DE MILITAIRE WILLEMSORDE, ij m j k n zoe tocht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MILITAIRE WILLEMSORDE, ij m j k n zoe tocht"

Transcriptie

1 DE MILITAIRE WILLEMSORDE, mijn zoektocht

2 START VAN MIJN ONDERZOEK STAMBOEK FREDERIK KAREL NICOLAAS VAN BIJLEVELT MUTATIE: EERVOL VERMELD MUTATIE: ALSNOG BENOEMD TOT RMWO 4 E KLASSE

3 MUTATIE S INSTAMBOEK Eervol vermeld wegens zijne verrigtingen bij de Krijgsverrigtingen in de Westen Afdeeling van Borneo (Pampangkat) op den 11 en 12 september 1850 Zecl.Bt. dd 19 julij 1851 no.5 Ter zaken voorschreven, alsnog benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 4 e klasse bij Zecl.Bt. dd 30 januari 1852 no.10

4 FOTO F.K.N.van Bijlevelt met tekst Wijlen F.K.N.van Bijlevelt lt gepensioneerd majoor van het Oost Indisch Leger Ridder der Militaire Willemsorde 4 e klasse en drager van de Eeresabel, verder versierd met het Expeditiekruis met de gespen Bali, Boni en Borneo en Kroon en nog andere buitenlandse orderen.

5 EXPEDITIE TEGEN BORNEO BENIEUWD NAAR DEZE EXPEDITIE. ONDERZOEK IN JAVASCHE COURANT JC No 78 Rapport G.G. n.a.v. RAPPORTEN COMMANDANTEN LANDMACHT EN ZEEMACHT IN OOST INDIE. JC BENOEMINGEN MWO JC BENOEMING MWO

6 Fragment Javasche Courant no

7 Fragment Javasche Courant no

8 RAPPORT G.G.N.I No 718A RAPPORT VERWIJST NAAR: 1.RAPPORT Ktz HUIJS 2.RAPPORT Ltz VAN GORKUM 3.RAPPORT Cmdt ZEEMACHT V/D BOSCH No RAPPORT Cmdt LANDMACHT PENNING NIEUWLAND No 12 5.RAPPORT Lt.Kol. SORG No 54

9 OP ZOEK NAAR HET RAPPORT VAN Lt.Kol.SORG Archief bestaat Ministerie van Koloniën Archief bestaat uit verbalen waarbij onderscheid wordt gemaakt in een: 1.Openbaar Verbaal Archief 2.Geheim e Verbaal Archief

10 Administratieve rapportage De stukken worden opgeborgen in een chronologisch serie op datum van besluit en volgnummer. Het dubbelblad waarop het besluit is geschreven noemen we minuut besluit. Stukken die niet tot een besluit hebben geleid ontvangen een zogenaamd exhibitumnummer.

11 Zoeken in het geheim verbaal archief datum of periode van onderzoek. Correspondentie werd per missive gestuurd vanuit Batavia naar Nederland. Gemiddeld was deze circa twee tot t drie maanden onderweg. Over het algemeen werden deze in drievoud verstuurd. Inschrijving in agenda van Min. v. Kol.

12 Agenda geheimen verbalen 1851 (inv.nr. 6271).

13 INFORMATIE UIT AGENDA Nummer. Van wie ontvangen. Datum en nummer van het stuk. Inhoud. Dispositie. Aanmerkingen.

14 VERWIJZINGEN IN AGENDA Onder dispositie vinden we aanwijzingen met betrekking tot correspondentie. Bij aanmerkingen de verwijzingen naar jaartal en volgnummers van andere verbalen die hiermee verband houden. In ons geval de volgnummers 157, 171, 176 en 192 van het jaar 1851.

15 Zoeken in de geheimen verbalen Onder toegang inv.nr.6298a de index van de geheime verbalen vinden verwijzingen naar de expeditie naar Borneo. Via inv.nr vinden het geheim verbaal dat wij zoeken onder verbaal nummer Lett.C no.138

16 Minuut besluit

17 Fragment uit de lijst van voordrachten

18 Zoeken in de geheimen verbalen Het dossier bevat de complete correspondentie met onderliggende stukken met betrekking tot de voordracht en toekenning van de beloningen (RMWO en eervolle vermeldingen) voor de krijgsverrichtingen g in het najaar van 1850.

19 Zoeken in het openbaar verbaal archief Jaartal van onderzoek. Van elk jaar bestaat een halfjaarlijkse index op naam. Zoek de achternaam op in de index. De index verwijst naar een folie nummer. Op het folienummer vindt u een verwijzing naar het stuknummer in het openbaar archief vab het Min. v. Kol.

20 INDEX OPENBAAR VERBAAL ARCHIEF.

21 Folio 689

22 Verwijzing naar stukken

23 VERWIJST NAAR: Maand en jaar Datum Volgnummer Datum, nummer en autoriteit van ingekomen e stuk. Korte inhoud.

24 Verwijst naar Stukken: No. 823 brief Gouverneur Generaal van Nederlands Indie No. 9 voorstel Min.v.Kol No. 10 KB toekenning MWO No. 635 pakketje Kanselier e MWO met medaille en diploma.

25 Verwijst naar Stukken: No. 823 brief Gouverneur Generaal van Nederlands Indie No. 9 voorstel Min.v.Kol No. 10 KB toekenning MWO No. 635 pakketje Kanselier e MWO met medaille en diploma.

26 Tekst op foto van F.K.N.van.Bijlevelt Op foto draagt hij twee orden, namelijk de MWO en het Onderscheidingsteken Langdurige Dienst als Officier. Bij KB 30ja januari 1852 No.10 0benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 4 e klasse. Hij is nooit benoemd tot Majoor, wel heeft hij hiertoe in 1865 een verzoek ingediend toegekend Onderscheidingsteken Langdurige Dienst als Officier XV Expeditiekruis met gespen ingesteld in 1869 heeft hij nooit aangevraagd Eresabel is niet aan hem toegekend maar aan zijn neef Henri Frederik Carel van Bijlevelt

27 HFCvanBijlevelt H.F.C.van Benoemd tot t RMWO 4 e klasse bij KB N o 14. Toegekend Ereteken voor krijgs-verrichtingen in Atjeh onderscheiding- steken voor lang-durige dienst 1890 Eresabel 1894 Expeditiekruis Lombok

28 Rapport Lt Kol.Sorg In het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië (afzonderlijke uitgave) vond ik: De ontwikkelingen van het Nederlandsch d Indisch Gouvernement met de Chinesche bevolking op Westerlijk Borneo toegelicht, met daarin het rapport van Lt.kol. Sorg

29 Krijgsverrichtingen in 1817 in de Molukken In de archieven van het Ministerie van Koloniën vervolgde ik mijn onderzoek naar de krijgsverrichtingen in 1817 in de Molukken. De beloningen voor deze expeditie hadden mijn aandacht. Die aan Heers omdat hij nooit is uitgereikt wegens onzedelijk gedrag. Die aan Jacobson omdat zijne eigenlijke namelijk Lundberg is.

30 Krijgsverrichtingen in 1817 in de Molukken De informatie die bij de inschrijving in de registers van de Militaire Willemsorde bij de Kanselarij is afhankelijk stukken die via de hiërarchische weg daar terecht komen. In de praktijk betekent kan er toe leiden dat de daarin verwerkte informatie summier dan wel onvolledig is of dat de naam van de Ridder onjuist is geschreven.

31 Krijgsverrichtingen in 1817 in de Molukken Via andere bronnen, zoals Stamboeken, Scheepsjournaals, kranten en literatuur is het vaak mogelijk om deze gegevens te completeren. Door gebruikt te maken van deze bronnen is het mij gedeeltelijk gelukt incomplete gegevens g in de registers aan te vullen

32 Belangrijke Bronnen Stukken archief Ministerie van Kolonien. De Herinneringen door Q.M.R.Verhuel. Journaal Ltz H.P.N.t Hooft. Hooft. Het merkwaardige dagboek van een Nederlandse d zeeman J.Boelen. Boeken Molukken 1815 t/m 1820 P.H.van der Kemp. Stamboeken Officieren Koloniale Marine. Batavische Couranten

33 Willem Heers In besluit Willem Geerts genoemd Konstabelsmaat Z.M.Linieschip Adm.Evertsen. Bevorderd tot 1 e Bootsmansmaat a/b Z.M.Linieschip adm.evertsen. Bij KB N o 56 benoemd tot Ridder MWO 4 e klasse. Bij KB N o 38 geroyeerd wegens onzedelijk gedrag. Op betrap op Sodomie met een matroos en onder arrest gesteld.

34 Carl Adoplph Jacobson Lundberg In besluit Jacobson genoemd in dienst VOC 1817 aangesteld als Ltz Koloniale Marine Kaptein-Luitenant ter zee & Commandant Ternaatsche en Tidoreesche hulp-flotile bevorderd tot Ktz 2 e klasse & Havenmeester Grissee. Overleden op te Soerabaja

35 Toevallige vondst Bij mijn onderzoek in het Kabinet des Konings stuitte ik toevallig op het besluit KB N o 37 met een lijst van Erkeningen van Ridders van het Legion van Eer. Met daaronder Jaques Smeesters, de grootvader van de vrouw van F.K.N.van Bijlevelt.

36 Legioen van Eer Onderzoek naar het Legioen van Eer, Inventarisatie ti van erkenningen aan de hand van: 1.Lijsten 1815 en Namen erkenningen in Regerings Almanakken 1815 t/m Inventarisatie Koninklijke Besluiten m.b.t. erkenningen Ridders Legioen van Eer. 4.Samenstellen van lijst (erkende) Ridders Legioen van Eer.

37 Register Gestart met aanleggen register Legioen van Eer met daarin: 1.Motivatie toekenning 2.Datum toekenning 3.Genealogische ea e gegevense 4.Militaire & Maatschappelijke carriére 5.Wapenfeiten

38 Registers Militaire Willemsorde Al snel ontdekte ik dat een groot deel van de Ridders van het Legioen van Eer ook versierd waren met de Militaire Willemsorde. Besluit om de registers van alle Ridders van de Militaire Willemsorde een transcriptie te maken. Aan te vullen met ontbrekende gegevens.

39 Voorbeeld Register

40 Huidige werkwijze 1. Voorbereiding a.d.h.v. Köffler & Verzameling dagorders KNIL. 2. Aanvullen en controleren genealogische gegevens m.b.v. genlias, roosjeroos en google e.d. 3. Aanvullen gegevens uit literatuur zoals bijvoorbeeld Adelborstenopleiding e.d. 4. Gegevens Stamboek toevoegen via Indexen Nationaal Archief

41 Huidige werkwijze 5. Koninklijk Besluit met bijlagen opzoeken. 6. Transcriptie maken uit Register Kanselarij. 7. Deze aan te vullen met de gegevens uit de onderliggende d stamboeken, pensioensregisters en andere archieven.

42 Huidige Status Van alle Ridders is de basis lijst in concept gereed, dat wil zeggen met: 1.Nummer register. 2.Genealogische gegevens. 3.Koninklijk Besluit esut toekenning. e 4.Stamboeknummer. 5.Literatuurverwijzingen.

43 Inschrijvingen in Registers Ridders Militaire Willemsorde Ridders 4 e klasse 5679 (inclusief 6 nummers met Sub A & geroyeerde). Ridders 3 e klasse 389 (minus de 3 lege registers 106, 107 en 108 & geroyeerde). Ridders 2 e klasse 84 Ridders 1 e klasse 51 Totale aantal Ridders Aantal transcripties tot nu toe N o 3890

44 BENOEMING IN DE ORDE VOORDRACHT OF AANVRAAG VIA REGIMENTS-COMMANDANT MINISTERIE VAN OORLOG OF MARINE VIA MINISTERIE BUITENLANDSE ZAKEN VOOR BUITENLANDERS VOORDACHT AAN KONING(IN) ONDERZOEK KANSELIER ADVIES AAN KONING(IN) BENOEMING VIA KONINKLIJK BESLUIT

45 REGLEMENT MILITAIRE WILLEMS ORDE AFLEGGEN EED INSCHRIJVING REGISTER OMSCHRIJVING DADEN VOORDRACHT DOOR ANDEREN AANVRAAG DOOR MILITAIR ONEERVOL GEDRAG

46 Riddersoldij Conform artikel 8 hebben onderofficieren en minderen recht op een riddersoldij groot zijnde de helft van de op dat moment door hen genoten soldij. Deze werden per arrondissement uitbetaald. Ze zijn te vinden bij de Rekenkamer onder de legger van vaste posten. Weduwe hebben recht op de helft van dit pensioen (na overlijden van de Ridder).

47 Geroyering uit de Orde. Wegens oneervol gedrag: 1.Dronkenschap. 2.Desertie. 3.Onzedelijk gedrag. 4.Veroordeling.

48 Voorbeeld RIDDERSOLDIJ C.W. t Hooft 1857 Korporaal 1858 geëmbarkeerd Batavia 1860 Fourier 1862 Bronzen medaille 1863 Sergeant-Majoor 1872 Zilveren medaille 1872 Fuselier 1874 Korporaal 1875 Fourier RMWO 4 e klasse bij KB N o 18 Atjeh medaille met gespen toegezegd een gagement van f 380,- jaars

49 Voorbeeld C.W. t Hooft Hij is gehuwd met Anna Frederika van Bijlevelt een zuster van Ridder N o 4189 Frans Arend van Bijlevelt. Bij KB N o 18 wordt hem de Militaire Willemsorde 4 e klasse toegekend. Hij is ingeschreven in het register onder Nummer Hij overlijdt op te Watergraafsmeer.

50 Voorbeeld C.W. t Hooft Uitbetalingen Riddersoldij zijn te vinden bij de Vaste Posten van de Algemene Rekenkamer. De legger van de Vaste Posten betreffende de Riddersoldij is opgedeeld naar Arrondissementen. Met ingang van 1 januari 1904 overgebracht op feuilles.

51 Voorbeeld C.W. t Hooft Toegang inv.nr.707 (Riddersoldij ) Utrecht f 16, Den Haag f 16, Amsterdam (N o 1313) 3) f 16,25 1 e Kwartaal Arnhem en 3 e Kwartaal Amsterdam

52 Voorbeeld C.W. t Hooft De Weduwe A.F. t Hooft heeft eveneens recht op een deel van het Riddersoldij Watergraafmeer naar Amsterdam Amsterdam naar Rheden Rheden naar Vlijmen Vlijmen naar Baarn Na 1908?

53 Voorbeeld geroyeerd A.M.Heijstek Antonius Marinus Heijstek

54 Voorbeeld geroyeerd A.M.Heijstek IN DE REGISTERS VAN DE MILITAIRE WILLEMS ORDE 4 E KLASSE VOND IK ONDER NUMMER 163 EEN ZEKERE ANTONIUS MARIUS HEIJSTEK. HIERVAN MAAKTE IK MELDING BIJ CEES EN PIET HEIJSTEK, EN WAT BLEEK: ZIJ WAREN HIERVAN NIET OP DE HOOGTE. HUN GEGEVENS RONDOM DEZE PERSOON WAREN INCOMPLEET.

55 GEGEVENS BEKEND BIJ DE FAMILIE HEIJSTEK GEBOREN OP TE AMSTERDAM ALS ZOON VAN ANTONIE LODEWIJK HEIJSTEK EN ANNA CATHARINA WAGNER OVERLIJDEN ONBEKEND HIJ WORDT NIET GENOEMD IN HET TESTAMENT VAN ANTONIE LODEWIJK HEIJSTEK VAN VERDER ZOU IN DE BURGERLIJK STAND VAN AMSTERDAM EEN VERWIJZING ZIJN NAAR EEN HUWELIJK IN 1819 TE HEESBEEN MET GIJSBERTJE GERSTMAN DIT HUWELIJK IS NIET AANGETROFFEN IN HEESBEEN (GEMEENTE HEUSDEN)

56 REGISTER MILITAIRE WILLEMS ORDE 4 E KLASSE N o 163 BIJ 1 E COMPAGNIE BATALJON INFANTERIE VAN LINIE N o KADET FUSELIER KORPORAAL RMWO 4 E KLASSE KB N o FOURIER GEROYEERD INGEVOLGE MISSIVE N o 543 KAPITEIN TER ZEE ZIERVOGEL COMMANDANT KORPS MARINIERS

57 1 E ANALYSE WAT IS REDEN VAN KENNIS AAN MEISJE EN ZIJN DESERTIE? VOOR OM TE HUWEN? HUWELIJKS BELETSELEN MILITAIREN OPVRAGEN STAMBOEK INFANTERIE VAN LINIE N o 2

58 STAMBOEK ONDEROFFICIEREN EN MINDEREN BATALJON INFANTERIE VAN LINIE N o 2 UIT STAMBOEK N o 1488 NA TOEGANG N o 21309INVN INV.N o 8 VOLGT: SERGEANT SERGEANT-MAJOOR E LUITENANT OP IS BATALJON VERDEELD OVER 2 E AFDELING INFANTERIE

59 2 E ANALYSE Uit STAMBOEK INFANTERIE VAN LINIE N o 2 BLIJKT: DAT HIJ OP BEVORDERD IS TOT 2 E LUITENANT OPVRAGEN STAMBOEK OFFICIEREN ONDER

60 STAMBOEKEN OFFICIEREN UIT STAMBOEK OFFICIEREN NA TOEG. N o INV.N o 378 FOLIO 30 WAARIN HIJ HEISTEK WORDT GENOEMD VOLGT: 2 E LUITENANT BATALJON NATIONALE MILITIE N o 42 KB N o EERVOL ONTSLAG

61 3 E ANALYSE UIT STAMBOEK EERVOL ONTSLAG OP OFFICIEREN TOEG UIT N o INV.N o BATALJON INFANTERIE 378 FOLIO 30 VAN LINIE N o 2 BLIJKT: MOGELIJK HUWELIJK PAST IN DEZE HYPOTHESE OPVRAGEN STAMBOEK MARINIERS

62 STAMBOEKEN MARINIERS NA TOEG. No STAMBOEK N o MARECHAUSSEE TE PAARD EERVOL ONTSLAG SERGEANT MARINIERS GEDESERTEERD VEROORDEELD BIJ VONNIS KRIJGSRAAD

63 4 E ANALYSE UIT STAMBOEK MARINIERS BLIJKT: MARECHAUSSEE TE PAARD EN OP EERVOL ONTSLAG SERGEANT MARINIERS EVENTUEEL HUWELIJK OP VALT TUSSEN ONTSLAG EN NIEUWE AANSTELLING BIJ MARINIERS. OPVRAGEN STAMBOEK MARECHAUSSEE.

64 STAMBOEKEN MARECHAUSSE NA TOEG. No INV.619 FOLIO 22 STAMBOEK N o 132 COMPAGNIE MARECHAUSSE PROVINCIE NOORD BRABANT MARECHAUSSEE TE PAARD EERVOL ONTSLAG LAATST GEWOOND TE GAMEREN

65 5 E ANALYSE UIT STAMBOEK MARECHAUSSE E BLIJKT: NIETS VAN HUWELIJK LAATST GEWOOND TE GAMEREN IN GAMEREN HEEFT HIJ BLIJKBAAR GEWOOND BIJ ZIJN GROOTHOUDERS ONDERZOEK IN REGISTERS LEVERT GEEN HUWELIJK OP OPVRAGEN VONNIS KRIJGSRAAD

66 VONNIS KRIJGSRAAD ZUID HOLLAND ONDER NA TOEG.N o INV.N o 33 VINDEN WE ONDER N o 1009 HET VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD GEDAAN OVER ANTONIUS MARIUS HEIJSTEK ONDER NA TOEG.N o INV.N o 66 (DEEL 2) VINDEN WE DE BIJLAGEN VAN VONNIS N o 1009

67 INHOUD VONNIS EN BIJLAGEN INSCHRIJVING UITSPRAAK INVENTARIS VAN STUKKEN AAN DE KRIJGSRAAD MISSIVE KOLONEL ZIERVOGEL N o 434 VERHOOR AUDITEUR MILITAIR RAPPORT KANSELIER MWO N o 4039 MISSIVE KAPITEIN-DRECTEUR COMMANDANT MARINIERS HELLEVOETSLUIS RAPPORT KAPITEIN-DRECTEUR COMMANDANT MARINIERS HELLEVOETSLUIS N o 42

68 INHOUD VONNIS EN BIJLAGEN RAPPORT KAPITEIN- DIRECTEUR COMMANDANT MARINIERS HELLEVOETSLUIS N o 417 MISSIVE AUDITEUR MILITAIR NOORD BRABANT N o 999 PROCES VERBAAL PROCES VERBAAL MARECHAUSSEE HEUSDEN N o 36

69 INHOUD VONNIS EN BIJLAGEN RAPPORT MAJOOR- COMMANDANT 1 E DIVISIE KORPS MARINIERS N o 408 EXTRACT STAMBOEK N o E DIVISIE KORPS MARINIERS AANKLACHT KAPITEIN-COMMANDANT MARINIERS HELLEVOETSLUIS VERKLARING KRIJGSWETTEN ANTONIUS MARIUS HEIJSTEK N o 2451

70 INHOUD VONNIS EN BEVESTIGING AANKLACHT AAN GEDETINEERDE BIJLAGEN BETOOG EN AANKLACHT AUDITEUR MILITAIR

71 6 E ANALYSE UIT VONNIS KRIJGSRAAD BLIJKT: OPDRACHT OM VOOR DE MENAGE TE ZORGEN HIERVOOR GELD ONTVANGEN NA DRONKENSCHAP IS GELD VERDWENEN GEARRESTEERT TE HEUSDEN

72 CONCLUSIE REDEN VAN DESERTIE VAN ZIJN DESERTIE IS DUS: HET ONTVREEMDEN VAN GELD NA DRONKENSCHAP

73 7 E ANALYSE UIT VONNIS KRIJGSRAA D BLIJKT VERDER DAT: VADER HEEFT HET ONTVREEMDE GELD TERUG BETAALD AAN KORPS MARINIERS HIJ ZICH BEVINDT IN PROVOOSTHUIS TE DEN HAAG DAT HIJ VEROORDEELD IS TOT 3 MAANDEN GEVANGENISSTRAF DAT HIJ VERVALLEN IS VERKLAARD UIT DE MILITAIRE STAND DAT HIJ GEEN MILITAIR OF OPENBAAR AMBT MEER MAG BEKLEDEN

74 VRAGEN WAAR IS HIJ GEBLEVEN NADAT HIJ ZIJN STRAF HEEFT UITGEZETEN OP ? 1820? IN TESTATMENT VAN ZIJN VADER VAN WORDT HIJ NIET GENOEMD WAARSCHIJNLIJK IS HIJ VOOR DEZE DATUM AL OVERLEDEN. DE VRAAG IS WAAR EN WANNEER? VERMOEDELIJK NAAR NEDERLANDS INDIE?

75 8 E ANALYSE Via site roosjeroos.nl vond ik zijn overlijden op te Semarang. In Archief Ministerie van Koloniën vond ik onder Exh N o 28 een verzoek van zijn vader om een doodakte. In toegang inv.nr.695 vond ik zijn Stamboek N o 5611 bij het Algemeen Depot Landmacht N o 33.

76 CONCLUSIE geëngageerd voor 6 jaar als Soldaat bestemd voor Oost Indië vertrokken van Vlissingen i met Schip Rubens naar Oost Indie. Van hem is geen Indisch Stamboek beschikbaar, omdat hij voor 1830 is overleden. In 1830 is namelijk van alle actief diende militairen in Indië een Stamboek gemaakt.

77 ONVOLLEDIGE REGISTERS Alhoewel volgens het reglement een staat van dienst naar de kanselarij moest worden opgestuurd is in de praktijk gebleken dat dit een groot aantal gevallen achterwege is gebleven. Een aantal gevallen zijn deze gegevens achteraf toegevoegd. g Er zijn echter een groot aantal registers die summiere gegevens bevatten.

78 ONVOLLEDIGE REGISTERS Uit een analyse zijn een aantal redenen bekend waarom dit achterwege is gebleven, zoals: 1.De militair is reeds overleden. 2.De militair (mindere) is gegageerd. 3.Het betreft een niet militair. 4.Het betreft een buitenlandse persoon.

79 VOORBEELD 1 H.ZIMMERMANS Benoemd KB N o 104 als Kapitein 19 e Afdeling Infanterie als zich onderscheiden bij de Expeditie op de Westkust van Borneo in De gegevens in zijn register N o 1238 zijn niet aangevuld met de gegevens uit zijn Militair Stamboek. Zowel zijn geboorte- als overlijdens gegevens zijn niet bekend.

80 VOORBEELD 1 H.ZIMMERMANS Via Almanak Nederlands Indië overleden op te Batavia als H.Zimmerman. Toegangnr inv.nr.4147 overleden in Oost Indië en West Indië Folio 7 N o 52 Herman Zimmerman 19 jaar fuselier. Folio 40 Herman Zimmerman 20 jaar fuselier.

81 VOORBEELD 1 H.ZIMMERMANS Toegangsnummer gs e folio o 32 Stamboeken Officieren Landmacht en KNIL Onder folio 5 bij het 25 e Bataljon Infanterie vinden we Heinrich Zimmerman, geboren op te Coblenz als zoon van Pieter Zimmerman en Maria Walburga. Hij vertrekt op van de Rede van Texel met het Schip Brabant naar Oost Indië.

82 VOORBEELD 2 J.SMIT Benoemd KB N o 13 als gegageerd Sergeant der Infanterie als zich onderscheiden op de Westkust t van Sumatra in 1838 De gegevens in zijn register N o 3261 zijn niet aangevuld met de gegevens uit zijn Militair Stamboek. Zowel zijn geboorte- als overlijdens gegevens g zijn niet bekend.

83 VOORBEELD 2 J.SMIT Via Index Algemeen ee Depot Landmacht ac N o 33 periode 1829 tot 1839 drie mogelijke kandidaten, namelijk: Jan Smit SB. N o (1831) diciplinair gestraft. Jan Smit SB. N o (1838) vertrekt pas in 1843 naar Oost Indië. Johannes Smit SB. N o (1837) vertrekt als Sergeant in 1837 naar Oost Indië.

84 VOORBEELD 2 J.SMIT Regerings Almanak Nederlands Indië vermeld J.Smit als Ridder in de jaren 1855 en In 1857 wordt hij niet meer vermeld dat vermoeden dat hij is overleden of naar Nederland vertrokken. Volgens Koninklijk Besluit zijn onderliggende stukken teruggezonden aan Ministerie i i van Koloniën Via de agenda van het Ministerie van Koloniën op zoek naar het inschrijvuingsnummer.

85 VOORBEELD 2 J.SMIT Onder toegangnummer inv.nr agenda 29 mei 1854 folio 925 onder N o 2 5 ingekomen brief G.G.N.I.6 april N o 214/12 In Verbaal Archief onder Exh N o 25 deze stukken niet aangetroffen, wel verwijzing (dispositie) naar C. Onder toegangnummer inv.nr (1854) index besluiten Gouverneur Generaal Nederlands Indie.

86 VOORBEELD 2 J.SMIT Vinden we besluiten aangaande J.Smit met betrekking tot de toekenning van de Militaire Willemsorde en omtrent de uitkering van zijn riddersoldij in Indië. Echter zijn voornaam wordt niet vermeld

87 VOORBEELD 2 J.SMIT Uit Stamboek N o Blijkt dat Johannes Smit op als Sergeant is overgekomen van de 17 e Afdeling Infanterie en dat hij op is geëmbarkeerd te Nieuwediep aan boord van het Schip Palembang voor Oost Indië. Via de Stamboeken van Minderen en Onderofficieren Oost Indisch Leger vinden we onder N o Johannes Smit en hij op Indië heeft verlaten.

88 VOORBEELD 2 J.SMIT Vermoedelijk heeft J.Smit voor 1830 al gediend in Oost Indië. Omdat hij de Militaire Willemsorde krijgt voor krijgsverrichtingen in 1838 moet er dus een Stamboek van hem zijn. Het Systematisch doorzoeken van de Stamboekregisters van N o t/m 1 (waarbij N os 7001 t/m 8000 ontbreken) levert uiteindelijk onder SB.N o 1795 een mogelijke kandidaat J.Smit op.

89 VOORBEELD 2 J.SMIT SB N o 1795 Joseph Smit geboren e op te Gorinchem als zoon van Maria Smit vertrek Reede van Hellevoetsluis a/b Schip de Hoop naar Oost Indië gegageerd f 180,- jaars. KB N o 13 RMWO Provoost-Geweldiger Oost Indië (Borneo) Gegageerd

90 WAT DIT DOEN MET DEZE GEGEVENS? In 2015 tweehonderdjarig bestaan Militaire Willemsorde. Gegevens publiceren? Zo ja, in welke vorm (boek, DVD e.d.)?

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH.

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER 2017 TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. Aan mevrouwen en de heren Provinciegouverneurs en de Hoge

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH.

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER 2017 TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. Aan mevrouwen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Pensioenregisters van Militairen en Burgerpersoneel, 1813-1927 (1945)

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Pensioenregisters van Militairen en Burgerpersoneel, 1813-1927 (1945) Nummer archiefinventaris: 2.13.36 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Pensioenregisters van Militairen en Burgerpersoneel, 1813-1927 (1945) Auteur: G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij,

Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij, Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij, 1827-1917 Archief Delft 41 Dienstdoende schutterij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) en enig ander archiefmateriaal van het KNIL

Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) en enig ander archiefmateriaal van het KNIL Nummer archiefinventaris: 2.10.50.01 Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) 1832-1899 en enig ander archiefmateriaal van het KNIL 1881-1950 G.H. de Kinkelder,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Inhoud De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Defensie Directie Communicatie Vormgeving: Grafische

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Administratie Indische Pensioenen: Pensioenregisters,

Inventaris van het archief van de Administratie Indische Pensioenen: Pensioenregisters, Nummer archiefinventaris: 2.10.09 Inventaris van het archief van de Administratie Indische Pensioenen: Pensioenregisters, 1815-1940 Auteur: W. Visser Nationaal Archief, Den Haag 1961 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname,

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de stamboeken van Marineofficieren en Minderen 1795-1813

Inventaris van de stamboeken van Marineofficieren en Minderen 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.31 Inventaris van de stamboeken van Marineofficieren en Minderen 1795-1813 Auteur: G.H. de Kinkelder Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Catalogus Ronde figuren

Catalogus Ronde figuren Catalogus Ronde figuren Nederlandse Stichting voor Modelfiguren Juli 2015 Catalogus ronde figuren In deze catalogus zijn de ronde figuren opgenomen die de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren over de

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Petrus Wilhelmus Vos ( )

Petrus Wilhelmus Vos ( ) Petrus Wilhelmus Vos (1837-1906) Hij is geboren op 6 mei 1837 in Amsterdam. Zijn vader is in 1838 overleden toen was hij één jaar oud. Zijn moeder is in 1841 hertrouwd met Gerrit van Vlier zij krijgt in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Geschiedenis van het Regiment van Phaff en het Bataillon Infanterie van. Linie nr. 2

Geschiedenis van het Regiment van Phaff en het Bataillon Infanterie van. Linie nr. 2 Geschiedenis van het Regiment van Phaff en het Bataillon Infanterie van Linie nr. 2 Wervingsposter van het Regiment van Phaff; prent in het bezit van de Stichting Limburgse Jagers. Met dank aan het Museum

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861).

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861). Bernard Molenkamp Mijn opa BERNARD MOLENKAMP wordt 14-3-1897 geboren te Zelhem (een klein dorpje in de provincie Gelderland op een grote boerderij De Molenkamp ) in Holland. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Politieke Verslagen en Berichten uit de Buitengewesten,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Politieke Verslagen en Berichten uit de Buitengewesten, Nummer archiefinventaris: 2.10.52.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Politieke Verslagen en Berichten uit de Buitengewesten, 1898-1940 M.G.H.A. de Graaff / D.J. Kortlang (2018)

Nadere informatie

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 1. Koning Artikel 24 Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Artikel 25 Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens

Nadere informatie

Schuttersgilden

Schuttersgilden 1.1 4.2 Schuttersgilden In s-hertogenbosch waren verschillende schuttersgilden. De schutterijen hadden het karakter van gezelligheidsverenigingen, maar door de voortdurende mobilisatie tijdens de Opstand

Nadere informatie

(Op de mouw, of op de schouderbedekking) Geen rangonderscheidingsteken. Matroos der 3e klasse. bij de vloot. kleur: rood

(Op de mouw, of op de schouderbedekking) Geen rangonderscheidingsteken. Matroos der 3e klasse. bij de vloot. kleur: rood 7. Rangonderscheidingstekens van Zee-, Land-, Luchtmacht en KMar a. Koninklijke Marine Rangonderscheidingsteken (Op de mouw, of op de schouderbedekking) Geen rangonderscheidingsteken Matroos der 3e klasse

Nadere informatie

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda.

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Ridders Militaire Willems-Orde

Nadere informatie

Oost-Indische troepen,

Oost-Indische troepen, Nummer Toegang: 2.01.27.07 Oost-Indische troepen, 1796-1807 H.J. van der Tak Nationaal Archief (c) z.d. Deze inventaris is geschreven in het Nederlands 2.01.27.07 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907)

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907) Nummer archiefinventaris: 2.21.125 Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren 1869-1963], (1907) 1939-1945 Auteur: C.M. Lont Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling A.A. Buyskes,

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling A.A. Buyskes, Nummer archiefinventaris: 1.01.47.05 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling A.A. Buyskes, 1783-1818 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname,

Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.05.11.03 Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname, 1828-1849 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 Nummer Toegang: 2.01.27.04 Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 H.J. van der Tak Nationaal Archief (c) z.d. 2.01.27.04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F. Pinke [levensjaren 1860-1917], 1913-1917 (1938)

Inventaris van het archief van F. Pinke [levensjaren 1860-1917], 1913-1917 (1938) Nummer archiefinventaris: 2.21.091.02 Inventaris van het archief van F. Pinke [levensjaren 1860-1917], 1913-1917 (1938) Auteur: F.G.P. Jaquet Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Jan Lodewijks Adels/Arends

Jan Lodewijks Adels/Arends Jan Lodewijks Adels/Arends Van Jan Lodewijk, was weinig bekend in de Familie Arends, ik heb mijn vader Jozeph Arends er vroeger wel eens over gehoord. Er waren twee broers waarvan de ouders uit Duitsland

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.50

Nummer archiefinventaris: 2.10.50 Nummer archiefinventaris: 2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954) Auteur: I. Heidebrink

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983)

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.33 Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren 1921-1985], (1939) 1945-1950 (1983) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni adjudant-onderofficier Jobse

Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni adjudant-onderofficier Jobse Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni 1886. Pag. 138: Pieter Jobse, [ ] Pag. 164: Wijtse van Kregten, [ ] adjudant-onderofficier Jobse 1 e luitenant Van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788

Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788 Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788 Nationaal Archief (c) z.d. Deze inventaris is geschreven in Nederlands 1.10.67 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken: aanvulling

Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken: aanvulling Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken: aanvulling A.J.M. Kwakernaak Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5182.A Periode: 1941-1959 Archiefvormer Secretarie; afdeling Militaire Zaken Inleiding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken Burgerlijke Ambtenaren,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken Burgerlijke Ambtenaren, Nummer archiefinventaris: 2.10.36.22 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken Burgerlijke Ambtenaren, 1836-1936 Versie: 19-07-2018 DIT ARCHIEF WORDT GEDIGITALISEERD. ZIE DE

Nadere informatie

Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën

Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5048 Periode: 1695-1811 Archiefvormer Secretaris van de stad Amsterdam

Nadere informatie

Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën

Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5048 Periode: 1695-1811 Archiefvormer Secretaris van de stad Amsterdam

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Restantcollectie 2005/6

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Restantcollectie 2005/6 Nummer archiefinventaris: 2.13.116 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Restantcollectie 2005/6 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( )

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( ) Nummer Toegang: A16 Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland (1650-1702) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A16 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 520 Plaatsingslijst van het archief van de familie eringaard (erven van marken),

Nummer Toegang: 520 Plaatsingslijst van het archief van de familie eringaard (erven van marken), Nummer Toegang: 520 Plaatsingslijst van het archief van de familie eringaard (erven van marken), 1871-1950 Archief Delft 520 Familie Eringaard 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 221 Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs

Nadere informatie

Invoerinstructies bij het project In dienst van het Hof ( )

Invoerinstructies bij het project In dienst van het Hof ( ) Invoerinstructies bij het project In dienst van het Hof (1814-1940) Versie: 6 maart 2017 LET OP De stamboeken en registers zijn heel verschillend, de meeste zijn opgemaakt in kolommen, maar soms staat

Nadere informatie

Inventaris van de uit Engeland overgezonden stukken betreffende de Oost-Indische Bezittingen en De Kaap (Nederburgh),

Inventaris van de uit Engeland overgezonden stukken betreffende de Oost-Indische Bezittingen en De Kaap (Nederburgh), Nummer archiefinventaris: 2.01.27.04 Inventaris van de uit Engeland overgezonden stukken betreffende de Oost-Indische Bezittingen en De Kaap (Nederburgh), 1791-1793 Auteur: H.T. Colenbrander Nationaal

Nadere informatie

Overzicht bevolkingstellingen en bevolkingsregisters van de stad Mechelen

Overzicht bevolkingstellingen en bevolkingsregisters van de stad Mechelen Overzicht bevolkingstellingen en bevolkingsregisters van de stad Mechelen Gemeente Periode Toegangen Bewaarplaats Mechelen 1 1796 1803 2 1804 3 1808 4 1813 1814 1818 1821 1825 1829 1840 1 Voor de registers

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. 2. De dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.

VERTROUWELIJK. 2. De dienst bezit generlei executieve bevoegdheden. VERTROUWELIJK No. 51 BESLUIT van 8 augustus 1949, zoals sedert gewijzigd, houdende nadere regelen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Nadere informatie

Archief van W.P. Harten Sr. en Familie

Archief van W.P. Harten Sr. en Familie Archief van Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30440 Periode: 1850-2006 Archiefvormers Harten, H. W. (Hendrik Weijer,1821-1865) Horden, C. van der (Neeltje, 1818-1875) : - Harten, J.A. (Johannes Adrianus,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858)

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.04 Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.04 Inventaris van de dienststaten en stamboeken der Officieren van de Koninklijke Landmacht en van de koloniale troepen in Nederland, (1715) 1814-1940 (1945) Versie: 19-10-2017

Nadere informatie

Stamboek van het 2e Bataljon Infanterie van Linie

Stamboek van het 2e Bataljon Infanterie van Linie Stamboek van het 2e Bataljon Infanterie van Linie vanaf de oprichting van het Regiment van Phaff d.d. 23 november 1813 tot en met juni 1815 (nrs. 1 1547) 3 e uitgebreide, herziene versie Marc Geerdink-Schaftenaar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 28 maart 2012

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 28 maart 2012 > Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Kabinet Minister-President Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Datum afronding inventarisatie vervallen dossiers Handelsregister Kamer van Koophandel: september 1996.

Datum afronding inventarisatie vervallen dossiers Handelsregister Kamer van Koophandel: september 1996. GOUDA 0513 In deze handleiding worden de verzamelingen vervallen dossiers Kamer van Koophandel en vervallen Hinderwetvergunningen per vindplaats beschreven. Per vindplaats staat tussen haakjes de vermelding

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Commandant Koninklijke Marechaussee MPC 58C Postbus 90615 2509 LP DEN HAAG 2 2 JUN 2010 Ambtsbericht i D1S2010008821 Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten BIJ beantwoording

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De minister van Defensie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Mevrouw mr. xxx Directie Juridische Zaken Postbus ES Den Haag

De minister van Defensie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Mevrouw mr. xxx Directie Juridische Zaken Postbus ES Den Haag De minister van Defensie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Mevrouw mr. xxx Directie Juridische Zaken Postbus 20701 2500 ES Den Haag Geachte minister Hennis-Plasschaert, Aanleiding Op 26 oktober

Nadere informatie

L. Bijl. Rotterdam 2013.

L. Bijl. Rotterdam 2013. Transcriptie van DTB Heinenoord inv.nr. 5 (geboorteregister Israëlitische gemeente 1794-1809), Ottoland (Blokland) Gaarder inv.nr.7, DTB Ridderkerk inv.nr. 24, Nationaal Archief. L. Bijl. Rotterdam 2013.

Nadere informatie

1. Dienstplicht 1a. Defensiewet 2a. Antilliaanse Verdedigings Garde 5. Kentekenen oorlogsvaartuigen 6. Geweldgebruik door militairen 10. Tucht 12.

1. Dienstplicht 1a. Defensiewet 2a. Antilliaanse Verdedigings Garde 5. Kentekenen oorlogsvaartuigen 6. Geweldgebruik door militairen 10. Tucht 12. HOOFDSTUK XIV LANDSVERDEDIGING 1. Dienstplicht 1a. Defensiewet 2a. Antilliaanse Verdedigings Garde 5. Kentekenen oorlogsvaartuigen 6. Geweldgebruik door militairen 10. Tucht 12. Gagementen, inkomsten,

Nadere informatie

Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni adjudant-onderofficier Jobse

Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni adjudant-onderofficier Jobse Pag. 64: Jean Charles Idesbald le Cocq d Armandville, [ ], overleden Kotta Radja 13 juni 1886. Pag. 138: Pieter Jobse, [ ] Pag. 164: Wijtse van Kregten, [ ] adjudant-onderofficier Jobse 1 e luitenant Van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Personeelsdossiers,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Personeelsdossiers, Nummer archiefinventaris: 2.10.36.10 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Personeelsdossiers, 1926-1959 A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 This finding aid is written

Nadere informatie

7.1 Scheepsjournaals

7.1 Scheepsjournaals Thema/ onderwerp: Ontdekkaart 7.1 Scheepsjournaals Korte samenvatting van de leeractiviteit: De leerlingen vullen de woorden op de goede plek in in de gatentekst. De leerlingen bevragen het scheepsjournaal

Nadere informatie

SMO. Nieuwsbrief. Extra nieuws! Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen. Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen. >> Januari 2016 Nr.

SMO. Nieuwsbrief. Extra nieuws! Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen. Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen. >> Januari 2016 Nr. Landelijke Stuurgroep Nieuwsbrief Molukse Ouderen Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen Uitkeringsregeling Backpay Extra nieuws! Aan het einde van het vorige jaar is

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies),

Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies), Nummer archiefinventaris: 2.11.37.18 Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies), 1919-1953 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief,

Nadere informatie

Onderscheidingen bij de Brandweer

Onderscheidingen bij de Brandweer Onderscheidingen bij de Brandweer DRAAGVOORSCHRIFT Onderscheidingstekens, eretekens en de (baton van de) medaille voor trouwe brandweerdienst worden op het nieuwe brandweeruniform gedragen op de linkerborst,

Nadere informatie

De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Kast 8 lade 1 1.01.05 Staten Generaal film 1896-2726 lade 2 1.01.05

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers, Nummer archiefinventaris: 2.04.23.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers, 1845-1878 R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1986 This

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname, (1813) (1855)

Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname, (1813) (1855) Nummer archiefinventaris: 1.05.11.06 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van het Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname, (1813) 1828-1845 (1855) E. Hoogendijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar

Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Nummer Toegang: D04a Oud-archief van de landgoederen Ter Horst, Raaphorst en Eikenhorst gelegen in de gemeenten Voorschoten en Wassenaar Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer Toegang: A14. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda ( )

Nummer Toegang: A14. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda ( ) Nummer Toegang: A14 Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda (1584-1647) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A14 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden Drama op de Palembangrivier, 20 februari 1852. De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden HEINRICH JOSEPH ANDRÉ, geb...., adjudant-onderofficier-betaalmeester, overl. Palembang 20 febr.

Nadere informatie

Archief Ministerie van Justitie

Archief Ministerie van Justitie 2.09.01 Archief Ministerie van Justitie Bezoldigingsregisters Rijksveldwachters, inv.nrs. 5445 t/m 5451, periode (1862)1867-1876 De periode 1867-1876 betreft standplaatsen in geheel Nederland. De periode

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.17 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, 1883-1921 Auteur: J.P. de Haas Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Toen na de val van Napoleon in 1815 Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luemburg werden samengevoegd tot de Verenigde Nederlanden onder het koningschap van

Nadere informatie

Archief van de Commissie tot de Beëedigde Stadswerkers, Meters, Wegers, Dragers, enz.

Archief van de Commissie tot de Beëedigde Stadswerkers, Meters, Wegers, Dragers, enz. Archief van de Commissie tot de Beëedigde Stadswerkers, Meters, Wegers, Dragers, enz. Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5233 Periode: 1813-1874 Archiefvormer Commissie tot de beëdigde werkers, meters,

Nadere informatie

Draagwijzer. Hoe worden onderscheidingen gedragen?

Draagwijzer. Hoe worden onderscheidingen gedragen? Draagwijzer Hoe worden onderscheidingen gedragen? Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe ziet de onderscheiding eruit? 3. Wanneer mag u uw onderscheiding dragen? 4. Kledingvoorschrift heer (een onderscheiding) 5.

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt Den Haag, 20. März 2013 Tel.: 0031 70-342.06.18 Fax: 0031 70-365.32.48 Toespraak ter gelegenheid van

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 1987 no. 28; AB 1995 no. 61; AB 1998 no. 50 ==================================================================== HOOFDSTUK 1

Wijzigingen: AB 1987 no. 28; AB 1995 no. 61; AB 1998 no. 50 ==================================================================== HOOFDSTUK 1 Intitulé : LANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen, houdende regelen met betrekking tot de bezoldiging en verdere inkomsten, pensioengrondslag, alsmede de overbruggingsuitkering na ontslag van dienstplichtigen

Nadere informatie