GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE BIJ TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING Bijlagen: 1. Katern toelating en verwijdering 2. Protocol Schorsing en verwijdering 3. Criteria toelating 4. Onacceptabel gedrag 5. Weigering gebaseerd op gegevens van de ouder(s) 6. Voornemen tot weigering (andere gegevens) 7. Definitief weigeringsbesluit 8. Voornemen tot verwijdering 9. Definitief besluit tot verwijdering Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 1 van 15

2 Inleiding Bij toelating en verwijdering van leerlingen op de scholen voor openbaar onderwijs van de gemeente Hoogeveen zijn verschillende situaties mogelijk. Handelen is vaak afhankelijk van het individuele geval. Daarom hebben de scholen besloten om gezamenlijk een regeling te maken die een richtlijn tot handelen geeft. Deze regeling is niet uitputtend bedoeld. Voor een totaaloverzicht van maatregelen wordt hierin verwezen naar de Katern Toelating en Verwijdering van de VosAbb (bijlage 1). Aan bovengenoemde regeling wordt een code schorsing en verwijdering toegevoegd (bijlage 2), die de wijze van handelen bij verwijdering wegens ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht vorm geeft. Vervolgens zitten in de bijlagen 3 tot en met 8 een aantal voorbeeldbrieven waar de scholen (in overleg met het schoolbestuur) gebruik van kunnen maken. Leerplicht en vrije schoolkeuze als bepalende principes De leerplicht (beschreven in artikel 3 van de Leerplichtwet) en de vrije schoolkeuze van ouders bepalen het systeem van toelating en verwijdering. Toelating tot de school is het uitgangspunt en de weigering van een kind is een uitzondering. De wet schrijft dan ook voor dat het bevoegd gezag dat een leerling wil verwijderen deze eerst op een andere school moet onderbrengen. Pas als dat niet lukt, is verwijdering toegestaan (na 8 weken). De algemene toegankelijkheid van de openbare school betekent niet dat een openbare school nooit een kind mag weigeren. Een openbare school mag een kind niet weigeren wegens zijn godsdienst of levensbeschouwelijke opvatting. Toelating en verwijdering worden meestal beoordeeld naar de mogelijkheden van de bepaalde school. Echter op grond van alle formele regels zullen de mogelijkheden van de andere scholen ook bekeken moeten worden. Als uitgangspunt geldt dan ook dat de schoolkeuze van ouders voorop staat en als die keuze niet kan worden gehonoreerd kunnen de mogelijkheden voor het kind op een van de andere scholen worden bezien. Wat betreft het bovenstaande vormt de speciale school voor basisonderwijs (sbo) een uitzondering. De sbo maakt deel uit van een samenwerkingsverband dat streeft naar een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen. Voor toelating tot de school is noodzakelijk dat de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) heeft besloten dat plaatsing van het kind in het speciaal onderwijs noodzakelijk is. Het is vervolgens aan het schoolbestuur om het kind definitief toe te laten. Wanneer is er sprake van weigering Er is sprake van weigering wanneer het bevoegd gezag van de school het verzoek van de ouders afwijst hun kind op een bepaald tijdstip op de school toe te laten. Dat geldt zowel voor het regulier als het speciaal basisonderwijs. Het plaatsen van een kind op de wachtlijst (sbo) is dan ook een weigering. Het uitgangspunt is zoals hierboven beschreven de toelating van een leerling. Daartoe moeten alle scholen hun toelatingsbeleid formuleren en bekendmaken in de schoolgids. Weigering in afwijking van dat beleid is mogelijk maar moet zwaarder gemotiveerd worden. In ieder geval moet in het toelatingsbeleid geformuleerd worden: a. wanneer kan de school of betrokken groep geen volgende leerling toelaten (bijlage 3). Hierbij zijn de onderwijskundige en organisatorische doelstellingen van de school van belang; b. welke normen en waarden hanteert de school (gedragscode voor het openbaar onderwijs) Deze gedragscode geeft een toetsingskader voor de vraag of door toelating de rust of veiligheid op school onaanvaardbaar verstoord wordt. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 2 van 15

3 c. Kan de school voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling. De onderwijskundige en organisatorische doelstellingen van de school zijn hierbij van belang (bijlage 3); De Medezeggenschapsraad heeft op grond van de Wet Medezeggenschap onderwijs adviesrecht over de vaststelling van dit beleid. Bij besluiten in concrete gevallen heeft de MR geen bevoegdheid. Besluitvormingsprocedure Het bevoegd gezag van de school moet binnen acht weken na het verzoek een besluit nemen over de toelating. Dit geldt voor zowel de reguliere als de sbo-school. Als tot weigering wordt overgegaan zijn er twee procedures mogelijk: 1. weigering op grond van gegevens die ouders hebben verstrekt; De procedure is te vinden op p. 11 van het Katern. Let op termijn van reactie van 4 weken! 2. weigering op grond van andere gegevens dan verstrekt bij het verzoek om toelating. De volgende weigeringsgronden worden genoemd: De groep is vol; De school kan de benodigde zorg niet bieden (deze grond geldt niet voor het sbo). Gekeken moet worden naar de volgende punten 1. groepsgrootte; 2. samenstelling groep als gevolg van WSNS 3. effect op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen; 4. deskundig personeel; 5. beschikbaarheid personeel (tekort, ziekteverzuim) 6. de mogelijkheden van begeleiding door de ouder; 7. benodigde middelen (kosten extra personeel) 8. de gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs; 9. werkdruk. Al deze omstandigheden kunnen ieder voor zich in een bepaalde mate bijdragen aan een verantwoorde beslissing om niet tot toelating over te gaan. Op grond van jurisprudentie lijkt er geen ruimte voor de sbo, om vanwege een gebrek aan zorgcapaciteit een kind te weigeren, omdat de rechter in het algemeen de opvatting lijkt toegedaan dat het samenwerkingsverband de verplichting heeft de middelen zo in te zetten dat het kind de benodigde zorg kan worden gegeven, tenzij de beschikking van de PCL aangeeft dat het kind thuishoort op een instelling volgens de Wet op de Expertisecentra (WEC); Ernstige verstoring van rust en orde dreigt; Aan deze criteria worden eisen verbonden. Bij ernstige verstoring van rust en orde gaat het niet alleen om het gedrag van het kind, maar ook om het gedrag van ouders. De criteria worden beschreven op de pagina s 14 en 15 van de katern; Voor wat de sbo betreft kan er op grond van de volgende punten niet worden geweigerd: Op grond van het feit dat het kind niet thuishoort in het speciaal onderwijs, indien de PCL van het eigen samenwerkingsverband heeft bepaald dat dat wel zo is; Op grond van het feit dat het kind niet thuishoort in het speciaal onderwijs, wanneer ouders van een andere PCL een beschikking hebben (art 40 lid 3 WPO). Tevens is het van belang dat het bestuur voldoende inspanning heeft geleverd ten aanzien van het onderzoek naar de mogelijkheden om aan de zorgbehoefte van de leerling te voldoen. Voor wat betreft de sbo wordt daar nog een besluit van de PCL aan toegevoegd. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 3 van 15

4 De volgende acties moeten daartoe worden gedaan: 1. zijn de ouders voldoende geïnformeerd en gehoord; 2. is er een extern medisch en of psychiatrisch onderzoek gedaan (bijvoorbeeld door de GGD); 3. is er advies gevraagd aan de intern begeleider; 4. is er advies gevraagd aan de groepsleerkracht van de vorige school. Het uitgangspunt is dat het door het samenwerkingsverband WSNS vastgestelde zorgbeleid door de scholen wordt onderschreven. Indien de bevoegd gezagsorganen in het Samenwerkingsverband WSNS hebben afgesproken dat bepaalde zorg alleen of daartoe aangewezen scholen wordt aangeboden wordt dat door de rechter niet geaccepteerd. Bij de openbare scholen van Hoogeveen is dat niet het geval. Verwijdering Een eventuele verwijdering kan zich voordoen zowel in het regulier basisonderwijs alsook op de sbo op basis van twee gronden: 1. de verwijdering omdat de school, niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling; 2. Verwijdering op andere gronden, bijvoorbeeld wangedrag van de leerling en /of de ouders. Voordat de school overgaat tot verwijdering kan de school een leerling schorsen. Een schorsing kan een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht vormen. Schorsing in het primair onderwijs kent geen wettelijke basis en dient slechts als uiterste maatregel te worden genomen. Schorsing kan voor een of enkele dagen. Deze maatregel kan door de schoolleiding genomen worden, na overleg met het bevoegd gezag, de inspectie en na melding aan de leerplichtambtenaar. De redenen /noodzaak tot schorsing dienen bij dit besluit kenbaar te worden gemaakt Alleen het bevoegd gezag verwijdert een leerling. Dit geldt zeker als verwijdering als sanctiemogelijkheid wordt gebruikt. Gronden voor verwijdering zijn: De school kan niet aan de zorgbehoefte van de leerling voldoen; Daartoe is het van belang dat wordt geformuleerd of de leerling formeel thuis hoort in het speciaal of regulier basisonderwijs. Ernstig wangedrag van de leerling of ouders Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme dan wel seksuele intimidatie, wangedrag van ouders en herhaalde intimidatie van leerkrachten door ouders. Of het bevoegd gezag kan overgaan tot verwijdering hangt af van de omstandigheden van het geval. Het wangedrag moet worden beschouwd als ernstig. Daarvoor moet worden omschreven in de gedragsregels hoe het bevoegd gezag omgaat met wangedrag en wanneer de grens van verwijdering is bereikt. Lichtere maatregelen ter voorkomen van herhaling hebben gefaald, schorsing gedragsafspraken; D3 leerling/ouders is/zijn gewaarschuwd dat bij het eerstvolgende herhaling tot verwijdering wordt overgegaan. Er is hiernaast wangedrag denkbaar waarbij onmiddellijke verwijdering geboden is. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 4 van 15

5 Het is raadzaam in de verschillende stadia van de procedure de inspectie te raadplegen. De rechter vindt het belangrijk dat deze heeft ingestemd met het voornemen om tot verwijdering over te gaan. De procedure van verwijdering staat hieronder beschreven in het protocol schorsing en verwijdering van het openbaar onderwijs van de gemeente Hoogeveen: Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 5 van 15

6 Bijlage 1 Protocol Schorsing en verwijdering van het openbaar onderwijs van de gemeente Hoogeveen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: Time-out Schorsing Verwijdering Time-out Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of indien dat niet mogelijk is zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig. Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag. Schorsing Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 6 van 15

7 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: o Het bevoegd gezag o De ambtenaar leerplichtzaken o De inspectie onderwijs Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. Verwijdering Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar o De ambtenaar leerplichtzaken o De inspectie onderwijs Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 7 van 15

8 Bijlage 2 Criteria voor toelating 1. groepsgrootte; 2. samenstelling groep als gevolg van WSNS 3. effect op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen; 4. deskundig personeel; 5. beschikbaarheid personeel (tekort, ziekteverzuim) 6. de mogelijkheden van begeleiding door de ouder; 7. benodigde middelen (kosten extra personeel) 8. de gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs; 9. werkdruk. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 8 van 15

9 Bijlage 3 Onacceptabel gedrag Het door het openbaar Onderwijs van de gemeente Hoogeveen staat beschreven in de Gedragscode voor het openbaar Onderwijs. Wangedrag wordt als volgt beschreven: Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme dan wel seksuele intimidatie, wangedrag van ouders en herhaalde intimidatie van leerkrachten door ouders. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 9 van 15

10 Bijlage 4 Weigering gebaseerd op gegevens van de ouder(s) Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft: toelating (naam kind) tot (naam school). Geachte heer/mevrouw., Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per van uw kind, (naam) op. (naam school). Hierbij berichten wij u dat wij Uw verzoek helaas hebben afgewezen. De reden(en) hiervan is/zijn.. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst van dit besluit, hiertegen bezwaar maken bij het bestuur van de Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs (naam en functie). Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 10 van 15

11 Bijlage 5 Voornemen tot weigering (gebaseerd op andere gegevens dan die van de ouder(s)) Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft: Uitnodiging voor gesprek over het voornemen om te weigeren Geachte heer/mevrouw, Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per van uw kind, (naam) op. (naam school). Hierbij berichten wij u dat wij het voornemen hebben uw verzoek af te wijzen. De reden(en) hiervan is/zijn.. Met inachtneming van (openbaar onderwijs:) artikel 4:3 Algemene wet bestuursrecht/(bijzonder onderwijs:) artikel 40 en 63, tweede lid van de Wet primair onderwijs nodigen wij u graag uit voor een gesprek over dit voornemen. In dit gesprek heeft u gelegenheid uw standpunt naar voren te brengen. Van dit gesprek ontvangt u een verslag, waarna wij een definitieve beslissing over uw verzoek om toelating nemen. Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs (naam en functie) Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 11 van 15

12 Bijlage 6 Definitief weigeringsbesluit ouder(s)) Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft: Weigering toelating Geachte heer/mevrouw, Op (datum) heeft u bij brief/inschrijvingsformulier verzocht om toelating per... van uw kind, (naam) op. (naam school). Bij brief van. hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen uw verzoek af te wijzen. Op. heeft.. (locatie) hierover een gesprek tussen u en (aanwezigen namens het bevoegd gezag) waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten aanzien van ons voornemen naar voren te brengen. De inhoud van dit gesprek heeft ons geen aanleiding gegeven van ons voornemen af te zien zodat wij definitief besluiten.. (naam kind) niet tot.. (naam school) toe te laten. De redenen hiervoor zijn.. (ga hier ook in op feiten en omstandigheden die de ouders tijdens het gesprek hebben aangevoerd). Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst daarvan, hiertegen bezwaar maken bij Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs (naam en functie) Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 12 van 15

13 Bijlage 7 Voornemen tot verwijdering Voordat tot verwijdering kan worden overgegaan dient een (aangetekend) schriftelijk en gemotiveerd voornemen tot verwijdering aan de ouders / verzorgers van de leerling te worden meegedeeld waarbij de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over dit voornemen. Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft : Voornemen tot verwijdering Geachte heer/mevrouw, Bij deze berichten wij u dat wij het voornemen hebben uw. (zoon/dochter +naam) van onze school (naam + plaatsnaam) te verwijderen. De redenen hiervoor zijn. (zorgbehoefte- zie verder bij*- / wangedrag leerling of ouders) (vermeld voorts de - data en inhoud van de - gesprekken die hierover hebben plaatsgevonden met de groepsleerkracht, de leerplichtambtenaar, ouders / verzorgers etc.). Overeenkomstig artikel 40, vijfde lid van de Wet primair onderwijs zullen wij gedurende acht weken ons inspannen om een andere school, al dan niet voor speciaal onderwijs, bereid te vinden.. (naam dochter/zoon) toe te laten. Indien wij aan het einde van deze periode van acht weken geen school hebben gevonden die bereid is. (naam kind) toe te laten zullen wij nadat wij daarover de groepsleerkracht hebben gehoord, tot daadwerkelijke verwijdering overgaan. Graag stellen wij u overeenkomstig (openbaar onderwijs) artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht/(bijzonder onderwijs) artikel 63, tweede lid Wet primair onderwijs in de gelegenheid uw standpunt hierover kenbaar te maken op.. (locatie en datum + aanwezigen). Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs (naam en functie) NB. Voor zover het gaat om een verwijdering en verwijzing naar een speciale basisschool van een ander samenwerkingsverband dienen de ouders erop te worden gewezen dat zij hun kind dienen Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 13 van 15

14 aan te melden bij de PCL van dat samenwerkingsverband. Deze moet opnieuw beslissen over de toelaatbaarheid tot het speciaal basis onderwijs in dat betreffende samenwerkingsverband. * Toevoegen in het voornemenbesluit bij verwijdering wegens niet kunnen voldoen aan de zorgbehoefte. Voor zover van toepassing, A. Er is een PCL-beschikking dat speciaal onderwijs noodzakelijk is maar de ouders geven daar geen gevolg aan. Bij beschikking van. (datum) heeft de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van ons samenwerkingsverband. (naam) bepaald dat uw dochter/zoon. (naam) op een speciale school voor basisonderwijs toelaatbaar is. Het bestuur van de speciale school voor basisonderwijs van het samenwerkingsverband.. (naam) te.. (gemeente) heeft u bij brief van. (datum) bericht uw dochter/zoon. (naam) toe te laten indien u daarom verzoekt. U heeft echter, ondanks ons herhaaldelijk verzoek, zoals blijkt uit.. (brieven/gesprekken met datum), geweigerd (naam kind) aan te melden bij.. (naam speciale school). Wij vatten dit zo op dat u niet instemt met de overgang van. (naam kind) naar. (naam speciale basisschool) in de zin van artikel 40, derde lid Wet primair onderwijs. Dit betekent dat (naam kind) in beginsel ingeschreven blijft op onze school terwijl op grond van de genoemde PCL-beschikking is bepaald dat (naam kind) toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs. Bij (bron + data) hebben wij medegedeeld waarom wij van mening zijn dat onze school. (naam kind) niet de vereiste zorg kan bieden. B. Er is geen PCL-beschikking maar de school vindt dat zij niet aan de zorgbehoefte kan voldoen - Op grond van (feiten, omstandigheden, onderzoeksrapporten, verslagen vergaderingen team en anderszins) zijn wij tot de conclusie gekomen dat (naam kind) extra zorg nodig heeft in de vorm van. (leg uit). Op grond van deze feiten zijn wij tot de conclusie gekomen dat onze school deze zorg niet kan bieden. Voeg voor zover van toepassing in; Dit hebben wij u bij brief van.. bericht. In deze brief hebben wij u er op gewezen dat naar ons oordeel voor (naam kind) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. Wij hebben u met het oog daarop erop gewezen dat voor toelating tot het speciaal basisonderwijs een dienovereenkomstige beschikking van de Permanent Commissie Leerlingenzorg (PCL) van ons samenwerkingsverband. (naam) vereist is (artikel 40, tweede lid Wet Primair Onderwijs) en dat u. (naam kind) hiertoe moet aanmelden. U heeft. (wijze waarop) echter aangegeven. (naam dochter/zoon) hiertoe niet bereid te zijn. Voeg voor zover van toepassing in; Dit hebben wij u bij brief van.. (datum) bericht. In deze brief hebben wij u er op gewezen dat naar ons oordeel voor (naam kind) plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is. Overeenkomstig artikel 40, tweede lid Wet primair onderwijs heeft de Permanent Commissie Leerlingenzorg (PCL) van ons samenwerkingsverband. (naam) op.. (datum) beslist dat. Niet toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs. Bij deze berichten wij u dat wij desalniettemin vasthouden aan onze opvatting dat onze school gezien,. (motiveren) niet in staat is om aan (naam kind) de bovengenoemde vereiste zorg te bieden. Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 14 van 15

15 Bijlage 8 Definitief besluit tot verwijdering Naam school Hoogeveen, datum Aantekenen Naam ouder/verzorgers Betreft: definitieve verwijdering Geachte heer/mevrouw, Bij brief van. hebben wij u op de hoogte gesteld van ons voornemen. (naam kind) van onze school te verwijderen. Op. heeft.. (locatie) hierover een gesprek tussen u en (aanwezigen namens het bevoegd gezag) waarin u in de gelegenheid bent gesteld uw standpunt ten aanzien van ons voornemen naar voren te brengen. Hierbij berichten wij u dat wij dit gesprek ons geen aanleiding gegeven heeft van ons voornemen af te zien zodat wij definitief hebben besloten.. (naam kind) van onze school te verwijderen. Voor de goede orde zetten wij u onze motivering hiervoor nogmaals uiteen. (ingaan op hetgeen de ouders tijdens het gesprek naar voren hebben gebracht). Overeenkomstig artikel 40, vijfde lid van de Wet primair onderwijs hebben wij, ingaande. gedurende acht weken ons ingespannen om een andere school, al dan niet voor speciaal onderwijs, bereid te vinden uw.. (dochter/zoon + naam) toe te laten. (ingaan op de specifieke situatie, onvoldoende zorg, wangedrag of strijd met de grondslag). Aangezien wij na een periode van acht weken zoeken geen school hebben gevonden die bereid is. (naam kind) toe te laten hebben wij eerst nog de heer / mevrouw (naam betrokken groepsleerkracht) gehoord. Deze heeft ons geen nieuwe feiten of omstandigheden kunnen meedelen op grond waarvan wij ons ingenomen standpunt dienen te wijzigen. Op grond van het hiervoor gemelde, bericht het bestuur van. (naam bevoegd gezag) u hierbij tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan van uw..(zoon/dochter + naam) en aldus vanaf heden de toegang tot de school te zullen weigeren. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na vandaag hiertegen bezwaar maken bij de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs, Postbus , 7900 PA Hoogeveen Hoogachtend, Namens Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Algemeen directeur Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei Pagina 15 van 15

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI

Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI 10.4 Richtlijnen bij aanname, LGF, schorsing en verwijderingbeleid van de stichting PANTA RHEI Stappenplan bij een schorsing en verwijderingbeleid A A1 A2 B Stappenplannen Stappenplan bij een schorsing

Nadere informatie

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link

Toelaten en verwijderen van leerlingen. PPO de Link Toelaten en verwijderen van leerlingen PPO de Link Vastgesteld door : mevrouw F.M. van Veen, algemeen directeur Datum : eerste vaststelling op 24 september 2013; bijgesteld en opnieuw vastgesteld op 27

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering. van leerlingen in het. (speciaal) basisonderwijs

Regeling toelating, schorsing en verwijdering. van leerlingen in het. (speciaal) basisonderwijs Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs Dobbe 74 8032 JX ZWOLLE Inhoudsopgave 1. AANLEIDING... 3 2. JURIDISCH KADER... 3 2.1 MANDATERINGSREGELING OPENBAAR

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR Baarn, maart 2009 INLEIDING Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Vastgesteld op 11 november 2011 door de m.r. Protocol gedrag, time-out, schorsen en verwijderen. Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke

Nadere informatie

Beleid aanname en verwijdering. Deel 4. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Beleid aanname en verwijdering. Deel 4. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Beleid aanname en verwijdering Deel 4 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Vastgesteld op 1 maart 2011 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Bronnen 3. Verantwoordelijkheden 4. Algemene uitgangspunten toelatingsbeleid

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING VERWIJDERING PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING en VERWIJDERING Van Asch van Wijck 2012 / 2013 [Geef tekst op] Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 1 2. Normen, waarden en gezag blz. 1 2a. Gedragscode voor leerkrachten

Nadere informatie

Time-out en verwijdering van leerlingen

Time-out en verwijdering van leerlingen Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Time-out en verwijdering van leerlingen BELEIDSSTUK 36 Vastgesteld door AB d.d. 15-02-2007 Instemming GMR:

Nadere informatie

Schorsen en verwijderen van leerlingen

Schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen en verwijderen van leerlingen Versie 2011 Inleiding Soms ontkomt men er niet aan een leerling te straffen. Het beleid hieromtrent is een taak van de school. Om aan alle betrokkenen duidelijk te

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering van een leerling; gedragscode voor alle betrokkenen bij de school

Schorsing en verwijdering van een leerling; gedragscode voor alle betrokkenen bij de school Schorsing en verwijdering van een leerling; gedragscode voor alle betrokkenen bij de school Regeling vanaf het moment dat een leerling dermate moeilijk gedrag vertoont, dat de leerkracht of de groep eronder

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Vermeerstraat 1 5102 DC Dongen 0162-313836 westerkim@obswesterkim.nl www.obswesterkim.nl Protocol schorsing en verwijdering Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014)

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014) Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen (Vastgesteld: Januari 2014) Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: A. Ernstige overtreding door een leerling

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen. Hengelo, september 2014

Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen. Hengelo, september 2014 Protocol Schorsen en Verwijderen van leerlingen Hengelo, september 2014 Instemming GMR op: 8 oktober 2014 1 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 4 2 Inleiding... 5 3 Time-out... 6 3.1 Omschrijving... 6 3.2

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014)

Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014) Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014) Inhoudsopgave I - II III IV Inleiding Algemene bepalingen Uitwerking van de maatregelen Bijlagen: 1. Meldingsformulier Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

GEDRAGSCODE OUDERLIJK GEZAG EN OMGANG

GEDRAGSCODE OUDERLIJK GEZAG EN OMGANG GEDRAGSCODE OUDERLIJK GEZAG EN OMGANG Algemeen De ouder die de meeste tijd voor het kind zorgt en waar het kind het meest is wordt door de school gezien als contact-ouder. De contact-ouder is het eerste

Nadere informatie

Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder

Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder Aannamebeleid SALTO basisschool De Vuurvlinder Het aannamebeleid van De Vuurvlinder is een afgeleide van het aannamebeleid van SALTO. Gezien de toename van leerlingen in relatie tot onze visie op onderwijs

Nadere informatie

Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken

Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken Protocol officiele waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken Datum: 7 januari 2016 Status: Vernieuwd beleid in relatie tot wet- en regelgeving

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorgenomen besluit door het bestuur: 10 juni 2015 Advies GMR: 22 juni 2015 Definitief vastgesteld op 1 juli 2015 1 I algemene

Nadere informatie

Inleiding pag. 2. Hoofdstuk 1: Definitie van pesten pag. 3. Hoofdstuk 2: De rol van ouders pag. 5. Hoofdstuk 3: De rol van school/leerkrachten pag.

Inleiding pag. 2. Hoofdstuk 1: Definitie van pesten pag. 3. Hoofdstuk 2: De rol van ouders pag. 5. Hoofdstuk 3: De rol van school/leerkrachten pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 2. Hoofdstuk 1: Definitie van pesten pag. 3. Hoofdstuk 2: De rol van ouders pag. 5 Hoofdstuk 3: De rol van school/leerkrachten pag. 6 Hoofdstuk 4: Gedragsregels van een veilige

Nadere informatie

Gedragsprotocol Sint Adelbertusschool Alkmaar

Gedragsprotocol Sint Adelbertusschool Alkmaar Gedragsprotocol Sint Adelbertusschool Alkmaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Definities 3. Regels voor alle groepen 4. Uitgangspunten t.a.v. ongewenst gedrag 5. Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?

Nadere informatie

Toelating, verwijdering en verwijzing; rechten en plichten

Toelating, verwijdering en verwijzing; rechten en plichten Cassette Ouderparticipatie, deel 9 Bestelcode: 809 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 809, verzendadres en

Nadere informatie

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procesdefinitie Het proces vanaf de melding van wangedrag bij de opleidingsmanager tot en met de uitvoering van de daarbij passende maatregel. Daarbij

Nadere informatie

Beleid Toelaten en verwijderen. Regeling Verlof. Pagina 1 van 10

Beleid Toelaten en verwijderen. Regeling Verlof. Pagina 1 van 10 Beleid Toelaten en verwijderen & Regeling Verlof De Basis Heerenveen woensdag 25 augustus 2010 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave. 1. Doel:... 3 2. Toelaten... 3 3. Time out en schorsing... 4 4. Verwijderen...

Nadere informatie

Regels stel je samen op, grenzen stellen doen wij. Naleving van de regels bespreek je met elkaar, grenzen worden bewaakt door ons.

Regels stel je samen op, grenzen stellen doen wij. Naleving van de regels bespreek je met elkaar, grenzen worden bewaakt door ons. Bezoekadres Nachtegaal 144, Hoorn Gedragsprotocol Regels stel je samen op, grenzen stellen doen wij. Naleving van de regels bespreek je met elkaar, grenzen worden bewaakt door ons. Correspondentieadres

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Pestprotocol Januari 2015

Pestprotocol Januari 2015 Pestprotocol Januari 2015 Inhoud Doel Blz. 1 Definitie pesten Blz. 1 Digitaal pesten Blz. 1 Signalering Blz. 2 Aanpak probleemgedrag Blz. 3 Consequenties Blz. 5 Bijlages Blz. 6 Doel Het doel van dit pestprotocol:

Nadere informatie

Rechten en plichten van ouders t.a.v. toelating, verwijzing en terugplaatsing van leerlingen

Rechten en plichten van ouders t.a.v. toelating, verwijzing en terugplaatsing van leerlingen SKPO: Organisatie Rechten en plichten ouders t.a.v. toelating, verwijzing en terugplaatsing leerlingen / blad 1 Rechten en plichten van ouders t.a.v. toelating, verwijzing en terugplaatsing van leerlingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo Aanmelding Bij aanmelding gaan we er van uit dat ouders en leerlingen de grondslag van de school respecteren en akkoord gaan met alle regelingen en procedures

Nadere informatie

De GVR gebruiken we als symbool voor de schoolregels en het pedagogisch klimaat. We willen ons hier richten op de schoolregels.

De GVR gebruiken we als symbool voor de schoolregels en het pedagogisch klimaat. We willen ons hier richten op de schoolregels. ORANJE NASSAUSCHOOL voor oecumenisch basisonderwijs Rembrandtlaan 2a, 1399 VJ Muiderberg, tel. 0294-263475 postadres: Postbus 23, 1399 ZG Muiderberg Beleidsplan GEDRAG GEDRAGSCODE We werken aan een positief

Nadere informatie

PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN. Markenhage College Breda

PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN. Markenhage College Breda Juni 2010 Frans van Twist PROTOCOL SCHORSEN EN VERWIJDEREN Markenhage College Breda INLEIDING VOORFASE STAP 1 STAP 2 STAP 3 FASE 1: SCHORSEN STAP 4 STAP 5 STAP 6 FASE 2: VERWIJDERING STAP 7 BIJLAGE: HANDELEN

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928

Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928 Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928 Beleid Sociaal emotionele ontwikkeling Delftse Daltonschool Bijlage 1: Delftse Daltonschool Bijlage 2: Delftse Daltonschool Beleid Sociaal emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

Beleid. De Nieuwe Veste

Beleid. De Nieuwe Veste De Nieuwe Veste 1. Inleiding Nederland kent een leerplicht. In de Leerplichtwet wordt bepaald dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze 5 jaar zijn geworden leerplichtig zijn. De leerplicht

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen Stichting Nutsscholen Breda

Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen Stichting Nutsscholen Breda Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen Stichting Nutsscholen Breda Advies GMR d.d. 28.05.2009. Pagina 1 Inhoudsopgave: Inleiding blz. 3 A. Toelatingsbeleid van nieuwe leerlingen A.1. Twee

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten. www.lauwerseneemspo.nl OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN Kantens Tel. 0595-551788 Website: www.obsklinkenborg.nl e-mail: obsklinkenborg@lauwerseneems.nl Beste ouder, verzorger, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaar- en beroepsprocedure versie 2010 Pagina 1 van 8 Bezwaar- en beroepsprocedure inzake uitspraak over: I II III Verstrekking verzuimgegevens aan de IB-Groep Verwijdering

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin

In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin Protocol gedragscode en handelwijzen Voorwoord In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin kinderen zich onbekommerd kunnen ontplooien en waarin

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

Protocol time out, schorsing en verwijdering

Protocol time out, schorsing en verwijdering Protocol time out, schorsing en verwijdering Oktober 2014 Inleiding De Bonte Vlinder wil zorg dragen voor een veilige leeromgeving voor onze kinderen, leerkrachten en ouders. Dit protocol moet een bijdrage

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S EDUCATIE

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S EDUCATIE REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S en EDUCATIE (opleidingen vallend onder de WEB) REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Regeling bezwaar toelaatbaarheid

Regeling bezwaar toelaatbaarheid Regeling bezwaar toelaatbaarheid Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad en VO-raad, Utrecht Peter van den Heuvel (KPC Groep) Datum uitgave: januari 2014 1 Voorwoord Deze publicatie is onderdeel van het instrumentarium

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 2 Klacht Het niet opnemen van een rechtsmiddelenclausule conform artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht in de beslissing van 17 december 2003

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Openbare basisschool De Trinoom Diemewei 45-05 6605 XH Wijchen tel: 024-6456608 administratie@trinoom.nl Protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS. Openbaar Onderwijs Graafstroom 2012

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS. Openbaar Onderwijs Graafstroom 2012 PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Openbaar Onderwijs Graafstroom 2012 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Procedure ontoelaatbaar gedrag van kinderen.

Procedure ontoelaatbaar gedrag van kinderen. Kbs De Vuurvlinder 1 Procedure ontoelaatbaar gedrag van kinderen. Als school vinden wij het enorm belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. We proberen er dan ook alles aan te doen om een dusdanig pedagogisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie