Inventor Installatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventor 1545. 49 Installatie"

Transcriptie

1 Inventor Installatie

2 1546

3 Inventor 49.1 Vooraf Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een bi - bliotheek van Japanse onderdelen in plaats van Nederland - se. Onder zoek wijst uit dat meer dan 30% van de gebruikers met de verkeerde instellingen werken. Als u de soft wa re al gein stal leerd heeft contro leer deze dan met de instruc ties van blad zij de Installeer eventueel opnieuw. Werk niet verder met verkeer de instel ling en. Goed nieuws De instal la tie van Inven tor 2011 gaat tech nisch gezien makke lij ker dan voor gaan de versies. Het is nu niet meer nodig om de AutoDesk Data Manager Server te instal le ren. Deze ADMS server is afhank elijk van veel complexe soft wa - re, zoals een inter net ser ver en een SQL-server. Bijna alle proble men bij de instal la tie ontston den bij de installatie van de ADMS server. Dat lag niet aan de soft wa - re van AutoDesk, maar aan virus scan ners, fire walls en andere hulpprogramma s die de installatie blokkeerde. Voorgaande versies Het is moge lijk om Inven tor naast voor gaan de versies te instal le ren. U hoeft geen bijzon de re acties uit te voeren behalve als u ook ADMS Server 2011 gaat instal le ren. U hoeft ADMS server 2011 niet te instal le ren om alles te kunnen doen dat in dit boek beschre ven wordt. We raden af om de ADMS server te instal le ren op een compu ter waarop Inven tor staat. Als u deze wel instal leert wordt uw compu ter trager en heeft minder geheu gen vrij beschik baar.

4 1548 Inventor 49 Installatie 49.2 Installatie Inventor Eenheden Norm Standaarddelen De be lang rijk ste keu zes die u moet ma ken tij dens de in - stal la tie zijn de een he den, de norm voor de tekenregels en de bibliotheken. De eenheden zijn millimeters. De tekenre - gels vol doen aan de ISO norm. U kunt de bibliotheek van standaardonderdelen het beste instel len op on der delen die in Neder land of België gebruikt worden. Als u niets instelt worden alle on der delen gein stal - leerd, zelfs Japanse en Roemeen se. De zoek tijd die nodig is om een on der deel te vinden loopt dan op tot minuten. Serienummer U kunt bij de instal la tie een serie num mer en produc ti den ti - fi ca tienummer intypen, maar dat hoeft niet. In plaats daarvan kunt u ook een reeks nullen intypen. Zo lang het nummer niet is aan ge ge ven kunt u bij iedere start van inven tor kiezen tussen het ingeven van het juiste serie num mer of het starten van de proefver sie. U kunt deze proef ver sie tot 30 dagen na de installatie gebrui ken. Praktijk Install products Setup Inventor Het instal la tie pro gram ma voor Inven tor staat op Disk 1. Doe de DVD in de compu ter. Meestal start het instal la tie - pro gram ma auto ma tisch. Soms moet u op Setup dubbel - klik ken. Als u deze heeft gestart kiest u hoe verder wilt. Kies voor Install Products. Er volgt een scherm met tips over bijvoorbeeld de administratierechten.

5 Inventor 49.2 Installatie Inventor 1549 Er volgt een vraag over de programma s die u wilt installeren. AutoDesk Inventor 2011 Content Center Libraries ( ) AutoDesk Vault 2011 ( ) AutoDesk Design Review Als u met Inven tor wilt leren omgaan. Dan kunt u het beste de boven staan de keuze maken. De eerste twee zijn abso luut nood za ke lijk, de laatste twee niet. Belgie/Nederland I Accept Acti veer het tweede tabblad. Er verschijnt een tabblad met de licentievoorwaarden. Kies voor de taal en lees de voor waar den door. Artikel is inte res sant in verband met het gebruik van de soft - wa re op twee compu ters. Als u eens bent met de voor waar den; accep teert u deze. Acti veer de volgen de stap. Er verschijnt een scherm met het serie num mer en het product num mer en met uw gege vens. Als u de soft wa re alleen wilt gebrui ken als proef ver sie (dertig da gen versie), of als u uw serie num mer niet bij de hand heeft; dan typt u alle maal nullen in de laatste velden. Acti veer de volgen de stap. Als u met een proef ver sie werkt; dan wordt nu gevraagd welk product u wilt gebrui ken. [ AutoCAD Inventor Professional Suite ] Als de vraag versche nen is; kies voor AutoCAD Inven tor Professional (Grap pi ge verschrij ving trou wens AutoCAD in plaats van Auto desk.) [ ] Kies voor de volgen de stap.

6 1550 Inventor 49 Installatie Er verschijnt een venster voor de instel ling en. Configure Kies voor het wijzi gen van de instel ling en, want de stan - daard in stel lin gen zijn niet juist als u in België of Neder land werkt. Dit is de knop die 30 % van de gebrui kers over het hoofd zien. Ze zouden deze rood moeten maken. Stand Alone license De eerste vraag gaat over de licen tie, netwerk of standalone. De meeste gebrui kers werken met stand-alone versie. Een netwerk ver sie heeft als voord eel dat u minder licen ties nodig heeft, omdat niet ieder een gelijk tij dig met Inven tor zal werken. Bij twijfel kies Stand-alone. Eenheden Standaards Accep teer de volgen de stap van de configuratie. In dit scherm verschijnt de vraag welke eenhe den en norm in uw land gebruikt wordt. In Neder land en België werken werken we met milli me ters en de tekennorm lijkt op ISO. Millimeters ISO (2x) Kies milli me ters. Kies voor de teken re gels de ISO norm (Inter na ti o nal Standards Organisation) Daarna verschijnt een vraag over het kleu ren sche ma. Het boek werkt met de stand aar din stel ling.

7 Inventor 49.2 Installatie Inventor 1551 Er verschijnt een belang rijk venster met de vraag of de on - der delen bibli o theek lokaal moet staan of dat u een centra le server gaat gebrui ken. Inventor Desktop Content Content Center Libraries Als u het boek gebruikt om te leren, dan kiest u voor de data op de compu ter. Kies het tabblad van de bibli o the ken en de normdelen die u wilt gebrui ken. In Europa gebrui ken we voor na me lijk de DIN delen (Deutsches Institut fur Normung). DIN ISO [ Feature Generators ] [ Sheet Metal Standard Content Configuration complete Install Voor het leren omgaan en voor de normale prak tijk heeft u twee bibli o the ken nodig ISO en DIN. De Feature- en Sheet metal bibli o theek kunnen handig zijn, maar zijn niet nodig. Meer bibli o the ken vertra gen uw systeem. U bent klaar met de instel ling en. Laat de instal la tie begin nen.

8 1552 Inventor 49 Installatie 49.3 Na de installatie Service Packs Als de installatie is gelukt, start u internet verkenner en gaat u naar de pagina. Op de pagina staat een menu. Kies hieruit [Support > Date and Downloads > Updates & Service Packs]. Volg de instruc ties van die pagina s om Service Pack 1 of hoger te down lo a den. Deze is nu al te down lo a den. Sommige lessen uit het boek gaan gewoon niet zonder servi ce pack. Grafische kaart Nadat de service packs gein stal leerd zijn contro leert u of er bijzon de re zaken te melden zijn over uw grafi sche kaart. Start daar voor Inven tor en acti veer uit het menu [ Help > Addi ti on resour ces > Graphics Drivers]. Er verschijnt weer een inter net pagina. Klik op deze pagina op de link voor Card Certification. Zoek uw grafi sche kaart in de lijst van kaarten en volg de instruc ties die daarbij staan.

9 Inventor 49.4 Controle Controle Als u de installatie door een ander heeft laten uitvoeren, dan controleert u voord at u gaat wer ken de eenheden, de norm (Eng: Standard) en de bibliotheken. Doe dit direct na de installatie. Voor een systeembeheerder is het zeer ergerlijk als u dagen later zegt dat de installatie niet goed is gegaan, want dan moet hij opnieuw in de materie dui ken. Voor de contro le gebruikt u Inven tor. Start deze. Eenheden (mm) Als Inven tor gestart is opent u het bestand standard.ipt. Dit doet u door te klikken op het pijltje naast het icoon Open in het menu Snel Toegang, en te kiezen voor een Part. Daarna acti veert u het tabblad Tools [Tools > Docu ment settings] en kiest u het tabblad Units. Op dit blad kunt u de eenhe - den uitle zen. Staat hier mm dan zijn de eenhe den goed gekozen. Staat hier Inches, dan moet de instal la tie opnieuw. Norm (ISO) Voor het contro le ren van de normen opent u het bestand standard.idw. Dit doet u door te klikken op het pijltje naast het icoon Open, en te kiezen voor een Drawing. Daarna acti veert u het tabblad Manage [ Manage > Style Editor]. In de dialoog box die verschijnt staat links bo ven de norm. Staat hier Default Standard (ISO) dan is de norm goed gekozen. Staat hier Default Standard (ANSI) of in plaats van ANSI; DIN, BSI, JIS of een andere norm, dan moet de instal la tie opnieuw.

10 1554 Inventor 49 Installatie Bibliotheek (DIN) De bibliotheken van normdelen bevatten meer dan honderd dui zend on der delen. Als u de norm de len van alle normen heeft gein stal leerd dan zijn dit er zelfs miljoe nen. In dat geval wordt de bibli o theek zeer traag. Contro leer daarom of er geen over bo di ge bibli o the ken zijn gein stal - leerd. Acti veer [Manage > Editor]. Er verschijnt een dialoog - box. Klik op de keuze lijst waarin Merged View staat. Er verschijnt een lijst met de verschil len de bibli o the ken. In deze lijst moeten in ieder geval de norm de len Inven tor DIN voor ko men. Dit zijn name lijk de delen die wij gebrui ken in Neder land en België. Als u werkt voor een buiten lands bedrijf dan wilt u norme - de len uit dat land gebrui ken. Als u bijvoor beeld werkt voor een Ameri kaans bedrijf dan dient u ook de normde len uit de ANSI norm gein stal leerd te zijn.

11 Inventor 49.5 Installatie Vault 2011 (Server) Installatie Vault 2011 (Server) Inleiding De Vault Ser ver wordt ge bruikt in een te kenk amer waar - bij meer de re men sen aan het zelf de ont werp wer ken. De be - standen van het ontwerp worden centraal opgeslagen en ge deeld en meest al wor den de be stan den van de bi bli o theek ook centraal opgeslagen en gedeeld. Als u de bestan den centraal wilt opslaan dan heeft u bij de instal la tie van Inven tor gekozen voor de instal la tie van Autodesk Vault Client. Als u de bibli o theek wilt delen dan heeft u bij de instal la tie van Inven tor gekozen voor de Auto desk Vault Server in plaats van Inven tor Desktop Content. De soft wa re voor de centra le data op slag / bibli o theek en de data staan meestal op een compu ter, een server, die speci aal voor deze taak is toege spitst. Als u student bent of nog niet voor centra le opslag kiest sla deze para graaf dan over. AutoDesk Data Management Server Deze para graaf begint met een uitleg van de Vault. Bij Inven tor is een program ma voor gege vens beheer opge - nomen; de ADMS server. Dit program ma voert twee taken uit. Het kan bestan den op een gestruc tu reer de wijze opslaan in een Vault (Ned: Kluis) en het kan norm de len voor u aanma ken. Deze norm de len zitten in afzon der lij ke data ba ses. De belang rijk ste is de DIN bibli o theek.

12 1556 Inventor 49 Installatie Lokaal of server Voor de commu ni ca tie tussen de ADMS server en Inven tor kunnen twee program ma s worden gebruikt. Deze heten AutoDesk Web Server (AWS) en Internet Information Server (IIS). Vault DIN Features Cursus ANSI BSI... ADMS Server WEB Server IIS of AWS Inventor Inventor Inventor AWS AutoDesk Web Server Als de ADMS server op één enkele compu ter wordt gein - stal leerd samen met Inven tor, dan gebruikt u AWS. IIS Internet Information Server Versies Als u Inven tor op meer de re compu ters instal leert en de ADMS server op een server, dan kunt u het beste IIS gebrui ken voor de commu ni ca tie. U kunt dan met meer dan 10 gebrui kers dezelf de data ba se gebrui ken. Er bestaan momen teel vier versies van Vault AutoDesk Vault AutoDesk Vault Workgroup AutoDesk Vault Collaboration AutoDesk Vault Professional De eerst versie is het eenvou digst het is bedoeld voor samen wer king in één enkele work group, zeg maar een tekenkamer. Vault Colla bo ra ti on voegt daar het samen we - ken met verschil len de workgroups aan toe voor bijvoor - beeld externe vesti ging en. Vault Profes si o nal voegt daar weer het samen wer ken met externe bedrij ven aan toe. Voor dit boek is Vault voldoen de.

13 Inventor 49.5 Installatie Vault 2011 (Server) 1557 Praktijk Setup Vault 2011 (Server) Het instal la tie pro gram ma voor Vault (Work group/colla - boration/profes si o nal 2011) staat op een sepa ra te DVD. U instal leert dit program ma normaal gespro ken op een compu ter dia alleen voor deze taak bestemd is. Doe de DVD in de compu ter. Meestal start het instal la tie - pro gram ma auto ma tisch. Soms moet u op Setup dubbel - klik ken. Er verschijnt een ialoogbox met een menu. Install products Kies voor Install Products. Er verschijnt een scherm met de melding dat u andere program ma s moet sluiten. Er verschijnt een venster met de keuze van wat u wilt instal le ren. AutoDesk Vault Content Center Libraries Waar schijn lijk kiest u voor de Vault Server en de bibli o the - ken. Met de Vault Server slaat u de bestan den centraal op, met de bibli o theek kunt u alle maal dezelf de stan daard on - der delen delen. Als een persoon een nieuw stan daard on - der deel (ipart) aanmaakt kunnen alle gebrui kers daarmee werken. Belgie/Nederland I Accept Acti veer de volgen de stap. Als IIS nog niet is geïnstalleerd op uw compu ter kunt u dat in deze stap auto ma tisch laten doen. Er verschijnt een tabblad met de licen tie voor waar - den. Kies voor de taal en lees de voor waar den door. Als u eens bent met de voor waar den; accep teert u deze. Acti veer de volgen de stap. In dit scherm vult u uw persoonlijke gegevens in. Acti veer de volgen de stap. Afhank elijk van de versie van Vault volgt er een melding of invulformulier.

14 1558 Inventor 49 Installatie Acti veer de volgen de stap en let hier goed op. Deze stap gaat vaak fout. Content Center Libraries Configure Zet de keuze lijst op de bibli o the ken. Klik op de knop om de bibli o theek in te stellen. DIN ISO Feature Generators Sheet Metal Standard Content Voor de normale prak tijk heeft u vier bibli o the ken nodig. De Feature- en Sheet metal bibli o theek kunnen handig zijn. Meer bibli o the ken vertra gen uw systeem. Vooral die func - ties, die bij een bepaald gat een bout zoeken, of de func ties, die een lager bij een as zoeken, kunnen traag zijn. Configuration complete U bent klaar met de instel ling en en de instal la tie kan begin - nen. Install Klik op Install.

15 Inventor 49.5 Installatie Vault 2011 (Server) 1559 Praktijk (Los)koppelen bibliotheek Bibliotheken Beheren bibliotheek Omdat er voor de volgen de stappen Admi ni stra tie rech ten nodig zijn kunt u deze het beste direct uitvoe ren na de instal la tie van Vault (Server). Als er teveel bibli o the ken zijn geïnstalleerd, dan kunt u deze niet verwij de ren door opnieuw te instal le ren. In plaats daarvan start u vanuit Windows[Start > Alle program ma s > AutoDesk > AutoDesk Data Mana ge ment > ADMS Console 2011]. (Klik vervol gens op OK) Er verschijnt een dialoog box met in de linker kolom een tree view. Onder het knoop punt libra ries staan de bibli o the ken die gekop peld zijn. Klik met de rechter muis knop op de bibli o theek die u niet nodig heeft. Kies dan voor Detach. (U kunt deze bibli o theek ieder moment weer koppe len met Attach library. ) Als u normaal met Inven tor wilt werken, dan dient u een eigen bibli o theek aan te maken. Voor deze actie heeft u administratierechten nodig. Start vanuit Windows het programma ADMS Console Deze staat in [Start > Alle program ma s > AutoDesk > AutoDesk Data Mana - gement > ADMS Console 2011]. Dit program ma is gein - stal leerd als on der deel van de Vault 2011 (Server). Bij het inlog gen in dit program ma klikt u direct op OK. Als het program ma is gestart, dan klikt u met de rechter muis knop op de map Libra ries en kiest uit het menu voor Create Library. Verzin zelf een naam en maak daarna nog een bibli o theek met de naam Cursus.

16 1560 Inventor 49 Installatie

Inventor 511. 49 Installatie

Inventor 511. 49 Installatie Inventor 511 49 Installatie 512 Inventor 49.1 Vooraf 513 49.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een bi

Nadere informatie

Inventor Installatie

Inventor Installatie Inventor 1403 45 Installatie 1404 Inventor 45.1 Vooraf 1405 45.1 Vooraf Overwegingen Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van mil li me ters of een

Nadere informatie

Inventor 1263. 41 Installatie

Inventor 1263. 41 Installatie Inventor 1263 41 Installatie 1264 Inventor 41.1 Vooraf 1265 41.1 Vooraf Overwegingen Voorgaande versies Vaak wordt inventor verkeerd geinstalleerd, bijvoorbeeld met de instelling inches in plaats van millimeters.

Nadere informatie

Installatie Inventor

Installatie Inventor Diversen 1655 52.1 Installatie Inventor Eenheden Norm Standaarddelen Serienummer Voorgaande versies De be lang rijk ste keu zes die u moet ma ken tij dens de in - stal la tie zijn de bi bli o the ken.

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Inventor 897. 28 Variantenontwerp

Inventor 897. 28 Variantenontwerp Inventor 897 28 Variantenontwerp 898 Inventor 28.1 Inleiding 899 28.1 Inleiding Theorie Ie de re sa men stel ling die u maakt met Inven tor kan ach ter af gebruikt worden voor een variant. Als bepaalde

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

Inventor 921. 29 Design Accelerator

Inventor 921. 29 Design Accelerator Inventor 921 29 Design Accelerator 922 Inventor 29.1 Inleiding 923 29.1 Inleiding Theorie Vanaf Inventor 10 is een module opgenomen die u helpt met het ontwerpen. U kunt onder andere op basis van een functie

Nadere informatie

Inventor 825. 26 Buigen plaatwerk

Inventor 825. 26 Buigen plaatwerk Inventor 825 26 Buigen plaatwerk 826 Inventor 26.1 Inleiding 827 26.1 Inleiding Theorie Uitslag De plaatwerkfuncties van Inventor zijn vooral gericht op de zetbank. Het model dat gemaakt wordt met die

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 2.0 Kluwer Belastingpraktijk

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST6

Installatie Solid Edge ST6 Installatie Solid Edge ST6! N E E M D I T D OCU M E N T D OOR V O O R D AT U U W HU I D I G E S OLI D E D G E V E R SI E G A AT V E R W I J D E R E N! L E T O P!! SO L I D E D G E ST 6 KU N T U N IE T

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN. ir. Ronald Boeklagen

Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN. ir. Ronald Boeklagen Inventor 2011 COMPUTER ONDERSTEUND ONTWERPEN ir. Ronald Boeklagen ISBN: ISBN 978-90-72487-69-8 Copyright 2010: TEC / CADCollege BV Kerkenbos 1018 B 6546 BA Nijmegen Uitgever: TEC / CADCollege BV Kerkenbos

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER?

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? 1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? Deze Basis vaardigheden voor iparts is een vervolg op Geavanceerde Excel functies. Zorg dus dat je minstens die Tips & Trick eerst hebt

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

1.1 Installatie Solid Edge ST6

1.1 Installatie Solid Edge ST6 1.1 Installatie Solid Edge ST6 1 : Installeren : SE is niet achterwaarts compatibel, dit betekent dat een tekening gemaakt in een hogere versie, niet in een lagere versie van SE kan geopend worden. Omgekeerd

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor de update. Golfpakket versie 2.12

Installatie Handleiding voor de update. Golfpakket versie 2.12 Installatie Handleiding voor de update Golfpakket versie 2.12 Laatste wijzigingen: 11-11-2008 Pagina 2 van 25 Nationaal Golfpakket Versie 2.12 Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie voor we beginnen...

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits SEPTEMBRE 2010 Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe de Configuration Software onder een Windows 64 bits geïnstalleerd wordt,

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Printers installeren met webprint.tudelft.nl. Windows XP SP 3

Printers installeren met webprint.tudelft.nl. Windows XP SP 3 Windows XP SP 3 Printers installeren met webprint.tudelft.nl Bestemd voor: Medewerkers, studenten en gasten Versie: 0.3 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Printers installeren met webprint.tudelft.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens:

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Gebruikersnaam, bijvoorbeeld: et001 E-mail adres, bijvoorbeeld: tjebbe@exchangetest.nl wachtwoord, bijvoorbeeld: 89Kotahe

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

1.1 Installatie Solid Edge ST3

1.1 Installatie Solid Edge ST3 1.1 Installatie Solid Edge ST3 1 : Installeren : SE is niet achterwaarts compatibel, dit betekent dat een tekening gemaakt in een hogere versie, niet in een lagere versie van SE kan geopend worden. Omgekeerd

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000

Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Installeren en configureren Océ printers in AutoCAD 2000 Met de komst van AutoCAD 2000 is het installeren en configureren van een Océ printer binnen AutoCAD drastisch veranderd. Om de driver juist te installeren

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 Express: Het is raadzaam om de volledige installatie met een gebruiker zonder beperkingen uit

Nadere informatie

Installeren van Solid Edge ST3

Installeren van Solid Edge ST3 Installeren van Solid Edge ST3 Let op!!! Neem dit door voordat u Solid Edge ST3 gaat installeren! De-installeren van een oude versie van Solid Edge Organisatie van belangrijke bestanden Zoals misschien

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST7

Installatie Solid Edge ST7 Installatie Solid Edge ST7! N E E M D I T D OCU M E N T D OOR V O O R D AT U U W HU I D I G E S OLI D E D G E V E R SI E G A AT V E R W I J D E R E N! L E T O P!! SO L I D E D G E ST6 en ST 7 KU N T U

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Server Back-up Online

Veelgestelde vragen Server Back-up Online Veelgestelde vragen Server Back-up Online Welkom bij de Veel gestelde vragen Server Back-up Online van KPN. Geachte Server Back-up Online gebruiker, Om u nog sneller te kunnen helpen zijn veel problemen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

SmartRevit SmartAssemblies Etcetera

SmartRevit SmartAssemblies Etcetera De-installeer eerst alle tools die u van Itannex heeft. SmartRevit SmartAssemblies Etcetera Zorg dat u de laatste versie van Revit heeft geïnstalleerd, inclusief alle updates. Het systeem moet verbinding

Nadere informatie

Beste LUMIX G gebruiker,

Beste LUMIX G gebruiker, Beste LUMIX G gebruiker, Vooreerst hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw LUMIX G systeemcamera! We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe camera en zijn ervan overtuigd dat u fantastische

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Installatie van Sprinter2000 Installatie van Sprinter2000 1. Vóór de installatie Voordat we met de installatie kunnen

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Samenwerken 3.1 Koppeling database 3. Koppeling database

Samenwerken 3.1 Koppeling database 3. Koppeling database 1 Deel III 3 Beheertekeningen 2 Samenwerken Samenwerken 3.1 Koppeling database 3 3.1 Koppeling database Tekstgegeven in een tekening Een database is een verzameling van gestructureerde gege - vens. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST8

Installatie Solid Edge ST8 Installatie Solid Edge ST8! N E E M D I T D OCU M E N T D OOR V O O R D AT U U W HU I D I G E S OLI D E D G E V E R SI E G A AT V E R W I J D E R E N! L E T O P!! SO L I D E D G E ST8 KU N T U N IE T M

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 28-03-2017 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Verbinden met de werkplek... 3 (OPTIONEEL) Geïnstalleerde versie View Client... 5 Fouten bij inloggen... 8 Tokencode

Nadere informatie

CADCollege series 5.2. De regels van de technische tekening

CADCollege series 5.2. De regels van de technische tekening i CADCollege series 5.2 De regels van de technische tekening ii TEC, Twente Engineering Consultancy, is een CAD centrum dat zich bezig houdt met kennisoverdracht op het gebied van CAD. Hiervoor heeft TEC

Nadere informatie

Installatie uitleg van de update van DK7

Installatie uitleg van de update van DK7 Installatie uitleg van de update van DK7 U kunt uw versie van DesignaKnit updaten via http://www.designaknit.nl. Figuur 1 1. Als u de muis aanwijzer boven DK7 update plaatst, kun u zien wat de laatste

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING SKELLET Kompellaan 11, 3600 Genk, België Inhoudsopgave 1 Software downloaden... 2 2 Software installeren... 3 3 SketchUp instellen voor Skellet... 5 3.1 Template instellen... 5

Nadere informatie

2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3. Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet

2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3. Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet 2/12/2013 CAAP DRAWING MANAGER SUPPORT DOCUMENT V1.3 Antwoord op al uw vragen! Matthijs van Vliet 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Basis Informatie... 4 2 FAQ... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Installatie

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft weblogin.tudelft.nl Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft Citrix ICA Client Weblogin.tudelft.nl in het gebruik Bestemd voor: Medewerkers TU Delft Versie: 0.3 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Versie: 201212031 Pagina 1 van 7 Dit stappenplan is gebasseerd op een computer zonder eerdere Microsoft SQL Server installaties. Is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MxControlCenter

Gebruikershandleiding MxControlCenter Gebruikershandleiding MxControlCenter Handleiding voor het gebruik van Mxcontrolcenter In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma heeft geïnstalleerd en gereed heeft gemaakt

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows XP 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter op

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

Koppeling Magento. e-boekhouden.nl

Koppeling Magento. e-boekhouden.nl Koppeling Magento 1. Installatie Log op de normale wijze in op uw Magento webshop-account. Klik in het menu op System > Magento Connect > Magento Connect Manager. De Magento Connect Manager opent. Vul

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Installatie Procedure Femap STAND ALONE & FLOATING LICENTIE

Installatie Procedure Femap STAND ALONE & FLOATING LICENTIE Installatie Procedure Femap STAND ALONE & FLOATING LICENTIE Mocht u niet weten wat voor type licentie u heeft, neem dan contact met ons op voordat u aan de installatie begint. Deze handleiding kan ook

Nadere informatie

Systemec Virtueel Kantoor Instellen

Systemec Virtueel Kantoor Instellen Systemec Virtueel Kantoor Instellen Version: 1.0.1 Date: 5-1-2016 Copyright 2016 door Danny van Oijen Systemec BV, alle rechten voorbehouden. Foto's, content, graphics, en HTML code zijn beschermd door

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client

Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client Deze handleiding beschrijft de stappen van de installatie van de VPN cliënt en de VMware vsphere Client. Versie 1.4 1) Installatie VPN

Nadere informatie

Installatie handleiding web cliënt

Installatie handleiding web cliënt Installatie handleiding web cliënt CA3000 Versie 2.11 Postbus 218 5150 AE Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900- techhelp@aras. nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Installatie... 2 2.1 Web

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

Het aansluiten van uw Victron op een computer; met VE Bus Quick Configure

Het aansluiten van uw Victron op een computer; met VE Bus Quick Configure Het aansluiten van uw Victron op een computer; met VE Bus Quick Configure Voor het aansluiten van uw Victron op een computer is het volgende belangrijk: - Alleen identieke modellen met VE Bus software

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Samenvoegen bestanden via gedcom

Samenvoegen bestanden via gedcom Begin met vast te stellen met welke versie die bestanden gemaakt zijn. Zie http://www.deruiter.ch/aldfaer/helpdesk/aldfaer%20versie.pdf Je hebt nu alle bestanden op een gelijk versie niveau en nu kunnen

Nadere informatie