Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek"

Transcriptie

1 De boekhoudkundige verwerking van de inkoop van eigen aandelen door Belgische vennootschappen Prof. dr. Roger Mercken, gewoon hoogleraar Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek 1. Probleemstelling De inkoop van eigen aandelen heeft zowel in de vennootschapswetgeving als in het K.B. op de jaarrekening veel aandacht gekregen. Een vennootschap kan haar eigen aandelen om uiteenlopende redenen inkopen: om ze te verspreiden onder het personeel, om tijdelijk een verandering in het aandeelhouderschap mogelijk te maken (bv. bij overlijden van een aandeelhouder), om de vennootschap te beschermen tegen een dreigend emstig nadeel (verdedigingsfunctie), om de beurskoers te ondersteunen (signaalfunctie bij een te lage koers), om een besluit tot kapitaalverrnindering te realiseren door inkoop gevolgd door vemietiging van de ingekochte aandelen, om een fiscaal aantrekkelijke weg te bewandelen (vooral bij kleine vennootschappen),... De vennootschap kan ook ongewild in het bezit van eigen aandelen komen, by. wanneer de aandelen op de vennootschap overgaan onder algemene titel of verkregen zijn bij een verkoop die overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek plaatsvindt ter voldoening van een schuld van de eigenaar van die aandelen. De ingekochte aandelen kunnen na inkoop vemietigd worden of opnieuw verkocht worden. Ook de fiscus heeft een meer dan gewone belangstelling voor dit soort operaties (1). De inkoop van eigen aandelen kan immers een fiscaal interessante manier zijn om reserves van de vennootschap belastingvrij aan de aandeelhouders uit te keren. De aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt realiseert dan een belastingvrije meerwaarde op zijn aandelen. In deze bijdrage staan evenwel niet de motieven of het fiscale aspect centraal, maar wel de rapportering in de jaarrekening. Hoe frequent is de inkoop van eigen aandelen in de praktijk? Daar er een wettelijke rapporteringplicht bestaat, kan dat in principe op verscheidene wijzen worden nagegaan. Beursgenoteerde vennoot- (1) Bij inkoop van eigen aandelen bestaat de mogelijkbeid dat artikel van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (anti-rechtsmisbruikbepaling) wordt ingeroepen. De fiscus heeft dan de macht om de gestelde handeling een andere juridische kwalificatie te geven. De fiscus kan dat doen als blijkt dat de vennootschap geen enkel "rechtmatig economisch of financieel" doel voor ogen had om de handeling te stellen. Zo kan een inkoop van eigen aandelen die na de inkoop door de vennootschap vernietigd worden als een verkapte vorm van dividenduitkering beschouwd worden, met de bijbehorende roerende voorheffing. 383

2 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN schappen moeten hun inkoopprogramma melden aan de Beurscommissie (art van het Wetboek van Vennootschappen). Een andere informatiebron zijn de jaarverslagen en jaarrekeningen. Over de verkrijging en/of vervreemding van eigen aandelen moet inderdaad in het jaarverslag van de vennootschap gerapporteerd worden. Indien er geen jaarverslag opgesteld moet worden dient de informatie in de toelichting bij de jaarrekening te worden opgenomen. De jaarverslaginformatie is evenwel minder gemakkelijk te ontsluiten, aangezien de jaarverslagen manueel dienen te worden geraadpleegd. Bovendien moet de overgrote meerderheid van de vennootschappen geen jaarverslag opstellen. Door ons te beperken tot de vennootschappen die aan het einde van het boekjaar rechtstreeks of door dochtervennootschappen over eigen aandelen beschikken is de ontsluiting van de informatie wel haalbaar. Deze vennootschappen zijn inderdaad verplicht het bezit van eigen aandelen kwantitatief te rapporteren in de voorgeschreven rubrieken van het volledig of verkort schema van de jaarrekening. Aan de hand van de database die kan gecreeerd worden uit de CD-ROM's van de Balanscentrale van de Nationale Bank van Belgie is het dan mogelijk na te gaan hoeveel jaarrekeningen een dergelijke vermelding bevatten. Door deze werkwijze maken wij uiteraard een onderschatting van het aantal vennootschappen met eigen aandelen. De beperking tot vennootschappen die aan het.. einde van het boekjaar eigen aandelen bezitten, leidt tot het verwaarlozen van vennootschappen die tijdens het boekjaar eigen aandelen hebben verkregen maar ze voor het einde van het boekjaar weer hebben vervreemd. Soms laten deze activiteiten evenwel toch bepaalde sporen na in de jaarrekening, zoals de aanwezigheid van een reserve voor eigen aandelen, waardoor deze onderschatting deels gecompenseerd wordt. Uiteraard kunnen wij enkel de situatie nagaan van vennootschappen die het bezit van eigen aandelen vermelden: niet-gerapporteerde verrichtingen ontsnappen axiomatisch aan de waameming. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts weinig vennootschappen enige melding in de jaarrekening opnemen betreffende eigen aandelen. Van de jaarrekeningen over het boekjaar 1998 (2) (alle in Belgie neergelegde jaarrekeningen, in zover opgenomen op de betreffende CD-ROM) maken er slechts 741 (5,47 per duizend) enige melding betreffende eigen aandelen. Met enige melding bedoelen wij het aangeven van rechtstreeks of via dochtervennootschappen verworven eigen aandelenbezit (blijkens de balans of de toelichting) of de aanwezigheid van een reserve voor eigen aandelen. Het aantal vennootschappen dat een reserve voor eigen aandelen heeft aangelegd bedraagt 657 (4,8 per duizend), terwijl 180 vennootschappen (1,3 per dui zen d) in de toelichting het rechtstreeks bezit van eigen aandelen melden. Slechts 77 vennootschappen (0,6 per duizend) melden dat hun dochtervennootschappen in het bezit van aandelen van de betrokken vennootschap zijn. (2) Het betreft hi er alle jaarrekeningen voor het boekjaar 1998 beschikbaar op de CD-ROM van de Balanscentrale van de Nationale Bank van Belgie, editie november

3 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN De meldingen komen, zoals verwacht, me er voor bij het volledig schema (grote vennootschappen) dan het verkort schema (middelgrote vennootschappen). Van de jaarrekeningen volgens het volledig schema zijn er 265 vennootschappen (21,34 per duizend) met een melding. Daarvan melden er slechts 75 (6,04 per duizend) effectief rechtstreeks bezit van eigen aandelen, zoals blijkt uit de balans, terwijl 65 vennootschappen (5,2 per duizend) aandelenbezit door dochtervennootschappen melden. Van de jaarrekeningen volgens het verkort schema zijn er 476 vennootschappen (3,87 per duizend) met enige melding betreffende eigen aandelen. Daarvan melden er 106 (0,86 per duizend) effectief rechtstreeks bezit van eigen aandelen (rubriek in de toelichting) en slechts 12 (0,1 per duizend) aandelenbezit door dochtervennootschappen. Bij een vorig onderzoek (MERCKEN, 1996 (3)), dat beperkt was tot Vlaamse vennootschappen, over het boekjaar 1994 waren de resultaten (enige melding) evenwel nog lager: 5 per duizend voor het volledig schema en 1 per duizend voor het verkort schema. Ook toen werd vastgesteld dat het om een relatief weinig voorkomend fenomeen ging, met echter een duidelijke groei. Inkoop van eigen aandelen blijft in Belgie dus beperkt. Hoewel eind 1999 ongeveer een derde van de Belgische op de eerste markt genoteerde vennootschappen over een programma van inkoop van eigen aandelen beschikte (bijna een verdubbeling t.o. v. 1998) zouden slechts 16 vennootschappen daar effectief gebruik van gemaakt hebben (9 in 1998). In vergelijking met de Verenigde Staten, waar het bedrag dat aangewend wordt voor de inkoop van eigen aandelen sinds 1998 het bedrag overtreft dat als dividend wordt uitgekeerd, blijft de belangstelling dus matig. Uit het onderzoek van 1996 bleek ook dat de formele kwaliteit van de rapportering veel te wensen overliet. In het huidige onderzoek zal nagegaan worden of de kwaliteit intussen verbeterd is. De CD-ROM informatie laat immers ook toe na te gaan wat de kwaliteit is van de rapportering, althans wat betreft het aspect consistentie, en tentatief van de naleving van de wettelijke voorschriften. In de jaarrekening wordt namelijk op verschillende plaatsen melding gemaakt van de verkregen eigen aandelen (balans en toelichting), terwijl er ook een logische relatie met het geplaatst kapitaal, het eigen vermogen en het totaal aantal aandelen bestaat. Deze logische relaties laten ook toe enkele bedenkingen te formuleren bij het waarderingsprobleem van de ingekochte eigen aandelen. (3) R. MERCKEN, "Inkoop van eigen aandelen: een zeldzame gebeurtenis, merkwaardig gerapporteerd", Ace. Bedr. (M.), 1996/6,

4 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN 2. Hoofdlijnen van de wetgeving 2.1. Vennootschapswetgeving In het Wetboek van Vennootschappen wordt nogal wat aandacht besteed aan de verkrijging van eigen aandelen. Afdeling II van hoofdstuk IV van titel V van boek VIII is volledig gewijd aan de verkrijging van eigen effecten door de naamloze vennootschap zelf. Het gaat om elf, soms erg lange, wetsartikels met zeer gedetailleerde richtlijnen. Voor de BVBA gaat het om afdeling II van hoofdstuk III van titel V van boek VI (eveneens elf wetsartikels). De regeling is strikt en erg gedetailleerd uitgewerkt maar blijft o.i. ook na opeenvolgende vereenvoudigingen vrij ingewikkeld. Voor de CVBA zijn er daarentegen geen wettelijke bepalingen m.b.t. de inkoop van eigen aandelen voorzien. De hoofdlijnen van de wetgeving voor de inkoop van eigen aandelen door een NV zijn (art. 620 tot 630 van het vennootschapswetboek): de beslissing tot inkoop moet genomen worden door de algemene vergadering (art , met toepassing van art. 559, o.a. 80% meerderheid), met uitzondering van de gevallen waarin de inkoop geregeld is door de statuten (enkel mogelijk wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, dit gebeurt met speciale delegatie aan de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van maximum drie jaar), of indien de aandelen worden ingekocht om ze aan het personeel aan te bieden, in welk geval ze binnen de 12 maanden na de verkrijging over te dragen zijn (art. 620 en ); de algemene vergadering of de statu ten bepalen de voorwaarden voor de verkrijging (maximum aantal in te kopen aandelen, maximum- en minimumwaarde van de vergoeding en duurtijd waarbinnen de beslissing kan worden uitgevoerd, met een maximum van 18 maanden) (art. 620); vervreemding kan slechts op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 559 bepaalde voorschriften; de algemene vergadering bepaalt de voorwaarden waaronder deze vervreemdingen geschieden; de voorafgaande toe stemming van de algemene vergadering is evenwel niet vereist in bepaalde gevallen (aanbieding aan het personeel, beursgenoteerde vennootschappen, verplicht te verkopen aandelen,... art. 622); het totaal van de nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de eigen aandelen die men in portefeuille houdt (rechtstreeks of door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd alsook van die verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap), mag niet hoger zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal (art ); het bedrag uitgetrokken voor de verkrijging moet voor uitkering vatbaar zijn (art ); zolang er aandelen in portefeuille zijn, moet uit de voor uitkering vatbare winst een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waar- 386

5 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN voor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven (art. 623); in geval van nietigheid van aandelen wordt de onbeschikbare reserve opgeheyen; indien geen onbeschikbare reserve is aangelegd, moeten de beschikbare reserves ten belope van dat bedrag worden verminderd en, bij gebreke aan dergelijke reserves, wordt het kapitaal verminderd door de algemene vergadering die uiterlijk voor de afsluiting van het lopende boekjaar wordt bijeengeroepen; enkel volgestorte aandelen mogen worden verkregen (art. 620,4 ); het aanbod tot verkrijging moet aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden gedaan worden (uitzondering: beursgenoteerde vennootschappen kunnen hun aandelen ter beurze inkopen zonder aanbod, maar met verplichte kennisgeving aan de marktautoriteiten) (art. 620); zolang de aandelen in portefeuille zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst (art ); de eraan verbonden dividenden kunnen worden geschorst (beslissing raad van bestuur); in dit geval kan men of we I het dividend in bewaring houden tot het moment van de verkoop, dividend incluis, of we I de winst uitkeren aan de overige aandelen (en het dividendbewijs van de aandelen in portefeuille vernietigen); eigen aandelen die verworven zijn strijdig met de bovenstaande voorwaarden zijn van rechtswege nietig, de raad van bestuur vernietigt de waardeloze effecten en legt de lijst ervan neer op de griffie van de rechtbank van koophandel (art ); het jaarverslag moet vermelden wat de redenen waren van de verkrijgingen (art ), het aantal en de nominale waarde of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de gedurende het boekjaar verkregen of vervreemde aandelen, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze effecten vertegenwoordigen (art ) en de waarde van de vergoeding van de verkregen of overgedragen aandelen (art ); het aantal en de nominale waarde of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van alle aandelen die de vennootschap heeft verkregen en in portefeuille houdt, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze vertegenwoordigen (art ); indien de vennootschap geen jaarverslag moet opstellen, worden de gegevens vermeld in de toelichting bij de jaarrekening; artikel 620 is niet van toepassing op aandelen verkregen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering overeenkomstig artikel612, op aandelen die op de vennootschap overgaan onder algemene titel, op volgestorte aandelen verkregen bij een verkoop die overeenkomstig de artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek plaatsvindt ter voldoening van een schuld van de eigenaar van die aandelen (art. 621); indien hierdoor meer dan 10 % van de nominale waarde (of fractiewaarde) in het bezit is, moeten de overtollige aandelen binnen de twaalf maanden worden vervreemd. Voor de BVBA gelden gelijksoortige voorwaarden (art. 321 tot 331), behoudens enkele afwijkingen. De beslissing tot inkoop gebeurt door de algemene vergadering (art. 321): instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten min- 387

6 ~ ~ ~ DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN ste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld; strengere bepalingen in de statuten zijn mogelijk. De voorwaarden voor verkrijging worden vastgelegd door de algemene vergadering. De vennootschap moet de verkregen aandelen binnen de twee jaar na de verkrijging vervreemden, op grond van een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de meerderheidsvereiste voor de verkrijging. Dividenden kunnen alleen ten gunste komen van aandelen die niet door de vennootschap worden gehouden Het K.B. op dejaarrekening In het wettelijk voorgeschreven schema van de jaarrekening heeft de mogelijkheid tot verkrijging van eigen aandelen geleid tot verscheidene bijzondere rubrieken voor de balans en de toelichting. De situatie is gedeeltelijk verschillend voor het volledig schema en het verkort schema Volledig schema Op de balans hebben de ingekochte eigen aandelen effect op twee posten: Actief: Rubriek VIII Geldbeleggingen A. Eigen aandelen (rubriek 50) Passief: Rubriek IV Reserves B. Onbeschikbare reserves 1. Voor eigen aandelen (rubriek 1310) Daar de waardering tegen de verkrijgingwaarde gebeurt en de onbeschikbare reserve op het passief gelijk moet zijn aan die verkrijgingwaarde, moeten deze twee in principe gelijk zijn (50 = 1310). Een reserve voor eigen aandelen die groter is dan de verkrijgingwaarde voldoet uiteraard ook aan de wettelijke mlmmumels. In de toelichting XIII (Staat van het kapitaal) worden zowel het totaal aantal uitgegeven aandelen, het geplaatst kapitaal als het aantal en de kapitaalwaarde van de verkregen aandelen opgenomen: 8701 Geplaatst kapitaal per einde boekjaar (bedrag) 8702 Aandelen op naam (aantal) 8703 Aandelen aan toonder (aantal) 8721 Eigen aandelen gehouden door de vennootschap zelf (kapitaalbedrag) 8722 Eigen aandelen gehouden door de vennootschap zelf (aantal aandelen) 8731 Eigen aandelen gehouden door haar dochters (kapitaalbedrag) 8732 Eigen aandelen gehouden door haar dochters (aantal aandelen) Dit laat de volgende controles toe: het aantal verkregen aandelen (8722 plus 8732) mag in principe niet hoger zijn dan 10 % van het totaal aantal aandelen (8702 plus 8703); 388

7 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN de kapitaalwaarde van de verkregen aandelen (8721 plus 8731) mag ten hoogste 10 % van het geplaatste kapitaal zijn (rubriek 8701 van de toelichting of LA, rubriek 100 van de balans); indien de balanspost VIlLA is ingevuld, moeten ook de posten van de toelichting zijn ingevuld en vice versa. Op de waardering van de verkregen eigen aandelen kan enkel een redelijkheidscontrole worden uitgevoerd. De prijsbepaling is uiteraard een kwestie tussen de vennootschap en de verkopende aandelenbezitter. Een waardebepaling kan niet aan de hand van de jaarrekening alleen gemaakt worden. Een waarde die hoger ligt dan de fractie van het eigen vermogen is niet ongewoon, gezien veel vennootschappen door een snelle afschrijvingspolitiek en allerlei niet uitgedrukte meerwaarden, een hogere waarde hebben dan door hun eigen vermogen tot uitdrukking gebracht wordt. Indien de waarde van de ingekochte aandelen (in principe ten hoogste 10 % van het geheel!) echter het leeuwendeel van de waarde van het totale eigen vermogen inneemt, kunnen er toch vragen bij de waardering gesteld worden. Natuurlijk kan dit soort situaties evenwel strikt verantwoord zijn, by. bij een beurskoers van de aandelen die veel hoger ligt dan de intrinsieke waarde Verkort schema In de balans hebben de ingekochte eigen aandelen effect op twee posten: Actief: Rubriek VIII Geldbeleggingen Deze post wordt echter niet verder uitgesplitst, zodat er aan de actiefzijde geen specifieke informatie m.b.t. eigen aandelen voorhanden is. Passief: Rubriek IV Reserves B. Onbeschikbare reserves 1. Voor eigen aandelen (rekening 1310) Dit is identiek met het volledig schema. Daar de waardering tegen de verkrijgingwaarde gebeurt en de onbeschikbare reserve op het passief ten minste gelijk moet zijn aan die verkrijgingwaarde, kan deze waarde dus daaruit worden afgeleid, althans bij het voldoen aan de wettelijke reserveringseis, een correcte invulling van die rubriek en op voorwaarde dat de reserve ook niet groter is dan nodig. In de toelichting III (Staat van het kapitaal) worden, zoals bij het volledig schema, zowel het geplaatst kapitaal als het aantal en de kapitaalwaarde van de ingekochte aandelen opgenomen. Deze toelichting is identiek met die voor het volledig schema, met die uitzondering dat het aantal aandelen (rubrieken 8702 en 8703) niet gestructureerd wordt opgevraagd en dus ook niet beschikbaar is. Dit laat dus alleen de volgende controle toe: de kapitaalwaarde van de ingekochte aandelen (rubriek 8721 plus 8731) mag ten hoogste 10 % bedragen van het geplaatst kapitaal (rubriek 8701 van de toelichting of LA, rubriek 100 van de balans). 389

8 ~~~----~~~~~. DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN 3. Resultaten van het onderzoek Wij zullen de resultaten voor het volledig schema en het verkort schema afzonderlijk bespreken Volledig schema Populatie Van de ondememingen die hun jaarrekening 1998 volgens het volledig schema publiceerden (CD-ROM november 1999) zijn er slechts 265 (21,34 per duizend) die voor dat boekjaar enige melding betreffende eigen aandelen maken. Wij onderscheiden drie situaties die wij hieronder achtereenvolgens zullen bespreken: - balansrubriek 50 is ingevuld (effectief rechtstreeks bezit van eigen aandelen):. het betreft 75 vennootschappen (6,04 per duizend); - noch rubriek 50 noch rubriek 1310 is ingevuld, maar er wordt wel melding betreffende eigen aandelen in de toelichting gemaakt: het betreft 59 vennootschappen (4,75 per duizend); - rubriek 50 is niet ingevuld en er wordt in de toelichting geen melding gemaakt betreffende eigen aandelen, maar de vennootschap heeft wel een reserve voor eigen aandelen aangelegd: het betreft 131 vennootschappen (10,55 per duizend). Er is geen enkele vennootschap die rubriek 50 niet heeft ingevuld maar toch in de toelichting melding maakt betreffende eigen aandelen en bovendien een reserve voor eigen aandelen heeft aangelegd Rubriek 50 ingevuld Voor het totaal van de 75 vennootschappen bedraagt de verkrijgingwaarde van de ingekochte eigen aandelen 9,1 miljard BEF (balansrubriek 50), de kapitaalwaarde zou 4,1 miljard BEF bedragen (rubriek 8721, zie echter verder voor een relativering van dit bedrag), de reserve voor eigen aandelen bedraagt 9,1 miljard BEF (balansrubriek 1310), het kapitaal 69,5 miljard BEF (balansrubriek 100) en het eigen vermogen 218,6 miljard BEF (rubriek 10/15). Via de dochtervennootschappen is nog een totaal van 1,1 miljard BEF aan eigen aandelen verkregen (kapitaalwaarde, rubriek 8731). Van de 75 vennootschappen hebben er 43 hun zetel in het gewest Vlaanderen, 19 in Brussel en 13 in Wallonie. De verkrijgingwaarde van de eigen aandelen (balansrubriek 50) is het grootst in Brussel (5,1 miljard BEF), gevolgd door Vlaanderen (3,2 miljard BEF) en Wallonie (0,8 miljard BEF). 390

9 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN Hoewel bij het volledig schema normaal een bedrijfsrevisor wordt aangesteld is dat in 7 vennootschappen van de 75 niet het geval. Uiteraard kan het gaan om wettelijke toegestane uitzonderingen; dit werd hier niet onderzocht. Op drie na voldoen alle jaarrekeningen aan alle verplichte formele controles op de jaarrekening zoals aangegeven door de Balanscentrale: in twee gevallen moet er nog een correctie worden aangebracht, en in een geval is de jaarrekening niet gecontroleerd door de Balanscentrale. Op een BVBA na gaat het allemaal om NV's. Daarvan zijn er 13 beursgenoteerd. a) Verkrijgingwaarde en reserve voor eigen aandelen Voor alle 75 vennootschappen is de reserve voor eigen aande1en (balansrubriek 1310) ten minste even groot als de verkrijgingwaarde die werd ingevuld in balansrubriek 50. Dit voldoet dus aan de wettelijke consistentievoorwaarde. In acht gevallen is de reserve groter dan de waarde van rubriek 50. In drie gevallen gaat het om een heel klein verschil (1.000 BEF), in vijf gevallen gaat het om afwijkingen van enkele honderdduizenden BEF tot 25 miljoen BEF. Deze overschrijdingen zijn uiteraard geen probleem, zij kunnen een aanduiding geven van plannen om in de toekomst meer eigen aandelen in te kopen, dan wel van situaties waarin ingekochte eigen aandelen recent werden vervreemd. Het bedrag van de verkrijgingwaarde van de ingekochte eigen aandelen varieert van 3,3 miljard BEF (een industriele ondememing in het gewest Brussel met ingekochte fractie van 10 %, kapitaal 8 miljard BEF, eigen vermogen 17,9 miljard BEF) tot BEF (een enkel aandeel ingekocht, kapitaa12,5 miljoen BEF, eigen vermogen -72 miljoen BEF). Zoals eerder gesteld bedraagt de verkrijgingwaarde voor de 75 vennootschappen samen 9,1 miljard BEF. De verdeling is erg geconcentreerd. De vier vennootschappen (dit is ongeveer 5 % van het aantal vennootschappen met eigen aandelen) met het grootste eigen aandelenbezit nemen 70 % van de totale verkrijgingwaarde voor hun rekening. Deze vier vennootschappen behoren tot de industriele sector (nummer 1 en 3) of de financiele dienstverlening (nummers 2 en 4). Regionaal gaat het om twee vennootschappen uit het gewest Brussel, een uit Vlaanderen (Limburg) en een uit Wallonie (Henegouwen). b) Ingevulde rubrieken In 74 van de 75 gevallen zijn de rubrieken van de toelichting 8721 (kapitaalbedrag) en 8722 (aantal) ingevuld. Een vennootschap (1,6 miljoen BEF eigen aandelen, kapitaal 9,5 miljoen BEF en eigen vermogen 15 miljoen BEF; textielindustrie Brussel) liet die rubrieken ten onrechte blanco. In 74 gevallen zijn de rubrieken 8702 en/of 8703 (aantal uitgegeven aandelen) ingevuld. Een vennootschap (een Antwerpse vennootschap uit de handelssector 391

10 ~~---~ ~ DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN met BEF eigen aandelen, kapitaal 69 miljoen BEF, eigen vermogen 48 miljoen BEF) liet deze rubrieken ten onrechte blanco. Vijf vennootschappen hebben naast het rechtstreeks aandelenbezit ook onrechtstreeks bezit via dochters, met een kapitaalwaarde van 1,1 miljard BEF. c) Ingekochte fractie Wat betreft de ingekochte fractie zijn er enkele opvallende vaststellingen. Ingekochte fractie van het aantal aandelen Twee vennootschappen van de 75 (dus 2,7 % van de 75) bezitten rechtstreeks meer dan 10 % van het aantal uitgegeven aandelen (resp. 15 % en 22 %). Zij rapporteren geen eigen aandelenbezit via dochters. Het kan uiteraard gaan om een van de wettelijk toegelaten tijdelijke uitzonderingen op de 10 %-regel. Het gaat enerzijds om een Brusselse handelsdrukkerij (kapitaal 41 miljoen BEF, eigen vermogen 186 miljoen BEF, eigen aandelen 30 miljoen BEF) en anderzijds om een Brusselse textielproducent (22 miljoen BEF kapitaal, 38 miljoen BEF eigen vermogen, 9,5 miljoen BEF eigen aandelen). Voor 20 vennootschappen is precies de maximale 10 % van het aantal aandelen verkregen. Het merendeel van de vennootschappen heeft echter heel weinig eigen aandelen in bezit. Voor 18 vennootschappen bedraagt het eigen aandelenbezit ten hoogste 1 %. Drie daarvan rapporteren het bezit van een enkel aandeel. Voor 22 vennootschappen bedraagt de fractie meer dan 1 % maar minder dan 5 % en voor 13 vennootschappen is dat me er dan 5 % maar minder dan 10 %. Kapitaalwaarde fractie De waarde die in rubriek 8721 moet ingevuld worden blijft, zoals ook bij het vorige onderzoek reeds aangetoond werd, voor verwarring zorgen. Hoewel het de bedoeling is dat in rubriek 8721 het kapitaalbedrag (of fractiewaarde) wordt ingevuld, do et slechts een minderheid dat. Negenendertig vennootschappen vullen ten onrechte hetzelfde bedrag in als in balansrubriek 50, dit is dus de verkrijgingwaarde (die meestal veel hoger is dan de kapitaalwaarde). In niet minder dan 17 gevallen is de som van de rubrieken 8721 en 8731 groter dan 10 % van het kapitaal. Dit lijkt alarmerend. In 15 van die gevallen betreft het evenwel vennootschappen die in de betrokken rubrieken ten onrechte de verkrijgingwaarde i.p.v. de kapitaalwaarde hebben opgenomen. Daardoor is de controle op de waarde van de verworven fractie niet mogelijk. Daar bij die 15 vennootschappen ook de twee reeds gesignaleerde vennootschappen met een te grote fractie van het aantal aandelen zitten, kan worden aangenomen dat het in die twee gevallen waarschijnlijk effectief om een te grote fractie gaat. De twee overblijvende gevallen met een kapitaalfractie van meer dan 10 % bevatten eveneens een rapporteringsfout: 392

11 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN vennootschap Al beschikt over 10 % van het aantal aandelen, maar rapporteert als kapitaalwaarde het volledige kapitaal (10 miljoen BEF), de verkrijgingwaarde bedraagt 20 miljoen BEF, het eigen vermogen 147 miljoen BEF; dit kan moeilijk correct zijn, waarschijnlijk moet er 1 miljoen als kapitaalwaarde worden vermeld; vennootschap A2 beschikt over 5 % van het aantal aandelen, maar rapporteert als kapitaalwaarde eveneens het volledige kapitaal (7 miljoen BEF), de verkrijgingwaarde bedraagt 20 miljoen BEF, het eigen vermogen 225 miljoen BEF; ook dit is onwaarschijnlijk. Buiten de gesignaleerde formele fouten levert deze controle dus geen nieuwe anomalieen op. Een verdere consistentiecontrole kan gebeuren door de verkrijgingwaarde te vergelijken met het eigen vermogen. Er zijn 22 gevallen waarin de verkrijgingwaarde van de eigen aandelen (rechtstreeks) meer dan 10 % van het eigen vermogen uitmaakt. De verkrijging gebeurde in die gevallen dus alleszins tegen een prijs die hoger is dan de intrinsieke waarde. Uiteraard is dat mogelijk, zeker bij beursgenoteerde ondernemingen, maar soms kan het toch tot opvallende effecten leiden. De vier gevallen met de grootste afwijking (geen van alle beursgenoteerd) worden hieronder besproken. vennootschap B 1: de waarde van de eigen aandelen in een Luikse industriele vennootschap komt overeen met 56 % van het eigen vermogen; het kapitaal bedraagt 25 miljoen BEF, het eigen vermogen 60 miljoen BEF, de waarde van de eigen aandelen 33,8 miljoen BEF (10 % ingekocht); vennootschap B2: de waarde van de eigen aandelen in een Limburgse industriele vennootschap komt overeen met 48 % van het eigen vermogen; het kapitaal bedraagt 50 miljoen BEF, het eigen vermogen 420 miljoen BEF, de waarde van de eigen aandelen 200 miljoen BEF (10 % ingekocht); vennootschap B3: de waarde van de eigen aandelen in een Henegouwse dienstverlenende vennootschap (met verlies van het boekjaar) komt overeen met 42 % van het eigen vermogen; het kapitaal bedraagt 1,8 miljoen BEF, het eigen vermogen 11,2 miljoen BEF, de waarde van de eigen aandelen 4,7 miljoen BEF (10 % ingekocht); vennootschap B4: de waarde van de eigen aandelen in een Brusselse industriele vennootschap komt overeen met 35 % van het eigen vermogen; het kapitaal bedraagt 10 miljoen BEF, het eigen vermogen 142 miljoen BEF, de waarde van de eigen aandelen 49,9 miljoen BEF (10% ingekocht) Rubriek 50 niet ingevuld, geen reserve voor eigen aandelen 1310, wel een vermelding in de toelichting De tweede categorie betreft vennootschappen die geen eigen aandelen op de balans vermelden, noch een reserve hebben aangelegd maar in de toelichting toch 393

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen Onderwerp Nummer 3/3. Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie