Dear Valued Customer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dear Valued Customer:"

Transcriptie

1 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CA U.S.A. T F Dear Valued Customer: In an effort to better serve you, Applied Biosystems is revising the look and feel of our Material Safety Data Sheets, (MSDSs). In addition, we will now be supplying MSDSs for materials which are classified as nonhazardous as defined by the Dangerous Substances and Dangerous Preparations Directives, 67/548/EEC and 88/379/EEC respectively, (EU), and the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR (U.S.). As always, MSDSs will be available in multiple languages. In the coming months, we will be implementing a system whereby you will be able to choose your preferred method for MSDS delivery. Your delivery options are as follows: By E mail By FAX Please take a few minutes to send an to: to let us know your preference. Type MSDS Delivery in the subject line and include your preference in the body of the letter along with your full name, Company or Institution, and your preferred address or FAX number as applicable. Please choose only one option. Alternatively, you may print out this letter, circle your preference from the list above, and mail it to the address below. Please include your full name, Company or Institution, and address or FAX number as applicable on this letter. In the meantime, you will continue to receive your document(s) along with your order if it is the first order of the calendar year, or when the MSDS has undergone a major revision. MSDSs are also available on our website. For AB products, please visit: For Ambion products, please visit: If you are a Distributor or Dealer of Applied Biosystems Products: As the last supplier in the chain who provides hazardous substances to a place of work, you have the responsibility to provide a Material Safety Data Sheet (MSDS) and any updated hazard information from our company to your customers. You are required to send the MSDS to your downstream users prior to or with the initial delivery of a hazardous substance. When an MSDS is revised, a copy of the revised MSDS should be sent to the purchaser as soon as it is revised. Should you have any questions, feel free to contact us via at: or call (USA) Thank you for your continued business. Vergine Furniss Global Chemical Compliance and Risk Management Applied Biosystems 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CA x5635 (USA) Revision Date: 5-Jan-07 Version 1.0

2 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: MAGNESIUM CHLORIDE Productnr.: Uitrustingsnaam: SOLiD(TM) epcr KIT BOX 1 OF 3 Distributeur: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston Warrington, Cheshire, WA1 4SR, United Kingdom Voorgenomen gebruik: Alleen geschikt voor onderzoekstoepassingen, Niet geschikt voor gebruik in diagnostische procedures Uitrustingsnr: Telefoonnummer voor noodgevallen: CHEMTREC (International, Reverse Charges) Contactpersoon: 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Volgens de van kracht zijnde wetgeving wordt dit product niet geclassificeerd als gevaarlijk. Mogelijke effecten op de gezondheid Inademing: Inademing van deze stof houdt normaliter geen risico in voor zover zij in normale omstandigheden en voor haar voorgenomen gebruik aangewend wordt. Contact met de ogen: Contact met de huid: Direct contact met de ogen kan voorbijgaande irritatie veroorzaken. Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken. Inslikken: Deze stof houdt geen gezondheidsrisico in voor zover zij in normale omstandigheden en voor haar voorgenomen gebruik aangewend wordt. Inslikken kan echter irritatie en onbehagen veroorzaken. Overige gevolgen voor de gezondheid: Er werden geen andere specifiek acute of chronische gezondheidseffecten vastgesteld. Mogelijke fysische / chemische effecten: Dit product is niet ontbrandbaar. Voor het milieu: De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dat betekent echter niet dat grote of regelmatige lozingen geen gevaar kunnen zijn voor of schade kunnen veroorzaken aan het milieu. 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN DUTCH SDS 1 / 5

3 Algemene informatie: Het product bevat: Water. 4 EERSTEHULPMAATREGELEN Inademing: Geen specifieke eerstehulpmaatregelen vermeld. Contact met de ogen: Met veel water spoelen. In geval van irritatie, medische hulp vragen. Contact met de huid: De plaatsen waar de stof de huid geraakt heeft met zeep en water wassen. Inslikken: Mond grondig spoelen. Grotere hoeveelheden: Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen: Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën. Ongeschikt blusmiddel: Niet van toepassing. Speciale brandbestrijdingsprocedures: Geen specifieke brandbestrijdingsprocedure gegeven. Uitzonderlijke brand- en ontploffingsgevaren: Niet bekend. Gevaarlijk verbrandingsproduct: Waterstofchloride, Magnesiumoxiden Beschermingsmaatregelen: Keuze van middelen ter bescherming van de ademhaling bij brand: Volg de algemene gedragsregels van het bedrijf op. 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist, tenzij de normale hygiënepraktijken. Raadpleeg Sectie 8 voor advies inzake aanvullende persoonlijke bescherming bij het behandelen van dit product. Reinigingsmethoden: Absorbeer afval met absorberende materialen verwijdering. Zie paragraaf 13 voor informatie over Aangifteprocedures: Bevoegde autoriteiten waarschuwen bij grote hoeveelheden. 7 HANTERING EN OPSLAG Hantering: Contact met de huid voorkomen. Zie Sectie 8. voor de persoonlijke beschermingsmiddelen. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Opslag: Bewaren in de gesloten originele verpakking op een droge plaats. drinkwaren en van diervoeder. Verwijderd houden van eet- en DUTCH SDS 2 / 5

4 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Blootstellingsgrenzen: Geen blootstellingslimieten aangegeven voor bestanddeel(delen). Technische maatregelen: Geen bepaalde ventilatie-eisen. Ademhalingsbescherming: Geen specifieke aanbevelingen. Bescherming van de ogen: Bij risico op contact: Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen. Bescherming van de handen: Gebruik beschermende handschoenen. Geschikte handschoenen kunnen aanbevolen worden door de handschoenenleverancier. Bescherming van de huid: Hygiënische maatregelen: Geen specifieke aanbevelingen. Handen wassen na gebruik. 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Fysische toestand: Vloeistof Kleur: Geen gegevens beschikbaar. Geur: Geen gegevens beschikbaar. Geurdrempel: Geen gegevens beschikbaar. ph: Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt: Geen gegevens beschikbaar. Vriespunt: Geen gegevens beschikbaar. Kookpunt: Geen gegevens beschikbaar. Relatieve dichtheid: Geen gegevens beschikbaar. Dampspanning: Geen gegevens beschikbaar. Dampdichtheid (lucht=1): Geen gegevens beschikbaar. Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar. Vluchtig: Geen gegevens beschikbaar Oplosbaarheid in water: Oplosbaar Oplosbaarheid (andere): Geen gegevens beschikbaar. Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Geen gegevens beschikbaar. Viscositeit: Geen gegevens beschikbaar. Vlampunt: Geen gegevens beschikbaar. Zelfontstekingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar. Brandbaarheidsgrens - laag (%): Geen gegevens beschikbaar. Brandbaarheidsgrens - hoog (%): Geen gegevens beschikbaar. 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit: Dit product is onder de te verwachten gebruiksomstandigheden stabiel. Te vermijden omstandigheden: Niets inhet bijzonder. Te vermijden stoffen: Niets inhet bijzonder. DUTCH SDS 3 / 5

5 Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij hoge temperaturen: Waterstofchloride, Magnesiumoxiden 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Inademing: Inademing van deze stof houdt normaliter geen risico in voor zover zij in normale omstandigheden en voor haar voorgenomen gebruik aangewend wordt. Contact met de ogen: Contact met de huid: Direct contact met de ogen kan voorbijgaande irritatie veroorzaken. Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken. Inslikken: Deze stof houdt geen gezondheidsrisico in voor zover zij in normale omstandigheden en voor haar voorgenomen gebruik aangewend wordt. Inslikken kan echter irritatie en onbehagen veroorzaken. Sensibilisering: Niet bekend. Als carcinogeen geclassificeerde stoffen: Geen Mutagenese: Niet bekend. Toxiciteit voor de voortplanting: Niet bekend. 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxiciteit: De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dat betekent echter niet dat grote of regelmatige lozingen geen gevaar kunnen zijn voor of schade kunnen veroorzaken aan het milieu. Mobiliteit: Het product is en water oplosbaar en kunnen in aquatisch milieu verspreid worden. Persistentie en afbreekbaarheid: Geen data beschikbaar Bioaccumulatievermogen: Geen data beschikbaar 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Algemene informatie: Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Opruimingsmethoden: Geen specifieke lozingsmethode vereist. Europese afvalcodes Ongebruikt product: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER ADR/RID Niet gevaarlijk voor vervoer. DUTCH SDS 4 / 5

6 IMDG Niet gevaarlijk voor vervoer. IATA Niet gevaarlijk voor vervoer. 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Volgens de van kracht zijnde wetgeving wordt dit product niet geclassificeerd als gevaarlijk. 16 OVERIGE INFORMATIE Verwoording van R-zinnen in sectie 2 en 3: Geen Classificatiegegevens: Alle componenten zijn ofwel opgelijst ofwel vrijgesteld van EINECS/ELINCS registratie. Emissiedatum: Vervangt versie van datum: SDS no.: Exoneratieclausule: De informatiebronnen die zijn geraadpleegd voor het opstellen van deze MSDS worden als technisch betrouwbaar beschouwd. Deze MSDS is niet bedoeld als productspecificatie. Het bedrijf geeft geen garantie van welke aard ook, expliciet of impliciet, voor het veilig gebruik van deze stof in uw proces of in combinatie met andere chemische stoffen. Iedere gebruiker van het product is verantwoordelijk voor het beoordelen van zijn eigen processen en gebruiksomstandigheden en voor het selecteren van de juiste beschermende maatregelen om blootstelling van medewerkers te voorkomen. DUTCH SDS 5 / 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie