Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië"

Transcriptie

1 Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië I. JOSEPH (PAULUS JOSEPH) ZANNET (ZANNETTI), afkomstig uit Bellingsonne 1 (lees: Bellinzona, kanton Ticino, Zwitserland) 2 in 1744 of 1745, vertrok 5 juli 1769 als soldaat in dienst van de V.O.C. a/b van het schip Burch (kamer Zeeland) naar Nederlandsch-Indië en kwam 30 maart 1770 op de rede van Batavia aan, 3 testeerde als vaandrig te Semarang 29 dec. 1784, van luitenant te Semarang bevorderd tot kapitein-luitenant ald. 6 april 1790, majoor ald. 11 okt. 1791, hoofd van de militie ald. 9 nov. 1792, luitenant-kolonel-tit , 4 overl. Semarang 2 sept. 1829, 5 tr.... CATHARINA WIELING. 6 Vermoedelijk zijn adoptiefzoon: II. PETRUS JOHANNES (TOUSSAINT, naamswijziging bij Gouvernementsbesluit van 6 april 1829, nr. 2 in) TOUSSAINT ZANNET, 7 geb. Semarang febr. of maart 1810, als J.P. Toussaint Zannet op de inwonerslijst van Semarang (1831), 8 met de Maleise vrouw Pasiea eigenaar van een erf met daarop een stenen met pannen gedekt huis, gelegen ten oosten van de stad Semarang aan de westzijde van de Oosterwalstraat, wijk C, nr. 268 (15 sept. 1834), 9 overl. Semarang 2 juni 1837, 10 tr. Semarang 20 juli CHRISTINA BEKKER, geb...., overl.... (na haar echtgenoot), dr. van Uit dit huwelijk: 1. JEAN BAPTIST [TOUSSAINT], volgt III. 2. JOHANNA CHARLOTTE TOUSSAINT ZANNET, geb. Semarang 24 mei 1833, 13 overl. Semarang 7 april 1857, tr. Semarang 24 aug NICOLAAS ANTHONIE (LOOPER, bij Gouvernementsbesluit van 28 aug. 1857, nr. 8) VAN DER WAL, 14 geb. Semarang 20 maart 1824, 15 op de inwonerslijst van Semarang (1868), overl...., 16 nat. niet erk. zn. van Pieter Anthonie van der Wal en zn. van Baija (Javaanse vrouw), hij hertr. Semarang 18 juni 1862 Anna Catharina Schornack. Uit dit huwelijk nakomelingen. 3. JOHANNA WILHELMINA ZANNET, geb. Semarang 19 april 1834, overl. Semarang 18 mei PAULUS JOSEPH ZANNET, geb. Semarang 24 mei 1836, overl. Semarang 13 juni III. JEAN BAPTIST TOUSSAINT ZANNET, geb. Semarang 26 april 1832, 17 overl. Kendal (Semarang) 10 april 1897, tr. Semarang 8 juli 1859 (echtsch. ingeschr. Kendal 14 maart 1887) DOROTHEA ANTHONIA BERTHA SCHOKART, geb. Semarang 5 mei 1840, overl. Kendal 17 sept. 1911, waarsch. dr. van Engelbertus Schokart, 18 zij hertr. Kendal 28 maart 1890 Jan Napoleon Bonvalet. Uit dit huwelijk: 1. WILHELMINA CHRISTINA ANTHONIA TOUSSAINT ZANNET, geb. Semarang 1 dec. 1860, 19 overl...., 20 tr. Tegal 30 jan GERARDUS CHRISTINA GEVELHOF, geb...., sergeant O.I.L., 22 daarna wnd. cipier van s-lands gevangenis te Tegal 1896-, 23 overl. Kendal 5 maart 1916, zn. van PAULUS JOSEPH ZANNET, geb...., 24 overl. Semarang 7 juli MAXIMILIAAN WILHELM ALEXANDER ZANNET, geb. Semarang 14 aug. 1882, overl Zijn kinderen (ex matre N.N.): 4. CHARLES, volgt IV. 5. FRANCINA ZANNET, geb. Kendal 1 sept. 1889, 26 overl IV. CHARLES TOUSSAINT ZANNET, geb...., 28 gegageerd kanonnier 1e klasse O.I.L., wonende te Semarang (1901, 1903) en Gemoeh (Kendal) ( ), opzichter bij de Java Petroleum Maatschappij, wonende te Klantoeng (Kendal) ( ), overl. Kendal 1 jan. 1917, tr. Kendal 29 mei MARIA MARGARETHA HORN, geb. Ambarawa 20 sept. 1880, overl...., 30 dr. van Salama (inlandse vrouw) en erkend door François Horn. 31

2 Uit dit huwelijk (kinderen 1-3 door het huwelijk gewettigd): MARTINA MARIA MARGARETHA TOUSSAINT ZANNET, geb. Sidomoekti (Kendal) 14 juli 1900, overl. s-gravenhage 31 mei 1992, tr. Semarang 9 juli 1919 JILLES TEUNIS HEEG, geb. Watergraafsmeer (thans gem. Amsterdam) 30 nov. 1893, in dienst bij het instructiebataljon te Kampen m.i.v. 9 juli 1910, adjudant-instructeur der infanterie K.N.I.L. te Meester Cornelis -1931, onderluitenant bij het 14e bataljon infanterie te Buitenzorg 1931-, 33 in garnizoen te Meester Cornelis -1935, wegens zesjarige dienst m.i.v. 16 jan acht maanden verlof naar Europa, 34 vertrok 9 jan a/b van het m.s. Marnix van Sint Aldegonde met echtgenote en zes kinderen van Batavia met verlof naar Nederland, 35 vertrok 14 aug a/b van het m.s. Baloeran van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië, verwachte aankomst te Tandjong Priok 12 sept. 1935, 36 geplaatst bij het 2e bataljon infanterie te Magelang , 37 officier van wapening bij het korps Barisan te Pamekasan (Madoera) en pro memorie voor zijn wapen 1936, 38 m.i.v. 13 juli 1937 eervol uit Harer Majesteits militaire dienst ontslagen met behoud van recht op pensioen, 39 m.i.v. 2 juli 1938 eervol ontslag als officier van wapening bij het korps Barisan, 40 drager van de Bronzen Medaille sinds 5 april 1918, Zilveren Medaille sinds 22 sept en Gouden Medaille sinds 11 nov voor trouwe dienst, 41 vertrok met echtgenote, zes kinderen en een baboe a/b van het m.s. Baloeran van Batavia naar Rotterdam 20 juli 1938, 42 overl. s-gravenhage 28 dec. 1971, zn. van Jakob Heeg en Antje Hogendoorn. Uit dit huwelijk een zoon en zes dochters (geb ). 2. AGATHA TOUSSAINT ZANNET, geb. Kendal 1 okt. 1904, overl. Breda 24 maart 1997, tr. Madioen (echtsch. ingeschr. Madiun 16 juni 1966) 3 aug TAN KIEM AAN, geb. Ponnerokko (lees: Ponorogo (Madioen)) 17 juli ANTHOINE TOUSSAINT ZANNET, geb. Kendal 3 maart 1907, overl CECILIA LUCIA TOUSSAINT ZANNET, geb. Klantoeng (Kendal) 29 mei 1908, komende uit Indonesië ingeschr. te Losser 19 febr. 1957, ingeschr. te Enschede 3 juli 1958, overl. Islip (New York, U.S.A.) 6 april 1978 en begr. op de Westerbegraafplaats te Enschede, 44 tr. Semarang 4 aug CHARLES FERDINAND AUGUST VINCENTIE, geb. Pati (Semarang) 5 febr. 1907, overl. Batavia 4 sept en herbegr. Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, 45 zn. van een inlandse vrouw en verm. erk. door A. Vincentie; 46 zij had later een relatie met FRANS ALEXANDER KOSTER, geb. Sabang (Atjeh) 16 okt. 1906, komende uit Bandoeng ingeschr. te Ommen 19 febr en vandaar achtereenvolgens te Losser 2 april 1957 en Enschede 3 juli 1958, werkzaam in een spinnerij, overl. Enschede 20 okt. 1982, zn. van Ferdinand Koster en Kini (inlandse vrouw). Uit het huwelijk een zoon en drie dochters (geb ); uit de relatie met F.A. Koster een zoon (geb. 1949). 5. VICTORIA TOUSSAINT ZANNET, geb. Penjangkringan (Kendal) 21 nov. 1914, komende uit Indonesië ingeschr. te s-gravenhage 12 dec. 1959, overl. s-gravenhage 10 mei 1983, tr. Djatinegara 6 jan ARIE OVERWEEL, geb. Gorinchem 2 okt. 1908, sergeant-majoorinstructuur der infanterie K.N.I.L., overl. Thanbyuzayat (aanleg Birmaspoorweg) 7 mei 1943 en herbegr. Thanbyuzayat War Cemetry, 47 zn. van Willem Lambertus Overweel en Antonia Schouwenburg. Uit dit huwelijk nakomelingen. Niet in bovenstaande genealogie te plaatsen. 1. WILLEM NAPOLEON TUSSAINT ZANNET, geb. Magelang 9 okt. 1892, overl. Batang (Pekalongan) 24 april P. ZANNET, weduwe van E. SCHMIDT, wonende te Soekoredjo (Kendal) (Adresboek Nederlandsch-Indië 1912 en 1925). 3. R. TOUSSAINT ZANNET, echtgenote van I. ORISIUS, klein landbouwer, wonende te Soekoredjo (Kendal) (Adresboek Nederlandsch-Indië 1925). 4. T.T. (of A.T.?) TOUSSAINT ZANNET, tr.... dec (de Vrije Pers van 18 december 1950) TIO, GIOK HWA NIO. N.B.: in het krantenbericht staat na de naam Tio een komma. Wilde men daarmee zeggen dat Tio de familienaam was? Vermoedelijk wel. R.G. de Neve, Den Haag.

3 Bijlagen. Javasche Courant van 12 september 1829 Javasche Courant van 9 april Almanak van Nederlandsch-Indië voor 1832, pag. 202 (huwelijken Semarang 1831). Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië voor 1838, pag. 267 (overlijdens Semarang 1837).

4 Javasche Courant van 24 maart 1847.

5 Grootboek van het schip Burch , Nat. Archief, Archieven van de V.O.C., inv.nr , fol Mogelijk geboren of laatst gewoond hebbende in Ginbiasco, district Bellinzola. Op 9 maart 1847 werden op verzoek van de firma E. Moorman & Co. q.q. Giovanni Antonio (Jean Antoine) Tognacca, winkelier te Amsterdam), als gemachtigde van François Antoine Zannetti of Zannet, Joseph André Dominique Zannet of Zannetti, en Augustin Vatter, allen wonende te Ginbiasco in het district Bellinzona, canton Tessin, door de Raad van Justitie de debiteuren en crediteuren in de nalatenschap van wijlen Paulus Joseph Zannet of Zannetti voor de tweede maal opgeroepen zich te melden (zie: Javasche Courant van 17, 20 en 24 maart 1847). Zie noot 1. Naamboek... der Hoge Indiasche Regeering... ultimo december 1798 (Batavia [1799]) 116. In het Naamboek van ultimo 1799 wordt zijn opvolger als hoofd van de militie vermeld, benoemd in Overlijdensbericht in: Javasche Courant van 12 sept (ondertekend door zijn executeurstestamentair J.A. en P.W. Doeve). Hij was 84 jaar oud en gepensioneerd luitenant-kolonel. Zijn crediteuren en debiteuren werden opgeroepen zich te melden. BvTP (lees: CBG, Collectie Bloys van Treslong Prins). Hem werd vergund de geslachtsnaam Toussaint Sannet aan te nemen, maar in de Indische almanakken werd steeds geschreven Zannet. Eerste vermelding. Dit huis werd op eis van J.C. Louwaars krachtens besluit van de Raad van Justitie te Semarang op 16 okt publiekelijk verkocht (Javasche Courant van 24 en 27 sept. 1834). Almanak Nederlandsch-Indië 1838, 267: Petrus Johannes Tousijn ook genaamd Toussaint bijgenaamd Zannet. Hij was 27 jaar en 3 maanden oud (BvTP). Almanak Nederlandsch-Indië 1832, 202: Petrus Johannes Tousijn ook genaamd Toussaint bijgenaamd Zannet. Oproeping van debiteuren en crediteuren in de boedel van wijlen Christiaan Bekker, slagter te Semarang, d.d. 18 juli 1829 (Javasche Courant van 25 juli 1829). BRP 16, 49. Lees voor BRP, 16: Bronnenpublikatie van de Indische Genealogische Vereniging, deel 16. Hij werd opgevoed door Klaas de Looper te Semarang. Zie: P.C. Bloys van Treslong Prins, De Indo- Europeesche familie in Nederlandsch-Indië, Ons Nageslacht 8 (1935, nr. 6) 188. Zijn geboorte vermeld in Almanak Nederlandsch-Indië 1859, 583. Zijn overlijden niet aangetroffen in de opgaven burgerlijke stand in de Indische almanakken en naamlijsten. Geen overlijdensbericht gevonden. Hij werd niet vermeld in Adresboek Nederlandsch- Indië 1899 en zou dus daarvoor overleden moeten zijn. Zie ook: BRP 16, 38. Engelbertus Schokart, geb. Haeltert (Oost-Vlaanderen) in aug (zn. van Jodocus Schokart en Levina Hennink), voor zes jaar in dienst als jager bij het Korps Jagers van Cleerens 13 sept. 1837, overgegaan bij het Algemeen Depot der Landmacht nr. 33 voor de tijd van zes jaar, overl. Semarang 30 juli Bron: Nat. Archief, Archief Ministerie van Oorlog, Stamboeken onderofficieren en minderen, (toegang ), Stamboeken Korps Jagers van Cleerens, inv.nr. 614, stamboeknr (te raadplegen via Ingeschreven met de geslachtsnaam Zannet (opgaven burgerlijke stand in Almanak Nederlandsch- Indië 1862, 33). Geen persoonskaart of vermelding in OGS (lees: slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting). Zij ingeschreven met geslachtsnaam Toussaint Zannet (opgaven burgerlijke stand in Naamlijst Nederlandsch-Indië 1898, 296). Adresboek Nederlandsch-Indië 1899, 1903: gegageerd sergeant en cipier, wonende te Tegal (W.Ch.A. Taussaint Zannot). De Locomotief van 21 aug Niet vermeld in de opgaven burgerlijke stand. Ingeschreven met de geslachtsnaam Zannet (opgaven burgerlijke stand in Naamlijst Nederlandsch- Indië 1891, 313). Niet vermeld in de opgaven burgerlijke stand.

6 Adresboek Nederlandsch-Indië 1908, 13: eerste voornaam Carles, wat een zetfout zal zijn. (mededeling van Netty, d.d. 31 aug. 2010). Hij had bij de inlandse vrouw Marsinah een kind (volgens de bron, genoemd in vorige noot). Bataviaasch Nieuwsblad van 6 juni Bataviaasch Nieuwsblad van 15 aug Soerabaiasch-Handelsblad van 9 jan De Indische Courant van 3 sept Bataviaasch Nieuwsblad van 14 aug Bataviaasch Nieuwsblad van 13 juli 1936 en De Indische Courant van 18 juli De Indische Courant van 30 okt Soerabaiasch-Handelsblad van 21 juli De Indische Courant van 1 maart De Indische Courant van 20 juli OGS. Volgens was hij een zoon van Alexander Ferdinand August Vincentie en (tr. Semarang 7 nov. 1885) Wilhelmina Margaretha Priem. Wilhelmina Margaretha Priem werd echter al in Adresboek Nederlandsch-Indië 1905 als weduwe vermeld. Afgaande op Adresboek Nederlandsch-Indië 1908 was A. Vincentie, employé van de suikeronderneming Pakkies, de enige mannelijke drager van de naam Vincentie die in aanmerking komt om de erkenner van Charles Ferdinand August Vincentie te zijn. Genoemde suikeronderneming lag namelijk iets ten zuiden van Tajoe in de afdeling (assistent-residentie) Pati. A. Vincentie was de enige mannelijke, bovendien ongehuwde Vincentie die ten tijde van de erkenning in genoemde afdeling woonde. Hoe zijn voornaam luidde, is mij niet bekend. OGS.

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden Drama op de Palembangrivier, 20 februari 1852. De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden HEINRICH JOSEPH ANDRÉ, geb...., adjudant-onderofficier-betaalmeester, overl. Palembang 20 febr.

Nadere informatie

Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair

Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair W.E.R. Davies en R. Mostert Inleiding Wilhelm Gerardus Verboekend (geboren Zeist 1872) was het derde kind van zeven in het gezin van Jacobus

Nadere informatie

Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië

Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië I. FREDERIKUS HENDRIK/FREDRIK HENDRIK BOUMA, geb. Rotterdam 14 april 1838 (zn. van Hendrik Hendriks Bouma en Anna Maria Wiks), op de inwonerslijst van Probolinggo

Nadere informatie

Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen

Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen I. JANUS MOZES VAN LEEUWEN, geb. Tiel 10 aug. 1802 (met voornamen Jonas Moses) (zn. van Moses Joseph van Leeuwen 1 en Dina Marcus/Mercus), trad voor acht jaar als

Nadere informatie

Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië

Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië I. FRIEDRICH WILHELM SAMUEL VON STAEDEL, geb. Dinslaken (D.) 31 dec. 1815 1 (zn. van Moritz Carl von Staedel en Dorothea Helena Osthoff),

Nadere informatie

De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien

De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien Proband 1. FRANÇOISE PAULINE MARIE BOERMEESTER, geb. Soerabaja 12 mei 1853,1 overl. s-gravenhage

Nadere informatie

Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië I. SEBATIÃO RODRIGUES, 1 leefde in de tweede helft van de achttiende eeuw in Cambodja, tr. INÁCIA DA SILVA. II. JOÃO TOMÁS (RODRIGUES,

Nadere informatie

Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni adjudant-onderofficier Jobse

Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni adjudant-onderofficier Jobse Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni 1886. Pag. 138: Pieter Jobse, [ ] Pag. 164: Wijtse van Kregten, [ ] adjudant-onderofficier Jobse 1 e luitenant Van

Nadere informatie

Von Winning (niet tot de Nederlandse adel behorende tak)

Von Winning (niet tot de Nederlandse adel behorende tak) Von Winning (niet tot de Nederlandse adel behorende tak) R.G. de Neve Wapen Op een rood veld drie zilveren sikkels met gouden handgreep, boven elkaar geplaatst. De helm gekroond met een kroon van drie

Nadere informatie

Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië I. STATIUS HEINRICH JULIUS CÄSAR (JULIUS) VON MAGIUS, 1 geb. Emmerik 23 mei (1837 of) 1838 (zn. van Franz Wilhelm von Magius en Maria Dinna/Anna

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni adjudant-onderofficier Jobse

Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni adjudant-onderofficier Jobse Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni 1886. Pag. 138: Pieter Jobse, [ ] Pag. 164: Wijtse van Kregten, [ ] adjudant-onderofficier Jobse 1 e luitenant Van

Nadere informatie

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( )

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( ) Tak CA De nakomelingen van Cornelis Karsseboom (1704-1768) 5 juni 1999 / 931 "De Witte Hond" GENERATIE VIII VIII-19. Cornelis Karsseboom, geb. Amsterdam 28 juli 1704, koopman, ald. 14 febr. 1768, zn.

Nadere informatie

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE TISSOT IN NEDERLANDSCH-INDIË

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE TISSOT IN NEDERLANDSCH-INDIË GENEALOGIE VAN DE FAMILIE TISSOT IN NEDERLANDSCH-INDIË I. JOSEPH MARIE TISSOT, geb. Marseille (na 28 febr.) 1783, verbleef sedert 1810 in Nederlandsch- Indië, koopman (1819) 1 en koffieplanter (1823) 2

Nadere informatie

Inleiding. R.G. de Neve

Inleiding. R.G. de Neve De Indische roots van een bekende Nederlander. Geert Wilders (dit artikel werd zonder de foto van Wilders eerder gepubliceerd in De Indische Navorscher 22 (2009) 109-114) 1 R.G. de Neve Foto: Serge Ligtenberg

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Slachtoffers. Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) 1 september mei doden 2 of 3 vermisten

Slachtoffers. Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) 1 september mei doden 2 of 3 vermisten Slachtoffers Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) 1 september 1939 9 mei 1940 4 doden 2 of 3 vermisten Inleiding Overzicht De OGS-doden Samenstelling Bart FM Droog, 2018 The Post Online / Droog

Nadere informatie

Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I I. Guilielmus Cornelii Gabriëls, begr. te Meerle op 9 aug 1679, relatie met Margareta Huybrechts Vermeeren, begr. te Meerle op 9 nov 1679. Uit deze

Nadere informatie

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861).

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861). Bernard Molenkamp Mijn opa BERNARD MOLENKAMP wordt 14-3-1897 geboren te Zelhem (een klein dorpje in de provincie Gelderland op een grote boerderij De Molenkamp ) in Holland. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik

Nadere informatie

Franstalige familienamen in N ederlandsch- Indië IV. De van Mauritius afkomstige familie C aron en haar niet- verwante naamgenoten uit Amsterdam

Franstalige familienamen in N ederlandsch- Indië IV. De van Mauritius afkomstige familie C aron en haar niet- verwante naamgenoten uit Amsterdam Franstalige familienamen in N ederlandsch- Indië IV. De van Mauritius afkomstige familie C aron en haar niet- verwante naamgenoten uit Amsterdam R.G. de Neve Inleiding In Nederlandsch-Indië leefden verscheidene

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Diversen. De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz

Diversen. De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz Diversen Bl. 1 De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz Stamboom Van der Zaiëmsz Verklaring tekens o = geboren x = gehuwd = gestorven ** = onbekend Godert A.G.Ph. baron van der Capellen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolas Valois

De nakomelingen van Nicolas Valois een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolas Valois door 31 juli 2017 De nakomelingen van Nicolas Valois Generatie 1 1. Nicolas Valois, is geboren in 1690. Hij is parochiemedewerker van

Nadere informatie

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Zover bekend op dit moment is de stamvader van de fam. Ruijpers afkomstig uit Berg en Terblijt. Daar werd op 23 febr 1728 gedoopt Willem Reupdrs. Hij huwde

Nadere informatie

DE MILITAIRE WILLEMSORDE, ij m j k n zoe tocht

DE MILITAIRE WILLEMSORDE, ij m j k n zoe tocht DE MILITAIRE WILLEMSORDE, mijn zoektocht START VAN MIJN ONDERZOEK STAMBOEK FREDERIK KAREL NICOLAAS VAN BIJLEVELT MUTATIE: EERVOL VERMELD MUTATIE: ALSNOG BENOEMD TOT RMWO 4 E KLASSE MUTATIE S INSTAMBOEK

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië III. De families Buisson de Saint Rémy, Descelles en Saint Pourçain

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië III. De families Buisson de Saint Rémy, Descelles en Saint Pourçain Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië III. De families Buisson de Saint Rémy, Descelles en Saint Pourçain R.G. de Neve Inleiding In deze aflevering staan drie kleine families centraal, die samen

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Pieters (Peters)

Fragment-genealogie fam. Pieters (Peters) Fragment-genealogie fam. Pieters (Peters) Familienaam die is afgeleid van de voornaam Pieter (Peter). I Bartholomeus PETERS. Hij trouwt met Johanna CREWEN ook genaamd Creuwen. 1 Petrus PETERS, ged. op

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Nummer Toegang: 520 Plaatsingslijst van het archief van de familie eringaard (erven van marken),

Nummer Toegang: 520 Plaatsingslijst van het archief van de familie eringaard (erven van marken), Nummer Toegang: 520 Plaatsingslijst van het archief van de familie eringaard (erven van marken), 1871-1950 Archief Delft 520 Familie Eringaard 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië II. De families Darricarrère, Despéroux en Tissot

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië II. De families Darricarrère, Despéroux en Tissot Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië II. De families Darricarrère, Despéroux en Tissot R.G. de Neve Inleiding Als eerste vervolg op de algemene inleiding volgen hier de genealogieën van de families

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van Albert Borman

De nakomelingen van Albert Borman een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Albert Borman door 26 December 2018 De nakomelingen van Albert Borman Generatie 1 1. Albert Borman, is geboren op 1 januari 1795 te Baambrugge. Hij is

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Lemmens Schin op GeulQ)

Fragment-genealogie fam. Lemmens Schin op GeulQ) Fragment-genealogie fam. Lemmens Schin op GeulQ) De naam Lemmens is afkomstig van de voornaam Lemmen ( een vleinaam voor Lambertus). Omdat deze naam veelvuldig voorkwam in onze contreien, zijn er heel

Nadere informatie

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik)

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik) HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik) Voornaamste woonplaatsen van deze tak: Brussum; Kerkrade; Maaseik; ; Swalmen; Sao Paolo (Brazilië); Update maart 2018 (correcties en aanvullingen

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Petrus Wilhelmus Vos ( )

Petrus Wilhelmus Vos ( ) Petrus Wilhelmus Vos (1837-1906) Hij is geboren op 6 mei 1837 in Amsterdam. Zijn vader is in 1838 overleden toen was hij één jaar oud. Zijn moeder is in 1841 hertrouwd met Gerrit van Vlier zij krijgt in

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Ackermans

Fragment-genealogie fam. Ackermans Fragment-genealogie fam. Ackermans De naam Ackermans kan evenals Akkermans en Van den Akker duiden op een naam voor een persoon die op of bij een plek woonde, die bekend stond als De(n) Akker. Mogelijk

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch Dopeling Leendert N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Antje van der Stoel Datum doop 14-11-1802 Geboortedatum 29-10-1802 Opmerkingen Oosterkerk; kind: onegt Wonende in 't Hang Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte Generatie 1 1. Johann/ Friedrich Diederich

Nadere informatie

Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) en enig ander archiefmateriaal van het KNIL

Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) en enig ander archiefmateriaal van het KNIL Nummer archiefinventaris: 2.10.50.01 Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) 1832-1899 en enig ander archiefmateriaal van het KNIL 1881-1950 G.H. de Kinkelder,

Nadere informatie

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Toen na de val van Napoleon in 1815 Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luemburg werden samengevoegd tot de Verenigde Nederlanden onder het koningschap van

Nadere informatie

Parenteel van Jan van Gent. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Parenteel van Jan van Gent. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Parenteel van Jan van Gent. Generatie I I. Jan van Gent, trouwde met Johanna Geertrui Snak. 1. Jan, volgt II [blz. 1]. Generatie II II. Jan van Gent, (zoon van I [blz. 1] ), trouwde te Gorinchem op vrijdag

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Overink

De nakomelingen van Jan Overink een genealogieonline publicatie door 7 May 2019 Generatie 1 1. Jan Overink. Hij is getrouwd met Margarita Schilt. Dirk Overink, volg 2. Jan is overleden. Generatie 2 2. Dirk Overink, zoon van Jan Overink

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte Bewijsstukken 1 e kwartier Fenny LUTGERINK geboorte 34 2 e en 3 e kwartier Hendrikus Petrus Harry LUTGERINK Geboorte 35 Jacoba Johanna Wilhelmina Cobi DE REUVER Geboorte Huwelijk 36 4 e en 5 e kwartier

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Digitalisering en ontsluiting van microfilms met Indische bronnen

Digitalisering en ontsluiting van microfilms met Indische bronnen Project Het Gebaar Stand van zaken 21 november 2006 Digitalisering en ontsluiting van microfilms met Indische bronnen Het Centraal Bureau voor Genealogie beschikt over microfilms van archiefbronnen die

Nadere informatie

De Indische roots van Waldemar Torenstra

De Indische roots van Waldemar Torenstra De Indische roots van Waldemar Torenstra R.G. de Neve Inleiding De aflevering van de tv-serie Voorouders van verre op 16 februari 2013 met in de hoofdrol film- en tvacteur Waldemar Torenstra kreeg, zoals

Nadere informatie

GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK. Christiaan Pieter Tak 1

GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK. Christiaan Pieter Tak 1 GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK Christiaan Pieter Tak 1 C.4.17 : (2) Cristiaan Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 14 November 1809 en gestorven in Vlissingen op 19 Juli 1859, beroep Prediker

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Generatie I 1. Dorothea Margaretha (Teddy) VAN ZWIETEREN [19646], geb. Den Haag 11-5-1926 (Copernicusstraat 280), zangeres, bestuur Rode Kruis, overl.

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

Johanna / Antje van der Stoel ( )

Johanna / Antje van der Stoel ( ) Johanna / Antje van der Stoel (1770-1855) René de Hek, Kwartierstaat Zwieteren: Bij de volkstelling van 1829 was zij 60 jaar en gaf als beroep op visdraagster. Zij was de schrijfkust niet machtig (1829)

Nadere informatie

Tak AF. De nakomelingen van Clara Wendela Saut n ( )

Tak AF. De nakomelingen van Clara Wendela Saut n ( ) Tak AF De nakomelingen van Clara Wendela Saut n (1721-1756) 5 juni 1999 / 265 GENERATIE VIII VIII-06 Clara Wendela Sautijn (1721-1756), dr. van Wendela Reael (VII-03) en Willem Sautijn, tr. 1740 Mr. Pieter

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van G. Gerritse

Plaatsingslijst van het archief van G. Gerritse Plaatsingslijst van het archief van G. Gerritse Levensjaren 1922-2010 847 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER FRAGMENT GENEALOGIE GESLACHT VOOG(D)T VANUIT JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER I. Anna WERTHER, ned.ger., overl. Sprang 4-7-1796 (blijkens bijlagen huwelijk zoon Johannis Kaarel in

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Smeulders

De nakomelingen van Johannes Smeulders een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Smeulders door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Smeulders Generatie 1 1. Johannes Smeulders, zoon van Jan Baptist Smeulders en Johanna

Nadere informatie

Mr. Jacob van Lennep trouwt Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell Hun kinderen zie II

Mr. Jacob van Lennep trouwt Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell Hun kinderen zie II CARTES DE VISITE versie januari 2019 Cartes-de visite zijn op karton afgedrukte portretten. De cartes hebben meestal een grootte van 6 cm x 8,5 cm. en zijn voornamelijk gemaakt in de tweede helft van de

Nadere informatie

De kwartierstaat van Antonius (Antonie) Johannes Paulus van Dorst

De kwartierstaat van Antonius (Antonie) Johannes Paulus van Dorst een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Antonius (Antonie) Johannes Paulus van Dorst door 21 July 2019 De kwartierstaat van Antonius (Antonie) Johannes Paulus van Dorst Generatie 1 1. Antonius

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

De nakomelingen van Hubert Gielen

De nakomelingen van Hubert Gielen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Hubert Gielen door 16 mei 2017 De nakomelingen van Hubert Gielen Generatie 1 1. Hubert Gielen, zoon van Joannes Petrus Gielen en Maria Cornelia Senden,

Nadere informatie

Fragment genealogie familie Jennekens

Fragment genealogie familie Jennekens Fragment genealogie familie Jennekens Fon Weusten I: Henricus JENNIKENS Hij huwde op 1 mei 1764 te Valkenburg voor de kerk met Maria Gertrudis LEMMENS. 1. Jan Mathijs JENNEKENS, volgt onder [II]. II: Jan

Nadere informatie

Voorouders Rapport. Eerste generatie

Voorouders Rapport. Eerste generatie Eerste generatie 1. Petrus Nicolaas (Johannes) van der Steen 27 feb 1886, Limmen, Nh Overlijden: 4 apr 1979, Limmen, Nh Woonplaats: 1979, Limmen, Nh Johannes (Petrus) van der Steen (11 feb 1856-) Aaltje

Nadere informatie

Vrouwelijke Indische In tvelds (VII). Het gezin van Juliet Elizabeth In tveld en Frederik Schenck

Vrouwelijke Indische In tvelds (VII). Het gezin van Juliet Elizabeth In tveld en Frederik Schenck Vrouwelijke Indische In tvelds (VII). Het gezin van Juliet Elizabeth In tveld en Frederik Schenck Adriaan P. Intveld Inleiding In dit artikel wordt ingegaan op het gezin van Juliet Elizabeth In tveld en

Nadere informatie

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Hr Ms Piet Hein Hr Ms Piet Hein Torpedobootjager Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Op 19 februari 1942 tot zinken gebracht door torpedo's en artillerievuur van de Japanse torpedojagers Oshio, Asashio

Nadere informatie

S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum

S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum Rutgerusch/Rutgeri BOS, geb. circa 1700, tr. Emmerik 1735 (St. Aldegundis kerk fol. 243, er is geen dag en maand ingevuld) Marie LAZAR/LAZAAR/LAZAER, geboren circa

Nadere informatie

Albertus Bernardus Christoffel Kolmus - MyHeritage-stambomen - MyHeritage pagina 1 van 2 ruimschotel-overakker kwarti Hendrik Jan Nederlands Over genealogie Prikborden Familienamen Family Tree Builder

Nadere informatie

Oost-Indische troepen,

Oost-Indische troepen, Nummer Toegang: 2.01.27.07 Oost-Indische troepen, 1796-1807 H.J. van der Tak Nationaal Archief (c) z.d. Deze inventaris is geschreven in het Nederlands 2.01.27.07 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

No. 78 april 2014. Het nummer dat voor u ligt bevat nogal wat zoekplaatjes. We hopen dat iemand van de lezers ons kan helpen.

No. 78 april 2014. Het nummer dat voor u ligt bevat nogal wat zoekplaatjes. We hopen dat iemand van de lezers ons kan helpen. No. 78 april 2014 Beste naamgenoten, Voor u ligt het eerste van de drie Ross Newsletters van het jaar 2014. Het eerste kwartaal is al weer voorbij maar toch willen we iedereen die ons wensen stuurde ter

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN DER KALLEN

DE FAMILIE VAN DER KALLEN DE FAMILIE VAN DER KALLEN afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 1605 met zijn gezin wonend in Berlicum, gelegen in de Meierij van 's-hertogenbosch door : Mia van der Kallen Een uitgebreid en uit

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

CALDIES (Béziers) Waals Hervormd

CALDIES (Béziers) Waals Hervormd CALDIES (Béziers) Inleiding: Willem Caldies 1 (Waals Herv., gen. I) afkomstig van Béziers in Frankrijk, werd poorter van Amsterdam op 3 dec. 1739, maar reeds twee jaar later vestigde hij zich te Maastricht.

Nadere informatie

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Inhoud De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Defensie Directie Communicatie Vormgeving: Grafische

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

huwt Velsen 30 november 1905 (akte 116) met Noom VI.1 ANTJE NOOM geboren Velsen 10 november 1887 (akte 220)

huwt Velsen 30 november 1905 (akte 116) met Noom VI.1 ANTJE NOOM geboren Velsen 10 november 1887 (akte 220) VIII.C CORNELIS DEMMERS Cor, Cees geboren te Velsen 18 september 1882 (akte 146) 04:00 uur getuigen: Antoine Daniël Charles Clarion, gemeentesecretaris, en Willem Steen, ambtenaar ter secretarie stoker

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Stassen

Fragment-genealogie fam. Stassen Fragment-genealogie fam. Stassen (zie ook: Houthems Verleden, H.J.J. Philippens, uitg. 1983, pag. 189 e.v.) De naam Stassen is ontstaan uit de roepnaam Stas, afkomstig van Eustachius hetgeen "de vruchtbare"

Nadere informatie

Stamboom dossier. II III IV V VI Johannes (Jan) Martens (76) Johannes (Jan) Martens (67) Antonius Martens (0) Helena (Lena) Maria Martens

Stamboom dossier. II III IV V VI Johannes (Jan) Martens (76) Johannes (Jan) Martens (67) Antonius Martens (0) Helena (Lena) Maria Martens Stamboom dossier Johannes (Jan) Martens (1852 1920) Gehuwd met (1848-1939) Update 1.3 180619 door Ir. René A.M. Martens RI Msc. Geboren Nijmegen - 19 november 1852 (1806-1920) Antonia Nijenhof (1819-1884)

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie