Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang"

Transcriptie

1 Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een gesloten distributienet (of Closed distribution system, hierna CDS ), dan wijzigen de beheersregels voor de toegang tot het Elia-net. De beheerder van het CDS moet de gebruikers van zijn net de gelegenheid bieden om hun eigen leverancier en ARP te laten kiezen (principe van third party access ). Het toegangscontract beschrijft de operationele processen die door de beheerder van het CDS moeten worden gevolgd. I.1. De partijen van het gesloten distributienet I.1. Wat is een gesloten distributienet? Een gesloten distributienet (of CDS) 1 is een net dat elektriciteit verdeelt binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten en: waarvoor de exploitatie of het productieproces van de gebruikers van dit net om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd zijn, of waarvoor het net hoofdzakelijk elektriciteit levert aan de eigenaar of de beheerder van het net of aan bedrijven die op dit net aangesloten zijn. Een op het Elia-net aangesloten locatie kan een CDS worden wanneer zich op zijn locatie industriële processen bevinden die van elkaar onderling afhankelijk zijn en die binnen meerdere afzonderlijke juridische entiteiten georganiseerd zijn, of indien op de locatie economische activiteiten zijn ondergebracht die verband houden met zijn eigen activiteit. I.2. De beheerder van het CDS De beheerder van het CDS is een natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde overheid² officieel als beheerder van dit gesloten distributienet is aangeduid. Dat neemt niet weg dat hij ook zijn statuut als gebruiker van het Elia-net kan behouden. Het gaat om twee aparte statuten, zowel wat de operationele taken als de verantwoordelijkheden betreft. Als gebruiker van het Elia-net blijft hij onderworpen aan het contract met het Elia-net waarop hij aangesloten³ is en aan het toegangscontract met Elia 4. 1 Alle gesloten distributienetten die zijn aangesloten op het net van Elia, volgen de werkwijze zoals beschreven in deze productfiche, ongeacht de naam die ze krijgen. Op federaal niveau spreekt de elektriciteitswet over een gesloten industrieel net, in Vlaanderen omschrijft het energiedecreet de gesloten distributienetten en in Wallonië richt het elektriciteitsdecreet zich op réseaux fermés professionnels. ² De bevoegde overheid wordt aangeduid door het administratief erkenningsproces van het CDS. Dat proces is geregionaliseerd en geregeld dus voor elke regio en op het federale niveau. Meestal betreft het de minister die energie onder zijn bevoegdheden heeft, op advies van de bevoegde toezichthouder. ³ Enkel de CDS die rechtstreeks zijn aangesloten op het Elia-net vallen onder die samenwerkingsregeling met betrekking tot het toegangsbeheer voor de CDS. 4 Het toegangscontract kan een toegangshouder aanduiden die verschillend is van de netgebruiker van het net van Elia zolang geen enkele gebruiker van het CDS zijn eigen leverancier voor elektriciteit heeft gekozen.

2 Zodra hij het statuut van beheerder van het CDS verwerft, moet hij daarnaast een specifieke bijlage bij het toegangscontract met Elia ondertekenen. In deze bijlage 14 van het toegangscontract worden de praktische modaliteiten beschreven voor de samenwerking tussen Elia en de beheerder van het CDS voor het beheer van de toegang van de gebruikers van het CDS. Als beheerder van het CDS staat hij immers in voor operationele taken die deel uitmaken van het beheer van het net en het beheer van de toegang voor zijn gebruikers tot de elektriciteitsmarkt. Deze samenwerkingsregeling geldt enkel voor de CDS en die rechtstreeks zijn aangesloten op het door Elia beheerde net. I.3. De gebruikers van het CDS De gebruikers van het CDS zijn eindverbruikers of producenten die zich binnen het CDS bevinden: zij worden door dat net bevoorraad of voeden het. Zij sluiten een contract af met de beheerder van het CDS voor de aansluiting en de toegang tot het CDS-net. Zij hebben dus geen directe contractuele relatie met Elia, behalve indien zij diensten aanbieden aan het transmissienet (CIPU, afschakelbare diensten, ). Elke gebruiker van het CDS heeft een toegangspunt tot het CDS-net (toegangspunt CDS). Het kan gaan om één enkel fysiek injectie- of afnamepunt met een bepaald spanningsniveau, of een geheel van meerdere belastingen en/of productie-eenheden die aan eenzelfde gebruiker van het CDS-net toebehoren. De gebruiker van het CDS-net kan voor de levering van zijn energie rechtstreeks een contract afsluiten met een leverancier naar keuze. Zodra een gebruiker van het CDS zijn eigen leverancier heeft gekozen, wordt hij opgenomen in de perimeter van een ARP die door deze gebruiker van het CDS is aangeduid. Deze ARP wordt zo actief in het CDS. II. De contractuele relaties met Elia De relaties tussen Elia en de beheerder van het CDS worden geregeld door het bestaande toegangscontract en aansluitingscontract. De relaties tussen Elia en de ARP s die actief zijn in het CDS worden geregeld door de bestaande ARP-contracten. 5 Zie productfiche Het CIPU-contract: een vast kader voor deelname in het beheer van het hoogspanningsnet.

3 II.1. Nieuwe status van het toegangspunt tot het Elia-net Elia wordt op de hoogte gebracht over de statuswijziging van het toegangspunt tot het Elia-net zodra de beheerder van het CDS en zijn net officieel erkend zijn door de bevoegde overheid. Het toegangscontract dat de toegang tot het Elia-net regelt vanuit dat punt kan niet (of niet langer) tegelijk ook de toegang regelen voor andere gebruikers van het Elia-net. Het toegangscontract kan wel de toegang regelen van meerdere CDS en in België, op voorwaarde dat zij allemaal van dezelfde gebruiker van het Elia-net afhangen. II.2. Wie is toegangshouder van het toegangspunt tot het Elia-net? De beheerder van het CDS moet toegangshouder van het CDS worden zodra een gebruiker van het CDS een andere leverancier kiest dan de oorspronkelijke leverancier van het CDS. Geen enkele leverancier die in het CDS actief is, mag immers een bevoorrechte positie hebben wat het beheer van het CDS betreft of kennis hebben van de gegevens van de gebruikers van het CDS. Indien hij toegangshouder tot het toegangspunt op het Elia-net kon zijn of kon blijven was dat wel het geval. III. Het operationele proces in verband met de toegang: taken van de beheerder van het CDS De beheerder van het CDS wordt beschouwd als een beheerder van het distributienet voor de taken met betrekking tot de toegang voor de gebruikers in het CDS. Hij heeft de volgende taken: tellingen, beheer van zijn toegangsregister, toewijzing van energie, facturering, melding van gegevens aan de leveranciers en ARP s. Daarnaast beheert hij zijn industrieel elektriciteitsnet zelfstandig. De taken en verantwoordelijkheden die de beheerder van het CDS heeft m.b.t. tot het beheer van het net en de tarieven die van toepassing zijn voor de gebruikers van het CDS worden bepaald door de bevoegde overheidsinstanties. In het toegangscontract van Elia wordt enkel de samenwerking tussen Elia en de beheerder van het CDS beschreven voor de toegangsregeling van de gebruikers tot het CDS. III.1. Eén operationeel proces, drie partijen De uit te voeren taken zodat elke gebruiker van het CDS toegang heeft tot de elektriciteitsmarkt worden verdeeld tussen de beheerder van het CDS, Elia en de betrokken ARP s. Gestionnaire du CDS Elia ARP Telling Beheer van de tellers in het CDS Specifiek geval: Beheer van de tellers die eigendom zijn van Elia, wanneer die zich in het CDS bevinden Toegangsregister Bijhouden van het toegangsregister ARP s actief in het CDS Toewijzing Controle over de toewijzing Facturering Uitwisselen van gegevens Nominaties Aan Elia de lijst bezorgen van de ARP s die actief zijn in het CDS Verdeling van de afgenomen/ geproduceerde energie tussen de betrokken ARP s Versturen van de toewijzingsgegevens Factureren aan de gebruikers van het CDS-net Meedelen van de telgegevens aan de betrokken marktpartijen Maandelijks meedelen van de resultaten aan de betrokken marktpartijen (leveranciers en ARP s) Bijwerken van de perimeter van de ARP s die actief zijn in het CDS Controleren of de toegewezen volumes overeenstemmen met de afnames / injecties van het Elia-net Facturatie van de toegang tot het Elia-net (aan de beheerder van het CDS) Facturering van het onevenwicht van de ARP die actief is in het CDS Meedelen van de gegevens van de tellingen, uitgevoerd door Elia, aan de beheerder van het CDS en de betrokken marktpartijen Worden geplaatst door de ARP s die actief zijn in het CDS, afhankelijk van de perimeter van hun activiteit in het CDS

4 III.2. De ARP s die actief zijn in het CDS Wanneer een gebruiker van het CDS een leverancier en/of ARP kiest of beslist om van leverancier en/of ARP te veranderen, moet de beheerder van het CDS nagaan of deze ARP over een ARP-contract met Elia beschikt. De lijst van de ARP s die actief zijn in het CDS wordt aan Elia bezorgd en wordt aangevuld telkens wanneer een nieuwe ARP actief wordt in het CDS. De ARP nomineert de injecties en afnames op elk toegangspunt in het CDS waarvoor hij verantwoordelijk is 6. In de praktijk wordt de positie van de gebruikers van het CDS waarvoor Elia een individuele nominatie nodig heeft (productie-eenheid met een CIPU-contract, klant die een afschakelbare dienst levert) individueel genomineerd door de ARP, en het saldo (algemene positie van de ARP min de positie van de speciale gevallen) van zijn positie in het CDS wordt in zijn totaliteit genomineerd door de ARP. III.3. De telling en telgegevens Alleen de beheerder van het CDS beheert de tellingen in het CDS. Behalve in uitzonderlijke gevallen (zie verder) heeft Elia deze gedetailleerde metingen niet nodig: het volstaat de verdeling te kennen van de totaliteit van geïnjecteerde en/of afgenomen energie in de toegangspunten met het Elia-net tussen al deze ARP s die actief zijn in het CDS. De beheerder van het CDS moet echter de telgegevens van de toegangspunten in het CDS, net als alle overige gegevens/aggregaties die nodig zijn voor een goede werking van de markt en/of vereist zijn door de regulatoren, meedelen aan de betrokken partijen (leveranciers en ARP s), met inachtneming van de UMIX 7 -normen of in een vorm overeengekomen met de gebruikers, leveranciers, ARP s en/of betrokken regulatoren. Elia heeft bovendien het recht om alle tellingen uit te voeren die nodig zijn voor de facturering van zijn tarieven. Elke productie-eenheid vanaf 1 MW in een CDS met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 25 MW moet over een individuele telling beschikken voor de facturering van de bruto-energie na compensatie zoals beschreven in de toegangstarieven tot het net. Hetzelfde geldt indien Elia een contract voor afschakelbaarheid of CIPU-contract afsluit met de gebruikers die zich in het CDS bevinden. Elk van deze gebruikers van het CDS moet over een specifiek toegangspunt in het CDS beschikken. Elia stelt deze tellingen ter beschikking van de beheerder van het CDS. III.4. De belastingen die een afschakelbare dienst verlenen en de productie-eenheden die aan het CIPU-contract onderworpen zijn Het contract voor een afschakelbare dienst wordt ondertekend tussen Elia en de gebruiker van het CDS die een afschakelbare belasting biedt. De beheerder van het CDS kan zich daartegen verzetten indien een operationele situatie de levering van de dienst zou verhinderen, bijvoorbeeld de configuratie van het net. Elia staat in voor het meten van de belasting. Dit specifieke CDS toegangspunt moet worden toegewezen aan een bepaalde ARP. Indien een productie-eenheid die zich in het CDS bevindt aan het CIPU-contract onderworpen is, worden de regels en processen van het CIPU 8 toegepast. Het toegangspunt CDS met betrekking tot deze productie-eenheid moet ter hoogte van de productie-eenheid gelegen zijn. Er is ook een ARP vereist die deze productie-eenheid opvolgt. IV. Proces van toewijzing door de beheerder van het CDS De beheerder van het CDS staat in voor de maandelijkse toewijzing van alle energie die door zijn CDS afgenomen en/of geïnjecteerd wordt. De beheerder van het CDS zorgt hiervoor op basis van de topologie van zijn net, de tellingen 9 van de gebruikers in zijn net en de looptijd van de contracten met hun leveranciers. 6 Zie productfiche Nominations: principles and methods - E-Nomination: a tool that makes submitting nominations easier for ARPs. 7 Op 8 Zie productfiche Het CIPU-contract: een vast kader voor deelname aan het beheer van het hoogspanningsnet. 9 De beheerder van het CDS is niet verplicht om tellingen door te geven indien de leveranciers en/of betrokken ARP s instemmen met een andere energieverdeling.

5 In de praktijk verdeelt de beheerder van het CDS op kwartierbasis alle door het CDS afgenomen en/of het CDS geïnjecteerde energie tussen alle ARP s die in het CDS actief zijn, met inbegrip van de netverliezen. Elke gebruiker van het CDS is opgenomen in de perimeter van de ARP die door deze gebruiker van het CDS werd aangeduid ( actieve ARP in het CDS). De toewijzingen worden aan Elia doorgegeven volgens de UMIX-normen ( IV.1. Het toewijzingsproces De eerste stap bestaat erin om voor elke gebruiker van het CDS alle dagelijkse kwartuurwaarden van zijn telgegevens te verzamelen. Vervolgens wijst de beheerder van het CDS deze energievolumes per kwartier toe onder de ARP( s) die verantwoordelijk is/zijn voor de opvolging van de energie voor dit toegangspunt CDS op basis van de gegevens van het CDS-toegangsregister 10. De beheerder van het CDS moet ervoor zorgen dat 100 % van de door het CDS afgenomen energie wordt toegewezen. Hij moet niet alleen rekening houden met de energievolumes van de gebruikers van het CDS die een leverancier hebben gekozen, maar ook met alle overige energievolumes in zijn CDS: - het verbruik van de gebruikers die zich in het CDS bevinden en die een leverancier hebben gekozen (de actieve gebruikers); - de waarde van het saldo van de injecties en/of afnames van het CDS: die stemt overeen met alle energie van de gebruikers van het CDS die geen leverancier hebben gekozen ( niet-actieve gebruikers), na aftrek van de energie die door de actieve gebruikers van het CDS afgenomen en/of geïnjecteerd wordt, inclusief de verliezen. IV.2. De maandelijkse melding van de toewijzingsgegevens Na de toewijzing van de energie meldt de beheerder van het CDS maandelijks deze resultaten aan de betrokken marktpartijen: de leveranciers, de ARP s en Elia. Ten laatste 15 werkdagen na de maand M stelt hij de gevalideerde toewijzingsgegevens per ARP voor maand M-1 ter beschikking van Elia volgens de UMIX-normen. IV.3. Controle van de toewijzing en eventuele correctie Elia controleert de toewijzingsgegevens en gaat na of de op kwartuurbasis toegekende volumes wel degelijk overeenstemmen met de afnames / injecties van het Elia-net. Indien er een verschil is, dan moet de beheerder van het CDS zo spoedig mogelijk de oorzaak en de omvang van het probleem achterhalen en aan Elia melden. De fout wordt gecorrigeerd tijdens een nieuwe toewijzingsoefening of toegewezen aan de ARP die belast is met de opvolging van de niet-toegewezen energievolumes. In het geval van een nieuwe toewijzing stelt de beheerder van het CDS de nieuwe toewijzingsgegevens ter beschikking van Elia en van de marktpartijen. In ieder geval moet de oorzaak van de fout zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden (en uiterlijk voor de volgende toewijzing), zodat ze geen gevolgen heeft voor de maanden die nog niet gemeld zijn en zodat de transactie niet te lang gehinderd wordt. IV.4. ARP belast met de opvolging van de niet-toegewezen energievolumes De ARP belast met de opvolging van de niet-toegewezen energievolumes in het CDS speelt een essentiële rol wanneer een toewijzingsfout wordt geïdentificeerd of wanneer men niet weet aan wie energie kan worden toegewezen in een CDS. Zijn rol is in de praktijk uiterst beperkt omdat zijn perimeter in principe gelijk is aan 0 MW. Hij wordt officieel door de toegangshouder aangeduid voor een welbepaalde termijn; deze aanduiding geldt voor heel de site. Deze specifieke rol kan hij combineren met die van ARP die verantwoordelijk is voor de verliezen of met om het even welke rol die een ARP in het CDS kan vervullen.

6 V. Wettelijke en contractuele grondslag De samenwerking tussen Elia en de beheerder van het CDS wordt georganiseerd door bijlage 14 van het toegangscontract. De elektriciteitswet (artikel 18 bis) organiseert op federaal vlak hoe het gesloten industriële net geregeld is. In Vlaanderen bepaalt het technisch reglement voor het Plaatselijk Vervoernet hoe het gesloten distributienet dat aan het Elia-net gekoppeld is, geregeld wordt. Het elektriciteitsdecreet van het Waalse Gewest (artikel 15ter) heeft de regels vastgelegd voor de CDS onder Waalse wetgeving. Het Brussels Gewest heeft geen regels met betrekking tot CDS en. Toegangsbeheer van het CDS in 5 punten De beheerder van het CDS is toegangshouder van het toegangspunt tot het Elia-net, van zodra een gebruiker van het CDS zijn eigen leverancier van elektriciteit kiest. Het toegangscontract van Elia organiseert enkel het toegangsbeheer tussen het toegangspunt van het CDS en het Elia-net, m.a.w. tussen Elia en de beheerder van het CDS. Het behelst niet de toegang binnen het CDS, tussen de gebruikers van het CDS-net en de beheerder van het CDS. De beheerder van het CDS regelt de toegang van de gebruikers op zijn net. In verband met de toegang heeft hij de volgende taken: de tellingen, het beheer van zijn toegangsregister, de toewijzing van energie, het meedelen van gegevens aan de leveranciers en aan de ARP s. Zodra de energie is toegewezen, worden de allocaties aan Elia doorgegeven volgens de UMIX-normen. De ARP die actief is in een CDS nomineert de injecties en afnames op elk toegangspunt in het CDS waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. Hij nomineert het saldo van zijn positie (positie van ARP min de positie van speciale gevallen) in zijn totaliteit in het CDS. E2-N / Niet-contractueel document / Verantw. uitgever: J. Vandermeiren, Keizerslaan 20, 1000 Brussel

(zie artikels 8, 11 en 20)

(zie artikels 8, 11 en 20) Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier (zie

Nadere informatie

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014 Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract Elia Users Group 05/06/2014 Wijzigingen ARP-contract (1/2) 1. Definities Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan Mogelijke

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 )

Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 ) Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 ) 1 Voorwoord De Users Group is een overlegorgaan dat door Elia als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet

Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet Ondersteuning net Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet Om de veiligheid, doeltreffendheid en betrouwbaarheid van zijn net te vrijwaren,

Nadere informatie

BESLISSING (B)121220-CDC-1217

BESLISSING (B)121220-CDC-1217 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

I. Algemene inleiding

I. Algemene inleiding Publieke consultatie Wijzigingen 2015 Toegangscontract 17/08/2015 14/09/2015 Toelichtingsnota van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract I. Algemene inleiding De door Elia voorgestelde

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

Users Group - Groupe de travail Belgian Grid. Vergadering op 16 oktober 2012

Users Group - Groupe de travail Belgian Grid. Vergadering op 16 oktober 2012 Users Group - Groupe de travail Belgian Grid Vergadering op 16 oktober 2012 Aanwezig: C. Adams (SPF Economie, Directie Energie) G. Senne (SPF Economie, Directie Energie) J-P. Becret (GABE) B. De Wispelaere

Nadere informatie

Position Paper CDS Feedback & discussion

Position Paper CDS Feedback & discussion Position Paper CDS Feedback & discussion WG Belgian Grid 21 April 2017 P. Buijs Current Statute Draft Position Paper CDS in FR NL Several comments receveid from FEBELIEC and INFRABEL 21/4 : Discussion

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Toegangscontract. tussen

Toegangscontract. tussen Toegangscontract tussen Contractreferentie: Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378,

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie:[ ]

Toegangscontract. Contractreferentie:[ ] Toegangscontract Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20,1000 Brussel,

Nadere informatie

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Smart Grid School, 9 oktober 2013 Wouter Geldhof (advocaat en partner PG energierecht Stibbe, Ugent) 10/8/2013 8:22:00 AM Agenda I. Europese definitie II.

Nadere informatie

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT Omwille van de transparantie en om de nieuwe tarieven vanaf januari 2016 zo efficiënt mogelijk te kunnen toepassen, publiceert de CREG op 30 oktober

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 april 2014

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 april 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contractreferentie: [] tussen: ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag voor toegangscontract

Aanvraag voor toegangscontract Aanvraag voor toegangscontract Vooraleer een Toegangscontract kan worden afgesloten, moet er bij Elia een aanvraag worden ingediend. De onderstaande gegevens zijn noodzakelijk om een toegangscontract te

Nadere informatie

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contractreferentie: [] tussen: ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP 17 februari 2016 VREG uw gids op de energiemarkt Elementen voor een energienet in evenwicht Slimme meters Nieuwe technologie (achter de meter)

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren

Openbare raadpleging over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren Openbare raadpleging over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren Definities Vraagbeheer: het vermogen van een verbruiker

Nadere informatie

Toegangscontract. tussen

Toegangscontract. tussen tussen Contractreferentie: Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2008-2011 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie: [] (hierna het Contract ) Deze Bijlage wordt aangenomen en indien

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie:[ ] tussen

Toegangscontract. Contractreferentie:[ ] tussen Toegangscontract Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20,1000 Brussel,

Nadere informatie

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt energie in goede banen Vrije elektriciteitsmarkt: centrale rol van de netbeheerders De basisregels voor de werking van de elektriciteitsmarkt zijn vastgelegd

Nadere informatie

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 1. Inleiding Conform artikel 4.2.1. van het Energiedecreet is de VREG gehouden om, na consultatie

Nadere informatie

Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013

Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013 Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013 Aanwezig: W. Aertsens (FEBELIEC) J.-P. Boydens (COGEN VLAANDEREN) P. Claes (FEBELIEC) B. De Wispelaere (FEBEG) Y. Foste (FEBEG) S. Gabriels (FOD Economie)

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader. Users Group Plenary 10/12/2015

Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader. Users Group Plenary 10/12/2015 Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader Users Group Plenary 10/12/2015 Schaarste en afschakelplan: inleiding FTR 19-12-2002 - Art 312 Ministrieel Besluit M.B. 03-06-2005 Aanpassing

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] 17 AUGUSTUS 2013. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Users Group. Aanbeveling over de te bepalen regels voor gesloten distributienetten in het Federaal Technisch Reglement

Users Group. Aanbeveling over de te bepalen regels voor gesloten distributienetten in het Federaal Technisch Reglement Users Group Aanbeveling over de te bepalen regels voor gesloten distributienetten in het Federaal Technisch Reglement 21/9/2017 1. Inleiding... 1 2. Executive summary... 2 3. Juridische regeling van toepassing

Nadere informatie

Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren

Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren Workshop 21 maart 2016 1 Onthaal (slides 1 tot 16) Aspect prijzen Agenda 11h 1. Modaliteiten

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

Contract van Toegansverantwoordelijke (ARP) ARP-contract

Contract van Toegansverantwoordelijke (ARP) ARP-contract Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contractreferentie: tussen: ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20,

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE

TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE De hiernavolgende nettarieven voor de bestaande dienstverlening door Elia zijn in beginsel deze die goedgekeurd zijn door

Nadere informatie

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003

Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 Tarieven van toepassing vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 De tarieven die vanaf 1 april tot en met 31 december 2003 van toepassing zijn, bestaan uit : Tarieven voor het gebruik van het net! Tarief

Nadere informatie

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Inleiding... 2 I. Krachtlijnen van de ontwikkeling van het voorstel van Elia tot

Nadere informatie

De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen

De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen Balance De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen Elia heeft de opdracht gekregen om een mechanisme voor strategische reserve op te zetten om het structurele

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012-2015 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van

Nadere informatie

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties C1/117 06.2006 2 C1/117-06.2006 Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties (= Afnamepunt) 3 C1/117-06.2006 Inleiding -Toepassingsgebied : Deze schema

Nadere informatie

Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt

Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt Financiële Reconciliatie in de Belgische Energiemarkt 1/8 1. Inleiding doel van deze paper Deze paper heeft tot doel de context te schetsen van de settlement processen in de Belgische, vrijgemaakte energiemarkt.

Nadere informatie

Ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd. Van toepassing vanaf 1 november 2016

Ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd. Van toepassing vanaf 1 november 2016 ELIA SYSTEM OPERATOR WERKINGSREGELS VOOR DE STRATEGISCHE RESERVE Ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd Van toepassing vanaf 1 november 2016 Overeenkomstig artikel 7 septies van de wet van 29 april 1999

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

ELIA SYSTEM OPERATOR N.V.

ELIA SYSTEM OPERATOR N.V. Tussen ELIA SYSTEM OPERATOR N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 476.388.378 en vertegenwoordigd door Patrick

Nadere informatie

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder (B)1610 16 februari 2017 Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder genomen met toepassing van artikel

Nadere informatie

Gedeelde Aansluitingen

Gedeelde Aansluitingen Gedeelde Aansluitingen Voorstel van aanpak Users Group WG Belgian Grid 11/03/2013 PCAL Overzicht Definitie Gedeelde Aansluiting Inventaris Criteria Definitie 2 Doelstructuren Juridische Impact Next steps

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven

Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven Elia s diensten voor toegang tot het net omvatten het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, het beheer van het

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1538

BESLISSING (B) CDC-1538 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING

11 JULI 2003 VOORSTEL VAN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN IN BESPREKING, VANDAAG NIET VAN TOEPASSING 4 AANVRAAG TOT GOEDKEUR ING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR HAAR DOORVOERACTIVITEIT

Nadere informatie

Toegangscontract verduidelijking

Toegangscontract verduidelijking Toegangscontract verduidelijking WG Belgian Grid 7/3/2017 Verwarrend: Toegangscontract verduidelijking Inputs : Feedback van FEBEG Standpunt 16/1/2017 Discussies in WG BG in 2016 & 2017 Cartografie van

Nadere informatie

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT E VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT Bij elektriciteitshandel is er steeds kans op onevenwicht tussen injectie en afname van het net. Iedere ARP, of evenwichtsverantwoordelijke, moet de stroomafname

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Consultatieperiode: van 7/11/2016 tot 02/12/2016

Consultatieperiode: van 7/11/2016 tot 02/12/2016 Publieke consultatie: wijzigingen van het contract van Toegangsverantwoordelijke (ARP-contract) Toelichtingsnota Consultatieperiode: van 7/11/2016 tot 02/12/2016 Elia November 2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Deze Bijlage is enkel geldig indien ondertekend door elke Partij. Overeenkomstig artikel 24.3 geeft Elia haar toestemming met de verdeling of de overdracht

Nadere informatie

Geschillendienst. Beslissing. Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA

Geschillendienst. Beslissing. Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA Geschillendienst Beslissing Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA Voorwerp van de klacht Mevrouw X, de klaagster, vraagt aan de Geschillendienst om zich uit te spreken over de naleving door energieleverancier

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de levering van biogas

Overeenkomst betreffende de levering van biogas Overeenkomst betreffende de levering van biogas 1.1 Beschrijving Deze overeenkomst betreft een outputcontract tussen een producent van biogas en een afnemer van biogas. In de concrete situatie zou de partij

Nadere informatie

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2011. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0

Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0 Bijlage_Cabine meerdere netgebruikers_v3.0 Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0 1 Algemeen Algemeen wordt een gemeenschappelijke aansluiting van meerdere individuele eindgebruikers in bepaalde gevallen

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Tabel 1: Federale bijdrage

Tabel 1: Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2010. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Volgens de beslissing van de CREG (b)150312-cdc-1430 van 12 maart 2015

Volgens de beslissing van de CREG (b)150312-cdc-1430 van 12 maart 2015 ELIA SYSTEM OPERATOR WERKINGSREGELS VOOR DE STRATEGISCHE RESERVE Volgens de beslissing van de CREG (b)150312-cdc-1430 van 12 maart 2015 Van toepassing vanaf 1 november 2015 Overeenkomstig artikel 7 septies

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden ID vraag antwoord 1 Op p.5 stellen jullie dat "De overeenkomst is niet exclusief teneinde, in voorkomend geval, eventuele marktrisico's te kunnen spreiden", betekent dit "niet exclusief" dat de toekomstige

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE

DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE KVAB Laurent Jacquet - Directeur 05-05-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Context & doelstellingen van de studie 2. Huidige beschikbare opslagtechnologieën 3. Kosten

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 58.417/3 van 2 december 2015 over een amendement bij het voorontwerp van programmadecreet [lees: voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1279

EINDBESLISSING (B) CDC-1279 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12 Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit Smart Energy Solutions 04/12/12 Inhoud Netinvesteringen Netaansluitingen Gesloten distributienetten Directe lijnen Nettoegang Flexibiliteit VREG

Nadere informatie

Technisch Reglement. Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit. Vlaams Gewest Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be

Nadere informatie

Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari maart 2004)

Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari maart 2004) Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari 2004-31 maart 2004) De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 11 december 2003, zijn van toepassing

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

van 6 september 2011

van 6 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1282

EINDBESLISSING (B) CDC-1282 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005 Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005 De tariefstructuur bestaat uit vier onderscheiden elementen: (i) (ii) (iii) (iv) de tarieven voor de aansluiting (zie verder onder A);

Nadere informatie

AANSLUITINGSCONTRACT

AANSLUITINGSCONTRACT AANSLUITINGSCONTRACT Contractreferentie: [.] Tussen : [.], een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te [.], met het ondernemingsnummer [.], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 21 oktober 2014

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 21 oktober 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 20 juli 2004. gewijzigd op 24 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie