De Indische roots van Waldemar Torenstra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Indische roots van Waldemar Torenstra"

Transcriptie

1 De Indische roots van Waldemar Torenstra R.G. de Neve Inleiding De aflevering van de tv-serie Voorouders van verre op 16 februari 2013 met in de hoofdrol film- en tvacteur Waldemar Torenstra kreeg, zoals inmiddels bij velen bekend, een verrassende ontknoping. De partner van presentatrice en actrice Sophie Hilbrand en vader van haar twee kinderen bleek namelijk een adellijke grootmoeder te hebben, een overgrootvader die kamerheer in buitengewone dienst was geweest van Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana en was als kers op de taart een afstammeling van Willem van Oranje. Begrijpelijkerwijs kreeg met name dit laatste aspect in de periode na de uitzending veel aandacht. Zijn Indische roots trokken in vergelijking daarmee minder aandacht van de media en het grote publiek. En de aandacht die er was, concentreerde zich vooral op het feit dat een van zijn voorvaders de resident was gedoeld werd op Reinier Scherius, resident van Menado aan wie Eduard Douwes Dekker (Multatuli) als gewestelijk secretaris ondergeschikt was geweest. Regelmatige tv-kijkers zullen Waldemar Torenstra de afgelopen jaren ongetwijfeld wel eens voorbij hebben zien komen. Zo speelde of speelt hij mee in enkele tv-series, zoals Grijpstra & De Gier (2007), Divorce ( ) en Vechtershart (2015-heden). Daarnaast had hij onder meer een rol in de speelfilms Ja zuster, nee zuster (2002), Zomerhitte (2008) en Bride Flight (2008). Hij debuteerde overigens als acteur op het toneel en was jarenlang verbonden aan het Noord Nederlands Toneel. Sinds 2006 zijn hij en presentatrice en actrice Sophie Hilbrand een stel. Samen hebben ze een zoon en een dochter. In deze bijdrage wordt de Indische familiegeschiedenis van Waldemar Torenstra genealogisch verder uitgediept, waarbij we zullen zien dat hij niet alleen afstamt van Willem van Oranje en een hele reeks tot de Nederlandse adel behorende personen, maar ook de Chinese vrouw Caroline en een onbekende Boeginese vrouw1 tot zijn voorouders mag rekenen. Bovendien figureren in die geschiedenis twee voorvaders, namelijk Thomas Nagel ( ) en Carel van Naerssen ( ), die zonder blauw bloed in hun aderen op hun manier zeker ook interessant zijn. 1

2 De verbindende schakel met Nederlandsch-Indië is zijn overgrootmoeder Henriëtte Jacoba Scherius ( ), de erkende dochter van een zoon van de hiervoor genoemde resident Scherius. Zij werd de moeder van Waldemars grootvader van moederszijde Reinier Carel van Mansvelt ( ). Haar eigen Chinese moeder kennen we door haar huwelijks- en overlijdensakte (alleen) bij haar Europese naam Caroline. Via haar vader Reinier Carel Scherius ( ) en diens moeder Carolina Charlotta Nagel ( ), de vrouw van de resident, komen we uit bij het echtpaar Frederik Willem Nagel (± )-Carolina van Naerssen (± ). Frederik Willem Nagel was infanterieofficier in het Oost-Indische leger en verliet in 1833 de militaire dienst in de rang van kapitein. Over hem valt verder niet zoveel te vertellen. Hij werd waarschijnlijk op Ceylon geboren, maar zijn ouders zijn onbekend. Zijn grootvader Thomas Nagel vertrok a/b van het schip Schagen op 1 sept als bombardier op een maandgage van 30 gulden in V.O.C.-dienst naar Azië. 2 Hij werd geboren op 5 februari en gaf bij zijn indiensttreding op afkomstig te zijn uit Brunswijk. Hij overleed op 9 mei 1823 te Jaffna[patnam], 4 gelegen op de noordpunt van Ceylon en de hoofdplaats van het gelijknamige commandement. 5 Overlijdensbericht van Thomas Nagel in: Bataviasche Courant van 1 november Overlijdensbericht van Thomas Nagel in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies Vol. XVI (July to December 1823 (Londen 1823) 519. Grafschrift van Thomas Nagel in: Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society. Volume XVI (Colombo 1901) 40. 2

3 Grootboek van het schip Schagen, V.O.C., inv.nr , fol Thomas Nagel deed bij het wapen der artillerie dienst te Jaffnapatnam en was ultimo dec en ultimo dec. 1775, respectievelijk extraordinair en ordinair vuurwerker. In 1780 en 1788 werd hij bevorderd tot respectievelijk ordinair luitenant en kapitein en in 1769 en 1771 tevens aangesteld als landmeter. In 1786 volgde zijn aanstelling tot hoofd in de Wanny in het noorden van Ceylon. 6 In zijn nieuwe hoedanigheid ging hij voortvarend te werk. Hij reorganiseerde het bestuur en stak veel eigen geld in het ontwikkelen van de landbouw. In 1789 bestierde hij de Wanny dan ook de facto als een privédomein. Met de gouverneur in Colombo kwam hij dat jaar voor een periode van vijf jaar overeen een deel van zijn winsten aan de V.O.C. af te staan en de salarissen van de civiele compagniesdienaren te betalen. De gages van de militairen bleven voor rekening van de V.O.C. Zijn aanpak resulteerde in een aanzienlijke toename van de padiopbrengst (250%) en daarmee ook in de opbrengst van de landrente (een tiende van de oogst in geld of natura te betalen). Bovendien verplichtte hij de bevolking twaalf dagen per jaar voor de Compagnie te werken (een praktijk die elders op Ceylon ook voorkwam). Voor elke verzuimdag moesten zij een bepaald bedrag betalen. Feitelijk kon die verplichting dus worden afgekocht. Hoewel de regering in Batavia nooit formeel akkoord is gegaan, was Nagel ten tijde van de Engelse verovering van Ceylon (1795) nog steeds heerser in zijn eigen geschapen koninkrijkje.7 Ook in familiair opzicht was hij ondernemend. Hij trouwde drie maal, met Hendrina Philipina Vos,8 dochter van Hendrik Marten Vos en Johanna Carlier; Johanna Sophia, dochter van [Johannes] Louis Brochet de la Touperse en Ursula Magdalena Otley; en (getrouwd 23 juli 1797) Petronella Numan, weduwe van predikant Johannes Engelbert Hugonis. Volgens de berichten had hij een grote familie, maar wie zijn kinderen en kleinkinderen waren, is met uitzondering van een dochter onbekend. De vader van Frederik Willem Nagel werd vermoedelijk geboren uit het eerste huwelijk. Frederik Willem Nagel had naast een tot de verbeelding sprekende grootvader een schoonvader die eveneens niet onopgemerkt bleef. Hij heette Carel van Naerssen9 en was blijkens een verklaring van de stedelijke regering van Breda uit 1780 van deftige familie en wat hemzelf betreft van een goed comportement en wel sodanig dat aen ons deswegens nooit eenige de allerminste klagten zijn voorgekomen. Datzelfde jaar vertrok hij als onderkoopman in V.O.C.-dienst naar Nederlandsch-Indië en kwam in 1781 in Batavia aan. Binnen een jaar was hij getrouwd om in 1784 met zijn echtgenote in Nederland terug te keren. In 1789 vertrok hij voor de tweede maal als onderkoopman in V.O.C.-dienst naar de Oost, echter zijn vrouw en kinderen achterlatend en zich van hun verderen levensloop weinig aantrekkende. 3

4 Zilveren theepot, vervaardigd naar aanleiding van het huwelijk (1724) van Carel van Naerssen en Johanna Catharina van der Heijden de Gouda, voorzien van hun alliantiewapen (collectie Amsterdam Museum). Zij waren de grootouders van de Carel van Naerssen die naar Nederlandsch-Indië vertrok en daar resident te Grissee was en met een Boeginese vrouw kinderen kreeg. In 1800 werd hij benoemd tot resident te Grissee, maar in 1808 wegens zijn houding jegens de Engelsen door gouverneur-generaal Daendels ontslagen. Van 1812 tot in 1816 dus tijdens het Engelse bestuur over Java was hij opnieuw resident te Grissee. Na het herstel van het Nederlands gezag over Java in 1816 gaf hij die residentie aan zijn opvolger over. F. de Haan oordeelde in Personalia der periode van het Engelsch bestuur over Java negatief over hem. Hij was volgens deze auteur een prul en wel in die mate dat men zich op basis van zijn correspondentie moet afvragen wat de man eigenlijk uitvoerde te Grissee; een klerk had het precies even goed gekund. Wel was hij een ontwikkeld man, die goed Frans verstond, een flinke boekerij, surgical and other instruments en een chemisch laboratorium bezat. Bovendien was hij zeer vermogend. Kortom, in de woorden van De Haan, een dilettant geleerde, een prulambtenaar, een aangenaam mensch.10 Tijdens zijn tweede periode op Java leefde Van Naerssen in concubinaat met een Boeginese vrouw. Haar naam is niet bekend, maar bij haar verwekte hij drie dochters en twee zoons. Uit zijn oudste zoon stamt een uitgebreid nageslacht. De dochters trouwden met in Azië geboren Europeanen. De jongste dochter werd de vrouw van Frederik Willem Nagel, die we hiervoor al tegenkwamen. Concluderend kunnen we stellen dat het met Nederlandsch-Indië verbonden voorgeslacht van Waldemar Torenstra uit meer bestaat dan alleen een resident. Mannen als Thomas Nagel en Carel van Naerssen hebben eveneens bijgedragen aan zijn kleurrijke familiegeschiedenis. Over de achtergrond van zijn niet bij naam bekende Boeginese voormoeder zullen we vermoedelijk altijd in het duister tasten. Dit geldt ook voor de Chinese vrouw Caroline, helemaal zolang we haar Chinese naam niet kennen. Indische afstamming van Waldemar Torenstra I. Een BOEGINESE VROUW, wier kinderen werden geadopteerd door C AREL VAN N AERSSEN, geb. Breda 18 nov. 1754, onderkoopman in V.O.C.-dienst, resident te Grissee en , overl. Grissee 27 mei 1821,11 zn. van Mr. Carel Hendrik van Naerssen en Antonia Maria Sonnemans. II. C AROLINE VAN N AERSSEN, geb. Batavia verm. na 19 mei 1799 en vóór 18 mei 1800, overl. Soerabaja 28 okt. 1853, tr. Soerabaja (ondertr. ald. 29 sept.) 1 okt FREDERIK W ILLEM N AGEL, geb. op Ceylon verm. omstr. 1800, kadet aan de militaire school te Semarang 10 aug. 1818,12 tweede luitenant bij het bataljon infanterie nr en het 1e bataljon van de 20e afdeling nationale infanterie ,14 eerste luitenant bij het 1e bataljon van de 20e afdeling nationale infanterie ,15 kapitein bij het algemeen werfdepot te Soerabaja ,16 geplaatst bij het 2e bataljon infanterie ,17 ontslag uit militaire dienst 1833,18 overl. Semarang 1 dec. 1836, zn. van... 4

5 III. CAROLINA CHARLOTTA NAGEL, geb. Semarang 23 mei 1837, overl. s-gravenhage 21 juni 1905, 19 tr. Probolingo 17 dec REINIER SCHERIUS (R.N.L.), geb. Amsterdam 12 juni en ged. ald. (Nieuwe Kerk) 18 juli 1810, klerk ter algemene secretarie te Batavia -1832, derde commies 2e klasse en tweede commies bij de resident van Palembang, civiel gezaghebber te Moara Kompeh (Palembang) , 23 idem te Gorontalo , 24 secretaris van de residentie Ternate , 25 assistent-resident van Saparoea en Haroeko (Amboina, Molukse Eilanden) , 26 resident van Menado , 27 met verlof naar Nederland , 28 resident van Probolingo , 29 wegens ziekte twee jaar verlof naar Nederland 1864, 30 eervol ontslag uit s-lands dienst en pensioen 1866, 31 overl. Brussel 4 mei 1869, zn. van Reinier Scherius en Catharina Gesina Tenkink. Opgaven burgerlijke stand in: AN 1857, 490. IV. REINIER CAREL SCHERIUS, 32 geb. Probolingo 21 sept. 1857, 33 geëmployeerde op de suikeronderneming Ngempit (Pasoeroean) -1885, administrateur van de suikeronderneming Bekasi Oost of Winongan (Pasoeroean) 1885-, 34 bibitplanter 35 te Toe[m]pang bij Malang (Pasoeroean), 36 overl. Malang 24 juli 1909, erkende een dochter (generatie V) van de CHINESE VROUW CAROLINE. V. HENRIËTTE JACOBA SCHERIUS, geb. Ngempit 15 maart en erk. Pasoeroean verm. tussen omstr. 28 sept. en omstr. 7 okt. 1887, 38 overl. Utrecht 28 sept. 1950, tr. s-gravenhage 20 aug GERRIT JOHAN VAN MANSVELT, geb. Steenbergen 5 juni 1873, postdirecteur, overl. Utrecht 17 juli 1931, 39 zn. van Gerrit Johan van Mansvelt en 40 Johanna Fredrika Beek. Opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1889, 314. VI. REINIER CAREL VAN MANSVELT, geb. De Rijp 21 maart 1909, arts, overl. s-gravenhage 14 okt. 1984, tr. s-gravenhage 24 maart 1942 WENDELA CATHARINA MARIA BARONES VAN LYNDEN, geb. s-gravenhage 7 okt. 1917, overl. s-gravenhage 23 aug. 2006, dr. van Mr. Willem Jacob baron van Lynden en Anna van Hangest barones d Yvoy. 41 VII. WELMOED VAN MANSVELT (1946) tr. NICOLAAS TORENSTRA (1943). VIII. WALDEMAR GOVINDA TORENSTRA, geb. Amsterdam 29 maart 1974, acteur, sinds 2006 partner van SOPHIE FRANCINE HILBRAND, geb. Alkmaar 5 okt. 1975, tv- en radiopresentatrice en actrice. Uit deze relatie een zoon en een dochter. 5

6 Bijlage 1 Huwelijksakte van Gerrit Johan van Mansvelt en Henriëtte Jacoba Scherius 6

7 Bijlage 2 Overlijdensakte van Carolina Charlotta (Nagell, ten rechte) Nagel Verkorte bronverwijzingen in de noten Adresboek Almanak AN DNL LDS NA Naamlijst RA-I Adresboek van Nederlandsch-Indië. Almanak van Nederlandsch-Indië. Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië. De Nederlandsche Leeuw (kwartaalblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde). The Church of Jesus Christ of Later-Day Saints (Mormonen). Nederland s Adelsboek. Naamlijst van Europesche inwoners van Nederlandsch-Indië. Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. Eerste gedeelte. Noten 1. De Boeginezen waren een etnische bevolkingsgroep die in oorsprong op het zuidelijk deel van het eiland Celebes woonden. Ten tijde van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel (V.O.C., koloniale tijd), trof men Boeginezen ook aan op andere eilanden van de archipel (Java, Borneo, Sumatra, de Molukken). Thomas Stamford Raffles, de Engelse luitenant-gouverneur van Java gedurende de periode schreef over de Boeginezen in zijn Geschiedenis van Java (Nederlandse vertaling door J.E. de Sturler en in 1836 verschenen bij de Gebr. Van Cleef te s-gravenhage en Amsterdam) het volgende (pag. 127): De ondernemendheid der Arabieren, Chinezen en Boeginezen is zeer groot; zij zijn veelal ervarende handelaren, en Europeanen, die met het karakter van elke dezer natiën bekend zijn, kunnen zich op de nakoming hunner verbintenissen veilig verlaten, en wederkeerig hun vertrouwen winnen. Velen van hen, bijzonder bij de Boeginezen, bezitten aanzienlijke kapitalen. 2. Nat. Archief, Archieven V.O.C., Grootboek van het schip Schagen, inv.nr , fol Zie zijn grafschrift in: Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society. Volume XVI (Colombo 1901) 40; en J. Penry Lewis, List of Inscriptions of Tombstones and Monuments in Ceylon (Colombo 1913) Zie zijn overlijdensbericht in: Bataviasche Courant van 1 nov De commandeur van Jaffnapatnam was direct ondergeschikt aan de gouverneur van Ceylon, die te Colombo zetelde. 6. De opgegeven benoemingsjaren zijn ontleend aan: Naamboek van de Wel-Edele Heeren der Hooge Indiasche Regeering, zoo tot, als buiten Batavia; mitsgaders van de Politique Bedienden, die van de Justitie, de Kerk, Burgery, Zeevaart, Militie, Arthillery, Chirurgie, &c., zoo als dezelve [...] alhier in weezen zijn bevonden; Item der Gouverneurs, Directeurs en Commandeurs, mitsgaders verdere Opperhoofden en mindere Bedienden op de respective Comptoiren van Indië [...]. Deze publicatie verscheen jaarlijks, 7

8 zowel te Batavia, als Amsterdam (bij de Amsterdamse reeks begint de titel met Naamboekje) en bevat een opgave van het Compagniespersoneel in de hogere rangen (bijvoorbeeld soldaten en de massa der ambachtslieden ontbreken) doorgaans per ultimo december van een jaar. In dit geval zijn met name de naamboeken van belang die de stand van zaken weergeven per ultimo dec. 1771, , , De Wanny was een streek ten zuiden van Jaffna, die omstreeks 1785 gewapenderhand direct onder Nederlands bestuur werd geplaatst. Daarin had Thomas Nagel een aanzienlijk aandeel. 7. Zie voor de activiteiten van Thomas Nagel in de Wanny: Alicia Schrikker, Dutch colonial attitude on Ceylon in the late eighteenth century: the memoranda of Thomas Nagel and Jacob Burnand. Het betreft een paper, geschreven ten behoeve van de TANAP-workshop aan de Universiteit van Xiamen (China) in 2003 en via internet in pdf-format te downloaden. Dr. A.F. Schrikker is als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Leiden. TANAP staat voor: Towards a New Age of Partnership in Dutch East India Company Archives and Research. Zie ook (proefschrift): Alicia Frederika Schrikker, Dutch and British colonial intervention in Sri Lanka c Expansion and reform (Leiden 2007) Zie tevens: E.H.V., Nagel of the Vanni, Journal of the Dutch Burgher Union 23 (1934) ; en Frits van Dulm, Zonder eigen gewinne en glorie. Mr. Iman Wilhelm Falck ( ), gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden (Hilversum 2012) Geb. 20 mei en ged. Colombo 9 aug. 1754, overl. 23 juni 1774 en begr. Jaffnapatnam (Hollandse Kerk).) 9. Zie uitgebreider over hem en zijn nageslacht: Roel de Neve, Bastaardij op zijn Indisch. Bijlage. De Indische tak van het uit Dordrecht afkomstige geslacht Van Naerssen, DNL 2011, , ald F. de Haan, Personalia der periode van het Engelsch bestuur over Java , Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 92 (1935) Overlijdensbericht in: Bataviasche Courant van 9 juni 1821 (67 jaar oud, gepensioneerd resident van Grissee; ondertekening door zijn schoonzoons A. van Moesbergen, C.A.F. Loth, T (lees: F).W. Nagel, en zoon F. van Naerssen. 12. Javasche Courant van 22 aug De school werd geopend op 10 aug en F.W. Nagel werd toen onder de kadetten genoemd. De kadetten werden onderwezen in de wis- en natuurkunde, aardrijks-, sterren- en zeevaartkunde, practische exercitien der infanterie, bouwkunde, tekenkunde, Engels, Nederlands, geschiedenis en de inlandse talen. Aangezien Nagel al in Almanak 1819 werd vermeld als twee luitenant en dus als zodanig werd benoemd in 1818, moet zijn militaire scholing reeds zijn begonnen voor de instelling van de militaire school te Semarang. 13. Eerste vermelding in: Almanak Eerste en enige vermelding in: Almanak 1824, 15. Eerste vermelding in: Almanak Javasche Courant van 27 dec. 1828; eerste vermelding in: Almanak Javasche Courant van 7 dec (voorletters F.V.); eerste vermelding in: Almanak Javasche Courant van 3 juli 1833 (Gouvernementsbesluit van 23 juni 1833, nr. 5). Er is van hem bij het Nationaal Archief geen stamboek aanwezig. 19. Burgerlijke stand van s-gravenhage, Overlijdensregister 1905, aktenr. 1792, d.d. 22 juni 1905 (met haar familienaam gespeld als Nagell). 20. Uit dit huwelijk werd (voor zover bekend) ook nog geboren: Henri Jacques Scherius, geb. Probolingo 2 mei 1862 (geboortebericht in: Bataviaasch Handelsblad van 14 mei 1862), overl. Malang 10 sept (Burgerlijke stand van Malang, Overlijdensregister 1928, aktenr. 72 (LDS-filmnr ; tr. Pasoeroean 17 mei 1894 Claire Flavie Reijnst, geb. Pasoeroean 14 jan. 1869, overl...., dr. van Maximiliaan Felix Reijnst en Helena Maria Magdalena Pool. Uit dit huwelijk nakomelingen. 21. Javasche Courant van 29 maart 1832 (benoeming). 22. Javasche Courant van 28 aug (benoeming). 23. Nederlandsche Staats-Courant van 12 jan. 1836; eerste vermelding in: Almanak Eerste vermelding in: Almanak Nederlandsche Staats-Courant van 17 dec (benoeming). 26. Javasche Courant van 12 aug. 1843; eerste vermelding in: AN Rotterdamsche Courant van 24 aug. 1848; eerste vermelding in: AN Algemeen Handelsblad van 20 nov (twee jaar verlof naar Nederland); eerste vermelding in AN 1852; laatste vermelding in: AN Algemeen Handelsblad van 1 juni 1855; eerste vermelding in: AN Rotterdamsche Courant van 30 aug Java-Bode van 18 mei Er is van hem bij het Nationaal Archief geen stamboek aanwezig. 32. Hij tr. Pasoeroean 15 juni 1888 Jeanette Christine van Vollenhoven, geb. Pasoeroean 18 juni 1863, door Indonesische vrijheidsstrijders vermoord Soerabaja 29 okt en herbegr. Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya, dr. van Joan van Vollenhoven en Jane Josephine Mathilde Pool. 33. Geboortebericht in: Java-Bode van 30 sept Soerabaiasch-Handelsblad van 21 febr (artikel onder de kop Uit Pasoeroean, waarin zijn benoeming tot administrateur werd aangekondigd). Die benoeming had blijkens Soerabaiasch-Handelsblad van 4 juli 1885 plaatsgehad, aangezien hij onder de kop Indische Nieuws (In een kort bestek) in een opsomming van personen werd aangeduid als R. Scherius, Bekassi, Oost-Passaroean (er had natuurlijk moeten staan Bekassi(-)Oost, Passaroean, RdN); als administrateur van de 8

9 onderneming Bekasi Oost (Winongan) in de afdeling Pasoeroean, residentie Pasoeroean nog vermeld in RA-I 1896, Bijlagen, 335 (met voorletters R.C.). 35. Kweekplantjes, bijvoorbeeld bij rijst of suikerriet. 36. Adresboek (1899, 1901, ). Adresboek 1899: Scherius, R. bibitplanter - >>Doepang Malang ; Adresboek 1901: Scherius, R.C. bibitplanter Doepang. Malang ; Adresboek : Scherius, R.C. bibitplanter Toepang, Malang (J.C. van Vollenhoven) ; Adresboek 1909: Scherius, R.C. bibitplanter Toebang, Malang (J.C. van Vollenhoven). Waarschijnlijk werd bedoeld Toempang, 17 km ten zuidoosten van Malang (zie: B. Wieringa, Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch-Indië (Haarlem ) Zij werd dus geboren om en nabij het tijdstip waarop haar vader administrateur van Bekasi Oost werd. Zij is vermoedelijk voor haar opvoeding naar Nederland gestuurd, mogelijk na het huwelijk van haar vader in 1888 met een Europese vrouw. Of zij nog contact heeft gehad met haar natuurlijke moeder is onbekend. 38. Zie voor haar geboorteaangifte en erkenning de opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1889, Burgerlijke stand van Utrecht, Overlijdensregister 1931, aktenr. 1138, d.d. 18 juli Zij tr. Renkum 19 juli 1872 (Burgerlijke stand van Renkum, Huwelijksregister 1872, aktenr. 16, d.d. 19 juli 1872). De bruidegom werd geboren te Utrecht op 30 maart 1843 (Burgerlijke stand van Utrecht, Geboorteregister 1843, aktenr. 471, d.d. 1 april 1843) en was een zoon van Gerrit Johan van Mansvelt en Johanna Wilhelmina van der Breggen Pauw. De bruid werd geboren te Wageningen op 30 juni 1845 (Burgerlijke stand van Wageningen, Geboorteregister 1845, aktenr. 61, d.d. 30 juni 1845) en was een dochter van Peel Beek, koopman (1845), rentmeester (1872), en Janna Anthonia Theodora van Rijn. Zij overleed te Rhenen op 23 september 1892 (Burgerlijke stand van Rhenen, Overlijdensregister 1892, aktenr. 111, d.d. 24 sept (47 jaar oud). 41. NA 1998,

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden Drama op de Palembangrivier, 20 februari 1852. De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden HEINRICH JOSEPH ANDRÉ, geb...., adjudant-onderofficier-betaalmeester, overl. Palembang 20 febr.

Nadere informatie

Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië

Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië I. FREDERIKUS HENDRIK/FREDRIK HENDRIK BOUMA, geb. Rotterdam 14 april 1838 (zn. van Hendrik Hendriks Bouma en Anna Maria Wiks), op de inwonerslijst van Probolinggo

Nadere informatie

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( )

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( ) Tak CA De nakomelingen van Cornelis Karsseboom (1704-1768) 5 juni 1999 / 931 "De Witte Hond" GENERATIE VIII VIII-19. Cornelis Karsseboom, geb. Amsterdam 28 juli 1704, koopman, ald. 14 febr. 1768, zn.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Genealogische fragmenten en aantekeningen betreffende de Indische familie Deuning

Genealogische fragmenten en aantekeningen betreffende de Indische familie Deuning Genealogische fragmenten en aantekeningen betreffende de Indische familie Deuning I. HENDRIK DEUNING, geb. Djokjakarta?, militair (tamboer), vermoedelijk in of omstr. 1835 gepensioneerd, op de inwonerslijst

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië

Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië I. FRIEDRICH WILHELM SAMUEL VON STAEDEL, geb. Dinslaken (D.) 31 dec. 1815 1 (zn. van Moritz Carl von Staedel en Dorothea Helena Osthoff),

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen

Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen I. JANUS MOZES VAN LEEUWEN, geb. Tiel 10 aug. 1802 (met voornamen Jonas Moses) (zn. van Moses Joseph van Leeuwen 1 en Dina Marcus/Mercus), trad voor acht jaar als

Nadere informatie

De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien

De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien Proband 1. FRANÇOISE PAULINE MARIE BOERMEESTER, geb. Soerabaja 12 mei 1853,1 overl. s-gravenhage

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Hij was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook hertog

Nadere informatie

Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië I. SEBATIÃO RODRIGUES, 1 leefde in de tweede helft van de achttiende eeuw in Cambodja, tr. INÁCIA DA SILVA. II. JOÃO TOMÁS (RODRIGUES,

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Inleiding. R.G. de Neve

Inleiding. R.G. de Neve De Indische roots van een bekende Nederlander. Geert Wilders (dit artikel werd zonder de foto van Wilders eerder gepubliceerd in De Indische Navorscher 22 (2009) 109-114) 1 R.G. de Neve Foto: Serge Ligtenberg

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15]

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] 1 Willem Cornelis. 2 3 Willem en Dina als jong paar 4 Promotiediner 1906. 3e van 3e van rechts vader Adriaan W I Willem Cornelis Mees [R 11-15] (afb. 1 t/m

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

Diversen. De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz

Diversen. De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz Diversen Bl. 1 De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz Stamboom Van der Zaiëmsz Verklaring tekens o = geboren x = gehuwd = gestorven ** = onbekend Godert A.G.Ph. baron van der Capellen

Nadere informatie

Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair

Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair W.E.R. Davies en R. Mostert Inleiding Wilhelm Gerardus Verboekend (geboren Zeist 1872) was het derde kind van zeven in het gezin van Jacobus

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK Dr. A.J. de Jong f Op de lezingavond van onze historische vereniging in september gaf de heer J.P.C. Hoogendijk een interessante lezing

Nadere informatie

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861).

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861). Bernard Molenkamp Mijn opa BERNARD MOLENKAMP wordt 14-3-1897 geboren te Zelhem (een klein dorpje in de provincie Gelderland op een grote boerderij De Molenkamp ) in Holland. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik

Nadere informatie

Inventaris van de uit Engeland overgezonden stukken betreffende de Oost-Indische Bezittingen en De Kaap (Nederburgh),

Inventaris van de uit Engeland overgezonden stukken betreffende de Oost-Indische Bezittingen en De Kaap (Nederburgh), Nummer archiefinventaris: 2.01.27.04 Inventaris van de uit Engeland overgezonden stukken betreffende de Oost-Indische Bezittingen en De Kaap (Nederburgh), 1791-1793 Auteur: H.T. Colenbrander Nationaal

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 Nummer Toegang: 2.01.27.04 Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 H.J. van der Tak Nationaal Archief (c) z.d. 2.01.27.04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Nummer Toegang: A11. Willem I, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A11. Willem I, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A11 Willem I, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1533-1584) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A11 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië I. STATIUS HEINRICH JULIUS CÄSAR (JULIUS) VON MAGIUS, 1 geb. Emmerik 23 mei (1837 of) 1838 (zn. van Franz Wilhelm von Magius en Maria Dinna/Anna

Nadere informatie

Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1

Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1 Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1 I a - II a - II b - Cornelius Berents *..-..-... 29-08-1811 Aduard Groningen te Bloemstraat Groningen. ZIE: Ondertrouwboek Groningen 1769-1776, collectie DTB (toegang

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel Nummer Toegang: 1.10.31 Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773 N.N. Nationaal Archief, Den Haag Deze inventaris is geschreven in het Nederlands. 1.10.31 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

Archief De Van Kempen Stichting

Archief De Van Kempen Stichting Nummer Toegang: NL-HaRKD-0792 Archief De Van Kempen Stichting Irene Meyjes, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2013 This finding aid is written in Dutch. 2 Kempen Stichting, Van

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Stamreeks Rek/Reck Hubert Mathieu REK, Jacoba Elisabeth LIEFFERING

Stamreeks Rek/Reck Hubert Mathieu REK, Jacoba Elisabeth LIEFFERING Stamreeks Rek/Reck I. Hubert Mathieu REK, geboren Den Haag 23 juni 1913 R.K., autoschilder; tr. Den Haag 5 juni 1935 met Jacoba Elisabeth LIEFFERING, geboren Den Haag 27 juni 1914, R.K., dochter van Jacobus

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( )

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( ) Nummer Toegang: A16 Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland (1650-1702) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A16 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Nummer Toegang: A14. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda ( )

Nummer Toegang: A14. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda ( ) Nummer Toegang: A14 Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda (1584-1647) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A14 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855

Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855 Nummer archiefinventaris: 2.21.153 Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855 Auteur: NULL Nationaal Archief, Den Haag 1935 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De grootouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie III De grootouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) van vaderskant: 04.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van H.R. Rookmaaker [levensjaren 1887-1945], 1906-1937; T.C. Heitink, 1907

Inventaris van het archief van H.R. Rookmaaker [levensjaren 1887-1945], 1906-1937; T.C. Heitink, 1907 Nummer archiefinventaris: 2.21.200 Inventaris van het archief van H.R. Rookmaaker [levensjaren 1887-1945], 1906-1937; T.C. Heitink, 1907 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname,

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 This finding aid is

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

DE MILITAIRE WILLEMSORDE, ij m j k n zoe tocht

DE MILITAIRE WILLEMSORDE, ij m j k n zoe tocht DE MILITAIRE WILLEMSORDE, mijn zoektocht START VAN MIJN ONDERZOEK STAMBOEK FREDERIK KAREL NICOLAAS VAN BIJLEVELT MUTATIE: EERVOL VERMELD MUTATIE: ALSNOG BENOEMD TOT RMWO 4 E KLASSE MUTATIE S INSTAMBOEK

Nadere informatie

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777

Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777 Nummer archiefinventaris: 1.10.60 Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte Generatie 1 1. Johann/ Friedrich Diederich

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift Habsburgs gezag Vanaf dat moment stonden de zuidelijke Nederlanden onder Habsburgs gezag. Noord-Nederlandse gewesten Door vererving en verovering vielen vanaf dat moment ook alle Noord- Nederlandse gewesten

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936)

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936) Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000 ligging 26z05 Van Schevichaven, Grafschriften, Familiewapens en Gilde-Teekens in de S.Stevenskerk, 1893 Kleijntjens, Grafschriften in de Stephanuskerk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Reynst [levensjaren 1798-1871]; enige zijner verwanten, 1702-1945

Inventaris van het archief van J.C. Reynst [levensjaren 1798-1871]; enige zijner verwanten, 1702-1945 Nummer archiefinventaris: 2.21.138 Inventaris van het archief van J.C. Reynst [levensjaren 1798-1871]; enige zijner verwanten, 1702-1945 Auteur: H.A. Telgt Nationaal Archief, Den Haag 1971 Copyright: cc0

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Jonas van der Stoel, geboren Charlois

Jonas van der Stoel, geboren Charlois Jonas van der Stoel, geboren Charlois 11-08-1838. Vanaf 1811 vormde Katendrecht samen met Charlois één gemeente, van 1816 tot 1874 was het een zelfstandige gemeente waarna het in 1874 weer met Charlois

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië III. De families Buisson de Saint Rémy, Descelles en Saint Pourçain

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië III. De families Buisson de Saint Rémy, Descelles en Saint Pourçain Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië III. De families Buisson de Saint Rémy, Descelles en Saint Pourçain R.G. de Neve Inleiding In deze aflevering staan drie kleine families centraal, die samen

Nadere informatie

Franstalige familienamen in N ederlandsch- Indië IV. De van Mauritius afkomstige familie C aron en haar niet- verwante naamgenoten uit Amsterdam

Franstalige familienamen in N ederlandsch- Indië IV. De van Mauritius afkomstige familie C aron en haar niet- verwante naamgenoten uit Amsterdam Franstalige familienamen in N ederlandsch- Indië IV. De van Mauritius afkomstige familie C aron en haar niet- verwante naamgenoten uit Amsterdam R.G. de Neve Inleiding In Nederlandsch-Indië leefden verscheidene

Nadere informatie

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Hij was van 1729 tot 1737 als Frans III Stefan hertog van Lotharingen, van 1737 tot 1765 als Frans II Stefan of Frans Stefan groothertog

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899

Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899 Nummer archiefinventaris: 2.21.145 Inventaris van het archief van W. Roosegaarde Bisschop, 1895-1899 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) en enig ander archiefmateriaal van het KNIL

Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) en enig ander archiefmateriaal van het KNIL Nummer archiefinventaris: 2.10.50.01 Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) 1832-1899 en enig ander archiefmateriaal van het KNIL 1881-1950 G.H. de Kinkelder,

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Breda, 16 april 1843 Het vinden van eene vrouwen-muts en klomp in de haven te Leur had reeds op den

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch Dopeling Leendert N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Antje van der Stoel Datum doop 14-11-1802 Geboortedatum 29-10-1802 Opmerkingen Oosterkerk; kind: onegt Wonende in 't Hang Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie