OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d. Euro Demolition Onshore B.V. e. Euro Demolition Offshore B.V. allen kantoorhoudende te 1948 NG Beverwijk aan de Zuiderkade 9. Rechtbankgegevens : a. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam op 9 november 2012 onder nr. F 12/797. b. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam op 9 november 2012 onder nr. F 12/798. c. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam op 9 november 2012 onder nr. F 12/799. d. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam op 30 oktober 2012 onder nr. F 12/748. e. Faillissement uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam op 30 oktober 2012 onder nr. F 12/747. Curator : Mr. A.G. Moeijes Rechtercommissaris : Mr. Ir. W.S.J. Thijs Activiteiten onderneming : a. Beheervennootschap b. Beheervennootschap materieel c. Beheervennootschap onroerende zaken d. Uitvoering van sloopwerken en verhuur van sloopmaterieel op land e. Uitvoering van sloopwerken en verhuur van sloopmaterieel op zee Omzetgegevens : , (2011) Personeel gemiddeld aantal : 21 Verslagperiode : 30 oktober 2012 tot 26 november 2012 Saldo einde verslagperiode : , Bestede uren verslagperiode : 140 uur en 34 minuten Bestede uren totaal : 140 uur en 34 minuten 1

2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Euro Demolition is in 2001 opgericht, aanvankelijk als verhuurder van zwaar sloopmaterieel. Snel na de oprichting is de onderneming ook zelf sloopwerken gaan aannemen. Vanaf 2005 heeft de onderneming ook werkzaamheden verricht in de bergingsbranche, hoofdzakelijk als onderaannemer van maritieme sloopwerken. Op 25 maart 2011 is het faillissement van de diverse Euro Demolition vennootschappen uitgesproken (Rechtbank Haarlem, faillissementsnummers 145 t/m 149/2011). Per 1 april 2011 is Euro Demolition doorgestart door investeringmaatschappij Value Enhancement Partners. Daartoe is een op 11 januari 2011 opgerichte en per datum doorstart lege vennootschap genaamd Holland Nutricion Group B.V. gebruikt als vehikel. Per 17 mei 2011 is de naam gewijzigd in Euro Demolition Group B.V. Enig aandeelhouder is Euro Demolition Holding B.V. die tot 8 december 2011 tevens enig bestuurder was. Per 8 december 2011 is de heer B.J. Mak benoemd tot bestuurder. Mak was bestuurder en aandeelhouder van het in 2011 gefaillieerde Euro Demolition en is nadien als bedrijfsleider in loondienst getreden bij de doorstarter. Euro Demolition Equipment B.V. is op 5 april 2011 opgericht door Euro Demolition Group B.V. die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is. In deze vennootschap is een groot deel van het materieel ondergebracht dat werd geëxploiteerd door Euro Demolition Onshore en Offshore. Euro Demolition OG B.V. is op 5 april 2011 opgericht door Euro Demolition Group B.V. die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is. Deze vennootschap is na de doorstart eigenaar geworden van de bedrijfspanden aan de Zuiderkade en Lijndenweg te Beverwijk. Euro Demolition Onshore B.V. is op 5 april 2011 opgericht door Euro Demolition Group B.V. die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is. In deze vennootschap werden de landactiviteiten geëxploiteerd. Euro Demolition Offshore B.V. is op 5 april 2011 opgericht door Euro Demolition Group B.V. die sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder is. In deze vennootschap werden de maritieme activiteiten geëxploiteerd. 1.2 Winst en verlies Geconsolideerd: Omzet Resultaat Eigen vermogen ( )* ** * Inclusief activering latent belastingvoordeel ad ,. ** Na herwaardering gekochte activa. 2

3 1.3 Balanstotaal , per ultimo 2011 na herwaardering gekochte activa. 1.4 Lopende procedures In onderzoek. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur De verzekeringen worden voorshands gecontinueerd. De vennootschappen zijn gevestigd in een eigen pand aan de Lijndenweg/Zuiderkade te Beverwijk. 1.7 Oorzaken faillissement De doorstarter heeft de activa destijds gekocht door nagenoeg alle lopende financieringen over te nemen. De doorstarter heeft naar zeggen van betrokkenen 3 miljoen in de onderneming gestoken als werkkapitaal. Toen dit geld in het najaar van 2011 op was, is de doorstarter teruggetreden als bestuurder en is de heer Mak benoemd tot bestuurder. In overleg met ABN AMRO is vervolgens geprobeerd de bedrijfsmiddelen onderhands te verkopen. Dat is slechts in beperkte mate gelukt. Omdat ook in 2012 een fors verlies is geleden, de crediteuren opliepen en de kosten aanzienlijk waren, is besloten het eigen faillissement aan te vragen van Euro Demolition Onshore en Offshore. Na overleg met de curator en andere betrokken partijen is besloten om ook het eigen faillissement van de overige vennootschappen aan te vragen. Naar de oorzaken van de faillissementen zal nog nader onderzoek plaatsvinden. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : Datum ontslagaanzegging : Nadat gebleken was dat geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen, is ontslag aangezegd. De collectieve intake door het UWV heeft reeds plaatsgevonden. 3

4 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : Bedrijfspand aan de Lijndenweg 5/Zuiderkade 579 te Beverwijk. 3.2 Verkoopopbrengst : p.m. 3.3 Hoogte hypotheek : Zie Boedelbijdrage : Zie 5.5 Zie 5.5. Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Afzinkbaar ponton p.m. Zie 5.5 Divers materieel p.m. Zie 5.5 Kantoorinventaris p.m. n.v.t. Zie Bodemvoorrecht fiscus De belastingdienst heeft een vordering van meer dan ,. De opbrengst van de kantoor en werkplaatsinventaris komt op grond van artikel 57 lid 3 Fw. juncto art. 21 Invorderingswet toe aan de boedel. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Een beperkte voorraad kleinmateriaal. Diverse onderhanden werken Verkoopopbrengst : p.m Boedelbijdrage : n.v.t. Zie

5 Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Handelsnamen etc. Goodwill p.m. p.m. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : , nominaal 4.2 Opbrengst : p.m. 4.3 Boedelbijdrage : Zie 5.5. Zie BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van circa ,. ABN AMRO Lease N.V. heeft nog geen vordering ingediend., deze bedraagt waarschijnlijk meer dan ,. 5.2 Leasecontracten Naast ABN AMRO Lease N.V. zijn er enkele andere leasemaatschappijen waarvan materieel en voertuigen wordt geleased, deels op basis van Operational Lease, deels op basis van Financial Lease. De in operationele lease verkregen zaken zijn ter beschikking gesteld aan de leasemaatschappijen. De financieel geleasede zaken zijn getaxeerd en beoordeeld wordt of er overwaarde voor de boedel is te realiseren. 5.3 Beschrijving zekerheden Aan ABN AMRO Bank/Lease zijn de navolgende zekerheden verstrekt: Verpanding bedrijfsmiddelen Verpanding vorderingen Hypotheek bedrijfspanden Hypotheek afzinkbaar ponton Pandrecht intellectuele eigendomsrechten Pandrecht onderhanden werk Pandrecht domeinnamen Diverse borgstellingen en hypotheken ten laste van de bestuurder 5

6 Voorts is een zogenaamde Wederzijdse Surplusgarantie overeengekomen inhoudende dat ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Lease N.V. zich kunnen verhalen op de zekerheden die de vennootschappen aan deze kredietverstrekkers afzonderlijk hebben verstrekt. 5.4 Separatistenpositie N.v.t. 5.5 Boedelbijdragen Met de ABN AMRO is afgesproken dat haar afdeling asset management gaat zorgdragen voor beheer en de onderhandse verkoop van het materieel en de onroerende zaken, voor zover in onderpand gegeven aan ABN AMRO. Aan de curator is inmiddels een boedelvergoeding betaald groot , om deze onderhandse verkoop te faciliteren en de debiteuren te incasseren. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. 5.7 Reclamerechten Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend. 5.8 Retentierecht Er zijn en worden enkele retentierechten uitgeoefend. In overleg met ABN AMRO wordt per geval beoordeeld hoe hiermee wordt omgegaan. Diversen. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden Er zijn 2 werken gecontinueerd. 1 werk is inmiddels afgerond, op 1 werk wordt personeel uitgeleend. Voorts is er 2 man wachtpersoneel aanwezig op het afzinkbare ponton dat thans in het Midden Oosten ligt. 6.2 Financiële verslaglegging Kosten zijn deels voorgeschoten door de curator, deels door de ABN AMRO. Dit zal naderhand worden afgerekend. 6

7 De gebruikelijke werkzaamheden om het doordraaien te faciliteren en te controleren. Doorstart: 6.3 Beschrijving Er zijn enkele gegadigden voor een al dan niet beperkte doorstart. Tot dusverre is evenwel geen adequaat bod uitgebracht. 6.4 Verantwoording p.m. 6.5 Opbrengst p.m. Inventarisatie, onderhandelingen etc. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Het onderzoek naar de administratie van de vennootschappen is in gang gezet. 7.2 Depot jaarrekeningen N.v.t. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing, vrijstellingsregeling. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 7

8 8. CREDITEUREN Geconsolideerd 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus : , + p.m. 8.3 Preferente vordering UWV : p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca , incl. lease en bank 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) In onderzoek. 9.2 Aard procedure Idem. 9.3 Stand procedure Idem. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: * Afronden en afrekenen lopende werken * Verkoop bedrijfsmiddelen 8

9 * Incasso debiteuren * Onderzoek overwaarde leasecontracten * Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden * Administratief onderzoek * Onderzoek stortingsplicht aandelen * Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid * Onderzoek paulianeus handelen 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal omstreeks 21 februari 2013 worden ingediend. VelsenZuid, 26 november 2012 Mr. A.G. Moeijes, curator 9

10 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 10 december 2012 in het faillissement van: Euro Demolition C.S. faillissementsnummer F. 570 t/m 571/2012 en F. 595 t/m 597 datum uitspraak en rechtercommissaris mr. Ir. W.S.J. Thijs curator mr. A.G. Moeijes betrekking hebbend op verslag nrs. A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten notaris boedelbijdrage pandhoduer , ,00 rente 5. totaal , ,00 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator courtage/kosten veiling verschotten voorgeschoten kosten pandhouder 5.544, ,80 885,30 verzekeringen fiscus UWV 6. totaal 5.544, ,80 885,30 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , ,00 totaal B 5.544, ,80 7. saldo boedelrekening , ,20

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie