Internationaal huispersoneel in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationaal huispersoneel in België"

Transcriptie

1 Internationaal huispersoneel in België Een exploratief-kwalitatief onderzoek januari 2003 PROMOTOR Prof. Dr. Gert Vermeulen OPDRACHTGEVER Koning Boudewijnstichting ONDERZOEKERS Annemie Bucquoye Wim Cruysberghs Universiteit Gent

2 Colofon Internationaal huispersoneel in België. Een exploratief-kwalitatief onderzoek opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting een uitgave van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te B-1000 Brussel ISBN: X Wettelijk depot: D/2003/2893/04 NUR: 130 januari 2003 coördinatie voor de Koning Boudewijnstichting: Françoise Pissart, Directrice Jean-Pierre Goor, Projectverantwoordelijke auteurs: IRCP, Institute for International Research on Criminal Policy, Universiteit Gent onderzoekers: Annemie Bucquoye, Wim Cruysberghs promotor: Prof. dr. Gert Vermeulen deze uitgave is ook beschikbaar in het Frans onder de titel: 'Le personnel domestique international en Belgique. Etude exploratoire deze uitgave kan worden gedownload van onze website

3 Inhoudstafel Inhoudstafel... 5 I: Inleiding... 7 Afdeling 1: Situering onderzoek en onderzoeksopdracht... 7 Afdeling 2: Methodologie... 8 II: Literatuuroverzicht... 9 Afdeling 1: Inleiding... 9 Afdeling 2: Internationaal perspectief... 9 Afdeling 3: Europees perspectief...12 I. Raad van Europa...12 II. Europese Unie...13 Afdeling 4: Nationaal perspectief:...22 internationaal huispersoneel in België...22 I. Inleiding...22 II. Begripsomschrijving...22 III. Wettelijk kader tewerkstelling huispersoneel...23 IV. Wettelijk kader tewerkstelling buitenlandse werknemers...26 V. Uitzondering op wettelijk kader: diplomatiek huispersoneel en meereizende dienstbodes...37 VI. Wet tot bestrijding van de mensenhandel...41 VII. Besluit...44 Afdeling 5: Mogelijke vormen van oneigenlijke tewerkstelling...45 I. Au pair...45 II. Catalogushuwelijken...52 III: Fenomeenanalyse op basis van informatie bij verschillende organisaties...53 Afdeling 1: Inleiding...53 Afdeling 2: Bespreking van de verschillende contacten...54 I. Wereldsolidariteit...54 II. Comité Tegen de Moderne Slavernij - België...55 III. Ecuadoriaanse gemeenschap...57 IV. Filippijnse gemeenschap

4 Afdeling 3: Besluit...60 IV: Verzameling en analyse van geregistreerde klachten en getuigenissen...61 Afdeling 1: Inleiding...61 Afdeling 2: Federale instanties...61 Afdeling 3: Regionale instanties...65 I. Inleiding...65 II. Ronde Tafel Antwerpen...65 III. Ronde Tafel Luik...67 IV. Ronde Tafel Brussel...71 Afdeling 4: Expertengroep...74 Afdeling 5: Besluit...74 V: Algemeen Besluit...77 VI: Aanbevelingen...79 I. Preparatie...79 II. Proactie...79 III. Preventie...80 IV. Onthaal, bejegening en zorg...82 Bibliografie...86 I. Boeken...86 II. Wetgeving...88 III. Interviews...90 IV. Internetbronnen...90 Bijlage: Gecontacteerde en uitgenodigde instanties per ronde tafel...92 Ronde tafel Antwerpen woensdag 11 december Ronde Tafel Luik donderdag 12 december Ronde Tafel Brussel vrijdag 13 december Vergadering expertengroep, woensdag 15 januari

5 I: Inleiding Afdeling 1: Situering onderzoek en onderzoeksopdracht De niet-gouvernementele organisatie Wereldsolidariteit, een Derde Wereld organisatie van het ACW, lanceerde in 2002 een camp agne rond internationaal huispersoneel. Deze campagne kadert binnen een driejarig project rond migratie. In het eerste jaar van het project werd migratie in een internationale context gesitueerd en werd aandacht besteed aan de oorzaken van migratie. In het tweede projectjaar, 2002, werd gefocust op één concrete groep met een duidelijke nationale weerklank: het internationaal huispersoneel. Rond dit thema werd een campagne gevoerd waarbij affiches werden verspreid en de bevolking een petitie kon ondertekenen waarbij gevraagd werd om het internationaal huispersoneel een gezicht te geven. Deze petitie, met zeventienduizend handtekeningen werd vervolgens neergelegd bij de Federaal Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevrouw Onkelinx. In opvolging van deze ontmoeting heeft de Minister zich geëngageerd om samen met de sociale partners naar oplossingen voor dit probleem te zoeken, er bij de collegae ministers op aan te dringen om de juridische situatie van het internationaal huispersoneel te verbeteren en middelen te voorzien die een wetenschappelijk onderzoek over het fenomeen mogelijk maken. In september 2002 richtte Minister Onkelinx een vraag tot een studie naar het profiel van internationaal huispersoneel aan de Koning Boudewijnstichting. De aanvraag werd geïntegreerd in het programma Sociale Rechtvaardigheid van de Koning Boudewijnstichting. De doelstelling van dit observatorium is het opsporen en aanpakken van opkomende en miskende vormen van sociaal onrecht. De uitvoering van het onderzoek werd door de Stichting toevertrouwd aan IRCP, het Institute for International Research on Criminal Policy, van de Universiteit Gent. De onderzoeksopdracht bestond uit het uitvoeren van een kortlopend exploratiefkwalitatief onderzoek naar het profiel van internationaal huispersoneel in België, in het bijzonder naar het huispersoneel dat in een kwetsbare situatie verkeert en waarbij het risico op uitbuiting en misbruik niet denkbeeldig is. Aan de onderzoeksopdracht werden een aantal doelstellingen gekoppeld. Een eerst doelstelling was het tot een beter begrip komen van het fenomeen van huispersoneel, dat zich vaak situeert tussen zwartwerk en mensenhandel. Vervolgens moest het onderzoek meer precieze informatie opleveren over het profiel van benadeelde personen en het mogelijk maken dat een kwalitatieve 7

6 typologie van internationaal huispersoneel dat in een kwetsbare situatie verkeert wordt opgesteld. Tenslotte moet de wetenschappelijke studie de Minister toelaten om de zaak aanhangig te maken bij de Nationale Raad voor de Arbeid. Het onderzoek werd uitgevoerd van 1 november 2002 tot 31 januari Afdeling 2: Methodologie De methodologie die doorheen deze studie werd gehanteerd is onder te verdelen in vier componenten, die ook duidelijk terug te vinden zijn in de opbouw van het onderzoeksrapport. In eerste instantie wordt een overzicht gegeven van de literatuur met betrekking tot het fenomeen van internationaal huispersoneel. Hiervoor werden zowel boeken, regelgeving als internetbronnen geraadpleegd. Daarnaast werd ook het bestaande onderzoek rond internationaal huispersoneel geanalyseerd. Zowel het onderzoek in binnen- als in buitenland werd hierbij geraadpleegd. In tweede instantie is aanvullende informatie verzameld bij organisaties en bevoorrechte getuigen door middel van face-to-face interviews. In derde instantie is een verzameling en analyse gemaakt van de geregistreerde klachten en getuigenissen in relatie tot misbruik en uitbuiting van internationaal huispersoneel. Om deze gegevens te verzamelen zijn twee methodes gebruikt. De eerste methode heeft betrekking op de rechtstreekse bevraging van een aantal federale instanties. Deze federale instanties werden gecontacteerd en bevraagd via een face-to-face of telefonisch interview. Daarnaast werden de instanties op regionaal niveau gecontacteerd. Deze contacten werden georganiseerd via ronde tafels. Een ronde tafel bijeenkomst biedt de mogelijkheid om verschillende instanties op een rationele en efficiënte manier te ondervragen. Er werden in totaal drie ronde tafels georganiseerd, in Antwerpen, Brussel en Luik. Bij afronding van het onderzoek werd een rondetafel georganiseerd met een expertengroep 1 van waaruit in aanvulling op de conclusies van de vorige componenten aanbevelingen werden geformuleerd. 1 Voor de samenstelling van de expertengroep, zie bijlage. 8

7 II: Literatuuroverzicht Afdeling 1: Inleiding In het literatuuroverzicht wordt het fenomeen van internationaal huispersoneel vanuit drie perspectieven bestudeerd: het internationaal perspectief, het Europees perspectief en het nationaal perspectief. Binnen elk van deze drie perspectieven wordt een overzicht gegeven van relevante wettelijke bepalingen en wetenschappelijk onderzoek. Afdeling 2: Internationaal perspectief Het probleem van internationaal huispersoneel is nauw verbonden met het migratievraagstuk in het algemeen en immigratie om economische redenen in het bijzonder. De eenentwintigste eeuw zal gekleurd worden door het fenomeen van migratie. Het fenomeen migratie is geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Migratie is een fenomeen van alle tijden. Migratiepatronen hebben gedurende eeuwen de geostrategische posities op wereldschaal beïnvloed. 2 De redenen waarom mensen hun land verlaten en naar een ander land immigreren zijn doorheen de geschiedenis niet erg veranderd. Een als onvoldoende ervaren levenskwaliteit, zowel op economisch, sociaal, politiek of ecologisch vlak, zet heel wat mensen ertoe aan hun geluk elders te beproeven. In 2000 leefden naar schatting 150 miljoen migranten in het buitenland. Procentueel betekent dit dat ongeveer 2,5% van de wereldbevolking migrant is. 3 Het initiatief om te vertrekken is steeds een individuele beslissing van een persoon en het resultaat van een individueel rijpingsproces. Ondanks het feit dat de beslissing om te vertrekken een individuele keuze is, kan deze gestuurd zijn door economische, maatschappelijke en politieke structuren, de zogenaamde pull- en pushfactoren. De oorzaken van migratie zijn in eerste instantie terug te brengen tot de ongelijke verdeling van rijkdom. Daarnaast zijn er de pushfactoren die aanwezig zijn in het land van herkomst. Hierbij gaat het voornamelijk om politieke, socioeconomische en ecologische redenen. Tenslotte zijn er de pullfactoren in het land van bestemming. Deze zijn ondermeer de vraag naar goedkope en illegale mankracht en sociale zekerheid en ondersteuning. 4 Het vrije en internationale verkeer van goederen, diensten en personen is een gevolg van de globalisering. De globalisering zorgt ervoor dat er jaarlijks 2 X., Onderzoeksproject: migratie en asiel, Deel II: De internationale migratiedynamiek, Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid, 1. 3 WETS J. (eindredactie), Migratie en Asiel: vluchten kan niet meer; Syntheserapport van een onderzoeksproject inzake het migratie en asielbeleid in België, Brussel, Koning Boudewijnstichting, november 2001, VERMEULEN G., Trafficking in Women en Children, Preparatory International Colloquium, International Association of Penal Law, Rio de Janeiro, 4 april 2002, 9. 9

8 miljoenen mensen immigreren om economische en arbeidsredenen. Deze grensoverschrijdende arbeidsmigratie is overal ter wereld zichtbaar. De huidige migratie is niet langer een migratie van mannen, ook vrouwen migreren steeds vaker. De immigrerende vrouwen krijgen echter niet steeds de nodige economische kansen in het land van bestemming. Hierdoor zijn deze vrouwen oververtegenwoordigd in de seks- en prostitutiesector en de huishoudelijke arbeid. 5 Buitenlandse werknemers zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, voornamelijk dan in marginale economische sectoren met een lage status die onvoldoende zijn gereglementeerd. Buitenlandse werknemers worden in de meeste landen aangewend om lage personeelskosten te verzekeren in land- en tuinbouw en de bouwsector en te voorzien in huishoudelijke arbeid en diensten in de seksindustrie. 6 Migranten zonder wettelijke verblijfsvergunningen en/of een illegale tewerkstelling, genieten geen minimale bescherming op het gebied van veiligheid, gezondheid en minimumlonen. Deze migranten zijn vaak tewerkgesteld in sectoren waar dergelijke waarborgen ontbreken, niet worden toegepast of niet worden gerespecteerd. 7 Om aan deze onrechtvaardigheden een tegengewicht te bieden heeft de Verenigde Naties een Conventie opgesteld. Deze conventie, the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 8 kan worden gezien als een fundamenteel mensenrechteninstrument, dat de basis en universele mensenrechten definieert en een expliciete zorg uit naar kwetsbare groepen. Het opkomen voor de rechten van buitenlandse werknemers kan ook bij andere internationale organisaties worden teruggevonden. Een voorbeeld hiervan is de International Labour Organisation (ILO) of de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze organisatie heeft twee conventies betreffende de rechten van buitenlandse werknemers. De eerste conventie is de Conventie C 97, Migration for Employment Convention (Revised) van Dit document beschrijft waarborgen voor de rekrutering en de plaatsing van werknemers in openbare diensten. 9 In de Migrant Workers Convention, C143, van 1975, wordt aandacht geschonken aan mogelijke uitbuitingsvormen en de promotie van gelijke kansen en gelijke behandeling van buitenlandse werknemers. 10 De migrant die zich op 5 PIPER N., UHLIN A., Transnational activism and labour issues. Transnational Advocacy Networks and the Issue of Trafficking and Labour Migration in East and Southeast Asia, Paper for the 51 st Political Studies Association Conference, April 2001, Manchester, URL: Foundation of dignity, current dynamics of migration and the response of international standards, URL: Ibid., 3. 8 UN Convention of 18 December 1990, Office of the High Commissioner for Human Rights, URL: 9 HEYZER N., LYCKLAMA G., WEERAKOON N. (ed.), The Trade in Domestic Workers. Causes, Mechanisms and Consequences of International Migration, London, Zed Books, 1994, C143 Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975, URL: ilolex.ilo.ch:1567/ cgi-lex/convde.pl?query=c

9 een legale wijze in een land bevindt, moet gelijk behandeld worden op het vlak van het vinden van werk, inzake sociale zekerheid, het recht om zich bij een vakvereniging aan te sluiten en culturele, individuele en collectieve rechten genieten. Deze specifieke aandacht voor internationaal huispersoneel is ook op het internationale niveau terug te vinden, zoals ondermeer bij de hierboven vernoemde Internationale Arbeidsorganisatie. De Internationale Arbeidsorganisatie omschrijft in de conventie C 177 artikel 1, huiselijke arbeid als volgt: arbeid die een persoon, aan te duiden als de verrichter van arbeid, binnenshuis verricht, thuis of op een andere plek die niet de werkplek van de werkgever is, tegen betaling, om een product of een dienst te leveren die voldoet aan eisen van de werkgever, onverschillig de herkomst van het materiaal of andere hulpmiddelen. 11 Dit is een erg algemene definiëring, die tal van invullingen kan krijgen. Een meer gedetailleerde definitie is de definitie van werkmeid, eveneens gedefinieerd door de Internationale Arbeidsorganisatie: poetst kamers, bereidt het eten en serveert de maaltijden, doet de afwas en doet tevens bijkomende huishoudelijke taken bij privé-personen: afstoffen en oppoetsen van meubels, vloeren en vloerbedekkingen vegen en poetsen en ramen zemen; bedden opmaken en beddenlakens verschonen; het wassen, snijden en bereiden van voedsel om te koken of rauw te eten; drankjes, salades en desserts klaarmaken; borden wassen en tafelzilver oppoetsen; tafel klaarzetten en de maaltijd serveren; kledingstukken wassen ofwel met de hand ofwel met de machine, de kledingstukken herstellenen strijken; bijkomende taken zoals de telefoon opnemen en de deur openen; huisdieren te eten geven en boodschappen doen; mag maaltijden bereiden, cakes bakken en ander kookwerk verrichten. 12 Een andere internationale organisatie die zich bekommert om internationaal huispersoneel is Anti-Slavery International. Anti-Slavery International is een mensenrechtenorganisatie met een lange traditie. De organisatie was voornamelijk actief op het domein van de afschaffing van slavernij. De huidige werking richt zich op het tegengaan van dwangarbeid, ernstige vormen van kinderarbeid, mensenhandel en traditionele vormen van slavernij. Daarnaast engageert de organisatie zich ook voor de strijd tegen uitbuiting van internationaal huispersoneel. De exploitatie van huispersoneel wordt gezien als een nieuwe vorm van slavernij en dient in dat perspectief te worden aangepakt. Anti-Slavery International werkt samen met andere Europese organisaties, zoals 11 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, C177 Home Work Convention, Genève, 20 juni SOCIAL ALERT, Invisible Servitude. An In-Depth Study on Domestic Workers in the World, Brussel, Series: Research on Human Rights, March 2000, 4. 11

10 het Comité Contre l Esclavage Moderne, om druk uit te oefenen op regeringen zodat de arbeidersgroep van huispersoneel beter wordt beschermd. 12 Afdeling 3: Europees perspectief Het migratievraagstuk kent naast een sterke internationale aandacht, ook de nodige Europese weerklank. Tot het begin van de jaren zeventig waren verschillende Europese landen invoerder van arbeidskrachten. Met de oliecrisis werd in Europa echter een migratiestop ingevoerd. Deze migratiestop is enkel van toepassing op de arbeidsmigratie. Dit betekent dan ook dat ondanks de migratiestop nog heel wat immigratie plaats vindt. De toelating op basis van de procedures voor asiel, gezinshereniging en gezinsvorming zijn steeds gevrijwaard. De migratiestop heeft ook de arbeidsmigratie niet volledig kunnen uitbannen, hoewel ze nu wel op kleinere schaal en onder strikte voorwaarden gebeurt. Het grootste deel van de migratie in Europa gebeurt nu tussen de verschillende lidstaten van de EU. Eén vierde van het aantal vreemdelingen in de EU is Europees staatsburger. De recente migratie binnen de EU bestaat voornamelijk uit bureaucraten, hooggeschoolden en hun gezinsleden. 13 In de Europese samenleving worden huishoudelijke diensten meer en meer verzekerd door migranten. Ondanks deze vaststelling, kan in de meeste Europese landen geen visum voor huishoudelijke arbeid worden verkregen. Dit wil zeggen dat ondanks de toenemende vraag, de Europese landen dit niet onderkennen in hun vreemdelingenbeleid. Het gevolg hiervan is dat heel wat van het huispersoneel clandestien een land binnenkomt of in een land blijft na het verlopen van een verblijfstitel. Door dit illegale verblijf kunnen de buitenlandse dienstbodes zich niet of onvoldoende beschermen tegen misbruiken. 14 Het Europese kader is onder te verdelen in twee grote categorieën: de Raad van Europa en de Europese Unie. Beide Europese organisaties hebben aandacht voor het fenomeen van internationaal huispersoneel. I. Raad van Europa De Raad van Europa publiceerde in 2001 een rapport in verband met huisslavernij. Deze studie werd in het kader van de Commissie voor gelijkheid 12 Anti-Slavery International, URL: 13 LOOBUYCK P., De impasse van het Europees immigratiebeleid. Een alternatief, gewikt en gewogen, Antenne, 19 de jaargang, nr. 2, Future Conditions of Work, Rosa Luxemburg Conference, Hamburg, November 2000, URL: 12

11 van kansen voor vrouwen en mannen gevoerd. 15 Huisslavernij wordt gedefinieerd als: de situatie waarbij een kwetsbare persoon, fysiek of moreel bedreigd, arbeid moet leveren in volledig isolement, in mensonwaardige omstandigheden en zonder enige financiële vergoeding. 16 Het fenomeen van huisslavernij werd bestudeerd in zes landen: Frankrijk, Groot- Brittannië, België, Spanje, Italië en Oostenrijk. In deze landen werden de situatie van de slachtoffers, de verblijfscondities, de houding van de autoriteiten in de bestemmingslanden en de landen van herkomst bestudeerd. Uit deze studie bleek dat het overgrote deel van de slachtoffers van huisslavernij terug te vinden is bij diplomaten en internationale functionarissen, die dankzij de Conventie van Wenen van 1961 immuniteit genieten. 17 Daarnaast worden ook een aantal aanbevelingen gedaan. In de eerste plaats werden aanbevelingen op nationaal niveau gedaan: - informatie en preventiecampagnes naast hulp aan slachtoffers; - nationale fondsen voor de vergoeding van slachtoffers; - strafbaar stellen van slavernij en mensenhandel; - juridische maatregelen zoals sociale zekerheidswaarborgen en juridische waarborgen voor slachtoffers van huisslavernij; - aanpassing van de reglementering met betrekking tot het verkrijgen van een verblijfstitel. 18 Op internationaal niveau werden de volgende aanbevelingen voorgesteld: - het opstellen van een verdrag dat het juridische conflict regelt tussen het EVRM en de Verdragen van Wenen betreffende de diplomatieke en consulaire betrekkingen; - het toepassen van de Europese verdragen inzake Europese juridische samenwerking en uitlevering; - het tot stand brengen van een Europees Charter met betrekking tot huishoudelijke arbeid. 19 II. Europese Unie Binnen de Europese Unie kunnen verschillende initiatieven rond het fenomeen van internationaal huispersoneel worden aangehaald. 15 CONNOR M. (rapporteur), Esclavage domestique, Strasbourg, Conseil de l Europe, Commission sur l égalité des chances pour les femmes et les hommes, 3 janvier Ibid., CONNOR M. (rapporteur), Esclavage domstique, Strasbourg, Conseil de l Europe, Commission sur l égalité des chances pour les femmes et les hommes, 17 mai 2001, CONNOR M., o.c., 3 januari 2001, Ibid.,

12 a. RESPECT Network Vooreerst is er het RESPECT Network rond internationaal huispersoneel en de ondersteunende organisaties in acht EU-lidstaten. Respect is een letterwoord en staat voor: Rights (rechten) Equality (gelijkheid) Solidarity (solidariteit) Power (macht) Europe (Europa) Co-operation (samenwerking) Today (vandaag) 20 Dit netwerk is sinds 1997 operationeel dankzij de subsidies van het Daphne Initiatief van de Europese Commissie. RESPECT komt op voor de rechten van het internationaal huispersoneel, opdat de verschillende lidstaten van de EU zich bewust zouden worden van de intrinsieke waarde en het belang van huishoudelijke arbeid. Het Netwerk wil door samenwerking met verschillende Europese organisaties internationaal huispersoneel de toegang garanderen tot een aantal basisrechten, zoals het recht op een verblijfsvergunning, het recht om vrij te kunnen reizen, het recht om van werkgever te veranderen, 21 Het netwerk wordt voornamelijk ondersteund door Solidar en Kalayaan. Solidar is een onafhankelijke internationale alliantie van niet-gouvernementele organisaties die zich inzet voor sociale belangen van werknemers en dat sinds 1995 in Brussel is gevestigd. 22 Kalayaan is de organisatie die ijvert naar rechten voor internationaal huispersoneel. Kalayaan werd in 1987 opgericht ter ondersteuning van internationaal huispersoneel in hun strijd tegen misbruik en exploitatie en bevindt zich in Londen. 23 In mei 1997 werd een rapport neergelegd bij de Equal Opportunities Unit, DGV van de Europese Commissie. Het rapport, Migrant Domestic Workers: A European Perspective, 24 werd opgesteld door Bridget ANDERSON en Annie PHIZACKLEA. Het is het resultaat van een tweejarig project waarbij in vijf Europese steden (Athene, Bologna, Barcelona, Berlijn en Parijs) de situatie van internationaal huispersoneel werd bestudeerd. Dit onderzoek werd reeds gevoerd in 1995, maar wordt nog vaak als referentie gebruikt. Daarom wordt het in dit literatuuroverzicht kort samengevat. 20 RESPECT Transnational Conference The Home: Haven or Hell?, National Seminars on migrant domestic workers and violence, Brussels, 8 November 2000, 22 p. 21 A charter of rights for migrant domestic workers in Europe, in: Accessibility of Services for Migrant Domestic Workers survivors of domestic violence in the UK : The theory and the reality, London, Kalayaan, April 2001, Solidar, URL: 23 Kalayaan, URL: 24 ANDERSON B., PHIZACKLEA A., Migrant Domestic Workers: A European Perspective, Report to the Equal Opportunities Unit, DGV, Commission of the European Communities, May 1997, 138 p. 14

13 Voor wat betreft het internationaal huispersoneel in Griekenland, werd de studie beperkt tot de situatie in Athene. De buitenlanders, tewerkgesteld in een Grieks huishouden waren voornamelijk vrouwen en hoofdzakelijke afkomstig uit Ghana, Kongo, Filippijnen, Sri Lanka, India, Mauritius, Eritrea, Albanië, Sierra Leone, Chili, Ethiopië en Roemenië. Deze vrouwen verbleven meestal illegaal in Griekenland. Ze hadden niet de bedoeling in Griekenland te blijven, maar met het geld dat ze verdienden in Griekenland hun reis verder te zetten, met Canada, de Verenigde Staten en West-Europa als eindbestemming. De problemen waarmee het huispersoneel van vreemde herkomst vaak werden geconfronteerd waren een laag loon en het onregelmatig of niet betalen van dit loon. De makkelijke vervangbaarheid van huispersoneel was een ander probleem. Wanneer een huismeid ziek werd of betrokken raakte in een werkongeval, verloor ze onherroepelijk haar betrekking. Daarnaast was er ook een hoge graad van psychisch onwelzijn. De reden hiervoor was het onzekere immigratiestatuut en de constante angst die dit met zich meebracht. 25 Voor Spanje werd de situatie van het internationaal huispersoneel bestudeerd in Barcelona. Een aantal buitenlandse gemeenschappen waren duidelijk aanwezig in de informele economie in Barcelona: de Filippijnse, de Marokkaanse, de Dominicaanse en de Peruviaanse gemeenschap. De immigratie vanuit de Filippijnen begon in de jaren zestig. Het waren voornamelijk vrouwen die overkwamen om tewerkgesteld te worden als huismeid in welstellende families. De meeste kwamen het land binnen met toeristenvisa en veel van hen werden geregulariseerd gedurende het regularisatieproces van Het Filippijnse huispersoneel was niet langer hoofdzakelijk inwonend, maar was uitwonend en tewerkgesteld per uur. De Marokkaanse migranten kwamen vanaf de jaren zestig Spanje binnen. De eerste migratiestroom bestond voornamelijk uit mannen, die met toeristenvisa het land binnenkwamen. Kort nadien vervoegden de Marokkaanse vrouwen hun man. Deze vrouwen waren niet geïnteresseerd in een positie op de arbeidsmarkt, hun taak was de opvoeding van de kinderen en het verzorgen van hun man. Vanaf het midden van de jaren tachtig kwamen jonge Marokkaanse vrouwen Spanje binnen. Deze vrouwen kwamen niet langer om hun man te vergezellen, maar om te werken, voornamelijk als dienstboden in privé huishoudens. De Dominicaanse migrantengemeenschap in Barcelona werd geschat op zevenduizend personen. Van deze zevenduizend migranten was ongeveer vijfentachtig percent vrouwen die voornamelijk tewerkgesteld waren als huispersoneel. De meerderheid was afkomstig uit de streek rond Haïti en andere arme buurten van de Dominicaanse Republiek. Begin de jaren negentig kwam een migratie opgang vanuit Peru. Hun aantal werd geschat op een kleine achtduizend waarvan de helft uit vrouwen bestond. Deze 25 ANDERSON B., Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour, London, Zed Books, 2000, 49-50; ANDERSON B., PHIZACKLEA A., o.c.,

14 groep migranten is een verborgen gemeenschap, door de recente migratiebeweging, hun onherkenbaarheid als aparte groep en hun affiniteit met de Spaanse cultuur. Het internationaal huispersoneel in Spanje was voornamelijk inwonend. De problemen waarmee het huispersoneel voornamelijk werd geconfronteerd zijn racisme, geen of een slechte betaling en de vele werkuren. Italië kent eveneens een migratiestroom. Vanaf het einde van de jaren zestig was er een duidelijke vraag naar buitenlanders werknemers om tewerkgesteld te worden in private huishoudens. Het Italiaanse huispersoneel was vanaf die periode niet langer bereid om bij de familie in te wonen. Dit resulteerde in een tekort aan inwonend huispersoneel dat werd aangevuld door het in dienst nemen van buitenlandse vrouwen. Het internationaal huispersoneel in Bologna was voornamelijk inwonend en afkomstig uit de Filippijnen, Kaapverdië en Marokko. Andere landen van herkomst waren Somalië, Nigeria, Peru, Ivoorkust en Eritrea. De problemen die het huispersoneel van buitenlandse oorsprong ervoer, hield in hoofdzaak verband met het feit dat het overgrote deel inwonend huispersoneel is. Hun problemen concentreerden zich dan ook rond het gebrek aan elke vorm van privacy en het ontbreken van vrije tijd om hun persoonlijkheid te ontwikkelen. 28 In Frankrijk werden, in tegenstelling tot de andere onderzochte Europese landen, veel meer pogingen ondernomen om huishoudelijk werk in privé huishoudens te reguleren. Er was een officiële erkenning van het belang van deze sector onder de vorm van specifieke regelingen betreffende belastingen en vereenvoudigde procedures voor private werkgevers. Een groot aantal personen was tewerkgesteld als huispersoneel en in deze groep waren er ook heel wat Franse vrouwen terug te vinden. Het is echter niet altijd duidelijk welke van deze Franse vrouwen genaturaliseerde Franse burgers waren en welke Frans van oorsprong waren. Hoewel, in tegenstelling tot andere Europese landen, heel wat nationaal huispersoneel terug te vinden was in Frankrijk, bestond ook een grote en toenemende groep van internationaal huis personeel. Meer en meer was de sector ook een toevluchtsoord voor illegalen en mensen zonder papieren. Deze categorie van huispersoneel wordt echter vaak over het hoofd gezien omdat zij geen deel uitmaakt van de officiële cijfers. In verband met de nationaliteit van het huispersoneel werd al opgemerkt dat in Frankrijk een aanzienlijk deel de Franse nationaliteit bezit. Specifiek voor het internationaal huispersoneel ging het voornamelijk om vrouwen uit Maghreblanden en vrouwen afkomstig uit de Franse sub-sahara kolonies. Het huispersoneel was hoofdzakelijk uitwonend, met uitzondering van de Filippijnse dienstboden die dan weer hoofdzakelijk inwonend waren. 26 ANDERSON B., PHIZACKLEA A., o.c., ANDERSON B., o.c., Ibid., ANDERSON B., PHIZACKLEA A., o.c., ANDERSON B., o.c.,

15 Voor Duitsland werd een analyse gemaakt van het huispersoneel in Berlijn. Binnen de groep van dienstbodes waren voornamelijk personen terug te vinden die afkomstig waren uit het voormalige Oostbloklanden, voornamelijk dan uit Polen, en uit Zuid-Amerika. Bij de Poolse vrouwen die tewerkgesteld waren als huispersoneel, kon een pendelmigratie, een migratie gericht op illegale tewerkstelling voor korte periodes, worden vastgesteld. Ze konden gemakkelijk het land binnen en verbleven dus legaal in Duitsland. Gezien ze echter geen werkvergunning hadden, waren ze wel illegaal tewerkgesteld. Het Poolse huispers oneel was zelden inwonend, maar veeleer tewerkgesteld als poetsvrouw bij verschillende werkgevers. Hoewel Poolse vrouwen geen wettelijke bescherming genoten en niet verzekerd waren, hadden ze een groter psychisch draagvlak in vergelijking met andere nationaliteiten, door de nabijheid van hun familie en hun thuisland. Bij het internationaal huispersoneel was een grote groep Zuid-Amerikaans, voornamelijk afkomstig uit Brazilië en daarnaast ook uit Cuba en Peru. Het huispersoneel afkomstig uit Zuid-Amerika was niet beperkt tot vrouwen, ook Zuid-Amerikaanse mannen waren tewerkgesteld als dienstbode. In Berlijn was er ook een kleine Filippijnse gemeenschap, maar slechts een klein aantal van hen was tewerkgesteld als huispersoneel. 31 Samenvattend kunnen we stellen dat in Europa de vraag naar private huishoudelijke diensten toeneemt, met inbegrip van kinderoppas en de verzorging van ouderen. De combinatie van een aantal factoren doet vermoeden dat deze vraag in de toekomst enkel zal toenemen: de veroudering van de Europese bevolking, de verandering van familiestructuren, een gebrek aan betaalbare kinderoppas, een tekort aan voorzieningen voor de verzorging van ouderen, culturele veranderingen en sociale omwentelingen. In de vijf onderzochte steden werd in de huishoudelijke arbeid voornamelijk voorzien door derde wereld nationaliteiten, met uitzondering van Parijs. Als burgers van de Europese Unie werken in privé huishoudens, gaat het om uitwonende dienstboden die werken voor verschillende werkgevers, op basis van uurloon en/of in gespecialiseerde domeinen. Buitenlands huispersoneel bevindt zich voornamelijk in de groep van inwonend huispersoneel. Binnen het internationaal huispersoneel is een grote verscheidenheid aan nationaliteiten terug te vinden. Daarbinnen zijn de Filippijnen de meest zichtbare groep, wat niet betekent dat ze meteen ook de absolute meerderheid van het huispersoneel uitmaken, hun zichtbaarheid is veeleer een gevolg van het feit dat ze het best georganiseerd zijn. In Frankrijk, Italië en Spanje zijn Marokkaanse vrouwen een aanzienlijke groep binnen het internationaal huispersoneel. In Spanje zijn daarnaast ook een groot aantal Peruvianen en Dominicanen aan de slag als dienstbode, terwijl in Duitsland en Griekenland heel wat personen uit Eritrea en Ethiopië deze functies opvullen. Reeds lange tijd zijn er 31 Ibid.,

16 gemeenschappen van Poolse vrouwen in Griekenland, Frankrijk, Duitsland en Spanje die als huispersoneel worden ingezet. Overigens is er een toename van het aantal vrouwen uit andere Oost-Europese landen, die de Europese Unie, voornamelijk dan Duitsland en Griekenland, binnen komen om als dienstmeid aan de slag te gaan. Migranten uit Mauritius en Sri Lanka zijn ook vaak terug te vinden in de categorie van het internationaal huispersoneel. 32 Wat betreft de legale status van buitenlandse personen die tewerkgesteld zijn in het huishouden van privé personen, kan een onderverdeling in twee categorieën worden gemaakt: migranten zonder papieren en personen die wel de nodige verblijfsdocumenten kunnen voorleggen. Het feit dat personen over de nodige verblijfsdocumenten beschikken is geen garantie dat hun tewerkstelling op een legale manier is geregeld. Integendeel, de tewerkstelling als huispersoneel situeert zich veelal binnen het zwartwerk, wat niet enkel het geval is voor dienstbodes van vreemde oorsprong. Internationaal huispersoneel kan daarnaast ook op een volledig legale manier zijn tewerkgesteld. Deze groep van legaal huispersoneel ijvert ernaar om niet langer onder de hoedanigheid van inwonend huispersoneel te ressorteren, maar de status van uitwonend dienstpersoneel te verwerven (wat in de praktijk steeds moeilijker blijkt te zijn). 33 Er is een causale verhouding tussen de werk- en levensomstandigheden van het dienstpersoneel en de legale status van het huispersoneel, waarbij illegale werknemers vaak minder verdienen om meer werkuren te presteren. Het loon van een dienstmeid is afhankelijk van het gastland, hun legaal statuut en de nationaliteit. De problemen waarmee internationaal huispersoneel worden geconfronteerd zijn, in de onderzochte Europese landen en voor de verschillende nationaliteiten, opmerkelijk gelijklopend. De problemen of misbruiken die het meest worden ervaren zijn: - lange werkdagen, voornamelijk voor inwonend huispersoneel van wie verwacht wordt dat zij vierentwintig uur op vierentwintig klaarstaan; - lage lonen of het niet uitbetalen van lonen; - werkgevers die weigeren om het werk van de werknemer te regulariseren, zowel in relatie tot het immigratiestatuut als belastings- en sociale zekerheidsbijdragen; - werknemers, oorspronkelijk aangenomen als kinderoppas of voor de verzorging van ouderen, worden verwacht alle huishoudelijke taken op zich te nemen; - een erg informele en familiaire relatie tot de werkgever Ibid., Ibid., Ibid.,

17 b. Daphne Programma Met de ondersteuning van het Daphne Programma van de Europese Commissie werden in 1998 en 2002 studies over moderne slavernij gepubliceerd, die hierna worden besproken. De studie van 1998 is een vergelijkende studie waarbij in vier Europese landen, in het bijzonder België, Frankrijk, Italië en Spanje, de strijd tegen moderne slavernij wordt geanalyseerd. 35 In een eerste deel wordt de nationale wetgeving inzake slavernij bestudeerd. In een tweede deel wordt nagegaan hoe de bescherming van slachtoffers wordt georganiseerd. Een derde onderdeel beschrijft huisslavernij bij diplomaten. Diplomaten en internationale functionarissen hebben de mogelijkheid om huispersoneel mee te nemen naar het land waar hun politieke missie is geïnstalleerd. Deze diplomaten genieten immuniteit die twee vormen kan aannemen: met betrekking tot de rechtspraak of met betrekking tot de uitvoering. Deze twee vormen kunnen ook gecumuleerd worden, waardoor een systematische straffeloosheid ontstaat. In de studie wordt aangegeven dat huisslavernij geen probleem is dat beperkt blijft tot het diplomatieke milieu, hoewel gevallen van huisslavernij in dat milieu zeker geen marginaal gegeven zijn. 36 In de Conventie van Wenen van 1961 met betrekking tot diplomatieke relaties worden de privileges en immuniteiten van diplomaten geregeld. Deze privileges en immuniteiten zijn geen synoniem voor de straffeloosheid van ieder gedrag van diplomaten. Het doel ervan is dat diplomaten hun professionele handelingen kunnen stellen, zonder daarbij hinder of dreiging van een gerechtelijke procedure te ondervinden. Enerzijds wordt in de conventie van Wenen vermeld dat de personen die immuniteit genieten er toch zijn toe verplicht om de wetten en reglementering van de accrediterende staat te respecteren. Anderzijds wordt gesteld dat een diplomatieke functionaris immuniteit geniet ten aanzien van iedere rechtspraak in het accrediterende land. Daarenboven geldt het principe van de onschendbaarheid van de persoon en zijn bezittingen, waardoor een politieel onderzoek kan worden verhinderd. Deze bepalingen zijn echter in strijd met de bepalingen van de Europese Conventie voor de rechten van de mens. Deze conventie bepaalt in artikel drie het recht om niet onderworpen te worden aan foltering en mensonterende straffen of handelingen. Daarnaast is er artikel zes die de landen de verplichting oplegt om de toegang tot de rechtbank te verzekeren. Er is duidelijk sprake van een tegenstelling en een conflict tussen beide conventies. Om dit conflict te vermijden, werden in België en Frankrijk nieuwe bepalingen en richtlijnen opgesteld om de misbruiken van diplomatiek huispersoneel te voorkomen. 37 In 2002 werd voor de Europese Commissie een studie gepubliceerd waarin hedendaagse vormen van slavernij in zes landen van de Europese Unie worden 35 VAZ CABRAL G., Action nationale comparée de lutte contre l esclavag moderne: les cas particulier de l esclavage domestique. Belgique, Espagne, France, Italie, Paris, CCEM, URL: 40 p. 36 Ibid., Ibid.,

18 bestudeerd. Deze landen zijn België, Frankrijk, het Verenigd Koiningkrijk, Italië, Oostenrijk en Spanje. Een eerste hoofdstuk beschrijft slavernij in de hedendaagse samenleving. De twee volgende hoofdstukken analyseren het beleid inzake slavernij in de zes genoemde landen en het onvermogen om een antwoord te bieden op deze slavernij. 38 De verschillende vormen van slavernij in Europa zijn: afhankelijkheid door schulden, mensenhandel, seksuele exploitatie, huisslavernij, gedwongen of schijnhuwelijken en uitbuiting van kinderen. Deze vormen van moderne slavernij hebben dezelfde karakteristieken: eigendom, uitoefening van controle en dwang op het slachtoffer, onmenselijke behandeling en vrijheidsberoving. 39 De situatie en de omvang van de huisslavernij wordt in de zes bestudeerde landen omschreven. In Frankrijk hebben zich sinds 1994, 200 slachtoffers van huisslavernij aangemeld bij het Comité Contre l Esclavage Moderne. De meeste van deze slachtoffers zijn afkomstig uit West-Afrika (Ivoorkust, Togo en Benin). Vervolgens komt een groot aantal slachtoffers uit Madagaskar, India, Sri Lanka en de Filippijnen. 95% van de slachtoffers zijn vrouwen; een derde daarvan is op minderjarige leeftijd Frankrijk binnengekomen. De werkgevers zijn hoofdzakelijk afkomstig uit West-Afrika, het Nabije Oosten en het Midden- Oosten. Eén vijfde van de werkgevers was van Franse origine en één vijfde van de werkgevers genoot gerechtelijke immuniteit. Slachtoffers van diplomatieke huisslavernij heeft hoofdzakelijk de Indische, Indonesische, Filippijnse of Sri Lankese nationaliteit. 40 In het Verenigd Koiningkrijk zijn in de organisatie Kalayaan vierduizend dienstbodes gekend die afkomstig zijn uit negenentwintig landen. De meeste van deze dienstboden zijn afkomstig uit de Filippijnen en vinden werk door de tussenkomst van een agentschap in Manilla. In het algemeen is hun eerste tewerkstelling in een Golfstaat, waarna ze naar Groot-Brittannië worden overgeplaatst. Anderen komen uit Bangladesh, India, Indonesië, Nepal, Sri Lanka, Marokko, Ethiopië, Eritrea, Nigeria, Siërra Leone, Brazilië of Colombia. De werkgevers komen niet alleen uit de Golfstaten, het Midden-Oosten, Nigeria, India, Singapore, Hong Kong en Brazilië, maar eveneens uit Griekenland, Italië en de Verenigde Staten. Natuurlijk zijn er ook Britse werkgevers. 41 In België zijn de meeste slachtoffers van huisslavernij terug te vinden binnen de Filippijnse gemeenschap. Deze slachtoffers zijn voornamelijk tewerkgesteld bij diplomaten in Brussel VAZ CABRAL G., Les formes contemporaines d esclavage dans six pays de l Union Européenne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grand-Bretagne, Italie, Parijs, IHESI, 2002, 120 p. 39 Ibid., Ibid., Ibid., Ibid.,

19 In Italië zijn er geen cijfers over huisslavernij. De organisatie Comitato Contro la Schiavitù Moderna bevestigt wel gevallen van uitbuiting van huispersoneel. 43 In Spanje is het internationaal huispersoneel voornamelijk afkomstig uit Latijns- Amerika (Dominicaanse Republiek en Peru) en Marokko. De Marokkaanse vrouwen verblijven veelal illegaal in Spanje en wonen daarom bij hun werkgever, zeker wanneer ze net in Spanje zijn aangekomen. 44 In Oostenrijk is het probleem van huisslavernij niet onbekend. Er zijn drie gevallen bekend waarbij huispersoneel werd uitgebuit. Hoewel het slechts om een beperkt aantal gekende gevallen gaat, groeit de aandacht voor de problematiek. 45 c. Europees Parlement Op 17 oktober 2000 werd in het Europese Parlement een rapport gepubliceerd, met betrekking tot de regularisatie van huishoudelijke hulp in de informele sector. 46 De rapporteur voor dit rapport was Mevrouw Miet Smet, Belgisch Europees Parlementslid voor de CD&V. Het rapport richt zijn aandacht op het zwartwerk bij particulieren met betrekking tot huishoudelijke taken. Voor dit type van zwartwerk wordt de situatie in zes landen (Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Portugal) geanalyseerd. 47 Gezien de studie voornamelijk het zwartwerk onderzoekt, en dit niet onmiddellijk deel uitmaakt van het onderzoeksopzet, kan deze studie slechts een beperkte bijdrage leveren, meer bepaald met betrekking tot de verwijzing naar het internationaal huispersoneel. In het rapport wordt melding gemaakt van het feit dat het fenomeen van huispersoneel vaak over het hoofd wordt gezien, maar wanneer men op Europees vlak een regularisatie van de huishoudelijke sector wil uitwerken, er wel degelijk rekening moet worden gehouden met de problematiek van het internationaal huispersoneel. Hierbij wordt aandacht besteed aan de arbeidsovereenkomsten en de aflevering van de bijzondere identiteitskaarten Ibid., Ibid., Ibid., SMET M. (rapporteur), Report on regulating domestic help in the informal sector (2000/2021(INI)), European Parliament, 17 October 2000, 17 p. 47 Ibid., Ibid.,

20 Afdeling 4: Nationaal perspectief: internationaal huispersoneel in België I. Inleiding In dit deel wordt de situatie van het internationaal huispersoneel in België geschetst. Hierbij komen de begripsomschrijving en een algemeen wettelijk kader aanbod. Dit deel is dan ook veeleer een theoretische invulling van het fenomeen van internationaal huispersoneel. De praktische en empirische invulling volgt in deel drie van dit rapport. II. Begripsomschrijving Voor een goed begrip van het fenomeen internationaal huispersoneel in België, is het interessant om beide termen, huispersoneel en internationaal, afzonderlijk toe te lichten. Voor een duidelijke begripsomschrijving van de term huispersoneel, dient teruggegrepen naar een omschrijving op internationaal niveau. Dit is de omschrijving van Internationale Arbeidsorganisatie van huiselijke arbeid die eerder werd aangehaald (p. 11). Het huispersoneel kan ingedeeld worden in verschillende groepen: 49 - inwonend huispersoneel: dit is het huispersoneel dat werkt voor één werkgever en bij deze werkgever inwoont. Deze werkgevers zijn voornamelijk gegoede burgers en/of diplomatiek personeel; - extern huispersoneel: Deze categorie van huispersoneel is tewerkgesteld bij één of meerdere werkgevers, en heeft een verblijfplaats die niet dezelfde is als de werkplaats; - binnenlands huispersoneel: dit zijn personen die werken in het land van herkomst, maar hiervoor meestal migreren van het platteland naar de stad; - buitenlands of internationaal huispersoneel: dit is die groep van mensen die hun land verlaten en de stap zetten naar nieuwe opkomende industrielanden, het Midden Oosten, Japan, Europa of Noord-Amerika, om daar tewerkgesteld te worden in een privaat huishouden. Specifiek op nationaal niveau, is er een definitie voor huispersoneel terug te vinden in de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Artikel 5 geeft een omschrijving van de arbeidsovereenkomst voor dienstboden: 49 VANEMPTEN T., BOON E.R., VANDELOO R., Internatio naal huispersoneel, Achtergronddossier, Lentecampagne 2002, Wereldsolidariteit, URL: achtergronddossier.htm, 4. 22

21 De arbeidsovereenkomst voor dienstboden is de overeenkomst waarbij een werknemer, de dienstbode, zich verbindt tegen loon en onder gezag van een werkgever in hoofdzaak huishoudelijke handarbeid te verrichten in verband met de huishouding van de werkgever of zijn gezin. 50 De term internationaal wijst erop dat de personen tewerkgesteld als huispersoneel, niet de nationaliteit hebben van het land waar ze zijn tewerkgesteld. Dit kan in verschillende hoedanigheden: - buitenlanders met wettelijke verblijfsvergunning; - illegalen; - procederende asielaanvragers; - geweigerde asielaanvragers. Het buitenlandse huispersoneel wordt door de band via één van de volgende vier routes tewerkgesteld: - individuen zonder contacten, dit zijn de mensen die zonder werkvergunning, als toerist of de controles ontwijkend, naar een land komen en hopen daar een baan te vinden. Deze personen hebben vaak enkel de keuze tussen de prostitutie of huishoudelijke arbeid; - informele netwerken, waarbij mensen op basis van hun persoonlijke contacten naar een specifieke werkgever worden gestuurd. Deze persoonlijke kennissen kunnen - eens ter plaatse - ondersteuning en hulp bieden; - agentschappen die in het land van herkomst personen rekruteren om hen in het buitenland tewerk te stellen als dienstbode. Deze agentschappen laten de personen een grote som geld neertellen waardoor ze vaak jaren gebonden zijn om hun schulden af te betalen; - individuen die hun werkgever vergezellen naar Europa en die voordien in hun land reeds waren werkten als huispersoneel. 51 III. Wettelijk kader tewerkstelling huispersoneel a. Arbeidsrecht Huispersoneel of dienstboden, zoals ze in de Belgische regelgeving worden benoemd, hebben een eigen sociaal statuut, waardoor voor deze categorie werknemers heel andere regels van kracht zijn dan voor overige werknemers. Hierdoor zijn de dienstboden niet zomaar onder te brengen in de categorie van arbeiders of bedienden, er is een duidelijk onderscheid tussen dienstboden en deze twee algemene categorieën. Dienstboden verrichten in hoofdzaak handenarbeid zoals andere arbeiders. Dit betekent dat het personeel dat eveneens in huishoudelijk verband is 50 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S., 22 augustus 1978, artikel ANDERSON B., Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour, London, Zed Books, 2000,

22 tewerkgesteld, maar voornamelijk geestelijke arbeid verricht, niet kan gezien worden als dienstbode, maar als bediende. Dit is onder andere het geval voor gouvernantes, verpleegkundigen en private leerkrachten. Wanneer de werknemer instaat voor de verzorging van kinderen, worden deze wel beschouwd als dienstbode. De dienstbode is tewerkgesteld binnen de huishouding van de werkgever en het gezin. Wanneer de persoon al of niet huishoudelijke taken verricht buiten het huishouden van de werkgever, dan is de persoon niet onder te brengen in het statuut van dienstbode, maar komt hij terecht in het statuut van arbeider. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat huishoudelijke arbeid restrictief is ingevuld, wat inhoudt dat een tuinnier, chauffeur of conciërge niet ressorteert onder het statuut van dienstbode. 52 De rechten die zijn voorzien in de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 zijn vervat in titel V van de wet, artikelen 108 tot 118. Hieronder worden verstaan: - de eerste 14 dagen van uitvoering van een arbeidsovereenkomst worden als proeftijd beschouwd. Tijdens die proeftijd kan elk van de partijen de arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn van twee dagen. - de werkgever is verplicht; - de voor de uitvoering van het werk nodige kleding ter beschikking te stellen van de dienstbode; - te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden wat betreft de hygiëne en het comfort; - aan de dienstbode de middelen ter beschikking te stellen om zijn persoonlijke voorwerpen te bewaren; - behoud van voordelen in natura voor de inwonende dienstbode waarvan de werkgever verhuist; - waarborgen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid; - waarborgen inzake moederschapbescherming; - waarborgen bij opzegging van overeenkomst. b. Sociaal zekerheidsrecht Traditioneel werd de dienstbode uitgesloten van het toepassingsgebied van de sociale zekerheid, maar dit is sedert de jaren tachtig veranderd. Alle sectoren van de sociale zekerheid zijn van toepassing op de dienstboden, behalve de sector van de gezinsbijslagen. Die laatste sector is wel van toepassing wat de uitkeringen betreft (gefinancierd door de reservefondsen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers), maar niet wat de bijdrageheffing betreft. Dit betekent dat een werkgever die een dienstbode tewerkstelt, de 52 ACV - CHRISTELIJKE CENTRALE VOEDING EN DIENSTEN, Brochure Huispersoneel, Loon-en arbeidsvoorwaarden voor het huispersoneel, ACV - Christelijke Centrale Voeding en Diensten, Brussel, oktober 2001,

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

OR.C.A. = Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten. Opkomen voor werknemers zonder wettig verblijf. Woordkeuze doet ertoe.

OR.C.A. = Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten. Opkomen voor werknemers zonder wettig verblijf. Woordkeuze doet ertoe. Opkomen voor werknemers zonder wettig verblijf De ervaringen van OR.C.A. Binnenkort FAIRWORK Belgium OR.C.A. = Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten Operatief sinds 2005 Missie = arbeidsrechten

Nadere informatie

Migratie, mensenhandel en prostitutie. Prof. Dr. Gert Vermeulen. Vlaamse Wetenschapsweek Gent, 25 oktober 2002

Migratie, mensenhandel en prostitutie. Prof. Dr. Gert Vermeulen. Vlaamse Wetenschapsweek Gent, 25 oktober 2002 Migratie, mensenhandel en prostitutie Prof. Dr. Gert Vermeulen Vlaamse Wetenschapsweek Gent, 25 oktober 2002 1 Programma 13.45: faculteit, universiteit, IRCP 14.00: inleiding onderwerp 14.15: opzet en

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel

EUROPEES PARLEMENT. ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 8 mei 2001 PE 302.228/14-21 AMENDEMENTEN 14-21 ONTWERPVERSLAG - Klamt (PE 302.228) over het voorstel

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

5. De overheidsbril - Hoe is kinderarbeid in Nederland afgeschaft en wanneer wat waren de maatregelen van onze overheid?

5. De overheidsbril - Hoe is kinderarbeid in Nederland afgeschaft en wanneer wat waren de maatregelen van onze overheid? Boekverslag door S. 1702 woorden 8 maart 2004 6.3 168 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1: Inhoud. 2. inleiding. 3. normen en waarden bril -waar komt kinderarbeid voor en in welke soort ervan. 4. De

Nadere informatie

Asielzoekers in Nederland

Asielzoekers in Nederland Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman 5 6 Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman Uitgeverij Heijink, Hardenberg 7 Auteur: Hanneke Schuurman ISBN: 9789463184496 Coverontwerp: Bertina Schuurman

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren*

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* Dr. Lisa Berntsen, Dr. mr. Tesseltje de Lange en Prof. mr. Conny Rijken Presentatie beleidsseminar

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE ACADEMISCHE MIGRATIE elijkse statistieken Jaar 2018 1. Binnenkomende visumaanvragen 1 Tabel 1. Aantal aanvragen visa D, door de diplomatieke en consulaire posten ontvangen in het kader van academische

Nadere informatie

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren*

ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN NEDERLAND Verkenning van mogelijkheden om hun kwetsbare positie te verbeteren* Dr. Lisa Berntsen, Dr. mr. Tesseltje de Lange en Prof. mr. Conny Rijken Presentatie beleidsseminar

Nadere informatie

Toelating tot arbeid en verblijf de gecombineerde vergunning/single permit voor buitenlandse werknemers

Toelating tot arbeid en verblijf de gecombineerde vergunning/single permit voor buitenlandse werknemers Toelating tot arbeid en verblijf de gecombineerde vergunning/single permit voor buitenlandse werknemers De bouwstenen van Acerta voor u 1 Inhoudstafel 1. De gewesten aan zet 3 2. Arbeidskaarten en arbeidsvergunning

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE ACADEMISCHE MIGRATIE elijkse statistieken Jaar 2018 1. Binnenkomende visumaanvragen 1 Tabel 1. Aantal aanvragen visa D, door de diplomatieke en consulaire posten ontvangen in het kader van academische

Nadere informatie

VR DOC.0797/1

VR DOC.0797/1 VR 2019 2405 DOC.0797/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, het Waals Gewest, het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Europese Unie Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de Werking van de Europese Unie 153

Inhoudstafel. Europese Unie Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de Werking van de Europese Unie 153 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867) 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen 16 Uitleveringswet 15 maart 1874 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE ACADEMISCHE MIGRATIE elijkse statistieken Jaar 2019 1. Binnenkomende visumaanvragen 1 Tabel 1. Aantal aanvragen visa D, door de diplomatieke en consulaire posten ontvangen in het kader van academische

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2623/001 VAN 14 JANUARI 2013 Mededeling aan het Parlement - van Conventie nr. 189

Nadere informatie

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/001

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/001 Aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr. 2018-R/001 betreffende de bescherming van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden tegen discriminaties

Nadere informatie

Voor een europa dat de menselijke waardigheid respecteert

Voor een europa dat de menselijke waardigheid respecteert Voor een europa dat de menselijke waardigheid respecteert Het Europees Parlement kan een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van een EU-beleid dat de menselijke waardigheid respecteert. Jij hebt #ThePowerofVote

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE ACADEMISCHE MIGRATIE elijkse statistieken Jaar 2017 1. Binnenkomende visumaanvragen 1 Tabel 1. Aantal aanvragen visa D, door de diplomatieke en consulaire posten ontvangen in het kader van academische

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE ACADEMISCHE MIGRATIE elijkse statistieken Jaar 2016 1. Binnenkomende visumaanvragen 1 Tabel 1. Aantal aanvragen visa D, door de diplomatieke en consulaire posten ontvangen in het kader van academische

Nadere informatie

Hoofdstuk. Migratie. in België

Hoofdstuk. Migratie. in België 17 Hoofdstuk 2 Migratie in België Dit hoofdstuk duikt in de migratiestatistieken van België. Zo komen niet alleen de stocks van de buitenlandse bevolking aan bod, maar ook cijfers rond de immigratie- en

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE ACADEMISCHE MIGRATIE elijkse statistieken Jaar 2019 1. Binnenkomende visumaanvragen 1 Tabel 1. Aantal aanvragen visa D, door de diplomatieke en consulaire posten ontvangen in het kader van academische

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT: HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT? OPENBARE RAADPLEGING WAAR STAAN WE NU?

VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT: HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT? OPENBARE RAADPLEGING WAAR STAAN WE NU? VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT: HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT? OPENBARE RAADPLEGING WAAR STAAN WE NU? Een van de fundamentele doelstellingen van de Europese Unie is om de burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie. De Stichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Jaarlijkse statistieken 28-216 Dienst Vreemdelingenzaken : jaarlijkse statistieken asiel, 28-216 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag, 28-216 Jaar Eerste

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ACADEMISCHE MIGRATIE ACADEMISCHE MIGRATIE elijkse statistieken Jaar 2019 1. Binnenkomende visumaanvragen 1 Tabel 1. Aantal aanvragen visa D, door de diplomatieke en consulaire posten ontvangen in het kader van academische

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door bepaalde gezinsleden

Nadere informatie

ZETELAKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE

ZETELAKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE ZETELAKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE EN HET INTERNATIONAAL COMITE VAN HET RODE KRUIS ZETELAKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE EN HET INTERNATIONAAL COMITE VAN HET RODE KRUIS HET KONINKRIJK BELGIË,

Nadere informatie

waardigheid participatie gelijke rechten solidariteit individuele vrijheid

waardigheid participatie gelijke rechten solidariteit individuele vrijheid individuele vrijheid participatie gelijke rechten solidariteit waardigheid Basisrechten Santé België is een rechtsstaat en een democratie die ieders mensenrechten e De Staat garandeert de naleving van

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

Opkomen voor. arbeidsrechten van. werknemers met precair. of zonder verblijfsrecht De ervaringen van FAIRWORK Belgium. FAIRWORK Belgium vzw

Opkomen voor. arbeidsrechten van. werknemers met precair. of zonder verblijfsrecht De ervaringen van FAIRWORK Belgium. FAIRWORK Belgium vzw Opkomen voor arbeidsrechten van werknemers met precair of zonder verblijfsrecht De ervaringen van FAIRWORK Belgium FAIRWORK Belgium Operatief sinds 2005 toen OR.C.A. sinds 2018 FAIRWORK Belgium Missie

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR. De procedures in de verschillende lidstaten

Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR. De procedures in de verschillende lidstaten Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR De procedures in de verschillende lidstaten SAMENVATTING In de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie luidt het dat één van de doelstellingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 december A D V I E S Nr. 1.828 -------------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ------------------------------------------------------ IAO Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het verdrag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

DE STRIJD TEGEN KINDERHANDEL EN ONVEILIGE MIGRATIE IN AZIË

DE STRIJD TEGEN KINDERHANDEL EN ONVEILIGE MIGRATIE IN AZIË PROGRAMMA-UPDATE, MAART 2018 DE STRIJD TEGEN KINDERHANDEL EN ONVEILIGE MIGRATIE IN AZIË Migratie is een belangrijke aanjager van sociale en economische verandering in Azië. De regio kent een van de grootste

Nadere informatie

Europese regels inzake arbeidsmigratie uit derde landen

Europese regels inzake arbeidsmigratie uit derde landen Europese regels inzake arbeidsmigratie uit derde landen Prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel Vleva, 16 oktober 2014 Rol EU in de arbeidsmigratie Gedeelde bevoegdheid

Nadere informatie

Voor een Europa dat de vrijheid van mensen respecteert

Voor een Europa dat de vrijheid van mensen respecteert Voor een Europa dat de vrijheid van mensen respecteert Het Europese Parlement kan een belangrijke rol spelen in het bepalen van een EU-beleid dat gebruik maakt van alternatieven voor detentie. Jij hebt

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 272 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 januari 2018 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Arbeidsmigratie uit Oost-Europa

Arbeidsmigratie uit Oost-Europa Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Arbeidsmigratie uit Oost-Europa Polen, Bulgaren en Roemenen op de Belgische arbeidsmarkt Johan Wets Fernando Pauwels 12 december 2011 Inleiding: de Poolse

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2018 No. 38 Landsverordening, van de 25 e september 2018, tot wijziging van de Landsverordening identiteitskaarten in verband met de invoering van een identiteitskaart

Nadere informatie

Maandrapportage februari 2013

Maandrapportage februari 2013 Maandrapportage februari 2013 Inhoudsopgave 1.... Inleiding... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.2... Verzoeken om opvang... 3 2.3... Wachtlijst...

Nadere informatie

VR DOC.0343/3

VR DOC.0343/3 VR 2017 3103 DOC.0343/3 ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige)

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

HANDVEST VAN DE VOEDSELHULP

HANDVEST VAN DE VOEDSELHULP OVERLEG VOEDSELHULP HANDVEST VAN DE VOEDSELHULP 1. Inleiding 1. Beschikken over toereikende, adequate en duurzame voeding is een fundamenteel recht dat werd bekrachtigd door de Verenigde Naties. Hun wettelijke

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door bepaalde gezinsleden

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Jaarlijkse statistieken 29-217 Dienst Vreemdelingenzaken : jaarlijkse statistieken asiel, 29-217 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag, 29-217 Jaar Eerste

Nadere informatie

Voor een veilige en toegankelijke bescherming in Europa

Voor een veilige en toegankelijke bescherming in Europa Voor een veilige en toegankelijke bescherming in Europa Het Europees Parlement kan een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van een EU-beleid dat veilige en legale wegen naar bescherming biedt. Jij

Nadere informatie

De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen

De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen Jeannette Schoorl Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Den Haag NIDI/NVD/CBS Seminar arbeidsmigratie 30 maart 2011 Onderwerpen Historische

Nadere informatie

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Februari 2014 Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Vooraf In het project Ongekend bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad worden in het totaal 200

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1934) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Herziene Unie-Verdrag tot bescherming

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) PUBLIC 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid

Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Wat wil Nederland bereiken in Europa? Het immigratie- en asielbeleid Tijd rijp voor nieuw evenwicht In vergelijking met veel landen is de Europese Unie (EU) veilig en welvarend. De Europese Unie is dan

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0532/1998, ingediend door Chiara del Rio (Italiaanse nationaliteit), over de niet-erkenning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli A D V I E S Nr. 1.857 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ----------------------------------------- Huispersoneel: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2018 No. 28 Besluit van de 4 e juli 2018 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 juni 2018, nr. Min-Buza.2018.1422-22, houdende

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Europees Sociaal Handvest: conclusies over

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

SUPPORTED BY THE RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

SUPPORTED BY THE RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION SUPPORTED BY THE RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION WIE IS EEN KIND? Ieder mens onder de leeftijd van 18 jaar (tenzij meerderjarigheid eerder wordt bereikt) VN Verdrag

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2013. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en electrische bouw verwant zijn Metaalhandel

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en electrische bouw verwant zijn Metaalhandel Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en electrische bouw verwant zijn 1490400 Metaalhandel Beroepenclassificatie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1993 (32.419)...

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 23 oktober 2003 PE /1-29 AMENDEMENTEN 1-29

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 23 oktober 2003 PE /1-29 AMENDEMENTEN 1-29 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 23 oktober 2003 PE 329.925/1-29 AMENDEMENTEN 1-29 Ontwerpadvies (PE 329.925) Anna Terrón i Cusí

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 218

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 218 57 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2007 Nr. 218 A. TITEL Internationale Koffıeovereenkomst 2001; (met Bijlage) Londen, 28 september 2000 B. TEKST De Engelse en de

Nadere informatie

01/01/2008. HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

01/01/2008. HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied 3230000 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en voor de dienstboden CAO van 24 september 2007 (85.213) Beroepsindeling en lonen Geldigheidsduur : 1 oktober 2010 voor onbepaalde

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Inhoudsopgave inventaris tweede deel archief Lily Boeykens

Inhoudsopgave inventaris tweede deel archief Lily Boeykens Inhoudsopgave inventaris tweede deel archief Lily Boeykens Deel I. Stukken betreffende nationale werkzaamheden of activiteiten in het kader van nationale organisaties FEMINISTISCHE ORGANISATIES I. Aktiekomitee

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 26 (1990) Nr. 15 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 291 A. TITEL Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 17 december A D V I E S Nr. 1.879 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 december 2013 ----------------------------------------------------- IAO 103e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie