Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)"

Transcriptie

1 Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan ( ) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring en werd in de zeventiger jaren een zelfstandige hervormde gemeente (buitengewone wijkgemeente in wording). Zij leeft naast de Hervormde Dorpskerkgemeente van Groenekan (van orthodox hervormde signatuur)en een Hersteld Hervormde Gemeente (sinds 2004). Na een bloeiperiode in de zeventiger en tachtiger jaren is het aantal kerkgangers in de Boskapel en de activiteiten in de negentiger jaren langzaam maar zeker verminderd. De kern van de gemeente wordt nu gevormd door voornamelijk ouderen, van wie de meesten al vele jaren in Groenekan wonen. Zij hebben in het verleden de schouders gezet onder de opbouw van de gemeente rond de Boskapel. De wekelijkse zondagmorgendienst staat centraal. Daar wordt in de eerste plaats gevierd, maar ook geleerd. En daar wordt de inspiratie gezocht om te dienen. Betrokken bij de Heer en bij elkaar is er aandacht en inzet voor wie hulp behoeft, ver weg en dichtbij. Eigentijdse geloofsvragen kunnen aan de orde komen en wie mee wil zoeken is welkom. De gemeente is per 1 december 2015 als volgt samengesteld : 48 belijdende leden, 34 doopleden, 3 blijkgevers van verbondenheid, vijf meegeregistreerden. (Gegevens LRP december 2015). Daarom heen is een kleine kring van betrokkenen, die op een of andere manier meeleven met en meewerken aan de opbouw van de gemeente, maar niet ingeschreven staan. Er wordt op adressen een kerkblad bezorgd). De Protestantse Gemeente bestaat voor het merendeel uit inwoners van het dorp Groenekan. Het dorp Groenekan is één van de zeven kernen van de gemeente de Bilt en ligt ten noord-oosten van de stad Utrecht en ten westen van de dorpen de Bilt en Bilthoven. Het dorp Groenekan telt inwoners. Leeftijdsopbouw in het dorp Groenekan: 0 19 jaar 480; jaar 1.046; 65 jaar en ouder 368 Totaal (gegevens burgerlijke gemeente van 31 december 2014). De basisschool van het dorp telt ruim 150 kinderen. 2. Visie op de gemeente De Protestantse Gemeente te Groenekan weet zich geroepen om het bevrijdende Woord te horen en te doen waar de Bijbel van getuigt. Levend uit de bron Jezus Christus, wil zij in de kracht van de Geest een open en gastvrije gemeente zijn, dienstbaar aan elkaar en aan de samenleving waar zij deel van uitmaakt. 1

2 3. Het programma van de gemeente De kerkenraad De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de gemeente aan de hand van het door de gemeentevergadering vastgestelde beleidsplan. De wijze waarop is vastgelegd in de kerkorde en de plaatselijke regeling. De kerkenraad vergadert tien keer per jaar. Op de kerkenraadsvergaderingen is er na de opening met Bijbelgedeelte en gebed een tijd van bezinning n.a.v. een Bijbelgedeelte. Ook de bezinning op actuele zaken kan daar een plaats hebben. De kerkenraad is tot op heden bijna voltallig. 3.2.Pastoraat De pastorale zorg is er op gericht gemeenteleden te helpen op de weg van geloven. De kerkenraad stimuleert de onderlinge pastorale zorg door ruimte te scheppen voor het geloofsgesprek. Even belangrijk in het pastoraat is de zorg voor elkaar bij ziekte of andere moeilijkheden. De kerkenraad schept ook voorwaarden voor vormen van bijzondere pastorale zorg door ouderlingen en de predikant in het pastoraat. Elk jaar worden alle adressen minstens één keer bezocht Diaconaat De diakenen gaan de gemeente voor in de dienst van de barmhartigheid en de gerechtigheid. Zij zijn er op gericht de gemeente te doen groeien in diaconaal bewustzijn door thema diensten en andere activiteiten en diaconaal handelen waarbij wordt in gegaan op de nood van mensen dichtbij en ver weg door bijdragen aan noodhulp en opkomen voor gerechtigheid. Incidenteel wordt een kleine financiële handreiking gegeven waar dat nodig is. Vaste onderdelen van het diaconale werk zijn: de bloemengroet vanuit de kerk, de Kerstgroet voor gemeenteleden boven de 75 en de autodienst waarin het vervoer naar de kerkdienst wordt geregeld. De kerkdienst wordt opgenomen en de opname wordt aangereikt aan wie thuis de dienst wil meebeleven Missionair werk De gemeente leeft niet voor zichzelf, maar voor haar Heer en Zijn dienst aan de wereld. Een gezonde gemeente is een gezonden gemeente die daadwerkelijk hart heeft voor de communicatie van het evangelie in woorden en daden met mensen buiten de eigen kring. De ZWOE-commissie (Zending - Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking) geeft in deze namens de kerkenraad leiding aan missionair-diaconaal werk. De afgelopen jaren heeft de ZWOE-commissie op een avond in de Veertigdagentijd de actie soep in de kerk georganiseerd in samenwerking met de Dorpskerk. Tijdens een maaltijd van soep en brood werd er uitleg gegeven over het werk van een organisatie. De opbrengst van de avond was bestemd voor die organisatie. Zo hebben o.a. de Voedselbank en een organisatie voor daklozen uitleg over hun werkzaamheden gegeven. Vanwege het samengaan van de hervormde gemeente van de Dorpskerk met een PKN gemeente in Bilthoven wordt er gekeken of en hoe deze actie in de komende jaren kan worden aangepakt. 2

3 3.5. Het beheer en de financiën Het beheer van het bezit ( o.a. de pastorie Copijnlaan 30) en van alle financiën van de gemeente is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.(zie Plaatselijke Regeling) Zij weten zich samen met de kerkenraad verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid en zien de actie Kerkbalans als een belangrijk middel om dit gezonde beleid te realiseren. Voor de komende vier jaar is er enige zorg om de financiën. 3.6 Het kerkgebouw en de gebouwen De gemeente heeft geen eigen kerkgebouw, maar vindt sinds de vijftiger jaren onderdak in de Boskapel aan de Grothelaan, een voormalige kleuterschool, eigendom van de Stichting de Springplank. De gerenoveerde nevenruimten worden verhuurd voor de dagopvang van ouderen. In 2015 is het interieur van de kerkzaal voor een deel vernieuwd. De pastorie is bezit van de gemeente en wordt sinds 2008 verhuurd nadat de Bijstand in het pastoraat geen gebruik meer maakt van de dienstwoning. 3.7 Jeugd en jongeren Er zijn minder dan 5 gemeenteleden onder de 20 jaar, die voor een deel met hun ouders betrokken zijn bij gemeenten buiten Groenekan waar meer jeugd is. 3.8 Ouderenbeleid Omdat het merendeel van de gemeenteleden tot de ouderen behoort wordt er geen apart ouderenbeleid ontwikkeld. 3.9 Eredienst en kerkmuziek De zaken van eredienst en kerkmuziek worden behartigd door de kerkenraad. De door de kerkenraad vastgestelde orden die gebruikt worden in de eredienst op zondagmorgen (in de geest van de orden zoals die zijn aangereikt in het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland), ademen een oecumenische sfeer. De gemeente zingt uit: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013). De begeleiding door de organist gebeurt afwisselend met orgel, piano en harmonium. Er zijn vijf organisten die volgens een rooster afwisselend op zondag de gemeentezang begeleiden. Bij veel kerkdiensten op de feestdagen speelt een trompettist mee met het orgel en zingt een klein ad hoc koor, gevormd door gemeenteleden, mee in de kerkdienst Kerk voor het dorp De kleine gemeente de Boskapel probeert, naar vermogen, kerk voor het dorp te zijn. Ze organiseert elk jaar de Kerstzang (voorheen Volkskerstzang genaamd) in de Dorpskerk waar bekende kerstliederen worden gezongen en het Kerstevangelie wordt gelezen. Aan de Kerstzang werken een koor van kinderen en een ad hoc koor van volwassenen mee. Ook andere dorpsbewoners werken mee aan de Kerstzang met lezen van het kerstevangelie, percussie, zang en het lezen van een kerstverhaal. De opbrengst van de collecte van de Kerstzang gaat naar een goed doel, zoals hulp aan daklozen in Utrecht, de Voedselbank de Bilt e.d. Zo is er een Kerstviering met, van en voor het dorp. De afgelopen jaren is de Kerstzang samen met de hervormde gemeente 3

4 van de Dorpskerk georganiseerd. In 2015 heeft de Boskapel dit alleen georganiseerd. Er is de hoop dat de Kerstzang ook de komende jaren kan worden voortgezet. Ook wordt de bloemengroet uit de kerk enkele keren per jaar gebracht naar mensen in het dorp die steun kunnen gebruiken Catechese De doelgroep voor catechese ontbreekt nagenoeg. (zie 3.7) 3.12 Vorming & toerusting Er is een bijbelgesprekskring die geleid wordt door de predikant. Het onderwerp wordt bepaald door de kringleden en er wordt gesproken n.a.v. een boek. De afgelopen jaren hebben de kringleden gesproken over de visie van de landelijke Protestantse kerk de hartslag van het leven, over andere wereldgodsdiensten en over geloven aan de hand van de zinnen uit de Apostolische geloofsbelijdenis. Over dit laatste onderwerp gaan ook de kringavonden in seizoen 2015/2016, aldoor aan de hand van het boek Tekens van vertrouwen. Een inleiding in het christelijk geloof van Rowan Williams. In de Adventstijd is er vier avonden de bijbelleeskring Bijbellezen in de Advent. Gemeenteleden en belangstellenden lezen elke dag een stuk uit de bijbel met een toelichting. Eén avond per week komen ze samen om de gelezen stukken te bespreken. Deze avonden zijn in samenwerking met de Rooms-katholieke kerk van Maartensdijk. De afgelopen jaren konden deze avonden in een ruimte naast de kerkzaal worden gehouden of bij gemeenteleden thuis. In 2015 zijn we aangeschoven bij de avonden in de plaats Maartensdijk zelf. In januari en februari 2015 zijn er vier gespreksavonden georganiseerd over het boek Vrouwen in de bijbel, waaraan gemeenteleden en belangstellenden uit het dorp en de omgeving hebben deelgenomen. Winter of voorjaar 2016 zijn er, als vervolg op de vier avonden in 2015, opnieuw enkele gespreksavonden over dit boek. Gelet op de samenstelling van de gemeente en de beschikbare menskracht zijn de mogelijkheden van vorming en toerusting beperkt. Als Protestantse Gemeente zijn we daarin ook aangewezen op andere instituten. Het cursusaanbod van de Raad van Kerken van De Bilt wordt, waar het van belang is voor gemeenteleden van de Boskapel, in het kerkblad vermeld Oecumene Onopgeefbaar verbonden met het volk Israel, dat geroepen is een zegen te zijn voor alle volken, wordt in de eredienst in het algemeen en de prediking in het bijzonder aandacht gegeven aan het geworteld zijn in Israël. Wij zoeken het contact met andere kerken en christenen ter plaatse om waar mogelijk samen te werken in de dienst van het evangelie met het oog op het welzijn van onze dorpsgemeenschap. In de afgelopen periode hebben contacten met de de hervormde Dorpskerkgemeente geresulteerd in enkele gezamenlijke activiteiten rond Kerst en in de 40-dagentijd (Kerstzang en Soep in de kerk ). Deze sqamenwerking is beëindigd vanwege het samengaan van de hervormde gemeente te Groenekan met de hervormde PKN gemeente het Anker te Bilthoven in

5 De dialoog met anders-gelovigen zal bevorderd worden, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van initiatieven in een groter verband. (Raad van Kerken de Bilt e.o.) Wij weten ons geroepen waar mogelijk samen te werken met en/of te ondersteunen groepen of instanties die zich inzetten voor welzijn (shalom) dichtbij en ver weg. 5

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING HET BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING 2017-2021 Beleidsplan 2017 2021 van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk Zuidwending. Wat voor gemeente zijn wij De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

HANDELINGEN van de Hervormde Gemeente Goudriaan Onze beleidsvoornemens voor de periode

HANDELINGEN van de Hervormde Gemeente Goudriaan Onze beleidsvoornemens voor de periode HANDELINGEN van de Hervormde Gemeente Goudriaan Onze beleidsvoornemens voor de periode 2018-2021 A. Inleiding Onze gemeente heeft het verlangen om te groeien in geloof, in gemeenschap en in het dienen

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Heino

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Heino Concept Beleidsplan Protestantse Gemeente te Heino Inleiding. 2016 2021 Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Heino. Dit beleidsplan is gebaseerd op de beleidslijnen uitgezet door

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Voorstel beleidsplan Gereformeerde Kerk Lunteren PKN. Versie 29 oktober 2015

Voorstel beleidsplan Gereformeerde Kerk Lunteren PKN. Versie 29 oktober 2015 Voorstel beleidsplan 2015 2020 Gereformeerde Kerk Lunteren PKN Versie 29 oktober 2015 Inleiding Het huidige beleidsplan dateert van 2010. Dit document doet een voorstel voor het actualiseren en vooral

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n

b e l e i d s p l a n b e l e i d s p l a n 2017 2021 Een geopende deur Hervormde Gemeente Opende Kornhorn Inhoud inleiding 2 profiel van onze gemeente 2 geschiedenis van onze gemeente 2 plaatselijke regeling 2 profielschets

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

PKN Wijkgemeente Kruiskerk/Gereformeerd West. Jaarplan

PKN Wijkgemeente Kruiskerk/Gereformeerd West. Jaarplan PKN Wijkgemeente Kruiskerk/Gereformeerd West Jaarplan 2014-2015 Versie 1 van 1 oktober 2014 Inhoudsopgave: 1. Jaarplan is gebaseerd op 2. Verantwoordelijkheden 3. Basis- en extra activiteiten voor hoofdverantwoordelijkheden

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Postadres: Kerkstraat 20

A. Algemene gegevens. Postadres: Kerkstraat 20 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te s-hertogenbosch Telefoonnummer: 073-6139740 RSIN/Fiscaal nr: 820396552 Website adres: www.pgdenbosch.nl E-mail: kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl Adres:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Gereformeerde Kerk Almkerk, te Almkerk Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer:

A. Algemene gegevens. Diaconie van de Gereformeerde Kerk Almkerk, te Almkerk Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk Almkerk, te Almkerk Telefoonnummer: 0183-401184 RSIN/Fiscaal nummer: 824104687 Website adres: www.gkalmkerk.nl E-mail: secr.diaconie.gka@gmail.com

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Overige informatie In Haastrecht is een christelijke basisschool: De Morgenster, waar wij mee samenwerken.

Overige informatie In Haastrecht is een christelijke basisschool: De Morgenster, waar wij mee samenwerken. 1 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan en de meerjarenbegroting van de PKN Gereformeerde Kerk van Haastrecht. In dit beleidsplan zet de kerkenraad op papier, wat ze samen met de gemeente in de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum Heerewaarden Hurwenen

Beleidsplan van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum Heerewaarden Hurwenen 14 november 2017. Beleidsplan van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum Heerewaarden Hurwenen 2018-2021. INLEIDING. De ProtestantseTweestromengemeente te Rossum Heerewaarden - Hurwenen (PT )is

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Hervormde Gemeente Beekbergen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Hervormde Gemeente Beekbergen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Hervormde Gemeente Beekbergen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde Gemeente te

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2019 T/M 2022

BELEIDSPLAN 2019 T/M 2022 BELEIDSPLAN 2019 T/M 2022 HERVORMDE GEMEENTE TE HERKINGEN Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheus 5:16 Preses:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT BELEIDSPLAN 2014 2018 van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT Wognum februari 2014 Aangepaste versie februari 2017 INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gemeente. Karakter en beeld van de gemeente. 1. Diakonie Beleidsplan Wijkgebouw.

Historische ontwikkeling van de gemeente. Karakter en beeld van de gemeente. 1. Diakonie Beleidsplan Wijkgebouw. Beleidsplan Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot 2013 2018 Inhoudsopgave P 2 I Proloog Historische ontwikkeling van de gemeente Karakter en beeld van de gemeente P 3 II Wie en wat willen wij zijn?

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

Vacature Profielschets predikant Profielschets Protestante Gemeente Drunen Beleidsplan Protestante Gemeente Drunen

Vacature Profielschets predikant Profielschets Protestante Gemeente Drunen Beleidsplan Protestante Gemeente Drunen Informatiepakket : Vacature Predikant Vacature Profielschets predikant Profielschets Protestante Gemeente Drunen Beleidsplan Protestante Gemeente Drunen Protestantse Gemeente Drunen zoekt een bevlogen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

Pagina: 1. Beleidsplan Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bilthoven. Periode 2016 t/m 2019

Pagina: 1. Beleidsplan Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bilthoven. Periode 2016 t/m 2019 Beleidsplan Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bilthoven Periode 2016 t/m 2019 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad (afgekort AK) van onze gemeente voor de

Nadere informatie

Profiel, beleid en doelstellingen Inhoudsopgave: 1 Inleiding

Profiel, beleid en doelstellingen Inhoudsopgave: 1 Inleiding Profiel, beleid en doelstellingen 2018 Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 Wat voor gemeente zijn wij? 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Visie en missie 2.3 Doelstelling 2.4 Hoe willen we ons Gemeente-zijn in enkele woorden

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VAN KOLLUMERZWAAG

GEREFORMEERDE KERK VAN KOLLUMERZWAAG BELEIDSPLAN 2015 2020 GEREFORMEERDE KERK VAN KOLLUMERZWAAG EEN BIDDENDE, ZORGENDE EN GEBORGENHEID GEVENDE GELOOFSGEMEENSCHAP DIE HAAR GELOOF BELIJDT EN GOD ONTMOET IN DE EREDIENST Versie oktober 2014 1.

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI-transparantie Diaconie PKN Woudsend.

ANBI-transparantie Diaconie PKN Woudsend. ANBItransparantie Diaconie PKN Woudsend. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Woudsend RSIN/Fiscaal nummer: 824126439 Website adres: Emailadres: www.pgwoudsend.nl scribapknwoudsend@gmail.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Samenvatting van het Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Onderdelen : 1. Wat voor gemeente zijn wij? 1.1 Ons gemeente-zijn : functioneren, ligging 1.2 Leeftijdstabellen,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Uddel. Inhoud. 1. Samenstelling van de kerkenraad

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Uddel. Inhoud. 1. Samenstelling van de kerkenraad Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Uddel. Inhoud: Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen 2.2 Verkiezing

Nadere informatie

Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard

Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard 2012-2013 Het dorp Ternaard Ternaard ligt in een agrarisch leefgebied in het noorden van de provincie Fryslân en maakt deel uit van de gemeente Dongeradeel.

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Beleidsplan de Veste

Beleidsplan de Veste Beleidsplan de Veste 2015-2020 1 Hoofdlijnen 1.1 Visie Het profiel van de gereformeerde wijkgemeente De Veste wordt gekarakteriseerd als een open, pluriforme gemeente. Voor ons staat Omgang met God centraal.

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Zuid GOEDE HERDERKERK TE HOOGEVEEN. Beleidsplan

Protestantse wijkgemeente Zuid GOEDE HERDERKERK TE HOOGEVEEN. Beleidsplan Protestantse wijkgemeente Zuid GOEDE HERDERKERK TE HOOGEVEEN Beleidsplan Beleidsplan Protestantse wijkgemeente Zuid 2018-2022 In dit document zetten we het beoogde beleid voor de Protestantse wijkgemeente

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Diaconie Hervormde Gemeente Sint-Annaland

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Diaconie Hervormde Gemeente Sint-Annaland Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Diaconie Hervormde Gemeente Sint-Annaland De diaconie van de Hervormde Gemeente Sint-Annaland is aangemerkt als een ANBI-instelling. A. Algemene informatie: Naam

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel. 1 van 7

Beleidsplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel. 1 van 7 Beleidsplan 2011-2016 Hervormde Gemeente Scherpenzeel 1 van 7 Beleidsplan - startpunt Inleiding Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel dient in samenhang gelezen te worden met de plaatselijke

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Versie april Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsplan Versie april Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsplan 2016 2020 Versie 1.3 23 april 2016 Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede 1 Opbouw van het document De werkgroep Werk aan de kerk is bezig geweest met het voorbereiden van een nieuw beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. B. Samenstelling bestuur. Protestantse gemeente te Garyp. RSIN/Fiscaal nummer: Website adres:

A. Algemene gegevens. B. Samenstelling bestuur. Protestantse gemeente te Garyp. RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 0026.71.487 www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres: Greate Buorren 21 Postcode: 9263 PK Plaats:

Nadere informatie

Beleidsplan Ontmoetingskerk Poortvliet

Beleidsplan Ontmoetingskerk Poortvliet Beleidsplan Ontmoetingskerk Poortvliet 2014-2017 Ten geleide Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Ontmoetingskerk van Poortvliet zich ertoe gezet een beleidsplan op te stellen. In een relatief

Nadere informatie

Profielschets Gereformeerde Kerk Bennekom (Brinkstraatkerk)

Profielschets Gereformeerde Kerk Bennekom (Brinkstraatkerk) Profielschets Gereformeerde Kerk Bennekom (Brinkstraatkerk) Schets van de plaats Bennekom Bennekom is een welvarend dorp binnen de gemeente Ede, met ongeveer 16.000 inwoners. Het dorp ligt tussen Ede en

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

Totdat HIJ komt. Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Baambrugge. 1. De Gemeente : Haar plaats en roeping 2

Totdat HIJ komt. Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Baambrugge. 1. De Gemeente : Haar plaats en roeping 2 Totdat HIJ komt Beleidsplan 2019-2023 van de Hervormde Gemeente te Baambrugge Inhoud : 1. De Gemeente : Haar plaats en roeping 2 2. Verdieping van ons geloof in het dagelijks leven 3 3. De eredienst als

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING ALGEMENE KERKENRAAD PGM Vooraf: In het Beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals weergegeven. Wat

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Verslag over A. Algemene gegevens. Christelijke Gereformeerde Kerk te Leiden Telefoonnummer (facultatief):

Verslag over A. Algemene gegevens. Christelijke Gereformeerde Kerk te Leiden Telefoonnummer (facultatief): Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2017 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Gemeenteavond. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Dedemsvaart. 10 oktober 2012

Gemeenteavond. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Dedemsvaart. 10 oktober 2012 Gemeenteavond Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Dedemsvaart 10 oktober 2012 Agenda 1. Welkom (Ada Ruitenberg) 2. Opening (ds. Van Dijk) 3. Terug en vooruitblik samen op weg (Ada Ruitenberg) 4. De

Nadere informatie

1. Wat zijn volgens u de kerntaken van onze wijkgemeente, nu en voor de komende jaren? Kies maximaal drie thema s die voor u het belangrijkst zijn.

1. Wat zijn volgens u de kerntaken van onze wijkgemeente, nu en voor de komende jaren? Kies maximaal drie thema s die voor u het belangrijkst zijn. In deze gemeentepeiling willen we graag in beeld krijgen wat onze gemeenteleden belangrijk vinden voor de Goede Herderkerk, nu en in de toekomst. Er worden 12 vragen gesteld, vooral over de dingen die

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam 2015 2019 1. Het uitgangspunt. Alles wat we over de gemeente zeggen, alles wat we aan gemeente-opbouw willen: welke vormen, welke richting, enz.,

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel Wilhelminakerk Blekersdijk LD Dordrecht Tel

Protestantse Wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel Wilhelminakerk Blekersdijk LD Dordrecht Tel Protestantse Wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311 LD Dordrecht Tel. 078-6137925 Petruskapel Plein 1940-1945 nr. 1 3313 CV Dordrecht Tel. 078-6146271 Definitief vastgesteld

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Scheemda eo

Protestantse Gemeente Scheemda eo Protestantse Gemeente Scheemda eo Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Kaag.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Kaag. Beleidsplan Protestantse Gemeente Kaag. Inhoud: Hoofdstuk 1: Waarom een beleidsplan Hoofdstuk 2: Visie en Missie Hoofdstuk 3: Beleidsvoornemens 3.1: Kerkenraad 3.2: Ouderlingen 3.3: Diaconie 3.4: College

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2020 van de Gereformeerde Kerk van Loenen aan de Vecht

Beleidsplan 2016-2020 van de Gereformeerde Kerk van Loenen aan de Vecht Beleidsplan 2016-2020 van de Gereformeerde Kerk van Loenen aan de Vecht 1. Inleiding De kerkorde schrijft voor dat de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan zal opstellen. Het

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

Adres: Zonnebrink 61

Adres: Zonnebrink 61 A Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Winterswijk Telefoonnummer: 0543 512395 RSIN/Fiscaal nummer: 002728722 Website adres: www.pgwinterswijk.nl E-mail: kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Maassluis Telefoonnummer: 010-5922225 RSIN/Fiscaal nummer: 80 338 99 66 Website adres: www.cgkmaassluis.nl E-mail: info@cgkmaassluis.nl

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

...betrokken en gastvrij...

...betrokken en gastvrij... Beleidsplan Protestantse Gemeente te Bolnes 2018 2023...betrokken en gastvrij... Oktober 2018 De duif en de watergolven in het logo van onze Protestantse Gemeente te Bolnes vertellen hoe wij in het leven

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Het kerkgebouw aan de Beukenlaan (1918) JAARVERSLAG 2017 Evangelisch-Lutherse gemeente Ede

Het kerkgebouw aan de Beukenlaan (1918) JAARVERSLAG 2017 Evangelisch-Lutherse gemeente Ede Het kerkgebouw aan de Beukenlaan (1918) JAARVERSLAG 2017 Evangelisch-Lutherse gemeente Ede Van de kerkenraad Dit jaar is de kerkenraad flink gewijzigd qua samenstelling. Drie nieuwe ambtsdragers treden

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK IN EPE

PROFIEL VAN DE HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK IN EPE PROFIEL VAN DE HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK IN EPE Dorp en gemeente Epe Epe, in de provincie Gelderland, ligt in het noordoostelijke deel van de Veluwe. De naam Epe is verwant aan het oude apa dat water

Nadere informatie

De CGK Den Helder wil een gastvrije gemeente zijn die op basis van de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften in de samenleving staat.

De CGK Den Helder wil een gastvrije gemeente zijn die op basis van de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften in de samenleving staat. Format voor in het kader van de ANBI- transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROFIELSCHETS GEMEENTE DATUM VASTSTELLING ALGEMENE KERKENRAAD 21 JANUARI 2016 WIJKKERKENRAAD: 14 JANUARI 2016 Profielschets

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.   Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de. Protestantse gemeente [1] te Rijnsaterwoude. A. Algemene gegevens. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

ANBI- gegevens van de. Protestantse gemeente [1] te Rijnsaterwoude. A. Algemene gegevens. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: ANBI- gegevens van de Protestantse gemeente te Rijnsaterwoude A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente [1] te Rijnsaterwoude Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 824105084 Website

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2016-2021 De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Emmermeer heeft besloten dat voor de periode 2016-2021 de beleidsvisie opnieuw diende te worden vastgesteld. Bij de voorbereiding hebben

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE 2016-2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Visie 2 Missie 3 1.Kerkdiensten 3 1a Reguliere kerkdiensten 3 1b Bijzondere kerkdiensten 3 2.Gemeenschap 4 2a.Volwassenen

Nadere informatie