Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek"

Transcriptie

1 De boekhoudkundige verwerking van de inkoop van eigen aandelen door Belgische vennootschappen Prof. dr. Roger Mercken, gewoon hoogleraar Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek 1. Probleemstelling De inkoop van eigen aandelen heeft zowel in de vennootschapswetgeving als in het K.B. op de jaarrekening veel aandacht gekregen. Een vennootschap kan haar eigen aandelen om uiteenlopende redenen inkopen: om ze te verspreiden onder het personeel, om tijdelijk een verandering in het aandeelhouderschap mogelijk te maken (bv. bij overlijden van een aandeelhouder), om de vennootschap te beschermen tegen een dreigend emstig nadeel (verdedigingsfunctie), om de beurskoers te ondersteunen (signaalfunctie bij een te lage koers), om een besluit tot kapitaalverrnindering te realiseren door inkoop gevolgd door vemietiging van de ingekochte aandelen, om een fiscaal aantrekkelijke weg te bewandelen (vooral bij kleine vennootschappen),... De vennootschap kan ook ongewild in het bezit van eigen aandelen komen, by. wanneer de aandelen op de vennootschap overgaan onder algemene titel of verkregen zijn bij een verkoop die overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek plaatsvindt ter voldoening van een schuld van de eigenaar van die aandelen. De ingekochte aandelen kunnen na inkoop vemietigd worden of opnieuw verkocht worden. Ook de fiscus heeft een meer dan gewone belangstelling voor dit soort operaties (1). De inkoop van eigen aandelen kan immers een fiscaal interessante manier zijn om reserves van de vennootschap belastingvrij aan de aandeelhouders uit te keren. De aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt realiseert dan een belastingvrije meerwaarde op zijn aandelen. In deze bijdrage staan evenwel niet de motieven of het fiscale aspect centraal, maar wel de rapportering in de jaarrekening. Hoe frequent is de inkoop van eigen aandelen in de praktijk? Daar er een wettelijke rapporteringplicht bestaat, kan dat in principe op verscheidene wijzen worden nagegaan. Beursgenoteerde vennoot- (1) Bij inkoop van eigen aandelen bestaat de mogelijkbeid dat artikel van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (anti-rechtsmisbruikbepaling) wordt ingeroepen. De fiscus heeft dan de macht om de gestelde handeling een andere juridische kwalificatie te geven. De fiscus kan dat doen als blijkt dat de vennootschap geen enkel "rechtmatig economisch of financieel" doel voor ogen had om de handeling te stellen. Zo kan een inkoop van eigen aandelen die na de inkoop door de vennootschap vernietigd worden als een verkapte vorm van dividenduitkering beschouwd worden, met de bijbehorende roerende voorheffing. 383

2 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN schappen moeten hun inkoopprogramma melden aan de Beurscommissie (art van het Wetboek van Vennootschappen). Een andere informatiebron zijn de jaarverslagen en jaarrekeningen. Over de verkrijging en/of vervreemding van eigen aandelen moet inderdaad in het jaarverslag van de vennootschap gerapporteerd worden. Indien er geen jaarverslag opgesteld moet worden dient de informatie in de toelichting bij de jaarrekening te worden opgenomen. De jaarverslaginformatie is evenwel minder gemakkelijk te ontsluiten, aangezien de jaarverslagen manueel dienen te worden geraadpleegd. Bovendien moet de overgrote meerderheid van de vennootschappen geen jaarverslag opstellen. Door ons te beperken tot de vennootschappen die aan het einde van het boekjaar rechtstreeks of door dochtervennootschappen over eigen aandelen beschikken is de ontsluiting van de informatie wel haalbaar. Deze vennootschappen zijn inderdaad verplicht het bezit van eigen aandelen kwantitatief te rapporteren in de voorgeschreven rubrieken van het volledig of verkort schema van de jaarrekening. Aan de hand van de database die kan gecreeerd worden uit de CD-ROM's van de Balanscentrale van de Nationale Bank van Belgie is het dan mogelijk na te gaan hoeveel jaarrekeningen een dergelijke vermelding bevatten. Door deze werkwijze maken wij uiteraard een onderschatting van het aantal vennootschappen met eigen aandelen. De beperking tot vennootschappen die aan het.. einde van het boekjaar eigen aandelen bezitten, leidt tot het verwaarlozen van vennootschappen die tijdens het boekjaar eigen aandelen hebben verkregen maar ze voor het einde van het boekjaar weer hebben vervreemd. Soms laten deze activiteiten evenwel toch bepaalde sporen na in de jaarrekening, zoals de aanwezigheid van een reserve voor eigen aandelen, waardoor deze onderschatting deels gecompenseerd wordt. Uiteraard kunnen wij enkel de situatie nagaan van vennootschappen die het bezit van eigen aandelen vermelden: niet-gerapporteerde verrichtingen ontsnappen axiomatisch aan de waameming. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts weinig vennootschappen enige melding in de jaarrekening opnemen betreffende eigen aandelen. Van de jaarrekeningen over het boekjaar 1998 (2) (alle in Belgie neergelegde jaarrekeningen, in zover opgenomen op de betreffende CD-ROM) maken er slechts 741 (5,47 per duizend) enige melding betreffende eigen aandelen. Met enige melding bedoelen wij het aangeven van rechtstreeks of via dochtervennootschappen verworven eigen aandelenbezit (blijkens de balans of de toelichting) of de aanwezigheid van een reserve voor eigen aandelen. Het aantal vennootschappen dat een reserve voor eigen aandelen heeft aangelegd bedraagt 657 (4,8 per duizend), terwijl 180 vennootschappen (1,3 per dui zen d) in de toelichting het rechtstreeks bezit van eigen aandelen melden. Slechts 77 vennootschappen (0,6 per duizend) melden dat hun dochtervennootschappen in het bezit van aandelen van de betrokken vennootschap zijn. (2) Het betreft hi er alle jaarrekeningen voor het boekjaar 1998 beschikbaar op de CD-ROM van de Balanscentrale van de Nationale Bank van Belgie, editie november

3 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN De meldingen komen, zoals verwacht, me er voor bij het volledig schema (grote vennootschappen) dan het verkort schema (middelgrote vennootschappen). Van de jaarrekeningen volgens het volledig schema zijn er 265 vennootschappen (21,34 per duizend) met een melding. Daarvan melden er slechts 75 (6,04 per duizend) effectief rechtstreeks bezit van eigen aandelen, zoals blijkt uit de balans, terwijl 65 vennootschappen (5,2 per duizend) aandelenbezit door dochtervennootschappen melden. Van de jaarrekeningen volgens het verkort schema zijn er 476 vennootschappen (3,87 per duizend) met enige melding betreffende eigen aandelen. Daarvan melden er 106 (0,86 per duizend) effectief rechtstreeks bezit van eigen aandelen (rubriek in de toelichting) en slechts 12 (0,1 per duizend) aandelenbezit door dochtervennootschappen. Bij een vorig onderzoek (MERCKEN, 1996 (3)), dat beperkt was tot Vlaamse vennootschappen, over het boekjaar 1994 waren de resultaten (enige melding) evenwel nog lager: 5 per duizend voor het volledig schema en 1 per duizend voor het verkort schema. Ook toen werd vastgesteld dat het om een relatief weinig voorkomend fenomeen ging, met echter een duidelijke groei. Inkoop van eigen aandelen blijft in Belgie dus beperkt. Hoewel eind 1999 ongeveer een derde van de Belgische op de eerste markt genoteerde vennootschappen over een programma van inkoop van eigen aandelen beschikte (bijna een verdubbeling t.o. v. 1998) zouden slechts 16 vennootschappen daar effectief gebruik van gemaakt hebben (9 in 1998). In vergelijking met de Verenigde Staten, waar het bedrag dat aangewend wordt voor de inkoop van eigen aandelen sinds 1998 het bedrag overtreft dat als dividend wordt uitgekeerd, blijft de belangstelling dus matig. Uit het onderzoek van 1996 bleek ook dat de formele kwaliteit van de rapportering veel te wensen overliet. In het huidige onderzoek zal nagegaan worden of de kwaliteit intussen verbeterd is. De CD-ROM informatie laat immers ook toe na te gaan wat de kwaliteit is van de rapportering, althans wat betreft het aspect consistentie, en tentatief van de naleving van de wettelijke voorschriften. In de jaarrekening wordt namelijk op verschillende plaatsen melding gemaakt van de verkregen eigen aandelen (balans en toelichting), terwijl er ook een logische relatie met het geplaatst kapitaal, het eigen vermogen en het totaal aantal aandelen bestaat. Deze logische relaties laten ook toe enkele bedenkingen te formuleren bij het waarderingsprobleem van de ingekochte eigen aandelen. (3) R. MERCKEN, "Inkoop van eigen aandelen: een zeldzame gebeurtenis, merkwaardig gerapporteerd", Ace. Bedr. (M.), 1996/6,

4 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN 2. Hoofdlijnen van de wetgeving 2.1. Vennootschapswetgeving In het Wetboek van Vennootschappen wordt nogal wat aandacht besteed aan de verkrijging van eigen aandelen. Afdeling II van hoofdstuk IV van titel V van boek VIII is volledig gewijd aan de verkrijging van eigen effecten door de naamloze vennootschap zelf. Het gaat om elf, soms erg lange, wetsartikels met zeer gedetailleerde richtlijnen. Voor de BVBA gaat het om afdeling II van hoofdstuk III van titel V van boek VI (eveneens elf wetsartikels). De regeling is strikt en erg gedetailleerd uitgewerkt maar blijft o.i. ook na opeenvolgende vereenvoudigingen vrij ingewikkeld. Voor de CVBA zijn er daarentegen geen wettelijke bepalingen m.b.t. de inkoop van eigen aandelen voorzien. De hoofdlijnen van de wetgeving voor de inkoop van eigen aandelen door een NV zijn (art. 620 tot 630 van het vennootschapswetboek): de beslissing tot inkoop moet genomen worden door de algemene vergadering (art , met toepassing van art. 559, o.a. 80% meerderheid), met uitzondering van de gevallen waarin de inkoop geregeld is door de statuten (enkel mogelijk wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, dit gebeurt met speciale delegatie aan de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van maximum drie jaar), of indien de aandelen worden ingekocht om ze aan het personeel aan te bieden, in welk geval ze binnen de 12 maanden na de verkrijging over te dragen zijn (art. 620 en ); de algemene vergadering of de statu ten bepalen de voorwaarden voor de verkrijging (maximum aantal in te kopen aandelen, maximum- en minimumwaarde van de vergoeding en duurtijd waarbinnen de beslissing kan worden uitgevoerd, met een maximum van 18 maanden) (art. 620); vervreemding kan slechts op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 559 bepaalde voorschriften; de algemene vergadering bepaalt de voorwaarden waaronder deze vervreemdingen geschieden; de voorafgaande toe stemming van de algemene vergadering is evenwel niet vereist in bepaalde gevallen (aanbieding aan het personeel, beursgenoteerde vennootschappen, verplicht te verkopen aandelen,... art. 622); het totaal van de nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de eigen aandelen die men in portefeuille houdt (rechtstreeks of door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd alsook van die verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap), mag niet hoger zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal (art ); het bedrag uitgetrokken voor de verkrijging moet voor uitkering vatbaar zijn (art ); zolang er aandelen in portefeuille zijn, moet uit de voor uitkering vatbare winst een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waar- 386

5 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN voor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven (art. 623); in geval van nietigheid van aandelen wordt de onbeschikbare reserve opgeheyen; indien geen onbeschikbare reserve is aangelegd, moeten de beschikbare reserves ten belope van dat bedrag worden verminderd en, bij gebreke aan dergelijke reserves, wordt het kapitaal verminderd door de algemene vergadering die uiterlijk voor de afsluiting van het lopende boekjaar wordt bijeengeroepen; enkel volgestorte aandelen mogen worden verkregen (art. 620,4 ); het aanbod tot verkrijging moet aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden gedaan worden (uitzondering: beursgenoteerde vennootschappen kunnen hun aandelen ter beurze inkopen zonder aanbod, maar met verplichte kennisgeving aan de marktautoriteiten) (art. 620); zolang de aandelen in portefeuille zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst (art ); de eraan verbonden dividenden kunnen worden geschorst (beslissing raad van bestuur); in dit geval kan men of we I het dividend in bewaring houden tot het moment van de verkoop, dividend incluis, of we I de winst uitkeren aan de overige aandelen (en het dividendbewijs van de aandelen in portefeuille vernietigen); eigen aandelen die verworven zijn strijdig met de bovenstaande voorwaarden zijn van rechtswege nietig, de raad van bestuur vernietigt de waardeloze effecten en legt de lijst ervan neer op de griffie van de rechtbank van koophandel (art ); het jaarverslag moet vermelden wat de redenen waren van de verkrijgingen (art ), het aantal en de nominale waarde of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de gedurende het boekjaar verkregen of vervreemde aandelen, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze effecten vertegenwoordigen (art ) en de waarde van de vergoeding van de verkregen of overgedragen aandelen (art ); het aantal en de nominale waarde of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van alle aandelen die de vennootschap heeft verkregen en in portefeuille houdt, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze vertegenwoordigen (art ); indien de vennootschap geen jaarverslag moet opstellen, worden de gegevens vermeld in de toelichting bij de jaarrekening; artikel 620 is niet van toepassing op aandelen verkregen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering overeenkomstig artikel612, op aandelen die op de vennootschap overgaan onder algemene titel, op volgestorte aandelen verkregen bij een verkoop die overeenkomstig de artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek plaatsvindt ter voldoening van een schuld van de eigenaar van die aandelen (art. 621); indien hierdoor meer dan 10 % van de nominale waarde (of fractiewaarde) in het bezit is, moeten de overtollige aandelen binnen de twaalf maanden worden vervreemd. Voor de BVBA gelden gelijksoortige voorwaarden (art. 321 tot 331), behoudens enkele afwijkingen. De beslissing tot inkoop gebeurt door de algemene vergadering (art. 321): instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten min- 387

6 ~ ~ ~ DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN ste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld; strengere bepalingen in de statuten zijn mogelijk. De voorwaarden voor verkrijging worden vastgelegd door de algemene vergadering. De vennootschap moet de verkregen aandelen binnen de twee jaar na de verkrijging vervreemden, op grond van een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de meerderheidsvereiste voor de verkrijging. Dividenden kunnen alleen ten gunste komen van aandelen die niet door de vennootschap worden gehouden Het K.B. op dejaarrekening In het wettelijk voorgeschreven schema van de jaarrekening heeft de mogelijkheid tot verkrijging van eigen aandelen geleid tot verscheidene bijzondere rubrieken voor de balans en de toelichting. De situatie is gedeeltelijk verschillend voor het volledig schema en het verkort schema Volledig schema Op de balans hebben de ingekochte eigen aandelen effect op twee posten: Actief: Rubriek VIII Geldbeleggingen A. Eigen aandelen (rubriek 50) Passief: Rubriek IV Reserves B. Onbeschikbare reserves 1. Voor eigen aandelen (rubriek 1310) Daar de waardering tegen de verkrijgingwaarde gebeurt en de onbeschikbare reserve op het passief gelijk moet zijn aan die verkrijgingwaarde, moeten deze twee in principe gelijk zijn (50 = 1310). Een reserve voor eigen aandelen die groter is dan de verkrijgingwaarde voldoet uiteraard ook aan de wettelijke mlmmumels. In de toelichting XIII (Staat van het kapitaal) worden zowel het totaal aantal uitgegeven aandelen, het geplaatst kapitaal als het aantal en de kapitaalwaarde van de verkregen aandelen opgenomen: 8701 Geplaatst kapitaal per einde boekjaar (bedrag) 8702 Aandelen op naam (aantal) 8703 Aandelen aan toonder (aantal) 8721 Eigen aandelen gehouden door de vennootschap zelf (kapitaalbedrag) 8722 Eigen aandelen gehouden door de vennootschap zelf (aantal aandelen) 8731 Eigen aandelen gehouden door haar dochters (kapitaalbedrag) 8732 Eigen aandelen gehouden door haar dochters (aantal aandelen) Dit laat de volgende controles toe: het aantal verkregen aandelen (8722 plus 8732) mag in principe niet hoger zijn dan 10 % van het totaal aantal aandelen (8702 plus 8703); 388

7 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN de kapitaalwaarde van de verkregen aandelen (8721 plus 8731) mag ten hoogste 10 % van het geplaatste kapitaal zijn (rubriek 8701 van de toelichting of LA, rubriek 100 van de balans); indien de balanspost VIlLA is ingevuld, moeten ook de posten van de toelichting zijn ingevuld en vice versa. Op de waardering van de verkregen eigen aandelen kan enkel een redelijkheidscontrole worden uitgevoerd. De prijsbepaling is uiteraard een kwestie tussen de vennootschap en de verkopende aandelenbezitter. Een waardebepaling kan niet aan de hand van de jaarrekening alleen gemaakt worden. Een waarde die hoger ligt dan de fractie van het eigen vermogen is niet ongewoon, gezien veel vennootschappen door een snelle afschrijvingspolitiek en allerlei niet uitgedrukte meerwaarden, een hogere waarde hebben dan door hun eigen vermogen tot uitdrukking gebracht wordt. Indien de waarde van de ingekochte aandelen (in principe ten hoogste 10 % van het geheel!) echter het leeuwendeel van de waarde van het totale eigen vermogen inneemt, kunnen er toch vragen bij de waardering gesteld worden. Natuurlijk kan dit soort situaties evenwel strikt verantwoord zijn, by. bij een beurskoers van de aandelen die veel hoger ligt dan de intrinsieke waarde Verkort schema In de balans hebben de ingekochte eigen aandelen effect op twee posten: Actief: Rubriek VIII Geldbeleggingen Deze post wordt echter niet verder uitgesplitst, zodat er aan de actiefzijde geen specifieke informatie m.b.t. eigen aandelen voorhanden is. Passief: Rubriek IV Reserves B. Onbeschikbare reserves 1. Voor eigen aandelen (rekening 1310) Dit is identiek met het volledig schema. Daar de waardering tegen de verkrijgingwaarde gebeurt en de onbeschikbare reserve op het passief ten minste gelijk moet zijn aan die verkrijgingwaarde, kan deze waarde dus daaruit worden afgeleid, althans bij het voldoen aan de wettelijke reserveringseis, een correcte invulling van die rubriek en op voorwaarde dat de reserve ook niet groter is dan nodig. In de toelichting III (Staat van het kapitaal) worden, zoals bij het volledig schema, zowel het geplaatst kapitaal als het aantal en de kapitaalwaarde van de ingekochte aandelen opgenomen. Deze toelichting is identiek met die voor het volledig schema, met die uitzondering dat het aantal aandelen (rubrieken 8702 en 8703) niet gestructureerd wordt opgevraagd en dus ook niet beschikbaar is. Dit laat dus alleen de volgende controle toe: de kapitaalwaarde van de ingekochte aandelen (rubriek 8721 plus 8731) mag ten hoogste 10 % bedragen van het geplaatst kapitaal (rubriek 8701 van de toelichting of LA, rubriek 100 van de balans). 389

8 ~~~----~~~~~. DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN 3. Resultaten van het onderzoek Wij zullen de resultaten voor het volledig schema en het verkort schema afzonderlijk bespreken Volledig schema Populatie Van de ondememingen die hun jaarrekening 1998 volgens het volledig schema publiceerden (CD-ROM november 1999) zijn er slechts 265 (21,34 per duizend) die voor dat boekjaar enige melding betreffende eigen aandelen maken. Wij onderscheiden drie situaties die wij hieronder achtereenvolgens zullen bespreken: - balansrubriek 50 is ingevuld (effectief rechtstreeks bezit van eigen aandelen):. het betreft 75 vennootschappen (6,04 per duizend); - noch rubriek 50 noch rubriek 1310 is ingevuld, maar er wordt wel melding betreffende eigen aandelen in de toelichting gemaakt: het betreft 59 vennootschappen (4,75 per duizend); - rubriek 50 is niet ingevuld en er wordt in de toelichting geen melding gemaakt betreffende eigen aandelen, maar de vennootschap heeft wel een reserve voor eigen aandelen aangelegd: het betreft 131 vennootschappen (10,55 per duizend). Er is geen enkele vennootschap die rubriek 50 niet heeft ingevuld maar toch in de toelichting melding maakt betreffende eigen aandelen en bovendien een reserve voor eigen aandelen heeft aangelegd Rubriek 50 ingevuld Voor het totaal van de 75 vennootschappen bedraagt de verkrijgingwaarde van de ingekochte eigen aandelen 9,1 miljard BEF (balansrubriek 50), de kapitaalwaarde zou 4,1 miljard BEF bedragen (rubriek 8721, zie echter verder voor een relativering van dit bedrag), de reserve voor eigen aandelen bedraagt 9,1 miljard BEF (balansrubriek 1310), het kapitaal 69,5 miljard BEF (balansrubriek 100) en het eigen vermogen 218,6 miljard BEF (rubriek 10/15). Via de dochtervennootschappen is nog een totaal van 1,1 miljard BEF aan eigen aandelen verkregen (kapitaalwaarde, rubriek 8731). Van de 75 vennootschappen hebben er 43 hun zetel in het gewest Vlaanderen, 19 in Brussel en 13 in Wallonie. De verkrijgingwaarde van de eigen aandelen (balansrubriek 50) is het grootst in Brussel (5,1 miljard BEF), gevolgd door Vlaanderen (3,2 miljard BEF) en Wallonie (0,8 miljard BEF). 390

9 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN Hoewel bij het volledig schema normaal een bedrijfsrevisor wordt aangesteld is dat in 7 vennootschappen van de 75 niet het geval. Uiteraard kan het gaan om wettelijke toegestane uitzonderingen; dit werd hier niet onderzocht. Op drie na voldoen alle jaarrekeningen aan alle verplichte formele controles op de jaarrekening zoals aangegeven door de Balanscentrale: in twee gevallen moet er nog een correctie worden aangebracht, en in een geval is de jaarrekening niet gecontroleerd door de Balanscentrale. Op een BVBA na gaat het allemaal om NV's. Daarvan zijn er 13 beursgenoteerd. a) Verkrijgingwaarde en reserve voor eigen aandelen Voor alle 75 vennootschappen is de reserve voor eigen aande1en (balansrubriek 1310) ten minste even groot als de verkrijgingwaarde die werd ingevuld in balansrubriek 50. Dit voldoet dus aan de wettelijke consistentievoorwaarde. In acht gevallen is de reserve groter dan de waarde van rubriek 50. In drie gevallen gaat het om een heel klein verschil (1.000 BEF), in vijf gevallen gaat het om afwijkingen van enkele honderdduizenden BEF tot 25 miljoen BEF. Deze overschrijdingen zijn uiteraard geen probleem, zij kunnen een aanduiding geven van plannen om in de toekomst meer eigen aandelen in te kopen, dan wel van situaties waarin ingekochte eigen aandelen recent werden vervreemd. Het bedrag van de verkrijgingwaarde van de ingekochte eigen aandelen varieert van 3,3 miljard BEF (een industriele ondememing in het gewest Brussel met ingekochte fractie van 10 %, kapitaal 8 miljard BEF, eigen vermogen 17,9 miljard BEF) tot BEF (een enkel aandeel ingekocht, kapitaa12,5 miljoen BEF, eigen vermogen -72 miljoen BEF). Zoals eerder gesteld bedraagt de verkrijgingwaarde voor de 75 vennootschappen samen 9,1 miljard BEF. De verdeling is erg geconcentreerd. De vier vennootschappen (dit is ongeveer 5 % van het aantal vennootschappen met eigen aandelen) met het grootste eigen aandelenbezit nemen 70 % van de totale verkrijgingwaarde voor hun rekening. Deze vier vennootschappen behoren tot de industriele sector (nummer 1 en 3) of de financiele dienstverlening (nummers 2 en 4). Regionaal gaat het om twee vennootschappen uit het gewest Brussel, een uit Vlaanderen (Limburg) en een uit Wallonie (Henegouwen). b) Ingevulde rubrieken In 74 van de 75 gevallen zijn de rubrieken van de toelichting 8721 (kapitaalbedrag) en 8722 (aantal) ingevuld. Een vennootschap (1,6 miljoen BEF eigen aandelen, kapitaal 9,5 miljoen BEF en eigen vermogen 15 miljoen BEF; textielindustrie Brussel) liet die rubrieken ten onrechte blanco. In 74 gevallen zijn de rubrieken 8702 en/of 8703 (aantal uitgegeven aandelen) ingevuld. Een vennootschap (een Antwerpse vennootschap uit de handelssector 391

10 ~~---~ ~ DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN met BEF eigen aandelen, kapitaal 69 miljoen BEF, eigen vermogen 48 miljoen BEF) liet deze rubrieken ten onrechte blanco. Vijf vennootschappen hebben naast het rechtstreeks aandelenbezit ook onrechtstreeks bezit via dochters, met een kapitaalwaarde van 1,1 miljard BEF. c) Ingekochte fractie Wat betreft de ingekochte fractie zijn er enkele opvallende vaststellingen. Ingekochte fractie van het aantal aandelen Twee vennootschappen van de 75 (dus 2,7 % van de 75) bezitten rechtstreeks meer dan 10 % van het aantal uitgegeven aandelen (resp. 15 % en 22 %). Zij rapporteren geen eigen aandelenbezit via dochters. Het kan uiteraard gaan om een van de wettelijk toegelaten tijdelijke uitzonderingen op de 10 %-regel. Het gaat enerzijds om een Brusselse handelsdrukkerij (kapitaal 41 miljoen BEF, eigen vermogen 186 miljoen BEF, eigen aandelen 30 miljoen BEF) en anderzijds om een Brusselse textielproducent (22 miljoen BEF kapitaal, 38 miljoen BEF eigen vermogen, 9,5 miljoen BEF eigen aandelen). Voor 20 vennootschappen is precies de maximale 10 % van het aantal aandelen verkregen. Het merendeel van de vennootschappen heeft echter heel weinig eigen aandelen in bezit. Voor 18 vennootschappen bedraagt het eigen aandelenbezit ten hoogste 1 %. Drie daarvan rapporteren het bezit van een enkel aandeel. Voor 22 vennootschappen bedraagt de fractie meer dan 1 % maar minder dan 5 % en voor 13 vennootschappen is dat me er dan 5 % maar minder dan 10 %. Kapitaalwaarde fractie De waarde die in rubriek 8721 moet ingevuld worden blijft, zoals ook bij het vorige onderzoek reeds aangetoond werd, voor verwarring zorgen. Hoewel het de bedoeling is dat in rubriek 8721 het kapitaalbedrag (of fractiewaarde) wordt ingevuld, do et slechts een minderheid dat. Negenendertig vennootschappen vullen ten onrechte hetzelfde bedrag in als in balansrubriek 50, dit is dus de verkrijgingwaarde (die meestal veel hoger is dan de kapitaalwaarde). In niet minder dan 17 gevallen is de som van de rubrieken 8721 en 8731 groter dan 10 % van het kapitaal. Dit lijkt alarmerend. In 15 van die gevallen betreft het evenwel vennootschappen die in de betrokken rubrieken ten onrechte de verkrijgingwaarde i.p.v. de kapitaalwaarde hebben opgenomen. Daardoor is de controle op de waarde van de verworven fractie niet mogelijk. Daar bij die 15 vennootschappen ook de twee reeds gesignaleerde vennootschappen met een te grote fractie van het aantal aandelen zitten, kan worden aangenomen dat het in die twee gevallen waarschijnlijk effectief om een te grote fractie gaat. De twee overblijvende gevallen met een kapitaalfractie van meer dan 10 % bevatten eveneens een rapporteringsfout: 392

11 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN vennootschap Al beschikt over 10 % van het aantal aandelen, maar rapporteert als kapitaalwaarde het volledige kapitaal (10 miljoen BEF), de verkrijgingwaarde bedraagt 20 miljoen BEF, het eigen vermogen 147 miljoen BEF; dit kan moeilijk correct zijn, waarschijnlijk moet er 1 miljoen als kapitaalwaarde worden vermeld; vennootschap A2 beschikt over 5 % van het aantal aandelen, maar rapporteert als kapitaalwaarde eveneens het volledige kapitaal (7 miljoen BEF), de verkrijgingwaarde bedraagt 20 miljoen BEF, het eigen vermogen 225 miljoen BEF; ook dit is onwaarschijnlijk. Buiten de gesignaleerde formele fouten levert deze controle dus geen nieuwe anomalieen op. Een verdere consistentiecontrole kan gebeuren door de verkrijgingwaarde te vergelijken met het eigen vermogen. Er zijn 22 gevallen waarin de verkrijgingwaarde van de eigen aandelen (rechtstreeks) meer dan 10 % van het eigen vermogen uitmaakt. De verkrijging gebeurde in die gevallen dus alleszins tegen een prijs die hoger is dan de intrinsieke waarde. Uiteraard is dat mogelijk, zeker bij beursgenoteerde ondernemingen, maar soms kan het toch tot opvallende effecten leiden. De vier gevallen met de grootste afwijking (geen van alle beursgenoteerd) worden hieronder besproken. vennootschap B 1: de waarde van de eigen aandelen in een Luikse industriele vennootschap komt overeen met 56 % van het eigen vermogen; het kapitaal bedraagt 25 miljoen BEF, het eigen vermogen 60 miljoen BEF, de waarde van de eigen aandelen 33,8 miljoen BEF (10 % ingekocht); vennootschap B2: de waarde van de eigen aandelen in een Limburgse industriele vennootschap komt overeen met 48 % van het eigen vermogen; het kapitaal bedraagt 50 miljoen BEF, het eigen vermogen 420 miljoen BEF, de waarde van de eigen aandelen 200 miljoen BEF (10 % ingekocht); vennootschap B3: de waarde van de eigen aandelen in een Henegouwse dienstverlenende vennootschap (met verlies van het boekjaar) komt overeen met 42 % van het eigen vermogen; het kapitaal bedraagt 1,8 miljoen BEF, het eigen vermogen 11,2 miljoen BEF, de waarde van de eigen aandelen 4,7 miljoen BEF (10 % ingekocht); vennootschap B4: de waarde van de eigen aandelen in een Brusselse industriele vennootschap komt overeen met 35 % van het eigen vermogen; het kapitaal bedraagt 10 miljoen BEF, het eigen vermogen 142 miljoen BEF, de waarde van de eigen aandelen 49,9 miljoen BEF (10% ingekocht) Rubriek 50 niet ingevuld, geen reserve voor eigen aandelen 1310, wel een vermelding in de toelichting De tweede categorie betreft vennootschappen die geen eigen aandelen op de balans vermelden, noch een reserve hebben aangelegd maar in de toelichting toch 393

12 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP v AN EIGEN AANDELEN verwijzen naar ingekochte aandelen. Het gaat om 59 vennootschappen met een totale waarde van door dochtervennootschappen ingekochte eigen aandelen van 3,7 miljard BEF (rubriek 8731), 175 miljard BEF kapitaal en miljard BEF eigen vermogen. Verdeeld over de drie gewesten gaat het om 29 Vlaamse vennootschappen (1,6 miljard BEF kapitaalwaarde ingekocht via dochters), 19 BrusseIse (1,9 miljard BEF) en 11 Waalse (0,2 miljard BEF). Normaal mag het in dit geval uiteraard enkel gaan om een verwijzing naar door dochters ingekochte aandelen. Uit ons onderzoek blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Geen enkele van de 59 vennootschappen in deze categorie heeft de rubrieken 8721 en 8722 ingevuld. Dit is consistent. Alle 59 vulden rubriek 8731 (kapitaalbedrag via dochters) in, 58 daarvan ook rubriek 8732 (aantal eigen aandelen via dochters). Voor een vennootschap treedt er dus een consistentiefout op. a) Ingekochte fractie Op een na vulden alle vennootschappen de rubrieken 8702 en 8703 (totaal aantal uitgegeven aandelen) in, zodat wij de ingekochte fractie effectiefkunnen controleren. In vergelijking met het rechtstreeks aandelenbezit in de vorige categorie zijn er nu relatief meer overschrijdingen van de 10 % grens. Het eigen aandelenbezit (aantal aandelen) door dochters bedraagt in 6 gevallen meer dan de wettelijke 10 %. De foutfractie bedraagt dus ongeveer 10 % van het totaal, wat beduidend meer is dan de 2,7 % voor de vorige categorie. Bij die zes overschrijdingen gaat het in een geval waarschijnlijk om een omwisseling van twee rubrieken (kapitaalbedrag ingevuld in de rubriek aantal). De vijf overige gevallen worden hieronder besproken: vennootschap Cl, een Brusselse vennootschap uit de financiele dienstverlening met 145 miljoen BEF kapitaal, 3,7 miljoen BEF eigen vermogen, 141 miljoen overgedragen verlies, rapporteert het bezit van alle aandelen via dochters ( aandelen met een kapitaalwaarde van 145 miljoen BEF); vennootschap C2, een Antwerpse horeca-vennootschap met een kapitaal van 15 miljoen BEF, eigen vermogen van 38 miljoen BEF en ingekochte fractie van 14,999 miljoen BEF, rapporteert het bezit door dochters van alle aandelen op een na: van de ; vennootschap C3, een West-Vlaamse industriele vennootschap met 144 miljoen BEF kapitaal, 283 miljoen BEF eigen vermogen en ingekochte fractie van 32,8 miljoen BEF meldt het bezit door dochters van 24 % van de aandelen; vennootschap C4, een Oost-Vlaamse financiele dienstverlenende vennootschap met 30 miljoen BEF kapitaal, 4,8 miljard BEF eigen vermogen, ingekochte fractie van 3 miljoen BEF kapitaalwaarde, meldt het bezit door dochters van 17 % van de aandelen; de fractie van de kapitaalwaarde beantwoordt echter wel aan de 10 % grens; vennootschap C5, een Antwerpse handelsmaatschappij met 14 miljoen BEF kapitaal, 26 miljoen BEF eigen vermogen en een ingekochte fractie van 1,5 miljoen BEF meldt het bezit door dochters van 11 % van de aandelen. 394

13 DE BOEKHOUDKUNDlGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN In acht gevallen bedraagt de ingekochte fractie precies 10 % van het totaal aantal aandelen. Zoals in de vorige categorie (rubriek 50 ingevuld) overwegen ook hier (enkel vermelding in de toelichting) de vennootschappen met kleine ingekochte fracties. Voor 21 vennootschappen is de door dochters ingekochte fractie ten hoogste 1 %: daartoe behoren o.a. een vennootschap met een aandeel, twee met twee aandelen, een met vier aandelen en een met vijf aandelen. Tot de groep met lage ingekochte fractie behoren nogal wat bekend klinkende namen van beursgenoteerde vennootschappen. In veertien vennootschappen bedraagt de door dochters ingekochte fractie ten minste 5 % maar minder dan 10 %. Tien vennootschappen hebben meer dan 1 % maar minder dan 5 % van de eigen aandelen ingekocht door dochters. b) Kapitaalwaarde De kapitaalwaarde van de verkregen aandelen overtreft in tien van de 59 gevallen (16,9 %) de 10 %-grens. Bij de overschrijders zijn er drie vennootschappen waarbij het volledige kapitaal in handen van dochters zou zijn: het gaat om de twee reeds besproken vennootschappen die alle (of op een na) aandelen bezitten en daarnaast de vennootschap die het aantal verkregen eigen aandelen niet vermeldt maar wel het kapitaalbedrag. In de zeven andere gevallen bedraagt de opgegeven kapitaalwaarde van 11 % tot 48 % van het kapitaal: vennootschap D 1, 48 % van de kapitaalwaarde maar slechts 10 % van het aantal aandelen; vennootschap D2, 42 % van de kapitaalwaarde maar slechts 5 % van het aantal aandelen; vennootschap D3, 25 % van de kapitaalwaarde maar slechts 9 % van het aantal aandelen; vennootschap D4, 21 % van de kapitaalwaarde maar slechts 6 % van het aantal aandelen; vennootschap D5, 15 % van de kapitaalwaarde maar slechts 10 % van het aantal aandelen. Het lijkt erop dat in de voorgaande gevallen niet de kapitaalwaarde maar de verkrijgingwaarde is ingevuld. Daar het om door dochters verworven aandelen gaat is dat evenwel niet evident, daar de moedervennootschap die verkrijgingprijs niet hoeft te kennen... Een duidelijke overschrijding is waarschijnlijk in de twee volgende gevallen: vennootschap El, 23 % van de kapitaalwaarde en 24 % van het aantal aandelen; vennootschap E2, 11 % van de kapitaalwaarde en 11 % van het aantal aandelen. 395

14 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN Rubriek 50 niet ingevuld en to ch reserve voor eigen aandelen 1310 Niet minder dan 131 vennootschappen blijken te beschikken over een reserve voor eigen aandelen terwijl zij op de balansdatum geen eigen aandelen bezaten. De gezamenlijke reserve voor eigen aandelen bedraagt 8,16 miljard BEF, het kapitaal 18,2 miljard BEF en het eigen vermogen 52,1 miljard BEF. Het betreft 82 Vlaamse vennootschappen (0,3 miljard reserve voor eigen aandelen), 27 BrusseIse (0,13 miljard BEF ) en 22 Waalse (7,73 miljard BEF). Het bedrag van de reserve wordt zeer sterk beynvloed door een Luikse elektriciteitsintercommunale met een reserve voor eigen aandelen van 7,3 miljard BEF, 2,6 miljard BEF kapitaal en 14,8 miljard BEF eigen vermogen. De kleinste reserve is er een van BEF voor een Brusselse industriele vennootschap met 226 miljoen BEF kapitaal en 267 miljoen BEF eigen vermogen. De verdeling is extreem geconcentreerd: zeven vennootschappen (ongeveer 5 % van het aantal) met de grootste reserve nemen 97 % van het totaal voor hun rekening. Waarschijnlijk werd de reserve aangelegd voor intussen reeds vervreemde aandel en of voor in de toekomst te verkrijgen aandelen. Dit geeft aan dat de beperking in dit onderzoek tot de vennootschappen die de eigen aandelen op het einde van het boekjaar bezitten het fenomeen verkrijging van eigen aandelen inderdaad emstig onderschat. Geen enkele vennootschap vermeldt eigen aandelenbezit in de toelichting (8721 en 8722 zijn blanco), wat consistent is met de niet-ingevulde rubriek 50. Slechts een vennootschap (een Antwerpse vennootschap uit de financiele dienstverlening) in deze categorie vermeldt eigen aandelen verkregen door dochtervennootschappen: eigen aandelen (op de ) met een kapitaalwaarde van 10 miljoen BEF op een kapitaal van 50 miljoen BEF (20 %, dit is dus in principe te veel tenzij het om een van de wettelijk bepaalde uitzonderingen gaat); het eigen vermogen bedraagt 267 miljoen BEF Besluit volledig schema De kwaliteit van de informatie over eigen aandelen in het volledig schema is verbeterd t.o.v. het vorige onderzoek. Toen waren er enkele vennootschappen die eigen aandelen vermeldden op de actiefzijde van de balans (rubriek 50) of in de toelichting (rubriek 8721 of 8722) terwijl er geen reserve voor eigen aandelen werd aangelegd, wat een emstige inbreuk is. Ook waren er toen vennootschappen waarvoor de reserve kleiner was dan de verkrijgingwaarde van de eigen effecten, wat opnieuw een emstige inbreuk is. Beide fouten do en zich in het boekjaar 1998 niet meer voor. De meest voorkomende fout blijft het in de toelichting vermelden van de verkrijgingwaarde van de eigen aandelen in plaats van de kapitaalwaarde. Een 396

15 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN van de gevolgen daarvan is dat niet altijd kan worden nagegaan of aan de 10 % beperking van de kapitaalwaarde is voldaan. Voor de overige fouten gaat het vooral om enkele gevallen waarin sommige rubrieken ten onrechte blanco gelaten werden. De 10 %-grens, in zover te controleren, wordt bijna altijd gerespecteerd. Toch zijn er enkele uitzonderingen, die eventueel wel aan de wettelijk bepaalde uitzonderingen kunnen voldoen. De waardering van de ingekochte aandelen blijft aanleiding geven tot soms merkwaardige toestanden waarin het eigen aandelenbezit een zeer groot gedeelte van de activa van de vennootschap uitmaakt Verkort schema Populatie Van de vennootschappen die hunjaarrekening 1998 volgens het verkort schema publiceren zijn er 476 (3,87 per duizend) die voor dat boekjaar enige melding betreffende eigen aandelen maken: 309 vennootschappen uit het gewest Vlaanderen, 103 uit Wallonie en 64 uit Brussel. Dit is beduidend meer dan in 1994 (toen ging het in Vlaanderen om 54 vennootschappen), maar het blijft een kleine fractie. Wij onderscheiden vier situaties: reserve voor eigen aandelen aangelegd, 451 vennootschappen. Wij zullen deze groep verder in drie opdelen: - de vennootschappen met rechtstreeks eigen aandelenbezit, rubrieken 8721 en/of 8722 ingevuld, 98 vennootschappen; - de vennootschappen die melden dat dochtervennootschappen aandelen verkregen hebben, rubrieken 8731 en/of 8732 ingevuld, 0 vennootschappen en - de vennootschappen met een reserve voor eigen aandelen 1310 doch zonder verdere vermelding in de toelichting, 353 vennootschappen; geen reserve voor eigen aandelen aangelegd, maar wel een vermelding betreffende eigen aandelen, eventueel door dochters verkregen, in de toelichting, 25 vennootschappen Reserve voor eigen aandelen aangelegd met rechtstreeks eigen aandelenbezit De reserve voor eigen aandelen van de 98 vennootschappen samen bedraagt 357 miljoen BEF, het kapitaal 1,147 miljard BEF en het eigen vermogen 3,232 miljard BEF, de kapitaalwaarde van de ingekochte eigen aandelen (rubriek 8721) 167 miljoen BEF. In vergelijking met het volledig schema gaat het om relatief 397

16 ~ DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN kleine bedragen. Het gaat om 71 vennootschappen uit het gewest Vlaanderen (kapitaalwaarde ingekochte aandelen 142 miljoen BEF), 20 uit Wallonie (21 miljoen BEF) en 7 uit Brussel (4 miljoen BEF). Geen enkele vennootschap in deze categorie meldt naast het rechtstreeks eigen aandelenbezit eigen aandelen verkregen door dochters: de rubrieken 8731 en 8732 zijn steeds blanco. Vijf vennootschappen vergaten een rubriek in te vullen: een vennootschap meldt eigen aandelenbezit in 8722 maar geeft geen kapitaalwaarde (8721 blanco); de vier andere vennootschappen geven de kapitaalwaarde, maar niet het aantal aandel en (8722 blanco). Naast deze fouten treden er ook onwaarschijnlijke verhoudingen op, zoals hieronder wordt besproken. a) Reserve voor eigen aandelen De reserve voor eigen aandelen moet ten minste zo groot zijn als de verkrijgingwaarde van de eigen aandelen. Daar deze waarde in het verkort schema niet gekend is, kunnen wij dit niet controleren. Daarom controleren wij of de reserve ten minste even groot is als de kapitaalwaarde van de verkregen aandelen (rubriek 8721). Uit de analyse van het volledig schema weten wij dat er nogal wat vennootschappen ten onrechte de verkrijgingwaarde invullen in rubriek Een vergelijking tussen de rubrieken 1310 en 8721 is daarom om meerdere redenen interessant. Indien 1310 gelijk is aan 8721 hebben wij waarschijnlijk te maken met een verkeerde invulling van rubriek 8721 (verkrijgingwaarde). In dat geval kunnen wij wel correct controleren of de reserve voor eigen aandelen groot genoeg is, aangezien wij de verkrijgingwaarde kennen. Indien 1310 kleiner is dan 8721 hebben wij vrijwel zeker met een inbreuk te maken, tenzij de verkrijgingwaarde lager zou zijn dan de kapitaalwaarde, wat zich bij groot overgedragen verlies zou kunnen voordoen. In het geval dat rubriek 8721 correct de kapitaalwaarde van de verkregen aandelen bevat en de reserve 1310 ten minste even groot is kunnen wij uiteraard geen uitspraak doen, daar wij de verkrijgingwaarde niet kennen. b) Verkrijgingwaarde in rubriek 8721 Ook nu is de meest voorkomende fout inderdaad het in de toelichting vermelden van de verkrijgingprijs van de eigen aandelen in plaats van de kapitaalwaarde. Wij gaan ervan uit dat dit het geval is indien de reserve voor eigen aandelen dezelfde waarde heeft als de post kapitaalwaarde in de toelichting. Dit kwam 45 keer voor op 98, wat vergelijkbaar is met de situatie bij het volledig schema. 398

17 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG VAN DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN c) Te kleine reserve voor eigen aandelen Drie vennootschappen voldoen niet aan de controle "1310>= 8721": vennootschap F1 geeft als kapitaalwaarde van de verkregen aandelen 2,879 miljoen BEF maar als reserve slechts 1,639 miljoen BEF (kapitaal 9,33 miljoen BEF, eigen vermogen -3,664 BEF); de verworven fractie is te groot; het kan natuurlijk in dit geval wel zijn dat de reserve overeenstemt met de verkrijgingwaarde, gezien het negatief eigen vermogen; vennootschap F2 geeft als kapitaalwaarde van de verkregen aandelen 1,322 miljoen BEF maar als reserve slechts 1,065 miljoen BEF (kapitaal 16,857 miljoen BEF, eigen vermogen 15,598 BEF); vennootschap F3 geeft als kapitaalwaarde van de verkregen aandelen BEF maar als reserve slechts BEF (kapitaal1,244 miljoen BEF, eigen vermogen 1,913 miljoen BEF). d) Verworvenfractie te groot Daar het verkort schema geen aanduiding bevat van het totaal aantal aandelen en van de verkrijgingwaarde van de eigen aandelen zijn wij beperkt in de uit te voeren consistentiecontroles. Wij kunnen enkel nagaan of de opgegeven kapitaalwaarde van de verkregen aandelen (rubriek 8721) inderdaad ten hoogste 10 % van het kapitaal bedraagt (rubriek 8701 of balansrubriek 100). In 34 gevallen is de 10 %-drempel overschreden, maar in een aantal gevallen is dat te wijten aan een verkeerde invulling van rubriek In drie gevallen bedraagt de fractie zelfs meer dan 100 %: vennootschap G 1, kapitaal 1,25 miljoen BEF, verkregen aandelen kapitaalwaarde 3,51 miljoen BEF, 27 aandelen; vennootschap G2, kapitaal 14,37 miljoen BEF, verkregen aandelen kapitaalwaarde 19 miljoen BEF, 120 aandelen; vennootschap G3, kapitaa13 miljoen BEF, verkregen aandelen kapitaalwaarde 3,276 miljoen BEF, 126 aandelen. In deze gevallen is overduidelijk de verkrijgingwaarde gebruikt i.p.v. de kapitaalwaarde. Of dat al dan niet meer dan 10 % is in kapitaalwaarde is niet na te trekken. In zes gevallen is het volledige kapitaal ingevuld in rubriek Het in 8722 opgegeven aantal aandelen is daarentegen waarschijnlijk niet het totaal aantal aandelen. De opgegeven aantallen bedragen resp. 20,0,40, 100,62 en 125. Ook hier is verdere controle moeilijk maar lijkt het eerder om invulfouten te gaan. In de 25 overige gevallen met een overschrijding van de 10 %-drempel (varierend van 89 % tot 11 %) zitten naast een aantal vennootschappen die vermoedelijk een verkeerde waarde hebben ingevuld, waarschijnlijk to ch wel enkele die effectief te veel eigen aandelen hebben verkregen, maar dit is niet echt na te gaan. 399

18 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN In 31 gevallen bedraagt de kapitaalfractie precies 10 %. De verdeling van de overige vennootschappen is als volgt: 16 vennootschappen met een fractie van ten minste 5 % maar minder dan 10 %, 8 vennootschappen meer dan 1 % maar minder dan 5 % en 10 vennootschappen met minder dan 1 % Reserve voor eigen aandelen zonder verdere vermelding in de toelichting Niet minder dan 353 vennootschappen met het verkort schema hebben een reserve voor eigen aandelen maar laten de rubrieken 8721, 8722, 8731 en 8732 blanco. Het gaat om 222 Vlaamse vennootschappen (reserve 283 miljoen BEF), 21 Waalse (86 miljoen BEF) en 51 Brusselse (21 miljoen BEF). Dit kan uiteraard volkomen correct zijn, maar zou ook het gevolg kunnen zijn van vergeten vermeldingen in de toelichting. Daar wij voor het verkort schema voor de balans enkel over de inhoud van rubriek 1310 beschikken - aan de actiefzijde is geen informatie beschikbaar - kunnen wij dit niet nagaan. Een analyse van de reserve kan ons wel een idee geven van de verspreiding van het verkrijgen van eigen aandelen. Zoals bij het volledig schema kunnen wij hieruit besluiten dat er waarschijnlijk meer vennootschappen zijn die eigen effecten verkrijgen dan afgeleid kan worden uit het eigen effectenbezit aan het einde van het boekjaar. Toch gaat het in deze categorie om eerder bescheiden bedragen. In het totaal bedragen de reserves voor eigen aandelen in deze categorie 390 miljoen BEF, terwijl het kapitaal van de vennootschappen in deze categorie 1,8 miljard BEF bedraagt en het eigen vermogen 4,4 miljard BEF. Bovendien is de verdeling erg geconcentreerd. De reserve voor eigen aandelen in deze categorie varieert inderdaad van 54,6 miljoen BEF (kapitaal 84,6 miljoen BEF, eigen vermogen 662,3 miljoen BEF) voor de vennootschap met de grootste reserve tot BEF. De 18 vennootschappen (ongeveer 5 %) met de grootste reserve nemen 51 % van de reserve voor hun rekening Geen reserve voor eigen aandelen aangelegd maar wel melding in de toelichting De 25 vennootschappen in deze categorie vertegenwoordigen 0,7 miljard BEF kapitaal en 1,7 miljard BEF eigen vermogen. Zij geven een kapitaalwaarde op van zelf verworven eigen aandelen van 7 miljoen BEF (rubriek 8721) en van 0,4 miljard BEF door dochtervennootschappen verworven (rubriek 8731). AIs er geen reserve 1310 is aangelegd zou er ook geen melding gemaakt mogen worden van door de vennootschap zelf verkregen eigen aandelen. De rubrieken 8721 en 8722 moeten blanco zijn. Hieraan is slechts in 13 van de 25 gevallen 400

19 DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN voldaan, zodat bijna de helft van de jaarrekeningen op dat punt inconsistent is! Wij zullen hieronder beide groepen afzonderlijk bespreken. a) Rubriek 8721 en/of 8722 ingevuld De twaalf "overtreders" die rechtstreeks eigen aandelenbezit rapporteren melden geen van alle eigen aandelen verkregen door dochtervennootschappen (rubrieken 8731 en 8732 steeds blanco). Eigen aandelen verkrijgen zonder een onbeschikbare reserve aan te leggen leidt normaal tot aandelen die rechtens van onwaarde zijn. In een aantal gevallen 1ijkt de me1ding echter op een foutieve invulling te berusten. Drie vennootschappen geven in rubriek 8722 (aantal eigen aande1en), rubriek 8701 (geplaatst kapitaal per einde boekjaar) en rubriek 8721 (kapitaalwaarde eigen aandelen) telkens hetzelfde getal op, namelijk het geplaatste kapitaal. Een vennootschap vult zowel in 8722 als 8701 het geplaatste kapitaal in. Een vennootschap vult het geplaatste kapitaal in, zowel in rubriek 8721 als in rubriek 8701 en 1aat rubriek 8722 b1anco. De kans is groot dat deze vennootschappen helemaal geen eigen aandelen bezitten, maar de toelichting foutief hebben ingevuld. De zeven overige gevallen zijn minder gemakkelijk te dui den en lijken eerder te wijzen op effectief eigen aandelenbezit zonder dat de noodzakelijke reserve werd aangelegd. Wij geven hieronder enkele kemcijfers: vennootschap HI, BEF kapitaalwaarde (8721), 39 eigen aandelen (8722), kapitaa1 5,2 mi1joen BEF (8701); vennootschap H2, BEF kapitaalwaarde (8721), 63 eigen aandelen (8722), kapitaal 2,5 mi1joen BEF (8701); vennootschap H3, 0 BEF kapitaalwaarde (8721),375 eigen aandelen (8722), kapitaal 0,75 miljoen BEF (8701); dit lijkt dan bovendien ook nog een te grote fractie en bovendien is het niet consistent wel het aantal maar niet de kapitaalwaarde te vermelden; vennootschap H4, 2,3 miljoen BEF kapitaalwaarde (8721), 230 eigen aandelen (8722), kapitaa111,25 miljoen BEF (8701), wat eveneens een overschrijding van de 10 % is; vennootschap H5, BEF kapitaalwaarde (8721), 29 eigen aandelen (8722), kapitaal 2,5 miljoen BEF (8701), dus eveneens een overschrijding; vennootschap H6, BEF kapitaalwaarde (8721), 15 eigen aandelen (8722), kapitaal BEF (8701), dus eveneens een overschrijding; vennootschap H7, 0 BEF kapitaalwaarde (8721), 2 eigen aande1en (8722), kapitaal 1,674 mi1joen BEF (8701), dus bovendien niet consistent door wel het aantal maar niet de kapitaalwaarde te vermelden. Het zou in kapitaa1waarde voor het geheel dus wel om een veeleer klein bedrag gaan. 401

20 ~ DE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKlNG V AN DE INKOOP V AN EIGEN AANDELEN b) Rubriek 8731 enlof8732 ingevuld Dertien vennootschappen melden eigen aandelen die door dochters verkregen werden. Dit zijn de enige vennootschappen die wij normaal in deze categorie zouden mogen aantreffen. Toch is ook hier de kwaliteit bedroevend. Slechts twee vennootschappen voldoen aan de logische controles (kapitaalwaarde, aantal eigen aandelen en totale waarde van het kapitaal ingevuld; kapitaalwaarde bedraagt ten hoogste 10 % van het kapitaal). De overige vennootschappen in deze categorie vertonen tal van anomalieen, zoals hieronder wordt aangegeven: vennootschap 11,8,25 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal 10 miljoen BEF (8701), dit is dus veel meer dan 10 % (wat eventueel te wijten kan zijn aan het vermelden van de verkrijgingwaarde i.p.v. de kapitaalwaarde, hoewel dit in deze context minder logisch is daar niet de vennootschap maar de dochter de aandelen heeft gekocht); vennootschap 12, 2,67 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal 16,549 miljoen BEF (8701), dit is meer dan 10 %; vennootschap 13, 1,3 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal 11 miljoen BEF (8701), dit is meer dan 10 %; vennootschap 14, 0 BEF kapitaalwaarde (8731), 69 eigen aandelen (8732), kapitaal12,175 miljoen BEF (8701), kapitaalwaarde ontbreekt; vennootschap IS, 211,346 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal 211,346 miljoen BEF (8701), dit is dan 100 %; vennootschap 16, 5,959 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal 22 miljoen BEF (8701), dit is meer dan 10 %; vennootschap 17, 189,5 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal190 miljoen BEF (8701), dit is bijna 100 %; vennootschap 18, 5 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), 500 eigen aandelen (8732), kapitaal 11 miljoen BEF (8701), dit is meer dan 10 %; vennootschap 19, 5 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal46,4 rniljoen BEF (8701), dit is meer dan 10 %; vennootschap 110, 1,6 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal1,8 miljoen BEF (8701), dit is veel meer dan 10 %; vennootschap Ill, 1,925 miljoen BEF kapitaalwaarde (8731), eigen aandelen (8732), kapitaal 10 miljoen BEF (8701), dit is veel meer dan 10 %. Wij kunnen dus besluiten dat deze categorie zeer veel fouten bevat Besluit verkort schema De kwaliteit van de informatie betreffende eigen aandelen in het verkort schema is duidelijk van mindere kwaliteit. In vergelijking met het volledig schema treden er veel meer fouten op. Daartoe behoren ook zware fouten zoals het ontbreken van de wettelijk vereiste reserve of het overschrijden van de toegelaten 10 %-grens. 402

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING MELEXIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12 RPR Ieper 0435.604.729 (de vennootschap ) Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 2 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 2.1 Wat zijn herwaarderingsmeerwaarden? Wat? Materiele vaste activa (MVA) en financiële vaste activa (FVA) worden, worden in toepassing van de boekhoudwet, geboekt aan aanschaffingswaarde

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

VOORWOORD 17 DANKWOORD 19 INLEIDING 23 HOOFDSTUK I. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS 41

VOORWOORD 17 DANKWOORD 19 INLEIDING 23 HOOFDSTUK I. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS 41 INHOUDSTAFEL Blz. VOORWOORD 17 DANKWOORD 19 INLEIDING 23 1. Situering 23 2. Verantwoording - nut van de instandhouding van het kapitaal 28 3. Afbakening van het onderwerp en overzicht van de inhoud 36

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (volledig adres van de aandeelhouder)

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 20 april 207, gericht aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te:

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te: VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014 Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 556 Enige vereenvoudigingen en verduidelijkingen in het jaarrekeningenrecht Nr. 5 HERDRUK 1 VERGELIJKEND OVERZICHT Tekst huidig recht Tekst

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

4. Voorstel tot goedkeuring van de vennootschappelijke jaarrekening van KBC Groep NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel R.P.R. 0403.227.515 Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap )

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap ) PCB Naamloze vennootschap Robert Schumanplein 6, bus 5 1040 Brussel RPM Brussel BTW : BE 0403.085.181 (de Vennootschap ) De Vennootschap informeert de aandeelhouders hierbij over de gewijzigde agenda van

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting Resilux NV Verslag van de commissaris overeenkomstig de bepalingen in artikelen 596 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van 50.000

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS Op 13 juni 2013 werd overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het wetboek

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen RPR Antwerpen Ondernemingsnummer

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen RPR Antwerpen Ondernemingsnummer Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING (**)

STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING (**) STEMMING PER BRIEF De ondergetekende, Voornaam.. Naam. Adres.. of Benaming..... Juridische vorm... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen TiGenix Naamloze vennootschap die een openhaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12, bus 2 3001 Leuven België RPR Leuven BTW BE 0471.340.123 (hierna de ʺVennootschapʺ genoemd)

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER N.V.

KEMPEN BEWAARDER N.V. KEMPEN BEWAARDER N.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2006 Kempen Bewaarder N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie