11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING"

Transcriptie

1 4 AANVRAAG TOT GOEDKEUR ING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR HAAR DOORVOERACTIVITEIT IN BELGIË OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 10 EN 11 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE INZAKE TOEGANG TOT DE VERVOERSNETTEN VOOR AARDGAS

2 INHOUD TOEPASSINGSGEBIED...3 VAN FLUXYS...4 DEFINITIES...4 HOOFDSTUK I Bepaling van de doorvoercapaciteiten...6 Afdeling I Toegang tot de doorvoercapaciteiten...6 Onderafdeling 1 Basisprincipes...6 Onderafdeling 2 Mededeling van gegevens...6 Afdeling II Principes tot bepaling van de bruikbare en beschikbare doorvoercapaciteiten...7 HOOFDSTUK II Capaciteitstoewijzing...8 HOOFDSTUK III Capaciteitsoverdracht...8 HOOFDSTUK IV Balancering...9 HOOFDSTUK V Tolerantiewaarden...9 HOOFDSTUK VI Bundeling van onevenwichten...9 HOOFDSTUK VII Kwaliteitsvereisten op de ingangspunten voor doorvoer...9 Afdeling I Gaskwaliteits-, druk- en temperatuurvereisten op de ingangspunten voor doorvoer...9 Afdeling II Niet-naleving van de kwaliteits-, druk- of temperatuurvereisten op het ingangspunt voor doorvoer...10 HOOFDSTUK VIII Nalevingsprogramma...10 HOOFDSTUK IX Congestiebeheer...10 HOOFDSTUK X Eigen gebruik...11 HOOFDSTUK XI Aansprakelijkheid en financiële waarborgen...11 HOOFDSTUK XII Belangrijkste opzeggings- en wijzigingsbepalingen in het doorvoercontract...11 HOOFDSTUK XIII Gebruik van de toegewezen capaciteit...11 Pagina 2

3 TOEPASSINGSGEBIED Het onderhavige document bevat de belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor haar doorvoeractiviteit in België, die door Fluxys aan de CREG worden voorgesteld overeenkomstig de gedragscode betreffende de toegang tot de vervoersnetten voor aardgas. Deze belangrijkste voorwaarden worden momenteel besproken tussen de CREG en Fluxys en zijn nog niet van toepassing. De belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor haar overbrengings- en opslagactiviteiten komen aan bod in afzonderlijke documenten. De LNG-terminallingactiviteiten behoren toe aan Fluxys LNG, dochteronderneming van Fluxys. Fluxys LNG heeft haar aanvraag tot goedkeuring door de CREG van haar belangrijkste toegangsvoorwaarden tot de terminal van Zeebrugge ingediend. Pagina 3

4 VAN FLUXYS DEFINITIES Belangrijkste voorwaarden Beschikbare capaciteit Bevrachter Bruikbare capaciteit Capaciteit Capaciteitstoekenning of capaciteitstoewijzing Dag of gasdag Dagelijks toegangsprogramma Druk Eindafnemer of eindgebruiker Gaskwaliteitsvereiste Gasvervoer Gaswet Gebruiker van de doorvoer Gedragscode Genormaliseerde kubieke meter m³(n) Herleveringspunt voor doorvoer Belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet opgesteld door de vervoersonderneming en ter goedkeuring voorgelegd aan de CREG overeenkomstig het gestelde in artikelen 10 en 11 1 van de gedragscode. Niet-toegewezen deel van de bruikbare capaciteit dat nog beschikbaar is voor de gebruikers van de doorvoer. Netgebruiker die een overbrengingscontract heeft ondertekend. Maximale capaciteit die Fluxys aan de gebruikers van de doorvoer kan bieden, rekening houdend met het gestelde in Art. 11 van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. Het maximumdebiet, uitgedrukt in genormaliseerde kubieke meter (m 3 (n)) per uur. Toewijzing van beschikbare capaciteit door Fluxys aan kandidaatgebruikers van de doorvoer. Periode die elke dag begint om uur (lokale tijd) en eindigt om uur (lokale tijd) de daaropvolgende dag, waarbij deze periode 23, 24 of 25 uur telt, al naar het geval. Informatie die de gebruiker van de doorvoer aan Fluxys moet mededelen voor elke fysieke toegang tot het vervoersnet. Werkelijke druk, dat wil zeggen de gemeten druk boven de standaard atmosferische druk ( Pa), tenzij de druk anders wordt bepaald. Elke natuurlijke of rechtspersoon die gas voor eigen gebruik aankoopt. De vereisten met betrekking tot de samenstelling van het aardgas. Activiteit die erin bestaat aardgas te herleveren aan één of meerdere herleveringspunten gebruikmaking van een vervoersnet en een equivalente hoeveelheid gas aan één of meerdere toegangspunten van dit vervoersnet af te nemen. Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een doorvoercontract met Fluxys heeft gesloten. Koninklijk besluit van 4 april 2003 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2003) betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas. Hoeveelheid droog gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius en onder een absolute druk van 1,01325 bar, het volume van één kubieke meter inneemt. Elk door Fluxys gedefinieerd punt van het vervoersnet dat Fluxys de mogelijkheid biedt aardgas beschikbaar te stellen aan de gebruiker van de doorvoer in het kader van een doorvoerdienst. Pagina 4

5 Hernominatie Ingangspunt voor doorvoer Integriteit van het vervoersnet Netgebruiker Nominatie Nomineren Route Tariefbesluit Doorvoer Doorvoercontract Overbrenging Het vooraf melden door een gebruiker van de doorvoer van een gecorrigeerde nominatie. Elk punt van het vervoersnet dat door Fluxys is gedefinieerd als punt voor de fysieke en/of contractuele injectie van aardgas in het vervoersnet (in voorkomend geval onderworpen aan voorwaarden) in het kader van een doorvoercontract. Elke toestand van een vervoersnet waarin de druk en kwaliteit van het aardgas binnen de door de vervoersonderneming vastgestelde boven- en ondergrenzen blijven zodat het aardgasvervoer vanuit technisch oogpunt gewaarborgd is. Elke natuurlijke of rechtspersoon die aardgas levert aan- of afneemt van het vervoersnet. Het via zijn dagelijks toegangsprogramma vooraf melden door de gebruiker van de doorvoer, uitgedrukt in energie, van de gashoeveelheden die hij wil vervoeren overeenkomstig zijn doorvoercontract. Het uitvoeren van een nominatie. Traject op het vervoersnet tussen een ingangspunt voor doorvoer en een herleveringspunt voor doorvoer, als bedoeld in het doorvoercontract. Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied. Vervoer van aardgas op een route van een ingangspunt voor doorvoer naar een herleveringspunt voor doorvoer, zonder distributie of levering van gas in België. Contract tussen Fluxys en een gebruiker van de doorvoer met betrekking tot het verstrekken van doorvoerdiensten. Vervoer van gas tussen een of meer ingangspunten en een of meer herleveringspunten in België. Vervoersnet Het geheel van vervoersinstallaties dat door dezelfde vervoersonderneming wordt geëxploiteerd. Vervoersonderneming Elke natuurlijke of rechtspersoon die gas vervoert. Voor definities die niet hierboven aan bod komen, verwijst Fluxys naar de definities in de wettelijke en reglementaire bepalingen, inzonderheid in de Gaswet. Tenzij anders aangegeven, zijn de in dit document voorgestelde gegevens afkomstig van Fluxys. Pagina 5

6 HOOFDSTUK I Bepaling van de doorvoercapaciteiten Afdeling I Toegang tot de doorvoercapaciteiten Onderafdeling 1 Basisprincipes Art. 1. De onderhavige belangrijkste voorwaarden hebben betrekking op de door Fluxys aangeboden doorvoerdiensten. Art. 2. De kandidaat-gebruiker van de doorvoer die toegang wil krijgen tot de doorvoerdiensten van Fluxys, moet een toegangsaanvraag indienen bij Fluxys, overeenkomstig de onderhavige belangrijkste voorwaarden en de gedragscode. Art. 3. De door Fluxys aangeboden doorvoerdienst bestaat erin, overeenkomstig het doorvoercontract en binnen de grenzen van de voor de doorvoerroute in kwestie onderschreven capaciteit, aardgashoeveelheden af te nemen (met inachtneming van de kwaliteitsvereisten als bedoeld in hoofdstuk VII) die door de gebruiker van de doorvoer beschikbaar worden gesteld op het ingangspunt voor doorvoer en tegelijkertijd, zonder distributie of levering van gas in België, aan de gebruiker van de doorvoer een hoeveelheid energie te herleveren die gelijkwaardig aan die welke Fluxys op het ingangspunt voor doorvoer heeft afgenomen, rekening houdend met de afname in natura van aardgas volgens de contractuele voorwaarden. Art. 4. Het doorvoercontract regelt de betrekkingen tussen de gebruiker van de doorvoer en Fluxys met inachtneming van de gedragscode en de onderhavige belangrijkste voorwaarden. Art. 5. Over de doorvoertarieven wordt onderhandeld. Fluxys publiceert indicatieve tarieven op haar website. Art. 6. Fluxys en de gebruiker van de doorvoer dienen hun rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het doorvoercontract respectievelijk uit te oefenen handelend als voorzichtige en redelijke operatoren. Onderafdeling 2 Mededeling van gegevens Art. 7. De gebruiker van de doorvoer dient Fluxys met bekwame spoed alle gegevens mede te delen die nader zijn bepaald in de onderhavige belangrijkste voorwaarden en in het doorvoercontract, om Fluxys toe te laten het technische beheer van de gasstromen te organiseren. Het meedelen van gegevens ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden of van het doorvoercontract dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van de vormvoorschriften en bepalingen als bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Pagina 6

7 De mededeling van gegevens is voltooid zodra deze ontvangen is met inachtneming van de in het vorige lid bepaalde vormvoorschriften. In afwijking op voorgaande twee alinea s, geschiedt elke neerlegging, mededeling of kennisgeving met betrekking tot informatie over gasuitwisselingen en over bepaalde operationele aspecten via elektronische middelen voor gegevensuitwisseling, en in voorkomend geval per fax, overeenkomstig het gestelde in het doorvoercontract en het door Fluxys gebruikte communicatieprotocol (thans EDIGAS). Afdeling II Principes tot bepaling van de bruikbare en beschikbare doorvoercapaciteiten Art. 8. De doorvoerdienst is een dienst die - van punt naar punt - wordt onderschreven op een route tussen een ingangspunt voor doorvoer en een herleveringspunt voor doorvoer. Fluxys bepaalt tussen welke punten een doorvoerdienst wordt aangeboden. Art. 9. Bij de uitvoering van het doorvoercontract mag de gebruiker van de doorvoer de in het doorvoercontract opgegeven capaciteiten niet overschrijden. Art. 10. Fluxys is niet verplicht om gashoeveelheden af te nemen, te vervoeren of te herleveren die de in het doorvoercontract vermelde capaciteiten overschrijden. Art. 11. De raming van de bruikbare capaciteiten per route is gebaseerd op simulaties. Deze simulaties houden o.m. rekening met: 1 een raming van de capaciteitsbehoeften met betrekking tot het de overbrenging; 2 de in Art. 16 bedoelde criteria; 3 de fysieke eigenschappen van het vervoersnet van Fluxys; 4 de lopende doorvoercontracten; en 5 eventuele capaciteitsverminderingen in verband met werkzaamheden of incidenten; Art. 12. De beschikbare capaciteit per route op een bepaald ogenblik is gelijk aan de bruikbare capaciteit min de onderschreven capaciteiten. Art. 13. Ten minste eenmaal per jaar berekent en publiceert Fluxys, ten indicatieve titel de beschikbare capaciteiten per route. Deze publicatie is niet te beschouwen als een dienstenaanbod vanwege Fluxys. Pagina 7

8 HOOFDSTUK II Capaciteitstoewijzing Art. 14. De doorvoercapaciteiten worden toegewezen volgens het principe First Committed First Served. Art. 15. De kandidaat-gebruiker van de doorvoer moet zijn aanvraag tot capaciteitstoewijzing tussen een ingangspunt voor doorvoer en een herleveringspunt voor doorvoer indienen. Art. 16. Fluxys onderzoekt de aanvraag tot toewijzing van doorvoercapaciteit van de kandidaat-gebruiker van de doorvoer, en beoordeelt deze op nietdiscriminerende wijze, gelet op o.m. de noodzaak om de volgende criteria na te komen: 1 behoud van de integriteit en de veiligheid van haar vervoersnet; 2 behoud van de capaciteiten die voor het de overbrenging nodig worden geacht; 3 capaciteitsreservering voor haar operationele behoeften; en 4 naleving van de verplichtingen van openbare dienstverplichtingen in België. Art. 17. Fluxys onderzoekt of er voldoende beschikbare capaciteit is om aan de aanvraag te voldoen in overeenstemming met het gestelde in Art. 11 en Art. 12, en brengt de kandidaat-gebruiker van de doorvoer hiervan op de hoogte. HOOFDSTUK III Capaciteitsoverdracht Art. 18. Capaciteitsoverdracht zonder bevrijding van de overdrager is toegestaan op grond van het doorvoercontract. Art. 19. Het doorvoercontract kan voorzien in capaciteitsoverdracht met bevrijding van de overdrager mits voorafgaande instemming van Fluxys. Pagina 8

9 HOOFDSTUK IV Balancering Art. 20. De gebruiker van de doorvoer is verplicht om op uurbasis en op de route, de energiehoeveelheid die op het ingangspunt voor doorvoer, en die het herleveringspunt wordt afgenomen te balanceren, rekening houdend met de afname van aardgas in natura in overeenstemming met de contractuele voorwaarden. HOOFDSTUK V Tolerantiewaarden Art. 21. Het doorvoercontract kan voorzien in operationele balanceringstoleranties teneinde de onzekerheden op te vangen met betrekking tot de regelapparatuur op de ingangs- en herleveringspunten voor doorvoer. HOOFDSTUK VI Bundeling van onevenwichten Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de doorvoer. HOOFDSTUK VII Kwaliteitsvereisten op de ingangspunten voor doorvoer Afdeling I Gaskwaliteits-, druk- en temperatuurvereisten op de ingangspunten voor doorvoer Art. 22. Rekening houdend met de gaskwaliteitsbeperkingen op de aangrenzende netten zijn de kwaliteitsvereisten op de ingangspunten voor doorvoer specifiek aan de routes in kwestie. Het doorvoercontract bepaalt de kwaliteits-, druk- en temperatuurvereisten waaraan het aardgas op de ingangspunten voor doorvoer van de route in kwestie moet voldoen. Pagina 9

10 Afdeling II Niet-naleving van de kwaliteits-, druk- of temperatuurvereisten op het ingangspunt voor doorvoer Art. 23. Fluxys mag de injectie van gas dat niet aan de in het doorvoercontract bepaalde gaskwaliteits-, druk- of temperatuurvereisten beantwoordt, geheel of ten dele weigeren. Als het door de gebruiker van de op het in het ingangspunt voor doorvoer geïnjecteerde aardgas niet voldoet aan de in het doorvoercontract opgegeven kwaliteits-, druk- of temperatuurvereisten, dient de gebruiker van de doorvoer Fluxys zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. Op aanvraag van de gebruiker van de doorvoer mag Fluxys, handelend als voorzichtige en redelijke operator, ermee instemmen dit gas te vervoeren mits de gebruiker van de doorvoer Fluxys schadeloos stelt voor alle kosten die voortvloeien uit de nietnakoming van de kwaliteits-, druk- of temperatuurvereisten. Indien Fluxys bij toepassing van het gestelde in het eerste lid ermee heeft ingestemd dat de gebruiker van de doorvoer gas op het ingangspunt voor doorvoer injecteert dat niet beantwoordt aan de voor dit ingangspunt voor doorvoer geldende kwaliteits-, druk- of temperatuurvereisten, dan mag de gebruiker van de doorvoer de herlevering van het gas dat niet in overeenstemming is met de vereisten op het herleveringspunt voor doorvoer niet weigeren, rekening houdend met de duurtijd van het door het gas afgelegde traject tussen het ingangspunt voor doorvoer en het herleveringspunt voor doorvoer. Als aardgas dat niet voldoet aan de in het doorvoercontract vermelde kwaliteits-, druk- of temperatuurvereisten zonder toestemming van Fluxys op het ingangspunt voor doorvoer wordt geïnjecteerd, brengt Fluxys de gebruiker van de doorvoer hiervan op de hoogte. De gebruiker van de doorvoer dient Fluxys schadeloos te stellen voor alle kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming van de kwaliteits-, druk- of temperatuurvereisten. De gebruiker van de doorvoer de herlevering van het gas dat niet in overeenstemming is met de vereisten op het herleveringspunt voor doorvoer niet weigeren, rekening houdend met de duurtijd van het door het gas afgelegde traject tussen het ingangspunt voor doorvoer en het herleveringspunt voor doorvoer. HOOFDSTUK VIII Nalevingsprogramma Art. 24. De principes met betrekking tot het nalevingsprogramma als bedoeld in de belangrijkste voorwaarden betreffende de overbrengingsactiviteit van Fluxys zijn van toepassing op de doorvoeractiviteit. HOOFDSTUK IX Congestiebeheer Fluxys verwijst naar de relevante bepalingen in de gedragscode, inzonderheid artikel 48 6 van deze gedragscode. Pagina 10

11 HOOFDSTUK X Eigen gebruik Art. 25. De bepalingen in verband met het eigen gebruik maken deel uit van de onderhandelde doorvoertarieven en zijn in het doorvoercontract opgenomen. HOOFDSTUK XI Aansprakelijkheid en financiële waarborgen Art. 26. Het doorvoercontract bepaalt de regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van Fluxys en de gebruiker van de doorvoer alsook de door de gebruiker van de doorvoer te verstrekken financiële waarborgen. HOOFDSTUK XII Belangrijkste opzeggings- en wijzigingsbepalingen in het doorvoercontract Art. 27. Onverminderd alle andere rechten en eventuele verhaalsmogelijkheden bepaalt het doorvoercontract voor elk der partijen onder welke voorwaarden dit contract kan worden opgezegd of opgeschort. HOOFDSTUK XIII Gebruik van de toegewezen capaciteit Art. 28. Het onderhavige hoofdstuk is van toepassing onverminderd het gestelde in artikel 48 6 van de gedragscode. Art. 29. Fluxys houdt een zogenaamd register van het gebruik van de toegewezen capaciteiten bij. Hierin worden voor elke gebruiker van de doorvoer de volgende gegevens vermeld: 1 de referenties van de doorvoercontracten; en 2 per maand en per route: a)het maandelijks maximum van het aan de gebruiker van de doorvoer toegewezen uurvolume op het betreffende herleveringspunt voor doorvoer in kwestie; b) de door de gebruiker van de doorvoer onderschreven capaciteit op de route in kwestie (de dag van het maximum van het toegewezen uurvolume). Art. 30. Het in Art. 29 bedoelde register mag in elektronische vorm worden opgesteld. Pagina 11

AANVRAAG TOT GOEDKEUR ING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR

AANVRAAG TOT GOEDKEUR ING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR AANVRAAG TOT GOEDKEUR ING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR HAAR OVERBRENGINGS

Nadere informatie

11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING

11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING 4 AANVRAAG TOT GOEDKEUR ING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR HAAR OPSLAGACTIVITEIT

Nadere informatie

Fluxys Belangrijkste voorwaarden Overbrenging Draft 14 september 2004

Fluxys Belangrijkste voorwaarden Overbrenging Draft 14 september 2004 INHOUD DEFINITIES...3 HOOFDSTUK I: Berekeningsmethode voor de bruikbare, beschikbare en equivalente capaciteit...7 Afdeling 1: EEE-systeem...7 Afdeling 2: Capaciteiten in het EEE-systeem...8 Afdeling 3:

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1235

BESLISSING (B) CDC-1235 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

AANVRAAG TOT GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG

AANVRAAG TOT GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG AANVRAAG TOT GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR ZIJN OVERBRENGINGSACTIVITEIT

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

Persbericht. Inhoud. 30 september Fluxys NV Kunstlaan 31 B-1040 Brussel Fax: +32 (0) Page 1 of 6

Persbericht. Inhoud. 30 september Fluxys NV  Kunstlaan 31 B-1040 Brussel Fax: +32 (0) Page 1 of 6 Vanaf 1 november 2002: nieuwe Fluxys-tarieven voor transport-, opslag- en LNG-terminallingdiensten: CREG keurt nieuwe Fluxys-tarieven 2002 goed Tarieven transportdiensten dalen gemiddeld met ca. 7% Fluxys

Nadere informatie

BESLISSING (B)040713 CDC-318

BESLISSING (B)040713 CDC-318 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.:. 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Versie

Nadere informatie

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie: [] (hierna het Contract ) Deze Bijlage wordt aangenomen en indien

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-736

BESLISSING (B) CDC-736 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02 289 76 11 Fax: 02 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

VOORSTEL (C)020606-CREG-90

VOORSTEL (C)020606-CREG-90 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

Fluxys - Aardgas Opslagdiensten Voorwaarden & Tarieven

Fluxys - Aardgas Opslagdiensten Voorwaarden & Tarieven Fluxys - Aardgas Opslagdiensten Voorwaarden & Tarieven Pagina 1 van 15 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Opslagdiensten: draagwijdte... 3 1.2 Gereguleerde tarieven 2009... 3 1.3 Gedragscode... 4 1.4 Toewijzing

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor aardgas.

Handleiding voor het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor aardgas. Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Handleiding

Nadere informatie

Aardgasmarkt: CREG beslist tot goedkeuring budget- en tariefvoorstel 2002 van Fluxys NV inzake gebruik van het vervoersnet en ondersteunende diensten

Aardgasmarkt: CREG beslist tot goedkeuring budget- en tariefvoorstel 2002 van Fluxys NV inzake gebruik van het vervoersnet en ondersteunende diensten Persbericht Aardgasmarkt: CREG beslist tot goedkeuring budget- en tariefvoorstel 2002 van Fluxys NV inzake gebruik van het vervoersnet en ondersteunende diensten Wettelijk en regulerend kader Op basis

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax:02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit I. DOEL VAN HET RAADPLEGINGSPROCES Met het ontwerp van tariefmethodologie dat nu voorligt, zet de CREG een

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

TOEGANGSREGLEMENT VOOR VERVOER. Bijlage B: Onderschrijving en Toewijzing van Diensten

TOEGANGSREGLEMENT VOOR VERVOER. Bijlage B: Onderschrijving en Toewijzing van Diensten TOEGANGSREGLEMENT VOOR VERVOER Bijlage B: Onderschrijving en Toewijzing van Diensten Versie goedgekeurd door de CREG op 1 van 75 Inhoud 1. Interpretatie van bijlage B...3 2. Definities...3 3. Algemeen...5

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012-2015 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van

Nadere informatie

(PRD) juli te weten

(PRD) juli te weten (PRD)1657 20 juli 2017 te weten Ontwerpbeslissing over de implementatie van bepaalde aspecten van verordening (EU) 2017/460 van de Europese Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

OPSLAGCODE VOOR DE OPSLAGINSTALLATIE VAN LNG VAN DUDZELE V 3.0

OPSLAGCODE VOOR DE OPSLAGINSTALLATIE VAN LNG VAN DUDZELE V 3.0 OPSLAGCODE VOOR DE OPSLAGINSTALLATIE VAN LNG VAN DUDZELE V 3.0 (OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 88 1 EN 89 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 APRIL 2003 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE INZAKE TOEGANG TOT DE VERVOERSNETTEN

Nadere informatie

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: I ALGEMEEN Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT Omwille van de transparantie en om de nieuwe tarieven vanaf januari 2016 zo efficiënt mogelijk te kunnen toepassen, publiceert de CREG op 30 oktober

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2008-2011 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

VOORWAARDEN VORSTVERLETDEKKING ABN AMRO. De volgende met beginhoofdletter geschreven termen hebben in deze Voorwaarden de daarbij vermelde betekenis:

VOORWAARDEN VORSTVERLETDEKKING ABN AMRO. De volgende met beginhoofdletter geschreven termen hebben in deze Voorwaarden de daarbij vermelde betekenis: VOORWAARDEN VORSTVERLETDEKKING ABN AMRO Artikel 1. Definities De volgende met beginhoofdletter geschreven termen hebben in deze Voorwaarden de daarbij vermelde betekenis: Algemene Bankvoorwaarden: de "Algemene

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1538

BESLISSING (B) CDC-1538 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

BESLISSING B 030820-CDC-206/1

BESLISSING B 030820-CDC-206/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 (85.111)... 2 Vervoerskosten... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1282

EINDBESLISSING (B) CDC-1282 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Inleiding... 2 I. Krachtlijnen van de ontwikkeling van het voorstel van Elia tot

Nadere informatie

(zie artikels 8, 11 en 20)

(zie artikels 8, 11 en 20) Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier (zie

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 28/04/2017 - BDA nummer: 2017-513025 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2007 2996 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/36057] 25 MEI 2007. Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

b) "Internationaal logo", het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA;

b) Internationaal logo, het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA; bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB CE 274 van 28/09/99 OVEREENKOMST tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma's

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

ADVIES (A) CDC-607

ADVIES (A) CDC-607 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders stuk ingediend op 2291 (2013-2014) Nr. 3 18 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders Tekst

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-656G/28

BESLISSING (B) CDC-656G/28 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

TOEGANGSREGLEMENT VOOR VERVOER. Bijlage F BE : Plan voor Incidentbeheer

TOEGANGSREGLEMENT VOOR VERVOER. Bijlage F BE : Plan voor Incidentbeheer TOEGANGSREGLEMENT VOOR VERVOER Bijlage F BE : Plan voor Incidentbeheer 2015 1 van 15 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Definities...3 3. Eerste reactiefase...6 4. Incidentbeheer: crisisniveaus...7 4.1. Niveau

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE Op 1 maart 2011 werd door de Raad van het BIPT de ISPA Gedragscode betreffende toegang tot E-mail en webruimte in overeenstemming met de artikelen 121/1 en 121/2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE IN- STELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE IN- STELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE IN- STELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN ONDERNEMINGEN MET EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE OF IN CONCERNS

Nadere informatie

LNG TERMINALLING PROGRAMMA

LNG TERMINALLING PROGRAMMA LNG TERMINALLING PROGRAMMA Op basis van artikel 203 van het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 104 esluit van 13 maart 2013, houdende wijziging van algemene maatregelen van bestuur in verband met de instelling van de utoriteit onsument

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

INDICATIEF BINNENLANDS VERVOERSPROGRAMMA versie van 14 januari 2010

INDICATIEF BINNENLANDS VERVOERSPROGRAMMA versie van 14 januari 2010 INDICATIEF BINNENLANDS VERVOERSPROGRAMMA 2010 2011 versie van 14 januari 2010 Opgesteld op basis van artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Voorwoord Artikelsgewijze commentaar... 1

Voorwoord Artikelsgewijze commentaar... 1 Voorwoord.......................................... XI 1. Artikelsgewijze commentaar........................... 1 Afdeling II. Gerechtelijke verdeling... 1 Onderafdeling 1. De inleiding van de vordering

Nadere informatie

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij...

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij... 2000000 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden PC 218 wordt opgeheven vanaf 01/04/2015. De gegevens van PC 218 van vóór 01/04/2015 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Ronde tafel 28/09/2017: aanpassing reglementair kader medische blootstellingen. Kadering en basisprincipes van het project Medische blootstellingen

Ronde tafel 28/09/2017: aanpassing reglementair kader medische blootstellingen. Kadering en basisprincipes van het project Medische blootstellingen Ronde tafel 28/09/2017: aanpassing reglementair kader medische blootstellingen Kadering en basisprincipes van het project Medische blootstellingen Doelstelling Veiligheidscultuur m.b.t. stralingsbescherming

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 257 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie