Tijdelijk Anders Bestemmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdelijk Anders Bestemmen"

Transcriptie

1 Tijdelijk Anders Bestemmen Handreiking voor juristen

2 Tijdelijk Anders Bestemmen Inleiding Nederland is een land waarin de omgeving constant in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de overheid voorzien van toestemming door middel van bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan is vastgelegd welke activiteiten (en bebouwing) op een locatie/in een gebied zijn toegestaan. In de Wro is vastgelegd dat een bestemmingsplan na 10 jaar moet worden herzien; in de praktijk blijkt dat echter dat sprake is van een periode van 20 jaar, zeker wanneer zich geen grote nieuwe ontwikkelingen voordoen. In de afgelopen decennia heeft het bestemmingsplan daarom in de praktijk min of meer een oneindige looptijd gekregen, mede ingegeven door de hoge kosten voor een herzieningsprocedure. 2 Er zijn echter steeds vaker initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen welke langer duren dan 5 jaar, maar waarvan wel zeker is dat deze niet een volle bestemmingsplanperiode van 10 jaar zullen duren. Daarnaast komt het geregeld voor dat gronden worden gereserveerd voor een nieuw ruimtelijk project, maar dat er nog geen zicht op bestaat op welke termijn dit project zal worden verwezenlijkt. Tot die tijd bestaat er wel de behoefte om bestaande en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Voor bovenstaande gevallen bestaat in de praktijk geen bevredigende oplossing, in die zin dat de betrokken overheden zich geen raad weten hoe deze zaken op een juridische wijze in te passen in het bestaande kader van de Wro. Het project Tijdelijke Anders Bestemmen (TAB) beoogt meer duidelijkheid te scheppen, en de betrokken overheden en adviseurs handvaten aan te reiken voor mogelijke oplossingen. Ofschoon de naam Tijdelijk Anders Bestemmen doet vermoeden dat we van doen hebben met een nieuw fenomeen in de planologie, is veeleer sprake van het niet volledig benutten van de bestaande mogelijkheden in de Wro en de Wabo. In de loop der jaren is in de praktijk steeds sterker het gevoel gaan overheersen dat voor tijdelijke initiatieven alleen de tijdelijke ontheffing, met alle beperkingen van dien, kan worden benut. In deze Handreiking zullen de reeds bestaande wettelijke mogelijkheden worden besproken, en zal met name aandacht worden geschonken aan de mogelijkheden om de tot op heden veronderstelde beperkingen op te heffen. Aan de hand van een aantal fictieve praktijkgevallen zullen de oplossingen worden besproken. Ofschoon de nadruk zal liggen op de gemeentelijke overheid, is deze Handreiking nadrukkelijk ook bedoeld voor planologische adviseurs. De Handreiking biedt overheden en adviseurs handvaten voor het regelen van tijdelijke functies, op basis van de bestaande wet- en regelgeving. Het gaat in op juridische oplossingen die binnen het bestemmingsplan te vangen zijn. Voor tijdelijke functies in grootschalige strategische reserveringsgebieden, voor bijvoorbeeld waterveiligheid, is waarschijnlijk een bovenregionale juridische oplossing benodigd. Dit

3 Handreiking voor juristen strategische, grootschalige niveau wordt niet in deze Handreiking toegelicht. In samenwerking met het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma wordt gewerkt aan een discussienotitie omtrent dit onderwerp. De wettelijke mogelijkheden Naast de Wro bevat sinds 1 oktober 2010 ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een wettelijke basis voor het verlenen van publiekrechtelijke toestemming voor ruimtelijke activiteiten. Onderstaand worden de thans bestaande mogelijkheden kort beschreven. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan is een in de Wro geregelde wettelijke figuur (artikel 3.1 Wro), waarin voor een bepaald gebied de toegestane activiteiten en bebouwing zijn vastgelegd. Bij de laatste integrale herziening van de Wro is door de wetgever nog eens bevestigd dat het bestemmingsplan de belangrijkste planfiguur is. Andere figuren als de omgevingsvergunning en wijzigings- en uitwerkingsplannen beogen niet op dit niveau planologische keuzes vast te leggen. 3 Wijzigingsplan of uitwerkingsplan Niettemin kan al in een bestemmingsplan worden voorzien in de mogelijke wijziging van een vastgelegde bestemming, zonder dat sprake is van een volledige herzieningsprocedure: de wijzigingsbevoegdheid (3.6 lid 1 sub a Wro). Wanneer aan tevoren vastgelegde voorwaarden is voldaan, kan met een beduidend kortere procedure een bestemming worden gewijzigd door burgemeester en wethouders in plaats van de raad. Het grootste voordeel is gelegen in het feit dat voor een wijzigingsplan minder onderzoeken nodig zijn, omdat deze onderzoeken al onderdeel vormden van de vaststellingsprocedure van het moederplan. De inzagetermijn is dezelfde als voor een normaal bestemmingsplan, 6 weken, maar de beslistermijn is met 8 weken aanzienlijk korter. Deze wijzigingsbevoegdheid is geen onbekende figuur, maar wordt voor tijdelijke initiatieven nooit gebruikt. Veeleer wordt de wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van een nieuw ruimtelijk project, dat gefaseerd wordt verwezenlijkt, of wanneer bestaande functies nog moeten worden beëindigd tijdens de looptijd van het bestemmingsplan. Tijdelijke omgevingsvergunning Vaak worden initiatiefnemers gedwongen te verklaren dat de activiteiten niet langer

4 Tijdelijk Anders Bestemmen dan 5 jaar duren, zodat de tijdelijke omgevingsvergunning (artikel 2.12 lid 2 Wabo) kan worden verleend (voorheen de tijdelijke ontheffingsprocedure van artikel 3.22 Wro). Het bestemmingsplan behoeft niet te worden gewijzigd, terwijl ook kan worden volstaan met een inzagetermijn van 6 weken, en een beslistermijn van 6 maanden na ontvangst van de aanvraag. Aan deze tijdelijke ontheffing kleeft echter het grote nadeel dat de jurisprudentie met betrekking tot de zekerheid omtrent de 5 jaren erg streng is, en daarmee maar erg weinig projecten daadwerkelijk op deze wijze kunnen worden mogelijk gemaakt. Ook is sinds de Wabo in werking is getreden de beslistermijn verlengd van 4 weken na de terinzagelegging naar 6 maanden voor de gehele procedure. Van tijdwinst is dan ook geen sprake onder de Wabo. 4 Omgevingsvergunning voor een project Voorheen was in artikel 3.10 Wro een regeling opgenomen om voor projecten van gemeentelijk belang met een besluit van de raad daaraan medewerking te verlenen. Thans is deze bevoegdheid toegekend aan burgemeester en wethouders in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo, waarbij de verplichting om daaraan een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag te leggen is gehandhaafd. Tot 1 oktober 2010 was sprake van een beslistermijn van 12 weken na de terinzagelegging, thans is een termijn van 6 maanden na de ontvangst van de aanvraag van toepassing, aangezien deze omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure dient te worden voorbereid (afdeling 3.4 van de Awb). Met deze wijziging is ook de verplichting verdwenen binnen een jaar na een projectbesluit/omgevingsvergunning een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. In navolging van de Crisis- en herstelwet is deze verplichting weer geschrapt, met name omdat deze werd beschouwd als een ongewenste rem op de toepassing van een projectbesluit. Aan deze omgevingsvergunning kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder een beperkte termijn. Daaraan kleeft echter het nadeel dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dezelfde strenge criteria hanteert voor deze termijnen als voor de tijdelijke omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunning voor kruimelgevallen De figuur van de reguliere ontheffing (artikel 3.23 Wro) is met de inwerkingtreding van de Wabo verworden tot een omgevingsvergunning (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo), waarvan de toepassing is beperkt tot een aantal categorieën, opgesomd in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), de kruimelgevallen. Deze ontheffingsmogelijkheid ten behoeve van een afwijkend gebruik is zeer beperkt, de regeling is vooral bedoeld voor beperkte bouwactiviteiten, en biedt voor tijdelijke projecten geen soelaas.

5 Handreiking voor juristen Toepassingsmogelijkheden Er zijn verschillende verschijningsvormen van planologisch onzekere situaties denkbaar, waarvoor geen duidelijke en onomstreden procedure voorhanden is. Aan de hand van een schematische benadering kan een drietal situaties worden herkend. Deze worden hieronder kort weergegeven, waarna vervolgens een casus (al dan niet uit de praktijk) wordt uitgewerkt en een mogelijke oplossing wordt aangedragen. Type I (Vliegkamp Valkenburg) De aard en omvang van de tijdelijke activiteit zijn bekend De beoogde eindsituatie (bestemming) is bekend Type II (Floating Life) De aard en omvang van de tijdelijke activiteit zijn bekend De beoogde eindsituatie (bestemming) is onbekend Type III (Ooijen-Wanssum) De aard en omvang van de tijdelijke activiteit zijn onbekend De beoogde eindsituatie is bekend Ad I Valkenburg Op de voormalige vliegbasis Valkenburg worden in de toekomst woningen gebouwd op dit voormalige militaire vliegveld. Tot die tijd is het de bedoeling de na de beëindiging van de militaire activiteiten gestarte bedrijvigheid mogelijk te maken. In eerste instantie was hiervoor al een tijdelijke vrijstelling onder de oude WRO verleend, maar de termijn van vijf jaren loopt nu af. 5 Deze situatie is de meest concrete casus, omdat er geen onzekerheid bestaat over de beide ontwikkelingen. Wanneer vooraf duidelijk is dat de beoogde termijn 5 jaar of minder bedraagt, kan worden volstaan met de tijdelijke omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 2 Wabo. Wanneer de einddatum echter onvoldoende concreet is, maar in ieder geval langer dan 5 jaar, zal door middel van een nieuw op te stellen bestemmingsplan het initiatief mogelijk moeten worden gemaakt. Uitgangspunt is dan wel dat geen toepassing kan worden gegeven aan de kruimelgevallenregeling van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo. Ook een projectbesluit ex artikel 2.12 lid sub a onder 3 Wabo zal geen soelaas bieden, omdat daarmee nog geen regeling voorhanden is voor de beoogde nieuwe bestemming. Nu ook bekend is wat de beoogde eindtoestand is, kan door een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de eindtoestand deze mogelijk worden gemaakt. Door de wijziging van de

6 Tijdelijk Anders Bestemmen bestemming met behulp van een procedure ex artikel 3.6 (wijzigingsbevoegdheid) behoeft niet een volledige nieuwe bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. In het moederplan is immers al aandacht besteed aan deze wijziging, met de bijbehorende onderzoeken, en de beslistermijn is dan ook beduidend korter. Op deze wijze is de bestemming aangepast aan de gewenste beëindiging van de tijdelijke functie, en kan worden begonnen met de realisering van de eindbestemming. Ad II Floating life Een aansprekend voorbeeld voor deze situatie is Floating Life in de Pampushaven te Almere. De komende jaren zal een expositie worden gerealiseerd van leven en werken op het water, welke ook weer zal eindigen na een termijn van 5 jaren. De beoogde functie na het einde van expositie is nog niet bekend, mede vanwege het feit dat Pampushaven in het kader van de Schaalvergroting (de uitbreidingsopgave van het Rijk voor Almere: inwoners in 2030) wellicht ook zal worden ingezet als stedelijk gebied. 6 Voor het geval wel bekend is wat de tijdelijke functie zal zijn, maar nog niet bekend is wat nadien de beoogde functie zal zijn, moet een andere oplossing worden gezocht. Ook hier geldt weer dat wanneer vooraf bekend is dat de tijdelijke activiteiten niet langer dan 5 jaren duren, de tijdelijke omgevingsvergunning artikel 2.12 lid 2 Wabo kan worden gebruikt. Is de beoogde periode echter langer, dan moet een bestemmingsplanherziening uitkomst bieden. In dit bestemmingsplan kan dan met een flexibel uit te werken bestemming (UW) worden opgenomen. Door voor een uit te werken bestemming te kiezen, kunnen meerdere functies in de toekomst worden gerealiseerd, zonder dat een volledige planherziening noodzakelijk is. Daarnaast kan al wel een andere functie worden toegestaan ter beëindiging van de tijdelijke functie. Een andere mogelijkheid is een omgevingsvergunning voor een project waaraan voorwaarden worden verbonden, in dit geval een beperkte geldingsduur voor de tijdelijke activiteiten. Nadien zal de oude bestemming weer kunnen worden gehandhaafd. Overigens verschilt de procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan niet meer zo veel van een omgevingsvergunning voor een project met een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Ad III Ooijen-Wanssum In Noord-Limburg is in de Maas-uiterwaarden al duidelijk dat deze gronden in de toekomst dienst moeten doen als hoogwaterbergingsgebied. Niettemin willen de aanwezige bedrijven hun activiteiten kunnen voortzetten en uitbreiden, totdat daadwerkelijk sprake is van de inrichting als hoogwaterbergingsgebied.

7 Handreiking voor juristen Voor deze situatie kan met een bestemmingsplan dat een uit te werken bestemming (UW) bevat worden voorzien in een regeling. De uit te werken bestemming kan zowel de grenzen voor de tijdelijke functies omvatten, alsook de mogelijkheid deze uit te werken ter realisering van de eindbestemming. Uit de vorenstaande beschrijvingen is duidelijk dat binnen de huidige wetgeving mogelijkheden bestaan om ten behoeve van onzekere, tijdelijke ontwikkelingen te voorzien in een wettelijke procedure die leidt tot de gewenste publiekrechtelijke toestemming. Dit is echter nog maar de eerste stap; net zo belangrijk is op welke wijze de beëindiging van de tijdelijke activiteiten wordt geregeld. Hiervoor was al kort gewezen op de problemen die kunnen ontstaan wanneer een initiatiefnemer niet bereid is zijn activiteiten te beëindigen na afloop van de vooraf vastgelegde termijn. In het volgende hoofdstuk wordt aan dit probleem aandacht besteed, en zullen mogelijke oplossingen worden aangedragen. Beëindiging tijdelijke activiteiten In de hiervoor beschreven situaties is met opzet nog geen aandacht besteed aan de manier waarop de beëindiging van de tijdelijke activiteiten vorm krijgt. Dit is echter voor een goed doordachte keuze wel van belang, omdat de praktijk leert dat met name de beëindiging van de tijdelijke activiteiten niet zo soepel verloopt als tevoren afgesproken. 7 Vooral de zekerheid ten aanzien van de daadwerkelijke beëindiging is voor veel gemeenten een struikelpunt, omdat in de praktijk is gebleken dat het toezicht niet eenvoudig is, en dat veel initiatiefnemers, ondanks de beloften vooraf, toch langer dan afgesproken hun activiteiten voortzetten. Afhankelijk van de gevolgde planologische procedure heeft een overheid de keuze uit een aantal mogelijke sancties waarmee de beëindiging kan worden afgedwongen. Publiekrechtelijk handhaven In de gevallen dat is volstaan met een tijdelijke omgevingsvergunning of een omgevingsvergunning voor een project bestaat de mogelijkheid om met bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen (last onder dwangsom/bestuursdwang) de beëindiging af te dwingen. De toestemming om in afwijking van de bestemmingsplanbepalingen de gronden te mogen gebruiken voor de tijdelijke activiteiten is na afloop van de termijn geëindigd, en daarmee kan de initiatiefnemer worden gedwongen de activiteiten weer in overeenstemming te brengen met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Indien echter de bestemming is gewijzigd door middel van een wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro na afloop van de afgesproken termijn, is dit geen effectief wapen. Op grond van

8 Tijdelijk Anders Bestemmen het in het Bro opgenomen standaard overgangsrecht voor gebruik (artikel 3.2.2), kan de initiatiefnemer namelijk het bestaande gebruik voortzetten. De enige mogelijkheid om een onwillige eigenaar te dwingen tot het beëindigen van de activiteiten is verwerven van de gronden ter realisering van de nieuwe bestemming, of zelfs onteigenen (zie hierna voor een meer uitvoerige beschrijving). Privaatrechtelijk handhaven Een minder vergaand alternatief voor de verwerving moet onder de huidige wetgeving vooral worden gezocht in privaatrechtelijke afspraken (vooraf) en de naleving daarvan. Uitgangspunt is dan dat de initiatiefnemer en de overheid vooraf een overeenkomst opstellen, waarin zij de voorwaarden vastleggen waaronder de overheid bereid is het bestemmingsplan te wijzigen, en de initiatiefnemer zich verplicht na afloop van de afgesproken termijn (en de bestemming dus vervolgens is gewijzigd) de activiteiten te beëindigen. Eventueel kan een overheid zich dan tot de civiele rechter wenden voor een veroordeling tot nakoming van de verplichting de inmiddels illegale activiteiten te beëindigen. 8 De praktijk leert dat veel overheden moeite hebben met het onmiddellijk inzetten van deze civiele handhavingsmethode, omdat de vrees bestaat dat een rechter oordeelt dat eerst de publiekrechtelijke weg moet worden gevolgd. De doorkruisingsleer verbiedt het immers de privaatrechtelijke weg te gebruiken, wanneer via de bestuursrechtelijke weg een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt (voor het eerst zo helder omschreven in het Windmill-arrest van de Hoge Raad, 26 januari 1990, NJ 1991/393). De Hoge Raad heeft echter nadien steeds vaker de teugels laten vieren, door ruimere voorwaarden voor een aanvaardbare doorkruising te formuleren. In het arrest van 24 december 2004 (AB 2005, 247) is bijvoorbeeld toegestaan dat de gemeente Amsterdam de naleving mocht eisen van in een overeenkomst opgelegde gebruiksbeperkingen van gronden in de haven van Amsterdam, welke inmiddels strenger waren dan in het vigerende bestemmingsplan. Dit arrest was een voortzetting van de in het arrest Kunst- en Antiekstudio Lelystad uitgesproken lijn dat het mogelijk is in een overeenkomst voorwaarden op te leggen met betrekking tot grondgebruik, ook als deze verder gaan dan in het vigerende bestemmingsplan (HR 8 juli 1991, NJ 1991/691 met nt. MS). De inhoud van een overeenkomst hangt overigens sterk af van de eigendomsverhoudingen, omdat de overheid als eigenaar over meer privaatrechtelijke bevoegdheden beschikt, dan wanneer alleen afspraken worden vastgelegd over de voorwaarden voor het aanpassen van een bestemmingsplan.

9 Handreiking voor juristen Overheid als eigenaar Wanneer de overheidsgronden aan de initiatiefnemer ter beschikking worden gesteld met een huur- of erfpachtovereenkomst, kan op grond van deze overeenkomst ook de ontruiming c.q. beëindiging van de tijdelijke activiteiten worden afgedwongen. In het verleden heeft de Hoge Raad zich met name in zaken rond illegale woonwagens gebogen over de vraag of het mogelijk was naast de ontruimingsbevoegdheden in de (toen nog bestaande) Woonwagenwet, te besluiten een standplaats te ontruimen op basis van het eigendomsrecht van een gemeente. In het arrest De Pina/Helmond (9 juli 1990, AB 1990/547 met nt. Kleijn) oordeelde de Hoge Raad dat dit een onaanvaardbare doorkruising was van de Woonwagenwet. Helaas was in dit arrest geen sprake van een huurovereenkomst die was beëindigd, maar een illegale plaatsing van een woonwagen op een terrein van de gemeente. Het lijkt er dan ook op dat de Hoge Raad een onderscheid maakt tussen het sluiten van een huur- of erfpachtovereenkomst en de beëindiging daarvan, en het vorderen van een ontruiming vanwege illegaal gebruik (zonder een overeenkomst of andere privaatrechtelijke toestemming). Overheid geen eigenaar: onteigening als stok achter de deur Vaak is echter de overheid geen eigenaar van de gronden waarop de activiteiten moeten gaan plaatsvinden, en moet daarom in een overeenkomst worden vastgelegd onder welke voorwaarden deze wil meewerken aan de vereiste planologische procedures, en op welke wijze de beëindiging van de tijdelijke activiteiten is verzekerd. In enkele gevallen, type I en III, is bekend wat de eindtoestand zal zijn, en dan kan ook gebruik worden gemaakt van het onteigeningsinstrument als ultimum remedium, het laatste redmiddel. 9 In titel IV van de Onteigeningswet bestaat de mogelijkheid een onteigeningsprocedure te starten voor het uitvoeren van een bestemming. In casu is dat dan de eindbestemming, waarbij natuurlijk wel sprake moet zijn van een publiek belang bij het realiseren van deze bestemming door de overheid, bijvoorbeeld de snelle bouw van woningen, de realisering van een natuurgebied, of de zelfstandige exploitatie van een nieuw bedrijventerrein. De onteigeningsprocedure kan al worden gestart tegelijk met de wijziging of uitwerking van de eindbestemming, en na 6 maanden is het al mogelijk een Koninklijk Besluit ter beschikking te krijgen op grond waarvan vervolgens een gerechtelijke procedure (dagvaarding) kan worden ingeleid. Een belangrijk aspect van dit instrument is wel dat de overheid bereid is de gronden zelf te verwerven, en daarvoor de financiële middelen beschikbaar heeft. Naast de schadeloosstelling voor de eigenaar moet ook rekening worden gehouden met gerechtelijke kosten wanneer de eigenaar zich blijft verzetten tegen verkoop en beëindiging van de tijdelijke activiteiten.

10 Tijdelijk Anders Bestemmen Zoals hierboven echter al is overwogen, heeft een overheid de mogelijkheid in een overeenkomst voorwaarden te verbinden aan de medewerking aan de planologische procedure, welke ook kunnen zien op de verplichting de activiteiten na afloop van de overeengekomen termijn te staken. Wordt deze verplichting niet nagekomen, dan kan deze worden afgedwongen bij de civiele rechter, eventueel zelfs in een kort geding. De jurisprudentie biedt op dit vlak voldoende ruimte, mits geen andere belangen dan die van de goede ruimtelijke ordening worden gediend. Dit lijkt vooralsnog meer dan aannemelijk wanneer het gaat om het afdwingen van gebruik van gronden dat in overeenstemming is met de daaraan gegeven bestemming. 10 Conclusie De slotsom is dat er op dit moment, juli 2011, voldoende wettelijke mogelijkheden zijn planologische medewerking te verlenen aan initiatieven voor tijdelijke activiteiten die afwijken van geldende bestemmingsplannen. Dit heeft tot gevolg dat vervolgens ook moet worden bezien hoe wordt verzekerd dat de voorziene tijdelijkheid ook echt tijdelijk is, en dus kan worden afgedwongen dat de activiteiten ook weer worden beëindigd. Ook daarvoor zijn oplossingen voorhanden op dit moment. Natuurlijk zou het allemaal veel eenvoudiger kunnen, maar daarvoor zijn aanpassingen nodig aan de bestaande wetgeving. Ofschoon deze Handreiking daar uitdrukkelijk niet in wil treden, zijn de bijlage wel enige suggesties opgenomen.

11 Handreiking voor juristen BIJLAGE A Wettelijke aanpassingen Naast de hiervoor geschetste mogelijkheden binnen de bestaande wettelijke regelingen, kan voor het ontbreken van de bestuursrechtelijke bevoegdheden tot beëindiging ook nog worden gekeken naar de mogelijkheden de beperkingen in de bestaande wetgeving op relatief eenvoudige wijze aan te passen. In het geval wordt aangenomen dat de wetgever niet zonder meer bereid zal zijn het prerogatief van het bestemmingsplan los te laten, en ook ontheffingen voor eenzelfde termijn (ca. 10 jaar) toe te staan, zal een aanpassing van de Wro niet aan de orde zijn. Aanpassing Bro Wat dan wel mogelijk lijkt, is de aanpassing van de nu bestaande standaardregeling voor overgangsrecht ten aanzien van het gebruik in artikel van het Bro. De Bro is een ministeriële regeling, welke ter kennisname moet worden voorgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer nadat deze is vastgesteld. De Minister kan derhalve wijzigingen relatief eenvoudig doorvoeren, in tegenstelling tot de aanpassing van de Wro. In casu kan een lid worden toegevoegd aan de in artikel Bro opgenomen regeling: Lid 5. Het eerste lid is niet van toepassing ingeval met toepassing van de in dit bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht ex artikel 3.6 Wro de bestemming wordt gewijzigd of uitgewerkt. 11 Met deze toevoeging kan geen beroep meer worden gedaan op het overgangsrecht wanneer handhavend wordt opgetreden met gebruikmaking van hoofdstuk 5 van de Awb én de Wabo. Een last onder bestuursdwang of onder dwangsom zal dan wel effect kunnen sorteren. Aanpassing Wro en Wabo Een alternatief voor deze aanpassing in het Bro vormt een fundamentele herijking van de systematiek van de ruimtelijke ordeningswetgeving: de Wro wordt omgevingsrecht, de Wabo, met de nadruk op een integrale beoordeling. In het verlengde daarvan past ook een verdere ontwikkeling van de nu bestaande omgevingsvergunningen voor projecten en tijdelijke (maximaal 5 jaar) ontwikkelingen. De mogelijkheid om voor maximaal 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen kan daarbij voor het Tijdelijk Anders Bestemmen een goede en werkbare oplossing vormen, aangezien daarmee de problematiek van het overgangsrecht wordt omzeild. Op dit moment bestaat er geen duidelijk inzicht in de intenties van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de regering op dit vlak, maar verwacht wordt dat in 2011 hierover een standpunt wordt ingenomen, mede naar aanleiding van recente Kamervragen over de beperkingen van de huidige regeling voor tijdelijke projecten.

12 COLOFON Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB) wordt gefinancierd door InnovatieNetwerk en Rijkswaterstaat. Zij zijn samen met Deltares en CURNET de initiatiefnemers van het Innovatieprogramma TAB dat opereert rond pilot projecten voor tijdelijk ruimtegebruik. Ambitie is dat TAB op de lange termijn behoort tot een erkend instrument in de ruimtelijke ordening in Nederland. Contactgegevens: Voor meer informatie over deze handreiking, neem contact op met Iwan Smeenk of Bonne van der Veen Wilfried ten Brinke Blueland Bonne van der Veen Deltares Nico Beun InnovatieNetwerk Rosalie Franssen Deltares Ireen Roling Rijkswaterstaat Udo Greuter CURNET Redactie Meer informatie over TAB kunt u vinden via Auteur Iwan Smeenk Smeenk Law In samenwerking met o.a. : Garmt Arbouw Min I&M, DG Ruimte Pieter Jong Commissie Advies Waterstaatswetgeving Regina Koning Instituut voor Bouwrecht Herman Krans Min I&M, HBJZ Jolanka van der Perk Provincie Flevoland Rolf-Jan Sielcken Rijkswaterstaat Wicher van der Sleen RVOB Kees-Justus Vogel Min I&M, DG Milieu Ingeborg de Zeeuw gemeente Nieuwegein en vele anderen..

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Juridische Handreiking Tijdelijk Anders Bestemmen Samenvatting Deze juridische handreiking biedt overheden en adviseurs handvaten voor het regelen van tijdelijke functies, op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 3 juni 2010 Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

H. van Heugten raad juli 2010

H. van Heugten raad juli 2010 H. van Heugten 599 hhe@valkenswaard.nl Delegatiebesluit 10raad00495 29 juli 2010 - De (raads-)bevoegdheid tot het nemen/weigeren van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Maseda, R. Tel.nr. (0318) 68 06 21 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/60 708815 RO 22 mei 2012 Cie.

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening pagina 1 van 5 Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening 1. Aanleiding Op 18 juni 2013 is het Exploitatieplan Centrum Vlijmen, gemeente Heusden door de gemeenteraad vastgesteld.

Nadere informatie

WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING

WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING Dat het vaststellen van overgangsrecht bij nieuwe wet- en regelgeving niet altijd een gemakkelijke opgave is, bleek al met de invoering van de nieuwe Wet

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Raadsvoorstel Burgemeester en wethouders Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Aanvraag om omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het

Nadere informatie

2 - Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja

2 - Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05739 II III Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja ĵj ^ Onderwerp: Planologische regeling rondom huisvesting t.b.v. mantelzorg Advies: 1. Nota voor

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

De Intentieverklaring.

De Intentieverklaring. De www.omwb.nl De De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie, een nieuwe manier van verlening ontwikkeld: De. In dit document maken we duidelijk hoe deze nieuwe manier precies werkt. De

Nadere informatie

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING Bijlage ALGEMENE TOELICHTING 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en gemeente. In de coördinatieregeling voor de gemeente

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE GEMEENTE OLDEBROEK BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE BEDRIJFSVOERING IN DE GEMEENTE OLDEBROEK 27 oktober 2009 afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - 2 - 3 1. Aanleiding Bij het opstellen van het (voor)ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008 Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de per 1 juli 2008 Inleiding Veel wordt in Nederland geklaagd over het aantal vergunningen

Nadere informatie

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning Rb. Noord-Holland, 31-12-2013, HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem Tijdelijke omgevingsvergunning Tijdelijke omgevingsvergunning Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

: Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel A. onder 3)

: Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel A. onder 3) Nummer : 10-01.2013 Onderwerp : Aanwijzing categorieën verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel 2.12.1A. onder 3) Korte inhoud : De raad kan in het kader van een uitgebreide procedure op grond van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht. Juridische componenten van herbestemmen

Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht. Juridische componenten van herbestemmen Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht Juridische componenten van herbestemmen Bas ten Kate en Vera Textor 10 september 2014 Programma I. Stedelijke herverkaveling II. Snelste

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49)

ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49) ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49) Door C.M.P. Julicher Zegers en B. Weekers is een artikel geschreven voor het tijdschrift Bouwrecht. Gemeenten krijgen te maken met een nieuwe actualisatieronde

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

2.D - SNELHEID EN FLEXIBILITEIT IN RUIMTELIJKE PROCEDURES

2.D - SNELHEID EN FLEXIBILITEIT IN RUIMTELIJKE PROCEDURES 2.D - SNELHEID EN FLEXIBILITEIT IN RUIMTELIJKE PROCEDURES Dag van de projectontwikkeling 2014 Snelheid en flexibiliteit bij ruimtelijke procedures datum: 15 mei 2014 gepresenteerd door: Rudi Minkhorst

Nadere informatie

Inhoud. Te behandelen onderwerpen: 1. Onlosmakelijke samenhang

Inhoud. Te behandelen onderwerpen: 1. Onlosmakelijke samenhang Inhoud Te behandelen onderwerpen: 1. Onlosmakelijke samenhang 2. Grondslag aanvraag omgevingsvergunning voor artikel 2.1 lid 1 onder e- activiteiten (milieu) 3. OBM en milieuneutrale verandering 4. Overig

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Jan van Oosten 10 maart 2015 Opzet 1. Planologische overcapaciteit en ruimtelijke ordening 2. De Ladder begrippen en jurisprudentie 3. Wrap up Planologische

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al

Krimpen aan den IJssel. Aan de gemeenteraad van. Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Raadsvoorstel GEMEENTERAAD Voorstel 1 augustus 2012 Agendanummer : P. Al Datum Ruimte raadsvergadering : 27-9-2012 Ruimtelijke Ontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: algemene verklaring van geen bedenkingen

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. gemeente Bergen (L)

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. gemeente Bergen (L) Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Bergen (L) Door de gemeente Bergen worden jaarlijks veel omgevingsvergunningen verleend, zowel aan particulieren als aan bedrijven.

Nadere informatie

: Beleid postzegelbestemmingsplannen (projectbesluiten)

: Beleid postzegelbestemmingsplannen (projectbesluiten) Aan de gemeenteraad ~atwijk Zaaknummer Programma Onderwerp : 2009-4904 : Wonen en ruimte : Beleid postzegelbestemmingsplannen (projectbesluiten) Katwijk, 10 maart 2009 Inleiding Op 1juli 2008 is de nieuwe

Nadere informatie

Een overzicht van het terrein van het bedrijf van Dam beton is weergegeven op tekening M-01_

Een overzicht van het terrein van het bedrijf van Dam beton is weergegeven op tekening M-01_ Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 8 maart 2016 Opsteller Sjoerd Talstra Registratie GF16.20030 Agendapunt Verklaring van geen bedenking voor het bouwen van diverse bouwwerken op

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

De waarde van een overeenkomst over ruimtelijke ontwikkeling. prof. mr. Peter van Buuren

De waarde van een overeenkomst over ruimtelijke ontwikkeling. prof. mr. Peter van Buuren De waarde van een overeenkomst over ruimtelijke ontwikkeling prof. mr. Peter van Buuren Voorbeeld bevoegdhedenovereenkomst 1. De gemeente zal bestemmingsplan opstellen dat een planologische basis biedt

Nadere informatie

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v.

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v. Handleiding exploitatieplan Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur b.v. Inhoud Exploitatieplan diverse thema s Ervaringen Jurisprudentie th/2008702/110096 2 Exploitatieplan (1):

Nadere informatie

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor de beheersverordening 1.2 Doel van de beheersverordening 1.3 Begrenzing van het plangebied

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor de beheersverordening 1.2 Doel van de beheersverordening 1.3 Begrenzing van het plangebied Woonwijken Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding voor de beheersverordening 7 1.2 Doel van de beheersverordening 7 1.3 Begrenzing van het plangebied 8 Hoofdstuk 2 Juridische

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Maart 2012 BZ Bestuursrecht. Handhaving

Maart 2012 BZ Bestuursrecht. Handhaving Maart 2012 BZ Bestuursrecht De specialisatie bestuursrecht van Boels Zanders brengt u via deze digitale nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in het bestuursrecht. De specialisatie bestaat

Nadere informatie

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief 3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief Vanaf 1 juli 2008 kan iedereen, een burger, een bedrijf, maar ook een bestuursorgaan, zoals bijvoorbeeld een waterschap, op eigen initiatief vragen om

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 28 juni Agenda nr:

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 28 juni Agenda nr: Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: Onderwerp: Voorstel tot continuering delegatie bevoegdheid tot vaststelling exploitatieplan en toepassing bevoegdheid tot aanwijzing categorieën

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel aan Door tussenkomst van Nummer Onderwerp Bijlage(n) Samenvatting

Gewijzigd voorstel aan Door tussenkomst van Nummer Onderwerp Bijlage(n) Samenvatting Gewijzigd voorstel aan : Gemeenteraad van 26 september 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 september Nummer : 32 Onderwerp : Algemene verklaring van geen bedenkingen (Wabo) Bijlage(n) : 1.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING afdeling Milieu & Bouwen i.s.m. afdeling Ontwikkeling & Grondzaken 29 oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade.

Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade. 1 Het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade. Inleiding. De gevolgen van de gewijzigde economische omstandigheden en de veranderde demografische ontwikkelingen zijn

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-11; gelet op artikel 3.30, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Utrechtse Heuvelrug. Opmerkingen m.b.t. de regeling De Wabo geeft de mogelijkheid om omgevingsvergunningen waarvan geen of niet langer gebruik wordt gemaakt, in te trekken. In de beleidsregel wordt omschreven hoe de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. BEGRIPSBEPALINGEN Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. Aansluitend terrein / erf Al dan niet bebouwd perceel, of een

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012

Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 Toelichting op de coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE TOELICHTING...1 1 Inleiding... 1 2 Wettelijk kader... 1 3 Wat houdt de coördinatieregeling in?... 2

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/002273/4032

Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/002273/4032 Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 17 juni 2014 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan W4 Aan de raad. Beslispunten *Z000C92A36 1. Geen exploitatieplan vast te stellen

Nadere informatie

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven Bestemmingsplan Voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan Krachtens artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening dient bij voornemen een bestemmingsplan/inpassingsplan voor te bereiden, men kennis van dat

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

«JG» Actueel commentaar

«JG» Actueel commentaar Actueel commentaar Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro? Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd (art. 3.1 lid 1 Wro). 1 Dan zal voor vergelijkbare

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad RAADSBERICHT Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad Nummer : 2012-29 Datum : 10 oktober 2012 Onderwerp : Informatie actualisatie bestemmingsplannen/toepassen beheersverordeningen

Nadere informatie