht die activiteiten verrichten vanuit een onderneming of een andere rechtspersoon/personenvennootschap; en b. leden van de raad van toezicht die in fictieve dienstbetrekking staan met SNPF. Ad. a. leden van de raad van toezicht die activiteiten verrichten vanuit een onderneming of een andere rechtspersoon/personenvennootschap: 4.2 Het lid van de raad van toezicht dient een kwalificerende VAR-WUO (winst uit onderneming) of een VAR-DGA (voor rekening en risico van de vennootschap) te overleggen aan SNPF. SNPF dient een kopie van de VAR en het identiteitsbewijs van het lid van de raad van toezicht in haar administratie te bewaren. Vergoedingenreglement 1/7

2 4.3 Een VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) biedt SNPF geen wettelijke vrijwaring van inhoudingsplicht van loonheffingen. Bij een dergelijke VAR valt het lid van de raad van toezicht onder categorie b. 4.4 Het lid van de raad van toezicht dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur inclusief btw ontvangt. 4.5 Een lid van de raad van toezicht die activiteiten vanuit een rechtspersoon of personenvennootschap verricht, dient te beschikken over een dienstverleningsovereenkomst tussen die rechtspersoon of personenvennootschap en SNPF. Ad. b. leden van de raad van toezicht die in fictieve dienstbetrekking staan met SNPF: 4.6 Het lid van de raad van toezicht dient een kwalificerende VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) te overleggen aan SNPF. SNPF dient een kopie van de VAR en het identiteitsbewijs van het lid van de raad van toezicht in haar administratie te bewaren 4.7 Het lid van de raad van toezicht dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur inclusief btw ontvangt. De btw voldoet SNPF aan het lid van de raad van toezicht. 4.8 Het netto bedrag (voor btw) op de factuur geldt als bruto bedrag voor de loonadministratie, hierop wordt loonbelasting/ premie volksverzekeringen ingehouden. Er is voor de leden van de Raad van Toezicht geen sprake van een verplichte verzekering voor de werknemersverzekeringen. Er is wel sprake van een verplichte deelname aan de Zorgverzekeringswet. De afdracht van premie Zorgverzekeringswet (Zvw) komt volledig ten laste van SNPF. 4.9 Het lid van de raad van toezicht die tot deze categorie behoort, wordt met ingang van 1 januari 2013 opgenomen in de loonadministratie van SNPF op basis van een fictieve dienstbetrekking De vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd op het rekeningnummer dat de vergoedingsgerechtigde aan SNPF heeft opgegeven. Vergoedingenreglement 2/7

3 Artikel 5. Basisvergoedingen bestuur Voorzitter ,- per jaar Beloning per jaar op basis van een ingeschatte tijdsbesteding van 4 dagdelen per week Bestuurslid met extra taken op terrein BBC/ARC* ,- per jaar Beloning per jaar op basis van een ingeschatte tijdsbesteding van 3 dagdelen per week Bestuurslid ,- per jaar Beloning per jaar op basis van een ingeschatte tijdsbesteding van 2 dagdelen per week *BBC = Beleggings- en Balansmanagement Commissie / ARC = Audit en Risk Commissie 5.1 Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen: a. leden van het bestuur die activiteiten verrichten vanuit een onderneming of een andere rechtspersoon/personenvennootschap; en b. leden van het bestuur die in dienstbetrekking staan met SNPF. Ad. a. bestuursleden die activiteiten verrichten vanuit een onderneming of een andere rechtspersoon/personenvennootschap: 5.2 Het bestuurslid dient een kwalificerende VAR-WUO (winst uit onderneming) of een VAR-DGA (voor rekening en risico van de vennootschap) te overleggen aan SNPF. SNPF dient een kopie van het ID-bewijs en de VAR van het bestuurslid in haar administratie te bewaren. 5.3 Een VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) biedt SNPF geen wettelijke vrijwaring van inhoudingsplicht van loonheffingen. Bij een dergelijke VAR valt het bestuurslid onder categorie b. 5.4 Het bestuurslid dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur inclusief btw ontvangt. 5.5 Een bestuurslid die activiteiten vanuit een rechtspersoon of personenvennootschap verricht, dient te beschikken over een dienstverleningsovereenkomst tussen die rechtspersoon of personenvennootschap en SNPF. Ad. b. bestuursleden die in dienstbetrekking staan met SNPF: 5.6 Het bestuurslid van deze categorie wordt met ingang van 1 januari 2013 opgenomen in de loonadministratie van SNPF op basis van een dienstbetrekking. 5.7 De vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd op het rekeningnummer dat de vergoedingsgerechtigde aan SNPF heeft opgegeven. 5.8 Over de bruto bedrag wordt loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. Er is ook sprake van een verplichte deelname aan de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De afdracht van deze premies komt echter volledig ten laste van SNPF en daarom vindt geen inhouding op het bruto bedrag plaats. Vergoedingenreglement 3/7

4 Artikel 6. Basisvergoedingen verantwoordingsorgaan Lid VO 500,- per dagdeel Beloning per dagdeel met een maximum van per jaar. Maximum van 6 dagdelen per jaar aan opleidingsdagen. (Worden ook op deze basis vergoed, maar vallen buiten het maximum van per jaar). 6.1 De leden van het verantwoordingsorgaan worden aangemerkt als resultaatgenieters. SNPF kan volstaan met het indienen van zogenoemde IB 47-formulieren bij de Belastingdienst. 6.2 De vergoeding wordt per kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van het kwartaal, achteraf 6.3 Wanneer de prestatie in de hoedanigheid van btw-ondernemer wordt verricht is de vergoeding inclusief btw. Het lid van het verantwoordingsorgaan dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur inclusief btw ontvangt. Artikel 7. Basisvergoedingen pensioenraad Lid PR 500,- per dagdeel Beloning per dagdeel met een maximum van per jaar. Maximum van 6 dagdelen per jaar aan opleidingsdagen. (Worden ook op deze basis vergoed, maar vallen buiten het maximum van per jaar). 7.1 De leden van de pensioenraad worden aangemerkt als resultaatgenieters. SNPF kan volstaan met het indienen van zogenoemde IB 47-formulieren bij de Belastingdienst. 7.2 De vergoeding wordt per kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van het kwartaal, achteraf 7.3 Wanneer de prestatie in de hoedanigheid van btw-ondernemer wordt verricht is de vergoeding inclusief btw. Het lid van de pensioenraad dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur inclusief btw ontvangt. Vergoedingenreglement 4/7

5 Artikel 8. Onkostenvergoedingen Reiskosten vergadering 8.1 Vergoedingsgerechtigden hebben per dag waarop zij een of meer vergaderingen, danwel een opleidingsactiviteit of bijeenkomst hebben bijgewoond, aanspraak op een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. 8.2 De vergoeding voor reiskosten ten behoeve van deelname aan vergaderingen wordt aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. Zij bedraagt een door het bestuur vast te stellen forfaitair bedrag per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer. De afstand tussen woonplaats en de plaats waarin de vergadering wordt gehouden wordt vergoed. De afstand wordt vastgesteld op basis van de meest gebruikelijke reisroute over de weg en wordt getoetst met behulp van de routeplanner van de ANWB. 8.3 De vergoeding bedraagt forfaitair 0,19 per kilometer. 8.4 Het aldus vastgestelde bedrag wordt binnen 20 werkdagen na afloop van het kwartaal waarin de desbetreffende vergadering is gehouden, overgemaakt op een door de vergoedingsgerechtigde opgegeven rekeningnummer. 8.5 Enkel en alleen de getekende presentielijst van een vergadering strekt tot bewijs dat een vergoedingsgerechtigde de desbetreffende vergadering heeft bijgewoond en in aanmerking komt voor toekenning van vergoeding van reiskosten. 8.6 Een bestuurslid kan tevens de gemaakte reiskosten voor het bijwonen van een bijeenkomst die noodzakelijk is voor de uitoefening van de bestuursfunctie declareren, mits ten behoeve daarvan het declaratieformulier wordt ingevuld en originele bonnen, nota s, facturen en andere bewijsstukken worden overgelegd. 8.7 Als door een bestuurslid gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer om een vergadering of bijeenkomst zoals genoemd in artikel 8.6 bij te wonen, dan kunnen de kosten voor reizen in de eerste klas worden vergoed middels de hen ter beschikking gestelde ov-kaart, echter uitsluitend voorzover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de bestuursfunctie. Overnachtingskosten 8.8 Vergoedingsgerechtigden kunnen in uitzonderlijke gevallen én na voorafgaande toestemming van de directie, danwel voorafgaande toestemming van de voorzitter van het bestuur ingeval een bestuurslid om vergoeding verzoekt, danwel voorafgaande toestemming van de vicevoorzitter ingeval de voorzitter van het bestuur om vergoeding verzoekt, voor het bijwonen van een of meer vergaderingen een vergoeding ontvangen van de werkelijk gemaakte kosten voor maaltijden en overnachting, mits ten behoeve daarvan originele bonnen, nota s, facturen en andere bewijsstukken worden overgelegd. 8.9 De vergoeding wordt overgemaakt op het rekeningnummer dat de vergoedingsgerechtigde aan SNPF heeft opgegeven. Vergoedingenreglement 5/7

6 Opleidingsbijeenkomsten en seminars 8.10 Vergoedingsgerechtigden kunnen na voorafgaande toestemming van de directie, danwel voorafgaande toestemming van de voorzitter van het bestuur ingeval een bestuurslid om vergoeding verzoekt, danwel voorafgaande toestemming van de vice-voorzitter ingeval de voorzitter van het bestuur om vergoeding verzoekt, namens het fonds of ten behoeve van deskundigheidsbevordering in Nederland een bijeenkomst of opleidingsactiviteit bijwonen, en daarvoor een vergoeding ontvangen van de werkelijk gemaakte kosten voor het bijwonen van deze opleidingsactiviteit of bijeenkomst, mits ten behoeve daarvan originele bonnen, nota s, facturen en andere bewijsstukken worden overgelegd De kosten van de opleiding worden rechtstreeks door SNPF aan het opleidingsinstituut voldaan Bovenstaande artikelen gelden niet voor buitenlandse reizen van het bestuur. Kosten van opleidingsactiviteiten en bijeenkomsten in het buitenland komen slechts dan voor vergoeding in aanmerking indien de voorzitter van het bestuur, na verkregen advies van de compliance officer, vooraf toestemming heeft verleend en waarbij de vergoedingsgerechtigde tot genoegen van de voorzitter heeft aangetoond dat het niet mogelijk is om een vergelijkbare opleidingsactiviteit of bijeenkomst in Nederland te volgen. Artikel 9. Externe adviseurs van de beleggings- en balans management commissie 9.1 De externe adviseurs van de beleggingen en balans management commissie ontvangen een vergoeding van per jaar. 9.2 De externe adviseurs worden aangemerkt als resultaatgenieters. SNPF kan volstaan met het indienen van zogenoemde IB 47-formulieren bij de Belastingdienst. 9.3 De vergoeding wordt per kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van het kwartaal, achteraf 9.4 Wanneer de prestatie in de hoedanigheid van btw-ondernemer wordt verricht is de vergoeding inclusief btw. De externe adviseur dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur inclusief btw ontvangt. Artikel 10. Geschillencommissie 10.1 Wanneer een geschil wordt voorgelegd ontvangt een lid van de geschillencommissie een vergoeding van 500,- per dagdeel De leden van de geschillencommissie worden aangemerkt als resultaatgenieters. SNPF kan volstaan met het indienen van zogenoemde IB 47-formulieren bij de Belastingdienst De vergoeding wordt per kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van het kwartaal, achteraf Vergoedingenreglement 6/7

7 10.4 Wanneer de prestatie in de hoedanigheid van btw-ondernemer wordt verricht is de vergoeding inclusief btw. De externe adviseur dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 20 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur inclusief btw ontvangt. Artikel 11. Afwijkingsbevoegdheid, hardheidsclausule en onvoorziene gevallen 11.1 Alleen kosten genoemd in deze regeling komen voor vergoeding in aanmerking In gevallen waarin onverkorte toepassing van de regeling in een bijzonder geval tot onredelijke en ongewenste gevolgen leidt, kan het bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen van deze regeling In onvoorziene gevallen beslist het bestuur. Artikel 12. Uitbetaling vergoeding 12.1 De gerechtigde kan aangeven af te willen zien van het ontvangen van een vergoeding. Artikel 13. Evaluatie 13.1 Het bestuur evalueert jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar de vergoedingen. Artikel 14. Inwerkingtreding en overgangsbepaling 14.1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur bij de bestuursvergadering van 14 februari 2013, na met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 17.3 b en 16.7 f van de statuten, het reglement op 14 januari 2013 te hebben besproken met de raad van toezicht en het reglement op 25 januari 2013 ter advies te hebben voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan, van welk advies op 14 februari 2013 door het bestuur kennis is genomen Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari Vergoedingenreglement 7/7

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Vergoedingenreglement 2016

Vergoedingenreglement 2016 Vergoedingenreglement 2016 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN).

Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor

Nadere informatie

Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat

Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor

Nadere informatie

REGLEMENT BELONING FONDSORGANEN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 april 2014

REGLEMENT BELONING FONDSORGANEN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 april 2014 REGLEMENT BELONING FONDSORGANEN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 april 2014 Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsbepalingen uit de statuten van Stichting Pensioenfonds Grontmij van

Nadere informatie

REGELING VERGOEDINGEN

REGELING VERGOEDINGEN REGELING VERGOEDINGEN voor leden van bestuur, raad van toezicht, verantwoordingsorgaan, beleggingsadviescommissie en ander commissies/werkgroepen van Pensioenfonds Horeca & Catering per 1 juli 2014 Zoetermeer,

Nadere informatie

REGELING VERGOEDINGEN voor leden van bestuur, raad van toezicht, belanghebbendenorgaan en eventuele commissies

REGELING VERGOEDINGEN voor leden van bestuur, raad van toezicht, belanghebbendenorgaan en eventuele commissies Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie REGELING VERGOEDINGEN voor leden van bestuur, raad van toezicht, belanghebbendenorgaan en eventuele commissies Definitieve versie

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Protocol beloningen en onkostenvergoedingen

Protocol beloningen en onkostenvergoedingen Protocol beloningen en onkostenvergoedingen Vastgesteld op 25/09/2018 Versie 26/08/2018 1. Inleiding 1.1 Dit Protocol is een Protocol als bedoeld in artikel 38 juncto 25 van de Statuten van Stichting Nederlands

Nadere informatie

Reglement ter zake de beloningen en onkostenvergoedingen

Reglement ter zake de beloningen en onkostenvergoedingen Reglement ter zake de beloningen en onkostenvergoedingen Vastgesteld op 30 december 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/7 1 Inleiding 1.1 Dit reglement ter zake

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. Beloningsbeleid. Vastgesteld d.d. 23 maart 2018

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. Beloningsbeleid. Vastgesteld d.d. 23 maart 2018 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Beloningsbeleid Vastgesteld d.d. 23 maart 2018 1 Inhoud: 1. Inleiding 2. Uitgangspunten en referentiekader 3. Beloningsbeleid diverse gremia 4. Overige

Nadere informatie

Uw koor en de Fiscus

Uw koor en de Fiscus Uw koor en de Fiscus Waar u als bestuurslid aan moet denken als uw koor een dirigent m/v en/of begeleider m/v heeft. Gebruik maken van de artiestenregeling. Werkgever. Heeft u een dirigent m/v of begeleider

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Per 1 januari 2013 wijzigen de btw-regels voor commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Overgangsregeling Individueel Budget

Overgangsregeling Individueel Budget Overgangsregeling Individueel Budget PAGINA 1 van 8 Onderstaand aankruisen waar u dit formulier voor wilt gebruiken: Informatie aanvragen of een opleiding voor vergoeding in aanmerking komt; De opleidingskosten

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016

REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016 1 van 5 REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016 (versie 24 oktober 2016) 2 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Vergoeding... 3 Artikel 4 Aanvraag

Nadere informatie

Beloningsbeleid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

Beloningsbeleid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Beloningsbeleid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Inhoud: 1. Inleiding 2. Uitgangspunten en referentiekader 3. Beloningsbeleid diverse gremia 4. Overige vergoedingen 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bestuurders en Functionarissen

Beloningsbeleid Bestuurders en Functionarissen Beloningsbeleid Bestuurders en Functionarissen Stichting Pensioenfonds Archimedes (hierna: het pensioenfonds) legt hierin de regels vast voor de beloning van de hierin beschreven categorieën bestuurders

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Handreiking voor de juiste fiscale verwerking van vergoedingen per 1 januari 2017

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2003, nummer 126;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2003, nummer 126; Besluit (2003) nummer 9339 De raad der gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2003, nummer 126; gelet op artikel 4:23 eerste lid Awb, artikel 3 tweede lid

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie SPAN beleggingscommissie Versie: 2 Goedgekeurd door het bestuur Datum: 11-11-2011 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Samenstelling beleggingscommissie... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult.

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Informatie over uw pensioenbetaling Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische

Nadere informatie

Informatie over jouw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult.

Informatie over jouw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult. Informatie over jouw pensioenbetaling Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling Je ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder lees je allerlei praktische

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 165 Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling

Nadere informatie

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden.

Buitenlandse artiest. In sommige gevallen hoeft voor een buitenlandse artiest geen loonheffing berekend te worden. Artiesten- en beroepssportersregeling Speciale regels Voor artiesten en beroepssporters met een overeenkomst van 3 maanden of korter gelden speciale regels voor de inhoudingen op het loon. Hierbij is het

Nadere informatie

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult.

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Informatie over uw pensioenbetaling Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische

Nadere informatie

1. Inleiding en uitgangspunten declaraties en bestuurskosten bestuursleden Nederlandse hogescholen

1. Inleiding en uitgangspunten declaraties en bestuurskosten bestuursleden Nederlandse hogescholen Declaratiereglement bestuur Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2019 Vastgesteld door Raad van Toezicht 11-12-2018 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Declaratiereglement bestuur

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities

Artikel 1 - Definities Reglement Verantwoordingsorgaan Versie BV 21 december 2016 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Pensioenfonds: Bestuur: het bestuur van het Pensioenfonds Verantwoordingsorgaan:

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers CVDR Officiële uitgave van Waalre. Nr. CVDR49353_2 23 mei 2017 Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN FRACTIEVERTEGENWOORDIGERS De raad

Nadere informatie

DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en

DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en artiesten met losse optredens Geschreven door Eloy Veldhuijzen, Fiscalist bij Bouwman & Veldhuijzen Disclaimer Druk- en typefouten

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

D E C L A R A T I E R E G E L I N G

D E C L A R A T I E R E G E L I N G D E C L A R A T I E R E G E L I N G De declaratieregeling is bestemd voor de leden van het bondsbestuur / sectiebesturen en zijn adviescommissies en voor overige personen die kosten bij de KNBB in rekening

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 15:1:22, artikel 15:1:23, artikel 15:1:23:1, artikel 15:1:26 en artikel 17:1:6:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Beloningsbeleid 2016

Stichting Pensioenfonds ANWB. Beloningsbeleid 2016 Stichting Pensioenfonds ANWB Beloningsbeleid 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Inleiding... 3 3 Vaststellen beleid en transparantie... 3 4 Uitgangspunten... 3 5 Vergoedingen

Nadere informatie

a. het bestuur: het bestuur van de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel.

a. het bestuur: het bestuur van de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van toepassing. In aanvulling op de statuten

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer. Dit is

Nadere informatie

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ASSOCIATION MONDIALE DE LA GASTRONOMIE

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ASSOCIATION MONDIALE DE LA GASTRONOMIE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT van de Baillage Néerlandais de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs (Baillage NL) Vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 20 april 2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst

Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst Informatiebijeenkomst sportverenigingen Regio Noord verzorgd door de Belastingdienst Wie zijn wij???? Lokaal aanspreekpunt is: Humphrey Terpstra, Belastingdienst Noord/kantoor Leeuwarden telefoon 058 2949342

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014 De raad van de gemeente Kerkrade, gelet op de artikelen 44, 95, 96, 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Strijen. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2009

Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2009 CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR9933_1 12 juli 2016 Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2009 HOOFDSTUK I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht Brochure over de Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Bezoldiging en de fiscus 3. Bezoldiging 4. Reiskosten 5. Verblijfkosten 6. Cursus en congres

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten 01-01-2018/MV Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld

Nadere informatie

Declaratieregeling. Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland

Declaratieregeling. Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland 1 van 6 Declaratieregeling Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland 2017 2 van 6 Inhoud Versiebeheer en colofon... 3 1. Inleiding... 4 2. Werking... 5 3. Algemene uitgangspunten... 5 4. Declarabele

Nadere informatie

Model-overeenkomst van opdracht

Model-overeenkomst van opdracht Model-overeenkomst van opdracht (opdrachtnemer = BV/ dga) De ondergetekenden: [naam onderneming voluit], gevestigd te ( [postcode]) [plaats] aan de [adres], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Doel Met dit document wordt beoogd een kader vast te leggen voor de leden van de Raad van Bestuur over de werkwijze

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden

Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Nr. 170 10 juli 2019 Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden De raad van de gemeente Houten Gelezen het voorstel van de griffie van 11 april 2019; Gelet op de artikelen 95 eerste en tweede lid,

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

14e Nationaal Hockeycongres

14e Nationaal Hockeycongres 14e Nationaal Hockeycongres Ton van Vuuren Utrecht, 28 januari 2012 Sport en de Belastingdienst a Landelijke doelgroep sport: - Betaaldvoetbalorganisaties - Sportbonden b Landelijke coördinatiegroep sport:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Reglement Klachten- en geschillenregeling Versie 3 d.d. 12 juni 2018

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Reglement Klachten- en geschillenregeling Versie 3 d.d. 12 juni 2018 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Reglement Klachten- en geschillenregeling Versie 3 d.d. 12 juni 2018 Datum: 12-06-2018 Versie: 3 1 Inhoud Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Klacht en geschil

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 1 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN De raad van de gemeente Simpelveld, gelet op de artikelen 44, tweede

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen 1 Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector

Nadere informatie

Nr GEMEENTEBLAD De raad van de gemeente Westerveld, Hoofdstuk

Nr GEMEENTEBLAD De raad van de gemeente Westerveld, Hoofdstuk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westerveld. Nr. 27581 19 mei 2014 De raad van de gemeente Westerveld, Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot

Nadere informatie

D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E

D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E D E C L A R A T I E R E G E L I N G VERENIGING C A R A M B O L E De declaratieregeling is bestemd voor de leden van het bestuur, commissies en voor overige personen die kosten bij de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van opdracht 1 Aard en duur van de overeenkomst 1.1 De opdracht, die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten, bestaat uit het volgende: inrichten en bijhouden van de volledige administratie,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Reglement kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur Verpleeghuis Bergweide

Reglement kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur Verpleeghuis Bergweide Reglement kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur Verpleeghuis Bergweide Artikel 1. Begripsbepalingen Regeling: het Reglement kostenvergoedingen en aannemen van

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie