5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is."

Transcriptie

1 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het woord van het Leven,... 2 het Leven is bekend gemaakt, wij zagen, getuigen over en kondigen u aan het eeuwige Leven dat bij de Vader was en aan ons bekendgemaakt is wat we gezien en gehoord hebben, maken we ook u bekend. Ons doel is, dat ook u in gemeenschap met ons staat. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 Dit schrijven we om onze vreugde volledig te maken. 5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 6 Als we zeggen, dat we in gemeenschap met Hem staan en in de duisternis wandelen, liegen we en doen we de waarheid niet. 7 Maar als we in het licht wandelen, zoals Hij zelf in het licht is, staan we in gemeenschap met elkaar en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van elke zonde. 8 Als we zeggen, dat we geen zonde hebben, bedriegen we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Als we onze zonden erkennen, is Hij betrouwbaar en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van iedere ongerechtigheid. 10 Als we zeggen, dat we niet gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. 2 Mijn kleine kinderen, dit schrijf ik je met de bedoeling, dat je niet zondigt. En als iemand zondigt, hebben we een ontlastend getuige bij de Vader: Jezus Christus, de Rechtvaardige. 2 Wat onze zonden betreft, is Hijzelf de verzoening - niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. 3 Op dit punt merken we, dat we Hem kennen: als we op zijn geboden letten. 4 Wie zegt: "Ik ken Hem" en niet op zijn geboden let, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 5 Wie op zijn woord let, in hem is echt Gods liefde tot voltooiing gekomen. Daaraan merken we, dat we in Hem zijn. 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

2 7 Geliefden, ik schrijf je geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat je vanaf het begin had. Het oude gebod is het woord dat je gehoord hebt. 8 Opnieuw, als een nieuw gebod schrijf ik je, wat waar is in Hem en in jullie, namelijk, dat de duisternis verdwijnt en het ware licht al schijnt. 9 Wie zijn broeder haat en toch zegt in het licht te zijn, is in de duisternis tot op dit moment. 10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en niets in hem brengt anderen tot struikelen. 11 Maar wie zijn broeder haat, is in het duister en wandelt in het duister en weet niet waar hij heen gaan, omdat het duister zijn ogen verblind heeft. 12 Ik schrijf je, kleine kinderen, dat je zonden je vergeven zijn in verband met zijn naam. 13 Ik schrijf je, vaders, dat je Hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf je, jongens, dat je de boze overwonnen hebt. 14 Ik schreef je, kleine kinderen, dat je de Vader kent. Ik schreef je, vaders, dat je Hem kent die er vanaf het begin is. Ik schreef je, jongens, dat je sterk bent, dat Gods woord in je blijft en dat je de boze overwonnen hebt. 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 16 want alles wat in de wereld is (het verlangen van het vlees, het verlangen van de ogen en een leven vol pretenties), komt niet van de Vader, maar uit de wereld. 17 En de wereld verdwijnt, evenals het verlangen ervan. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. 18 Mijn kleine kinderen, het is het laatste uur. Zoals je gehoord hebt, dat de antichrist komt, - ook nu zijn er veel antichristen. Daaraan merken we, dat het het laatste uur is. 19 Ze zijn uit ons midden vertrokken, maar ze behoorden niet tot ons. Want als ze tot ons behoorden, waren ze bij ons gebleven. Maar de bedoeling was, dat ze duidelijk maakten, dat niet allen bij ons behoren. 20 Ook jullie hebben een zalving van de Heilige en je weet dat allemaal. 21 Ik heb je niet geschreven, dat je de waarheid niet kent, maar, dat je haar kent en dat iedere leugen niet van de waarheid afkomstig is. 22 Wie is de leugenaar dan wie ontkent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist: wie de Vader en de Zoon niet aanvaardt. 23 Ieder die de Zoon niet aanvaardt, heeft ook de Vader niet. 24 Jullie - wat je gehoord hebt vanaf het begin, moet in je blijven. Als wat je gehoord hebt vanaf het begin, in je blijft, blijven ook jullie in de Zoon en de Vader. 25 En dit is de belofte die hij ons gedaan heeft: het eeuwige leven.

3 26 Dit heb ik geschreven over degenen die je misleiden. 27 Ook wat jullie betreft - de zalving die je van Hem hebt gekregen, blijft in je en je hebt er geen behoefte aan, dat iemand je les geeft. De zalving van Hem leert je immers over alles en Hij is waar en geen leugen. En, zoals Hij je geleerd heeft, moet je in Hem blijven. 28 Blijf ook nu in Hem, mijn kleine kinderen. Dan kunnen we, als hij verschijnt, vrijmoedig zijn en behoeven we ons bij zijn komst niet voor Hem te schamen. 29 Als je weet, dat Hij rechtvaardig is, merk je, dat ook ieder die doet wat rechtvaardig is, een kind van Hem is. 3 Let erop, wat een grote liefde we van de Vader gekregen hebben, dat we Gods kinderen genoemd worden en we zijn het ook! 2 Daardoor kent de wereld ons niet, omdat hij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn we Gods kinderen en het is nog niet onthuld, wat we zullen zijn. We weten, dat we op Hem zullen lijken, als Hij verschijnt, want we zullen Hem zien, zoals Hij is. 3 Ieder die deze verwachting bezitten opzichte van Hem, heiligt zichzelf, zoals Hijzelf heilig is. 4 Ieder die de zonde doet, bedrijft ook de wetteloosheid en de zonde ís de wetteloosheid. 5 En je weet, dat Hij verschenen is om de zonden weg te nemen en zonde is er in Hem niet. 6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft geen bijzondere kennis over Hem. 7 Mijn kleine kinderen, niemand moet je misleiden. Wie doet wat rechtvaardig is, is rechtvaardig. 8 Wie de zonde doet, komt uit de duivel voort, want de duivel zondigt vanaf het begin. Met dit doel is Gods Zoon verschenen: om de prestaties van de duivel af te breken. 9 Ieder die uit God geboren is, doet geen zonde, omdat zijn zaad in hem blijft. Hij kan niet zondigen, omdat Hij uit God geboren is. 10 Hierin zijn Gods kinderen en de kinderen van de duivel te herkennen: ieder die niet doet wat rechtvaardig is, is niet uit God en wie zijn broeder niet liefheeft. 11 Want dit is de boodschap die je vanaf het begin gehoord hebt, dat we elkaar zouden liefhebben. 12 Niet zoals Kaïn uit de boze was en hij doodde zijn broer. En waarom doodde hij hem? Omdat zijn daden slecht waren en die van zijn broer juist. 13 Verbaas je niet, broeders, als de wereld je haat.

4 14 We weten, dat we overgegaan zíjn uit de dood naar het leven, omdat we onze broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. 15 Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar en u weet, dat geen enkele moordenaar eeuwig leven heeft dat in hem blijft. 16 Dááraan herkennen we de liefde dat Hij voor ons zijn leven ingezet heeft en wij voor onze broeders ons leven moeten inzetten. 17 Wie in de wereld zijn levensbehoeften heeft en ziet, dat zijn broeder iets nodig heeft, en zijn innerlijk voor hem afsluit - hoe blijft Gods liefde in hem? 18 Mijn kleine kinderen, laten we liefhebben niet met woorden of met de tong, maar met daden en in waarheid. 19 Dááraan zullen we merken, dat we uit de waarheid zijn en voor zijn oog ons hart daarvan overtuigen: 20 dat, als ons hart ons aanklaagt, God belangrijker is dan ons hart en alles weet. 21 Geliefden, als ons hart ons niet aanklaagt, hebben we vrijmoedigheid bij God 22 en krijgen we van Hem wat we ook vragen, omdat we zijn geboden in acht nemen en tegenover Hem doen wat Hij graag ziet. 23 En dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons geboden heeft. 24 Wie zijn geboden in acht neemt - blijf in Hem en Hij in hem! Dááraan bemerken we, dat Hij in ons blijft: aan de Geest die Hij ons heeft gegeven. 4 Geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar test de geesten, of ze van God komen, want er zijn veel valse profeten de wereld in gekomen. 2 Dááraan herken je Gods Geest: iedere geest die erkent, dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, komt van God 3 en iedere geest die Jezus niet erkent, komt niet van God. En dit is de antichrist, van wie je gehoord hebt, dat hij aan het komen is - en hij is nu al in de wereld. 4 Jullie zijn uit God, mijn kleine kinderen en je hébt hem overwonnen, want Hij die in je is, is belangrijker dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij op de manier van de wereld en luistert de wereld naar hen. 6 Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Daaraan herkennen we de Geest van de waarheid en de geest van de leugen.

5 7 Geliefden, laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Dáárin is Gods liefde onder ons duidelijk geworden, dat God zijn eniggeboren Zoon de wereld in gestuurd heeft om ons door Hem te laten leven. 10 Dáárin bestaat de liefde: niet, dat wij God liefgehad hebben, maar, dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gestuurd heeft als een verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, als God ons zó liefgehad heeft, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot voltooiing gekomen. 13 Dááraan merken wij, dat we in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons deel gegeven heeft aan zijn Geest. 14 En wij hebben zien en getuigen, dat de Vader zijn Zoon als redder van de wereld gestuurd heeft. 15 Iedereen die erkent, dat Jezus Gods Zoon is - God blijft in hem en hij in God. 16 Wij hebben de liefde die God voor ons heeft leren kennen en geloofd. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 17 Daarin is de liefde bij ons tot voltooiing gekomen, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 18 Vrees is er niet in de liefde, maar de volmaakte liefde sluit de vrees uit, want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt geworden in de liefde. 19 Wij hebben lief, omdat Hij als eerste ons heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: "Ik heb God lief!" en zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan God die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 21 Dít gebod hebben we van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder liefheeft. 5 Iedereen die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die Hem liefheeft uit wie deze geboorte plaatsvond, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 2 Dááraan merken we, dat we Gods kinderen liefhebben, wanneer we God liefhebben en zijn geboden doen.

6 3 Want dát is de liefde van God, dat we zijn geboden houden. En zijn geboden zijn niet zwaar. 4 Want alles wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie is het die de wereld overwint, dan hij die gelooft, dat Jezus Gods Zoon is? 6 Hij is het die gekomen is door water en bloed - Jezus Christus - niet alleen met water, maar met het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, want de Geest is de waarheid. 7 Want het zijn er drie die getuigen: 8 de Geest, het water en het bloed en die drie zijn tot één. 9 Als we het getuigenis van mensen aanvaarden - Gods getuigenis is belangrijker. Want dit is Gods getuigenis, dat Hij over zijn Zoon getuigd heeft. 10 Wie in Gods Zoon gelooft, heeft dat getuigenis in zich wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt want hij heeft niet geloofd in het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 11 En dit is dat getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven en dat leven is er in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven wie Gods Zoon niet heeft, heeft het leven niet. 13 Ik heb je dit geschreven met de bedoeling, dat je weet, dat je eeuwig leven hebt. Je gelooft toch in de naam van Gods Zoon? 14 Dít is de vrijmoedigheid die we bij Hem hebben, dat Hij ons verhoort, als we iets volgens zijn wil vragen. 15 En als we weten, dat Hij ons verhoort wat we ook vragen, weten we, dat we de gebeden gekregen hebben die we aan Hem gevraagd hebben. 16 Als iemand zijn broeder ziet zondigen, (een zonde die niet naar de dood leidt), moet hij bidden en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die geen zonde doen die naar de dood leidt. Er bestaat zonde die naar de dood leidt. Ik zeg je niet, dat je daarmee in verband moet vragen. 17 Iedere ongerechtigheid is zonde en er bestaat zonde die niet naar de dood leidt. 18 We weten, dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, let op Hem en de boze raakt hem niet aan. 19 We weten, dat we uit God zijn en dat de hele wereld in het kwade ligt. 20 Maar we weten, dat Gods Zoon komt en ons verstand heeft gegeven om de Waarachtige te leren kennen.

7 En wij zijn in de Waarachtige en zijn Zoon Jezus Christus. Híj is de waarachtige God en het eeuwige leven. 21 Mijn kleine kinderen, bewaar jezelf voor de afgoden.

Een stukje hemel op aarde

Een stukje hemel op aarde Een stukje hemel op aarde Hudson Taylor (1832-1905) Want de liefde van Christus dringt ons (2 Kor. 5:14) Graf van Johannes te Efeze Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en

Nadere informatie

De eerste brief van Johannes

De eerste brief van Johannes 1 Johannes 1:1 1 1 Johannes 1:10 De eerste brief van Johannes 1 Wat van de aanvang af bestond, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat we mochten aanschouwen en onze handen mochten

Nadere informatie

Uit God geboren. Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12

Uit God geboren. Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 - 1 - Uit God geboren Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die

Nadere informatie

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen:

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen: - 1 - Uit God geboren Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die

Nadere informatie

Ik wil gaan kijken naar de eerste brief van Johannes. Ik wil een stukje daarvan vers voor vers doorlopen.

Ik wil gaan kijken naar de eerste brief van Johannes. Ik wil een stukje daarvan vers voor vers doorlopen. Luister naar het lied: City on the hill de eerste brief van de apostel Johannes (NBV) (H1 en H2) Naastenliefde Sinds een tijdje ben ik werkzaam in Guernsey een van de kanaal eilanden tussen de Franse en

Nadere informatie

Licht, Leven en Liefde

Licht, Leven en Liefde Licht, Leven en Liefde ALS JE MET LIEFDE BEGINT GAAT HET GOED VERKEERD 1 Johannes 1:1-10 1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben

Nadere informatie

26 December Eerste Brief van Johannes

26 December Eerste Brief van Johannes 26 December Eerste Brief van Johannes Aan het einde van de eerste eeuw krijgt de kerk te maken met serieuze uitdagingen, zowel binnen als buiten de kerk. Vervolging en lijden zijn deel van het Christen-zijn,

Nadere informatie

De tweede brief van Johannes 1 2

De tweede brief van Johannes 1 2 De tweede brief van Johannes 1 2 Laten we nu naar de tweede brief van Johannes gaan, daar kunnen we snel doorheen gaan. Daarna zullen we zien of we ook nog 3 Johannes in zijn geheel kunnen doornemen; die

Nadere informatie

26 December Eerste Brief van Johannes

26 December Eerste Brief van Johannes 26 December Eerste Brief van Johannes Aan het einde van de eerste eeuw krijgt de kerk te maken met serieuze uitdagingen, zowel binnen als buiten de kerk. Vervolging en lijden zijn deel van het Christen-zijn,

Nadere informatie

Johannesbrieven. Nergens noemt de schrijver zijn eigen naam, maar wie hij is kan worden afgeleid uit verschillende herkenningspunten:

Johannesbrieven. Nergens noemt de schrijver zijn eigen naam, maar wie hij is kan worden afgeleid uit verschillende herkenningspunten: Johannesbrieven Algemeen Johannes lijkt op een levende spiegel, niet alleen in staat de glans van Jezus majesteit op te nemen, maar ook om die te weerspiegelen. In heel eenvoudige bewoordingen, zonder

Nadere informatie

Wat moeten wij nog doen onder de genade

Wat moeten wij nog doen onder de genade Wat moeten wij nog doen onder de genade 1 Johannes 3: 7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; Mattheüs 28: 19 Ga dan heen, onderwijs

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Johannes 17. Johannes 14. Johannes 16. Johannes 15. Johannes 13

Johannes 17. Johannes 14. Johannes 16. Johannes 15. Johannes 13 Johannes 14 Johannes 17 Johannes 15 Johannes 16 Johannes 13 Het gebed van Jezus 24 februari - Johannes 17:1-26 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen,

Nadere informatie

kan geven aan zijn vleselijke begeerten. Bewaar uzelf in de liefde van God

kan geven aan zijn vleselijke begeerten. Bewaar uzelf in de liefde van God - 1 - Bewaar uzelf in de liefde van God We gaan lezen in de brief van Judas. Judas is de halfbroer van Jezus, geboren in het gezin van Jozef en Maria. We lezen daarover eerst in Marcus 6:3 waar staat:

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Groeien naar volwassenheid Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Wat is (geestelijke) volwassenheid? Teleios: volgroeid, volwassen, voltooid, volmaakt, volledig Efeze 4:13 totdat wij allen komen

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is van God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent

Nadere informatie

de praktijk te brengen is van belang voor ieder mens. Jezelf misleiden

de praktijk te brengen is van belang voor ieder mens. Jezelf misleiden - 1 - Jezelf misleiden Er wordt in het nieuwe testament op tamelijk veel plaatsen gesproken over misleiding; dat wij door anderen misleid kunnen worden maar ook, dat wij onszelf kunnen misleiden. We gaan

Nadere informatie

Ochtenddienst. Viering Heilig Avondmaal

Ochtenddienst. Viering Heilig Avondmaal Ochtenddienst 27 september 2015 Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.H. den Braber Organist : Rick Jan Hitzerd Welkom Afkondigingen door ouderling Ria van der Veen - Verhoeven Voor verdere bijzonderheden

Nadere informatie

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Vraag 1 - zondag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, (a) niet mijn, (b) maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus

Nadere informatie

Verandering. Hoe verander je?

Verandering. Hoe verander je? Verandering Hoe verander je? Waarom zou je willen veranderen? Ik wil geen fouten meer maken Ik wil slimmer zijn, mooier zijn, dunner zijn, anders zijn! Ik wil meer bidden en bijbel lezen. Ik wil geliefd

Nadere informatie

62007 De kenmerken van een echte relatie met God

62007 De kenmerken van een echte relatie met God I. Wanneer wij die al een poosje meedraaien in het christendom het over ons geloof hebben, dan beweren wij dat het bij ons gaat om een persoonlijke relatie met God in tegenstelling tot religie. A. Door

Nadere informatie

Laten wij elkander liefhebben

Laten wij elkander liefhebben - 1 - Laten wij elkander liefhebben In 1 Johannes 4:7 lezen we de volgende woorden: 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

1 Johannes 2: Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen

1 Johannes 2: Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen 1 Johannes 2:18-19 18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste

Nadere informatie

Bewaar uzelf in de liefde Gods

Bewaar uzelf in de liefde Gods - 1 - Bewaar uzelf in de liefde Gods We gaan lezen in de brief van Judas. Judas is de halfbroer van Jezus, geboren in het gezin van Jozef en Maria. We lezen daarover eerst in Marcus 6:3 waar staat: Is

Nadere informatie

Grondwet van het Koninkrijk

Grondwet van het Koninkrijk Grondwet van het Koninkrijk Matteüs 22: 34-40 Traject24, 14 februari 2016 Bijbelgedeelte: Matt 22:35-40 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 'Meester, wat is het grootste

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Navigators NSV 1 Johannes. Inhoud. Inleiding Kennismaking met Johannes Leven in het Licht. Geboren overwinnaars

Navigators NSV 1 Johannes. Inhoud. Inleiding Kennismaking met Johannes Leven in het Licht. Geboren overwinnaars 1 Johannes Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Kennismaking met Johannes Leven in het Licht In Jezus blijven De Liefde Geboren overwinnaars 2 Inleiding Voor je ligt het kringmateriaal

Nadere informatie

Liturgie voor de. Jeugdthemadienst. op zondagavond 23 september 2012

Liturgie voor de. Jeugdthemadienst. op zondagavond 23 september 2012 Liturgie voor de Jeugdthemadienst op zondagavond 23 september 2012 Hervormde Gemeente Hattem wijkgemeente Stadswijk Voorganger: ds. M.L.W. Karels Organist: dhr. E.R. Luikens Muziekgroep: Inspire Koster:

Nadere informatie

God dus we kunnen zeggen dat het Woord er altijd is geweest. Johannes 1:1/18

God dus we kunnen zeggen dat het Woord er altijd is geweest. Johannes 1:1/18 - 1 - Johannes 1:1/18 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. De apostel Johannes begint zijn evangelie met dezelfde drie woorden die in Genesis 1 staan, namelijk:

Nadere informatie

Muzidienst. Muzidienst Hervormde Kerk Puttershoek. Hervormde Kerk Puttershoek zondag 22 april uur 3e zondag vanpasen

Muzidienst. Muzidienst Hervormde Kerk Puttershoek. Hervormde Kerk Puttershoek zondag 22 april uur 3e zondag vanpasen Muzidienst Muzidienst Hervormde Kerk Puttershoek Hervormde Kerk Puttershoek zondag 22 april 10.00 uur 3e zondag vanpasen zondag Misericordia Domini Barmhartigheid van de Heer m.m.v. Henk Mannee (orgel)

Nadere informatie

God leren kennen. BijbelGespreksGroep (BGG)

God leren kennen. BijbelGespreksGroep (BGG) God leren kennen BijbelGespreksGroep (BGG) Zingen psalm 119: Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed Bevestigen,

Nadere informatie

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Geloof niet elke geest

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Geloof niet elke geest - 1 - Geloof niet elke geest In 1 Johannes 4:1/2 lezen we het volgende: 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

MINISERIE BRIEF AAN DE ROMEINEN

MINISERIE BRIEF AAN DE ROMEINEN MINISERIE BRIEF AAN DE ROMEINEN 13-6-2018 1 Overzicht of diepte 10 juni: deel 1: Romeinen 1-5:12 17 juni: deel 2: Romeinen 6-8 24 juni: deel 3: Romeinen 9-16 13-6-2018 2 Vandaag Hoofdstuk 1 t/m 5: 11 1.

Nadere informatie

De liefde laat geen ruimte voor angst

De liefde laat geen ruimte voor angst De liefde laat geen ruimte voor angst In onze serie over de eerste brief van Johannes zijn we aangeland in hoofdstuk 4. De brief van Johannes is een hele praktische brief. Een brief over de praktijk van

Nadere informatie

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Vertrouw niet iedere geest

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Vertrouw niet iedere geest - 1 - Vertrouw niet iedere geest In 1 Johannes 4:1/2 lezen we het volgende: 1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de

Nadere informatie

13 mei uur B Luiten orgel: Harry Kroeske; piano: Walther Zwart schriftlezing: Pieter Helmus

13 mei uur B Luiten orgel: Harry Kroeske; piano: Walther Zwart schriftlezing: Pieter Helmus 13 mei 2018 10.00 uur B Luiten orgel: Harry Kroeske; piano: Walther Zwart schriftlezing: Pieter Helmus zingen: belijdenis van afhankelijkheid zegengroet met gezongen amen zingen: GK 16a (Opw 727 = PvN

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Terugblik Downloaden op

Terugblik Downloaden op o Terugblik Downloaden op: www.nlccm.com/bijbelstudies-zoetermeer We hebben de vorige les gekeken naar hoe we Pijn en Problemen kunnen zien als Een mogelijkheid voor vreugde: Enkele hoofdpunten waren:

Nadere informatie

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering.

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Zondag 33 Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Lees de tekst van Zondag 33 Vraag 88 : In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Antw : In twee stukken : in de afsterving van

Nadere informatie

Betekenis van 5 kleuren van het geloof

Betekenis van 5 kleuren van het geloof Betekenis van 5 kleuren van het geloof God is Koning, Hij heeft mij gemaakt en wil dat we voor Hem leven. Goud schittert, zo schittert God, omdat Hij zo groot en heerlijk is. Hij glanst nog véél meer dan

Nadere informatie

Gods Weegschaal Hoe balanceert u op Gods weegschaal? U zou verbaasd kunnen staan!

Gods Weegschaal Hoe balanceert u op Gods weegschaal? U zou verbaasd kunnen staan! Hoe balanceert u op Gods weegschaal? U zou verbaasd kunnen staan! Toon me 1 Hebt u zich ooit voorgesteld wat er gebeuren zal nadat u sterft? Een algemeen idee, dat vele mensen hebben, is dat zij voor God

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Waarom is het evangelie van Johannes geschreven?

Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? Menorah 11-02-2018 Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? Waarom is het evangelie van Johannes geschreven? A B C D E F Om Gods liefde voor de wereld te laten zien. Om mensen tot geloof in Jezus

Nadere informatie

De Bijbel Open. 1 & 2 Thessalonika. Verleden, heden en toekomst van een christen. 14 mrt 09

De Bijbel Open. 1 & 2 Thessalonika. Verleden, heden en toekomst van een christen. 14 mrt 09 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

Een nieuwe schepping Stellingen

Een nieuwe schepping Stellingen Stellingen 1. Van de ongelovigen is er niemand die goed doet, zelfs niet één. Niemand van hen kan God behagen. 2. Ieder mens zonder God is gescheiden van God en een slaaf van de zonde, kan niet anders

Nadere informatie

Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt?

Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt? Deel 9 Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt? 2 Petrus 1:19 Wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

NGB Artikel 26 dinsdag 16 april

NGB Artikel 26 dinsdag 16 april Verboden toegang voor onbevoegden NGB Artikel 26 dinsdag 16 april Wij geloven dat de toegang gesloten. Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen

Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen Verzen over Torah #Verzen over torah Zie ook: Enige verzen die het belang van de Torah (voor ons) aantonen Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 13: De vrucht van redding (deel 2) Don Krow

Niveau 3 - Les 13: De vrucht van redding (deel 2) Don Krow Niveau 3 - Les 13: De vrucht van redding (deel 2) Don Krow Kijk eens naar dit Bijbelvers: Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet,

Nadere informatie

19. Johannes en Judas over Verzoening.

19. Johannes en Judas over Verzoening. 19. Johannes en Judas over Verzoening. Wat leren de drie brieven van Johannes en die van Judas over verzoening? En de Openbaring die Johannes mocht ontvangen en waarvan hij in het laatste Bijbelboek verslag

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Heb elkaar onvoorwaardelijk lief uit een zuiver hart

Heb elkaar onvoorwaardelijk lief uit een zuiver hart Votum en groet Zingen Ps 133 Gebed Zingen GK 138: 1,2,5 Heer laat het licht zijn Schriftlezing 1 Petrus 1: 10-25 Zingen GK 23 Uw Woord is een lamp Prediking 1 Petrus 1: 22-25 Zingen GK 22 Uw Woord omvat

Nadere informatie

Les 1: het kruis, bekering en geloof

Les 1: het kruis, bekering en geloof Les 1: het kruis, bekering en geloof Deel 1: Terugkijken 1. Omzien naar elkaar Iedereen vat kort samen hoe de afgelopen week is geweest. 2. Aanbidding Dank en prijs God met gebed en zang. 3. Visie Ontwikkel

Nadere informatie

Gemeente van de Here Jezus,

Gemeente van de Here Jezus, Gemeente van de Here Jezus, 1 Johannes 4:1-16 1 Lezen : - Johannes 15:9-17 - 1 Johannes 4:1-16 I. Er zitten vanmorgen/vanmiddag twee vragen in de preek: - Allereert: Hoe lees je de bijbel? - En de tweede:

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Bijbelstudie Jelmer Woudstra

Bijbelstudie Jelmer Woudstra Bijbelstudie Jelmer Woudstra Geloof, overwinning en liefde 1 Johannes 5:1-12 INHOUD Stille tijd 2 Een nieuw paspoort... 2 Ik geloof, ik veranderde, ik overwon!... 2 Betrouwbare getuige... 4 Liederen van

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Het nieuwe verbond. Stap in je geloof

Het nieuwe verbond. Stap in je geloof Het nieuwe verbond Stap in je geloof Even opfrissen 4 grote woorden van de zegen voor ons van het Nieuwe Verbond? Nieuwe Verbond vanuit ons perspectief: GEDAAN (Volbracht, rust) GENADE en ZEGEN uit een

Nadere informatie

/ Stg. Uit het Woord der Waarheid Uit Zijn volheid

/ Stg. Uit het Woord der Waarheid Uit Zijn volheid Johannes 1:14-18 Uit Zijn volheid En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een Eniggeborene van een Vader) vol van

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

blijdschap na droefheid

blijdschap na droefheid blijdschap na droefheid Het evangelie naar Johannes 16:16-33 Terugblik (1) Jh 1:1-34: intro van het Woord (Jezus) en van zijn heraut (Johannes de Doper) Jh 1:35-12:50: openbare optreden van Jezus 7 (wonderen

Nadere informatie

Voor Zijn offer deed Jezus voorbede voor zijn discipelen (en voor ons) voor de Vader.

Voor Zijn offer deed Jezus voorbede voor zijn discipelen (en voor ons) voor de Vader. Les 3 voor 20 oktober 2018 Voor Zijn offer deed Jezus voorbede voor zijn discipelen (en voor ons) voor de Vader. Dit gebed staat bekend als het Hogepriesterlijke Gebed. Eenheid is een van de belangrijkste

Nadere informatie

ongelijk span (2 Kor. 6:11-7:1 HSV)

ongelijk span (2 Kor. 6:11-7:1 HSV) juk 5:11 Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open. 12 U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. 13 Zet dan ook van uw kant ik spreek

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Voor de eredienst op de Zondag 14 juli 2019 om uur in de Dorpskerk te Schoonebeek

Voor de eredienst op de Zondag 14 juli 2019 om uur in de Dorpskerk te Schoonebeek Voor de eredienst op de Zondag 14 juli 2019 om 10.00 uur in de Dorpskerk te Schoonebeek Voorganger : ds. R.J. Visser, Uelsen(D) Ouderling van dienst: de heer Carl Weelink Diaken van dienst : mevrouw Aukje

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Romeinen 8, 34 Ochtenddienst / middagdienst H. Avondmaal Pasen

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Romeinen 8, 34 Ochtenddienst / middagdienst H. Avondmaal Pasen Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Romeinen 8, 34 Ochtenddienst / middagdienst H. Avondmaal Pasen Broeders en zusters, op deze paasmorgen wil we Here ons laten weten welke troost er voor ons ligt in

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 7 mei 2017 17.00 uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 1. Votum 2. Vrede/zegengroet 3. Zingen: Ps. 35: 13 (Laat vromen juichen, trouwe HEER) 4. Gebed 5. Tekst: Zd 2 Heid Cat. 6. Zingen:

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Op weg de wereld in. Zondag 27 januari 2013 - Thema: Op weg de wereld in

Op weg de wereld in. Zondag 27 januari 2013 - Thema: Op weg de wereld in Op weg de wereld in beamen 1. Bevestigen dat men het met iets eens is ( Amen zeggen) (Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen LK 481:3) 2. Iets projecteren met behulp van een beamer wereld 1.

Nadere informatie

De eerste brief van Johannes, deel 1 1 2

De eerste brief van Johannes, deel 1 1 2 De eerste brief van Johannes, deel 1 1 2 De eerste brief van Johannes is echt een geweldig en fantastisch Bijbelboek. In een boek getiteld An Introduction to the New Testament wordt over deze brief gezegd:

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Ochtenddienst 9 april :00 uur Hervormde gemeente Numansdorp

Ochtenddienst 9 april :00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 9 april 2017 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Doop- en Belijdenisdienst 9 april 2017 Voorgangers: Organist: Ds. C.D. van Alphen Ds. J.H. den Braber Rick-Jan Hitzerd Welkom Afkondigingen

Nadere informatie

Maar met deze kleine gemeente Filadelfia is de Heer blij. Filadelfia

Maar met deze kleine gemeente Filadelfia is de Heer blij. Filadelfia - 1 - Filadelfia We lezen uit Openb. 3:7 waar staat: En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: De stad Filadelfia was een kleine stad in een vulkanische streek en door de vele aardbevingen is

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Genesis 2:18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

Genesis 2:18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. 20120517 Relatie en Missie 1. Relatie en Missie in het Oude Testament Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; / / 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld;

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Vraag 6 Moeder van de dode baby zegt: dat is goed Moeder van de levende baby zegt: nee, geef hem dan maar aan haar

Vraag 6 Moeder van de dode baby zegt: dat is goed Moeder van de levende baby zegt: nee, geef hem dan maar aan haar Antwoorden 22.1: Gods geschenk aan koning Salomo a. Eigen antwoord b. Dat we het aan de Heere vragen. Hij voelt zich (te) jong om leiding te geven aan dit grote volk. Hij erkent en belijdt dat hij de hulp

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Synopsis van de Bijbel: 1 Johannes

Synopsis van de Bijbel: 1 Johannes Synopsis van de Bijbel: 1 Johannes door: J.N. Darby 1 Johannes Inleiding De eerste Brief van Johannes heeft een bijzonder karakter. Het onderwerp is: het eeuwige leven, dat geopenbaard is in Jezus, en

Nadere informatie

Welke raad geeft profeet Jesaja daarna en welke keuzes maken velen van het volk van Juda?

Welke raad geeft profeet Jesaja daarna en welke keuzes maken velen van het volk van Juda? De gevolgen van keuzes. Welke raad geeft profeet Jesaja daarna en welke keuzes maken velen van het volk van Juda? Jesaja 8:19 19 Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers

Nadere informatie

Het Vaderhart van God. les 2 FOLLOW MENTOR

Het Vaderhart van God. les 2 FOLLOW MENTOR Het Vaderhart van God les 2 DEEL 2A FOLLOW MENTOR EEN ZORGZAME VADER Eén van de leerlingen vroeg aan Jezus: Leer ons bidden. Jezus bad op een manier die de leerlingen van Jezus nog niet kenden. De leerlingen

Nadere informatie

Bijbelstudie Frans van Velzen

Bijbelstudie Frans van Velzen Bijbelstudie Frans van Velzen Als je gelooft in de naam van Jezus 1 Johannes 5:13-21 INHOUD Stille tijd 2 Als je gelooft in de naam van Jezus 2 Als je God om iets bidt 2 Als je je broeder of zuster ziet

Nadere informatie