ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP 1 DEFINITIES Abonnement Abonnementhouder Aanmelding Aanvaarding Algemene Voorwaarden Dealer adres Expert Gebruiker Huis Identificatielabel Kantoor Machine Nulsettings Online service Overeenkomst Partijen Preventieve check Reparatie service De verzamelnaam voor de verschillende abonnementsvormen. Een Abonnement geldt altijd voor een periode van 12 maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De periode gaat in op de dag van Aanvaarding Gebruiker die met DANIEL COMPUTERHULP een Abonnement is aangegaan Het op de registratieserver van DANIEL COMPUTERHULP door Gebruiker online invullen van de vereiste velden, en het accepteren van de Algemene Voorwaarden of, het invullen, ondertekenen en verzenden (per post of fax) door Gebruiker van een Overeenkomst en het ontvangen hiervan door DANIEL COMPUTERHULP.4. Acceptatie van de Gebruiker door DANIEL COMPUTERHULP Verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden. Onafhankelijke verkoop organisatie die Abonnementen aan Gebruikers aanbiedt. Een op naam van Gebruiker gesteld uniek adres, waarmee elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden De medewerker van DANIEL COMPUTERHULP die op verzoek van de Gebruiker telefonisch, aan Huis of op Kantoor Service verleent De natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Gebruiker genoemd) met wie de Overeenkomst voor de Service wordt gesloten. Hieronder wordt mede verstaan de persoon of entiteit die feitelijk van de Service gebruik maakt Het woonadres van de particuliere Gebruiker. Een unieke barcodesticker aangebracht door DANIEL COMPUTERHULP op een Machine of op Audiovisuele apparatuur die onderdeel uitmaakt van een Overeenkomst. De fysieke werklocatie(s) van de zakelijke Gebruiker. Personal computer of randapparatuur van de Gebruiker en bijbehorende voorzieningen, toebehoren, software, elementen of accessoires of elke combinatie daarvan (ook wel Hardware genoemd). Het omvat echter géén Audiovisuele apparatuur. De systeemsettings en soft- en hardwareconfiguratie van de Machines van de Gebruiker zoals deze door DANIEL COMPUTERHULP geregistreerd en geadministreerd worden t.b.v. het Abonnement van de Gebruiker. De dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP waarbij via de website van DANIEL COMPUTERHULP, standaard Software storingen van de Gebruiker verholpen kunnen worden. De verzamelnaam van elke vorm van overeenkomst tussen DANIEL COMPUTERHULP en een Gebruiker op grond waarvan door DANIEL COMPUTERHULP diensten worden verleend. Gebruiker en DANIEL COMPUTERHULP gezamenlijk. Dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP als onderdeel van een abonnement, waarbij de betrouwbaarheid en functionaliteiten van de Nulsettings van de personal computer van een Gebruiker getest worden. De dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij storingen

2 Service Software aan een Machine verholpen kunnen worden door het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en/of het vervangen van versleten of beschadigde onderdelen. De dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij (afhankelijk van de abonnementsvorm) via de telefoon, Online, aan Huis, op Kantoor of op een Service Locatie, Soft- en Hardware storingen verholpen kunnen worden en Audiovisuele instellingen kunnen worden bewerkt. De Services kunnen standaard aanbiedingen zijn of aangepast zijn aan specifieke wensen van de Gebruiker. Gelicentieerde en officiële besturingssystemen, programma s of toepassingen voor personal computers en randapparatuur. Telefoon service De dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP waarbij via het 0900 nummer een in-beller / Gebruiker telefonische hulp kan krijgen voor een Software storing. Wachtwoord Een door de Gebruiker te kiezen combinatie van letters, cijfers en / of leestekens, waarmee in combinatie met de Gebruikersnaam toegang tot de Service kan worden verkregen. De combinatie wordt ook wel identificatiecode genoemd. 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd Algemene Voorwaarden ) van DANIEL Computerhulp zijn van toepassing op alle aanbiedingen hetzij gedaan via advertenties, prijslijsten, prijsopgaven, offertes of andere communicatie evenals op alle Overeenkomsten die tussen DANIEL Computerhulp en de Gebruiker tot stand komen, en op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan. 2.2 DANIEL Computerhulp heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. DANIEL Computerhulp zal daarbij de redelijke belangen van de Gebruikers in acht nemen. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door DANIEL Computerhulp op de DANIEL COMPUTERHULP website en per of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. 2.3 Indien een Gebruiker een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de Gebruiker het recht de door hem of haar gesloten Overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient te geschieden door middel van een brief aan DANIEL Computerhulp. Blijft een Gebruiker gebruik maken DANIEL Computerhulp diensten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de Overeenkomst van kracht. 2.4 De toepasselijkheid van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker wordt door DANIEL COMPUTERHULP hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 3. AANMELDINGSPROCEDURE 3.1. DANIEL COMPUTERHULP kan diensten zowel elektronisch als anderszins aanbieden. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Gebruiker tot het doen van een aanbod. DANIEL COMPUTERHULP is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De Aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Gebruiker geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit lid is voldaan:

3 3.1.a Een overeenkomst komt tot stand na Aanmelding en de Aanvaarding daarvan door DANIEL COMPUTERHULP. 3.1.b Indien Gebruiker zich online aanmeldt is Gebruiker verplicht de velden bij het online aanmelden op de registratie-server volledig en naar waarheid in te vullen en te zenden naar DANIEL COMPUTERHULP. Na online registratie wordt Gebruiker automatisch aangemerkt als abonnementhouder. 3.1.c Indien Gebruiker een rechtspersoon betreft, dienen in de betreffende velden de bedrijfsnaam, het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, datum van registratie bij de Kamer van Koophandel en de bedrijfsvorm te worden ingevuld. 3.1.d Indien Gebruiker zich per telefoon, post, , fax dan wel middels het invullen van een coupon aanmeldt, ontvangt Gebruiker een Overeenkomst. De Aanmelding geschiedt door het invullen, ondertekenen en verzenden (per post of fax) door Gebruiker van de Overeenkomst en het ontvangen hiervan door DANIEL COMPUTERHULP. 3.1.e Indien een Gebruiker een Abonnement koopt via een Dealer, wordt de Gebruiker als abonnementhouder aangemerkt zodra DANIEL COMPUTERHULP de gegevens van de Dealer heeft terug ontvangen of bij gebreken hiervan indien de Gebruiker een betalingsbewijs aan DANIEL COMPUTERHULP kan overhandigen. 3.2 In het geval van onjuiste invulling kan DANIEL COMPUTERHULP de toegang tot de Service blokkeren dan wel de Overeenkomst per direct opzeggen. 3.3 Na acceptatie door DANIEL COMPUTERHULP van een particuliere Gebruiker als abonnementhouder, zal binnen enkele dagen het vereiste abonnementsgeld worden geïncasseerd. 3.4 Gebruiker en DANIEL COMPUTERHULP komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, behoudens het recht van DANIEL COMPUTERHULP zoals is verwoord in deze Overeenkomst. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van DANIEL COMPUTERHULP gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 3.5 DANIEL COMPUTERHULP behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van een Overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van de Gebruiker en om betaling voorafgaand aan de levering of een andere waarborg voor betaling te eisen. 3.6 DANIEL COMPUTERHULP heeft het recht een Gebruiker om haar moverende redenen te weigeren. Omtrent de reden van de weigering is DANIEL COMPUTERHULP niet verplicht een verklaring te geven. 3.7 De Gebruiker kan de Overeenkomst gedurende zeven werkdagen na de datum van ingang van de Overeenkomst herroepen zonder boete en zonger een reden op te geven. 4 UITVOERING SERVICE 4.1 DANIEL COMPUTERHULP zal zich inspannen om een zo goed mogelijke dienst aan te bieden. DANIEL COMPUTERHULP kan echter geen garantie van slagen bieden. 4.2 Alle leveringen van diensten aan Huis of op Kantoor geschieden zonder berekening van voorrijkosten aan het door Gebruiker ten tijde van de Aanmelding opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. 4.3 DANIEL COMPUTERHULP is steeds gerechtigd diensten in gedeelten uit te voeren en te factureren. 4.4 De opgegeven afspraaktijd voor de levering van diensten aan Huis of op Kantoor geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen nieuwe afspraaktijd met meer dan 2 uur is overschreden, is DANIEL COMPUTERHULP of Gebruiker bevoegd om een nieuwe afspraak voor te stellen. Indien de afspraaktijd wederom met 2 uur wordt overschreden, heeft Gebruiker het recht ontbinding te verlangen van de overeenkomst en heeft Gebruiker recht op teruggave van het abonnementsgeld over de resterende looptijd van het Abonnement, doch is DANIEL COMPUTERHULP nimmer aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van DANIEL COMPUTERHULP. 4.5 De opgegeven levertijd voor een Reparatie aan de Machine van de Gebruiker geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de Gebruiker bevoegd om DANIEL COMPUTERHULP per aangetekende brief een redelijke nadere termijn van minimaal 2

4 weken voor levering voor te stellen. De Gebruiker heeft na overschrijding van de nader gestelde termijn het recht ontbinding te verlangen van de Reparatie, doch ten aanzien van een eventuele termijnoverschrijding is DANIEL COMPUTERHULP nimmer aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van DANIEL COMPUTERHULP. 4.6 Indien de Gebruiker (af)levering weigert of onmogelijk maakt, heeft DANIEL COMPUTERHULP het recht de Overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om eventueel de te leveren Machine voor rekening en risico van de Gebruiker op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden. 4.7 Indien DANIEL COMPUTERHULP van de in art. 4 lid 6 genoemde mogelijkheid gebruik maakt, laat zulks de betalingsverplichting van de Gebruiker onverlet. DANIEL COMPUTERHULP zal de Gebruiker minimaal het geldende tarief van één uur in rekening brengen en voor zover van toepassing de onkosten (o.a. voorrij, opslag- en leveringskosten) of verliezen voortvloeiend uit de onmogelijkheid tot leveren van de Machine, tot dat de Gebruiker de levering aanvaardt. 4.8 Tijdens het verhelpen van een Software storing kunnen bestanden op de Machine van de Gebruiker eventueel worden gekopieerd en kunnen systeemsettings en soft- en hardwareconfiguraties eventueel worden aangepast. De Gebruiker verklaart zich door het aangaan van de Overeenkomst akkoord met dergelijke wijzigingen/aanpassingen. 4.9 Indien DANIEL COMPUTERHULP bij het verhelpen van een storing, systeemsettings en/of softwareconfiguraties dient te wijzigen, te herstellen, te herconfigureren of te herinstalleren, door gebruik te maken van desbetreffende Software van de Gebruiker, dan zal DANIEL COMPUTERHULP de storing alleen verhelpen middels gebruikmaking van de originele gelicentieerde Software welke in het bezit zijn van de Gebruiker. DANIEL COMPUTERHULP zal geen storingen verhelpen op niet gelicentieerde Software Gebruiker zal DANIEL COMPUTERHULP in voldoende mate vrije en veilige toegang verlenen tot de faciliteiten en systemen van de Gebruiker zodat DANIEL COMPUTERHULP aan haar verplichtingen jegens Gebruiker kan voldoen DANIEL COMPUTERHULP behoudt zich het recht voor om haar Service aan Huis of op Kantoor op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de Machine omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van DANIEL COMPUTERHULP, risico s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van de Experts met zich meebrengen. Deze maatregel laat de betalingsverplichtingen van de Gebruiker onverlet.

5 5 TARIEVEN EN BETALING 5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. DANIEL COMPUTERHULP zal telkens uitdrukkelijk vermelden of prijzen inclusief dan wel exclusief omzetbelasting zijn. 5.2 Voor de duur van het Abonnement is Abonnementhouder bij vooruitbetaling abonnementsgeld verschuldigd. De verschuldigde bedragen worden voldaan per mobiele betaalautomaat, per eenmalige machtiging tot automatisch incasso, per doorlopende machtiging tot automatisch incasso. Het voor een Abonnement verschuldigde bedrag wordt aan de Abonnementhouder eenmalig in rekening gebracht. 5.3 Indien een particuliere Gebruiker DANIEL COMPUTERHULP een machtiging verleent tot het incasseren van bepaalde bedragen, dan heeft de Gebruiker uit hoofde van deze machtiging, de mogelijkheid om binnen 30 kalender dagen na datum van afschrijving zijn/haar bank een verzoek tot terugboeking in te dienen. Voor een zakelijke Gebruiker is de termijn 7 kalender dagen. 5.4 Het voor een Service aan Huis, op Kantoor of op een Service Locatie verschuldigde bedrag wordt op basis van tijd en materialen aan de Gebruiker in rekening gebracht. Tevens kunnen aanvullende bedragen in rekening worden gebracht, zoals speciale onderzoekskosten, vervoerskosten, installatie kosten, opslagkosten of leveringskosten, waarvan DANIEL COMPUTERHULP voor zover mogelijk de Gebruiker vooraf zal informeren indien zij verschuldigd worden. 5.5 Indien het verschuldigde bedrag van een Service (mede) op basis van tijd wordt vastgesteld wordt de urenverantwoording van de Service in minuten berekend en naar boven afgerond naar de door DANIEL COMPUTERHULP gehanteerde tijdblokken. De urenverantwoording begint op moment van binnenkomst bij een Gebruiker en eindigt op moment van vertrek. 5.6 Indien de Service vereist dat DANIEL COMPUTERHULP een Machine van de Gebruiker ter Reparatie dient mee te nemen, zal DANIEL COMPUTERHULP éénmalig bij vooruitbetaling vervoerskosten (per vervoer) en onderzoekskosten in rekening brengen. 5.7 Periodiek vervallende bedragen voor Services zijn verschuldigd zoals door DANIEL COMPUTERHULP gespecificeerd; dat kan zijn vooraf, periodiek tijdens de verlening van de Service of achteraf nadat de Service is verleend. 5.8 Indien Gebruiker gebruik maakt van diensten van derden (bijvoorbeeld een telefoonbedrijf, kabelbedrijf en/of een internet provider), is Gebruiker verplicht de daarvoor geldende tarieven te betalen aan de betreffende dienstverlener. 5.9 Wanneer de Gebruiker verschuldigde bedragen niet binnen 30 dagen na datum opeisbaarheid heeft betaald, zal de Gebruiker in verzuim zijn zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, en is DANIEL COMPUTERHULP gerechtigd de toegang tot de Service te blokkeren dan wel de Overeenkomst per direct op te zeggen zonder dat Gebruiker hiervan van tevoren door DANIEL COMPUTERHULP op de hoogte wordt gesteld. Bij overschrijding van de betalingstermijn betaalt de Gebruiker de incassokosten voor te late betaling plus de minimum wettelijke interestvoet, over het onbetaalde bedrag alsook de incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen een faillissementsaanvraag van de Gebruiker mocht worden ingediend, is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van de faillissementsaanvragen verschuldigd Indien een automatisch incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan gelden dezelfde bepalingen zoals verwoord in art. 5 lid De rechten van DANIEL COMPUTERHULP met betrekking tot kosten voor niet tijdige betaling laten alle overige rechten van DANIEL COMPUTERHULP onverlet DANIEL COMPUTERHULP kan de betaling toewijzen aan andere openstaande facturen van de Gebruiker De Gebruiker is alle belastingen en heffingen, hoe ook genaamd, verschuldigd Eenmalige en periodiek vervallende bedragen kunnen worden gebaseerd op aantalen of metingen van feitelijk of geautoriseerd gebruik, bijvoorbeeld het aantal belminuten, omvang opgeslagen data (bij een back-up service, aantal personal computers of aansluittijd voor netwerkservices. Op verzoek van DANIEL COMPUTERHULP zal de Gebruiker de actuele aantalen of gebruiksgegevens verstrekken aan DANIEL COMPUTERHULP. Indien de Gebruiker wijzigingen in de aantallen of gebruiksomgeving aanbrengt die van invloed zijn op de gebruikskosten, zal de Gebruiker DANIEL COMPUTERHULP daar onverwijld over informeren en alle toepasselijke bedragen betalen. Periodiek vervallende bedragen worden dienovereenkomstig bijgesteld. Tenzij

6 anders overeengekomen, zal DANIEL COMPUTERHULP reeds verschuldigde of betaalde bedragen niet crediteren of terugbetalen DANIEL COMPUTERHULP kan periodiek vervallende bedragen voor Services, evenals tarieven, minimumbedragen en de grondslag voor metingen wijzigen. Deze wijzigingen worden minimaal twee maanden voordat deze ingaan aan Gebruiker bekend gemaakt. Wijzigingen gaan in op de eerste van de volgende data: de eerste factuurdatum of de eerste dag van de betalingsperiode of na de ingangsdatum die DANIEL COMPUTERHULP in de kennisgeving opgeeft DANIEL COMPUTERHULP mag éénmalige bedragen zonder voorafgaande bekendmaking verhogen. Een verhoging van éénmalige bedragen is echter niet op de Gebruiker van toepassing indien DANIEL COMPUTERHULP de Aanmelding van de Gebruiker heeft Aanvaard voor de ingangsdatum van de wijziging De Gebruiker ontvangt het voordeel van eventuele prijsverlagingen ter zake van bedragen die verschuldigd worden op of na de ingangsdatum van de prijsverlaging Services die de Gebruiker vooruitbetaalt dienen binnen de toepasselijke contractperiode te worden afgenomen. Tenzij anders overeengekomen, zal DANIEL COMPUTERHULP niet-gebruikte vooruitbetaalde Services niet crediteren of terugbetalen Indien een Gebruiker een Abonnement tijdens de lopende abonnementsperiode opzegt, blijft de Gebruiker het abonnementsgeld verschuldigd en wordt door DANIEL COMPUTERHULP geen abonnementsgeld terugbetaald DANIEL COMPUTERHULP kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar diensten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage indien Gebruiker DANIEL COMPUTERHULP verzoekt een Machine te verwijderen. Deze bijdragen zullen worden doorberekend aan de Gebruiker De verplichting van de Gebruiker tot betaling van de verschuldigde bedragen is onvoorwaardelijk en komt niet in aanmerking voor beroep op verrekening. 6 BUSINESS PARTNERS 6.1 DANIEL COMPUTERHULP heeft overeenkomsten gesloten met bepaalde organisaties ( DANIEL COMPUTERHULP Business Partners ) voor de promotie, marketing, verkoop en ondersteuning van bepaalde Producten en Services. Als de Gebruiker op basis van deze Algemene Voorwaarden DANIEL COMPUTERHULP Services afneemt (door tussenkomst van DANIEL COMPUTERHULP Business Partners), bevestigt DANIEL COMPUTERHULP dat DANIEL COMPUTERHULP verantwoordelijk is voor het leveren van de Services onder de garanties en andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. DANIEL COMPUTERHULP is niet verantwoordelijk voor de handelingen van DANIEL COMPUTERHULP Business Partners, eventuele aanvullende verplichtingen die DANIEL COMPUTERHULP Business Partners jegens de Gebruiker hebben, en producten of services die zij op grond van hun eigen overeenkomsten aan de Gebruiker leveren. 7 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 7.1 DANIEL COMPUTERHULP is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van DANIEL COMPUTERHULP bij de uitvoering van de Service en/of de Overeenkomst. Schade welke naar het oordeel van de Gebruiker veroorzaakt is door grove schuld of opzet van DANIEL COMPUTERHULP, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontstaan daarvan door middel van een aangetekend schrijven aan DANIEL COMPUTERHULP te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van DANIEL COMPUTERHULP is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 7.2 DANIEL COMPUTERHULP is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste adviezen die haar medewerkers aan de Gebruikers geven, dan wel verkeerde interpretaties door de Gebruiker van de gegeven adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade.

7 7.3 DANIEL COMPUTERHULP is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen c.q. weigering van DANIEL COMPUTERHULP bij de uitvoering van de Service en/of de Overeenkomst waarbij niet gelicentieerde Software van de Gebruiker in het geding is. 7.4 DANIEL COMPUTERHULP is bij het uitoefenen van de Service in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar DANIEL COMPUTERHULP weinig of geen invloed op kan uitoefenen. DANIEL COMPUTERHULP kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van DANIEL COMPUTERHULP met genoemde derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met DANIEL COMPUTERHULP. 7.5 DANIEL COMPUTERHULP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart DANIEL COMPUTERHULP voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de Gebruiker. 7.6 DANIEL COMPUTERHULP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. 7.7 DANIEL COMPUTERHULP is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zgn. cyber-risico s waarbij via een (communicatie-) netwerk, dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, verspreiden van computervirussen, etc. 7.8 De totale aansprakelijkheid van DANIEL COMPUTERHULP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR De totale aansprakelijkheid van DANIEL COMPUTERHULP voor zaaks- en personenschade zal in geen geval meer bedragen dan EUR per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. 8 OVERMACHT 8.1 In geval van overmacht is DANIEL COMPUTERHULP niet gehouden haar verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 8.3 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inbegrepen in het vermelde in lid 2, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in (telecommunicatiec.q kabel-) netwerken of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de DANIEL COMPUTERHULP website. 9 DUUR EN BEEINDIGING 9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die behoort bij de gekozen abonnementsvorm bij de Aanmelding. Iedere gekozen abonnementsvorm wordt, tot wederopzegging of wijziging, telkens automatisch verlengd met een zelfde periode. 9.2 Indien een Gebruiker gebruik maakt van een bepaalde aanbieding van DANIEL COMPUTERHULP, dan kan uitsluitend van de aanbieding gebruik worden gemaakt gedurende de periode waarbinnen de aanbieding geldt. Eventuele rechten voortvloeiende uit desbetreffende aanbieding vervallen na het beëindigen van de aanbieding. Een aanbieding gekoppeld aan een Abonnement vervalt per definitie op de beëindigingdatum of opzegdatum van het Abonnement.

8 9.3 Opzegging van de Overeenkomst dient door de Gebruiker uitsluitend schriftelijk en persoonlijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand vóór het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn. 9.4 DANIEL COMPUTERHULP is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien de Gebruiker een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, die uit de Overeenkomst voortvloeien jegens DANIEL COMPUTERHULP niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. 9.5 DANIEL COMPUTERHULP heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, het faillissement van Gebruiker is aangevraagd, Gebruiker in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, of indien Gebruiker onder curatele of onder bewind is gesteld. 9.6 Indien Gebruiker de verschuldigde vergoedingen na een mislukte incassopoging en na een nadere termijnstelling als genoemd in art. 5 lid 10 niet betaald heeft, heeft DANIEL COMPUTERHULP het recht de Overeenkomst met Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen. 9.7 Verplichtingen die naar hun aard voortduren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en zijn van toepassing op de Gebruiker en de rechtsopvolgers van DANIEL COMPUTERHULP 10 GARANTIES 10.1 Garantie voor DANIEL COMPUTERHULP Services aan Huis en op Kantoor 10.1.a Voor elke dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij aan Huis of op Kantoor Soft- en Hardware storingen en Audiovisuele instellingen verholpen kunnen worden, garandeert DANIEL COMPUTERHULP dat DANIEL COMPUTERHULP zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een Overeenkomst van DANIEL COMPUTERHULP mag worden verwacht Garanties voor DANIEL COMPUTERHULP Services op Hardware Reparaties 10.2.a Voor elke dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP waarbij een storing aan een Machine van Gebruiker op een DANIEL COMPUTERHULP Center verholpen kan worden, garandeert DANIEL COMPUTERHULP dat DANIEL COMPUTERHULP zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een Overeenkomst van DANIEL COMPUTERHULP mag worden verwacht Garanties voor telefonische en Online Services van DANIEL COMPUTERHULP 10.3.a Voor elke dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij telefonisch of Online Soft- en Hardware storingen verholpen kunnen worden garandeert DANIEL COMPUTERHULP dat DANIEL COMPUTERHULP zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een Overeenkomst van DANIEL COMPUTERHULP mag worden verwacht. 11 PARTICULIER ABONNEMENT 11.1 Een Particulier Abonnement geeft recht op de dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij na het maken van een afspraak via de telefoon, aan Huis of op een Service Locatie Soft- en Hardware storingen verholpen kunnen worden en Audiovisuele instellingen aan Huis kunnen worden ingesteld of hersteld.

9 11.2 De dienstverlening aan Huis voor een Particulier Abonnement -houder betreft uitsluitend de Machine(s) (inclusief de Nulsettings) en Audiovisuele apparatuur die op het woonadres van de Gebruiker aanwezig is (zijn), en als zodanig uiteindelijk geregistreerd en gecodeerd is (zijn) door DANIEL COMPUTERHULP 11.3 Bij de eerste dienstverlening aan Huis zal de Expert op het woonadres van de Gebruiker een diagnose verrichten en de systeemsettings en soft- en hardwareconfiguraties (de zgn. Nulsettings ) van de Gebruiker registreren 11.4 De Service op basis van een Particulier Abonnement is correctief / oplossend van aard en heeft uitdrukkelijk geen preventief karakter. 12 ZAKELIJK ABONNENEMNT 12.1 Een Zakelijk Abonnement geeft recht op de dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij na het maken van een afspraak via de telefoon op Kantoor of op een Service Locatie Soften Hardware storingen verholpen kunnen worden. Tevens geeft een Zakelijk Abonnement recht op 2 jaarlijkse preventieve service beurten Een Zakelijk Abonnement is alleen van toepassing voor de Machine(s) (inclusief de Nulsettings) die op het (de) aangegeven kantooradres(sen) van de Gebruiker aanwezig is (zijn), en als zodanig geaccepteerd, en is (zijn) door DANIEL COMPUTERHULP De totale abonnementsprijs van een Zakelijk Abonnement is afhankelijk van het aantal personal computers dat onder het Abonnement valt Op afspraak zal zo spoedig mogelijk na het afsluiten van het Abonnement een Expert op het kantooradres van de Gebruiker een diagnose verrichten en de systeemsettings en soft- en hardwareconfiguraties (de zgn. Nulsettings ) van de Gebruiker registreren 12.5 Het Zakelijk Abonnement geeft recht op 2 jaarlijkse preventieve service beurten, waarbij DANIEL COMPUTERHULP op Kantoor of online de betrouwbaarheid en functionaliteiten van de Nulsettings van de personal computer test. Hierin is niet begrepen werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of complete revisie van een Machine, het vervangen van verbruiksartikelen, en/of verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van een Machine of werkzaamheden ten gevolge hiervan Indien een Zakelijke Abonnementhouder geen gebruik maakt van (een) preventieve service beurt(en), dan verval(t)len nog te vervullen service beurten per ultimo abonnementsperiode DANIEL COMPUTERHULP behoudt zich het recht voor om een Machine van een Gebruiker niet te accepteren als onderdeel van de preventieve dienstverlening van het Zakelijk Abonnement, indien blijkt dat de systeemsettings en softwareconfiguraties van de betreffende Machine zodanig zijn, dat de eerste preventieve service beurt niet normaal uitvoerbaar is en/of langer dan 45 minuten zal bedragen. Gebruiker heeft dan het recht om de betreffende Machine buiten het Zakelijk Abonnement te houden of DANIEL COMPUTERHULP te verzoeken tegen een vergoeding de Machine in een acceptabele staat te brengen, waardoor de Machine alsnog door DANIEL COMPUTERHULP tot het Zakelijk Abonnement geaccepteerd kan worden.

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie