thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur VCW Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur VCW Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH"

Transcriptie

1 Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact VCW NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D Remscheid Tel Fax

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid Waarschuwingen bij handelingen Reglementair gebruik Gevaar door ontoereikende kwalificatie Levensgevaar door lekkend gas Levensgevaar door afgesloten of ondichte rookgastrajecten Levensgevaar door kastachtige mantels Levensgevaar door explosieve en ontvlambare stoffen Levensgevaar door een elektrische schok Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen Vergiftigings - en verbrandingsgevaar door lekkende hete verbrandingsgassen Vergiftigingsgevaar door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht Kans op corrosieschade door ongeschikte verbrandings - en kamerlucht Verbrandingsgevaar door hete componenten Verwondingsgevaar bij het transport door hoog productgewicht Gevaar voor materiële schade door vorst Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen) Aanwijzingen bij de documentatie Aanvullend geldende documenten in acht nemen Documenten bewaren Geldigheid van de handleiding Productbeschrijving CE -markering Gegevens op het typeplaatje Opbouw Montage Product uitpakken Leveringsomvang controleren Afmetingen Minimumafstanden Afstanden tot brandbare componenten Montagesjabloon gebruiken Product ophangen Frontmantel demonteren/monteren Zijdeel demonteren/monteren Onderste toestelafdekking... 5 Installatie Installatievoorwaarden Gasaansluiting installeren Wateraansluitingen installeren CV -aanvoerleiding/ -retour installeren Afvoerbuis aan de veiligheidsklep van het product aansluiten Rookgasbuis aansluiten Elektrische installatie Bijkomende componenten aansluiten Bediening Diagnosecodes gebruiken Testprogramma's gebruiken Statuscodes weergeven Ingebruikname Product inschakelen Verwarmingswater/vul - en bijvulwater controleren en conditioneren Te lage waterdruk vermijden CV -installatie vullen CV -installatie ontluchten Warmwatersysteem vullen en ontluchten Gasinstelling controleren en aanpassen Functie en dichtheid controleren Aanpassing aan de CV-installatie Branderwachttijd Onderhoudsinterval instellen Pompvermogen instellen Overstroomklep instellen Product aan de gebruiker opleveren Inspectie en onderhoud Inspectie - en onderhoudsintervallen in acht nemen Reserveonderdelen aankopen Reinigingswerkzaamheden voorbereiden Reinigingswerkzaamheden afsluiten Verbrandingsgasvoeleren controleren Product leegmaken Gehele installatie legen Inspectie - en onderhoudswerkzaamheden afsluiten Verhelpen van storingen Fouten verhelpen Foutgeheugen oproepen Parameters naar fabrieksinstellingen resetten Reparatie voorbereiden Buitenbedrijfstelling Product tijdelijk buiten bedrijf stellen Product buiten bedrijf stellen Serviceteam Recycling en afvoer Bijlage A Diagnosecodes e diagnoseniveau B Diagnosecodes 2e diagnoseniveau C Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden overzicht D Foutmeldingen overzicht E Testprogramma's F Statuscodes - overzicht G Bedradingsschema H Technische gegevens Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

3 Inhoudsopgave Trefwoordenlijst _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 3

4 Veiligheid Veiligheid. Waarschuwingen bij handelingen Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaal woorden aangaande de ernst van het potenti ële gevaar ingedeeld: Waarschuwingstekens en signaalwoorden Gevaar! Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel Gevaar! Levensgevaar door een elektrische schok Waarschuwing! Gevaar voor licht lichamelijk letsel Opgelet! Kans op materiële schade of milieu schade.2 Reglementair gebruik Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de ge bruiker of derden resp. schade aan het pro duct en andere voorwerpen. Het product is als warmtebron voor gesloten CV -installaties en de warmwaterbereiding bestemd. De in de handleiding genoemde producten mogen alleen in combinatie met het in de ook van toepassing zijnde documenten vermeld toebehoren voor de VLT/VGA worden geïn stalleerd en gebruikt. Uitzonderingen: bij installatietypes C63 en B23P volgt u de aanwijzingen uit de voorhan den handleiding. Het reglementaire gebruik houdt in: het naleven van de bijgevoegde gebruiks -, installatie - en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere compo nenten van de installatie de installatie en montage conform de pro duct - en systeemvergunning het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie - en onderhoudsvoor waarden. Het reglementaire gebruik omvat bovendien de installatie conform de IP -klasse. Een ander gebruik dan het in deze handlei ding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik. Attentie! Ieder misbruik is verboden..3 Gevaar door ontoereikende kwalificatie Montage en demontage, installatie, ingebruik neming, onderhoud, reparatie en buitenbe drijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door vaklieden die daar voldoende voor zijn gekwalificeerd, de handleidingen van de pro ducten in acht nemen, volgens de actuele stand van de techniek te werk gaan en zich aan alle betreffende richtlijnen, normen, wet ten en overige voorschriften houden..4 Levensgevaar door lekkend gas Bij gaslucht in gebouwen: Vermijd ruimtes met gaslucht. Doe, indien mogelijk, deuren en ramen wijd open en zorg voor tocht. Vermijd open vuur (bv. aansteker, lucifer). Niet roken. Bedien geen elektrische schakelaars, geen stekkers, geen deurbellen, geen telefoons en andere communicatiesystemen in het gebouw. Sluit de gasteller -afsluitkraan of de hoofd kraan. Sluit, indien mogelijk, de gaskraan op het product. Waarschuw de huisbewoners door te roe pen of aan te kloppen. Verlaat onmiddellijk het gebouw en verhin der het betreden door derden. Alarmeer politie en brandweer zodra u buiten het gebouw bent. Neem contact op met de storingsdienst van het energiebedrijf vanaf een telefoon aansluiting buiten het gebouw. 4 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

5 Veiligheid.5 Levensgevaar door afgesloten of ondichte rookgastrajecten Door installatiefouten, beschadiging, mani pulatie, niet toegestane opstellingsplaats of dergelijke kan rookgas lekken en tot vergifti gingen leiden. Bij gaslucht in gebouwen: Doe alle toegankelijke deuren en ramen wijd open en zorg voor tocht. Schakel het product uit. Controleer de rookgastrajecten in het pro duct en de afvoerleidingen voor rookgas..6 Levensgevaar door kastachtige mantels Een kastachtige mantel kan bij een van de omgevingslucht afhankelijk werkend product tot gevaarlijke situaties leiden. Zorg ervoor dat het product voldoende van verbrandingslucht voorzien wordt..7 Levensgevaar door explosieve en ontvlambare stoffen Gebruik of bewaar geen explosieve of ont vlambare stoffen (bijv. benzine, papier, verf, enz.) in de opstellingsruimte van het product..8 Levensgevaar door een elektrische schok Als u spanningsvoerende componenten aan raakt, bestaat levensgevaar door elektrische schok. Voor u aan het product werkt: Schakel het product spanningvrij door alle stroomvoorzieningen uit te schake len (elektrische scheidingsinrichting met minstens 3 mm contactopening, bijv. zeke ring of vermogensveiligheidsschakelaar). Beveilig tegen herinschakelen. Wacht minstens 3 min tot de condensato ren ontladen zijn. Controleer op spanningvrijheid..9 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen De in dit document opgenomen schema's ge ven niet alle voor een deskundige installatie vereiste veiligheidsinrichtingen weer. Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen in de installatie. Neem de betreffende nationale en inter nationale wetten, normen en richtlijnen in acht..0 Vergiftigings- en verbrandingsgevaar door lekkende hete verbrandingsgassen Gebruik het product alleen met volledig gemonteerde VLT/VGA. Gebruik het product behalve kortstondig voor testdoeleinden alleen met gemon teerde en gesloten voormantel.. Vergiftigingsgevaar door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht Voorwaarden: Van omgevingslucht afhan kelijke werking Zorg voor een permanent ongehinderde en voldoende luchttoevoer naar de opstel ruimte van het product volgens de ventila tievereisten..2 Kans op corrosieschade door ongeschikte verbrandings- en kamerlucht Sprays, oplosmiddelen, chloorhoudende rei nigingsmiddelen, verf, lijm, ammoniakverbin dingen, stof e.d. kunnen tot corrosie aan het product en in de VLT/VGA leiden. Zorg ervoor dat de verbrandingsluchttoe voer altijd vrij is van fluor, chloor, zwavel, stof enz. Zorg ervoor dat er op de opstellingsplaats geen chemische stoffen opgeslagen wor den. Zorg ervoor dat de verbrandingslucht niet via oude schoorstenen van oliegestookte ketels toegevoerd wordt. Als u uw product in kapsalons, lakkerijen of schrijnwerkerijen of reinigingsbedrijven e.d. installeert, dan kiest u een afzonder lijke opstellingsruimte waarin een verbran _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 5

6 Veiligheid dingsluchttoevoer technisch vrij van chemi sche stoffen gegarandeerd is..3 Verbrandingsgevaar door hete componenten Voer werkzaamheden aan deze onderde len pas uit als deze zijn afgekoeld..4 Verwondingsgevaar bij het transport door hoog productgewicht Transporteer het product met minstens twee personen..5 Gevaar voor materiële schade door vorst Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan..6 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap Om schroefverbindingen vast te draaien of te lossen, dient u geschikt gereedschap te gebruiken..7 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen) Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen en wetten in acht. 6 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

7 Aanwijzingen bij de documentatie 2 2 Aanwijzingen bij de documentatie 2. Aanvullend geldende documenten in acht nemen Neem absoluut alle bedienings - en installatiehandleidin gen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht. 2.2 Documenten bewaren Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend gel dende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven. 2.3 Geldigheid van de handleiding Deze handleiding geldt uitsluitend voor: Productartikelnummer VCW NL 254/4-7 A-L Productbeschrijving 3. CE-markering Gegevens op het typeplaatje PMW (bijv. 0 bar ( MPa)) PMS (bijv. 3 bar (0,3 MPa)) P T max. (bijv. 85 C) Q D 3.3 Opbouw Betekenis Toegestane totale overdruk warmwaterbereiding Toegestane totale overdruk CV -bedrijf Nominaal warmtevermogens bereik Max. aanvoertemperatuur Warmtebelastingsbereik Nominale aftaphoeveelheid warm water CV -bedrijf Warmwaterbereiding Barcode met serienummer, Het 7e tot 6e cijfer vormen het artikelnummer 2 Met de CE -markering wordt aangegeven dat de producten volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereis ten van de geldende richtlijnen. De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden Gegevens op het typeplaatje Het typeplaatje is af fabriek aan de onderkant van het pro duct aangebracht. Gegevens op het typeplaatje Betekenis VCW Handleiding lezen! Hoofdst. "Recycling en afvoer" Typeaanduiding 25 Toestelvermogen /4 Toestelgeneratie -7 = thermocompact V W Hz MPa IP Cat. (bijv. II 2H3P ) Type (bijv. B ) Toesteltype Netspanning Opgenomen vermogen Netfrequentie max. leidingdruk Beschermings type/beschermingsklasse Toestelcategorie Gastoesteltype 2E, G20-20 mbar (2,0 kpa) Gasgroep af fabriek en gas aansluitdruk 5 Snelontluchter 2 NTC (2x) 3 Veiligheidsventiel 4 Pomp 5 Schakelkast 6 Driewegklep 7 Gasblok 8 Hoeveelheidsmeter (alleen bij producten met geïntegreerde warmwaterbereiding) 09 Secundaire warmte wisselaar (alleen bij producten met geïnte greerde warmwaterbe reiding) 0 Brander Primaire warmtewisse laar 2 Stromingsbeveiliging 3 4 ww/jjjj (bijv. /204) Productiedatum: week/jaar _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 7

8 4 Montage 4 Montage 4. Product uitpakken. Haal het product uit de kartonverpakking. 2. Verwijder de beschermfolie van alle delen van het pro duct. 4.3 Afmetingen Leveringsomvang controleren Controleer of de levering compleet is. Aantal Omschrijving 338 Warmteopwekker Ophangbeugel Onderste toestelafdekking Zak met klein materiaal: 2 schroeven 2 pluggen onderlegringen 4 afdichtingen Zakje met aansluitmateriaal 6 Klemkoppeling gas Klemkoppeling G 3/4 D20 Klemkoppeling G 3/4 D5 Zakje met documentatie: Gebruiksaanwijzing Installatie - en onderhoudshandleiding Montagesjabloon Garantiekaart Energiegegevensblad Energieproductlabel CV -aanvoer 2 Warmwateraansluiting 3 Gasaansluiting 4 Koudwateraansluiting 5 CV -retour 6 Ophangbeugel 7 Aansluiting voor ver brandingsgasafvoer 8 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

9 Montage Minimumafstanden 4.7 Product ophangen A B B C Minimumafstand A B C 4.5 Afstanden tot brandbare componenten 450 mm 0 mm 250 mm Een afstand van het product tot componenten uit brandbare onderdelen is niet vereist. 4.6 Montagesjabloon gebruiken Gebruik de montagesjabloon om de plaatsen vast te leg gen waar u gaten moet boren en doorbraken moet ma ken.. Controleer of de muur voor het bedrijfsgewicht van het product voldoende draagvermogen heeft. 2. Controleer of het bijgeleverde bevestigingsmateriaal voor de muur gebruikt mag worden. Voorwaarden: Draagvermogen van de wand volstaat, Bevestigingsmateri - aal is voor de muur toegestaan Hang het product op, zoals beschreven. Voorwaarden: Draagvermogen van de wand volstaat niet Zorg voor een ophanginrichting met voldoende draag vermogen. Gebruik hiervoor bijv. een individuele staan der of een muurbekleding. Als u geen ophanginrichting met voldoende draagvermo gen kunt maken, hang het product dan niet op. Voorwaarden: Bevestigingsmateriaal is voor de muur niet toegestaan Hang, zoals beschreven het product met door de klant ter beschikking gesteld, toegestaan bevestigingsmateri aal op _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 9

10 4 Montage 4.8 Frontmantel demonteren/monteren 4.8. Frontmantel demonteren Frontmantel monteren 2 2. Maak de beide schroeven () los. 2. Trek de voormantel (2) aan het onderste uiteinde ca. - 2 cm naar voren. 3. Licht de voormantel op en verwijder deze naar voren toe van het product.. Haak de voormantel (2) aan de bovenzijde in. 2. Controleer of de voormantel boven in de bevestigings klemmen ligt en onder tegen het product aanligt. 3. Schroef de mantel weer stevig vast (). 4.9 Zijdeel demonteren/monteren 4.9. Zijdeel demonteren. Demonteer de frontmantel. ( Pagina 0) 0 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

11 Installatie Onderste toestelafdekking 2x 2x De onderste toestelafdekking kan met ratelnokken zonder gereedschap aan de onderzijde van het product worden ge stoken en weer worden verwijderd. Indien nodig (bijv. bij een opbouwinstallatie of extra aanslui tingen) kunnen bepaalde vlakken (in de afbeelding donker gemarkeerd) eenvoudig worden uitgebroken. 5 Installatie 2. Draai de schroeven ()los. 3. Schuif de zijkant van de mantel ca. -2 cm omhoog en verwijder deze naar voren toe Zijdeel monteren Gevaar! Verbrandingsgevaar en/of beschadigingsgevaar door ondeskundige installatie en daardoor lekkend water! Spanningen in de aansluitingsleiding kunnen tot lekkages leiden. Let erop dat de aansluitleidingen span ningvrij worden gemonteerd. 2x Opgelet! Risico op materiële schade door vervuilde leidingen! Vreemde voorwerpen, zoals lasresten, af dichtingsresten of vuil in de waterleidingen kunnen schade aan het product veroorzaken. Spoel de CV -installatie voor de installatie grondig uit. 2x Opgelet! Gevaar voor beschadiging door ondeskundige gasinstallatie! Het overschrijden van de testdruk kan tot schade aan het gasblok leiden! Controleer het gasblok met een maximale druk van, kpa (0 mbar) op dichtheid.. Plaats de zijkant van de mantel op de achterste bevesti gingsklemmen. 2. Schuif de zijkant van de mantel ca. -2 cm omlaag en schroef deze weer vast(). Opgelet! Beschadigingsgevaar door corrosie! Niet diffusiedichte kunststof buizen in de CV installatie veroorzaken lucht in het verwar mingswater en corrosie in het warmtebroncir cuit en de CV -ketel _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding

12 5 Installatie Voer bij het gebruik van niet diffusiedichte kunststof buizen in de CV -installatie een systeemscheiding uit door een externe warmtewisselaar tussen CV -ketel en CV installatie in te bouwen. 5.3 Wateraansluitingen installeren 5.3. Koud- en warmwateraansluiting installeren Opgelet! Kans op materiële schade door warmteoverdracht bij het solderen! Als de aansluitstukken aan de onder houdskranen geschroefd zijn, soldeer dan niet aan de aansluitstukken. 5. Installatievoorwaarden 5.. Basiswerkzaamheden voor de installatie Breng tussen de afblaasopening van de veiligheidsklep en de afvoertrechter met sifon een afblaasleiding aan. Het afblazen moet waarneembaar zijn. Als in de CV -installatie kunststofbuizen worden gebruikt, monteer dan op de standplaats een geschikte maximaal thermostaat op de CV -aanvoerleiding. Installeer zelf een membraan -expansievat in de CV -re tourleiding. Spoel alle aanvoerleidingen voor de installatie grondig uit. Installeer op de standplaats volgens de normen een vul inrichting voor de CV -installatie. Plaats bij gebruik van het product in zonnesystemen voor de drinkwaternaverwarming voor en na het product ther mostatische mengkleppen. De temperatuur bij de koudwateraansluiting van het product (verbonden met de warmwateraansluiting van de zonneboiler) mag 70 C niet overschrijden 5.2 Gasaansluiting installeren 2 Installeer de koudwateraansluiting () en de warmwater aansluiting (2) volgens de normen. 5.4 CV-aanvoerleiding/-retour installeren 2. Installeer de CV -aanvoerleiding () en de CV -retourlei ding (2) volgens de normen. 2. Controleer alle aansluitingen op dichtheid. 5.5 Afvoerbuis aan de veiligheidsklep van het product aansluiten. Installeer de gasleiding volgens de normen op de gas aansluiting (). 2. Ontlucht de gasleiding. 3. Controleer de gasaansluiting op dichtheid.. Monteer de afvoerbuis aan de uitloop() van de veilig heidsklep. 2. Laat de afvoerbuis zo eindigen, dat bij het lekken van water of damp geen personen verwond en geen kabels en geen elektrische onderdelen beschadigd kunnen worden. 3. Zorg ervoor dat het buiseinde zichtbaar is. 2 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

13 Installatie Rookgasbuis aansluiten 5.7 Elektrische installatie Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen de elektrische installatie uitvoeren. Gevaar! Levensgevaar door elektrische schok! ha hv h s a L Ook bij uitgeschakeld product staat er nog stroom op de netaansluitklemmen L en N. Schakel de stroomtoevoer uit. Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw inschakelen Schakelkast openen. Demonteer de frontmantel. ( Pagina 0) L h v a. Neem de benodigde buislengtes in acht. h a h s L effectieve opstuwhoogte effectieve schoorsteenhoogte gestrekte buislengte h v Aanlooptraject (h v /2 L) α licht stijgend = Maak de clips aan het achterdeksel van de elektronica box los. 3. Klap het deksel omhoog Bedrading uitvoeren Opgelet! Risico op materiële schade door ondeskundige installatie! Netspanning aan verkeerde stekkerklemmen kan de elektronica kapot maken. Sluit geen netspanning op de klemmen ebus (+/ ) aan. Klem de netaansluitleiding uitsluitend aan de daarvoor gemarkeerde klemmen vast.. Leg de net - en laagspanningskabel op voldoende af stand van elkaar. 2. Leid de kabels door de kabeldoorvoer in de vloer van het product in de elektronicabox. 3. Kort de aansluitleidingen in tot de passende lengte. 30 mm max. 2. Plaats de verbrandingsgasafvoer () in de verbran dingsgasaansluiting (2). 3. Zorg dat de verbrandingsgasafvoer goed zit. 4. Ontmantel de buitenste omhulling van flexibele leidin gen max.30 mm, om kortsluitingen bij het loskomen van een draad te vermijden _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 3

14 6 Bediening 5. Zorg ervoor dat de isolatie van de binnenste draden tijdens het ontmantelen van de buitenste omhulling niet beschadigd wordt. 6. Isoleer de binnenste draden slechts zodanig dat sta biele verbindingen tot stand gebracht kunnen worden. 7. Om kortsluitingen door losse draden te vermijden, dient u de geïsoleerde einden van de draden van draadeind hulzen te voorzien. 8. Schroef de betreffende stekker aan de aansluitleiding. 9. Controleer of alle draden mechanische vast in de stek kerklemmen van de stekker zitten. 0. Steek de stekker in de bijbehorende stekkerplaats van de printplaat.. Beveilig de kabels met trekontlastingen in de schakel kast Netaansluiting tot stand brengen De nominale spanning van het net moet 230 V bedragen. Bij netspanningen boven 253 V en beneden 90 V zijn functie belemmeringen mogelijk. Het product is uitgerust met een,0 m lange aansluitkabel met stekker. De aansluitkabel is in de fabriek al volledig in het product bedraad. De toegang tot de netaansluitstekker moet altijd gegaran deerd zijn en mag niet afgedekt of geblokkeerd worden. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Het product is daarmee gereed voor gebruik op het elektriciteitsnet aangesloten Thermostaat aan de elektronica aansluiten. Monteer indien nodig de thermostaat. 2. Open de schakelkast. ( Pagina 3) 3. Voer de bedrading uit. ( Pagina 3) Voorwaarden: Aansluiting van een weersafhankelijke thermostaat of ka - merthermostaat via ebus Sluit de thermostaat aan de ebus -aansluiting aan. Overbrug klem 3 en 4, indien er geen brug beschikbaar is. Voorwaarden: Aansluiting van een laagspanningsregelaar (24 V) Sluit de regelaar aan op de aansluitklemmen 7, 8, 9. Overbrug klem 3 en 4, indien er geen brug beschikbaar is. 4. Sluit de schakelkast. 5. Schakel voor multicircuitregelaar D.8 Pompmodus om van 0 (intermitterende pomp) naar 2 (doorlopende pomp). 5.8 Bijkomende componenten aansluiten Met behulp van de multifunctionele module kunnen twee bijkomende componenten aangestuurd worden Multifunctionele module (2 uit 7) installeren. Installeer de multifunctionele module conform bijge voegde handleiding in de schakelkast. Voorwaarden: Component aan relais aangesloten Selecteer de parameter D.27 Toebehorenrelais in het Diagnosemenu, om aan het relais een functie toe te wijzen. Voorwaarden: Component aan relais 2 aangesloten Selecteer de parameter D.28 Toebehorenrelais 2 in het Diagnosemenu, om aan het relais 2 een functie toe te wijzen. 6 Bediening 6. Diagnosecodes gebruiken U kunt de in de tabel van de diagnosecodes als instelbaar gemarkeerde parameters gebruiken om het product aan de installatie en de wensen van de klant aan te passen. De diagnosecodes in het 2e diagnoseniveau zijn met een wachtwoord beveiligd. Diagnosecodes e diagnoseniveau ( Pagina 25) Diagnosecodes 2e diagnoseniveau ( Pagina 26) 6.. Diagnosecodes activeren. Druk tegelijkertijd op de toetsen i en +. d. 0 wordt weergegeven op het display. 2. Kies met de toetsen + en de gewenste diagnosecode. 3. Bevestig met de toets i. Op het display wordt de diagnose -informatie weer gegeven. 4. Stel met de toetsen + en de gewenste waarde in. Weergave knippert 5. Sla de waarde op door de toets i 5 seconden ingedrukt te houden. Weergave knippert niet meer 6. Druk tegelijkertijd de toetsen i en + in, of druk 4 minuten lang geen toets in om terug te gaan naar de basisweer gave e Diagnoseniveau activeren Opgelet! Risico op materiële schade door ondeskundige bediening! Ondeskundige instellingen in het 2e diagno seniveau kunnen tot schade aan de CV -in stallatie leiden. 4 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

15 Ingebruikname 7 De toegang tot het 2e diagnoseniveau mag u alleen gebruiken als u een erkende installateur bent.. Activeer de diagnosecodes. ( Pagina 4) 2. Wijzig de waarde onder d.97 naar 7 (wachtwoord). In het 2e diagnoseniveau wordt alle informatie van het e diagnoseniveau en het 2e diagnoseniveau weergegeven. Aanwijzing Als u binnen 4 minuten na het verlaten van het 2e diagnoseniveau de toetsen i en + indrukt, komt u zonder het wachtwoord nog een keer in te hoeven voeren direct weer in het 2e diagnoseniveau. 6.2 Testprogramma's gebruiken Door verschillende testprogramma's te activeren, kunnen speciale functies geactiveerd worden. Testprogramma's ( Pagina 30) 6.2. Testprogramma's activeren. Draai de hoofdschakelaar op l en houd tegelijkertijd de toets + 5 seconden lang ingedrukt. P.0 wordt weergegeven op het display. 2. Kies met de toetsen + en het gewenste testpro gramma. 3. Druk om te bevestigen op de toets i. Het gekozen testprogramma wordt gestart. 4. Druk tegelijk op de toetsen i en + om testprogramma de beëindigen. Aanwijzing Als u 5 seconden lang op geen enkele toets drukt, wordt het actuele programma auto matisch afgebroken en het startscherm ver schijnt. 6.3 Statuscodes weergeven De statuscodes geven de actuele bedrijfstoestand van het product weer. Statuscodes - overzicht ( Pagina 30) 6.3. Statuscodes oproepen. Druk op de toets i. Statuscodes - overzicht ( Pagina 30) De actuele bedrijfstoestand S.XX wordt op het display weergegeven. 7 Ingebruikname 7. Product inschakelen Schakel de hoofdschakelaar op l. De basisweergave verschijnt op het display. 7.2 Verwarmingswater/vul- en bijvulwater controleren en conditioneren Opgelet! Kans op materiële schade door minderwaardige verwarmingswater Zorg voor verwarmingswater van vol doende kwaliteit. Voor u de installatie vult of bijvult, dient u de kwaliteit van het verwarmingswater te controleren. Kwaliteit van het verwarmingswater controleren Neem een beetje water uit het CV -circuit. Controleer het uitzicht van het verwarmingswater. Als u sedimenterende stoffen vaststelt, dan moet u de installatie spuien. Controleer met een magneetstaaf of er magnetiet (ijzer oxide) voorhanden is. Als u magnetiet vaststelt, reinig de installatie dan en neem de nodige maatregelen voor de corrosiebescher ming. Of bouw een magneetfilter in. Controleer de ph -waarde van het afgetapte water bij 25 C. Bij waarden onder 8,2 of boven 0,0 reinigt u de installa tie en conditioneert u het verwarmingswater. Zorg ervoor dat er geen zuurstof in het verwarmingswater kan dringen. ( Pagina 9) Vul- en bijvulwater controleren Meet de hardheid van het vul - en bijvulwater voor u de installatie vult. Vul- en bijvulwater conditioneren Neem voor de conditionering van het vul - en bijvulwater de geldende nationale voorschriften en technische regels in acht. Voor zover nationale voorschriften en technische regelingen geen hogere eisen stellen, geldt het volgende: U moet het CV -water conditioneren, als de volledige vul - en bijvulwaterhoeveelheid tijdens de gebruiksduur van de installatie het drievoudige van het nominale volume van de CV -installatie overschrijdt of wanneer de in de volgende tabel genoemde richtwaarden niet worden aangehouden of als de ph -waarde van het verwarmingswater onder 8,2 of boven 0,0 ligt. 2. Druk op de toets i of druk 4 minuten lang geen toets in, om naar de basisweergave terug te keren _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 5

16 7 Ingebruikname Totaal verwarmingsvermogen Waterhardheid bij specifiek installatievolume ) 20 l/kw > 20 l/kw 50 l/kw > 50 l/kw kw dh mol/m³ dh mol/m³ dh mol/m³ < 50 < 6,8 < 3,2 2 0, 0,02 > 50 tot 200 > 200 tot 600,2 2 8,4,5 0, 0,02 8,4,5 0, 0,02 0, 0,02 > 600 0, 0,02 0, 0,02 0, 0,02 ) Liter nominale inhoud/verwarmingsvermogen; bij meerketelin stallaties moet het kleinste individuele vermogen ingezet worden. Opgelet! Kans op materiële schade door verrijking van het verwarmingswater met ongeschikte additieven! Ongeschikte additieven kunnen veranderin gen aan componenten, geluiden in de CV functie en evt. verdere gevolgschade veroor zaken. Gebruik geen ongeschikte antivries - en corrosiewerende middelen, biociden en afdichtmiddelen. 7.3 Te lage waterdruk vermijden De vuldruk wordt op het display en op de manometer weer gegeven. Voor een correcte werking van de CV -installatie moet de vuldruk tussen 0, MPa en 0,2 MPa (,0 bar en 2,0 bar) liggen. Als de CV -installatie zich over meerdere verdiepingen uit strekt, dan kunnen hogere waarden voor de vuldruk vereist zijn om lucht in de CV -installatie te vermijden. Als de vuldruk onder de vereiste waarde komt, dan wordt het product uitgeschakeld. Het display geeft F.22 weer. Vul CV -water bij om het product opnieuw in gebruik te nemen. 7.4 CV-installatie vullen. Demonteer de frontmantel. ( Pagina 0) 2. Spoel de CV -installatie uit voor u deze vult. 3. Klap de schakelkast naar beneden. Bij ondeskundig gebruik van de volgende additieven werden met onze producten tot nu toe geen onverdraagzaamheden vastgesteld. Neem bij het gebruik absoluut de aanwijzingen van de fabrikant van het additief in acht. Voor de verdraagzaamheid van additieven in het overige CV -systeem en voor de werkzaamheid ervan aanvaarden we geen aansprakelijkheid. Additieven voor reinigingsmaatregelen (aansluitend uitspoelen vereist) Fernox F3 Sentinel X 300 Sentinel X 400 Additieven die permanent in de installatie blijven Fernox F Fernox F2 Sentinel X 00 Sentinel X 200 Antivriesmiddelen die permanent in de installatie blijven Fernox Antifreeze Alphi Sentinel X 500 Als u de hierboven genoemde additieven gebruikt hebt, informeer dan de gebruiker over de nodige maatregelen. Informeer de gebruiker over de noodzakelijke werkwijze voor de vorstbeveiliging. 4. Maak de kap van de snelontluchter ()los. Omwentelingen: 2 5. Klap de schakelkast naar boven. 6. Selecteer het testprogramma P. 6. Testprogramma's ( Pagina 30) 7. Open alle thermostaatkranen en evt. onderhoudskra nen. 8. Draai de zelfgemonteerde vulvoorziening langzaam open. 9. Vul zo lang water bij, totdat de vereiste systeemdruk op de manometer c.q. in het display wordt weergegeven. 7.5 CV-installatie ontluchten. Selecteer het testprogramma P. 0. Testprogramma's ( Pagina 30) 2. Controleer of de vuldruk van de CV -installatie niet on der de min. vuldruk daalt. 0, MPa (,0 bar) 3. Controleer, of de vuldruk van de CV -installatie minimaal 0,02 MPa (0,2 bar) boven de tegendruk van het expan sievat ligt ( P installatie P expansievat + 0,02 MPa (0,2 bar)). Vuldruk van de CV -installatie te laag Vul de CV -installatie. ( Pagina 6) 4. Als er zich na het beëindigen van het controlepro gramma P. 0 nog te veel lucht in de CV -installatie bevindt, start het controleprogramma dan opnieuw. 6 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

17 Ingebruikname Warmwatersysteem vullen en ontluchten. Open de koudwaterstopkraan aan het product en alle warmwatertappunten. 2. Vul het warmwatersysteem tot er water uitkomt. A Het warmwatersysteem is gevuld en ontlucht. 3. Controleer alle aansluitingen en het volledige warmwa tersysteem op ondichtheden. 7.7 Gasinstelling controleren en aanpassen B 7.7. Gasinstelling af fabriek controleren De verbranding van het product is in de fabriek getest en is ingesteld voor de op het typeplaatje aangegeven gassoort. Controleer de gegevens over het gastype op het type plaatje en vergelijk deze met het aan de installatieplaats beschikbare gastype. Voorwaarden: De uitvoering van het product komt niet met de plaatse lijke gasgroep overeen Neem het product niet in gebruik. Voorwaarden: De uitvoering van het product komt overeen met de plaat selijke gasgroep Ga te werk zoals hierna beschreven Gasaansluitdruk (gasstroomdruk) controleren Opgelet! Kans op materiële schade en bedrijfsstoringen door verkeerde gasaansluitdruk! Als de gasaansluitdruk buiten het toegestane bereik ligt, dan kan dit tot storingen in de wer king en tot schade aan het product leiden. Voer geen instellingen aan het product uit. Neem het product niet in gebruik.. Sluit de gasafsluitkraan. 2. Klap de schakelkast naar beneden. 3. Los met een schroevendraaier de afdichtschroef aan de meetaansluiting van het gasblok. 4. Sluit een manometer aan de meetnippel aan. Werkmateriaal: U -manometer Werkmateriaal: Digitale manometer 5. Klap de schakelkast naar boven. 6. Open de gasafsluitkraan. 7. Neem het product met het testprogramma P. in ge bruik. 8. Meet de gasaansluitdruk ten opzichte van de atmos feerdruk. Toegestane aansluitdruk Nederland Aardgas G25 2,0 3,0 kpa (20,0 30,0 mbar) Gasaansluitdruk niet in het toegestane bereik Als u de fout niet kunt verhelpen, breng dan de gas maatschappij op de hoogte. Sluit de gasafsluitkraan. 9. Stel het product kortstondig buiten bedrijf. 0. Sluit de gasafsluitkraan.. Verwijder de manometer. 2. Draai de schroef van de meetnippel vast. 3. Open de gasafsluitkraan. 4. Controleer de meetnippel op gasdichtheid Maximale warmtebelasting controleren. Stel het product kortstondig buiten bedrijf. 2. Klap de schakelkast naar beneden _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 7

18 7 Ingebruikname A A B B 3. Draai de afdichtingsschroef los. 4. Sluit een manometer aan de meetnippel aan. Werkmateriaal: U -manometer Werkmateriaal: Digitale manometer 5. Klap de schakelkast naar boven. 6. Start het testprogramma P.. Testprogramma's ( Pagina 30) 7. Controleer de waarde aan de manometer. Technische gegevens gasinstelwaarden warmtebe lasting (inspuiterdruk) ( Pagina 34) Waarde buiten het toegestane bereik Zorg da de juiste branderinspuiters correct gemon teerd zijn en onbeschadigd. Technische gegevens branderinspuiters ( Pagina 34) Voer de volgende stappen uit. 8. Schroef de zeskant van de gasdrukregelaar van het gasblok af. 9. Stel de maximale warmtebelasting in met een schroe vendraaier. Door de stelschroef rechtsom te draaien wordt de nominale warmtebelasting verhoogd Door de stelschroef linksom te draaien wordt de nominale warmtebelasting verlaagd 0. Schroef de zeskant op het gasblok weer vast en verze gel deze. De opening in het midden van de zeskant moet open blijven en mag niet met zegelwas bedekt of verontreinigd worden.. Schakel het product uit. 2. Verwijder de manometer. 3. Schroef de afdichtingsschroef op het gasblok weer vast. 4. Controleer de gasdichtheid. 8 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

19 Aanpassing aan de CV-installatie 8 5. Controleer vervolgens de minimale gashoeveelheid Minimale warmtebelasting controleren. Stel het product kortstondig buiten bedrijf. 2. Klap de schakelkast naar beneden. 3. Draai de afdichtingsschroef los. 4. Sluit een manometer aan de meetnippel aan. Werkmateriaal: U -manometer Werkmateriaal: Digitale manometer 5. Klap de schakelkast naar boven. 6. Start het testprogramma P. 2. Testprogramma's ( Pagina 30) 7. Controleer de waarde aan de manometer. Technische gegevens gasinstelwaarden warmtebe lasting (inspuiterdruk) ( Pagina 34) Waarde buiten het toegestane bereik Zorg dat het juiste inlaatmondstuk en de juiste bran derinspuiters correct gemonteerd en onbeschadigd zijn. Technische gegevens branderinspuiters ( Pagina 34) Voer de volgende stappen uit. 8. Druk op de toets i. Het display toont een waarde tussen 0 en Verstel de waarde door op de knoppen + en te druk ken, tot de manometer de juiste druk aangeeft. 0. Sla de ingestelde waarde op door de toets i ca. 5 se conden ingedrukt te houden. Daarbij verlaat het product het testprogramma auto matisch.. Stel het product buiten bedrijf. 2. Verwijder de manometer. 3. Schroef de afdichtingsschroef op het gasblok weer vast. 7.8 Functie en dichtheid controleren Voor u het product aan de gebruiker overhandigt: Controleer de gasleiding, het rookgasafvoersysteem, de CV -installatie en de warmwaterleidingen op lekkages. Controleer of de VLT/VGA perfect functioneert. Controleer de frontmantel op correcte montage CV-bedrijf controleren. Controleer of er een warmtevraag is. 2. Roep de statuscodes op. ( Pagina 5) Als het product correct werkt, dan doorloopt het display de statusweergaves S. 2 en S. 3, totdat het product in normaal bedrijf correct loopt en in het display S. 4 verschijnt Warmwaterbereiding controleren. Draai een warmwaterkraan volledig open. 2. Roep de statuscodes op. ( Pagina 5) Als de warmwaterbereiding correct functioneert, dan verschijnt op het display S.4. 8 Aanpassing aan de CV-installatie U kunt de systeemparameters opnieuw vastleggen/wijzigen. Diagnosecodes e diagnoseniveau ( Pagina 25) Diagnosecodes 2e diagnoseniveau ( Pagina 26) 8. Branderwachttijd Om het frequent in - en uitschakelen van de brander en hier door energieverlies te vermijden, wordt steeds na het uit schakelen van de brander voor een bepaalde tijd een elek tronische herinschakelblokkering geactiveerd. De brander wachttijd is alleen voor de CV -functie actief. De warmwater functie wordt tijdens een lopende branderwachttijd niet beïn vloed door de tijdsinstelling (fabrieksinstelling: 20 min). 8.. Branderwachttijd instellen Stel de branderwachttijd via d. 2 in. Ingestelde maximale branderwachttijd [min] T aanvoer (gewenst) [ C] Ingestelde maximale branderwachttijd [min] T aanvoer (gewenst) [ C] _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 9

20 9 Product aan de gebruiker opleveren 8..2 Resterende branderwachttijd terugzetten Schakel het product via de hoofdschakelaar uit en weer in. 8.2 Onderhoudsinterval instellen Stel het onderhoudsinterval (bedrijfsuren) tot het vol gende onderhoud via d.84 in. Diagnosecodes 2e diagnoseniveau ( Pagina 26) Warmtevraag 5,0 kw 0,0 kw 5,0 kw 20,0 kw 25,0 kw > 27,0 kw Aantal personen h h h h h h h h h h h h 8.3 Pompvermogen instellen Richtwaarden van de branderbedrijfsuren tot aan de volgende inspectie en het volgende onderhoud in een gemiddelde bedrijfstijd van een jaar (afhankelijk van het type installatie) Indien nodig kunt u het pompvermogen in de diagnosemo dus met de hand instellen. De toerenregeling is daarmee uit geschakeld. Bij gebruik van een externe pomp stelt u de interne pomp op maximaal vermogen (00%). Als in de CV -installatie een hydraulische verdeler geïn stalleerd is, dan schakelt u de toerenregeling uit en stelt u het pompvermogen in op 00%. Activeer het 2e diagnoseniveau. ( Pagina 4) Stel het pompvermogen bij d.4 in. Diagnosecodes 2e diagnoseniveau ( Pagina 26) 8.4 Overstroomklep instellen Opgelet! Kans op materiële schade door verkeerde instelling van de hoogefficiënte pomp Als de druk aan het overstroomventiel ver hoogd wordt (naar rechts draaien), dan kan het bij een ingesteld pompvermogen van min der dan 00% tot een foute werking komen. Stel in dit geval het pompvermogen via diagnosepunt d.4 in op 00%.. Demonteer de frontmantel. ( Pagina 0) 2. Klap de schakelkast naar beneden. 3. Regel de druk aan de instelschroef (). Stand van de instelschroef Rechtse aanslag (he lemaal naar onderen gedraaid) Middelste stand (5 draaien naar links) Vanuit de middelste stand nog 5 draaien naar links Druk in MPa (mbar) 0,035 (350) 0,025 (250) 0,07 (70) 4. Klap de schakelkast naar boven. 5. Monteer de voormantel. ( Pagina 0) Opmerking/toepassing Als de radiatoren bij fabrieksinstelling niet voldoende warm worden. In dit geval moet u de pomp op max. stand zetten. Fabrieksinstelling Als er geluiden aan radi atoren of radiatorkranen optreden 8.3. Pompkarakteristiek 0,04 (400) 0,03 (300) 0,025 (250) 0,02 (200) A 0,0 (00) A Restopvoerhoogte [mbar] % 70 % 85 % 00 % B Transportvolume [l/h] B 9 Product aan de gebruiker opleveren Plak na de installatie de bijgeleverde sticker in de taal van de gebruiker op de voorkant van het product. Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking van de veiligheidsinrichtingen. Instrueer de gebruiker over de bediening van het product. Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet nemen. Informeer de gebruiker over de noodzaak om het product volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden. Overhandig de gebruiker alle handleidingen en product papieren, zodat hij/zij deze kan bewaren. Instrueer de gebruiker over getroffen maatregelen voor de VLT/VGA en wijs hem erop dat hij aan de VLT/VGA niets mag veranderen. 20 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

21 Inspectie en onderhoud 0 0 Inspectie en onderhoud 0. Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht nemen Neem de minimale inspectie - en onderhoudsintervallen in acht. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie kan een vroeger onderhoud nodig zijn. 0.2 Reserveonderdelen aankopen De originele componenten van het product zijn in het kader van de conformiteitskeuring meegecertificeerd. Als u bij het onderhoud of de reparatie geen meegecertificeerde originele Vaillant reserveonderdelen gebruikt, vervalt de conformiteit van het product. Daarom adviseren we u dringend originele Vaillant reserveonderdelen te monteren. Informatie over de beschikbare originele Vaillant reserveonderdelen vindt u op het aan de achterkant vermelde contactadres. Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderde len nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele Vaillant reserveonderdelen. 0.3 Reinigingswerkzaamheden voorbereiden Neem het product kortstondig buiten bedrijf ( Pagina 24). Demonteer de frontmantel. ( Pagina 0) Verwijder de afdekking van de stromingsbeveiliging. ( Pagina 2) Klap de schakelkast naar beneden en bescherm de schakelkast tegen spatwater. 2. Verwijder de plaat van de stromingsbeveiliging. 3. Hang de plaat in de daarvoor bedoelde haken in Brander en warmtewisselaar reinigen (lichte vervuiling) 0.3. Afdekking van de stromingsbeveiliging verwijderen 4 x. Reinig brander en primaire warmtewisselaar met een kwast en een stofzuiger van verbrandingsresten. 2. Reinig de sproeiers en injectoren met een zachte kwast en blaas deze vervolgens door Warmtewisselaar reinigen (sterke vervuiling). Verwijder de 4 schroeven aan de plaat van de stro mingsbeveiliging Draai de schroefverbindingen op de aanvoer - en retour buis () los _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 2

22 0 Inspectie en onderhoud 2. Draai de schroefverbinding van de koelleidingen rechts en links aan de brander los(2). 4 x 3. Demonteer de bovenste aanvoer - en retourbuis door deze ca. 90 naar boven te draaien en te verwijderen. 4. Trek de warmtewisselaar er naar voren uit. 5. Reinig de warmtewisselaar. 6. Plaats de nieuwe warmtewisselaar weer. 7. Vervang alle afdichtingen. 8. Monteer de bovenste aanvoer - en retourbuis. 9. Draai de schroefverbindingen aan de aanvoer - en re tourbuis weer vast. 0. Draai schroefverbindingen van de koelleidingen weer vast.. Schroef de plaat van de stromingsbeveiliging vast Brander reinigen (sterke vervuiling) 3 3. Draai de schroefverbinding van de koelleidingen rechts en links aan de brander los(). 2. Draai de 4 schroeven van de branderbevestiging aan het frame los (3). 3. Verwijder de stekker aan de ontstekings - en bewakings elektrodes (2). 4. Maak de schroef op de gasleiding (4) los Trek de brander met sproeierplaat er naar voren uit. 6. Draai de 4 schroeven van de bevestiging van de inspui terplaat aan het branderframe los. 7. Reinig de brander. 8. Reinig de sproeiers en injectoren met een zachte kwast en blaas deze vervolgens door. 9. Bouw de sproeierplaat met de branders weer in. 0.4 Reinigingswerkzaamheden afsluiten Klap de schakelkast naar boven. Schroef de plaat van de stromingsbeveiliging vast. Monteer de voormantel. ( Pagina 0) Open de gaskraan en bij combiproducten bovendien de koudwaterstopkraan van de inlaatcombinatie. Schakel het product in. ( Pagina 5) 0.5 Verbrandingsgasvoeleren controleren. Stel het product kortstondig buiten bedrijf. 2. Blokkeer het verbrandingsgastraject met een verbran dingsgaswaaier. 3. Neem het product in gebruik. / 2 Het product wordt binnen 3,5 minuten automatisch uit geschakeld. Het product wordt na 5 tot 20 minuten automatisch weer ingeschakeld. De verbrandingsgasvoeleren werken onberispelijk. 2 / 2 Het product wordt binnen 3,5 minuten niet automatisch uitgeschakeld. Gevaar! Vergiftigingsgevaar door verbrandingsgas! Stel het product direct buiten bedrijf. Stel het product direct buiten bedrijf. 22 Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

23 Verhelpen van storingen 0.6 Product leegmaken. Sluit de onderhoudskranen van het product. 2. Sluit de gasafsluitkraan. 3. Start het testprogramma P. 6. (driewegklep in midden stand). 4. Open de aftapventielen. 5. Zorg ervoor dat de kap van de snelontluchter aan de interne pomp geopend is opdat het product volledig geleegd wordt. 0.7 Gehele installatie legen. Bevestig een slang op het aftappunt van de installatie. 2. Breng het vrije einde van de slang naar een geschikte afvoerplaats. 3. Controleer of de onderhoudskranen geopend zijn. 4. Open de aftapkraan. 5. Open de ontluchtingskleppen aan de radiatoren. Begin aan de hoogst gelegen radiator en ga dan verder van boven naar onderen. 6. Als het water is weggelopen, sluit u de ontluchtingsklep pen van de radiatoren en de vul -/aftapkraan weer. 0.8 Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden afsluiten. Controleer alle besturings -, regel - en bewakingsinrich tingen op goede werking. 2. Controleer het product en de verbrandingsgasafvoer op dichtheid. 3. Controleer of de brander niet te sterk ontbrandt en dat het vlammenbeeld regelmatig is. 4. Controleer het CV -bedrijf. ( Pagina 9) 5. Controleer de warmwaterbereiding. ( Pagina 9) 6. Noteer het uitgevoerde onderhoud. Verhelpen van storingen. Fouten verhelpen Als foutmeldingen (F.XX) optreden, verhelp de fout dan na controle van de tabel in de bijlage of m.b.v. de Contro leprogramma's ( Pagina 5). Foutmeldingen overzicht ( Pagina 29) Als er meerdere fouten tegelijk optreden, dan geeft het display de bijbehorende foutmeldingen afwisselend gedurende telkens twee seconden weer. Druk op de resettoets (max. 3 keer) om het product op nieuw in gebruik te nemen. Als u de fout niet kunt verhelpen en deze ook na reset pogingen opnieuw optreedt, neem dan contact op met de klantenservice..2 Foutgeheugen oproepen Als er fouten opgetreden zijn, dan staan max. de 0 laatste foutmeldingen in het foutgeheugen ter beschikking. De weergave betekent dat er geen storing is geregi streerd. De weergave nnn geeft het tijdstip aan waarop voor het laatst het foutgeheugen is uitgelezen. Druk tegelijkertijd op de toetsen i en. Blader met de toets + terug in het foutgeheugen. Druk tegelijkertijd de toetsen i en + in, of wacht 4 minuten om de weergave van de storingslijst te beëindigen..3 Parameters naar fabrieksinstellingen resetten. Activeer het 2e diagnoseniveau. ( Pagina 4) 2. Stel de waarde onder d.96 op. Diagnosecodes 2e diagnoseniveau ( Pagina 26).4 Reparatie voorbereiden. Neem het product kortstondig buiten bedrijf ( Pagina 24). 2. Verbreek de verbinding van het product met het elektri citeitsnet. 3. Demonteer de frontmantel. ( Pagina 0) 4. Sluit de onderhoudskranen in CV -aanvoerleiding, CV retourleiding en in de koudwaterleiding. 5. Als u watervoerende componenten van het product wilt vervangen, leeg dan het product ( Pagina 23). 6. Zorg ervoor dat er geen water op stroomvoerende on derdelen (bijv. de schakelkast) druppelt. 7. Gebruik alleen nieuwe afdichtingen..4. Brander vervangen. Verwijder de afdekking van de stromingsbeveiliging. ( Pagina 2) 2. Demonteer de brander. ( Pagina 22) 3. Plaats de nieuwe brander. 4. Schroef de ontstekings - en bewakingselektrode vast. 5. Schroef de brander vast. 6. Schroef de plaat van de stromingsbeveiliging vast..4.2 Warmtewisselaar vervangen. Verwijder de afdekking van de stromingsbeveiliging. ( Pagina 2) 2. Demonteer de warmtewisselaar. ( Pagina 2) 3. Plaats de nieuwe warmtewisselaar. 4. Vervang alle afdichtingen. 5. Monteer de bovenste aanvoer - en retourbuis. 6. Draai de schroefverbindingen aan de aanvoer - en re tourbuis weer vast. 7. Schroef de plaat van de stromingsbeveiliging vast..4.3 Printplaat of display vervangen. Open de schakelkast. ( Pagina 3) 2. Vervang de printplaat of het display conform de bijgele verde montage - en installatiehandleidingen. 3. Sluit de schakelkast _00 thermocompact Installatie - en onderhoudshandleiding 23

24 2 Buitenbedrijfstelling.4.4 Printplaat en display vervangen. Vervang de printplaat en het display conform de bijgele verde montage - en installatiehandleidingen. 2. Plaats onder d.93 de toestelidentificatie voor het pro ducttype. Diagnosecodes 2e diagnoseniveau ( Pagina 26) Displaynummer 4 Recycling en afvoer Verpakking afvoeren Voer de verpakking reglementair af. Neem alle relevante voorschriften in acht. VCW NL 254/4-7 A-L 6 De elektronica is nu ingesteld op het producttype en de parameters van alle diagnosecodes komen overeen met de fabrieksinstellingen. 3. Voer de installatiespecifieke instellingen uit..4.5 Reparatie afsluiten. Monteer de voormantel. ( Pagina 0) 2. Zorg voor stroomvoorziening, mocht dit nog niet ge beurd zijn ( printplaat en display wisselen). 3. Schakel het product ( Pagina 5) weer in, mocht dit nog niet gebeurd zijn ( printplaat en display wisselen). 4. Open alle onderhoudskranen en de gasafsluitkraan. 5. Controleer het product op werking en dichtheid ( Pagina 9). 2 Buitenbedrijfstelling 2. Product tijdelijk buiten bedrijf stellen Schakel de hoofdschakelaar op 0. Het display gaat uit. Sluit de gasafsluitkraan. Sluit bij combiproducten en producten met aangesloten warmwaterboiler bijkomend de koudwaterstopkraan van de inlaatcombinatie aan. 2.2 Product buiten bedrijf stellen Schakel de hoofdschakelaar op 0. Het display gaat uit. Verbreek de verbinding van het product met het elektrici teitsnet. Sluit de gasafsluitkraan. Sluit bij combiproducten en producten met aangesloten warmwaterboiler bijkomend de koudwaterstopkraan van de inlaatcombinatie aan. Maak het product leeg. ( Pagina 23) 3 Serviceteam Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer: Serviceteam: Installatie - en onderhoudshandleiding thermocompact _00

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 Installatiehandleiding Voor de installateur Installatiehandleiding Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 VLT/VGA -systeem Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel. +49

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing FEW 200 ME FEW 300 ME. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing FEW 200 ME FEW 300 ME. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing FEW 200 ME FEW 300 ME NL, BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L L B.E. MH 100 L L. BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L L B.E. MH 100 L L. BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L... 200 L B.E. MH 100 L... 200 L BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Algemene veiligheidsinstructies... 3 1.2 CE-markering... 4 1.3

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding SDN 50 S SDN 00 S SDC 50 S SDC 00 S SDC 00 S BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid.... Waarschuwingen bij handelingen.... Algemene veiligheidsinstructies....

Nadere informatie

ecotec plus Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur BEnl VC, VCW Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

ecotec plus Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur BEnl VC, VCW Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie - en onderhoudshandleiding ecotec plus VC, VCW BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859 Remscheid Telefon

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Installatie- en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding VRT 250 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

ecotec exclusive Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur BEnl VC 186/5 7 (N -BE) VC 286/5 7 (N -BE)

ecotec exclusive Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur BEnl VC 186/5 7 (N -BE) VC 286/5 7 (N -BE) Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie - en onderhoudshandleiding ecotec exclusive VC 86/5 7 (N -BE) VC 86/5 7 (N -BE) BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser

Nadere informatie

ecotec plus Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur VHR Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

ecotec plus Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur VHR Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie - en onderhoudshandleiding ecotec plus VHR NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859 Remscheid Telefon 0 9 8

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VC; VCW. BEnl

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VC; VCW. BEnl Installatie- en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding ecotec plus VC; VCW BEnl Impressum Documenttype: Product: Doelgroep: Taal: Installatie- en onderhoudshandleiding

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Documenten bewaren... 3 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME. BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME. BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing WE 75 ME WE 1 ME WE 1 ME BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding 4714 8 B.E. SV 150 L 4814 7 B.E. SV 200 L 4913 4 B.E. SV 300 L BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen...

Nadere informatie

vsmart Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur BEnl, NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

vsmart Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur BEnl, NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie - en onderhoudshandleiding vsmart Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Nadere informatie

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl Geiser Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl Geiser Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Geiser BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing SDN 100 H... SDN 200 H SDN 50 V... SDN 200 V SDC 50 V... SDC 200 V SDC 150 V TRI, SDC 200 V TRI.

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing SDN 100 H... SDN 200 H SDN 50 V... SDN 200 V SDC 50 V... SDC 200 V SDC 150 V TRI, SDC 200 V TRI. Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing SDN 100 H... SDN 200 H SDN 50 V... SDN 200 V SDC 50 V... SDC 200 V SDC 150 V TRI, SDC 200 V TRI BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Migo. BEnl

Gebruiksaanwijzing. Migo. BEnl Gebruiksaanwijzing Migo BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies... 4 2 Aanwijzingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Voor de installateur Installatiehandleiding VR 900 Communicatie -eenheid BEnl, NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing. Opalia C Opalia C 14 G-B. BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing. Opalia C Opalia C 14 G-B. BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing Opalia C Opalia C 11 G-B, Opalia C 14 G-B BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3

Nadere informatie

Installatie - en onder houdshandleiding. ThermoElegance 25 -A (L -NL) 30 -A (L -NL) 35 -A (L -NL)

Installatie - en onder houdshandleiding. ThermoElegance 25 -A (L -NL) 30 -A (L -NL) 35 -A (L -NL) Installatie - en onder houdshandleiding 25 -A (L -NL) 30 -A (L -NL) 35 -A (L -NL) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid... 3. Waarschuwingen bij handelingen... 3.2 Gevaar door ontoereikende kwalificatie...

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Installatie- en onderhoudshandleiding Migo BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Gevaar door ontoereikende kwalificatie... 3 1.3 Reglementair gebruik...

Nadere informatie

atmomag Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur MAG mini 11-0/1 XZ Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

atmomag Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur MAG mini 11-0/1 XZ Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie - en onderhoudshandleiding atmomag MAG mini -0/ XZ NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel.

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker MAG 14-0/1 GX, MAG mini 11-0/1 GX Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker MAG 14-0/1 GX, MAG mini 11-0/1 GX Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag MAG 14-0/1 GX, MAG mini 11-0/1 GX NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21

Nadere informatie

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker MAG 14-0/1 GX, MAG mini 11-0/1 GX Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker MAG 14-0/1 GX, MAG mini 11-0/1 GX Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag MAG 14-0/1 GX, MAG mini 11-0/1 GX NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding B.E. MV 50 L... 200 L B.E. MH 100 L... 200 L BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Algemene

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. ThemaTek C25 (H/L BE) BEnl

Gebruiksaanwijzing. ThemaTek C25 (H/L BE) BEnl Gebruiksaanwijzing ThemaTek C25 (H/L BE) BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding SDN 00 H... SDN 00 H SDN 50 V... SDN 00 V SDC 50 V... SDC 00 V SDC 50 V TRI, SDC 00 V TRI BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid... 3. Waarschuwingen

Nadere informatie

aurocompact Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur BEnl Gasgestookte HR -ketel Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

aurocompact Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur BEnl Gasgestookte HR -ketel Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Installatie - en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie - en onderhoudshandleiding aurocompact Gasgestookte HR -ketel BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859 Remscheid

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker MAG mini NL 11-0/1 XZ L Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker MAG mini NL 11-0/1 XZ L Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag MAG mini NL 11-0/1 XZ L NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 2810

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing. Opalia C Opalia C 11-B (N-BE) Opalia C 14-B (N-BE) BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing. Opalia C Opalia C 11-B (N-BE) Opalia C 14-B (N-BE) BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing Opalia C Opalia C 11-B (N-BE) Opalia C 14-B (N-BE) BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik...

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Buffervat allstor. Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. BEnl, NL. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Buffervat allstor. Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. BEnl, NL. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing Buffervat allstor BEnl, NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. unistor. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. NL, BEnl. Warmwaterboiler. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. unistor. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. NL, BEnl. Warmwaterboiler. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing unistor Warmwaterboiler NL, BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Nadere informatie

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK van de VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 Inhoudsopgave 1 Algemeen............................................. 3 1.1 Leveromfang.........................................

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

ecotec pro Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl HR-gaswandketel Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

ecotec pro Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl HR-gaswandketel Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing ecotec pro HR-gaswandketel BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec exclusiv BENL

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec exclusiv BENL Installatie- en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding ecotec exclusiv VC BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie...4 1.1 Documenten

Nadere informatie

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl MAG BE..-0/1 GX, MAG BE/FR..-0/1 GX Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

atmomag Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl MAG BE..-0/1 GX, MAG BE/FR..-0/1 GX Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag MAG BE..-0/1 GX, MAG BE/FR..-0/1 GX BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing. Thermomaster 18/25 -A (E-BE) 25/30 -A (E-BE) 30/35 -A (E-BE) AS 30 -A (E-BE) BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing. Thermomaster 18/25 -A (E-BE) 25/30 -A (E-BE) 30/35 -A (E-BE) AS 30 -A (E-BE) BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing Thermomaster 18/25 -A (E-BE) 25/30 -A (E-BE) 30/35 -A (E-BE) AS 30 -A (E-BE) BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen...

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Montage-instructie. Branderset Hoog rendement Gaswandketel

Montage-instructie. Branderset Hoog rendement Gaswandketel Voor de installateur Montage-instructie Branderset Hoog rendement Gaswandketel 6 70 6 09-00.TD 6 70 6 09 (0/009) nl Nefit TopLine Compact HRC (5 en 30 kw) Nefit TopLine HR (5 en 30 kw) Nefit TopLine AquaPower

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. ThermoElegance 25 -A (L-NL) 30 -A (L-NL) 35 -A (L-NL)

Gebruiksaanwijzing. ThermoElegance 25 -A (L-NL) 30 -A (L-NL) 35 -A (L-NL) Gebruiksaanwijzing ThermoElegance 25 -A (L-NL) 30 -A (L-NL) 35 -A (L-NL) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1 Voor de installateur Montagehandleiding Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in Flexibel slangsysteem DN6 voor zonnesystemen Flexibel slangsysteem DN20 voor zonnesystemen Art.-nr. 302 46 Art.-nr. 302 47 BEnl

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Aansluitset Nefit HR 70/HR 00 6 720 82 389 (07/204) NL Inhoudsopgave Voorschriften en veiligheid.................................... 3. Over deze handleiding........................................

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P Nederland nl Installatie- en servicehandleiding Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P 1000-2 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het

Nadere informatie

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:35 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 NL (2008.07) SM 6720608943 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

ecotec pro Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl HR-gaswandketel Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

ecotec pro Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl HR-gaswandketel Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing ecotec pro HR-gaswandketel BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec exclusiv BENL

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec exclusiv BENL Installatie- en onderhoudshandleiding Voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding ecotec exclusiv VC BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie...4 1.1 Documenten

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 11/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

Elektrische Doorstroomverwarmer cv t.b.v. Ecolution All Electric systeem

Elektrische Doorstroomverwarmer cv t.b.v. Ecolution All Electric systeem Elektrische Doorstroomverwarmer cv t.b.v. Ecolution All Electric systeem Installatiehandleiding 2 Voorwoord De elektrische doorstromer wordt gebruikt als naverwarmer in combinatie met de Ecolution ventilatiewarmtepomp.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G125 ECO en Logano G125 ECO met brander Logatop BE ECO Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 617 636-04/2007 NL/BE

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV.. THERMOMASTER C-XV 25 -A (L-NL) THERMOMASTER C-XV 30 -A (N-NL) THERMOMASTER C-XV 35 -A (N-NL)

Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV.. THERMOMASTER C-XV 25 -A (L-NL) THERMOMASTER C-XV 30 -A (N-NL) THERMOMASTER C-XV 35 -A (N-NL) condens Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing THERMOMASTER C-XV.. THERMOMASTER C-XV 25 -A (L-NL) THERMOMASTER C-XV 30 -A (N-NL) THERMOMASTER C-XV 35 -A (N-NL) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid...

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare douchebrancard Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. ecovit. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. BEnl. VKK 186/5.. ecovit VKK 486/5.. ecovit. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. ecovit. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. BEnl. VKK 186/5.. ecovit VKK 486/5.. ecovit. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing ecovit VKK 186/5.. ecovit VKK 486/5.. ecovit BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Installatietekening. Wasautomaat PW 6107 G. nl - NL M.-Nr / 01

Installatietekening. Wasautomaat PW 6107 G. nl - NL M.-Nr / 01 Installatietekening Wasautomaat nl - NL 12.13 M.-Nr. 09 877 830 / 01 M.-Nr. 09 877 830 / 01 2 Installationsplan / Installation plan Waschmaschine / Washer Installationsplan / Installation plan Waschmaschine

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie