Instandhouding door de verhuurder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instandhouding door de verhuurder"

Transcriptie

1 nderhouds-a

2 et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord op de vraag welke reparaties voor uw rekening komen en welke reparaties de ver moet betalen. erst worden enkele regels met betrekking tot het onderhoud behandeld. aarna is een alfabetisch trefwoordenregister opgenomen, waarin u kunt opzoeken wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. et boekje sluit af met het 'reglement sonderhoud'. nkele regels rond verhuur en onderhoud edereen wil in een goed onderhouden huis wonen. ok uw ver heeft er belang bij dat haar woningen zo goed mogelijk onderhouden worden. ieraan kunt u als een belangrijke bijdrage leveren. at er af en toe iets stuk gaat is onvermijdelijk. et goed onderhoud kan echter een hoop ongerief voorkomen worden. it betekent enerzijds dat u als de reparaties verricht die voor uw rekening komen en anderzijds dat u klachten tijdig meldt aan uw ver. erzorging en instandhouding aar wat gebeurt er als er een mankement aan de woning is? n wie moet dat betalen? aarvoor is een grove indeling te maken: de ver heeft een wettelijke instandhoudingsplicht en moet er daarom voor zorgen dat de woning in een goede staat blijft; de heeft een wettelijke verzorgingsplicht, hetgeen wil zeggen dat hij of zij de woning als een goed moet verzorgen. aaronder vallen verschillende kleine reparaties. n natuurlijk moet de herstellen wat door eigen nalatigheid stuk gaat. 2

3 nstandhouding door de ver e ver moet gedurende de huurtijd alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het verhuurde verrichten voor zover deze niet ingevolge het ieuw urgerlijk etboek of de huurovereenkomst ten laste van de komen. e ver dient alle zichtbare en onzichtbare gebreken die het gebruik van het verhuurde verhinderen of ernstig belemmeren op te heffen, ook al kende hij deze gebreken niet bij aanvang van de huur. oor sommige woningen heeft uw ver een regeling getroffen, die inhoudt dat zij bepaalde werkzaamheden verricht die tot de verzorgingsplicht van de behoren. e kosten hiervan worden dan in de maandelijkse servicekosten (ook wel genoemd kosten leveringen en diensten) aan de gezamenlijke s doorberekend. oorbeeld hiervan is het schoonmaken van algemene ruimten in flatgebouwen. erzorging door de owel in het ieuw urgerlijk etboek als in het huurreglement wordt een aantal werkzaamheden genoemd, die voor rekening van de komen. eze werkzaamheden worden ook al genoemd in artikel 9 van de Algemene oorwaarden, die deel uitmaken van de huurovereenkomst: a) het witten, sausen (binnenshuis) schilderen en behangen; b) het onderhouden, repareren of vervangen van hang-en sluitwerk, schakelaars, wandcontactdozen deurbel, brievenbus en deurknoppen; c) het onderhouden, repareren of vervangen van wc-zittingen, trek- of drukknoppen van stortbakken en de rubber of kunststof aansluitingen van de stortbak op de toiletpot; d) het schoonhouden en met normaal gereedschap ontstoppen van toiletten, vaste wastafels, fonteintjes, gootstenen en afvoerleidingen; e) het onderhouden van waterkranen (kraanleertjes). nderhoud aan door de zelf aangebrachte wijzigingen is altijd voor rekening van de, tenzij uw ver de wijzigingen heeft overgenomen of hierover schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt. 3

4 erviceabonnement sonderhoud et sonderhoud houdt in dat de ver onderhoudswerkzaamheden verricht die formeel tot de verzorgingsplicht van de behoren. e deelnemende s dienen schriftelijk akkoord te gaan met het eglement sonderhoud (zie achterin dit boekje). chade door brand, storm, inbraak, etc. chade aan de woning ontstaan door brand, storm of inbraak dient gemeld te worden bij de ver. an inbraak of vernielingen moet binnen twee werk - dagen een proces-verbaal opgemaakt worden door de politie. w ver vraagt hiervan een kopie; zij heeft dit nodig om de schade te kunnen claimen bij de opstal verzekering. erstel van schade aan de woning valt onder de verantwoordelijkheid van de ver. e ver is uiteraard niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de. etzelfde geldt voor door s zelf aangebrachte voorzien ingen, zoals vloer- en wandafwerking, luxe keuken- of badkamerinrichtingen, etc. (zgn. sbelang). evens is uw ver niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden. aarvoor is de aansprakelijk (bijvoorbeeld waterschade bij buren, veroorzaakt door een defecte wasmachine van de ). oor deze zaken dient de zelf een.a.- en inboedelverzekering af te sluiten. elden en uitvoeren van onderhoudsklachten nderhoudsklachten kunnen op werkdagen telefonisch worden doorgegeven tijdens het klachtenspreekuur tussen 8.30 en uur tel. nr nderhouds-a et nderhouds-a maakt duidelijk wie ( of ver) moet zorgen voor onderhoud of herstel van welke zaken. ij deelname aan het sonderhoud voert uw ver een aantal onderhoudswerkzaamheden uit, die normaal gesproken voor rekening van de komen. eelname aan het sonderhoud is niet verplicht. «lachten? el » 4

5 oe gebruikt u het nderhouds-a? Als er in uw woning iets kapot is zoekt u in de alfabetische lijst dat onderdeel op. Achter het betreffende onderdeel treft u één of meer aan. ieronder kunt u zien wat de betekenis daarvan is. taat er in de kolom ver? eparatie en kosten zijn voor uw ver. taat er in de kolom? e kosten zijn voor u als. kunt de reparatie of zelf of laten uitvoeren door een bedrijf. taat er in de kolom erviceabonnement? anneer u deelnemer bent aan het fonds zijn de reparatie en kosten voor de ver. ips! et regelmatig schoonmaken van het doucheputje, de wastafelafvoer e.d. kan verstopping voorkomen en veel ellende besparen. luit een inboedel- en.a.-verzekering af. nder andere schade aan uw inboedel, verf en sauswerk ten gevolge van lekkage van leidingen of het dak moet u namelijk zelf betalen. et er hierom op dat er in uw inboedelverzekering het zogenaamde sbelang meeverzekerd is. ndien u de radiatoren wilt schilderen: een lichte kleur verhoogt de warmteafgifte. anden en plafonds welke zijn voorzien van zgn. spuitwerk kunt u het beste behandelen met een spanningsvrije muurverf. Als u de door u gehuurde woning wilt verbouwen of u wilt moeilijk te verwijderen zaken aanbrengen (zoals plavuizen, steenstrips, granol, dakramen, enz.) neem dan eerst contact op met de ver. ij zal u dan informeren wat wel en niet is toegestaan. 5

6 A 6 Aanrecht (zie keuken) Afvoeren reparatie aan regenpijpen en dakgoten schoonmaken van dakgoten reparatie en vervanging afvoersifons (leiding of zwanenhals) en doucheputdeksels schoonhouden en ontstoppen van afvoersifons, schoonhouden van doucheputjes, etc. ontstoppen binnen- en buitenrioleringen en regenpijpen!! et regelmatig verwijderen van zeep- en haarresten voorkomt veel narigheid. oor het ontstoppen van rioleringen is door rifolium oondiensten oskoop een contract afgesloten met e ioolontstopper, Afvoer van achtergebleven goederen afvoer van achtergebleven goederen van de bij verhuizing Afzuigkap (zie ook ventilatie) als voor installatie van een eigen afzuigkap bouwkundige voorzieningen nodig zijn, is vooraf schriftelijke toestemming van de ver nodig afzuigkap die bij de woning hoort; onderhoud en reparatie schoonhouden of vervangen filters/verlichting ver

7 A ver Antenne c.q. schotel (voor zend- en/of ontvangstinstallatie) plaatsing, onderhoud, verzekering schade t.g.v. geplaatste antenne!! oor het plaatsen heeft u vooraf toestemming nodig van de ver. alkons, balustrades (ook in trappenhuizen) (zie hekken) eglazing (zie ruiten) ehang verwijderen en aanbrengen van behang herstel van ondergrond bij schade als gevolg van verwijderen van het behang (zie ook tucwerk) ergingsgangen onderhoud bergingsgangen schoonhouden (zie emeenschappelijke ruimten) estratingen onderhoud en herstel van paden en terrassen behorend tot het gehuurde ophogen en onderhouden van zelf aangebrachte bestratingen ophogen en onderhouden van gemeenschappelijke bestratingen en paden leveren zand en grond!! eg de bestrating lager dan de onderdorpel, dit voorkomt rotting. 7

8 A 8 rievenbus onderhoud en reparatie centrale brievenbussen onderhoud en reparatie van brievenbus in eigen voordeur vervanging door normaal gebruik uitentrappen onderhoud en reparatie uitenverlichting onderhoud en reparatie aan installaties voor de verlichting van galerijen, niet openbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, alsmede vervangen van bestaande armaturen entrale verwarming onderhoud, reparatie, keuringen, verhelpen van storingen aan ketel en radiatoren bijvullen en ontluchten van de c.v.-installatie!! et u op dat de vulslang aanwezig én compleet is. onderhoud en/of vervangen van vulslangen, wartels en sleutels herstel van schade aan c.v.-installatie en toebehoren wanneer deze verkeerd gebruikt heeft het treffen van voorzieningen ter voorkoming van vorstschade ver

9 ombiketel (zie centrale verwarming) akconstructie/dakbedekking onderhoud en reparatie aan de constructie en de bedekking onderhoud en reparatie aan de constructie en de bedekking als gevolg van beschadiging door bewoners akvensters/-koepels dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk (smeren, aandraaien schroeven, e.d.) reparatie of vervanging glasschade (zie uiten) eurbellen vervanging en reparatie aan bel en belinstallatie euren schilderen (zie childerwerk) buitendeuren repareren en/of vervangen tochtstrippen op buitendeuren binnendeuren repareren deuren repareren en/of vervangen in gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen vervangen of repareren omdat de deur er uitgewaaid is ver 9 A

10 A 10 kleine dagelijkse reparaties en onderhoud van klemmende deur(en) van de woning dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk (smeren, aandraaien schroeven, e.d.) buitendeuren vervangen waarvan de kromming, gemeten vanaf het slot, meer bedraagt dan 12 mm, gemeten buiten het stookseizoen europener (elektrisch) onderhoud en reparatie aan elektrische deuropener ouche (zie sanitair) rooglijnen en steunen onderhoud en vervanging lektrische leidingen onderhoud van elektrische leidingen en bedrading en aarding binnen de woning lektrische installaties onderhoud en reparatie aan elektrische installaties met groepenkast vervanging van zekeringen en lampen reparatie/vervanging van schakelaars, contactdozen, deurbelinstallaties incl. beltrafo s ver

11 A ver uitbreiden elektrische installatie storing aan installatie door uitbreiding!! oor uitbreiding is vooraf toestemming nodig van de ver. ntreeportalen alle noodzakelijke reparaties/onderhoud in gemeenschappelijke entreeportalen/toegangshallen schoonhouden (zie emeenschappelijke ruimten) rfafscheidingen aanbrengen/wijzigen erfafscheidingen onderhoud van zelf aangebrachte erfafscheidingen onderhoud van erfafscheidingen behorende tot het gehuurde (o.a. schilderwerk/vastzetten) afscheidingen behorende bij het gehuurde!! oor aanbrengen of wijzigen van de erfafscheiding, hoger dan 1.80m heeft u van tevoren toestemming nodig van de ver én van de gemeente oskoop. ilters (zie ventilatie) alerijen onderhoud en reparatie aan galerijen schoonhouden (zie emeenschappelijke ruimten) 11

12 A 12 askranen reparatie en vervanging gaskranen bij c.v.-installatie reparatie en vervanging overige gaskranen asleidingen onderhoud en reparatie aan gasleidingen binnen de woning onderhoud en reparatie aan door bewoner zelfaangebrachte gasleidingen!! oor het zelf aanbrengen heeft u vooraf toestemming nodig van de ver. eiser (zie warmwatertoestellen) emeenschappelijke ruimten schoonhouden indien daarvoor een bedrag is opgenomen in de bruto huurprijs las (zie ruiten) ootsteen schoonhouden en ontstoppen sifon reparatie en vervanging van de sifon en plug oten (zie afvoeren) ver

13 ang- en sluitwerk n gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen: onderhoud, reparatie of vervanging n woningen: reparatie of vervanging onderhoud (smeren, schroeven aandraaien) reparatie door ondeskundig gebruik tochtprofielen bij binnendeuren vervangen angkastjes (zie keuken) ekken onderhoud en reparatie van hekken en hekwerk in gemeenschappelijke trappenhuizen, galerijen en balkons onderhoud en reparatie overige hekken uisnummerplaatjes/naambordjes (bij voordeur of berging) reparatie of vervanging asten onderhoud en reparatie aan vaste kasten hang- en sluitwerk vervanging/reparatie bij slijtage/verval ver 13 A

14 A 14 euken reparatie en vervanging van keukenblok en aanrechtblad ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik vervangen van hangkastjes ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik onderhoud en vervanging van hang- en sluitwerk van keukenblok of hangkastjes onderhoud, reparatie en vervanging van zelf aangebrachte extra keukenelementen en keukenonderdelen itvoegen (zie stucwerk) ozijnen uitenzijde van de woning: schilderen, repareren herstellen en vervangen van door houtrot aangetaste kozijnen innenzijde van de woning: schilderen reparatie en vervanging aan hang- en sluitwerk tochtprofielen vervangen reparatie en schilderen kozijnen, ramen en deuren binnen de woning; ook de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren ver

15 ekkage afvoeren reparatie leidingen of dak herstel waterschade aan inboedel of saus- en verfwerk!! enk eraan dat u een inboedelverzekering afsluit inclusief sbelang. euningen/leuningdragers onderhoud en reparatie aan leuningen en leuningdragers van binnentrappen iften onderhoud, reparatie, keuringen schoonmaken (zie emeenschappelijke ruimten) uchtroosters (zie ventilatie) etselwerk (buiten) onderhoud en reparatie van gebreken door veroudering echanische ventilatie (zie ventilatie) ver 15 A

16 A ver ngedierte bestrijding van ongedierte zoals: kakkerlakken, mieren, vlooien, ratten, muizen, etc. verwijderen van wespen- en bijennesten in of aan de woning!! oor het bestrijden van ongedierte raden wij u aan contact op te nemen met de afdeling wijkbeheer van de emeente te oskoop, tel: pen haard/houtkachel/allesbrander onderhoud en gevolgschade verplichting jaarlijks vegen!! oor het plaatsen van een open haard, houtkachel of allesbrander heeft u vooraf toestemming nodig van uw ver. phoging ophoging van tuinen en paden ophoging van uit tegels bestaande bergingsvloer levering zand en grond ntstoppen (zie afvoeren) aden (zie bestratingen) arket en plavuizen (zie vloerbedekking) 16

17 A ver lafonds n gemeenschappelijke ruimten: onderhoud en reparatie plafonds n de woning: onderhoud en reparatie van plafondconstructies, loszittend stucwerk en gipsplaten kleine reparaties aan plafonds, stucwerk en gipsplaten, zoals gaten dichten, pluggen verwijderen en kleine scheurtjes repareren onderhoud en reparatie van door zelf aangebrachte (vaste) plafondafwerkingen, zoals betimmeringen en sierpleister. ok in gevallen dat voorzieningen van de vorige zijn overgenomen schilderen en/of sausen van plafonds, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de ver adiatoren onderhoud en reparatie schilderen!! ebruik uitsluitend radiatorlakken. en lichte kleur verhoogt de warmteafgifte. amen n de woning: schilderen (zie childerwerk) repareren/vervangen vervanging of reparatie omdat het raam er uitgewaaid is 17

18 A 18 reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk, onderhoud hangen sluitwerk (smeren e.d.), tochtprofiel n gemeenschappelijke ruimten: ramen schilderen, repareren of vervangen iolering (zie ook afvoeren) reparatie na verzakking of vervanging na slijtage ontstoppen van rioleringen (binnen en buiten)!! oor het ontstoppen van rioleringen is door rifolium oondiensten oskoop een contract afgesloten met e ioolontstopper, uiten normale glasschade aan de woning of berging glasschade ten gevolge van vernieling door derden glasschade gemeenschappelijke ruimten lekkage van dubbele beglazing!! et kan zijn dat u via de maandelijkse huur een glasverzekering betaalt. e kosten zijn dan voor rekening van de ver. anitair vervanging van sanitaire toestellen in geval van slijtage/ ouderdom/verval ver

19 vervanging of reparatie ten gevolge van onoordeelkundig gebruik (breuk o.d.) (met sanitaire toestellen wordt hier bedoeld: wastafels, fonteintjes, stortbakken, toiletpotten)!! choonmaken van wastafels en toiletpotten is voor rekening van de! vervanging van kranen/uitlopen reparatie van kranen, doucheslang- en stang, handdouche, ophangpen en koppelstuk, spiegels, toiletzittingen, planchetten, sifons, zeepbakjes vervanging stortbakken of stortbakonderdelen auswerk sausen en/of schilderen van plafonds, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de ver chade ontstaan aan eigendommen van t.g.v. lekkages ontstaan aan eigendommen van ver door onjuist gebruik van het gehuurde door chakelaars en stopcontacten vervanging na slijtage of ernstige beschadiging vastzetten van loszittend schakelmateriaal ver 19 A

20 A 20 charnieren onderhoud: smeren en vastzetten vervanging of reparatie childerwerk alle schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woning alle schilderwerk binnen de woning choorstenen repareren van schoorsteen vegen ifon (zie afvoeren) leutels bijmaken van sleutels van de woning en bijbehorende ruimten zoekgeraakte, kapotte of in het slot afgebroken sleutels loten (zie hang- en sluitwerk) piegels (zie sanitair) tortbakken (zie sanitair) ver

21 tucwerk grote reparaties aan loszittend of gescheurd stuc- en tegelwerk >0,25 m 2 reparaties aan stuc- en tegelwerk door beschadigingen, zoals gaten en pluggen en kleine reparaties aan stucwerk <0,25 m 2 kitvoegen bij tegelwerk in de douche overige kitvoegen bij tegelwerk schoonmaken en kleine reparaties aan cementvoegen in tegels puitwerk aan wanden/plafonds sauswerk en kleine reparaties egelwerk (zie stucwerk) elefoonaansluiting aansluitpunt immerwerken onderhoud en reparaties bij normaal gebruik onderhoud en reparaties van zelf aangebracht timmerwerk (ook bij overname van vorige ) oiletten (zie sanitair) ver 21 A

22 A 22 rappen onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten reparaties aan binnentrappen als gevolg van slijtage/verval onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte trapafwerkingen rapleuningen (zie leuningen) uinen (zie ook bestratingen en erfafscheidingen) inrichting/onderhoud van privé-tuinen (ook na ophoging), incl. snoeien van bomen, struiken en heesters, ook die zijn geplant door vorige s ophogen van privé-tuinen voor en achter groenvoorziening/onderhoud van gemeenschappelijke tuinen (indien daarvoor via de servicekosten betaald wordt) levering zand en grond ensterbanken (binnen) onderhoud en reparatie van vensterbanken vervanging van vensterbanken behorend tot het gehuurde, ten gevolge van slijtage, verval of ouderdom entilatie onderhoud en reparatie van mechanische ventilatie reparatie aan ventilatiekanalen ver

23 onderhoud aan ontluchtingsroosters incl. schoonhouden van eventuele filters reparatie of vervanging van ontluchtingsroosters schoonhouden ventielen vervangen ventielen erlichting (zie buitenverlichting) erstopping (zie riolering) loerafwerking reparaties aan losliggende cementdek- en tegelvloeren, die tot het gehuurde behoren reparaties aan de vloer als gevolg van beschadiging of breuk van een vloerafwerking die door de is aangebracht of van vorige s is overgenomen egaliseren van de vloer voor bijv. linoleum leggen loerbedekking lavuizen: onderhoud en reparatie!! ooraf is toestemming nodig van de ver. ver 23 A

24 A ver arket, laminaat en kurkvloeren: onderhoud en reparatie!! enk aan een goede, geïsoleerde onderlaag om contactgeluiden te voorkomen. loeren reparaties aan vergane vloerbalken reparaties en onderhoud aan vloeren in gemeenschappelijke ruimten andafwerking (zie ook ehang, tucwerk en egelwerk) (bijv. tegels, betimmeringen, textiel) door de zelf aangebracht armwatertoestellen ndien behorend tot de woning: onderhoud en reparatie bij normaal gebruik van de boiler of combiketel herstel van boiler of combiketel door ondeskundig gebruik of nalatigheid ndien eigendom van de of gehuurd bij een ander bedrijf: onderhoud, reparatie of vervangen astafels (zie sanitair) 24 aterleidingen onderhoud en reparatie van warm- en koudwaterleidingen

25 reparaties aan warm- en koudwaterleidingen als gevolg van bevriezing of vernieling ontdooien van bevroren waterleidingen onderhoud en reparatie aan door bewoners zelf aangebrachte binnen- of buitenwaterleidingen!! oor het wijzigen van de waterinstallatie heeft u vooraf toestemming nodig van de ver. aterschade (zie schade).. (zie sanitair) indhaken reparatie of vervanging itten (zie sauswerk) onwering onderhoud, reparatie en vervanging (tenzij in de huur inbegrepen)!! oor het aanbrengen van zonwering heeft u vooraf toestemming nodig van de ver. wanenhals (zie afvoeren) ver 25 A

26 eglement sonderhoud Algemene voorwaarden eelnemers zijn s van een woning van de woningcorporatie, die schriftelijk akkoord zijn gegaan met het bepaalde in dit reglement. Artikel 1 mvang en dekking sonderhoud e dekking wordt beperkt tot de hierna genoemde werkzaamheden, zoals mede omschreven in artikel 9 van de algemene huurvoorwaarden, het bepaalde in het urgerlijk etboek en de voorschriften van het inisterie van innenlandse aken. e dekking wordt voorts beperkt tot zaken welke in eigendom toebehoren aan, of in beheer zijn bij rifolium oondiensten oskoop. et betreft o.a. onderhoud, reparatie en/of vervanging van: voordeurbelinstallatie van een individuele woning brievenbus in eigen voordeur onderdelen van toiletpot doucheslang en -stang, handdouche, ophangpen en koppelstuk kraanleertjes en kraanuitlopen onderdelen van wastafels inclusief sifons zeepbakjes (voor zover van toepassing) schakelaars en stopcontacten deurkrukken, scharnieren, sloten en windhaken vensterbanken scharnieren en sluitingen van deurtjes van aanrechtblok, bovenkastjes of servieskast vastzetten trapleuning en leuningdragers voor een volledig overzicht zie het nderhouds-a. 26

27 Artikel 2 itsluitingen Alle overige, in het nderhouds-a niet genoemde onderhoudswerkzaamheden. aken, waarin reparatie c.q. vervanging noodzakelijk zijn als gevolg van opzet of grove schuld van deelnemer of huisgenoten en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. oodzakelijke reparaties c.q. vervangingen als gevolg van schade door vorst, welke door het treffen van tijdige voorzorgsmaatregelen door de voorkomen hadden kunnen worden. eparatie c.q. vervanging van zaken die eigendom zijn van de s. Artikel 3 elding en uitvoering elding van schade of gebreken van onder artikel 1 genoemde zaken dient te geschieden bij de woningcorporatie. ernieuwing van onderdelen zal slechts dan plaatsvinden indien dit technisch gezien noodzakelijk is. e woningcorporatie bepaalt of hiervan sprake is. n alle gevallen wordt, bij zowel vernieuwing als reparatie, uitgegaan van de standaard staat van de woning. e werkzaamheden zullen binnen een redelijke termijn en binnen de normale arbeidstijd worden uitgevoerd. Artikel 4 etaling bijdrage en schorsing eelnemer is verplicht de bijdrage in het maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, tegelijkertijd met de maandelijks verschuldigde huur. iet-betaling van de bijdrage binnen dertig dagen na de vervaldag betekent schorsing van de deelname aan het, dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de plicht van deelnemer tot betaling van het verschuldigde en tot verdere betaling van de bijdrage. e schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak waarover de bijdrage is verschuldigd. eelnemer kan geen aanspraak maken op reparatie c.q. vervanging, ontstaan in de tijd dat de deelneming aan het was geschorst. ittende s die na 31 januari

28 deelnemer willen worden van het sonderhoud, dienen een entreegeld te betalen van 25,-. e deelname gaat in (met inachtneming van een wachtperiode van één volle maand) per de 1e van de maand. ittende s die na opzegging opnieuw deelnemer wensen te worden, dienen (opnieuw) entreegeld te betalen. ernieuwde deelname is in principe éénmaal mogelijk. er is bevoegd om zonder opgaaf van reden te weigeren. ieuwe s kunnen zonder betaling van entreegeld toetreden tot het gelijktijdig met het aangaan van de huurovereenkomst. en nieuwe is met het aangaan van de huurovereenkomst niet verplicht deelnemer te worden van het. Artikel 5 ijziging van de bijdrage e woningcorporatie zal jaarlijks binnen twaalf maanden na beëindiging van het kalenderjaar een overzicht verstrekken van de baten en lasten van het fonds. erst nadat uit genoemd overzicht blijkt, dat aanpassing van de te betalen bijdrage noodzakelijk is, zal tot aanpassing worden overgegaan. e woningcorporatie zal hiervan de deelnemers tenminste dertig dagen voor de bijdragevervaldag schriftelijk mededeling doen. e deelnemer van het sonderhoud wordt geacht met de aanpassing van de nieuwe bijdrage akkoord te gaan, voor zover de procentuele verhoging van de bijdrage lager of gelijk is aan de stijging van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie van het entraal ureau voor de tatistiek. ndien de procentuele verhoging hoger is dan genoemde indexcijfers wordt de deelnemer van het sonderhoud geacht met de verhoogde bijdrage akkoord te gaan, tenzij binnen één maand na de schriftelijke mededeling van de woningcorporatie deze van de een schriftelijke mededeling heeft ontvangen, waarin door de wordt verklaard de deelname aan het fonds te willen beëindigen. 28

29 Artikel 6 uur en beëindiging sonderhoud a) et wordt aangegaan voor de periode van tenminste één jaar. chriftelijke opzegging door één der partijen is alleen mogelijk per 1 januari van elk jaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, derhalve vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar. ehoudens schriftelijke opzegging door één van de partijen wordt het abonnement na het verstrijken van de genoemde termijn stilzwijgend verlengd, telkens voor de periode van één jaar. b) n afwijking van het bepaalde onder artikel 6 punt A, kan de het schriftelijk opzeggen indien het een procentuele verhoging van de abonnementsprijs betreft hoger dan de...-indexcijfers zoals genoemd in artikel 5. pzegging dient plaats te vinden binnen één maand nadat de wijziging aan de bekend is gemaakt. c) et eindigt automatisch bij beëindiging van de huurovereenkomst. d) anneer de het door opzegging heeft beëindigd, is hernieuwde deelname in beginsel eenmaal mogelijk. er is bevoegd om met betrekking tot hernieuwde deelname voorwaarden te stellen, danwel aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren. e) e ver kan tussentijds schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen, wanneer zij van oordeel is dat de misbruik maakt van het fonds. egen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de klachtencommissie. f) e ver kan deelname aan het ook beëindigen wanneer de de bijdrage niet maandelijks betaalt. 29

30 peningstijden kantoor: 9.00 tot uur, tot uur (met uitzondering van vrijdagmiddag) ijde oskoop mail: ebsite:

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Reparatie en onderhoud: Wie doet wat?

Reparatie en onderhoud: Wie doet wat? Reparatie en onderhoud: Wie doet wat? Een huurwoning heeft onderhoud nodig. et grote voordeel dat u als huurder heeft, is dat ctium een groot deel van de werkzaamheden voor haar rekening neemt. Wettelijk

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet wat?

Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud ie doet wat? Onderhoud. ie doet wat? ie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw huurwoning, hebben we in Nederland goed met elkaar geregeld. U vindt de afspraken o.a. in het Burgerlijk

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Handig boekje voor huurders Mijn raam is kapot, de muren hebben dringend een

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft

Nadere informatie