Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie"

Transcriptie

1 Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat Heusden-Zolder Tel Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t Molenholleke Molenstraat 8 Holstraat 5 De Winning Heusden-Zolder

2 INHOUDSOPGAVE 1. Opvoedingsproject (exemplaar voor de ouders) 2. Infobundel onderwijsregelgeving (exemplaar voor de ouders) 3. Schoolreglement (exemplaar voor de ouders) 4. Administratieve schoolfiche (document voor de schooladministratie) 5. Zorgfiche (document voor de zorgcoördinator van de school) 6. Verplichte informatie (exemplaar voor de ouders) 7. Formulier met kindgebonden afspraken (exemplaar voor de ouders + kopie voor de school) 8. Enkele formulieren indien van toepassing (exemplaar voor de ouders + kopie voor de school) 9. Document met handtekening van beide partijen ter bevestiging van de overeenkomst (2 exemplaren: ouders + school) Bijlagen - Overzicht geplande bijdrage voor de ouders - Toestemming van de ouders i.v.m. gebruik foto s - Planning vakanties en schoolvrije dagen

3 WELKOM Jij, helemaal jezelf, goed zoals je bent. Een schakel in onze ketting, een nieuwe kleur in onze school, een veelzijdig stukje van onze puzzel. We willen je graag leren kennen. We willen samen met jou een stukje op weg gaan. We wensen je veel zon op die weg, vriendschap en vertrouwen. Mensen met een warm hart en een luisterend oor. Eerlijke kansen, veiligheid, hier en daar een schuilplaats. We willen je daar graag bij helpen. Welkom! Fijn dat je er bent! Beste ouder, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Ons schoolteam zal alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouder draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en ieders belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Met deze schoolbrochure wensen wij u op weg te helpen bij de eerste kennismaking en als school de nodige informatie te verzamelen om een goede werking mogelijk te maken. In deel 1 vindt u het Opvoedingsproject en in deel 3 het Schoolreglement. Als ouder dient u deze te onderschrijven opdat de inschrijving van uw kind geldig zou zijn. Wij wensen u en uw kind alvast een heel fijn schooljaar toe!

4 Ons pedagogisch project. Deel 1 Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie. 1.1 De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen. Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: het unieke van ieder mensenkind, de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen, verbondenheid en solidariteit met anderen, vertrouwen in het leven (hoop), genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is, openheid, respect en zorg voor mens en natuur, verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren, vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid, zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties, Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: de ontmoeting van elkaar in verbondenheid; de verdieping in de Bijbelse Boodschap; de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf; het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God. In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, en leren hen de verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.

5 Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie. Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod. 1.2 Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot goede mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: de wereld van taal en communicatie de wereld van het muzische de wereld van cijfers en feiten de wereld van de techniek de wereld van het samenleven de wereld van verleden en heden de wereld van het goede de wereld van zingeving In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. 1.3 We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. Onze opvoeding wordt gedragen door : onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind. We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind. de pedagogie van verbondenheid. Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. de pedagogie van de hoop. We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. de pedagogie van het geduld. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

6 Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: model staan voor goed leren strategische vragen stellen aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen zinvolle contexten aanbieden interactieprocessen begeleiden peilen naar de vorderingen helpen en coachen 1.4 We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel. Onze brede zorg heeft twee dimensies: We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op bijzondere zorgvragen. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra 1.5 Onze school als gemeenschap en als organisatie We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school. het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijk draagt voor het beleid van de school. externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering. de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt. de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

7 Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u op of op de website van de school. Ouders kunnen steeds een afschrift van deze regelgeving vragen aan de school.

8 Deel 3 Schoolreglement 1. Contacten zie infobrochure onderwijsregelgeving Schoolbestuur Schoolstructuur Aanbod: Basisonderwijs Niveaus: Lager Onderwijs Kleuteronderwijs VZW Katholiek Basisonderwijs Zolder Dorpsstraat Heusden-Zolder Telefoon: 011/ Adres vestigingsplaatsen: Telefoon: 011/ Fax: 011/ Holstraat Heusden-Zolder Telefoon: 011/ De Winning Heusden-Zolder Telefoon: 011/ Directie Secretariaat Zorgcoördinator Naam: Johny Verduyckt Telefoon: 011/ GSM 0473/ Naam: Suzanne Raymaekers Naam: Rolanda Mangelschots 2. Organisatie Schooluren Kleuterschool Holstraat 5 en Lagere school Molenstraat u. en u. (Maandag 15.40u.) Kleuterafdeling De Winning u en u. (Maandag 15.55u.) De lessen beginnen stipt om: 08.45u. en 12.55u. Te laat komen kan niet! Aanmelden bij: secretariaat. Ouders worden verwittigd bij elke nietgewettigde afwezigheid.

9 Voor- en naschoolse opvang Uren: u. en u. Vrijblijvend aanbod: t Klim-Op-Ke Beekbeemdenhof Heusden-Zolder 0470/ Vergoeding: 0,91 euro / begonnen half uur Verantwoordelijke(n): OCMW Gemeente Heusden-Zolder In de kleuterafdeling De Winning organiseert de school de voor- en naschoolse opvang in eigen beheer. Ook kinderen die laattijdig worden afgehaald door de ouders worden naar de opvang gebracht. De school geeft dan de naam van het kind, adres, telefoonnummer en eventuele aandachtspunten door aan de opvang. Middagpauze Molenstraat 8 en Holstraat u. De Winning 12 (wijkafdeling kleuterschool) u. Vrijblijvend aanbod: drankje te verkrijgen in de school aan 0,50 euro. Vergoeding: - Verantwoordelijke(n): toezicht door PWAmedewerkers en vrijwilligers. Vakanties Vrije dagen Studiedagen Herfstvakantie: ma. 1 nov. tot en met zo. 7 nov Kerstvakantie: ma. 27 dec tot en met zo. 9 jan Krokusvakantie: ma. 7 maart tot en met zo. 13 maart 2011 Paasvakantie: ma. 11 april tot en met ma. 25 april 2011 Zomervakantie: vr.1 juli tot en met wo. 31 aug Facultatieve verlofdag: vr. 12 nov Feest van de Arbeid: zo. 1 mei Facultatieve verlofdag: ma. 16 mei Hemelvaart: do. 2 juni Brugdag: vr. 3 juni Pinkstermaandag: ma. 13 juni vr. 15 okt wo. 9 febr. 2011

10 Leerlingenvervoer Enkel voor kinderen die in de voor- en naschoolse opvang blijven. Organisatie door gemeente Heusden-Zolder. Huiswerk Afspraken: 1 e klas : Soms een leerspelletje of rekenkaartje, een taalwerkje of leesopdracht. 2 e 4 e klas : Op maandag, dinsdag, donderdag kunnen huistaken meegegeven worden of moeten er lessen geleerd worden. Verdere informatie wordt er gegeven op de informatieavond begin september per klas. 5 e 6 e klas : Als voorbereiding op het secundair onderwijs kunnen er elke dag huistaken of lessen meegegeven worden. Verdere informatie wordt er gegeven op de informatieavond in elke klas, begin september. Agenda Afspraken: De schoolagenda, waarin opdrachten en lessen worden genoteerd, moet wekelijks door de ouders ondertekend worden. De schriften worden regelmatig meegegeven om na te kijken en te ondertekenen. Het zijn twee waardevolle middelen om het klasgebeuren te volgen. Maak er gebruik van! In de kleuterschool ontvangen de ouders een kleuteragenda met mededelingen en nuttige informatie of een uitgebreide nota. Rapport Afspraken: Driemaal per jaar, na een periode van 12 weken, worden rapporten meegegeven. Dit rapport geeft de resultaten van de regelmatige peilproeven over de verschillende vakken en toont de schoolvorderingen van het kind. De kinderen van het eerste leerjaar krijgen na de 2 de periode een bondige evaluatie en bij het einde van het schooljaar hun rapport. Regelmatig krijgen de kinderen toetsen mee naar huis. Het is belangrijk om aan deze toetsen de nodige aandacht te besteden: niet enkel ondertekenen, maar ook bekijken en bespreken met je kind. Het is een waardevol middel om als ouder inzage te blijven hebben in de vorderingen van je kind.

11 Sport op school Lichamelijke opvoeding Aanbod: 2 lestijden per week in alle klassen. Kleding lagere school: - turnpantoffels - t-shirt met schoollogo verkrijgbaar bij de turnjuf (verplicht) - zwarte short, jazz-broek of rennersbroek Zwemmen Aanbod: enkel voor 2 de, 3 de en 4 de leerjaar. Kleding: zwempak, handdoek, muts en warme kleding om na het zwemmen naar school te gaan. Vergoeding: 0,50 euro per half uur. Voor het 4 de lj. wordt de bijdrage door de school betaald, zoals wettelijk is voorgeschreven. 3. Samenwerking oudercontacten Aanbod: algemene infoavond en individuele gesprekken. Met de ouders Algemene infoavond bij de start van het schooljaar. Indiv. contacten bij de rapporten of na afspraak. Uren: na afspraak (ouder leerkracht). Met externen Zie infobrochure onderwijsregelgeving Centrum Leerlingbegeleiding - Verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken - Zorgprocedure (wijze waarop de school en het CLB de ouders en leerlingen betrekken in het zorgbeleid) Plaats: klaslokaal of vergaderruimte. Contactpersoon voor een afspraak: klastitularis, zorgcoördinator of directeur. Wijze waarop de school contact opneemt: via briefwisseling of telefonisch. Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Midden-Limburg Saviostraat Houthalen tel fax Begeleiders CLB: Inge Baute maatschappelijk werker Ann Creemers assistente in de psychologie Monique Frederix arts CLB

12 Gemeente Voor- en naschoolse kinderopvang t Klim- Op-ke (OCMW) Naam en gegevens van contactpersonen: Tatiana Di Iorio en Els Vankan OCMW St. Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder Tel Locatie Beekbeemdenhof 2 GSM 0470/ Nuttige adressen Commissies: -Lokaal Overlegplatform -Commissie inzake Leerlingenrechten -Commissie Zorgvuldig Bestuur Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg Heusden-Zolder Basisonderwijs. Het contactadres van het LOP : Raf Nulens - Voorzitter Dienst Maatschappelijke Begeleiding Heldenplein Heusden-Zolder tel. 011/ Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u terecht bij de Commissie Leerlingenrechten, Koning Albert- II laan 15, 1210 Brussel. Departement Onderwijs Secretariaatgeneraal t.a.v. Willy Van Belleghem Kamer 5B12 Koning Albert-II laan Brussel 4. Inschrijven van leerlingen zie infobrochure onderwijsregelgeving Een inschrijving is pas definitief geldig als de ouders zich akkoord verklaren met het schoolreglement (verklaring in bijlage) en vanaf de bijhorende engagementsverklaring ondertekenen. Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een gewone Nederlandstalige basisschool als ze daarvóór minstens 220 halve dagen les gevolgd hebben in een Nederlandstalige derde kleuterklas. Inschrijvingsperioden: Voorrang broer en zus: vanaf de eerste maandag na 1 december tot aan de kerstvakantie, steeds van het voorafgaande schooljaar. Voorrang GOK leerlingen of niet-gok leerlingen: niet van toepassing. Algemene inschrijvingsperiode: vanaf de eerste maandag na de kerstvakantie, steeds na afspraak met de directeur. Ook tijdens de zomervakantie wordt een inschrijvingsperiode voorzien. Weigeren Het schoolbestuur heeft beslist een maximumcapaciteit in te voeren, voor de wijkafdeling De Winning 12. Omwille van materiële omstandigheden beperken wij de inschrijvingen voor tot max. 58 kleuters. Voor het schooljaar heeft het schoolbestuur ook een maximumcapaciteit voor

13 het 2 de leerjaar vastgelegd. Omwille van plaatsgebrek en om het aantal kinderen per klas op een veilig en kindvriendelijk aantal te houden, is de grens vastgelegd op 50 leerlingen, verdeeld over 2 klassen. Elke bijkomende leerling wordt geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een document en wordt op de aanmeldingslijst geschreven. Deze aanmeldingslijst valt weg na de eerste 10 schooldagen van september. Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk. 5. Organisatie van de leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

14 6. Afwezigheden zie infobrochure onderwijsregelgeving Wegens ziekte Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Problematische afwezigheden De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 7. Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Eéndaagse uitstappen Aanbod: zie overzicht bijdrageregeling ouders De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Meerdaagse uitstappen Aanbod: sneeuwklassen voor het 6 de leerjaar. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

15 8. Getuigschrift basisonderwijs zie infobrochure onderwijsregelgeving De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria: De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; De gegevens uit het LVS; Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling;.. Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. Beroepsprocedure: De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie. De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen. De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing. Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht. 9. Onderwijs aan huis zie infobrochure onderwijsregelgeving Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen. Vanaf 1/9/2009 wordt het recht op tijdelijk onderwijs aan huis en permanent onderwijs aan huis uitgebreid van leerplichtige leerlingen in het lager onderwijs naar vijfjarige leerlingen in het kleuteronderwijs.

16 10. Orde- en tuchtmaatregelen zie infobrochure onderwijsregelgeving Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging in de agenda; een strafwerk; een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: een schorsing van één dag; een schorsing van meerdere dagen; een uitsluiting. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: Beroepsprocedure: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.

17 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven. 11. Bijdrageregeling zie infobrochure onderwijsregelgeving Financiële bijdrage Met de omzendbrief rond de kostenbeheersing in het basisonderwijs zijn vanaf september 2007 volgende richtlijnen van kracht. 1. Vanaf 1 september 2007 moet de school voor de nodige basismaterialen zorgen: dit zijn de materialen die nodig zijn voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. 2. Vanaf 1 september 2008 wordt, wat de andere uitgaven betreft, met een scherpe maximumfactuur voor de ouders gewerkt. Hierbij gaat het dan over kosten voor uitstappen, cultuur en sportactiviteiten die niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor een kleuter is de maximumfactuur vastgelegd op 20 euro, voor een leerling uit de lagere school is dit 60 euro. 3. Voor de meerdaagse uitstappen is een minder scherpe maximumfactuur vastgelegd en dit dan op 360 euro voor de ganse loopbaan in de lagere school. Dit betekent ook dat vanaf het schooljaar enkel nog sneeuwklassen voor het 6 de leerjaar worden georganiseerd. Dit om te voldoen aan de bepalingen van de omzendbrief. Deze keuze is door het Schoolbestuur en de Schoolraad bekrachtigd. In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen door de ouders ( scherpe maximumfactuur ). Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf (bv. prijs van busvervoer). We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de bedragen van vorig schooljaar. Het totaalbedrag van de uitgaven mag de grens van de maximumfactuur niet overstijgen. Deze lijst werd overlegd in de Schoolraad. De lijst met niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar uw kind niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of bij deelname moet u er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Betalingsmodaliteiten: o 1 ste 6 de lj.: via overschrijving, in 3 voorschotten van 20 euro en een eindafrekening. Bij het begin van elke trimester betalen de ouders door overschrijving een voorschot van 20 euro. Aan het einde van het schooljaar maakt de school de

18 afrekening en wordt het creditsaldo via overschrijving aan de ouders terugbetaald. o Spaarplan voor de sneeuwklassen 6de lj. vanaf 4de lj. Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend. 12. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning zie infobrochure onderwijsregelgeving Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. 13. Vrijwilligers Vrijwilligers die in opdracht van de school een taak uitvoeren, vallen onder de schoolverzekering. De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren en aan de vrijwilligers een afsprakennota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota hieronder in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. Daarnaast wordt deze nota ook zichtbaar aangebracht in elke vestigingsplaats en is voor iedereen beschikbaar op onze website. AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK ORGANISATIE Naam organisatie: VZW Katholiek Basisonderwijs Zolder Vrije Basisschool t Molenholleke Juridisch statuut: VZW Adres (maatschappelijke zetel): Dorpsstraat 77 - Telefoonnummer: 011/ Omschrijving (sociale) doelstelling: Basisonderwijs VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRIJWILLIG(ST)ER De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent aan de organisatie en aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds te goeder trouw. De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de directeur, te bereiken op het nummer 011/ of 0473/

19 AARD VAN HET VRIJWILLIGERSWERK De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten. De taak kan omvatten: ondersteuning van school- of klasgebonden activiteiten en feesten, uitvoeren van onderhoudswerken of klusjes, vervoer van kinderen middagtoezicht, naschoolse opvang en dit in de verschillende vestigingsplaatsen van de school. VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS De organisatie heeft (zoals verplicht volgens de wet) een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. Naam verzekeringsmaatschappij: LDB Winterthur Polisnummer: De organisatie heeft bijkomende verzekeringen afgesloten met de volgende dekking: Polis ongevallen vrijwilligers Naam verzekeringsmaatschappij: LDB Winterthur Polisnummer: Polis omnium opdrachten (wagen) Naam verzekeringsmaatschappij: LDB Winterthur Europe Polisnummer: PLICHT TOT GEHEIMHOUDING De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met in acht name van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie, en is gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die hem/haar zijn bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld. Art. 458 van het strafwetboek beschrijft de geheimhoudingsplicht als volgt: geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank (2,47 euro) tot vijfhonderd frank (12,93 euro). De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwilliger verkrijgt, vertrouwelijk. VERGOEDINGEN VOOR KOSTEN De organisatie betaalt een vergoeding voor de effectieve kosten, op basis van bewijskrachtige documenten (factuur, kasbon, ) en dit voor kosten door de vrijwilliger gemaakt in opdracht van de organisatie of noodzakelijke kosten in het kader van het verrichte vrijwilligerswerk. De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding voor kosten (rekeninghoudend met de wettelijk vastgestelde maxima), die gemaakt worden in opdracht van de organisatie of noodzakelijke kosten in het kader van het verrichte vrijwilligerswerk en dit enkel aan de vrijwilligers die op regelmatige en langdurige basis hun medewerking verlenen. In dit geval zal er tussen de organisatie en de vrijwilliger en concrete afsprakennota worden opgesteld. (Vrijwilligers moeten er zelf op toezien dat ze niet meer dan de wettelijk toegelaten maximale bedragen ontvangen als forfaitaire kostenvergoeding:27, 92 euro per dag en 1116,71 euro per jaar, = index deze maxima gelden per persoon, ongeacht voor hoeveel organisaties de vrijwilliger werkt.)

20 14. Welzijnsbeleid 1. Preventie 1.1 Evacuatie Om de veiligheid van kinderen en personen te waarborgen, houdt de school regelmatig evacuatieoefeningen. De directie beslist op welke tijdstippen deze doorgaan. 1.2 Hygiëne Hoofdluis Regelmatig hebben kinderen last van hoofdluis. In geval uw kind ermee geplaagd zit, begin dan onmiddellijk de gepaste behandeling en verwittig de directie (besmettingsgevaar). Een tekst voor de behandeling kan u op de school verkrijgen. Maak er geen geheim of taboe van. Als uw kind luizen heeft, zijn er beslist nog andere kinderen met hetzelfde probleem: meld het dan ook aan de schooldirectie of de schoolarts. - De verpleegster van het CLB kan gericht onderzoek naar luizen komen doen in de klassen. - Eventueel kan de schoolarts van het CLB ouders verplichten hun kind thuis te houden en op controle te gaan bij het CLB. Kleuterhygiëne Als je kleuter 2,5 jaar is, mag hij of zij voor het eerst naar school. Het is dan ook aan te raden om tijdig te starten met de zindelijkheidstraining. In de kleuterklassen is het niet mogelijk om tijd te steken in het verversen van wegwerpluiers. Wanneer herhaaldelijk blijkt dat een kleuter niet zindelijk is, kan de school beslissen om zelf maatregelen te nemen of aan te bevelen (bv. een tijdelijke weigering). 1.3 Toiletbezoek Voor de kinderen: na bezoek aan het toilet, doorspoelen en handen wassen. Wij houden de toiletten proper, ook uit respect voor de anderen die na ons komen. 2. Veiligheid 2.1 Verlaten van de school Lagere school - Molenstraat De ouders komen tot aan de poort om hun kind af te halen. Kinderen die alleen naar huis gaan, vertrekken onder toezicht van de leerkrachten bij de rij. Ouders die hun kinderen aan de school komen afhalen, dienen te wachten tot hun kind onder begeleiding van de toezichthoudende leerkrachten de schoolpoort verlaten heeft. Het is verboden voor de ouders om de kinderen uit de schoolrij te halen. Kinderen die niet tijdig worden opgehaald, blijven 15 minuten in de school en worden dan naar de opvang begeleid. Kleuterschool - Holstraat De ouders halen zelf hun kind af bij de klas (in de gangen) of op de speelplaats. Kleuters die niet tijdig worden afgehaald, worden opgevangen in de eetzaal (opvang). OPMERKING: Ouders, gelieve uw kind zowel in de kleuterschool als lagere school tijdig af te halen. Als uw kind na school gaat winkelen, gelieve de leerkracht te verwittigen met een briefje met datum. (Deze kinderen zijn niet meer verzekerd).

21 2.2 Weg van en naar de school Wij merken allen dat het verkeer rond de scholen, vooral 's morgens, 's middags en bij het einde van de lessen, chaotische vormen aanneemt. Daarom willen wij voor uw kinderen de veiligste weg aanduiden. Lagere school - Molenstraat 1. De meest veilige manier om uw kinderen af te halen of te brengen - parkeren op het Heldenplein. - kinderen gaan te voet naar de grote poort. 2. Ingang Molenstraat alleen voor leerkrachten. De leerlingen gebruiken het poortje aan de fanfarezaal. Kleuterschool - Holstraat 1. De meest veilige manier om uw kinderen af te halen of te brengen: - parkeren op het Heldenplein of Inakker. - kinderen gaan te voet naar de grote ijzeren poort. 2. Kinderen en ouders gaan te voet naar de poort in de zijstraat apotheek. Opgelet! De parkeerruimte tussen school en fanfarezaal is een privéparking. Wij kunnen parkeren hier niet toelaten. Het is onveilig voor onze kinderen. Ouders, haal de leerlingen niet uit de rij! Wijkafdeling De Winning 12 Vrij parkeren volgens afspraken ter plaatse. De ouders halen de kleuters af aan de poort. 2.3 Toezicht en toegankelijkheid van de school De school organiseert elke dag toezicht in het voordeel van de kleuters en leerlingen. 's Morgens en 's middags begint het toezicht respectievelijk om 8.30 u. en u. De poorten worden ook dan pas geopend! Laat uw kind dus niet te vroeg komen. Na de aanvang van de lessen worden de poorten gesloten. Kinderen die 's middags blijven eten staan uiteraard voortdurend onder begeleiding. Bij het einde van de lessen is er nog toezicht gedurende 15 minuten in de school, enkel voor kinderen die nog niet opgehaald werden. Indien dit dan nog niet gebeurd is, worden zij naar de naschoolse opvang begeleid. Deze dienst is dan betalend. De school geeft dan de naam van het kind, adres, telefoonnummer en eventuele aandachtspunten door aan de opvang. Noch het schoolbestuur, noch de directie en het personeel van de school kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich zouden voordoen vóór het toezicht aanvangt. Zorg er bijgevolg voor dat uw kind niet te vroeg op school toekomt. In onze lagere school Molenstraat De poorten worden gesloten na de aanvang van de lessen. De ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Te laat komen stoort het klasgebeuren. Leerlingen die te laat aankomen, melden zich aan bij het secretariaat of de directeur. Enkel dan kan u gebruik maken van de toegang in de Molenstraat. Indien dit meermaals voorkomt, zal er contact genomen worden met de ouders. Wij vragen met aandrang om de toegang in de Molenstraat enkel te gebruiken indien uw kind te laat op school aankomt of indien u tijdens de schooluren naar de school komt.

22 In onze kleuterschool Holstraat Om te vermijden dat kleuters ongezien door de poort glippen, willen wij houden aan volgende afspraken. De ouders kiezen zelf voor mogelijkheid 1 of 2! s morgens De poorten zijn geopend vanaf 08.30u. 1. U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de bel van 08.45u. gaat de kleuter zelf naar de klas. 2. Bij de bel van 08.45u. begeeft u zich op de speelplaats en u geeft de kleuter af aan de klas. s Middags De poorten zijn geopend vanaf 12.40u. 1. U laat de kleuter de speelplaats betreden. De kleuter is dan onder toezicht van de juf en verlaat de speelplaats niet meer. Bij de bel van 12.55u. gaat de kleuter zelf naar de klas. 2. Bij de bel van 12.55u. geef u de kleuter af aan de poort. U neemt afscheid aan de poort. De juf met toezicht neemt de kleuter aan en begeleidt hem/haar naar de rijen. De poorten worden dadelijk na de aanvang van de lessen gesloten (08.50u. en 13.00u.). Dit om te vermijden dat kleuters naar buiten zouden lopen en iedereen zomaar de school kan betreden. - Indien u te laat komt, zal u zich in de Holstraat moeten aanmelden (aanbellen bij de inkomdeur). De school kan dan naar uw identiteit vragen. - Ouders die hun kleuter vroeger willen afhalen, melden dit ook vooraf aan de juf. - Als u de school verlaat, heeft u er aandacht voor dat de poort opnieuw gesloten is. De juf blijft voor de ouders bereikbaar zowel s morgens bij de start van de dag als bij het einde van de lessen wanneer u de kleuter aan de klas komt afhalen. 2.4 Afhalen van de kleuters en leerlingen! Wij dragen als school een grote verantwoordelijkheid, met name voor de veiligheid van uw kind. Om deze taak te kunnen opnemen, moeten wij ook op de medewerking van de ouders kunnen rekenen. In onze kleuterschool en wijkafdeling worden de kleuters afgehaald door de ouders, familieleden of kennissen. Onze klasleerkrachten zijn meestal op de hoogte van de gezinssituatie en weten in principe ook wie de kinderen komt ophalen. Toch is een wijziging altijd mogelijk er kan ook al eens een interimaris bij de klas zijn Om misverstanden te vermijden en in vertrouwen te kunnen werken, nemen wij volgende richtlijnen op in ons schoolreglement: 1. Indien de kleuter door iemand anders wordt afgehaald, brengen de ouders de school - de juf tijdig op de hoogte (telefonisch, schriftelijk of mondeling bij het begin van de dag). 2. Indien zich onvoorzien een wijziging voordoet, brengen de ouders de school telefonisch op de hoogte (secretariaat: 011/536854) en dit vóór het einde van de voormiddag of vóór het einde van de lessen. 3. Indien een onbekende persoon een kind komt ophalen, behoort het tot de bevoegdheid van de klasleerkracht om de nodige informatie te bevragen en zo nodig de ouders telefonisch te contacteren. Bij twijfel kan de juf beslissen om het kind in de school te houden tot de situatie is uitgeklaard.

23 4. Zorg steeds voor een goede, duidelijke communicatie met de klasleerkracht. Dit voorkomt misverstanden. 5. Breng als ouder steeds uw kind op de hoogte van de juiste informatie. Wie komt mij afhalen? Moet ik naar de naschoolse opvang? Met welke rij moet ik de school verlaten? Dit zorgt ook voor rust bij de kinderen en voorkomt onnodige paniek of angst. 6. Ouders zorgen er voor dat zij tijdig aan de school zijn om hun kind op te halen. In onze lagere school worden de kinderen door de ouders aan de poort of aan de oversteekplaats (Dorpsstraat) afgehaald. De kinderen blijven tot dan steeds op de speelplaats. De kinderen die alleen naar huis gaan, vertrekken onder toezicht van de leerkrachten. Omdat ouders ook onderling afspraken maken (bv. samen met de buren of kennissen in de wagen), kan de school niet controleren met wie de kinderen naar huis vertrekken. De verantwoordelijkheid van de school eindigt dan ook steeds aan de schoolpoort of bij de oversteekplaats. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg naar andere oplossingen worden gezocht. In het belang van uw kind richt de school in de Molenstraat begeleiding van de thuisrijen in. 's Middags om uur en 's avonds om uur (of uur 's maandags) worden de kinderen begeleid door een leerkracht. Dorpsstraat: oversteekplaats aan het klooster (richting Holstraat, Dekenstraat ) onder toezicht van een leerkracht. De kinderen worden hier door de ouders afgehaald of vertrekken alleen naar huis. Heldenplein: al de leerlingen die met de auto worden gebracht of gehaald, en die te voet naar huis gaan richting kerk - Inakker- Ringlaan De kinderen worden aan de poort afgehaald door de ouders. Enkel de kinderen die alleen naar huis mogen gaan, verlaten de speelplaats (via de smalle toegangsweg) onder begeleiding van de leerkracht. De kinderen lopen dus niet alleen naar het Heldenplein, tussen de geparkeerde en vertrekkende auto s. Dit kan enkel onder het toezicht van en met de verantwoordelijkheid van de ouders. De leerkracht aan het Heldenplein houdt enkel toezicht om te zien of kinderen niet zonder toestemming alleen naar huis vertrekken. Zij/hij speelt geen actieve rol in de verkeerssituatie op en rond het Heldenplein. De kinderen zijn er steeds toe verplicht de veiligste weg naar huis te kiezen. 3. Toegang tot de klaslokalen en speelplaats De klaslokalen (lagere school) zijn tijdens de pauzes steeds gesloten. Geen enkele leerling mag tijdens een speeltijd in de klas zijn, tenzij met een specifieke opdracht. Voorbereiding tot de turnles kan wel, maar dan is de leerkracht aanwezig. Tijdens de middagpauze (laatste kwartier) mag er orde gedaan worden in de klassen, maar dit kan ook alleen met goedkeuring van de klasleerkracht die dan ook verantwoordelijk is. Tijdens de speeltijden en de middagpauze mogen de leerlingen de speelplaats niet verlaten. Enkel op vraag van de ouders en met toelating van de directeur mag een leerling of kleuter afgehaald worden.

24 4. Medicatie Toediening medicatie op school. Soms moet een kind medicatie krijgen tijdens de schooluren. Toediening van medicatie in de school wordt echter beperkt tot het strikt noodzakelijke. De school geeft in principe nooit uit eigen initiatief medicatie aan kinderen: geen pilletje, geen oog- of neusdruppels, e.a. Wanneer de medicatie s morgens en/of s avonds toegediend moet worden, gebeurt dit door de ouders thuis. Indien tijdens de schooluren medicatie toegediend moet worden, brengen de ouders de medicatie samen met een doktersattest (Bijlage 1) mee. Het doktersattest bevat de volgende informatie: 1 Datum 2 Naam van het kind 3 Naam medicatie 4 Dosering 5 Wijze van toedienen 6 Duur van de behandeling Op de fles/flacon/tube of andere verpakking van de medicatie dient duidelijk het volgende terug te vinden zijn (op de verpakking en/of in bijsluiter): 1 Naam apotheker/dokter 2 Naam kind 3 Vervaldatum 4 Dosering 5 Wijze van toedienen 6 Wijze van bewaren De toestemming van de ouders wordt schriftelijk vastgelegd en door de ouders ondertekend, waarmee zij verklaren volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en te blijven voor eventuele nadelige gevolgen van de medicijnen voor het kind. Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de school verwachten en weet de school op haar beurt precies wat zij moet doen en waar zij verantwoordelijk voor is. De school houdt ook een register bij tijdens het toedienen van de medicatie (bijlage 2). Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met de ouders worden overlegd over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. Indien de school toch om een of andere reden zelf medicatie moet toedienen, gebeurt dit enkel met de goedkeuring van de ouders. Het gaat hierbij dan om zalf tegen brandwonden of insectenbeten. De ouders geven bij de start van het schooljaar hun toestemming door het formulier (Bijlage 3) correct ingevuld aan de school te bezorgen. Zo verklaren de ouders volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en te blijven voor eventuele nadelige gevolgen van de medicatie voor het kind. Bijlagen: Bijlage 1 Bijlage 2 Aanvraagformulier: mijn kind moet op school medicatie gebruiken op doktersvoorschrift Register: medicatie ingenomen door een leerling

25 Bijlage 3 Toestemmingsformulier van de ouders: mijn kind wordt ziek en de school mag medicatie toedienen ** Op onze website ( vindt u een uitgebreide tekst (originele tekst VSKO) rond het toedienen van medicatie op school, samen met de verschillende bijlagen. Ouders kunnen op het secretariaat een gedrukte versie opvragen. 5. Stappenplan bij ongeval of ziekte Eerste hulp Door de klasleerkracht, collega met toezicht, adm. medewerker of directeur. Indien nodig worden de ouders of een familielid op de hoogte gebracht. De school neemt de nodige voorzorgen en zo nodig ook contact met : - de schoolarts: Dr. Peter Tielens. - het ziekenhuis: St.-Franciscus te Heusden. Bijlage 4 A Stappenplan: een kind heeft een onschuldig ongemak Bijlage 4 B Stappenplan: een kind is niet meer in staat de lessen te volgen Verzekeringspapieren Contactpersoon: secretariaat Suzanne Raymaekers Procedure: Wat te doen bij een lichamelijk ongeval overkomen aan uw kind tijdens schoolactiviteiten of op weg van en naar school (geen aanrijding met een motorvoertuig)? 1. Het medisch getuigschrift (in te vullen door de behandelende geneesheer) dient aan de school bezorgd te worden. 2. De ontvangen onkostennota's dienen in eerste instantie door de ouders vereffend te worden. Met behulp van de ontvangen nota's, wordt dan bij de Mutualiteit aangifte gedaan voor haar tussenkomst. - DEEL I van de uitgavenstaat dient bij deze gelegenheid door de Mutualiteit ingevuld te worden. - DEEL II dient door de ouders ingevuld te worden, voor o.a. de apothekerskosten, e.d. Voor deze laatste kosten dienen de originele bewijsstukken bijgevoegd te worden (factuur ziekenhuis, attest 704 voor apotheekkosten,...) Hier ook het bankrekeningnummer noteren! Zo de uitgaven beperkt zijn - en men voorziet niet dat er nog verdere kosten zullen volgen mag de uitgavenstaat, samen met de aangifte en het medisch attest, overgemaakt aan de school. In het tegenovergestelde geval, mag de uitgavenstaat later verzonden worden. Indien u vrij veel kosten heeft, kan u steeds een tussentijdse terugbetaling vragen. Zo u bij de Mutualiteit verzekerd bent, enkel voor grote risico's, dient u toch DEEL I van de uitgavenstaat aan te bieden aan de Mutualiteit, samen met de onkostennota's. De Mutualiteit zal dan verklaren dat u enkel verzekerd bent voor grote risico's. Alle originele bewijsstukken dienen bijgevoegd te worden. Het medisch getuigschrift, eventueel reeds samen met de uitgavenstaat overmaken aan de school, zodat zij de

26 stukken samen met de aangifte kunnen overmaken. Materiële schade aan o.a. fiets, kledij e.d. is in de ongevallenverzekering niet gedekt. SAMENGEVAT : - Schoolongeval met lichamelijk letsel tijdens schoolactiviteiten: - aangifte door school aan de schoolverzekeringsmaatschappij. - aangifte door de ouders aan persoonlijke afgesloten ongevallen-, hospitalisatie- of groepsverzekering. - Schoolongeval met lichamelijk letsel op weg van en naar de school zonder voertuig of derde (fietser enz.): - zie hierboven - Schoolongeval met lichamelijk letsel op weg van en naar de school met betrokkenheid van motorvoertuig of een derde: - aangifte familiale of eigen autoverzekering (inzittende). - aangifte door school aan de schoolverzekeringsmaatschappij. - aangifte door de ouders aan de eigen ongevallen-, hospitalisatie- of groepsverzekering. - Schoolongeval in de instelling of op weg van en naar de school waarin de Burgerlijke Verantwoordelijkheid betrokken is: - aangifte familiale verzekering. - aangifte door school aan de schoolverzekeringsmaatschappij. Let op! Kinderen die ziekjes zijn (na een afwezigheid wegens ziekte) vragen soms om tijdens de pauze in de klas te blijven. Dit kan enkel indien de ouders dit schriftelijk melden of vragen. Kinderen die tijdens de lessen ziek worden, blijven onder het toezicht van de leerkracht of worden door de ouders of familie afgehaald na contact met de school. 6. Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u s morgens en 18.30u s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u s morgens en 18.30u s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden. 15. Omgangsvormen 1. Gedragsregels Belsignaal Bij het belsignaal, bij het begin van de lessen en na de speeltijden, worden de spelactiviteiten onmiddellijk stopgezet en gaan de kinderen naar de afgesproken rij bij de leerkracht. Wees stipt en kom nooit te laat. Bij het tweede belsignaal staat iedereen rustig in de rij. Op het teken van de klastitularis gaan de kinderen rustig naar het klaslokaal. In de gang worden de jassen aan de kapstok gehangen. Er wordt stilte gevraagd in de gangen.

27 Taalgebruik Tijdens de schooluren spreken alle leerlingen Algemeen Nederlands. Door deze maatregel willen wij de leerlingen aanzetten de Nederlandse taal vlot te leren gebruiken. Speelplaats Om ongevallen te voorkomen zijn volgende activiteiten verboden op de speelplaats: handstand tegen de muur, paardje rijden, andere turnoefeningen, spel met leren voetbal, tennisbal, basketbal Uit eerbied voor de natuur lopen wij zeker niet door de planten en breken geen takjes af van de struiken. Afval wordt steeds in de vuilbak geworpen en de lege flesjes worden in de bakken aan de bergplaats geplaatst. Het is verboden te schrijven (oliekrijtjes en stiften) op muren en deuren. Niemand mag de speelplaats verlaten zonder toelating en tijdens de speeltijd mag niemand naar binnen lopen. Bij regen mag er niet met de bal gespeeld worden. Ruw en gevaarlijk spel is niet toegelaten. Voor het gebruik van de sportterreinen wordt een beurtrol opgesteld. Wie materialen van de school beschadigt al dan niet opzettelijk moet de directeur verwittigen. De nodige herstellingen kunnen dan spoedig uitgevoerd worden. Wanneer er sprake is van kwaad opzet, wordt de rekening van de uitgevoerde herstelling aan de ouders ter betaling overgemaakt. 2. Respect voor elkaar en omgeving Wij willen als school een hechte gemeenschap vormen met aandacht voor elkaar en onze omgeving. Wat wij zelf niet fijn vinden, doen wij ook niet aan een ander. Pesten is een gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen. De pester wil dat de gepeste zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of uitgesloten voelt. Pesten is een ongelijke strijd tussen individuen en/of groepen. Enkele vormen van pestgedrag: schelden, scheldnamen geven stukmaken, afpakken, verstoppen van eigendommen naroepen, uitlachen, belachelijk maken lichamelijk geweld nabootsen uitsluiten Pesten vindt bijna altijd stiekem plaats. Samen met onze leerlingen, leerkrachten en ouders willen we dit probleem bespreekbaar maken en trachten we de betrokkenheid en actiebereidheid bij onze leerlingen te bevorderen. De leerlingen kunnen ook altijd terecht bij de vertrouwensjuf in onze school. Zij kunnen ook anoniem melding maken van pestgedrag in de signalenbus. Wij willen onze leerlingen laten merken dat we als school weet hebben van het pesten op school en dat dit niet getolereerd kan worden. Wij hebben aandacht voor een propere speelplaats: afval in de vuilnisbakken, flesjes in de lege bak. De klassen zorgen in een beurtrol voor de orde op de speelplaats. Als iedereen zijn eigen afval in de afvalbakken doet, is deze taak overbodig!

28 3. Eerbied voor materiaal De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 16. Echtscheiding 1. Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. 2. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 17. Zorg en individuele begeleiding 1. Een indiv. zorgbeleid met ondersteuning en begeleiding Niet voor elk kind verloopt de schoolloopbaan zonder problemen. Het is dan o.a. de taak van de school om voor het kind een individueel zorgplan en begeleidingstraject uit te schrijven. Dit gebeurt steeds in overleg met de klasleerkracht, de zorgcoördinator en het CLB. Ook externe organisaties kunnen bij dit proces betrokken worden. De stappen in dit begeleidingstraject (o.a. bijkomende testen, aanpassingen leerstof, gebruik van extra middelen, indiv. begeleiding en gedifferentieerd werken, gespecialiseerde behandeling, ) worden steeds met de ouders besproken en deskundig toegelicht. We streven bij de te nemen beslissingen steeds naar een unanieme goedkeuring van alle betrokkenen. 2. Revalidatie/logopedie Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht. De gemeente heeft een logopedist(e) in dienst. Indien nodig wordt in samenspraak met de ouders gezocht naar een aangepast begeleidingstraject. In overleg met de zorgcoördinator en CLB kan naar een gepast advies voor doorverwijzing gezocht worden.

29 18. Kleding Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. Het is duidelijk dat er een verschil is tussen de kleding van een 12-jarig kind en die van een kleuter of 6-jarige. Je kan dus moeilijk voor iedereen strikt dezelfde regels opstellen. Wij denken bij dit alles ook aan de veiligheid van de kinderen zoals het voorkomen van zonnebrand, letsels zoals schaafwonden en kneuzingen Ook de bemerkingen en soms harde woorden tussen de kinderen omwille van de kleding en het uiterlijk willen we zoveel mogelijk vermijden. Gelieve daarom rekening te houden met volgende punten: - De kinderen dragen geen teenslippers of badslippers: enkel sandalen, sportschoenen of stevige en gemakkelijke schoenen. Zo voorkomen we valpartijen, gebroken teennagels of kneuzingen. - De kinderen dragen een T-shirt, hemd, kleedje dat de rug en buik bedekt; ook de schouders verbranden snel. Spaghettibandjes kunnen enkel als het T-shirt voldoende hoog sluit. - Een pet of hoedje beschermt tegen de zon: zeker als de kinderen de middagpauze ook in de school doorbrengen, is dit geen overbodige luxe. In de klassen dragen de kinderen geen hoofddeksel; een smalle haarband is wel toegestaan. - Kies je kledij in functie van je dagelijks schoolbezoek. Extravagante kledij wordt vermeden. Wij overdrijven niet in mogelijke accessoires en komen verzorgd naar school. Het kapsel van onze leerlingen dient verzorgd te zijn en vertoont geen opvallende kleuren. Piercings worden niet toegestaan; maximaal 1 oorbel per oor. 19. Verboden Op de speelplaats en in het gebouw: Het gebruik van een GSM, MP3-speler of andere toestellen voor het beluisteren of afspelen van muziek. Multimedia-apparatuur. Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden. Waardevolle voorwerpen: o.a. juwelen (niet verzekerd).!!! GSM van de leerlingen: in de school (ook op de speelplaats tijdens pauzes) staat het toestel altijd uit. Het gebruik is enkel toegestaan vóór en na schooltijd (op weg naar school of naar huis). Indien deze regel niet wordt opgevolgd, zal de school de nodige schikkingen bespreken met de ouders. Voor dringende zaken is uw kind altijd bereikbaar via het secretariaat! Bij nieuwe modes of rages kan de school bepaalde verboden opleggen. 20. Privacy De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt

30 enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De school publiceert geregeld foto s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, Voor de publicatie van gerichte foto s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie. 21. Infobrochure onderwijsregelgeving De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de infobrochure onderwijsregelgeving. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school De inhoud van de infobundel kan ten alle tijden gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigd de school de ouders via de website of de schoolkrant Het Molenholleke. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie. 22. Engagementsverklaring school ouders Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat je van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport en evaluatiefiches (lagere school - 3 periodes). We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind, de zorgcoördinator of de directeur. Dat doet u persoonlijk, eventueel telefonisch. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

31 Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen 's ochtends en 's middags op tijd naar school te brengen en hun kinderen zowel in het kleuter als in het lager onderwijs regelmatig naar school te laten gaan. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons vóór uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in de bundel Onderwijsregelgeving. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB. Voor problematische afwezigheden wordt er steeds contact genomen met de ouders. Indien het probleem zich blijft stellen, wordt er in overleg met het CLB een dossier opgestart. Dit wordt dan ook verder opgevolgd en zo nodig worden de nodige (wettelijke) stappen ondernomen. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Dit kan bv. door een individueel handelings- of begeleidingsplan, een aangepast curriculum, extra ondersteuning Daarbij zullen we steeds aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Contacten en overlegmomenten worden steeds in overleg met onze zorgcoördinator of de klasleerkracht georganiseerd. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Ouders moedigen hun kind aan om Nederlands te leren.

32 23. Voor- en naschoolse kinderopvang t Klim-Op-Ke Het adres is Beekbeemdenhof 2. Kinderen van de wijkschool worden nog opgevangen in de opvang van de school. Het vervoer tussen de school en de opvang gebeurt met de bus. Voor onze school gelden volgende busuren: VESTIGING VOORSCHOOLS MAANDAG TOT VRIJDAG AANKOMST OP SCHOOL OM: NASCHOOLS OP MAANDAG VERTREK OP SCHOOL OM: NASCHOOLS OP DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG VERTREK OP SCHOOL OM: NASCHOOLS OP WOENSDAG LAGERE SCHOOL 8U30 15U55 15U40 12U25 KLEUTERSCHOOL 8U35 15U45 15U20 12U05 VERTREK OP SCHOOL OM: Naamplaatje boekentas Om te weten welke kinderen er mee moeten naar de opvang wordt er gewerkt met naamplaatjes. Op dagen dat je kind naschools naar de opvang komt, bevestig je dit naamplaatje aan de boekentas. Op deze manier kan het verzamelen van kinderen op een vlotte manier gebeuren en worden ingewikkelde reservatieregelingen vermeden. Je kan immers als ouder de dag zelf nog beslissen of je kind naar de opvang gaat. Kinderen die al ingeschreven zijn bij IBO t Klim-Op-Ke krijgen dit naamplaatje per post opgestuurd. Andere ouders krijgen dit bij inschrijving. Informatie en inschrijving nieuwe kinderen Vooraf inschrijven voor IBO t Klim-Op-Ke is verplicht! Inschrijven gebeurt op afspraak bij Christel Michels, coördinator kinderopvang op het OCMW IBO t Klim-Op-Ke, OCMW Heusden-Zolder, St. Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder TEL dienst kinderopvang OCMW (011) Website:

33 Bijlage - Instemmingsformulier VZW Katholiek Basisonderwijs Zolder Molenstraat Heusden-Zolder De heer en/of mevrouw ouder(s) van... verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement (zowel regelgeving als bijlagen) en algemene informatie van de Vrije Basisschool t Molenholleke, Molenstraat 8 te 3550 Heusden-Zolder van 1 september 2010 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord. Met dit akkoord onderteken(t)en de ouder(s) ook de engagementsverklaring bij de inschrijving. Toelichting rond deze verklaring is in het schoolreglement bijgevoegd. Te Heusden-Zolder, de... (datum) de ouders, naam en handtekening moeder/adoptiemoeder naam en handtekening vader/adoptievader

34 1. Identificatie Kind Deel 4 Administratieve schoolfiche Naam: Voornaam: Geslacht: M / V Adres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer/BIS-nummer: Kopie van een officieel document bijvoegen (SIS-kaart, ) Vader/adoptievader Naam: Voornaam: Adres: Moeder/adoptiemoeder Naam: Voornaam: Adres: Nationaliteit: Beroep: Opleiding: Burgerlijke staat: Telefoon thuis: Gsm: Werk: Nationaliteit: Beroep: Opleiding: Burgerlijke staat: Telefoon thuis: Gsm: Werk:

35 Niet-biologische vader (pleegvader, stiefvader, partner moeder, ) Naam: Voornaam: Adres: Niet-biologische moeder (pleegmoeder, stiefmoeder, partner vader, ) Naam: Voornaam: Adres: Nationaliteit: Beroep: Opleiding: Burgerlijke staat: Telefoon thuis: Gsm: Werk: Nationaliteit: Beroep: Opleiding: Burgerlijke staat: Telefoon thuis: Gsm: Werk: Gezinssamenstelling Twee-oudergezin (gehuwd of samenwonend) Eenoudergezin (tengevolge van een (echt)scheiding, overlijden, bewust alleenstaand, ) Nieuwsamengesteld gezin (hertrouwd of opnieuw gaan samenwonen) Pleeggezin Adoptiegezin Andere: welke?.

36 Naam en voornaam Geboortedatum broer / zus, stiefbroer / stiefzus halfbroer / halfzus 2. Noodnummers tijdens de schooluren De huisarts Naam: Grootouder(s) Naam: Grootouder(s) Naam: Telefoon: GSM: Andere persoon Naam: Telefoon: GSM: Andere persoon Naam: Telefoon: GSM: Andere persoon Naam: Telefoon: GSM: Telefoon: GSM: Telefoon: GSM:

37 3. Schoolloopbaan Inschrijvingsdatum:. Eerste inschrijving Instapdatum:. Schoolverandering 1 Naam vorige school: Adres: Reden van schoolverandering:.. Gevolgde leeftijdsgroep / leerjaar Kopie rapport vorig schooljaar wordt bijgevoegd. ja / neen Document van schoolverandering wordt ingevuld (zie deel 8 van de schoolbrochure) ja / neen Overgang tussen de niveaus 2 (kleuter/lager - lager/secundair) De leerling stapt over naar het lager onderwijs na de zomervakantie van het jaar waarin het kind vijf jaar wordt. Het advies van het CLB wordt bijgevoegd. Het advies van de klassenraad wordt bijgevoegd. De schriftelijke beslissing van de ouders wordt toegevoegd. ja / neen ja / neen ja / neen De leerling brengt het eerste jaar van de leerplicht door in het kleuteronderwijs. Het advies van het CLB wordt bijgevoegd. Het advies van de klassenraad wordt bijgevoegd. De schriftelijke beslissing van de ouders wordt toegevoegd. ja / neen ja / neen ja / neen De leerling volgt een achtste jaar lager onderwijs. 1 Omzendbrief Schoolveranderen BaO/97/12 2 Aanduiden wat van toepassing is.

38 Het gunstig advies van het CLB wordt bijgevoegd. Het advies van de klassenraad wordt bijgevoegd. De schriftelijke beslissing van de ouders wordt toegevoegd. ja / neen ja / neen ja / neen niet van toepassing. 4. Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB verbonden aan de vorige school Naam: Adres: Het multidisciplinair leerlingendossier wordt bezorgd aan het CLB dat met onze school een beleidsplan met afspraken en aandachtspunten heeft opgesteld (zie schooleigen reglement). Indien ouders bezwaar hebben tegen deze overdracht, moeten zij bij het CLB van de vorige school een verzetschrift indienen. 5. Godsdienst Doopsel: ja - neen Datum... Plaats.. 6. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 3 Land van herkomst:.. Datum van aankomst in België:.. Datum van start in het Nederlandstalig onderwijs:. Heeft de leerling reeds onthaalonderwijs genoten? Ja / neen De verklaring anderstalige nieuwkomer wordt ingevuld. (zie deel 8 van de schoolbrochure) 3 Omzendbrief Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers BaO/2006/03

39 Zorgfiche Deel 5 N.. Het kind heeft specifieke onderwijsbehoeften: Het kind heeft specifieke zorgen nodig op het vlak van: Gezondheid: Motoriek: Zintuigen:.. Ontwikkelingsvoorsprong / -achterstand:... Gedrag: Emotionaliteit: Leergebied:..

40 Het kind heeft een advies voor het buitengewoon onderwijs. Ja / neen Het kind heeft een attest type dat recht geeft op buitengewoon onderwijs. In de vorige school kreeg het kind interne begeleiding: Ja / neen - GON - ION. Heeft het kind externe begeleiding? Ja / neen - Kinesist - Logopedist.. - Speltherapeut.. - Thuisbegeleiding. - Andere. Misschien moet de draagkracht van de school bekeken worden. Het kind wordt dan ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Eventueel namen en adressen invullen

41 Deel 6 Verplichte informatie Deze informatie is reeds verwerkt in het schoolreglement. Maar de belangrijkste en tevens verplichte items worden hier herhaald. Schoolbestuur Vzw Katholiek Basisonderwijs Zolder Dorpsstraat Heusden-Zolder Voorzitter: Luc Thewissen Pedagogisch Project zie deel 1 van de schoolbrochure Schooluren Uren: Kleuterschool Holstraat 5 en Lagere school Molenstraat u. en u. (Maandag 15.40u.) Kleuterafdeling De Winning u en u. (Maandag 15.55u.) De lessen beginnen stipt om: 08.45u. en 12.55u. Te laat komen kan niet! Aanmelden bij: secretariaat. Ouders worden gecontacteerd indien kinderen regelmatig te laat komen. Voor- en naschoolse opvang Uren: u. en u. Vrijblijvend aanbod: t Klim-Op-Ke Plaats: Beekbeemdenhof 2 Vergoeding: 0,88 euro / begonnen half uur Verantwoordelijke(n): OCMW Gemeente Heusden-Zolder In de kleuterafdeling De Winning organiseert de school de voor- en naschoolse opvang in eigen beheer.

42 Leerlingenvervoer Wordt niet georganiseerd! Oudercontacten Aanbod: algemene infoavond en individuele oudercontacten. Contactpersoon voor een afspraak: klastitularis, zorgcoördinator of directeur. Wijze waarop de school contact opneemt: via briefwisseling of telefonisch. Centrum Leerlingbegeleiding - Verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken - Zorgprocedure (wijze waarop de school en het CLB de ouders en leerlingen betrekken in het zorgbeleid) Scholengemeenschap Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Midden-Limburg Saviostraat Houthalen tel fax Begeleiders CLB: Inge Baute maatschappelijk werker Ann Creemers assistente in de psychologie Monique Frederix arts CLB VSG Heuden-Zolder Samenstelling van de scholengemeenschap: Vrije Kleuterschool Pagadder Sint-Maartenlaan Heusden-Zolder Vrije Lagere School Berkenbos Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder Vrije Basisschool Boekt Reitveld Heusden-Zolder Vrije Basisschool Bolderberg Kluisstraat Heusden-Zolder De Toverfluit Brugstraat Heusden-Zolder Vrije Lagere School De Brug Brugstraat Heusden-Zolder Vrije Basisschool De Springplank Kapelstraat Heusden-Zolder Vrije Basisschool St.-Jan Berchmans Poothof Heusden-Zolder Vrije Basisschool t Molenholleke Molenstraat Heusden-Zolder Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs De Linde Galgenbergstraat Heusden-Zolder CODI: Johan Vanpaeschen

43 Schoolraad Ouders: Pol Bosmans en Ann Vandebeek Leerkrachten: Miek Hemeleers en Véronique Vanhamel Lokale gemeenschap: Robert Houben en Walter Hoste

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Beste vrijwilliger Je hebt ervoor gekozen je te engageren als vrijwilliger bij de. We willen jou hiervoor dan ook van harte danken. Het engagement van al haar vrijwilligers is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit. II Pedagogisch project Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 Structuur Basisschool weg-wijzer is een vrije, gemengde basisschool: Vrij : een katholieke school Gemengd : zowel voor jongens als voor meisjes Basisschool : zowel

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen Poolse-Winglaan 27 9051 Sint-Denijs-Westrem

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen

Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen Opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen

Nadere informatie

O R GA N I SA T I E N O T A

O R GA N I SA T I E N O T A O R GA N I SA T I E N O T A Rechten en plichten van de organisatie en de vrijw illiger 1. Organisatie vzw Multiple Sclerose Liga Vlaamse Gemeenschap of vzw MS Liga Vlaanderen Adres Boemerangstraat 4 3900

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school Bijlagen bij de schoolbrochure 2016-2017 lagere school De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

Vrije Basisschool Beverst

Vrije Basisschool Beverst Schoolreglement Vrije Basisschool Beverst 1 Contacten Schoolbestuur Onze school is een van de twaalf scholen van de scholengemeenschap K.O.D.B. (Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen). Deze twaalf scholen

Nadere informatie

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 INHOUDSTAFEL INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 5. V ERZEKERINGEN 5 6. O NKOSTENVERGOEDINGEN

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2017-2018 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

infobrochure

infobrochure infobrochure 2014-2015 Haverstraat 9 8400 Oostende 059 50 10 99 059 70 76 68 www.govogelzang.be directeur@govogelzang.be secretariaat@govogelzang.be inhoud Inhoud voorblad inhoud... 2 schooluren... 3 ons

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent

Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent Invordering onbetaalde schoolrekeningen Welke stappen? resultaten? alternatieven? Betwisting schoolkosten Beginsel van kosteloosheid Beginsel van kostenbeheersing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen :

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen : Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw In opdracht van het gemeentebestuur van Destelbergen organiseert het centrum voor kinderopvang Infano vzw in alle basisscholen in de gemeente de voor -

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER Bevestiging van afspraken tussen Thuisopvang Brabant v.z.w. Mussenstraat 17-19 1000 BRUSSEL 078/15.60.30 Contactpersoon : Koen Michiels, Thuisopvang Brabant, Stationsstraat

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2014-2015 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

Praktische infobrochure

Praktische infobrochure Schoolvakanties en vrije dagen Herfstvakantie: van ma 2 november 2015 tot en met zo 8 november 2015 Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015 Kerstvakantie: van ma 21 december 2015 tot en met zo 3 januari

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam:. Voornaam: Woonplaats: Verblijfplaats Telefoon:.. GSM: E-mail: Geboortedatum:.../.../... Opleiding/beroep:

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Kimberly, Murat en Kevin.

Kimberly, Murat en Kevin. Kimberly, Murat en Kevin. 1 Kimberly had het moeilijk in het 1 ste leerjaar, Kevin begreep niet altijd de taal van zijn juf. Murat kon het tempo in het 2 de leerjaar niet meer aan. Kimberly, Kevin & Murat

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Communicatie van en naar ouders

Communicatie van en naar ouders Communicatie van en naar ouders Schooljaar 2017-2019 De communicatie van en naar ouders Hieronder beschrijven we de mogelijke momenten en vormen van communicatie tussen ouders enerzijds en de school en

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2015-2016 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar Wezembeek-Oppem, 24 juni 2014 Geachte Ouders, Beste Leerling, Het schooljaar is nog maar net voorbij en we maken al plannen voor het nieuwe schooljaar. In deze informatiebundel vind je alle inlichtingen

Nadere informatie

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger 1 Organisatie Naam Adres Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg Tel.nr 09/395 55 10 e-mail info@onafhankelijkleven.be Onafhankelijk Leven wil ervoor zorgen dat alle personen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK HOUTEM (VEURNE)

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK HOUTEM (VEURNE) SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK 8 8630 HOUTEM (VEURNE) 1 Schoolreglement- Deel 3: Reglement en Engagementsverklaring DEEL III: HET REGLEMENT 1. ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben

Nadere informatie

Schoolreglement algemeen deel

Schoolreglement algemeen deel Schoolreglement algemeen deel Model schoolreglement voor het basisonderwijs 2 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.

Nadere informatie

Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind.

Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind. Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind. BIJLAGE 1 INSCHRIJVING MIDDAGMAAL KLEUTERS SCHRAPPEN wat NIET van

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Cade kleuter- en lagere school werkt voor schooljaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet 2016-2017 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. welkom 1 Beste ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Directie en leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken

Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken SCHOOLBROCHURE 1 Basisschool de Kei Jef van Hoofstraat 3 3960 Beek-Bree Tel : 089/46.16.77 e-mail : directie.dekei@dekubus-bree.be website : www.dekei-beek.be Zij en wij houden van een school waar het

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 della Faillelaan: 03/887 62 49 Carillolei: 03/887 49 88 1. Inleiding

Nadere informatie

Naar het 1ste leerjaar!

Naar het 1ste leerjaar! Lagere School Heldenplein 3 1840 Londerzeel Naar het 1ste leerjaar! Stamboeknr :... (Nr. in te vullen door de lagere school.) Kind : Naam :... Voornaam :... Beste ouders, Gelieve dit document met uw kind

Nadere informatie

Verslag oudercomité Sint Juliaan 18 juni 2013

Verslag oudercomité Sint Juliaan 18 juni 2013 Verslag oudercomité Sint Juliaan 18 juni 2013 Aanwezig : Juf Pascale, Julie de Bergeyck, Christine Farneti, Florence Leunens, Michel Marie, Bernadette Nieuwenhuys 1. Goedkeuring vorig verslag : de vorige

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt!

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt! infobrochure Inhoud inhoud... 3 voorwoord... 4 schooluren... 5 ons aanbod... 5 leerplicht afwezigheden... 6 middagmalen... 7 facturatie... 7 aanwezigheid op school... 8 opvang buiten de schooluren...

Nadere informatie

INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW

INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW Aanbod Voorschoolse opvang op schooldagen vanaf 07.30 uur tot 08.00 uur. Naschoolse opvang - op volledige schooldagen van 16.00 uur tot 17.30 uur, uiterlijk 18.00 uur - op

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Schooljaar: 2017-2018 versie juni 2017 Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Deel 1. Informatie over onze school

Deel 1. Informatie over onze school Deel 1 Informatie over onze school vzw OZCS Midden-Kempen Oude Molenstraat, 11 2390 Westmalle - 2016-2017 - 1 - Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer het nodig is,

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met

verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met Bijlage 1 INSTEMMINGSFORMULIER schooljaar 2016-2017 exemplaar bestemd voor de school Bij elke inschrijving De heer en/of mevrouw,... ouder(s) van... geboren te... op... verklaart/verklaren in te stemmen

Nadere informatie