ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP 1 DEFINITIES Abonnement Abonnementhouder Aanmelding Aanvaarding Algemene Voorwaarden Dealer adres Expert Gebruiker Huis Identificatielabel Kantoor Machine Nulsettings Online service Overeenkomst Partijen Preventieve check Reparatie service De verzamelnaam voor de verschillende abonnementsvormen. Een Abonnement geldt altijd voor een periode van 12 maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De periode gaat in op de dag van Aanvaarding Gebruiker die met DANIEL COMPUTERHULP een Abonnement is aangegaan Het op de registratieserver van DANIEL COMPUTERHULP door Gebruiker online invullen van de vereiste velden, en het accepteren van de Algemene Voorwaarden of, het invullen, ondertekenen en verzenden (per post of fax) door Gebruiker van een Overeenkomst en het ontvangen hiervan door DANIEL COMPUTERHULP.4. Acceptatie van de Gebruiker door DANIEL COMPUTERHULP Verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden. Onafhankelijke verkoop organisatie die Abonnementen aan Gebruikers aanbiedt. Een op naam van Gebruiker gesteld uniek adres, waarmee elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden De medewerker van DANIEL COMPUTERHULP die op verzoek van de Gebruiker telefonisch, aan Huis of op Kantoor Service verleent De natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Gebruiker genoemd) met wie de Overeenkomst voor de Service wordt gesloten. Hieronder wordt mede verstaan de persoon of entiteit die feitelijk van de Service gebruik maakt Het woonadres van de particuliere Gebruiker. Een unieke barcodesticker aangebracht door DANIEL COMPUTERHULP op een Machine of op Audiovisuele apparatuur die onderdeel uitmaakt van een Overeenkomst. De fysieke werklocatie(s) van de zakelijke Gebruiker. Personal computer of randapparatuur van de Gebruiker en bijbehorende voorzieningen, toebehoren, software, elementen of accessoires of elke combinatie daarvan (ook wel Hardware genoemd). Het omvat echter géén Audiovisuele apparatuur. De systeemsettings en soft- en hardwareconfiguratie van de Machines van de Gebruiker zoals deze door DANIEL COMPUTERHULP geregistreerd en geadministreerd worden t.b.v. het Abonnement van de Gebruiker. De dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP waarbij via de website van DANIEL COMPUTERHULP, standaard Software storingen van de Gebruiker verholpen kunnen worden. De verzamelnaam van elke vorm van overeenkomst tussen DANIEL COMPUTERHULP en een Gebruiker op grond waarvan door DANIEL COMPUTERHULP diensten worden verleend. Gebruiker en DANIEL COMPUTERHULP gezamenlijk. Dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP als onderdeel van een abonnement, waarbij de betrouwbaarheid en functionaliteiten van de Nulsettings van de personal computer van een Gebruiker getest worden. De dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij storingen

2 Service Software aan een Machine verholpen kunnen worden door het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en/of het vervangen van versleten of beschadigde onderdelen. De dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij (afhankelijk van de abonnementsvorm) via de telefoon, Online, aan Huis, op Kantoor of op een Service Locatie, Soft- en Hardware storingen verholpen kunnen worden en Audiovisuele instellingen kunnen worden bewerkt. De Services kunnen standaard aanbiedingen zijn of aangepast zijn aan specifieke wensen van de Gebruiker. Gelicentieerde en officiële besturingssystemen, programma s of toepassingen voor personal computers en randapparatuur. Telefoon service De dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP waarbij via het 0900 nummer een in-beller / Gebruiker telefonische hulp kan krijgen voor een Software storing. Wachtwoord Een door de Gebruiker te kiezen combinatie van letters, cijfers en / of leestekens, waarmee in combinatie met de Gebruikersnaam toegang tot de Service kan worden verkregen. De combinatie wordt ook wel identificatiecode genoemd. 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd Algemene Voorwaarden ) van DANIEL Computerhulp zijn van toepassing op alle aanbiedingen hetzij gedaan via advertenties, prijslijsten, prijsopgaven, offertes of andere communicatie evenals op alle Overeenkomsten die tussen DANIEL Computerhulp en de Gebruiker tot stand komen, en op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan. 2.2 DANIEL Computerhulp heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. DANIEL Computerhulp zal daarbij de redelijke belangen van de Gebruikers in acht nemen. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door DANIEL Computerhulp op de DANIEL COMPUTERHULP website en per of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. 2.3 Indien een Gebruiker een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de Gebruiker het recht de door hem of haar gesloten Overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient te geschieden door middel van een brief aan DANIEL Computerhulp. Blijft een Gebruiker gebruik maken DANIEL Computerhulp diensten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de Overeenkomst van kracht. 2.4 De toepasselijkheid van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker wordt door DANIEL COMPUTERHULP hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 3. AANMELDINGSPROCEDURE 3.1. DANIEL COMPUTERHULP kan diensten zowel elektronisch als anderszins aanbieden. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Gebruiker tot het doen van een aanbod. DANIEL COMPUTERHULP is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De Aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Gebruiker geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit lid is voldaan:

3 3.1.a Een overeenkomst komt tot stand na Aanmelding en de Aanvaarding daarvan door DANIEL COMPUTERHULP. 3.1.b Indien Gebruiker zich online aanmeldt is Gebruiker verplicht de velden bij het online aanmelden op de registratie-server volledig en naar waarheid in te vullen en te zenden naar DANIEL COMPUTERHULP. Na online registratie wordt Gebruiker automatisch aangemerkt als abonnementhouder. 3.1.c Indien Gebruiker een rechtspersoon betreft, dienen in de betreffende velden de bedrijfsnaam, het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, datum van registratie bij de Kamer van Koophandel en de bedrijfsvorm te worden ingevuld. 3.1.d Indien Gebruiker zich per telefoon, post, , fax dan wel middels het invullen van een coupon aanmeldt, ontvangt Gebruiker een Overeenkomst. De Aanmelding geschiedt door het invullen, ondertekenen en verzenden (per post of fax) door Gebruiker van de Overeenkomst en het ontvangen hiervan door DANIEL COMPUTERHULP. 3.1.e Indien een Gebruiker een Abonnement koopt via een Dealer, wordt de Gebruiker als abonnementhouder aangemerkt zodra DANIEL COMPUTERHULP de gegevens van de Dealer heeft terug ontvangen of bij gebreken hiervan indien de Gebruiker een betalingsbewijs aan DANIEL COMPUTERHULP kan overhandigen. 3.2 In het geval van onjuiste invulling kan DANIEL COMPUTERHULP de toegang tot de Service blokkeren dan wel de Overeenkomst per direct opzeggen. 3.3 Na acceptatie door DANIEL COMPUTERHULP van een particuliere Gebruiker als abonnementhouder, zal binnen enkele dagen het vereiste abonnementsgeld worden geïncasseerd. 3.4 Gebruiker en DANIEL COMPUTERHULP komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, behoudens het recht van DANIEL COMPUTERHULP zoals is verwoord in deze Overeenkomst. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van DANIEL COMPUTERHULP gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 3.5 DANIEL COMPUTERHULP behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van een Overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van de Gebruiker en om betaling voorafgaand aan de levering of een andere waarborg voor betaling te eisen. 3.6 DANIEL COMPUTERHULP heeft het recht een Gebruiker om haar moverende redenen te weigeren. Omtrent de reden van de weigering is DANIEL COMPUTERHULP niet verplicht een verklaring te geven. 3.7 De Gebruiker kan de Overeenkomst gedurende zeven werkdagen na de datum van ingang van de Overeenkomst herroepen zonder boete en zonger een reden op te geven. 4 UITVOERING SERVICE 4.1 DANIEL COMPUTERHULP zal zich inspannen om een zo goed mogelijke dienst aan te bieden. DANIEL COMPUTERHULP kan echter geen garantie van slagen bieden. 4.2 Alle leveringen van diensten aan Huis of op Kantoor geschieden zonder berekening van voorrijkosten aan het door Gebruiker ten tijde van de Aanmelding opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. 4.3 DANIEL COMPUTERHULP is steeds gerechtigd diensten in gedeelten uit te voeren en te factureren. 4.4 De opgegeven afspraaktijd voor de levering van diensten aan Huis of op Kantoor geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen nieuwe afspraaktijd met meer dan 2 uur is overschreden, is DANIEL COMPUTERHULP of Gebruiker bevoegd om een nieuwe afspraak voor te stellen. Indien de afspraaktijd wederom met 2 uur wordt overschreden, heeft Gebruiker het recht ontbinding te verlangen van de overeenkomst en heeft Gebruiker recht op teruggave van het abonnementsgeld over de resterende looptijd van het Abonnement, doch is DANIEL COMPUTERHULP nimmer aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van DANIEL COMPUTERHULP. 4.5 De opgegeven levertijd voor een Reparatie aan de Machine van de Gebruiker geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de Gebruiker bevoegd om DANIEL COMPUTERHULP per aangetekende brief een redelijke nadere termijn van minimaal 2

4 weken voor levering voor te stellen. De Gebruiker heeft na overschrijding van de nader gestelde termijn het recht ontbinding te verlangen van de Reparatie, doch ten aanzien van een eventuele termijnoverschrijding is DANIEL COMPUTERHULP nimmer aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van DANIEL COMPUTERHULP. 4.6 Indien de Gebruiker (af)levering weigert of onmogelijk maakt, heeft DANIEL COMPUTERHULP het recht de Overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om eventueel de te leveren Machine voor rekening en risico van de Gebruiker op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden. 4.7 Indien DANIEL COMPUTERHULP van de in art. 4 lid 6 genoemde mogelijkheid gebruik maakt, laat zulks de betalingsverplichting van de Gebruiker onverlet. DANIEL COMPUTERHULP zal de Gebruiker minimaal het geldende tarief van één uur in rekening brengen en voor zover van toepassing de onkosten (o.a. voorrij, opslag- en leveringskosten) of verliezen voortvloeiend uit de onmogelijkheid tot leveren van de Machine, tot dat de Gebruiker de levering aanvaardt. 4.8 Tijdens het verhelpen van een Software storing kunnen bestanden op de Machine van de Gebruiker eventueel worden gekopieerd en kunnen systeemsettings en soft- en hardwareconfiguraties eventueel worden aangepast. De Gebruiker verklaart zich door het aangaan van de Overeenkomst akkoord met dergelijke wijzigingen/aanpassingen. 4.9 Indien DANIEL COMPUTERHULP bij het verhelpen van een storing, systeemsettings en/of softwareconfiguraties dient te wijzigen, te herstellen, te herconfigureren of te herinstalleren, door gebruik te maken van desbetreffende Software van de Gebruiker, dan zal DANIEL COMPUTERHULP de storing alleen verhelpen middels gebruikmaking van de originele gelicentieerde Software welke in het bezit zijn van de Gebruiker. DANIEL COMPUTERHULP zal geen storingen verhelpen op niet gelicentieerde Software Gebruiker zal DANIEL COMPUTERHULP in voldoende mate vrije en veilige toegang verlenen tot de faciliteiten en systemen van de Gebruiker zodat DANIEL COMPUTERHULP aan haar verplichtingen jegens Gebruiker kan voldoen DANIEL COMPUTERHULP behoudt zich het recht voor om haar Service aan Huis of op Kantoor op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de Machine omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van DANIEL COMPUTERHULP, risico s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van de Experts met zich meebrengen. Deze maatregel laat de betalingsverplichtingen van de Gebruiker onverlet.

5 5 TARIEVEN EN BETALING 5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. DANIEL COMPUTERHULP zal telkens uitdrukkelijk vermelden of prijzen inclusief dan wel exclusief omzetbelasting zijn. 5.2 Voor de duur van het Abonnement is Abonnementhouder bij vooruitbetaling abonnementsgeld verschuldigd. De verschuldigde bedragen worden voldaan per mobiele betaalautomaat, per eenmalige machtiging tot automatisch incasso, per doorlopende machtiging tot automatisch incasso. Het voor een Abonnement verschuldigde bedrag wordt aan de Abonnementhouder eenmalig in rekening gebracht. 5.3 Indien een particuliere Gebruiker DANIEL COMPUTERHULP een machtiging verleent tot het incasseren van bepaalde bedragen, dan heeft de Gebruiker uit hoofde van deze machtiging, de mogelijkheid om binnen 30 kalender dagen na datum van afschrijving zijn/haar bank een verzoek tot terugboeking in te dienen. Voor een zakelijke Gebruiker is de termijn 7 kalender dagen. 5.4 Het voor een Service aan Huis, op Kantoor of op een Service Locatie verschuldigde bedrag wordt op basis van tijd en materialen aan de Gebruiker in rekening gebracht. Tevens kunnen aanvullende bedragen in rekening worden gebracht, zoals speciale onderzoekskosten, vervoerskosten, installatie kosten, opslagkosten of leveringskosten, waarvan DANIEL COMPUTERHULP voor zover mogelijk de Gebruiker vooraf zal informeren indien zij verschuldigd worden. 5.5 Indien het verschuldigde bedrag van een Service (mede) op basis van tijd wordt vastgesteld wordt de urenverantwoording van de Service in minuten berekend en naar boven afgerond naar de door DANIEL COMPUTERHULP gehanteerde tijdblokken. De urenverantwoording begint op moment van binnenkomst bij een Gebruiker en eindigt op moment van vertrek. 5.6 Indien de Service vereist dat DANIEL COMPUTERHULP een Machine van de Gebruiker ter Reparatie dient mee te nemen, zal DANIEL COMPUTERHULP éénmalig bij vooruitbetaling vervoerskosten (per vervoer) en onderzoekskosten in rekening brengen. 5.7 Periodiek vervallende bedragen voor Services zijn verschuldigd zoals door DANIEL COMPUTERHULP gespecificeerd; dat kan zijn vooraf, periodiek tijdens de verlening van de Service of achteraf nadat de Service is verleend. 5.8 Indien Gebruiker gebruik maakt van diensten van derden (bijvoorbeeld een telefoonbedrijf, kabelbedrijf en/of een internet provider), is Gebruiker verplicht de daarvoor geldende tarieven te betalen aan de betreffende dienstverlener. 5.9 Wanneer de Gebruiker verschuldigde bedragen niet binnen 30 dagen na datum opeisbaarheid heeft betaald, zal de Gebruiker in verzuim zijn zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, en is DANIEL COMPUTERHULP gerechtigd de toegang tot de Service te blokkeren dan wel de Overeenkomst per direct op te zeggen zonder dat Gebruiker hiervan van tevoren door DANIEL COMPUTERHULP op de hoogte wordt gesteld. Bij overschrijding van de betalingstermijn betaalt de Gebruiker de incassokosten voor te late betaling plus de minimum wettelijke interestvoet, over het onbetaalde bedrag alsook de incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen een faillissementsaanvraag van de Gebruiker mocht worden ingediend, is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van de faillissementsaanvragen verschuldigd Indien een automatisch incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan gelden dezelfde bepalingen zoals verwoord in art. 5 lid De rechten van DANIEL COMPUTERHULP met betrekking tot kosten voor niet tijdige betaling laten alle overige rechten van DANIEL COMPUTERHULP onverlet DANIEL COMPUTERHULP kan de betaling toewijzen aan andere openstaande facturen van de Gebruiker De Gebruiker is alle belastingen en heffingen, hoe ook genaamd, verschuldigd Eenmalige en periodiek vervallende bedragen kunnen worden gebaseerd op aantalen of metingen van feitelijk of geautoriseerd gebruik, bijvoorbeeld het aantal belminuten, omvang opgeslagen data (bij een back-up service, aantal personal computers of aansluittijd voor netwerkservices. Op verzoek van DANIEL COMPUTERHULP zal de Gebruiker de actuele aantalen of gebruiksgegevens verstrekken aan DANIEL COMPUTERHULP. Indien de Gebruiker wijzigingen in de aantallen of gebruiksomgeving aanbrengt die van invloed zijn op de gebruikskosten, zal de Gebruiker DANIEL COMPUTERHULP daar onverwijld over informeren en alle toepasselijke bedragen betalen. Periodiek vervallende bedragen worden dienovereenkomstig bijgesteld. Tenzij

6 anders overeengekomen, zal DANIEL COMPUTERHULP reeds verschuldigde of betaalde bedragen niet crediteren of terugbetalen DANIEL COMPUTERHULP kan periodiek vervallende bedragen voor Services, evenals tarieven, minimumbedragen en de grondslag voor metingen wijzigen. Deze wijzigingen worden minimaal twee maanden voordat deze ingaan aan Gebruiker bekend gemaakt. Wijzigingen gaan in op de eerste van de volgende data: de eerste factuurdatum of de eerste dag van de betalingsperiode of na de ingangsdatum die DANIEL COMPUTERHULP in de kennisgeving opgeeft DANIEL COMPUTERHULP mag éénmalige bedragen zonder voorafgaande bekendmaking verhogen. Een verhoging van éénmalige bedragen is echter niet op de Gebruiker van toepassing indien DANIEL COMPUTERHULP de Aanmelding van de Gebruiker heeft Aanvaard voor de ingangsdatum van de wijziging De Gebruiker ontvangt het voordeel van eventuele prijsverlagingen ter zake van bedragen die verschuldigd worden op of na de ingangsdatum van de prijsverlaging Services die de Gebruiker vooruitbetaalt dienen binnen de toepasselijke contractperiode te worden afgenomen. Tenzij anders overeengekomen, zal DANIEL COMPUTERHULP niet-gebruikte vooruitbetaalde Services niet crediteren of terugbetalen Indien een Gebruiker een Abonnement tijdens de lopende abonnementsperiode opzegt, blijft de Gebruiker het abonnementsgeld verschuldigd en wordt door DANIEL COMPUTERHULP geen abonnementsgeld terugbetaald DANIEL COMPUTERHULP kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar diensten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage indien Gebruiker DANIEL COMPUTERHULP verzoekt een Machine te verwijderen. Deze bijdragen zullen worden doorberekend aan de Gebruiker De verplichting van de Gebruiker tot betaling van de verschuldigde bedragen is onvoorwaardelijk en komt niet in aanmerking voor beroep op verrekening. 6 BUSINESS PARTNERS 6.1 DANIEL COMPUTERHULP heeft overeenkomsten gesloten met bepaalde organisaties ( DANIEL COMPUTERHULP Business Partners ) voor de promotie, marketing, verkoop en ondersteuning van bepaalde Producten en Services. Als de Gebruiker op basis van deze Algemene Voorwaarden DANIEL COMPUTERHULP Services afneemt (door tussenkomst van DANIEL COMPUTERHULP Business Partners), bevestigt DANIEL COMPUTERHULP dat DANIEL COMPUTERHULP verantwoordelijk is voor het leveren van de Services onder de garanties en andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. DANIEL COMPUTERHULP is niet verantwoordelijk voor de handelingen van DANIEL COMPUTERHULP Business Partners, eventuele aanvullende verplichtingen die DANIEL COMPUTERHULP Business Partners jegens de Gebruiker hebben, en producten of services die zij op grond van hun eigen overeenkomsten aan de Gebruiker leveren. 7 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 7.1 DANIEL COMPUTERHULP is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van DANIEL COMPUTERHULP bij de uitvoering van de Service en/of de Overeenkomst. Schade welke naar het oordeel van de Gebruiker veroorzaakt is door grove schuld of opzet van DANIEL COMPUTERHULP, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontstaan daarvan door middel van een aangetekend schrijven aan DANIEL COMPUTERHULP te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van DANIEL COMPUTERHULP is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. 7.2 DANIEL COMPUTERHULP is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste adviezen die haar medewerkers aan de Gebruikers geven, dan wel verkeerde interpretaties door de Gebruiker van de gegeven adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade.

7 7.3 DANIEL COMPUTERHULP is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen c.q. weigering van DANIEL COMPUTERHULP bij de uitvoering van de Service en/of de Overeenkomst waarbij niet gelicentieerde Software van de Gebruiker in het geding is. 7.4 DANIEL COMPUTERHULP is bij het uitoefenen van de Service in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar DANIEL COMPUTERHULP weinig of geen invloed op kan uitoefenen. DANIEL COMPUTERHULP kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van DANIEL COMPUTERHULP met genoemde derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met DANIEL COMPUTERHULP. 7.5 DANIEL COMPUTERHULP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart DANIEL COMPUTERHULP voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de Gebruiker. 7.6 DANIEL COMPUTERHULP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. 7.7 DANIEL COMPUTERHULP is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zgn. cyber-risico s waarbij via een (communicatie-) netwerk, dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, verspreiden van computervirussen, etc. 7.8 De totale aansprakelijkheid van DANIEL COMPUTERHULP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR De totale aansprakelijkheid van DANIEL COMPUTERHULP voor zaaks- en personenschade zal in geen geval meer bedragen dan EUR per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. 8 OVERMACHT 8.1 In geval van overmacht is DANIEL COMPUTERHULP niet gehouden haar verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 8.3 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inbegrepen in het vermelde in lid 2, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in (telecommunicatiec.q kabel-) netwerken of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de DANIEL COMPUTERHULP website. 9 DUUR EN BEEINDIGING 9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die behoort bij de gekozen abonnementsvorm bij de Aanmelding. Iedere gekozen abonnementsvorm wordt, tot wederopzegging of wijziging, telkens automatisch verlengd met een zelfde periode. 9.2 Indien een Gebruiker gebruik maakt van een bepaalde aanbieding van DANIEL COMPUTERHULP, dan kan uitsluitend van de aanbieding gebruik worden gemaakt gedurende de periode waarbinnen de aanbieding geldt. Eventuele rechten voortvloeiende uit desbetreffende aanbieding vervallen na het beëindigen van de aanbieding. Een aanbieding gekoppeld aan een Abonnement vervalt per definitie op de beëindigingdatum of opzegdatum van het Abonnement.

8 9.3 Opzegging van de Overeenkomst dient door de Gebruiker uitsluitend schriftelijk en persoonlijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand vóór het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn. 9.4 DANIEL COMPUTERHULP is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien de Gebruiker een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, die uit de Overeenkomst voortvloeien jegens DANIEL COMPUTERHULP niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. 9.5 DANIEL COMPUTERHULP heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, het faillissement van Gebruiker is aangevraagd, Gebruiker in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, of indien Gebruiker onder curatele of onder bewind is gesteld. 9.6 Indien Gebruiker de verschuldigde vergoedingen na een mislukte incassopoging en na een nadere termijnstelling als genoemd in art. 5 lid 10 niet betaald heeft, heeft DANIEL COMPUTERHULP het recht de Overeenkomst met Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen. 9.7 Verplichtingen die naar hun aard voortduren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en zijn van toepassing op de Gebruiker en de rechtsopvolgers van DANIEL COMPUTERHULP 10 GARANTIES 10.1 Garantie voor DANIEL COMPUTERHULP Services aan Huis en op Kantoor 10.1.a Voor elke dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij aan Huis of op Kantoor Soft- en Hardware storingen en Audiovisuele instellingen verholpen kunnen worden, garandeert DANIEL COMPUTERHULP dat DANIEL COMPUTERHULP zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een Overeenkomst van DANIEL COMPUTERHULP mag worden verwacht Garanties voor DANIEL COMPUTERHULP Services op Hardware Reparaties 10.2.a Voor elke dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP waarbij een storing aan een Machine van Gebruiker op een DANIEL COMPUTERHULP Center verholpen kan worden, garandeert DANIEL COMPUTERHULP dat DANIEL COMPUTERHULP zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een Overeenkomst van DANIEL COMPUTERHULP mag worden verwacht Garanties voor telefonische en Online Services van DANIEL COMPUTERHULP 10.3.a Voor elke dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij telefonisch of Online Soft- en Hardware storingen verholpen kunnen worden garandeert DANIEL COMPUTERHULP dat DANIEL COMPUTERHULP zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een Overeenkomst van DANIEL COMPUTERHULP mag worden verwacht. 11 PARTICULIER ABONNEMENT 11.1 Een Particulier Abonnement geeft recht op de dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij na het maken van een afspraak via de telefoon, aan Huis of op een Service Locatie Soft- en Hardware storingen verholpen kunnen worden en Audiovisuele instellingen aan Huis kunnen worden ingesteld of hersteld.

9 11.2 De dienstverlening aan Huis voor een Particulier Abonnement -houder betreft uitsluitend de Machine(s) (inclusief de Nulsettings) en Audiovisuele apparatuur die op het woonadres van de Gebruiker aanwezig is (zijn), en als zodanig uiteindelijk geregistreerd en gecodeerd is (zijn) door DANIEL COMPUTERHULP 11.3 Bij de eerste dienstverlening aan Huis zal de Expert op het woonadres van de Gebruiker een diagnose verrichten en de systeemsettings en soft- en hardwareconfiguraties (de zgn. Nulsettings ) van de Gebruiker registreren 11.4 De Service op basis van een Particulier Abonnement is correctief / oplossend van aard en heeft uitdrukkelijk geen preventief karakter. 12 ZAKELIJK ABONNENEMNT 12.1 Een Zakelijk Abonnement geeft recht op de dienstverlening van DANIEL COMPUTERHULP, waarbij na het maken van een afspraak via de telefoon op Kantoor of op een Service Locatie Soften Hardware storingen verholpen kunnen worden. Tevens geeft een Zakelijk Abonnement recht op 2 jaarlijkse preventieve service beurten Een Zakelijk Abonnement is alleen van toepassing voor de Machine(s) (inclusief de Nulsettings) die op het (de) aangegeven kantooradres(sen) van de Gebruiker aanwezig is (zijn), en als zodanig geaccepteerd, en is (zijn) door DANIEL COMPUTERHULP De totale abonnementsprijs van een Zakelijk Abonnement is afhankelijk van het aantal personal computers dat onder het Abonnement valt Op afspraak zal zo spoedig mogelijk na het afsluiten van het Abonnement een Expert op het kantooradres van de Gebruiker een diagnose verrichten en de systeemsettings en soft- en hardwareconfiguraties (de zgn. Nulsettings ) van de Gebruiker registreren 12.5 Het Zakelijk Abonnement geeft recht op 2 jaarlijkse preventieve service beurten, waarbij DANIEL COMPUTERHULP op Kantoor of online de betrouwbaarheid en functionaliteiten van de Nulsettings van de personal computer test. Hierin is niet begrepen werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of complete revisie van een Machine, het vervangen van verbruiksartikelen, en/of verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van een Machine of werkzaamheden ten gevolge hiervan Indien een Zakelijke Abonnementhouder geen gebruik maakt van (een) preventieve service beurt(en), dan verval(t)len nog te vervullen service beurten per ultimo abonnementsperiode DANIEL COMPUTERHULP behoudt zich het recht voor om een Machine van een Gebruiker niet te accepteren als onderdeel van de preventieve dienstverlening van het Zakelijk Abonnement, indien blijkt dat de systeemsettings en softwareconfiguraties van de betreffende Machine zodanig zijn, dat de eerste preventieve service beurt niet normaal uitvoerbaar is en/of langer dan 45 minuten zal bedragen. Gebruiker heeft dan het recht om de betreffende Machine buiten het Zakelijk Abonnement te houden of DANIEL COMPUTERHULP te verzoeken tegen een vergoeding de Machine in een acceptabele staat te brengen, waardoor de Machine alsnog door DANIEL COMPUTERHULP tot het Zakelijk Abonnement geaccepteerd kan worden.

10 13 OVERIGE BEPALINGEN 13.1 Geen der partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij de handelsmerken, handelsnamen of andere aanduidingen die de andere partij, en/of (indien van toepassing) haar onderneming of de groep waarvan zij deel uitmaakt (of een onderdeel daarvan) toebehoren, gebruiken in enige promotie of publicatie Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie. Een identificatiecode (een user ID ) in een elektronisch document volstaat als vaststelling van de identiteit van de afzender en van de authenticiteit van het document Na de totstandkoming van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geldt een fotokopie, fax of reproductie van een elektronisch opgeslagen exemplaar daarvan (inclusief bijlagen, correspondentie tussen partijen en overige documenten) als origineel, tenzij anders overeengekomen Indien DANIEL COMPUTERHULP merkt dat meerdere personen zich tegelijkertijd door middel van dezelfde Gebruikersnaam, adres en/of hetzelfde Wachtwoord vanaf verschillende telefoonaansluitingen toegang tot de Service hebben verschaft, behoudt DANIEL COMPUTERHULP zich het recht voor, met onmiddellijke ingang, hiertegen maatregelen te treffen, waaronder het buiten gebruik stellen van de Aansluiting. Deze maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Gebruiker onverlet Elke vordering van de Gebruiker of DANIEL COMPUTERHULP voortvloeiend uit of gerelateerd aan een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, vervalt indien zij niet binnen twee jaar na het redelijkerwijs bekend worden van de oorzaak is ingesteld Geen der partijen mag een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk, overdragen of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander. Elke daartoe strekkende handeling is nietig. Geen der partijen zal de ander toestemming op onredelijke gronden onthouden. Toestemming is niet nodig indien de overdracht van een dergelijke Overeenkomst plaatsvindt binnen de eigen Onderneming of naar haar rechtsopvolger. Voorts is toestemming niet vereist voor de overdracht door DANIEL COMPUTERHULP van betalingsrechten voortvloeiende uit een dergelijke Overeenkomst. Indien DANIEL COMPUTERHULP een bedrijfsonderdeel afsplitst of omzet op een zodanige wijze dat alle Gebruikers gelijk worden behandeld, wordt dit niet beschouwd als een overdracht in de zin van dit artikel Het is niet toegestaan om een Service van DANIEL COMPUTERHULP door te verkopen. Elke daartoe strekkende handeling is nietig Gebruiker zal DANIEL COMPUTERHULP en haar deelnemingen toestaan om overal waar zij zaken doen, contact informatie, inclusief namen, telefoonnummers en adressen op te slaan en te gebruiken. Deze informatie zal verwerkt en gebruikt worden en kan verstrekt worden aan onderaannemers, Business Partners en rechtverkrijgenden van DANIEL COMPUTERHULP en haar deelnemingen voor gebruik dat consistent is met hun collectieve zakelijke activiteiten, inclusief communicatie met de Gebruiker (bijvoorbeeld voor promoties en voor marktonderzoeken). 15 SLOTBEPALINGEN 15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen partijen die uit deze Overeenkomst voortvloeien worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak ongeldig of anderszins niet van toepassing worden verklaard laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DANIEL COMPUTERHULP en worden op verzoek kosteloos toegezonden door DANIEL COMPUTERHULP Overeenkomsten gesloten onder deze Algemene Voorwaarden scheppen geen rechten en hebben geen rechtsgevolgen voor een derde partij De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A&A Service

Algemene Voorwaarden A&A Service Algemene Voorwaarden A&A Service Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...2 Artikel 2 Algemeen...2 Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven...3 Artikel 4 Acceptatie en totstandkoming van de overeenkomst...3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Tesink & Koenderink Webdesign niet bindend en niet van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tesink & Koenderink Webdesign wordt gesloten. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008

Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 Algemene Voorwaarden Versie 11 februari 2008 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effect Webdesign wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tironweb

Algemene Voorwaarden Tironweb Algemene Voorwaarden Tironweb Tironweb 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tironweb wordt gesloten. 1.2 Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden 1. Algemeen / Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via www.cateringagriport.nl worden verzorgd. Cateringagriport.nl behoudt zich

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

BIM bestaande uit: www.school-bord.com, www.prik-bord.nl, www.reken-bord.com en www.digi-bord.com.

BIM bestaande uit: www.school-bord.com, www.prik-bord.nl, www.reken-bord.com en www.digi-bord.com. Algemene leveringsvoorwaarden voor banners van het bedrijf: Bracas Internet Media te Putten. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Bracas B.V. (met handelsnaam Bracas Internet Media),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie