MEDEWERKERSPROFIEL. Versie januari 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEWERKERSPROFIEL. Versie januari 2016"

Transcriptie

1 MEDEWERKERSPROFIEL Versie januari 2016

2 Revisiegeschiedenis: conceptversie najaar 2010 conceptversie januari 2011 versie 1 februari 2011 versie 2 januari 2016 (huisstijl)

3 INHOUDSOPGAVE - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 3 Inhoudsopgave... 3 MEDEWERKERSPROFIEL: INLEIDING... 4 Hoofdstuk 1: Navigators: visie en waarden... 4 Hoofdstuk 2: Vaststelling en aanpassing... 4 Hoofdstuk 3: Status medewerkersprofiel... 5 FUNCTIE MEDEWERKERSPROFIEL... 5 Hoofdstuk 1: Waarom een medewerkersprofiel... 5 Hoofdstuk 2: Onderscheidingen... 5 Hoofdstuk 3: Hoe passen we het medewerkersprofiel toe... 6 Hoofdstuk 4: Hoe te handelen bij verschil van mening... 7 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL... 7 Hoofdstuk 1: Persoonlijke bekering tot Christus... 7 Hoofdstuk 2: Groei door de relatie met Christus... 8 Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven A. Rust en vrede (over omgaan met tijd, drukte en rust) B. Nederigheid en dienen (over omgaan met macht, gezag, leiderschap, en conflicten) C. Reinheid (over je lichaam als tempel: seksualiteit, eten & drinken, alcohol en drugs) D. Samen met andere christenen (over samenwerken) E. Gerechtigheid (over omgaan met de schepping, over rentmeesterschap en politiek) F. Geven (over omgaan met geld, bezit en carrière) G. Getuigen (over daden en woorden, en een arbeider zijn) Slotopmerking MEDEWERKERSPROFIEL Blad 3 van 16

4 MEDEWERKERSPROFIEL: INLEIDING - Hoofdstuk 1: Navigators: visie en waarden MEDEWERKERSPROFIEL: INLEIDING Hoofdstuk 1: Navigators: visie en waarden Als beweging hebben we onze visie als volgt verwoord : Wij verlangen ernaar dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk en in hun omgeving bewust doorgeven wat ze zelf zien en horen De medewerkers van Navigators zijn overtuigd van het belang van de waarden en uitgangspunten die hieronder staan om die opdracht te vervullen: De passie om Jezus te kennen, lief te hebben en te worden als Hij. De waarheid van de Bijbel is toereikend voor ons hele leven. De levensveranderende kracht van het evangelie. De leiding en de kracht van de heilige Geest. Verwachtend geloof en volhardend gebed, geworteld in de beloften van God. De waardigheid en waarde van ieder persoon. Liefde en genade worden ervaren in onze gemeenschappen. Door netwerken van relaties worden discipelen wereldwijd opgebouwd. Wederzijds afhankelijke relaties binnen het lichaam van Christus. Hoofdstuk 2: Vaststelling en aanpassing Vaststelling door het bestuur Navigators zijn als wereldwijde beweging in Nederland vertegenwoordigd door de Stichting De Navigators, Driebergen. Het Bestuur van de Stichting heeft het uiteindelijke gezag. Het Navigators Medewerkersprofiel is door het Bestuur van de Stichting De Navigators vastgesteld. Aanpassing of herziening Aanpassing of herziening van dit medewerkersprofiel is alleen mogelijk door het Bestuur van de Stichting De Navigators. Een verzoek of suggestie tot aanpassing of herziening kan worden ingediend bij het Bestuur via de Directie van Navigators. MEDEWERKERSPROFIEL Blad 4 van 16

5 FUNCTIE MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 3: Status medewerkersprofiel Hoofdstuk 3: Status medewerkersprofiel Deel van de NSV franchise In 2.8 van de Franchiseovereenkomst die de relatie beschrijft tussen de Navigator Studentenverenigingen en de Stichting De Navigators wordt overeengekomen in lid a: NSX verlangt van haar medewerkers dat zij instemmen met het NSV medewerkersprofiel. Onderdeel medewerkerovereenkomsten en contracten Voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met de Stichting De Navigators vormt het medewerkersprofiel deel van het Personeelshandboek en is als zodanig deel van hun overeenkomst. Voor hen gelden overigens naast dit profiel ook andere gedragscodes, zoals de Gedragscode Leidinggevenden en de andere bepalingen zoals opgenomen in het Navigator Personeelshandboek. Mogelijk aanvullende informatie in de bijlage(n) Het is mogelijk dat een bedieningsonderdeel van Stichting de Navigators (LEF, NSV, Beyt) specifiek aanvullende informatie toegevoegd heeft aan het Medewerkersprofiel. Mocht dit zo zijn, dan vind je deze aanvullende informatie in de bijlage(n) van dit document. FUNCTIE MEDEWERKERSPROFIEL Hoofdstuk 1: Waarom een medewerkersprofiel Er is grote verscheidenheid van stijlen van Christelijk leven en er bestaat een veelheid van meningen daarover. Als Navigators willen we transparant zijn in wat wij van onze medewerkers verwachten. We zijn ons er van bewust dat geen mens volmaakt is, dat ons leven als christen een proces is van groei en ontdekken en dat we door de omstandigheden waarin we leven voortdurend voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Daarom is dit medewerkersprofiel niet een meetlat, waarmee iemand de maat wordt genomen en wordt beoordeeld, maar is het een kompas dat de richting aangeeft voor ons als medewerkers. We hopen dat we op deze manier een saamhorigheid bereiken die belangrijk is voor de voorbeeldfunctie de we als medewerkers voor anderen willen hebben. Hoofdstuk 2: Onderscheidingen Wie zijn de medewerkers De Bijbel gebruikt veel verschillende benamingen voor de plaats en de rol van gelovigen. Ze worden leerlingen, volgelingen, discipelen en christenen genoemd, arbeiders, schapen, kinderen van God, leden van het Lichaam, leiders, medewerkers Dit medewerkersprofiel is bedoeld voor een Navigator medewerker, dat wil zeggen: iemand die als volgeling en leerling van Jezus verantwoordelijkheid wil opnemen en is aangesteld in het kader van de roeping van Navigators. MEDEWERKERSPROFIEL Blad 5 van 16

6 FUNCTIE MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 3: Hoe passen we het medewerkersprofiel toe Dit kunnen heel verschillende verantwoordelijkheden zijn, zodat dit profiel gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld: bestuursleden van de stichting, stafleden (zowel staf in loondienst als vriendenkringstaf en onbetaalde staf), kantoormedewerkers, coaches, bestuursleden van NSV verenigingen, nestoren, kringleiders en trainees. De verscheidenheid aan rollen binnen de beweging van Navigators is groot, zodat dit profiel niet een simplistisch uniform kan zijn dat iedereen naadloos past. Maar we zoeken, zoals gezegd, naar een gemeenschappelijke richting in het volgen van Jezus. Wie zijn (nog) geen medewerkers in de zin van dit profiel Hoewel we de mensen met wie wij werken graag willen uitdagen om verantwoordelijkheid op te nemen in het Koninkrijk kunnen en willen we hen nog niet als medewerkers beschouwen in het kader van de roeping van Navigators. Dit zijn bijvoorbeeld de jongerenwerkers die begeleid worden door LEF, leden van Navigator Studentenverenigingen of deelnemers aan Navigatoractiviteiten. Hoofdstuk 3: Hoe passen we het medewerkersprofiel toe Als kompas vormt dit medewerkersprofiel het uitgangspunt voor een gesprek met een (toekomstige) medewerker. We willen het als medewerkers samen eens zijn over de richting die we kiezen in het volgen van Jezus. We willen daarover open en duidelijk zijn. 1 In dit document bespreken we terreinen die we veelal als onderdeel van onze persoonlijke levenssfeer beschouwen. In onze moderne maatschappij heeft privacy een hoge waarde. De bescherming daarvan is uiteraard een goede zaak. Overwaardering ervan kan echter leiden tot een gebrek aan openheid over zaken, die bij Gods kinderen eigenlijk aan het licht zouden moeten komen. God heeft bedoeld dat we openheid met elkaar leren ontwikkelen, zodat in een sfeer van vertrouwelijkheid en liefde bemoediging, feedback en correctie kunnen plaatsvinden. 2 De grenzen die de ander stelt, dienen echter te allen tijde te worden gerespecteerd. Die ander bepaalt hoever degene die vragen stelt kan gaan! Wij beogen niet het aanwijzen van fouten noch proberen we iemands leven te controleren. We willen in de eerste plaats aanmoedigen om Jezus te volgen. Het is en blijft dan de rol van de Heilige Geest om te overtuigen 3, niet de onze. De bedoeling van een gesprek aan de hand van dit medewerkersprofiel is dus ook niet om vast te stellen hoe volmaakt iemand is. Paulus is hier een voorbeeld. Hij geeft toe zelf erg zijn best te hebben gedaan om een zo goed mogelijk iemand te zijn 4, maar noemt die manier van benaderen vervolgens verlies en verwerpt dat allemaal als afval 5. Dat komt omdat hij Jezus heeft leren kennen. Zijn nieuwe doel is nu niet langer om volmaakt zijn, maar om Jezus te volgen, Jezus beter te leren kennen en één met Hem te worden. Zelfs Paulus zegt dat hij dat doel helemaal nog niet bereikt heeft, maar dáár richt hij zich volledig op. 6 Daarover gaat het gesprek aan de hand van dit medewerkersprofiel: over hoe we Jezus volgen en over het verlangen om van Hem te leren en te groeien naar Hem toe. 1 Paulus vond het enorm belangrijk dat hij in zijn manier van doen oprecht en zuiver was (2 Korintiërs 1:12, NBV). In hedendaagse taal zouden die twee woorden (a`plo,thj en eivlikri,neia) ook vertaald kunnen worden door focus en transparantie. 2 1 Johannes 1: Johannes 16: Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. (Filippenzen 3:6b) 5 Filippenzen 3:7,8. 6 Filippenzen 3:8-16. MEDEWERKERSPROFIEL Blad 6 van 16

7 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 4: Hoe te handelen bij verschil van mening Hoofdstuk 4: Hoe te handelen bij verschil van mening Het is duidelijk dat er binnen de christelijke wereld veel verschillende visies bestaan. Niet iedereen onderbouwt zijn visie op dezelfde manier vanuit de Bijbel. Maar zelfs wanneer dat wel het geval is blijven er soms verschillen bestaan. Navigators heeft een aantal keuzes gemaakt die passen bij de identiteit als organisatie. Het zal niet verbazen dat niet iedereen het hier mee eens is. Dat is niet te vermijden. Werken met dit profiel kan er toe leiden dat mensen zich afgewezen of zelfs veroordeeld voelen in hun eigen overtuigingen doordat ze niet met dit profiel kunnen of willen instemmen. Afwijzing of veroordeling is niet de bedoeling; in het gesprek over dit profiel willen we over andere visies op het volgen van Jezus alleen met respect spreken. Tegelijk vragen we wel om begrip voor de keuzes die Navigators in dit medewerkersprofiel gemaakt heeft. Uiteindelijk kan bij blijvend verschil van mening soms de conclusie onvermijdelijk zijn dat het dragen van een verantwoordelijkheid binnen de bediening van Navigators niet mogelijk is. Wanneer een medewerker of toekomstig medewerker het niet eens is met de manier waarop het medewerkersprofiel in de praktijk wordt toegepast en in gesprek niet tot overeenstemming kan komen is het mogelijk om een landelijke leider van LEF, NSV, Lifenet of eventueel de directie te vragen om nader overleg. Wanneer een medewerker of toekomstig medewerker het op een inhoudelijk punt met het medewerkersprofiel oneens is, is het mogelijk een verzoek of suggestie tot aanpassing of herziening in te dienen bij het Bestuur van de Stichting via de directie. Een verzoek of suggestie zal door het Bestuur worden besproken voor zover naar het oordeel van het Bestuur een inhoudelijk vergelijkbaar verzoek niet eerder in voldoende mate is besproken. TEKST MEDEWERKERSPROFIEL Zoals gezegd: in dit medewerkersprofiel is een medewerker iemand die verantwoordelijkheid in het Koninkrijk van God wil opnemen in het kader van de roeping van Navigators. De onderstaande beschrijving tekent de contouren van zo n medewerker. Hoofdstuk 1: Persoonlijke bekering tot Christus Een medewerker heeft Christus leren kennen. De bijbel verkondigt het goede nieuws dat wij als mensen een herstelde relatie met God kunnen krijgen. Jezus gebruikt hiervoor bijvoorbeeld het beeld van een geboorte. 7 Je wordt daarna onder meer een nieuwe schepping 8, een kind van God 9 en een rechtvaardige 10 genoemd. Net als bij een echte geboorte gaat er bij iedereen een proces vooraf aan de wedergeboorte. Bij de een is dat proces redelijk kort en bij de ander is dat proces langer, maar het heeft altijd te maken 7 Johannes 3: 1 21, zie ook Titus 3: Korintiërs 5:17 9 Johannes 1:12 10 Romeinen 5:1 MEDEWERKERSPROFIEL Blad 7 van 16

8 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 2: Groei door de relatie met Christus met keuzes en intenties. Hier is het Bijbelse begrip bekeren toepasbaar, dat betekent: je afkeren van de richting waarin je eerst ging en je omdraaien - richting Jezus, om door Hem vergeving van zonde en vrede met God te vinden! Soms is het precieze moment van je bekering en je wedergeboorte niet aan te wijzen. Zowel Paulus als Timotheüs kwamen uit een gelovig geslacht, maar ieder van hen had zijn eigen weg om tot geloof in Jezus te komen. Maar op een gegeven moment is er duidelijkheid dat jij je aan Jezus hebt toevertrouwd en dat Hij het voor het zeggen heeft gekregen in jouw leven. Je bent een discipel, een leerling, en hebt een nieuwe relatie met God gekregen. En daarmee in een nieuwe relatie met anderen en jezelf! Alle christenen ontdekken vroeg of laat dat bekering niet een eenmalige actie is maar een telkens terugkerend onderdeel van een groeiproces. Bepalend blijft de principiële keuze, die je moet hernieuwen en bevestigen, om Christus als Heer te erkennen en Hem gehoorzaam als leerling te blijven volgen om van Hem te leren. Deze relatie van een leerling tot Jezus is niet statisch, deze zal ups en downs kennen. Je bent afhankelijk van Jezus, onderweg leer je steeds meer daadwerkelijk je vertrouwen op Hem te stellen. Dat zal tot keuzes en overtuigingen leiden die soms tegen je eigen inzichten of inzichten van de wereld om je heen in gaan. Jezus is transparant over wat Hij van ons vraagt. Een leerling in Jezus opvatting is niet iemand die in een klaslokaal zit en vanuit een boekje diepe inzichten doordenkt, maar een leerling volgt de Meester. Jezus roept ons op om Hem te volgen. Tot onze schrik voegt Hij daaraan toe Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. 11 Wat dit kruis in ieders leven betekent kan verschillend zijn, maar het is meer dan de moeilijkheden of een zwaar lot van het spreekwoord ieder huisje heeft zijn kruisje. Bij Jezus betekent het kruis Zijn dood en als we Hem volgen krijgen wij ook met dood te maken, vaak van ons ik, met onze eigen eer, onze eigen voorkeuren en idealen. Zo staat de opdracht tot zelfverloochening precies tussen achter Jezus aan komen en kruis dragen : Tegen allen zei hij: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 12 Het helpt om daarbij het verschil te onderkennen tussen staat en stijl, zijn en doen. Je zijn (dat is je staat, je identiteit als burger van een hemels koninkrijk) hangt niet af van je handelen (dat is je gedrag of levensstijl op een bepaalde dag). Het handelen komt uit het zijn voort. Het is de bedoeling dat je vruchten voortbrengt, die aan de bekering beantwoorden, zegt Johannes de Doper. 13 Die levensstijl ben je aan het leren, en die maak je je steeds meer eigen, al is het vaak met vallen en opstaan. Je intentie, wat je wilt bereiken, is de verbinding tussen je staat en stijl. Juist op dat punt daagt Jezus je uit! Wat wil je? Hoofdstuk 2: Groei door de relatie met Christus Een medewerker wil groeien en vrucht dragen. Groei door de Heilige Geest Jezus gebruikt het beeld van de wijnstok. 14 Dat geeft helder weer wat het leven met Hem inhoudt. Je eerste prioriteit is "in Hem te blijven"! De innige relatie met Hem schept de voorwaarden om vruchten te kunnen voortbrengen. Als je los komt van Jezus de wijnstok dan verdor je, zegt Jezus. 11 Lucas 14:27 12 Lucas 9:23, ook Matteüs 16:24, Marcus 8:34 13 Lucas 3: 8 14 Johannes 15 MEDEWERKERSPROFIEL Blad 8 van 16

9 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 2: Groei door de relatie met Christus Er kunnen immers geen levenssappen meer naar je toe stromen. Dit besef van diepe afhankelijkheid helpt om dagelijks alle dingen in gebed bij God te brengen. Je leeft uit genade, het is niet onze verdienste, maar Gods goedheid en zijn initiatief waardoor je verzoend wordt met Hem. Gods aanwezigheid in je leven heeft effect. Je gaat vrucht dragen, zo belooft Jezus! 15 Daar mag je dus op rekenen. Paulus zegt: Ik zal over niets anders spreken ik zou het niet wagen dan wat Christus door mij tot stand brengt. 16 Discipelen zijn mensen, die daadwerkelijk uitleven wat ze geloven. Dat is belangrijker dan theoretische kennis of het vermogen alles goed uit te leggen. Je kunt dit ook uitdrukken met de woorden dat je leeft door de Geest. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 17 Vervuld worden door de heilige Geest is Gods antwoord op ons eenvoudige gebed om vervulling met Hem. 18 Een discipel verlangt ernaar steeds meer één met Jezus Christus te zijn, steeds meer beheerst te worden door zijn Geest. Dit vereist een hart van dagelijkse overgave. Jezus verwacht dat je vrucht gaat dragen. Wat betekent dat? Je karakter zal steeds meer op dat van Jezus gaan lijken. 19 Het gaat er niet om dat je alles zou moeten weten of volmaakt zouden moeten zijn. Nee, essentieel is Hem te kennen, met Hem onderweg te zijn en bij Hem kracht te halen. Dan ben je onder de indruk van Jezus of zelfs enthousiast over Hem en kun je dit ook overdragen. Daarnaast zijn trouw en betrouwbaarheid belangrijke eigenschappen die zich ontwikkelen in de persoon die God meer en meer de ruimte geeft in zijn leven. Wij veranderen onszelf niet, maar Zijn heilige Geest verandert ons van binnenuit. Zo ga je goede werken voortbrengen, die God te voren heeft bereid. 20 Jezus noemt expliciet dat we zullen heengaan en dat onze vrucht zal blijven. 21 Onze invloed in de levens van andere mensen is dus nadrukkelijk een vrucht, die Jezus belooft en verwacht. God spreekt uit dat zelfs de kleinste en geringste kan uitgroeien tot een machtig volk. 22 Groei door gehoorzaamheid De kwaliteit van je leven is van groot belang. Jezus benadrukt dat Hij mensen zoekt die niet alleen zijn woorden horen, maar ook doen wat Hij zegt. 23 Daaruit blijkt of wij Zijn Koningschap werkelijk erkennen. Hij verwacht van zijn discipelen dat ze onderhouden (doen) wat Hij geboden heeft 24 (NBG). Jezus heeft immers wat te zeggen over alle terreinen van ons leven. De belangrijkste bron om Gods wil te leren kennen is de Bijbel. Van medewerkers vragen we de bereidheid om haar autoriteit voor het leven te erkennen, en beslissingen daaraan te toetsen. Je bent een bevrijd mens, maar die vrijheid betekent geen gerichtheid op het maximaal bevredigen van onze eigen verlangens, wat die ook maar mogen zijn. De meest vrije mens is niet degene die levenslang zijn wensen en verlangens volgt, maar die ontdekt heeft dat het gehoorzamen aan Gods waarheid tot steeds meer vrijheid en leven leidt. Deze volgeling of discipel zorgt ervoor dat hij weet wat God wil en bedoeld heeft, en probeert dat in praktijk te brengen (soms al worstelend). Hij of zij zal ernaar streven een levensstijl te ontwikkelen die niet eenzijdig gericht is op zelfontplooiing, 15 Johannes 15: 8 16 Romeinen 15: Galaten 5: Lucas 11: Galaten 5: 22 beschrijft de beloofde vrucht - karaktereigenschappen 20 Efeziërs 2:10 21 Johannes 15: Jesaja 60: Matteüs 7: Matteüs 28:18-20 MEDEWERKERSPROFIEL Blad 9 van 16

10 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven maar ook op het dienen van anderen. Dit gebeurt vanuit het besef dat je een rentmeester bent van alles wat God aan de mens heeft toevertrouwd: onder andere ons lichaam, onze seksualiteit, ons denken spreekvermogen. Een leerling blijft in dit streven gericht op de Meester, zonder perfectie in de uitvoering te pretenderen. Jezus zoekt mensen die beschikbaar zijn, bereid om alles op te geven voor Zijn Koninkrijk. Wil je daarin groeien? Ben je bereid om te leren je tijd en je talenten goed in te zetten? Sta je open voor feedback? Dit zijn vragen die we steeds aan onszelf en medewerkers willen blijven stellen. Niemand is zonder zonde. Je belijdt je zonden, in de wetenschap dat God je in Christus vergeven heeft. 25 Je durft aanspraak te maken op zijn genade, omdat je weet dat God je in Christus aanziet en aanneemt. Vrijgesproken vrees je het oordeel niet meer. Bij het belijden van zonden past berouw. De zonde wordt niet geëxcuseerd of gelegitimeerd, maar als fout en schadelijk erkend en beleden. In belijden ligt het verlangen besloten ermee te breken. Dat levert bij elke discipel innerlijke strijd op. De Bijbel is daarover eerlijk. Wie Christus volgt, gelooft in groei en overwinning, en die wil zich van binnenuit laten veranderen. Dankzij Christus opstanding en de aanwezigheid van Gods Geest in ons, kunnen we overwinnen! 26 Paulus spoort ons aan ons daarin te oefenen. 27 Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven Tot nu hebben we in dit profiel de basiscontouren van een medewerker getekend. Het is iemand die persoonlijk weet van bekering (Hoofdstuk 1), voor wie de relatie met God is hersteld en die gekozen heeft een leerling van Jezus te willen zijn en er naar verlangt om te groeien en vrucht te dragen (Hoofdstuk 2) Dit proces leidt tot de nu volgende paragraaf. Hierin benoemen we een aantal specifieke terreinen waar het voor ons allemaal spannend is en die volgens ons van groot belang zijn. Hier zal de vrucht van het leven met God als leerling van Jezus zichtbaar worden. "Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt." 1Timoteüs 3: 1-7 Van wie verantwoordelijkheden op zich neemt kan verwacht worden dat een zekere stabiliteit in geloof en gehoorzaamheid getoond wordt. In 1 Timotheüs 3:1-7 wordt van mensen in positie van leiderschap verwacht dat hun levenswandel onberispelijk 28 is. In de NBG vertaling stond onbesproken. Dezelfde aansporing krijgt Timotheüs zelf ook nog in 6:14. Dit betekent dat er geen discussie is over de persoon. De lat wordt hier hoog gelegd! Berispelijk gedrag kan (moreel) gezag ondermijnen Johannes 1: 9 26 Romeinen 5: 16 17, 8:1 17 & Timoteüs 4: 7 28 In het Grieks staat er avnepi,lhmptoj wat letterlijk betekent niet vast te pakken ; m.b.t. moreel gedrag betekent het woord onbesproken (NBG). MEDEWERKERSPROFIEL Blad 10 van 16

11 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven Fouten die we maken hoeven echter op zich niet diskwalificerend te zijn, bijvoorbeeld als we ze erkennen en ons gedrag aanpassen. Niemand is volmaakt. De vraag is niet of je fouten maakt, maar hoe je met je fouten omgaat en of je erin volhardt. Paulus vertrekt hierbij niet alleen vanuit een aantal waarden, maar hij benoemt ook een aantal heel specifieke terreinen. 29 Opvallend is dat Paulus in de eerste plaats de kwaliteit van de levensstijl beschrijft om in aanmerking te komen voor een dergelijke rol en niet de benodigde talenten en gaven. De voorbeeldfunctie is een heel belangrijke factor. Medewerkers met een inhoudelijke verantwoordelijkheid binnen Navigators willen we niet zondermeer gelijkschakelen met opzieners en oudsten zoals deze in de Bijbel worden beschreven. Het onderliggende principe is echter wel degelijk van toepassing. Bij inhoudelijke verantwoordelijkheden horen stevige kwalificaties. Een medewerker geeft het voorbeeld. Daarom verwachten wij van medewerkers dat zij bewust Jezus willen volgen en gehoorzaam willen zijn op alle terreinen van het leven. We verwachten niet van elke medewerker een heldere, uitgekristalliseerde overtuiging of een vlekkeloos verleden en heden op al die gebieden. Essentieel blijft voor ons allemaal dat wij de onvoorwaardelijke liefde van de Vader hebben leren kennen en Zijn vergeving voor zonden. 30 Maar het is van groot belang dat iemand die een voorbeeld is, ook open en bereidwillig is opvattingen en gedrag te bespreken en door Gods woord te laten toetsen. Veel Navigators hebben door de jaren heen de zgn. Wielillustratie (ontwikkeld door Dawson Trotman) gebruikt om hun overtuigingen en toewijding te evalueren: is Christus het middelpunt van mijn leven, zijn wij metterdaad gehoorzaam in ons volgen van Hem, verbonden met Hem door Woord en Gebed in een leven met en voor anderen? Gebieden waarvan we als Navigators geloven dat deze met name cruciaal zijn binnen de Nederlandse cultuur zijn (zonder dat deze volgorde een mate van belangrijkheid aangeeft): de noodzaak van rust en bezinning, erkenning en rol van gezag en autoriteit, de plaats van seksualiteit, eten en drinken, alcohol en drugs, omgang met geld en bezit en de verantwoordelijkheid van rentmeesterschap. We hechten er aan om in onze relaties met christenen en niet-christenen ons te oefenen in liefde en vriendelijkheid, en we willen onze verantwoordelijkheid beseffen voor de schepping en voor de verkondiging van de herschepping. Als Navigators voelen we ons geroepen om in deze specifieke gebieden zeer bewust en wanneer nodig compleet anders te zijn dan de cultuur waarin wij leven, om zo Gods hart en Zijn evangelie (goed nieuws) te kunnen brengen in die cultuur. Daarom vragen wij onze medewerkers om juist hierin met ons één te zijn. A. Rust en vrede (over omgaan met tijd, drukte en rust) Inleiding Het eerste dat de nieuw geschapen mens in het paradijs overkwam was een dag van rust! Door de hele bijbel heen worden de gelovigen gemaand op die manier te leven: vanuit rust, vanuit ontvangen, vanuit genade. Zo n houding erkent wie God is en wie wij zijn. De 24-uurs economie maakt het ons niet makkelijk, maar welke vorm we ook kiezen voor onze sabbatsrust en voor onze dagelijkse 29 Bijv. Titus 1:5-7 waar het woord avne,gklhtoj gebruikt wordt, letterlijk niet te roepen (tot verantwoording), dus onbespreekbaar, onberispelijk. Dit woord gebruikt Paulus ook in 1 Tim. 3:10, over het onberispelijk blijken van de kandidaten voor de rol van diakenen Johannes 1:9 MEDEWERKERSPROFIEL Blad 11 van 16

12 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven omgang met God, we moeten er ernst mee maken om tot rust te komen bij God en daar onze kracht te zoeken 31 in het voetspoor van Jezus 32. Het is de verwachting dat een Navigator medewerker: probeert om dagelijks tijd te vinden om bij God te zijn en een wandel met Hem te ontwikkelen een goede balans vindt in zijn leven tussen werken en rust zijn dagelijks leven zó laat bepalen door de omgang met God, dat Gods vrede in zijn hart zal regeren 33 en zorgen, rijkdom en genoegens niet alles verstikken wat door God wordt gezaaid. 34 B. Nederigheid en dienen (over omgaan met macht, gezag, leiderschap, en conflicten) Inleiding Kort voor zijn sterven wordt er van Jezus gezegd dat Hij wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven 35. Juist op dát moment besluit Hij de voeten van zijn discipelen te wassen. Dit voorbeeld is volledig in lijn met alles wat Jezus in zijn leven en sterven deed: de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. 36. Jezus verwacht van zijn volgelingen dat zij Hem hierin volgen: Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. In feite wordt deze dienende houding te allen tijde van iedere christen verwacht: Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade 37. Deze houding zal grote invloed hebben op de omgang met elkaar wanneer er verschil van mening is of zelfs een conflict. Jezus verwacht van ons dat wij dan - ongeacht wie de oorzaak is of de schuld heeft - willen zoeken naar verzoening. Het is de verwachting dat een Navigator medewerker: probeert een dienende houding te hebben ongeacht de positie die hij bekleedt of de rol die hij heeft integer omgaat met de autoriteit die hij gekregen heeft en dat hij openstaat voor leiding die hij ontvangt van de autoriteit waar hij onder valt eventueel verschil van mening en conflict niet laat uitlopen op een machtsstrijd, maar er voor kiest om desnoods met hulp van derden echt naar de ander te luisteren en te zoeken naar verzoening. 38 C. Reinheid (over je lichaam als tempel: seksualiteit 39, eten & drinken, alcohol en drugs) 31 Hebreeën 4:11 32 Marcus 1:35 33 Filippenzen 4:6,7 34 Lucas 8:14 35 Johannes 13:3 36 Markus 10: Petrus 5:5 38 Matteüs 5:23vv, 18:15vv 39 Lichamelijkheid en seksualiteit, bezien vanuit een christelijke visie in een geseculariseerde maatschappij, zijn geen gemakkelijke onderwerpen. Allereerst vinden we het binnen de postmoderne cultuur niet gemakkelijk om elkaar, wanneer de visies verschillen, te confronteren op dit terrein. Zo ontstaat er een situatie waarin iedereen zijn eigen visie heeft, waar men niet gemakkelijk op aangesproken kan worden. Maar door de confrontatie met gebrokenheid, schaamte en schuld van zovelen, als gevolg van problemen rondom seksualiteit en gebroken relaties, wordt de noodzaak om naar Bijbels gefundeerde normen te zoeken steeds duidelijker. Op dit terrein ligt in onze tijd volgens ons ook een brandpunt van de geestelijke strijd. Daarom kunnen en willen we als Navigators niet om het terrein MEDEWERKERSPROFIEL Blad 12 van 16

13 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven Inleiding God is Geest 40, maar het Woord - dat God is is vlees geworden en heeft onder ons gewoond 41. Jezus had een lichaam en Hij leefde zijn leven in een lichaam, bewoog, at en dronk en was moe. Zelfs na de opstanding heeft Hij een lichaam 42, zoals ook wij een lichaam zullen hebben bij onze eigen opstanding. Jezus vergelijkt zijn eigen lichaam met een tempel 43 en Paulus gebruikt dezelfde beeldspraak voor ons lichaam, nota bene in de context van seksuele (on-)reinheid: Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 44 Dat wij in de bijbel worden opgeroepen om God met ons lichaam te eren zet ons aan het denken over heiligheid, reinheid en zeker ook zelfbeheersing. Al onze verlangens en voorkeuren, seksuele verlangens zowel als verlangens met betrekking tot eten en drinken, drugs en de manier waarop we vermaak zoeken of zelfs hoe we praten en grappen maken het moet alles in het licht staan van Christus, in wie wij een nieuwe schepping zijn. Het luistert hier nauw: deze verlangens en voorkeuren zijn niet als zodanig verkeerd of zondig. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen 45 Maar er wordt wel een ondubbelzinnige voorwaarde aan verbonden: want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dus het kwaad, en daarmee de strijd rond lichamelijkheid en genot, zit niet in het lichamelijke of het genot zelf, maar in hoe we er mee omgaan, hoe we ons daarmee wel of niet op God richten. Daarom proberen wij onszelf te reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. 46. Niet vanuit een wettische beperking, maar vanuit een positieve toewijding. In hoe we als lichamelijke wezens leven vraagt seksualiteit apart aandacht. Het feit dat we met ons lichaam God kunnen eren toont dat we niet simplistisch ons lichaam kunnen scheiden van wie we zijn als persoon. Seksualiteit is daarom niet een technische functie die in voortplanting voorziet of genot verschaft, maar onze hele persoon is er bij betrokken, met hart en ziel. Seksuele omgang met een ander mens is daarom meer dan een vereniging van lichamen, het verbindt twee mensen op een unieke manier 47. Die verbinding is niet los verkrijgbaar vanwege het prettige gevoel maar veronderstelt, zoals God het bedoeld heeft, een diepe belofte van toewijding en trouw van een man en een vrouw aan elkaar. Wanneer het verlangen naar dat prettige gevoel te heftig is blijft Paulus erg nuchter en zegt: dan moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Ook Jezus helpt ons te zien hoezeer seksualiteit veel verder gaat dan het lichamelijke. Het gebod uit de Tien Geboden Pleeg geen overspel dat het huwelijk moet beschermen ontdoet hij van simplistisch wetticisme. De diepere kwestie gaat het hart aan: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: seksualiteit heen. We beseffen dat een duidelijke boodschap rondom seksualiteit niet door iedereen in enthousiasme ontvangen zal worden, maar toch kiezen we ervoor, omdat we geloven dat deze boodschap bevrijding en hoop brengt. Tevens geloven we dat deze boodschap mee zal helpen in het realiseren van goede, stabiele en liefdevolle huwelijksrelaties en gezinnen. Dit heeft bij een medewerker uiteraard ook direct te maken met de opdracht voor anderen een voorbeeld te zijn om hen te inspireren. 40 Johannes 4:24 41 Johannes 1:14 42 Lucas 24:39 43 Johannes 2: Korintiërs 6: Timoteüs 4:4. NB dat in 1 Tim. 4:3 het verbieden van het huwelijk en het genot van spijzen in de meest heftige woorden (er wordt verwezen naar dwaalgeesten en wat demonen leren en huichelachtige leugenaars) wordt verworpen. God wil dat de gelovigen daar juist van genieten, met dankzegging! 46 2 Korintiërs 7:1b 47 Paulus schrift over deze vereniging, één-wording, in het hierboven geciteerde gedeelte (1 Korintiërs 6) en noemt dan de omgang van sommige mannen in Corinthe met prostituees: Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: Zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest. MEDEWERKERSPROFIEL Blad 13 van 16

14 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven Pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 48 De exclusieve verbintenis van twee mensen wordt uiteindelijk zelfs een mysterie genoemd omdat het bedoeld is als een beeld van Christus liefdesrelatie met de gemeente. 49 Daarmee is dit onderwerp duidelijk van het allergrootste belang. Het is de verwachting dat een Navigator medewerker: weet te genieten van al het goede dat God geeft, tot Zijn eer, in een gezonde balans met zelfbeheersing en matigheid zich verantwoordelijk opstelt in het gebruik van genotsmiddelen 50, en beseft dat bij overmaat en verslaving God niet geëerd wordt Gods bedoeling van huwelijk en discipelschap toepast op de keuze van een partner: alleen een volgeling van Christus komt hiervoor in aanmerking 51 wacht met het aangaan van een intieme seksuele relatie tot binnen het huwelijk 52 D. Samen met andere christenen (over samenwerken) Inleiding Het mag vanzelf spreken dat de eeuwige God van hemel en aarde te groot is om door een mens in z n eentje gekend te worden. Alleen al daarvoor hebben we elkaar nodig, want we zullen samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 53 Niet alleen om God te kennen hebben we elkaar nodig, ook om voor hem te leven. Niemand heeft in z n eentje alle vermogens, alle kennis en vaardigheden en alle geestelijke gaven. Het Bijbelse beeld van deze samenwerking is dat van een lichaam, waarvan Christus het hoofd is en waarvan christenen leden zijn met allerlei verschillende functies en door de Geest bedeeld met verschillende gaven. 54 Dit betekent dat wij ten zeerste worden opgeroepen om één te zijn, maar tegelijkertijd verscheidenheid en wederzijdse afhankelijkheid moeten erkennen en waarderen als Gods bedoeling. In het streven naar dit alles moet boven alles werkelijke liefde de bepalende rol spelen. 55 Het is de verwachting dat een Navigator medewerker: zich met liefde opstelt ten opzichte van andere christenen, zowel binnen en buiten de Navigator beweging, met respect voor verschillen in inzichten en opvattingen probeert om waar mogelijk met andere christenen samen te werken E. Gerechtigheid (over omgaan met de schepping, over rentmeesterschap en politiek) 48 Matteüs 5:28 49 Efeziërs 5:32 50 Efeziërs 5:18 51 In 2 Cor. 6:14vv. waarschuwt Paulus de gelovigen dat het samengaan met een ongelovigen een ongelijk span betekent en hij wijst dit af. Dit zal zeker gelden voor het aangaan van een nauwe relatie zoals een huwelijk. Tegelijk acht Paulus de belofte van een eenmaal gesloten huwelijk zo heilig en scheiding zó ongewenst vanuit Gods perspectief dat hij in 1 Cor. 7:12vv stelt dat in dat geval die situatie van ongelijkheid houdbaar is, tenminste zolang de ongelovige partner er mee instemt. 52 Voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, is een uitgebreidere studie over relaties en seksualiteit beschikbaar 53 Efeziërs 3:18, Korintiërs Korintiërs 13 MEDEWERKERSPROFIEL Blad 14 van 16

15 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Hoofdstuk 3: Roeping tot heilig leven Inleiding Het feit dat wij als mensen deze aarde niet als ons eigendom bezitten maar mogen beheren, in opdracht van God 56, maakt dat wij verantwoording moeten afleggen over wat wij gedaan hebben met wat ons in bruikleen is toevertrouwd. Zowel in ons persoonlijk leven als in de manier waarop wij omgaan met deze wereld en met onze samenleving mogen we wat God ons heeft gegeven genieten, ontdekken, ontwikkelen, vernieuwen en vermeerderen. Het avontuur van de vooruitgang in wetenschap en techniek, politiek en cultuur is een boeiend deel van onze taak als rentmeesters. De realiteit is dat we daar ook de verwoestende gevolgen zien van de zondigheid van de mens, die los van God leeft en daardoor de straf en de vloek van God over zich heen haalt 57. Toch blijft de opdracht om te heersen over de schepping, zodat we als christenen met zorg zoeken naar een duurzame en eerlijke omgang met de hele schepping en het heersen doen zoals we dat van Jezus leren, door te dienen in liefde. Daardoor raken we onvermijdelijk in conflict met de waarden die onze Westerse samenleving domineren, zoals een voortdurend streven naar materiële vooruitgang, ongebreidelde consumptie en allerlei vormen van gerichtheid op onszelf. We putten onze grondstoffen uit en misbruiken en vervuilen onze wereld. Maar wij moeten anders zijn, wij hebben Christus leren kennen! En wij geloven dat Gods reddingsplan niet louter de zielen van vrome gelovigen betreft, maar dat deze hele schepping verlost zal worden 58 Het is de verwachting dat een Navigator medewerker: zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid om zowel in persoonlijk als in maatschappelijk leven zorg te hebben voor de schepping de natuur en de cultuur, als een taak van God F. Geven (over omgaan met geld, bezit en carrière) Inleiding Jezus spoort ons aan om niet gericht te zijn op het verzamelen van aardse schatten, maar op het verzamelen van hemelse schatten 59. De uiterst heftige waarschuwingen van Jezus over de macht van geld en bezit, en de bijzondere plaats die de armen in de bijbel innemen, laten in ieder geval het grote belang zien van dit onderwerp. Hij veronderstelt dat wij als zijn navolgers een gevende houding hebben 60, waarbij de omvang van wat we geven betrekkelijk is; twee muntjes 61, zeker de tienden en eigenlijk alles, want ons hele leven inclusief ons bezit is niet ons eigendom, maar het is van Hem en wij mogen als goede rentmeesters het beheer hebben. Het is de verwachting dat een Navigator medewerker: geen primaire focus geeft aan het vermeerderen van geld en bezit, maar in de eerste plaats Gods Koninkrijk zoekt. 62 een goede beheerder probeert te zijn over alles wat hij van God heeft gekregen (tijd, geld, talenten en middelen) een gevende houding in praktijk brengt het ontwikkelen van een carrière in dit licht ziet 56 Genesis 1:28, 57 Genesis 3:17; Hosea 4:1-3; Romeinen 8:20,21 58 Kolossenzen 1:19,20 59 Matteüs 6: Lucas 6:38 61 Lucas 21:2 62 Matteüs 6:33 MEDEWERKERSPROFIEL Blad 15 van 16

16 TEKST MEDEWERKERSPROFIEL - Slotopmerking G. Getuigen (over daden en woorden, en een arbeider zijn) Inleiding De woorden en de daden van Jezus gingen meestal over het Koninkrijk van God. Op allerlei manieren, door gelijkenissen, door wonderen, door het voorbeeld van zijn eigen leven maakte Hij duidelijk dat God aanspraak maakt op de heerschappij over deze hele wereld en over iedere persoon. Jezus verwacht van ons dat wij Hem daarin volgen en net als Hij in ons leven door onze woorden en daden getuigen zijn van het Koninkrijk. De roeping van Navigators is niet alleen om deze goede boodschap te verspreiden onder wie het maar wil zien en horen, maar ook om de volgelingen van Jezus te bekwamen om zelf deze getuigende rol op zich te nemen als arbeiders die de oogst kunnen binnenhalen op zo n manier dat opeenvolgende generaties van gelovigen deze boodschap delen met anderen. 63 Het is de verwachting dat een Navigator medewerker: beseft dat hij als zout en als licht in zijn eigen omgeving getuigt van wie Jezus is en van de uitwerking van het Koninkrijk in zijn leven de Navigator visie gaat leren zien waar ontwikkeling in iemands eigen leven staat in het perspectief van het bereiken van volgende generaties arbeiders in het Koninkrijk 61 Slotopmerking Dit profiel is bedoeld als een kader waarbinnen duidelijk wordt wat we van elkaar 64 kunnen verwachten, namelijk dat we dit kunnen onderschrijven en een verlangen hebben om deze principes na te leven. We hebben al duidelijk gemaakt dat dit niet betekent, dat er geen ruimte is om fouten te maken, maar wel dat de wil er is om zich steeds weer opnieuw toe te wijden aan het navolgen van Christus. Niet iedereen zal alles in dit profiel kunnen of willen onderschrijven. We hopen dat een open en eerlijk gesprek over die elementen in dit profiel dan aanleiding zal geven tot een verdieping van persoonlijke overtuigingen. 63 Matteüs 9:37,38; 2 Timoteüs 2:2 64 Voor medewerkers in loondienst wordt in het personeelshandboek uitvoeriger beschreven wat zij op hun beurt van Navigators als werkgever mogen verwachten. MEDEWERKERSPROFIEL Blad 16 van 16

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Les 1: het kruis, bekering en geloof

Les 1: het kruis, bekering en geloof Les 1: het kruis, bekering en geloof Deel 1: Terugkijken 1. Omzien naar elkaar Iedereen vat kort samen hoe de afgelopen week is geweest. 2. Aanbidding Dank en prijs God met gebed en zang. 3. Visie Ontwikkel

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Terugblik Downloaden op

Terugblik Downloaden op o Terugblik Downloaden op: www.nlccm.com/bijbelstudies-zoetermeer We hebben de vorige les gekeken naar hoe we Pijn en Problemen kunnen zien als Een mogelijkheid voor vreugde: Enkele hoofdpunten waren:

Nadere informatie

1 Johannes 4:10 (HSV)

1 Johannes 4:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door God geliefd Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 4:10 (HSV)

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest?

Wie is de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God, net als God de Vader en God de Zoon. Soms lijkt het of we over drie personen praten, maar het is allemaal dezelfde God. Hij is één. Net als water dat er

Nadere informatie

Bekering van zonde deel 2. Voorwaarden om vergeving te krijgen (A)

Bekering van zonde deel 2. Voorwaarden om vergeving te krijgen (A) Bekering van zonde deel 2 Voorwaarden om vergeving te krijgen (A) We hebben geleerd dat alle mensen hebben gezondigd, en daardoor het oordeel van de eeuwige straf op zichzelf brengen. Maar door de genade

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

En dat gevoel, die vreugde, daar gaat het over in onze tekst van vandaag:

En dat gevoel, die vreugde, daar gaat het over in onze tekst van vandaag: Het delen van het leven Zoals de meesten van jullie weten ben ik geen intensieve gebruiker van Facebook of Instagram. Toch vervullen deze media een behoefte die ik heel goed herken en zelf ook heb. Vaak

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem.

Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op uw weg, iedere dag weer. Leid mij door

Nadere informatie

het Woord was bij God en het Woord was God. Christus, Eerstgeborene van heel de schepping

het Woord was bij God en het Woord was God. Christus, Eerstgeborene van heel de schepping - 1 - Christus, Eerstgeborene van heel de schepping Paulus beschrijft in de Kolossenzen brief wie Jezus is en wie Jezus was. We gaan lezen in Kolossenzen 1:15 en verder: 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare

Nadere informatie

Laat uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel

Laat uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel Laat uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel Deze week gaan we ontdekken dat God Zijn schepping heel gaat maken en dat wij daarbij ingezet worden. 2 19 Gods Koninkrijk komt

Nadere informatie

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 [de kunstwerken zijn gemaakt door Claudia Boonstra, kunstenares te Sebaldeburen. www.claudiaboonstra.nl] Dit is een leesrooster

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

- 1 - Werkelijk vrij. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

- 1 - Werkelijk vrij. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. - 1 - Werkelijk vrij Wij zijn, zoals Galaten 5:13 het noemt, tot vrijheid geroepen. We zullen achtereenvolgens behandelen: * Geen slaaf meer van de zonde. * Geen slaaf meer van mensen. * Geen slaaf meer

Nadere informatie

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs 1 Timoteüs 1:1-2 Inleiding Van: Paulus Aan: Timoteüs Paulus noemt Timoteüs hier zijn kind in het geloof. Timoteüs is niet Paulus zoon, maar zijn geestelijke zoon. Paulus bracht het evangelie aan Timoteüs.

Nadere informatie

Vreugde en vrede Christengemeente Bethel 21 oktober 2018

Vreugde en vrede Christengemeente Bethel 21 oktober 2018 Vreugde en vrede Christengemeente Bethel 21 oktober 2018 Galaten - de boodschap Houdt je aan de regels en je verdient.. Je bent vrij om nee tegen de zonde te zeggen! Ik ben vrij dus ik mag.. Lezen: Gal.

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

H. Geest. Sint Niklaas 05/10/14

H. Geest. Sint Niklaas 05/10/14 H. Geest Sint Niklaas 05/10/14 Thalys Thalys techniek 383 ton 200m lang 320km/u 25 KV 8800 KW 120 Eerste klasse, 257 tweede klasse Brussel - Marseille: 4u30 De H. Geest als merkteken Joël 3,1 Daarna zal

Nadere informatie

Voorbeeld brief 2de eeuw 2 Petrus)

Voorbeeld brief 2de eeuw 2 Petrus) Voorbeeld brief 2de eeuw 2 Petrus) 1 PROS GALATAS 1931 Sir Chester Beatty 1931 Sir Chester Beatty 1931 Sir Chester Beatty P A U L O C PAULUS WIE WAS DEZE MAN? Muurschildering van de apostel Paulus in een

Nadere informatie

God dus we kunnen zeggen dat het Woord er altijd is geweest. Johannes 1:1/18

God dus we kunnen zeggen dat het Woord er altijd is geweest. Johannes 1:1/18 - 1 - Johannes 1:1/18 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. De apostel Johannes begint zijn evangelie met dezelfde drie woorden die in Genesis 1 staan, namelijk:

Nadere informatie

1 Johannes. - Kringleiderhandeleiding -

1 Johannes. - Kringleiderhandeleiding - 1 Johannes - Kringleiderhandeleiding - Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal over 1 Johannes. Met name wordt beschreven wat het doel

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38 nieuws!

Nadere informatie

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1 - 1 - Goddelijke natuur 2 Petrus 1 We slaan de bijbel open bij 2 Petrus 1 en we gaan onze aandacht richten op de eerste elf verzen daarvan. Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn brieven het niet heeft

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 13/14 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Christus, de Eerstgeborene van de schepping

Christus, de Eerstgeborene van de schepping - 1 - Christus, de Eerstgeborene van de schepping Paulus beschrijft in de Kolossenzen brief wie Jezus is en wie Jezus was. We gaan lezen in Kolossenzen 1:15 en verder: 15 Hij is het beeld van de onzichtbare

Nadere informatie

In Galaten 5: waarschuwde Paulus de Galaten dat zij vrijheid in Christus niet zouden moeten gebruiken als losbandigheid.

In Galaten 5: waarschuwde Paulus de Galaten dat zij vrijheid in Christus niet zouden moeten gebruiken als losbandigheid. Les 12 voor 16 september 2017 In Galaten 5: 13-15 waarschuwde Paulus de Galaten dat zij vrijheid in Christus niet zouden moeten gebruiken als losbandigheid. Dat probleem kan voortvloeien uit het idee om

Nadere informatie

- 1 - De Cusjiet en het luipaard. natuurlijke, gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens wordt genoemd, in de dood heeft gebracht.

- 1 - De Cusjiet en het luipaard. natuurlijke, gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens wordt genoemd, in de dood heeft gebracht. - 1 - De Cusjiet en het luipaard We lezen in Jeremia 13:23 de volgende merkwaardige tekst: Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen gaan doen, gewend

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem 0.1 Lezing uit de Bijbel: Jona 3 nr. 771 Voorafgaande aan de Schriftlezing: 1. Gods barmhartigheid = Zijn warmhartigheid Rode draad door boekje Jona (en feitelijk door de hele Bijbel). Jona 1: God is barmhartig

Nadere informatie

worden beschreven in de verzen 1 t/m Petrus 1 De Goddelijke natuur

worden beschreven in de verzen 1 t/m Petrus 1 De Goddelijke natuur - 1-2 Petrus 1 De Goddelijke natuur We slaan onze bijbel open bij 2 Petrus 1 en we gaan onze aandacht richten op de eerste elf verzen daarvan. Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn brieven het niet heeft

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

levenswandel Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd

levenswandel Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd Christelijke 1 2 3 4 5 6 7 8 levenswandel Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo

Nadere informatie

TEAMWORK GEMEENTE ZIJN WE SAMEN, HOE DAN?

TEAMWORK GEMEENTE ZIJN WE SAMEN, HOE DAN? Themadag Zout en Licht Hilversum Mei 2017 TEAMWORK GEMEENTE ZIJN WE SAMEN, HOE DAN? Doel van dit onderwerp: Het verkrijgen van (meer) inzicht en begrip voor het belang van werken in een team. Het begrijpen

Nadere informatie

RSIN nummer: (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

RSIN nummer: (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) Baptistengemeente Ichthus is een (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onderstaand vindt u een overzicht van onze gegevens. A. Algemene gegevens B. Samenstelling bestuur C. Doelstelling en visie D. Beleidsplan

Nadere informatie

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen personen 1

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen personen 1 Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen personen 1 De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling

Mededelingen door de ouderling van dienst. Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling Mededelingen door de ouderling van dienst Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Dagboek. De brief van Paulus aan Efeze

Dagboek. De brief van Paulus aan Efeze Dagboek De brief van Paulus aan Efeze Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl www.kerygma.nl De Schriftgedeelten zijn overgenomen

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Filippenzen 2, 3 5 Huwelijksdienst. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Filippenzen 2, 3 5 Huwelijksdienst. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Filippenzen 2, 3 5 Huwelijksdienst Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen : Gezang 4 Gebed voor de opening van het Woord 5 Schriftlezing : 6 Zingen :

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

Geloven in Scholen met de Bijbel

Geloven in Scholen met de Bijbel Geloven in Scholen met de Bijbel Inleiding Wij willen in onze scholen samenwerken met Gereformeerde Scholen zijn opgericht door ouders vanuit christenen die, net als wij, willen leven naar de Gereformeerde

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Handreiking voor overdenking en gebed Ook te downloaden via www.navigatorboeken.nl onder downloads

Handreiking voor overdenking en gebed Ook te downloaden via www.navigatorboeken.nl onder downloads Handreiking voor overdenking en gebed Ook te downloaden via www.navigatorboeken.nl onder downloads Deze handleiding biedt een manier om na te denken over Het zwerversevangelie, voor één hoofdstuk tegelijk.

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

B. Kunnen wij Gods vergeving en leven geven aan een ander?

B. Kunnen wij Gods vergeving en leven geven aan een ander? Twee soorten zonden (bewust en onbewust) I. Eerste warming-up. Genesis 6:9 zegt over Noach: Hij was een rechtschapen man die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Zulke typeringen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God.

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God. DE DROOM VAN GOD A In alles weerspiegelden Adam en Eva de goedheid van God. dam en Eva waren geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren prachtig. In alles weerspiegelden zij de goedheid

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven.

In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven. In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven. Woordstudie. Geloven is de vertaling van het Griekse

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

# 2. Zijn werk. # 1. Zijn vrouw. Vorm mij voortdurend tot de vrouw die mijn man nodig heeft. Zegen het werk van zijn handen. # 3.

# 2. Zijn werk. # 1. Zijn vrouw. Vorm mij voortdurend tot de vrouw die mijn man nodig heeft. Zegen het werk van zijn handen. # 3. # 1. Zijn vrouw Vorm mij voortdurend tot de vrouw die mijn man nodig heeft. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. { Spreuken 31:10} # 2. Zijn werk Zegen

Nadere informatie

" Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.

 Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. - 1 - Titus 2 Titus is een Romeinse naam en betekent: "eervol". Titus deed zijn naam eer aan want hij was een fijne en waardevolle medewerker van Paulus. In Titus hoofdstuk 2 spoort Paulus zijn medewerker

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God DBO 46 Zondag 8 november 2015 Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God Welkom bij het programma De Bijbel Open. Dit is een wekelijks programma, waarin we samen de Bijbel lezen

Nadere informatie

Leer je nieuwe zelf kennen. Zondag 10 februari 2019

Leer je nieuwe zelf kennen. Zondag 10 februari 2019 Leer je nieuwe zelf kennen Zondag 10 februari 2019 Een nieuwe schepping 2 Korintiërs 5:17-18 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zondag 23 gaat over : rechtvaardig voor God.

Zondag 23 gaat over : rechtvaardig voor God. Zondag 23 Voor 16jaar en ouder! Zondag 23 gaat over : rechtvaardig voor God. Vraag 59 : Maar wat baat het u nu, dat gij dit alles gelooft? Antw : Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en een erfgenaam

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden

Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons liefheeft en Zijn Zoon zond een verzoening voor onze zonden 1 Johannes 4 vers 10 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Nadere informatie

Licht, Leven en Liefde

Licht, Leven en Liefde Licht, Leven en Liefde ALS JE MET LIEFDE BEGINT GAAT HET GOED VERKEERD 1 Johannes 1:1-10 1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben

Nadere informatie

Wat zegt God tegen Zijn ongehoorzame kudde?

Wat zegt God tegen Zijn ongehoorzame kudde? Oproep tot bekering. Wat zegt God tegen Zijn ongehoorzame kudde? Jesaja 1:16 16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, Mattheüs 3:8 8 Brengt dan vruchten

Nadere informatie

Bijbelrooster 31 juli t/m 6 augustus Thema: Rechtvaardig door het geloof

Bijbelrooster 31 juli t/m 6 augustus Thema: Rechtvaardig door het geloof Bijbelrooster 31 juli t/m 6 augustus Thema: Rechtvaardig door het geloof Dinsdag 31 juli - Rechtvaardig voor God De rechtvaardige zal door zijn geloof leven - Habakuk 2:4b Denk je wel eens over rechtvaardigheid?

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Willem de Vos Ouderling voorzitter

Mededelingen door de ouderling van dienst. Willem de Vos Ouderling voorzitter Mededelingen door de ouderling van dienst Willem de Vos Ouderling voorzitter Psalm 43 vers 3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming) Psalm 43 vers 3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming) Psalm 43 vers 3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Groeien naar volwassenheid Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Wat is (geestelijke) volwassenheid? Teleios: volgroeid, volwassen, voltooid, volmaakt, volledig Efeze 4:13 totdat wij allen komen

Nadere informatie

daarvan niet aan een einde komt. Telkens ontdenk je nieuwe rijkdommen, als je het hart er op zet, om inzicht te verkrijgen.

daarvan niet aan een einde komt. Telkens ontdenk je nieuwe rijkdommen, als je het hart er op zet, om inzicht te verkrijgen. - 1 - Wat een kostbare roeping (Efeze 3:14 tot Efeze 4:3) We lezen in Efeze 3:14 het volgende: 14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, Om welke reden buigt Paulus zijn knieën voor de Vader?

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Heb elkaar onvoorwaardelijk lief uit een zuiver hart

Heb elkaar onvoorwaardelijk lief uit een zuiver hart Votum en groet Zingen Ps 133 Gebed Zingen GK 138: 1,2,5 Heer laat het licht zijn Schriftlezing 1 Petrus 1: 10-25 Zingen GK 23 Uw Woord is een lamp Prediking 1 Petrus 1: 22-25 Zingen GK 22 Uw Woord omvat

Nadere informatie

Dagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

Dagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie Dagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Hij is van plan om mensen voorspoed te brengen (Jeremia 29:11) Hij heeft behagen in Zijn volgelingen (Psalm 147:11)

Hij is van plan om mensen voorspoed te brengen (Jeremia 29:11) Hij heeft behagen in Zijn volgelingen (Psalm 147:11) Les 4 voor 28 april 2018 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

Schoongewassen! 1 Kor. 6:10-11

Schoongewassen! 1 Kor. 6:10-11 Schoongewassen! 1 Kor. 6:10-11 10 Houd jezelf toch niet voor de gek! Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, of afgoden aanbidden, of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw, of mannen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie