VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde Brabant Slakkendood (6% meta) Geen Aldehyden Molluscicide Bedrijfsnaam: Agrichem B.V. Adres: Koopvaardijweg CV OOSTERHOUT (N.B.) NEDERLAND Tel.nr.: ** 31 (0) Faxnr.: ** 31 (0) SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Bestanddeel: metaldehyde. CAS-nummer: EC-nummer (EINECS): EC-indexnummer: Percentage: 6% 3. GEVARENIDENTIFICATIE Geur: irriterende geur. Belangrijke gezondheidsrisico's: schadelijk bij inslikken, irritatie luchtwegen, huidirritatie, oogirritatie, stuiptrekkingen. Fysieke risico's: brandbare vaste stof. Stof in lucht kan ontbranden of exploderen. Kan bij contact met lucht, licht, vocht of hitte of opslag en gebruik boven kamertemperatuur ontleden. Mogelijke gevolgen voor de gezondheid: Inhalatie: Langdurige blootstelling: geen informatie beschikbaar.

2 Huidcontact: Langdurige blootstelling: zelfde als gemeld voor kortdurende blootstelling. Oogcontact: Langdurige blootstelling: zelfde als gemeld voor kortdurende blootstelling. Inslikken: Kortdurende blootstelling: misselijkheid, braken, maagpijn, moeilijke ademhaling, stuiptrekkingen, coma. Langdurige blootstelling: geen informatie over significante nadelige invloeden. 4. EERSTE-HULPMAATREGELEN Inhalatie: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Beadem indien nodig. Huidcontact: Spoel de huid met stromend water en was grondig met water en zeep. Zoek medische begeleiding als de irritatie aanhoudt. Inslikken: Geef ½ tot 1 glas water te drinken om de stof te verdunnen. Laat niet braken. Laat bij braken het slachtoffer met het hoofd naar beneden naar voren leunen ter voorkomen van inademen van braaksel. Zoek direct medische zorg. Oogcontact: Spoel de ogen gedurende 20 minuten met stromend water. Houd tijdens het spoelen de oogleden open. Zoek medische begeleiding als de irritatie aanhoudt.

3 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Ontbrandingspunt: niet van toepassing. Ondergrens explosiegevaar (%): niet van toepassing. Zelfontbrandingstemperatuur: geen gegevens. Bovengrens explosiegevaar (%): niet van toepassing. Blusmiddelen: droog chemisch blusmiddel, CO 2, waternevel. Brandbestrijdingsprocedures: draag zelfstandige ademhalingstoestellen en beschermende kleding. Minimaliseer de hoeveelheid water die wordt gebruikt en sluit weglopend water in met dijken. Overige brand- en explosierisico's: verbrandingsproducten zijn giftig. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Vrijkomen bij gebruik: Hitte, open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen vermijden. Raak vrijgekomen materiaal niet aan. Kleine lekken: verzamel vrijgekomen materiaal voor verwijdering in een hiervoor bedoelde container. Verplaats de containers naar een veilige plaats. Grote lekken: gebied nat maken met water. Dijk in voor latere verwijdering. Verwijder ontstekingsbronnen. Houd derden op afstand, isoleer het risicogebied en verbied de toegang hiertoe. 7. HANTERING EN OPSLAG Opslag en hantering moeten geschieden overeenkomstig de huidige normen en wetgeving. Opslagvereisten: opslaan op koele, droge, geventileerde locatie. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Honden en katten worden door metaldehyde aangetrokken en kunnen hierdoor vergiftigd worden, met mogelijk fatale afloop. Opslagtemperatuur: Minimaal 0 C Maximaal 40 C

4 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Bescherming tegen inhalatie: niet vereist. Oogbescherming: veiligheidsbril. Huidbescherming: chemisch bestendige handschoenen. Overige persoonlijke beschermmiddelen: overall. Technische beperking: plaatselijke afvoer of ventilatie. Hanteringsprocedures en apparatuur: vermijd inademen van stof en contact met huid, ogen of kleding. Was grondig na hanteren. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Verschijningsvorm: vaste stof. Dichtheid: niet van toepassing. Kookpunt: niet van toepassing. Dampdruk: niet van toepassing. % vluchtig: niet van toepassing. Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar. Uiterlijk en geur: gekleurde korrels, irriterende geur. ph: geen gegevens. Vries/smeltpunt: niet van toepassing. Dampdichtheid: niet van toepassing. Verdampingssnelheid: niet van toepassing. 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit: stabiel. Gevaarlijke polymerisatie: treedt niet op. Te vermijden omstandigheden: verhoogde temperatuur, ontleedt bij 80 C en sublimeert bij 120 C. Ontledingsproducten incompatibiliteit: kooldioxide, koolmonoxide, paraldehyde, acetaldehyde. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Metaldehyde LD50 (mg/kg): oraal, rat > 2000 mg/kg.

5 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Metaldehyde is redelijk tot goed afbreekbaar in de bodem. Er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent de omzettingssnelheid en omzettingsroute in de lucht. Er zijn geen gegevens omtrent de toxiciteit voor aquatische organismen beschikbaar. 13. INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWERKING Afvoeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Niet van toepassing. 15. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER EC-veiligheidszinnen: S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 16. OVERIGE INFORMATIE De bovenstaande informatie wordt als juist beschouwd en vertegenwoordigt de beste informatie die op dit moment beschikbaar is. Er wordt echter geen garantie voor verkoopbaarheid of enige andere garantie gegeven, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot deze informatie en er wordt geen aansprakelijkheid voor schade door gebruik aanvaard. Gebruikers moeten zelf vaststellen of de informatie voor het bedoeld gebruik voldoende is. Agrichem is op geen enkele manier aansprakelijk voor claims, verliezen of schade van derden of winstderving of enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade of morele schadevergoeding, hoe deze ook tot stand komt, zelfs als Agrichem op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van deze schade.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Frisruikende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Superkrachtig insecticide ter bestrijding van alle vliegende en kruipende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 vochtige vloerdoeken voor geoliede & gewaxte houten vloeren 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT; 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad (Bad file name or number) Afdrukdatum: 12-jun-2012 Volgens EU verordening 1907/2006 Herzieningsnummer: 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie