INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2009"

Transcriptie

1 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 NOVEMBER Opening Vaststellen van de agenda Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (raadsvoorstel no. 2009/115/1) a. Programmabegroting 2010; b. belastingverordeningen 2010; c. septembercirculaire 2009 (raadsvoorstel no. 2009/102/1) VVD CDA PvdA SP BBR DS GL SPR PVDE Reactie van het college Tweede termijn raadsdebat Stemming over alle voorstellen, inclusief moties en amendementen Sluiting

2 Openbare raadsvergadering, gehouden op 12 november 2009 ZEVENDE VERGADERING Aanwezig: de heer H.M.J.M. van Beers, burgemeester; de heer J. Vervuurt, griffier; de dames W.H.M.A. van Beers (S.P.), R. Moussaoui (V.V.D.), M. Pilz-van Elven (D.S.), M.A.J. Smitsmans-Burhenne (GroenLinks), A.H. Tegelbeckers (C.D.A.) en E.M. Thissen-Heynen (P.v.d.A.) en de heren H.J.M. Achten (V.V.D.), A. Bayrak (P.v.d.A.), J.T.M. Breugelmans (C.D.A.), L.W.M. Coenen (Stadspartij Roermond), L.J.M. Daamen (D.S), F.J. van Dael (C.D.A.), T.A.K.H.G. Dohmen (V.V.D.), L.G.A. Guffens (C.D.A.), P.G.M.A.B. Heijnen (B.B.R.), M.J. Huurdeman (V.V.D.), H.J.A. Jacobs (C.D.A.), W. Kalf (S.P.), D.D.R. Klokgieters (P.V.D.E.), E.F.J.M. Lomans (V.V.D.), J.F.H. Lucas (B.B.R.), S. Öztürk (P.v.d.A.), A.C.P. Peters (V.V.D.), J. Puper (V.V.D.), E.K. Ramdani (P.V.D.E.), G.J. van Walsum (P.v.d.A.) en M.T.A. Werson (B.B.R.), leden. Tevens aanwezig: de heren H. Boots (B.B.R.), W.A.J. Kemp (C.D.A.),.), J.F.B. van Rey (V.V.D.), G.H.G.M. Smeets (D.S.), T.J.J.M. Schreurs (V.V.D.) en G. IJff (P.v.d.A.). Afwezig: mevrouw C.A.H.M. Ceulemans (V.V.D.) en de heren J.M. Peters (V.V.D.), R. Özdemir (GroenLinks) en H.H. Ramakers (D.S.). Secretaris: mevrouw E.J.M. Paulussen, gemeentesecretaris.

3 Opening. De voorzitter (de heer Van Beers) opent te uur de vergadering en verzoekt een moment stilte om eenieder in de gelegenheid te stellen tot een gebed of overweging. Hij heet een ieder van harte welkom op dit redelijke vroege uur. Zoals hij zojuist op de radio heeft gehoord, is dit de Dag van het respect, wat hem een aantrekkelijk vooruitzicht lijkt. Hij wenst iedereen veel succes bij de belangrijke taak die de raad vandaag te wachten staat. (Het technisch voorzitterschap wordt overgedragen aan de heer A.C.P. Peters.) De voorzitter: Ook goedemorgen samen. Zoals we zojuist hebben vernomen, staat deze dag in het teken van respect. Ik hoop dat wij die vandaag ook als zodanig zullen kunnen invullen. Wie hierbij niet aanwezig kunnen zijn, zijn mevrouw Ceulemans en de heren Koos Peters, Özdemir en Ramakers, allen wegens ziekte. De heer Heijnen heeft laten weten wat later ter vergadering te zullen komen. Als stemmingsnummer wordt getrokken nr. 3, zodat de heer Kalf in voorkomend geval het eerst aan de beurt van stemmen is. 2. Vaststellen van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (raadsvoorstel no. 2009/115/1). De heer Kalf: Mijnheer de voorzitter. In grote lijnen vind ik dit een mooi plan, maar ik heb er wel een paar kanttekeningen bij te maken. Naar ik tijdens de bijeenkomst hierover heb ik begrepen, zullen op het agrarisch bedrijvenpark ook kippenfabrieken komen. Klopt dat? Zo ja, dan kan ik daarmee niet akkoord gaan. Een kleine kanttekening heb ik ook te plaatsen bij de woningbouw. Daarbij is sprake van meer kwaliteit en minder kwantiteit en daar maak ik me best wel zorgen over, omdat meer kwaliteit ook duurdere woningen impliceert. Wordt dan helemaal geen rekening gehouden met de sociale sector? Tenslotte ben ik er nog niet helemaal uit of ik wel akkoord kan gaan met de brug over de Roer voor fietsers. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. Er zijn een heleboel beleidslijnen waar plannen in staat, maar daar wil ik het niet over hebben. Het gaat hier om de gebiedsvisie en om de vraag of wij in de toekomst met elkaar willen samenwerken. Ik mag u zeggen dat het ons buitengewoon verheugt dat wij deze gebiedsvisie op deze dag kunnen behandelen, want als wij verder willen en voor de hele regio Midden-Limburg dingen willen bereiken, kan dat maar op één manier: samenwerken. Wat dat betreft vindt u in de VVDfractie een buitengewoon warm medestander voor de voorliggende voorstellen. Wel hebben wij u een vraag van financiële aard te stellen: moeten wij nu al een reserve gaan opbouwen voor vier jaar? Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft in het hele gebied al-

4 331 leen Roerdalen dat op dit moment gedaan. De besluitvorming in een aantal gemeenten laat nog even op zich wachten en de financiële positie in verschillende gemeenten wijst uit dat hiervoor nog geen, of onvoldoende dekking bestaat. Hoe het per gemeente gesteld is met de begrotingen ter zake is een vraag waarop ik nu niet zal ingaan, al hebben wij die gegevens wel allemaal verzameld. Onze concrete vraag luidt of we deze reserve voor vier jaar moeten opbouwen. Onze voorkeur gaat ernaar uit de bijdrage voor 2009 en 2010 uit de algemene reserve te halen en daarna nader te bezien hoe we het voor de volgende jaren gaan reserveren. De heer Breugelmans: Mijnheer de voorzitter. Voor een groot gedeelte kan ik me aansluiten bij de woorden van de heer Puper. Met de reserve heb ik echter wat minder moeite. Reserves verdwijnen niet uit de balans en uit het bezit van onze gemeente, maar het is wel een goed signaal aan onze partners dat wij ervoor willen gaan. Juist vanmorgen hebben wij in de krant gelezen dat Leudal tot de OML gaat toetreden, een goed plan. In hetzelfde artikel staat echter ook dat twee gemeenten nog enige twijfel hebben. Door nu al aan te geven dat wij dit alvast apart gaan zetten kunnen wij hopelijk ook die twee gemeenten, die al ja hebben gezegd tegen de OML, kunnen overtuigen, want samenwerken is, zoals de heer Puper terecht opmerkte, heel erg noodzakelijk in deze regio. De heer Van Walsum: Mijnheer de voorzitter. De regionale samenwerking komt met dit uitvoeringsplan uit de startblokken. Na een visie-vormend traject van ongeveer anderhalf jaar wordt nu de weg van de uitvoering ingeslagen. Het besluit valt uiteen in een aantal onderdelen, waarvan het uitvoeringsprogramma dat ons wordt voorgelegd voor 2009 er één is. Over dat uitvoeringsprogramma kunnen we kort zijn, omdat ongeveer 75% van de beschikbare middelen uiteindelijk naar projecten in Roermond vloeit, voor de ECI-fabriek, de routestructuur in Roermond-oost/Asenray en de planstudie voor de N280. Het zijn stuk voor stuk prima projecten die belangrijk zijn voor Roermond, terwijl de ECI-fabriek hiermee een financieel sluitende opzet kan krijgen. Hierbij merk ik overigens wel op dat de ECI-fabriek, het cultuurpaleis waarnaar wij met zoveel belangstelling uitzien, een beetje vreemde eend is in de bijt van de regiovisie. Het past eigenlijk nauwelijks in enige programmalijn, maar voldoet zeker wel aan alle criteria die gesteld zijn voor de regiosamenwerking. Het uitvoeringsplan lezend, valt in de verschillende programmalijnen de worsteling op van de verschillende projectgroepen bij het zoeken naar projecten die voldoen aan de criteria aan de ene kant en bij het vinden van draagvlak aan de andere kant. Het is uiteraard van groot belang voor de regio dat alle partijen er de schouders onder willen zetten. Voor een deel zie je dat al gebeuren, voor een ander deel blijkt het risico zeker nog niet weg te zijn dat iedereen te veel voor zichzelf gaat. Willen wij als regio vooruit komen, dan zullen wij moeten samenwerken met verschillende gemeenten, gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten en de kruideniersmentaliteit van ik wil net zoveel hebben als jij opzij moeten zetten. Wij moeten investeren in projecten die ons samen verder brengen en dan kan het best wel eens voorkomen dat in de ene gemeente wat meer landt dan in de andere. In dit verband wil ik namens de PvdA-fractie nog eens nadrukkelijk naar voren brengen dat de GOML, de TROM en de OML wat ons betreft een driepoot is die met elkaar verbonden is. Deze drie organisaties moeten worden ingericht

5 332 en gaan uitvoeren. Daarom was het goed vanmorgen in de krant te lezen dat Leudal inmiddels ook met de OML instemt. Wij zien ernaar uit dat ook Maasbracht en Echt spoedig zullen toetreden. Wat betreft het reserveren van de verschillende middelen, ben ik het geheel met de heer Breugelmans eens dat wij dat zonder meer moeten doen, om de wil tot uitdrukking te brengen dat wij willen samenwerken in het kader van deze regiovisie. De PvdA-fractie stemt van harte in met het uitvoeringsplan en de overige delen van het besluit. Mevrouw Pilz-van Elven: Mijnheer de voorzitter. De GOML, het Oog van Midden- Limburg, voor ons een prestigieus en stadsgrensoverschrijdend project. Hiermee kunnen en willen wij Midden-Limburg opnieuw en duidelijk op de kaart zetten. Heette het recept enige tijd geleden niet snelkookpan? Wij staan nu aan het begin hiervan. Het vergt veel inzet en daadkracht van velen. Daarbij is het vooral belangrijk dat de neuzen van de verschillende gemeenten dezelfde kant uit wijzen, maar vooral ook blijven wijzen. De kwartiermaker is, zeker in deze beginperiode, een spil in het veld. Er is een lange, moeilijke, maar o zo spannende weg te gaan, en dat moeten we vooral samen doen. Demokraten Swalmen is blij dat een uitgebreid en goed informerend plan tot stand is gekomen. De programmalijnen spreken ons aan, zeker ook de spreiding in de locaties, maar ook in de tijd. De risicoparagraaf is, vooral bij voortschrijdend inzicht, zeker niet uit te sluiten. De financiële middelen spelen hierin een grote rol. Wij hebben nu het geluk dat wij over een behoorlijke reserve beschikken waaruit de komende vier jaren geput kan worden, maar natuurlijk is er na 3 maart ook een nieuwe raad. Er blijft een kleine reserve over en met het vooruitzicht van minder gelden van het rijk in de komende jaren zal het zeker geen gemakkelijke opgave zijn. Het is echter wel een uitdaging en laten we die stap voor stap nemen, al heet dat tegenwoordig misschien step by step, waarbij de mogelijke meevallers terug kunnen worden gezet in de reserve. Natuurlijk kunnen zich nog bijkomende lasten aandienen, maar ook dat is voor de volgende raad. Het plan oogt goed en de ECI zal hierin een prominente plek innemen. Zo hebben we dichtbij toch wat we graag zouden willen. Rest de vraag of Echt-Susteren inderdaad het wijze besluit zal nemen om mee te doen. In het andere geval wachten wij af welke financiële consequenties dit voor onze gemeente zou hebben. Wij, Demokraten Swalmen, wensen vooral de kartrekkers en alle andere projectdeelnemers een succesvolle tijd toe en worden graag regelmatig van de vorderingen op de hoogte gesteld. Het zal zeker niet altijd mee zitten, maar laten we de kansen benutten! De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. Na alle mooie woorden die we inmiddels al hebben gehoord kan ik kort zijn. Laten we nu vooral voortgang maken en hopen dat de twee andere gemeenten heel snel ja zullen zeggen, zodat we vooruit kunnen. Als gemeente Roermond moeten we laten zien dat we bereid zijn het voortouw nemen en desnoods de rest achterop de kar laden. We moeten hoe dan ook vooruit gaan, want stilstand is niet gewenst. Wij kunnen dan ook volledig instemmen met het voorstel.

6 333 De heer Klokgieters: Mijnheer de voorzitter. Er ligt een mooi plan voor ons, waarvoor echter heel veel middelen worden gevraagd, zóveel dat wij er moeite mee hebben om ons hierop voor vier jaar vast te leggen, want als eenmaal een bestemmingsreserve is gevormd, is die er moeilijk weer vanaf te krijgen. Als we bovendien bedenken dat de tekorten oplopen tot 6,1 miljoen in 2013, is een algemene reserve van 12,5 miljoen helemaal niks. Het plan zelf is goed, maar de economische tijd is veranderd. In de begroting wil het college niet over zijn graf heen regeren, maar in dit plan wel. Daarom hebben wij er moeite mee om hiermee op dit moment te kunnen instemmen. Wethouder Van Rey: Mijnheer de voorzitter. Vandaag kan de Dag van het respect zijn, maar ze markeert ook een historisch moment in de geschiedenis van Roermond. Iedereen, ook de heer Klokgieters, zal op de basisschool hebben geleerd dat is. Dit voorstel en het voorstel dat in februari 2009 in deze raad aan de orde is geweest leiden echter tot de uitkomst 1+1=3. Met de collega s die hebben benadrukt dat samenwerken moét ben ik het geheel eens dat dit er een geweldig bewijs van is dat de som meer kan zijn dan de som der delen. De Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg is naar mijn mening en ik zit al enige jaren in het openbaar bestuur een van de belangrijkste besluiten die ooit door regio s in Limburg zijn genomen. In de regio Parkstad is tien jaar geleden een samenwerkingsverband opgericht, dat begin dit jaar is opgeheven en waarvoor nu weer een nieuw samenwerkingsverband in de plaats is gekomen. Daar ging het alleen om visies, visies en visies. In februari 2009 hebben wij hier ook een visie behandeld, maar die heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma dat er mag zijn. Wij zijn de eerste die dit uitvoeringsprogramma behandelen. Gisteravond tijdens de stuurgroepvergadering heb ik genoteerd op welke data de andere gemeenten dit zullen gaan doen: Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw op 17 december doen, Leudal en Nederweert op 15 december, Weert op 9 december en provinciale staten op 18 december. Roermond zet dus de toon met dit raadsvoorstel, en gelukkig, want wij zullen iets moeten doen ter versterking van de sociaal-economische structuur. Het is wel erg gemakkelijk van de heer Klokgieters om te zeggen dat het wel een mooi plan is, maar dat er veel geld mee is gemoeid en dat hij er daarom niet veel voor voelt. Zo komen we er niet. Wij zullen boter bij de vis moeten doen, en niet alleen wij, maar ook alle andere gemeenten, en dat kunnen wij doen door het uitvoeringsprogramma niet alleen te omarmen, maar ook uit te voeren. Met name in deze regio is het van belang dat de plattelandsgemeenten en de beide steden Weert en Roermond elkaar daarin versterken. De komende tijd komen veranderingen op ons af, met een dreigende daling van de bevolking. Roermond heeft een beleid ingezet om dat niet te accepteren. Wij willen juist voor groei gaan. De strategie daarvoor heb ik in de commissie voor economische zaken uitgelegd. Als we daarvoor de ogen sluiten, zetten we deze regio op achterstand. Met deze visie hebben wij gelukkig een instrument in handen om daaraan iets te doen. Gisteravond benadrukte de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Driessen, nog dat dit niet alleen van belang is voor deze regio, maar ook voor de andere regio s in Limburg. Ik spreek hierop de heer Klokgieters aan, omdat hij zich hierover het meest negatief heeft uitgesproken. Er zal competitie ontstaan in de regio s en tussen onze buurlanden en hoe zou hij dat willen oplossen? Door niét samen te werken en het iedere lokale

7 334 overheid op z n eentje te laten doen? Dat zou heel slecht zijn. Zojuist heb ik het voorbeeld van Parkstad genoemd, waar een discussieclub is ontstaan die alleen maar visies neerlegt. Dat moeten wij niet hebben. Wat vandaag voorligt is uniek, maar noodzakelijk. In het meerjarenperspectief dat bij het raadsvoorstel is gevoegd, is een overzicht gegeven van het uitvoeringsprogramma GOML in de komende jaren. Daarbij moet ik meteen op een omissie wijzen. In de voorgenomen projecten voor 2010 staan bij de programmalijn Maasplassen een aantal zaken die in de kolom 2009 thuishoren. De blauwe visie, de groene visie en de quickscan bedrijvigheid leisure en watersport zijn reeds in 2009 uitgevoerd. Met dit uitvoeringsprogramma zal de regio zich krachtig profileren. De kern bij een gebiedsontwikkeling is meestal de integrale aanpak en daarmee kom ik meteen bij een opmerking van de heer Kalf van de SP. Bij een integrale aanpak hoort ook het benoemen van knelpunten en een van die knelpunten is het agrarisch bedrijventerrein, dat niet in de gemeente Roermond, maar vermoedelijk in de gemeente Nederweert zal komen. Het is nu nog veel te vroeg om iets over de invulling daarvan te zeggen, laat staan dat ik zou weten of hier ooit een kippenfabriek zal komen. Wat ik wel weet, is dat alles in Nederland omgeven is door geweldige procedures. Sprekend over de woningbouw, heeft de heer Kalf vervolgens gevraagd of meer kwaliteit niet zal betekenen dat er minder goedkope woningen zullen komen. Zo is het niet. Kwaliteit is een verzamelbegrip, ook voor duurzaamheid. Ook in de goedkopere woningen zal veel meer kwaliteit moeten worden geboden op het gebied van duurzaamheid, zodat de energielasten voor de huurders verlaagd kunnen worden. Zie bijvoorbeeld de brief die wij hebben gestuurd aan het raadslid Achten over goedkope huurwoningen in Oolder Veste. De brug over de Roer, merk ik aan het adres van de heer Kalf allereerst op, is niet alleen bedoeld voor fietsers, maar ook voor wandelaars. Dat die brug van groot belang is, kan collega IJff, die alle overleggen over de toeristisch-recreatieve infrastructuur bijwoont, waarschijnlijk nog beter uitleggen dan ik. In dit voorstel past die brug dan ook heel goed. De heer Puper heeft het belang van de samenwerking onderstreept. Vooral bij de ouderen ons was in de beeldvorming het idee ontstaan ik zeg met nadruk in de beeldvorming dat wij niet voor die samenwerking zouden zijn. Ik verwijs naar de debatten die in de jaren 94 en 95 zijn gevoerd onder de toenmalige burgemeester Kaiser. Die beeldvorming was absoluut ten onrechte. Burgemeester Kaiser heeft er zich juist geweldig voor ingespannen. Gelukkig horen we dit de laatste jaren niet meer. In goede harmonie én in goed overleg zijn wij tot dit voorstel gekomen. Een aantal raadsleden heeft geïnformeerd naar de reserve-opbouw. In de stuurgroep is een aantal malen gesproken over de mogelijkheid om dit voor vier jaar vast te leggen, maar uiteindelijk is besloten niet over het eigen graf heen te regeren en alleen een besluit te nemen voor de jaren 2009 en 2010, wat ook nodig is, omdat het anders niet kan worden uitgevoerd, en een intentie uit te spreken voor de jaren 2011 en Zeker onder de huidige omstandigheden kunnen we niet drie of vier jaar vooruit kijken en daarom hebben we de mogelijkheid ingebouwd dat we er later, maar samen en altijd in overleg, wellicht anders over zullen denken. De intentie is echter wel vastgelegd en ik ben er trots op dat wij in Roermond een voortrekkersrol ter zake vervullen.

8 335 De heer Breugelmans heeft verwezen naar het goede besluit dat Leudal inmiddels heeft genomen om toe te treden tot de OML. De gedelegeerd bestuurder van de OML, de heer Schreurs, is in overleg met Echt-Susteren en Maasgouw. Beide gemeenten zullen binnenkort een besluit nemen. Mocht dat niet positief uitvallen, dan ontstaat een andere situatie, zoals ook door Leudal is vastgelegd, maar dat geldt ook voor de regionale ontwikkeling als zodanig. Ook deze raad heeft in februari 2009 uitgesproken dat de GOML, de OML en de TROM aan elkaar gekoppeld zijn. Over de TROM heeft niemand het nog gehad, terwijl juist de TROM de opdracht voor promotie en marketing De heer Van Walsum: Ik heb het wel over de TROM gehad! Wethouder Van Rey: Dat is me dan even ontgaan, geschrokken als ik was over de opmerking die u maakte over een vreemde eend in de bijt! Hierop zal ik overigens direct nog terugkomen en u dan verzoeken die term meteen terug te nemen. Aan de drie-eenheid van GOML, OML en TROM houden wij dus vast, zoals ook de stuurgroep bekend is. Op 9 december komt de stuurgroep weer bijeen en dan zal ik verslag doen van dit debat. Het percentage van 75 dat de heer Van Walsum noemde vloeit natuurlijk voort uit het geweldige ECI-project. Zoals ik zojuist al liet blijken, ben ik het bepaald niet met hem eens dat het ECI-project een vreemde eend in de bijt zou zijn. Overigens sprak de heer Van Walsum zichzelf daarin tegen, want in de daarop volgende zin erkende hij dat het wel voldoet aan alle criteria die zijn gesteld. Het ECI-project is hét voorbeeldproject van bovenregionale samenwerking. De activiteiten die daar zullen ontstaan zullen op cultuurgebied een uitstraling hebben voor de hele regio Midden-Limburg. Het is uniek dat wij in deze regio een van de oudste industriële monumenten in zuid-nederland kunnen behouden en van een geweldige functie kunnen voorzien. Het voldoet, zoals de heer Van Walsum zelf zei, haarfijn aan de criteria en voordat andere raden in Midden- Limburg ermee weglopen, verzoek ik hem met klem de woorden vreemde eend in de bijt terug te nemen. Demokraten Swalmen heeft opgemerkt dat Midden-Limburg met dit project opnieuw en duidelijk op de kaart wordt gezet, daarmee rakend aan de identiteit van Midden- Limburg. Midden-Limburg heeft wel een identiteit, maar die is nog onvoldoende. Als ik de heer Klokgieters zou vragen wat de identiteit van Midden-Limburg is, wat zou hij dan zeggen? De heer Klokgieters: Winkelstad. Wethouder Van Rey: Onthoud dat, want u bent het niet altijd eens met alle voorstellen die daarop betrekking hebben! Maar overigens is de identiteit van Midden-Limburg niet in een paar zinnen te vatten en dat moet natuurlijk wel gaan gebeuren. Het uitvoeringsprogramma biedt die mogelijkheid en ik ben er dan ook van overtuigd dat wij hiervan over een paar jaar geweldige vruchten zullen kunnen plukken. Mevrouw Pilz heeft in feite al een voorschotje genomen op het debat dat direct tijdens de algemene beschouwingen zal worden gevoerd over de financiële kaders. Zij merkte op dat eventuele meevallers in de reserve gestort zullen moeten worden en ik raad haar

9 336 aan dat even in gedachten te houden voor de discussie over de begroting 2010, want daarin zijn nog geen meevallers te bespeuren. Met de woorden van de heer Lucas ben ik het geheel eens. De heer Klokgieters sprak over een mooi plan waarmee veel middelen zijn gemoeid. Het laatste geldt voor alle gemeenten en niet alleen voor de gemeente Roermond. Als hij zegt dat hij er moeite mee heeft om zich hierop voor vier jaar vast te leggen, wijs ik hem erop dat wij ons hiermee voor twee jaar vastleggen en dat een intentie wordt uitgesproken voor de twee jaar daarna. Als de wereld vergaat, komt er echter iets anders. Verder bestrijd ik zijn opmerking dat een algemene reserve van 12 miljoen niets is. De provincie Limburg bijvoorbeeld heeft voor 1,1 miljoen inwoners een algemene reserve van 30 miljoen. Over het voorstel kan misschien op enkele onderdelen wat anders worden gedacht, maar het kan de sterke positie van Roermond in de regio nog meer versterken als het unaniem gedragen zou worden. Daarom roep ik de heer Klokgieters op met zijn fractie voor dit uitvoeringsprogramma te stemmen, zodat ik mijn collega s met opgeheven hoofd kan zeggen dat wij er in Midden-Limburg overal gezamenlijk de schouders onder zetten. (Tijdens het betoog van de heer Van Rey zijn mevrouw Smitsmans-Burhenne en de heer Coenen om uur ter vergadering gekomen.) De voorzitter: U verwees in uw betoog naar een omissie die voorkomt in de bijlage. Om er geen misverstand over te laten bestaan waarover straks een besluit wordt genomen, stel ik voor die wijziging nog even voor te lezen en later eventueel een gewijzigd stuk aan de raad te doen toekomen. Wethouder Van Rey: In de kolommetjes op pagina 9, onder de kop Meerjarenperspectief, staan bij de voorgenomen projecten voor 2010 onder de programmalijn Maasplassen blauwe visie, groene visie, quickscan bedrijvigheid, leisure en watersport en plan van aanpak vervolgtraject. Die zaken zijn echter al uitgevoerd in het vierde kwartaal Voor de andere raden zal een en ander wel in de juiste kolom komen te staan. De voorzitter: Akkoord. Het woord is in tweede termijn aan de raad. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn erg blij met de beantwoording van de wethouder en zijn motivering daarbij. Hij heeft volstrekt gelijk dat wij in Midden- Limburg bezig zijn aan onze identiteit te bouwen. Als we die identiteit hebben, kunnen we ook ons imago verder uitdragen. Met de voortrekkersrol die de wethouder noemde zijn wij het volledig eens. Onze houding is bij dit alles is dat wij niet op zoek willen naar mitsen en maren, maar dat wij er voluit voor willen gaan. Zo willen wij dit beleven en onze energie eraan besteden. Eén kleine correctie wil ik nog aanbrengen in de woorden van de wethouder. Het ECIproject heeft mijns inziens een dusdanige omvang, uitstraling en potentie dat het niet alleen een Midden-Limburgs, maar ook een Euregioproject is.

10 337 De heer Breugelmans: Mijnheer de voorzitter. De wethouder zeg ik hartelijk dank voor zijn beantwoording. Ik hoop dat hij bij de GOML zo hard op de trom zal slaan, dat we een perfecte samenwerking tegemoet kunnen zien. De heer Van Walsum: Mijnheer de voorzitter. Met mijn karakterisering van het ECIproject als een vreemde eend in de bijt heb ik gedoeld op de positie ervan in een programmalijn. Van die programmalijnen hebben we er maar vier: Maasplassen, N280, wonen en landbouw, natuur en recreatie, en in geen van die programmalijnen kunnen we het ECI-project eigenlijk kwijt. Buiten kijf staat echter dat het een geweldig project is en dat het heel goed is dat daar zoveel geld naartoe gaat. Waar de PvdA-fractie voor wil waken is dat in de regiosamenwerking de deur wordt opengezet voor iedereen om welk project dan ook erin onder te brengen. Dingen die daarin niet kunnen worden ondergebracht moeten op een andere manier worden gerealiseerd. Hiervoor zijn regels afgesproken en afspraken gemaakt en daaraan behoren wij ons te houden. Rest mij alleen nog het college en onszelf op te roepen om de regiosamenwerking in Midden-Limburg op een heel constructieve wijze uit te stralen, zelf het goede voorbeeld te geven en slagvaardig te opereren. Ik hoop dan ook dat het project Roermond-Oost/ Asenray spoedig tot besluitvorming kan komen, zodat daar snel aan de slag kan worden gegaan. Verder zullen we de provincie nog maar eens moeten prikkelen om de zaken rond de N280 op te pakken. Mevrouw Pilz-van Elven: Mijnheer de voorzitter. De wethouder heeft mooi geantwoord, waarvoor dank. Het ECI-project had ik al een prominente plek toegekend en ik ben blij dat dat zo blijft en nog verder naar voren komt. In reactie op mijn opmerking over eventuele meevallers die aan de reserve zouden moeten worden toegevoegd, heeft de wethouder verwezen naar de tegenvallers waarmee wij misschien het volgend jaar zullen worden geconfronteerd. Ik heb echter niet alleen gesproken over het volgend jaar. Mijns inziens zullen we dit voor de komende vier jaar moeten bekijken. Als zich dan meevallers voordoen, zullen die terug moeten naar de reserve. Enkele keren is opgemerkt dat we niet over het eigen graf heen moeten willen regeren. Dat neemt echter niet weg dat wij vanavond besluiten zullen moeten nemen, waaraan door de volgende raad, leuk of minder leuk, voortzetting zal moeten worden gegeven. De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. Ik kan wederom heel kort zijn: succes! De heer Klokgieters: Mijnheer de voorzitter. Ik heb nu ook een sommetje voor de heer Van Rey: , hoeveel is dat? Wethouder Van Rey: 0! De heer Klokgieters: Ja, dat zijn de reserves in 2013, en als de landelijke overheid zo doorgaat, zou het straks wel eens kunnen worden, oftewel helemaal zwaar in de rode cijfers! Hiermee wil ik alleen maar aangeven dat ik ook kan rekenen. Het verschil is dat de wethouder zijn kant oprekent en dat ik de realistische kant op reken. Het plan is goed, maar ik heb er moeite mee om mij nu al voor vier jaar vast te leg-

11 338 gen: vier jaar geld reserveren dat straks misschien hard nodig is om de sociale kant van Roermond te steunen. Daar hebben wij moeite mee en niet met het plan als zodanig. De jaren 2009 en 2010 zijn bijna een gelopen race en daar moeten we mee verder, maar ik heb moeite met de reserveringen in 2011 en Wethouder Van Rey: Mijnheer de voorzitter. De heer Puper heeft nog eens gesproken over de identiteit. Daaraan wordt nu keihard gewerkt en hopelijk zullen we dat met dit uitvoeringsprogramma met succes kunnen bekronen. Met de heer Puper ben ik het eens dat de ECI een Euregionaal project is. Ook op andere terreinen zijn wij doende Euregionale projecten van de grond te tillen, waarvoor ook een subsidie uit Brussel mogelijk is. De heer Breugelmans moet ik zeggen dat het overleg in de stuurgroep mij heeft geleerd dat het niet altijd verstandig is op de trom te slaan. In Roermond is men dat wel van mij gewend, maar in dat overleg, waarin ik probeer de positie van Roermond, juist vanwege die beeldvorming in het verleden, anders naar voren te brengen, kent men mij zo niet terug. U zou er eens bij moeten zitten De heer Breugelmans: Ik neem aan dat u daarin de maat slaat! Wethouder Van Rey: In Roermond proberen wij altijd een voortrekkersrol te vervullen, maar daar hoeft niet per se een trom aan te pas te komen. Blij ben ik met de nuancering die de heer Van Walsum heeft aangebracht in zijn beeldspraak van de vreemde eend. Uit de criteria die zijn vastgelegd op pagina 5 van het raadsvoorstel zal overigens blijken dat de deur niet wordt opengezet voor projecten die hierin niet thuishoren. Eerst vindt een inhoudelijke toetsing plaats, daarna wordt bezien of het in de regiovisie van mevrouw Bakker heeft gepast en tenslotte worden de financiele criteria beoordeeld. Dat gebeurt heel zorgvuldig, en niet door externen, maar door eigen mensen van de gemeenten. Wij zullen er uiteraard op toezien dat de voorstellen aan al die criteria voldoen. De oproep die de heer Van Walsum aan de provincie wil doen ten aanzien van Roermond/Asenray en de N280 zal ik doorgeven aan collega IJff, die hiermee bezig is. De heer Klokgieters heeft een vals beeld geschetst, ik kan er geen ander woord voor verzinnen; hij is een angstaanjager. Op pagina 15 van het raadsvoorstel is de stand van de algemene reserve weergegeven, als deze reserves zijn meegenomen, en die bedraagt 12,5 miljoen, terwijl eerder in de raad een bedrag van 10 miljoen was afgesproken. Waarom wordt dan zo n opmerking gemaakt!? De heer Klokgieters: Ik citeer op pagina 12 van de begroting 2010: 2011 tekort - 1,6 miljoen, 2012 tekort - 3,6 miljoen, 2013 tekort - 6,1 miljoen. Ik jaag geen angst aan, het staat in dit deze papieren! Wethouder Van Rey: Ik baseer mij op het raadsvoorstel dat nu voorligt. Straks komt de begroting aan de orde, waarbij collega Schreurs uitvoerig zal ingaan op de circulaires van de rijksoverheid. Het voorliggende voorstel getuigt, los van de financiële problematiek die we in Nederland kennen, van heel zorgvuldig beleid. U zult keuzen moeten ma-

12 339 ken en ik ben heel benieuwd of u die wilt maken. Uw rekensom is in ieder geval niet de mijne. De heer Klokgieters: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen. Wij steunen het raadsvoorstel voor wat betreft de jaren 2009 en Wij gaan ervan uit dat de intentie die is uitgesproken voor de volgende jaren echt een intentie is en intenties kunnen altijd teruggetrokken worden. In maart van het volgend jaar krijgen we een nieuw college en dan zullen we wel zien wat de situatie brengt voor de jaren 2010, 2011 en Als het minder dramatisch is, gaan wij ook door. De voorzitter Wellicht is het goed een korte schorsing in te lassen, zodat we ons even kunnen verdiepen in de cijfers die zojuist zijn genoemd. Wethouder Van Rey: Ik kan er nu wel een antwoord op geven, voorzitter. In het verleden hebben we afgesproken zie ook de discussies over het Oog van Midden-Limburg dat de gebiedsontwikkeling zou worden gefinancierd door verkoop van de aandelen OML, waarmee, zoals bekend, een bedrag van 6 miljoen zou zijn gemoeid. Omdat dat echter nog niet geëffectueerd is, behalve in Leudal voor een bedrag van 2 miljoen, is daarmee in dit voorstel nog geen rekening gehouden. Als de verkoop van de aandelen van OML doorgaat, zullen de daaruit voortvloeiende bedragen aan de algemene reserve worden toegevoegd. Als daarmee rekening wordt gehouden, wordt de rekensom heel anders. De voorzitter: Iedereen zal begrijpen dat de heer Van Rey het heeft over de saldi van de algemene reserve en de heer Klokgieters over het structurele begrotingstekort. Alvorens tot besluitvorming over te gaan, kijk ik even rond of er nog meer behoefte bestaat aan het afleggen van een stemverklaring. De heer Coenen: Sorry voor mijn wat verlate komst, voorzitter, maar ik heb de hond uitgelaten en het verkeer zat een beetje tegen, en dan zie en hoor je ook dingen die je iedere dag weer meemaakt De heer Puper: U bent toch niet verbaliseerd hoop ik? De heer Coenen: Nee, dat niet De voorzitter: Kunt u nu overgaan tot uw stemverklaring? Hoeveel honden hebt u!? De heer Coenen: Ik heb er eentje thuis. Hoewel ik wat later ter vergadering ben gekomen, heb ik een belangrijk deel van het debat nog wel meegemaakt. De woorden van de heer Klokgieters kan ik natuurlijk niet op dezelfde manier herhalen, maar in feite gaat het om de inhoud, om het maken van keuzen en om prioritering. Tussen de heer Van Rey en de heer Klokgieters is enige discussie ontstaan over de vraag of de reservering voor één jaar moet gebeuren, of voor drie of vier jaar. Of het nu gaat om de GOML, of om de sociaal-maatschappelijke structuur, die straks nog aan de orde komt met bijvoorbeeld de voedselbank, het gaat allemaal om dezelfde zaken

13 340 De voorzitter: Wilt u nu tot uw stemverklaring komen? De heer Coenen: Ik dacht dat u het mij gunde nog even het woord te voeren over dit voorstel. De voorzitter: Nee, ik moet mij aan de orde houden en de discussie in twee termijnen is voorbij. De heer Coenen: Goed. Wat ik had willen zeggen komt grotendeels overeen met wat de heer Klokgieters heeft gezegd. We moeten beslissen op de juiste momenten en niet te ver vooruit, want er zijn nog een aantal andere zaken die we in overweging moeten nemen. Omdat ik maar kort de tijd heb, wil ik het hierbij laten. De rest komt straks nog wel; daar kunt u op rekenen. De voorzitter: En wat is nu de uitkomst van uw stemverklaring? Bent u voor of tegen het voorstel? De heer Coenen: Ik zei zojuist dat de woorden van de heer Klokgieters mij zeer welkom zijn. Qua inhoud ben ik vóór, maar we moeten vooral niet te zeer gaan vastleggen. (De heer Heijnen komt te uur ter vergadering.) Met inachtneming van de stemverklaringen van PVDE en Stadspartij Roermond besluit de raad zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en het daarbij behorende ontwerpbesluit. 4. a. Programmabegroting 2010; b. belastingverordeningen 2010; c. septembercirculaire 2009 (raadsvoorstel no. 2009/102/1). Eerste termijn raadsdebat, inclusief indienen moties en amendementen. VVD De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. Behaalde resultaten uit het verleden bieden een garantie voor de toekomst, dat is het thema dat wij deze algemene beschouwingen willen meegeven. Bij een beschouwing over de komende jaren wil je ook even terugkijken, en dit moment vinden wij daarvoor geëigend. Bij zijn aantreden werd deze raad geconfronteerd met in onze beleving iets meer dan een gezonde scepsis. U kunt zich voorstellen dat de VVD, als de partij die zowel in het Roermondse als in het Swalmense in het verleden gepleit heeft voor de herindeling die tot stand is gekomen, erg blij is dat het ETILonderzoek al heel snel aangaf dat bij de burgers en het bedrijfsleven grote tevredenheid bestaat over het samengaan van de twee eerdere gemeenten. Deze raad en zijn college hebben drie jaar het bestuur van onze gemeente mogen vormen. In de beleving van de VVD is het een goede bestuurlijke periode geweest. Heel

14 341 veel doelen die wij in ons ambitieuze verkiezingsprogramma, maar ook in het CUP, voorop hebben gesteld, zijn gerealiseerd of in besluitvorming voor realisering genomen. Ook de onderlinge verhouding in deze raad is goed, en dat mag ook wel eens gezegd worden. Een grote coalitie vijf partijen is niet niks heeft in het algemeen goed gefunctioneerd. Ook de verhouding met de partijen buiten de coalitie durf ik als goed te omschrijven. Iedereen heeft op zijn eigen wijze een bijdrage geleverd in dit bestuur. Wat is er al gedaan? Ik noem een aantal zaken: de Toekomstvisie Roermond 2020, het ECI-Cultuureiland/Cultuurfabriek cultuurpaleis heb ik zelfs gehoord, de besluitvorming rondom Roerdelta, de regiovisie, projecten van wijkvernieuwing, het realiseren van zogenaamde brede maatschappelijke voorzieningen, waarvan er één bijna klaar is en waarvan er nog meer zullen komen en de samenwerking in Midden-Limburg, resulterend in de Gebiedsvisie eerder behandeld en wij zijn erg blij dat, zij het met twee stemverklaringen, de hele raad zich daar unaniem achter heeft geschaard, wat een felicitatie aan deze raad waard is. Overleg en inspraak. College en raad hebben geweldig hun best gedaan om burgers en bedrijfsleven bij hun besluitvorming en beleidsvoornemens te betrekken. De betrokkenheid is altijd heel groot en dat is een goede zaak. Toch blijkt dat veel burgers, instellingen, verenigingen en soms zelfs bedrijven zich niet kunnen vinden in de uiteindelijke besluitvorming. Ondanks de vele vormen van overleg gebeurt dat soms. Een complexe samenleving als de onze kan echter niet functioneren als het eigen gelijk niet gerelativeerd kan worden, ook dat wil ik in de laatste algemene beschouwing van deze raadsperiode even kwijt. Kansen zien en plannen realiseren. De financiële en economische ontwikkelingen die zich de afgelopen maanden voor onze ogen hebben voltrekken zijn voor de meesten onder ons ongekend. Niet bij de pakken neerzitten, is ons devies. Ook nu zijn er kansen. Wie nu in staat is plannen te ontwikkelen en te realiseren, zal later veel sterker voor de dag komen. Dit zijn de woorden die ik het vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen heb uitgesproken en ze zijn nog altijd actueel. Al bij de begroting 2009 heeft het college, onder aanvoering van de wethouder voor financiën, grote voorzichtigheid getoond door de toen nog positieve vooruitzichten in de septembercirculaire 2008 niet volledig in te zetten. Achteraf bezien is dat een zeer juist besluit geweest. De huidige crisis zal na 2010 een voelbaar grotere rol gaan spelen in ons financiële huishoudboekje. Wat de VVD betreft hoeft dat geen crisis te betekenen voor onze stad. In de tegenaanval gaan vinden wij ook hier de beste verdediging. In de komende raadsperiode zal meer dan ooit een beroep worden gedaan op de ondernemingszin, inventiviteit en voortvarendheid van het college en de raad. Ingezette initiatieven die onze economie een impuls kunnen geven dienen verder ontwikkeld te worden: nieuwe wegen zoeken voor nieuwe en dynamische tijden. Criminaliteit en overlast. Jammer genoeg zijn er niet alleen maar goede berichten. Criminaliteit en overlast drukken een enorm stempel op onze gemeente, haar burgers en bedrijven. De criminaliteit lijkt moeilijk of niet te bestrijden. Er bestaat een harde kern van notoire overlastplegers en overtreders, plegers van misdrijven mogen we ze eigenlijk wel noemen. In onze eigen gemeente! Dat is ernstig en maakt dat er een enorme druk ligt bij politie en Open-

15 342 baar Ministerie. Toedeling van menskracht en middelen heeft meer dan ooit, en meer dan ons lief is, onze aandacht gevraagd, aandacht en zorg die wij ook op het bord van alle instanties en de totale keten van veiligheid hebben gelegd, inclusief ons college. Overlast in de openbare ruimte dient met grote inzet te worden bestreden. Hiermee moeten wij als bestuur ook voorkomen dat overlastplegers naar het criminele milieu afglijden. Na de bijeenkomst in het Moedercentrum aan de Bredeweg is in de uitslag daarvan nadrukkelijk aangegeven dat een herstel van gezag dient plaats te vinden. Zoals bekend, zet de VVD stevig in op veiligheid. In de afgelopen raadsvergadering wilden wij hierover vragen stellen, maar dat werd ons niet toegestaan. De vragen die wij vervolgens schriftelijk hebben gesteld, zijn maar gedeeltelijk beantwoord. U begrijpt onze teleurstelling. Met name willen wij weten welke boter nu echt bij de vis komt voor ons district ten aanzien van capaciteit en kwaliteit. Dit is immers gesteld door de politiewoordvoerder. Blijft het bij woorden, of komen er nu ook daden? Ook op een andere vraag is geen echt antwoord gegeven. Juist ja: het verplaatseffect van de drugsrunners die via de Randstad naar het Maastrichtse zijn verwezen, daar verdwijnen en nu naar onze regio dreigen te komen. De burgemeester van Venlo refereert eraan en onze eigen burgemeester erkent ook dat die verplaatsingseffecten zich voordoen. Wij willen concreet geïnformeerd worden en dienen daartoe dan ook een motie in. Zoals ik zei, ons thema voor deze algemene beschouwingen is: Behaalde resultaten in het verleden bieden een garantie voor de toekomst en dat motto blijven wij meegeven. De komende jaren en de jaren daarna staan wij derhalve een beleid voor waarbinnen de gewijzigde economische omstandigheden, voor zover mogelijk, niet tot ingrijpende wijzigingen mogen leiden in dat beleid en de daarbij behorende begrotingen. Onverminderd wordt gewerkt aan de economische ontwikkeling vanuit de positie die bij onze gemeente past, dus in de voorwaardenscheppende sfeer. Blijvend aandacht moet worden geschonken en inzet getoond om Roermond als toeristische centrumstad te positioneren, met nog meer inzet dan in het verleden. Met al onze partners, en vooral ook onze burgers, moet gewerkt worden aan de bestrijding van criminaliteit. Er moet voor worden gezorgd dat de overlast in de openbare ruimte vermindert en door de gemeente zal nog meer bedrijfsbewust gehandeld moeten worden. Van enige voorzichtigheid daarbij moet sprake zijn, maar onverminderd moeten mensen en middelen worden ingezet om de leefbaarheid in onze dorpen en kernen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Wij dienen blijvend te investeren in wijkbeheer en wijkvernieuwing en we moeten nieuwe initiatieven ontwikkelen om een goede integratie van onze zeer gemêleerde bevolking te bereiken. Doordat de uit de verkoop van de Essentaandelen verkregen gelden ten dele worden aangewend om investeringen in algemeen nut in één keer af te schrijven, worden in de komende jaren de afschrijvingen en kapitaalslasten verminderd, wat een positieve uitwerking heeft op het begrotingssaldo. Kortom, wij moeten er met elkaar voor zorgen dat Roermond de moeite waard blijft om te wonen, werken en recreëren, maar zeker ook om Roermond te bezoeken. Roermond is immers niet alleen het bruisend hart van Midden-Limburg, maar van de hele Euregio. Kansen voor toerisme en recreatie. In de regiovisie wordt terecht veel aandacht geschonken aan de Maasplassen. Het thema Stad aan het water moet breder uitgewerkt worden. De VVD oppert hier het idee om het themapark te realiseren tussen Horn en Roermond. Graag willen wij deze plannen

16 343 laten toelichten. Er is dan ook een spectaculaire toegang tot onze stad te realiseren over het water van de Maas, maar niet met vier wielen zoals u zult begrijpen. Wonen aan en op het water kan het thema worden, uiteraard in nauwe samenhang met de plannen behorend bij Roerdelta I en II. Het verschil tussen recreatie en toerisme is dat het eerste zich beperkt tot een dagactiviteit en het tweede meerdaags verblijf en activiteiten inhoudt. Van dagrecreatief bezoek is massaal sprake, van toerisme nog onvoldoende. Een geweldige uitdaging. Vormen van toerisme en vrijetijdsbesteding moeten ook voor de burgers uit onze eigen gemeente en regio voorhanden zijn. Goede wandel- en fietspaden zijn daarbij van belang. Door de infrastructurele werken van de laatste jaren blijken wandel- en fietsroutes niet meer goed beschreven. Het is zaak deze informatie met spoed te actualiseren. Dit kan op een eigentijdse manier door de partners in toerisme en recreatie plaatsvinden. Wij vinden ook dat wij hen moeten uitnodigen routes digitaal aan te bieden, zodat men met een geavanceerd navigatiesysteem op de fiets door de regio kan. De VVD wil van het college weten wat het heeft gedaan met de opdracht uit 2008 om een onderzoek te doen naar het realiseren van de verbinding van Ooldergriend en Isabellagriend, dit alles om ook op dat deel een unieke wandel- en fietsroute te realiseren. De gemeente moet meerdere partners zoeken en vinden hiervoor. Het beheer van de openbare ruimte. Voor de toekomst blijven we aandacht vragen voor een schone openbare ruimte, voor goed en verantwoord groenbeheer. Ook hiervoor zijn partners nodig en de belangrijkste zijn onze burgers. In een aantal gemeenten in ons land wordt eraan gewerkt om het groen- en wijkbeheer in feite uit te besteden aan de wijk zelf. Er wordt een bestek gemaakt van de manier waarop het uitgevoerd moet worden en vervolgens krijgt de desbetreffende wijk, of dorp, daarvoor een budget ter besteding. Er vindt echter ook een beloning plaats en die kan op geheel eigen wijze worden ingezet ten behoeve van die wijk, of de burgers die zich daarvoor hebben ingespannen. Agrarische bedrijven in onze gemeente en regio vervullen een belangrijke taak bij het beheer van de natuur of aan natuur gebonden gebieden. Dit moet zo blijven en waar mogelijk uitgebreid worden. Sportbeleid. Nadat wij de uitgangspunten voor het sportaccommodatiebeleid hebben vastgesteld, moet met de grootst mogelijke inzet gewerkt worden aan het visiedocument. Uitgangspunt bij dit visiedocument is voor de VVD dat sportaccommodaties ook gebruikt kunnen worden voor sport buiten competitieverband. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan buitenschoolse activiteiten en opvang van jongeren. Ten aanzien van het participatiefonds/bijzondere bijstand dienen wij een motie in. Wij pleiten voor een goede en voor ten minste 20 jaar houdbare visie voor de reconstructie van de singelring. Bij de werkzaamheden aan de Bredeweg zien wij nu wat dit allemaal kan betekenen. Naar de reconstructie van de singelring die wij voorstaan moet echt met een helikopterview gekeken worden, maar het moet ook een visie worden die voor langere tijd houdbaar is. Wij vragen ons af waarom met het voornemen om het terrein van Haagen Chemie beschikbaar te stellen als parkeerterrein nog steeds niets is gebeurd, want er is een grote behoefte aan.

17 344 Met het oog op de verkeersveiligheid pleiten wij voor een goede openbare verlichting van de wegen, zeker op wegen die veel door fietsers gebruikt worden. Voor de bedrijventerreinen beschikken wij met OML over een uitstekende partner. Ook de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen moet goed ter hand worden genomen. Met een pleidooi voor het welzijn van onze burgers, met name de zwakkere, trappen we natuurlijk een open deur in. Wij moeten er met elkaar voortvarend aan werken. Op het gebied van het welzijnswerk zullen we straks bij het kiezen van degenen die in de uitvoering partner zullen zijn een keuze moeten kunnen maken uit meerdere smaken, als ik het zo even mag zeggen. Met betrekking tot de mantelzorg dienen wij een motie in. Het is goed dat het ECI-terrein ontwikkeld wordt en dat het Stedelijk Museum de naam Cuypershuis krijgt, want daarmee wordt eer gedaan aan een groot geest uit onze stad. De begroting heeft de volledige steun van de VVD. Gelet op hetgeen ons eerder is aangeboden en in de laatste raadsinformatiebrief door het college nog nader is uitgelegd, mogen wij stellen dat de lasten voor onze burgers en het bedrijfsleven zeer gematigd stijgen. Voor de VVD is dat altijd een belangrijk punt geweest. Wij stemmen dus in met de begroting, de belastingverordening die erbij hoort en met de verwerking van de septembercirculaire in het geheel. CDA De heer Breugelmans: Mijnheer de voorzitter. Drie jaar geleden hebben wij ja gezegd tegen deze coalitie. Kijken we terug op die afgelopen drie jaar, dan kunnen wij vaststellen dat door het college veel werk is verzet en dat veel zaken zijn gerealiseerd die in het coalitieprogramma staan. Dat is een compliment waard. Er is hard gewerkt, heel hard, met elkaar. De komende jaren komen we in financieel zwaar weer terecht; dat is nu al zeker. Hoe hoog de golven zullen zijn, weten we nog niet precies, maar het kabinet doet ons het ergste vermoeden voor de jaren na Toch zit er volgens het CDA ruimte in deze begroting. De loonstijging waarvan het college uitgaat bedraagt 1,75%, en dat terwijl de ambtenaren er de komende twee jaar geen cent bij zullen krijgen als de CAO doorgaat. Hierdoor ontstaat een structurele ruimte van ,- in onze begroting. Verder zijn er altijd kredieten die door onderuitputting, of doordat ze niet worden aangewend, een positieve bijdrage leveren aan het begrotingssaldo. Veiligheid blijft wat het CDA betreft hoog op de politieke agenda staan. Door het hufterige gedrag van een kleine groep voelen veel burgers zich zelfs in hun eigen huis niet meer veilig. Vooral op de veiligheid in wijken en buurten zet het CDA in. Zo zouden de stadswachten nog meer in wijken en buurten hun gezicht mogen laten zien. Patrouilleer vooral zichtbaar. In den Haag moeten we heel duidelijk maken dat we met de huidige sterkte van de politie de criminelen nog niet met een deuk in een pakje boter kunnen achterlaten. Als het om veiligheid en overlast gaat, moeten we vooral sámen aan de slag, samen met jeugdzorg, samen met het maatschappelijk werk, samen met Justitie en samen met de burgers. We moeten de omgeving van de overlastveroorzakers aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat kan door de politie, maar dat kan ook door de straatcoach die we een jaar geleden hebben aangesteld. De straatcoach legt contacten met jongeren, spreekt

18 345 hen aan op hun gedrag en kan adequaat handelen als dat nodig is. Wil de straatcoach echter effectief zijn, dan is het noodzakelijk dat deze functie wordt gecontinueerd voor de komende vier jaar. Houd daar nu al rekening mee bij het maken van plannen. Veiligheid heeft ook te maken met sociaal beleid. Het CDA kan en wil niet voorbijgaan aan de noden van mensen die afhankelijk zijn van de hulpverlening van de voedselbank en de Stichting Leerhulp. Met een neergaande economie zullen steeds meer gezinnen afhankelijk worden van deze hulp. De voedselbank moet goed worden gehuisvest en de Stichting Leerhulp voorziet duidelijk in een maatschappelijke behoefte. Deze stichting helpt jonge mensen die ernstig in de knel zitten de kosten van hun studie te betalen. Zij zorgt ervoor dat jeugdige talenten zich onafhankelijk van hun economische situatie kunnen ontwikkelen. Door de invoering van de WIJ zullen veel jongeren tussen 18 en 23 jaar ook gebruik willen maken van de diensten van deze stichting. Gezien de ervaringen die wij met deze stichting hebben, zou het goed zijn als haar dienstverlening werd uitgebreid naar deze doelgroep. Zoals reeds eerder gezegd, is de economische situatie waarin wij verkeren niet florissant. Toch is het juist de positieve economische ontwikkeling van onze stad die ervoor zorgt dat we op sociaal gebied ook zaken kunnen realiseren. De motor van de lokale economie is vooral het midden- en kleinbedrijf. Vooral de kleine middenstander in de stad en in de wijken heeft het op dit moment zwaar. Anderzijds zorgen zij er juist voor dat onze stad zich onderscheidt van al die andere steden. Het CDA is van mening dat zij moeten worden ontlast: voor hen geen lastenverzwaringen. Als het aan het CDA ligt, zouden wij eens met hen aan de tafel moeten gaan zitten om hen te vragen wat hun werkelijk helpt en zou kunnen ondersteunen. Je zou denken dat het citymanagement hiervoor de aangewezen partner is, maar juist over het functioneren van deze organisatie bereiken het CDA veel kritische berichten. Hier moet verandering in komen. Het citymanagement zou zich gaan bezighouden met de wijkeconomie. Waar blijven de resultaten? In het centrum van Swalmen is grote leegstand, in Roermond constateert het CDA aan de noordzijde van het winkelcentrum eveneens veel leegstand. Begrijpelijk in tijden van crisis, maar lege etalages zijn geen visitekaartje voor de winkelgebieden. Laat de etalages vullen door anderen, of door de gemeente. Een eenvoudige tip, mar wel een tip die werkt; vraag maar aan de directie van het Outlet Center. Op de Donderberg bestaat reeds lang de wens de Donderie en het winkelcentrum te moderniseren. Hierdoor kan de veiligheidssituatie in het hart van de Donderberg ook sterk verbeteren. Daarom zou de gezamenlijke aanpak van beide projecten win-win-situaties kunnen opleveren, zeker als naast de gemeente en de winkeliers zoveel mogelijk partners gezocht worden die binnen het maatschappelijk verkeer op de Donderberg een belangrijke rol vervullen. Hierbij valt te denken aan kinderopvang, wijkservicepunt Wel.kom en het maatschappelijk werk. In de praktijk stoot uw college vaak op de kaders die door de raad bepaald zijn als het gaat om de verkoop van gemeentelijke bezittingen. Voor het CDA moet er een goed evenwicht zijn tussen enerzijds het realiseren van wijkvoorzieningen en anderzijds de economische opbrengst van bijvoorbeeld gemeentelijk onroerend goed. Voor ons hebben wijkontwikkelingen en wijkvoorzieningen voorrang op economisch gewin voor de gemeente.

19 346 Voor jongeren organiseren we het Bevrijdingsfestival, maar wat is er op 5 mei eigenlijk te doen voor hen die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden? In 2010 is het 65 jaar geleden dat Roermond bevrijd werd. Op dit moment leven nog een aantal mensen die de bevrijding in onze stad hebben meegemaakt. Hun herinneringen wil de KBO vastleggen voor de volgende generaties, opdat nooit verloren gaat hoe kostbaar onze vrijheid is. Het CDA wil dit initiatief eenmalig met een subsidie van 3.000,- ondersteunen. Volgend jaar staat Roermond in het middelpunt van de nationale belangstelling: het Bevrijdingsfestival krijgt koninklijk bezoek en de Nationale Jamboree van scouting vindt in onze stad plaats. Deze evenementen brengen grote financiële consequenties en risico s met zich. Als we niet oppassen, kan het aanbod en de diversiteit van de kleinere evenementen worden verstoord. Daarom verzoeken wij het college de twee nationale evenementen te ontkoppelen van het evenementenbeleid en hiervoor een zelfstandig beleid te voeren dat niet ten koste gaat van de bestaande evenementen. Ook in 2011 staat een evenement van wereldklasse op de Roermondse evenementenkalender: de Wereld Cultuur Parade. Het enthousiasme van het bestuur heeft zo aanstekelijk gewerkt, dat er nu reeds toezeggingen zijn van regeringen om grote artiesten uit hun landen af te vaardigen naar dit festival. Het is een evenement dat een enorme bijdrage kan leveren aan het begrip tussen bevolkingsgroepen, ook in Roermond, en dat zelfs in de startfase op onze steun moet kunnen rekenen. Om dit nog beter vorm en gestalte te geven, verzoeken wij de organisatie van de WCP lokale verenigingen te betrekken in de uitvoering. Op dit moment is in Maasniel een aanvang gemaakt met groot onderhoud. Daarbij wordt de Wilhelminalaan gerenoveerd. Onder het trottoir van de straat die vroeger Beekweg werd genoemd loopt de Maasnielderbeek. Bij vele Aaje Neelder roept deze beek goede herinneringen op omdat ze erin gelegen hebben? Het zou mooi zijn als de beek na renovatie ergens op de Wilhelminalaan zichtbaar zou kunnen worden gemaakt. Wij vragen dit te onderzoeken. Wat de speelruimten betreft, zijn wij van mening dat daaraan meer gedaan moet worden. Daarom zullen we daarover een amendement indienen. Ook de AWBZ/Wmo kan rekenen op sterke bezuinigingen. Wij vragen het college dat op de voet te volgen. Over de urenverdeling bij sportaccommodaties zal mijn collega, de heer Daamen van Demokraten Swalmen, straks het een en ander zeggen. Roermond kan zich verheugen in goede recensies in de nationale en internationale pers. De werkloosheid stijgt in onze gemeente nog niet zo hard als het landelijk gemiddelde. De nieuwe bouwwerken aan de singel en Maasbrug zijn gezichtbepalend voor het nieuwe Roermondse elan, een elan waarmee het CDA graag wil werken aan een geweldige toekomst voor deze stad, mét elkaar. PvdA De heer Öztürk: Mijnheer de voorzitter. Roermond sterk en sociaal, dat was onze slogan in de afgelopen raadsperiode. Het is goed in de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode terug te blikken en na te gaan of we Roermond daadwerkelijk

20 347 sterk en sociaal hebben gemaakt. Ik denk het wel en zal daarop in het verloop van mijn betoog nader terugkomen. De rode draad in onze beschouwing is dat wij in deze economische tijden willen opkomen voor sociaal zwakkeren. De fouten die de kapitaalkrachtigen in de wereld hebben gemaakt eisen hun tol en de sociaal zwakkeren in onze samenleving worden daar het slachtoffer van. Wij zullen juist daarop in de komende jaren moeten inzetten, omdat deze mensen er niets aan kunnen doen dat zij het met minder moeten doen. Voor het eerst hebben wij in Roermond te maken met een lager werkloosheidspercentage, waaruit blijkt dat wij een sterke stad zijn geworden. Ik kan mij nog een percentage van 16,3 herinneren, het hoogste werkloosheidspercentage van Limburg; daar stonden wij bekend om. In augustus bedroeg het werkloosheidspercentage 9,6. Ook de jeugdwerkloosheid ligt onder het landelijk gemiddelde. Roermond is booming, iedereen heeft het over Roermond: in de provincie, in het land, maar ook daarbuiten. Wij moeten echter waakzaam blijven en ervoor zorgen dat wij deze ontwikkeling kunnen vasthouden. Wij hebben veel geïnvesteerd in de binnenstad, in infrastructuur, in Roermond promotie en in veiligheid, samen met de ondernemers van de binnenstad, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Roermond heeft de beste binnenstad van de middelgrote gemeenten in Nederland. Wij zijn dus een sterke stad geworden, maar wij hebben Roermond niet sterk gemaakt om de rijken rijker en de sterken nog sterker te maken. Wij hebben Roermond sterk gemaakt om de sociale problemen te kunnen aanpakken, om niet afhankelijk te zijn van anderen en zelf onze problemen te kunnen aanpakken. Ook in de wijken is veel goed gegaan. Op sociaal gebied is veel geïnvesteerd; kijk naar de wijken het Veld en de Kemp. De veranderingen in het afgelopen jaar zijn een voorbeeld voor het hele land. Wij hebben in Roermond laten zien dat we, als we ervoor gaan, de sociale problemen in de wijken kunnen aanpakken. De Donderberg is een wijk met heel veel potenties en kansen, waarin heel veel jongeren van Roermond wonen. Er doen zich echter nogal wat problemen voor en iedereen heeft daar zo zijn ideeën over. De een komt met het idee van lokoma s, de ander wil camera s plaatsen, weer een ander wil het winkelcentrum helemaal platgooien, enz. De wijk Donderberg verdient echter meer dan alleen symptoombestrijding. Wij hebben voor de wijk Donderberg een masterplan nodig. Wij moeten durven investeren in de problemen van de wijk als het gaat om onderwijsachterstand, jeugdwerkloosheid, coaching van jongeren en verloedering van het winkelcentrum. Er zijn zoveel problemen in de wijk, dat wij die niet met losse symptoombestrijdende ideeën kunnen aanpakken. Ik roep het college op op korte termijn te komen met een masterplan en een budget daarvoor. In het Veld en de Kemp hebben we laten zien hoe dat kan. Tijdens de inloopavond hebben de bewoners van de Donderberg ook aangegeven dat zij een plek willen hebben voor de jeugd. De PVDE zal daarop direct nog terugkomen. Intern hebben wij afgesproken dat wij willen gaan voor een plek voor de jeugd in de Donderberg, los van Gotcha! en los van Wel.kom. Als wij een oproep doen aan de samenleving om te proberen iets in de wijk te doen en de samenleving reageert daarop met de wens naar een dergelijke plek, vinden wij dat wij dat ook moeten honoreren en steunen. Op straat hoor je dat er in Roermond verschillende snelheden in beleid zijn. Aan de ene kant wordt flink gebouwd met stenen, en daar staan we ook achter, maar aan de andere kant hoor je van mensen dat de snelheid op sociaal gebied wat minder groot is. Ik zal er

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007 1. Opening.... 30 2. Vaststellen van de agenda... 30 3. Voorstel van de vertrouwenscommissie inzake: 1. profielschets burgemeester; 2. verordening op

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Uitgave-datum: extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm Peters Waajen-Crins

Uitgave-datum: extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm  Peters Waajen-Crins Uitgave-datum: 1 november 2012 extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm e-mail Achten H.J.M. heer Broekveeweg 8 6049 CK Herten VVD 319855

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2009 1. Opening.... 240 2. Vaststellen van de agenda... 240 2a Motie van treurnis VVD-fractie / verklaring burgemeester inzake veiligheid.... 241 3. Notulen

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Dames en Heren, Of als ik zo om me heen kijk Vrienden van de Vensterschool,

Dames en Heren, Of als ik zo om me heen kijk Vrienden van de Vensterschool, Korte toespraak van onderwijswethouder Elly Pastoor ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van de publicatie OZO! Vensterschool van de Toekomst op dinsdagmiddag 28 september 2010. Dames en Heren, Of

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007 1. Opening.... 108 2. Vaststellen van de agenda... 108 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 15 maart 2007... 108 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni Voorzitter, CDA Zaltbommel laat zich inspireren door christelijke waarden en normen. We spreken mensen aan op gedeelde waarden zoals menselijk geluk, wederzijds respect en fatsoen en het omzien naar elkaar.

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008 1. Opening.... 60 2. Vaststellen van de agenda... 60 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 14 februari 2008.... 60 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007 1. Opening.... 74 2. Vaststellen van de agenda... 75 3. Notulen van de openbare raadsvergaderingen van 16 januari en 8 februari 2007... 76 4. Voorstel van

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Werkvorm: Bouw je krachtveld

Werkvorm: Bouw je krachtveld Werkvorm: Bouw je krachtveld Het krachtenveld om je co-creatie project heen kan worden ingedeeld in verschillende lagen. Dit document bevat tips en denkvragen om je bewust te maken van het krachtenveld

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014 Algemene beschouwingen 2014 Voorzitter, dit is de eerste begroting van deze bestuursperiode. De lijnen voor de komende vier jaar worden uitgezet. Voor onze fractie en deze fractievoorzitter is het ook

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Samenwerken = Samen werken

Samenwerken = Samen werken Samenwerken = Samen werken Samenwerking Veel verschillende vormen van samenwerking Wettelijke taken, autonome taken Veel verschillende partijen Voordelen niet altijd in euro s aan te geven Belangrijkste

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008 1. Opening....126 2. Vaststellen van de agenda...126 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 3 april 2008....126 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00

De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00 De Raad 15-11-2005 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 19:00 Raadsdebatten: Onderwerp: Korte toelichting college op hun reactie op amendementen en moties (deze reactie wordt donderdag verspreid) Eventueel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 FEBRUARI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 FEBRUARI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 FEBRUARI 2009 1. Opening.... 2 2. Ontslag en benoeming Rekenkamercommissie (RKC)... 3 3. Vaststellen van de agenda... 4 4. Notulen van de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange Pagina 2 van 7 De voltallige gemeenteraad van Sittard-Geleen staat achter de actie Stop Tihange en steunt de menselijke kettingreactie die op 25 juni 2017 als protest tegen het openhouden van de Belgische

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/ Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/email Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Algemene Zaken Jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

Nadere informatie

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 ID/194 Raadsvoorstel jaarrekening 2014 Woordvoerder: Frans Derksen Voorzitter, Wij sluiten het jaar af met een overschot van bijna 610.000 euro die wij toevoegen

Nadere informatie

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 College V200900258 Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 Samenvatting: Inleiding: Met de komst van de Wijkatlas is een belangrijke stap gezet in het gestructureerd verzamelen, bundelen en publiceren

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2007 1. Opening.... 314 2. Vaststellen van de agenda... 314 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 28 juni 2007.... 314 4. Overzicht van brieven

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

COMMISSIE RUIMTE (RU)

COMMISSIE RUIMTE (RU) COMMISSIE RUIMTE (RU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van dinsdag 22 juni 2010 om 19.00 uur. Aanwezig: de leden: de niet-leden: Mede aanwezig: H. Jacobs (voorzitter), J. van Rey (portefeuillehouder),

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

Zijn er dan geen opmerkingen te maken? Natuurlijk wel!

Zijn er dan geen opmerkingen te maken? Natuurlijk wel! Beschouwingen n.a.v. de Begroting 2015-2018 Voorzitter, - Een sobere, transparante en doelmatige besteding van gemeentelijke middelen. - Een sluitende begroting voor 2015, - Beperkte lastenverhoging voor

Nadere informatie