Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transcriptie

1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis mevrouw E.P. van den Broek de heer H.W. van Gelder de heer H. Gesink de heer M.H.J. Halsema de heer W.G.J. Limberger de heer J. Roffel de heer J.B. Schouten van Schagen de heer L. Smook de heer J.P. van der Vis mevrouw J.H. Vogel de heer T.M. de Vries de heer B.S.H. Wiertsema de heer F.P. van der Zee Afwezige raadsleden: de heer H. van der Heide Voorzitter: mevrouw J.A.J. Stam - tevens burgemeester wnd. Griffier: mevrouw M. Hegeman-van Eisden Aanwezige overige leden burgemeester en wethouders: de heer N. Bakker de heer M. van Dijk de heer J.L. Hiemstra mevrouw A. Imminga - wethouder - wethouder - wethouder - gemeentesecretaris Opening, vaststelling agenda en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Berghuis stelt voor om agendapunt 6 alleen opiniërend te bespreken en niet besluitvormend. De voorzitter constateert dat de agenda met inachtneming daarvan wordt vastgesteld en deelt mee dat aan agendapunt 5 (ingekomen stukken) een memo is toegevoegd inzake het GRP. 2. Spreekrecht voor het publiek. Mevrouw Hoen te Leens wenst naar aanleiding van agendapunt 6 (Multifunctionele Accommodatie Leens) gebruik te maken van het spreekrecht. Ze zegt het volgende: Gezien het feit dat ik niet zo'n spreker ben heb ik het een en het ander op papier gezet. "Voor vanavond staat het voorstel "locatiekeuze MFA"op de agenda. U zult derhalve hierover een besluit nemen. Hoewel wij reeds eerder kenbaar hebben gemaakt bezwaar te hebben op de locatie keuze (april 2007) heb ik nu mijn stoute schoenen aangetrokken en meen ik er goed aan te doen om u vanavond persoonlijk toe te spreken. In 2000 moesten wij verhuizen in verband met het werk van mijn man. 1

2 Aangezien het feit dat hij in ploegendienst (dag/nacht en avonddiensten) ging werken, hebben we naar een huis gezocht op een rustige locatie. Deze hebben we toen gevonden in Leens aan de Prins Bernhardstraat 44 naast het hoofdveld van FC LEO. Tot op heden wonen wij er met veel plezier, echter door de plannen van de Gemeente de Marne om een MFA op het hoofdveld te bouwen, zal er voor ons veel veranderen. We maken ons dan ook grote zorgen! Doordat er drie basisscholen, peuterspeelzaal, kids2b, muziekschool etc in zal gaan komen, zal dit veel geluidsoverlast bezorgen. Hierdoor zal mijn man veel hinder ondervinden bij zijn slaap na een nachtdienst; als je dan al kunt slapen. En slaap die heb je toch echt nodig na een hele nacht werken. Want neem van mij aan dat kinderen een behoorlijk decibel kunnen produceren. Tevens heb ik begrepen dat de weg voor ons huis doorgetrokken zal worden. Dus er zal ook opeens verkeersdrukte voor ons huis ontstaan. Ook maken wij ons grote zorgen over het te bouwen complex! Hoe groot en hoe hoog gaat het worden (inkijk)? Het verbaast ons dat de Gemeente kiest voor het hoofdveld (zuidwest zijde), terwijl er in februari 2008 nog aan de bewoners is gemeld dat er voor de noordzijde is gekozen. Van waar nu op eens weer de ommekeer? De ruimte op de Noordzijde is toch veel groter. Beste raadsleden ik vraag u dan ook om goed over dit besluit na te denken want dit plan heeft voor ons als direct omwonende, nadelige gevolgen. Laat ik het anders zeggen: Wat zou u doen als er een MFA pal naast uw huis wordt gebouwd? De heer R.P. Meijer te Kloosterburen maakt naar aanleiding van agendapunt 7 (Bestemmingsplan Buitengebied) gebruik van het spreekrecht. Het gaat in op de volgende aspecten: Met de reactie die hij heeft ontvangen op een zienswijze is hij niet geheel tevreden. Er worden talloze panden aangewezen als karakteristiek pand. Dat komt vermoedelijk doordat ze vermeld staan op de MIP. Wat een karakteristiek pand is, is onduidelijk en het staat ook niet in het bestemmingsplan. Hij zou graag zien dat daartoe een aantal objectieve criteria zouden worden gehanteerd alvorens deze panden op te nemen op lijsten. De consequenties ervan zijn niet te overzien. Er is wel toegezegd dat dit nog gaat gebeuren maar vanavond wordt het bestemmingsplan vastgesteld zonder dat hieromtrent duidelijkheid is verschaft. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van een maximale goothoogte van 5.50 meter van bedrijfsgebouwen zonder de mogelijkheid om hierop uitzonderingen te maken. In voorkomende gevallen vindt hij dat ter beoordeling aan het college voor bedrijfsgebouwen van 6.00 meter hierop een uitzondering moet kunnen worden gemaakt. Het is mogelijk dat vanwege de nabijheid van een karakteristiek pand de goothoogte hoger moet zijn dan 5.50 meter. Die goothoogte van 6.00 meter is een ideale hoogte voor het kunnen stapelen van kisten met aardappelen. Groninger Landschap heeft gevraagd om twee kleine natuurgebieden als zodanig aan te wijzen. Als dat wordt toegewezen dan is het voorstelbaar dat naastgelegen grondeigenaren worden geconfronteerd met iets waar zij niet om hebben gevraagd. Volgens hem moet zoiets niet via een omweg worden gerealiseerd maar moet daarvoor een wettelijke procedure worden gevolgd. De heer Roffel gaat ervan uit dat de genoemde overwegingen worden betrokken bij de behandeling van het betreffende agendapunt. 3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van het reglement van orde voor vergaderingen van de raad wordt overgegaan tot aanwijzing van de primus. Daartoe wordt getrokken nummer 11, de heer Wiertsema. 4. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 3 november 2008, alsmede de lijst van toezeggingen. notulen De heer Roffel stelt voor om op blz. 21 bovenaan zijn naam te wijzigen in die van de heer Smook. De notulen worden met inachtneming van het vorenstaande vastgesteld. lijst van toezeggingen 2

3 Punt 3 Notitie met uitleg over ELO Grunn De heer Roffel merkt op dat beslist niet is gevraagd om een notitie waarin uitleg wordt gegeven. Er is gevraagd om op korte termijn een goed inzicht te krijgen in de uren die worden gebruikt voor ELO. De heer Hiemstra antwoordt dat het de bedoeling is om een verantwoording te geven over vraag wie wat doet, wat daarvan de beoogde resultaten zijn en wie de daarvan gemoeid zijnde kosten betaalt. Punt 15 Passeerstroken fietspaden voor scootmobielen De heer Berghuis is niet gelukkig met het antwoord dat in de gepresenteerde memo staat verwoord. De memo gaat veel verder dan waarom is gevraagd. Het gaat om niet meer en niet minder dan het aanleggen van enkele passeerstroken in een fietspad. De kosten die worden genoemd zijn sterk overdreven. Het gaat om het aanleggen van enkele simpele passeerstroken die met tegels kunnen worden aangelegd en dat hoeft niet veel geld te kosten. Hij stelt nogmaals voor om dit bij proef te doen. De heer Bakker antwoordt dat de verkeerscommissie vindt dat dit beslist niet op een eenvoudige wijze moet plaatsvinden. Dit moet structureel worden aangepakt omdat tegels gaan verzakken waardoor ongelukken kunnen plaatsvinden. Op dit moment heeft hij voor deze aanleg geen financiële ruimte met het Gehandicaptenplatform wordt overlegd om op plaatsen waar zich knelpunten voordoen dit in het kader van de WMO te bekijken. Mevrouw Van den Broek merkt op dat gehandicapten hebben gesteld dat zij wel wat zien in aanleg van eenvoudige passeerstroken. De voorzitter constateert dat de wethouder nog op de zaak terug zal komen. De heer Berghuis merkt op dat dit laatste niet in de memo staat want daarin wordt het verzoek afgewezen. Het is een vreemde gang van zaken dat nu ineens blijkt dat nog weer in overleg wordt gegaan. De problematiek en de overwegingen waarover in de memo wordt gesproken begrijpt hij totaal niet. Dit kan simpelweg als proef worden aangelegd. De voorzitter neemt kennis van het gestelde door de heer Berghuis. Punt 14 Detailuitwerking van het beeldkwaliteitplan Leens De heer Van Gelder vraagt of deze toezegging deze maand nog kan worden gerealiseerd. De heer Hiemstra is het hiermee eens. Hij kan niet zeggen wanneer dit wel lukt maar zal dit zo snel mogelijk meedelen. Punt 17 Memo over energierekening Voetbalvereniging Eenrum De heer Limberger zegt dat dit al loopt vanaf de zomervakantie en hij heeft daarop nog geen reactie gezien. De heer Bakker antwoordt dat vanmorgen is besloten dat het college hiertoe financiële ruimte heeft. De vereniging moet aan dit voorstel meewerken. Er is met de vereniging afgesproken dat begin januari dit met hen wordt besproken. Daarna kan de raad hierover een voorstel tegemoet zien. De heer Limberger blijft er bij dat met de vereniging niet op een fatsoenlijke wijze is gecommuniceerd. De heer Bakker merkt dat hij de vorige vergadering al is ingegaan op deze kwestie. Het is ongewenst om de toen gevoerde discussie te herhalen. 5. Ingekomen stukken. Opiniërende bespreking: Punt A5 Schrijven aanwonenden inzake trillingen Hoofdstraat in Pieterburen De heer Wiertsema heeft er op aangedrongen de zaak serieus te nemen en goed te communiceren. Is het college bereid om het rapport te laten inzien en in staat om tijdig te reageren. De heer Roffel heeft in het besluitenverslag inmiddels gelezen dat de zaak in het college is behandeld. De voorzitter merkt op dat de beantwoording zal worden meegenomen bij agendapunt 13 (Rondvraag). Punt A9 Rekenkamer Het Hoogeland inzake suggestie onderzoek De heer Wiertsema vindt het onbegrijpelijk dat de rekenkamer niet ingaat op het verzoek van de gemeenteraad. Onderzoeken naar voors en tegens van samenwerkingsverbanden zijn genoegzaam bekend. Het lijkt hem gewenst om de standpunten van de fracties te inventariseren zodat het presidium hierop een reactie kan geven. De heer Roffel verklaart dat zijn fractie het betreffende onderzoek niet wenst zodat het hem niet zinvol lijkt om een en ander in het presidium te bespreken. De heer Wiertsema merkt op dat het hem er om gaat om een reactie te geven op de zaak. De voorzitter constateert dat de raad er mee instemt dat dit op de voorgestelde wijze wordt afgewikkeld. Punt A10 Libau inzake kabinetsvoorstel welstand De heer Wiertsema wil dit schrijven te betrekken bij agendapunt 10 (vermindering administratieve lasten). 3

4 De voorzitter stemt hiermee in. Punt B2 Project Vaarcircuit Rondje om de Noord De heer Halsema vraagt of indieners van dit plan een reactie hebben gehad hoe er mee wordt omgegaan. De heer Hiemstra antwoordt dat zij intussen zijn geïnformeerd. Punt B3 Behandeling klacht van J. Meerstra te Eenrum De heer Roffel stelt voor om deze klacht te mee te nemen voor de vergadering van januari 2009 als gesproken gaat worden over de behandeling van klachten. De voorzitter stemt hiermee in. Punt B4 Memo inzake het GRP De heer De Vries constateert dat er vanaf 1 januari tot het moment van vaststelling geen GRP is. Er is dan sprake van een gedoogsituatie door het waterschap en dat verdient niet de schoonheidsprijs. Waarom wordt pas na 1 januari 2009 een werkgroep ingesteld die de effecten van de tariefsdifferentatie gaat onderzoeken. Al in april 2007 heeft de raad middels een motie het college opgeroepen om dit te doen. Er is toen ook op aangedrongen om de uitkomst van het onderzoek op 25 september 2007 bekend te maken wat niet haalbaar bleek binnen zo n korte termijn. Van het nu in te stellen onderzoek is het mogelijk om de uitkomst in april/ mei bekend te maken. Het bevreemdt hem dat dit nu wel lukt binnen een zo korte termijn. De invoering van het GRP wordt zo een beschamende vertoning. De heer Bakker antwoordt dat we in een gedoogsituatie terechtkomen. Dat komt niet door de effecten van de tariefsdifferentiatie maar omdat de richtlijnen voor het GRP behoorlijk zijn aangescherpt. Investeringen die hiermee zijn gemoeid zouden hetzelfde jaar van de belastingbetaler moeten worden geïnd. Dit zou leiden tot een erg hoog tarief dat later weer verlaagd kan worden en dat is niet de bedoeling. De Marne was in deze regio de eerste gemeente die daar tegenaan liep. Mede gelet op de discussie over de woonlasten kan het college dit zo niet aan de raad presenteren. De richtlijnen moeten nog aan een nadere beschouwing worden onderworpen. Het is de bedoeling om ook de effecten van Waterwet te betrekken bij het GRP. Daarom is er voor gekozen om alle aspecten zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. Anders had met een voorstel moeten worden gekomen waarbij de tarieven enorme fluctuaties hadden ondergaan. De heer De Vries wijst er op dat de evaluatie van de tariefsdifferentatie volgens de memo komend jaar nog moet gebeuren terwijl nu wordt gesteld dat dit al heeft plaatsgevonden. De heer Bakker antwoordt dat er een aanzet is gemaakt op het punt van de tariefsdifferentiatie maar de aanscherping van de regelgeving voor GRP s vond plaats in september/oktober. Bij dit stuk regelgeving werd bepaald dat er geen negatieve reserves mogen zijn waardoor dit elkaar ging doorkruisen. Daarom is nu voor de thans ingezette koers gekozen. De heer De Vries vraagt of de oude GRP niet kan doorlopen zodat je niet een gedoogsituatie krijgt. De heer Bakker antwoordt dat dit wel is bekeken maar dat we dan nog tegen het probleem van de tarieven aanlopen. De gekozen werkwijze geniet de voorkeur en is ook zo afgesproken met de toezichthouder, het waterschap. Ook het waterschap liep tegen het probleem aan van de egalisatiereserve. Deze gang van zaken is niet de meest fraaie maar is wel acceptabel. De heer Wiertsema denkt dat de provincie fungeert als toezichthouder en goedkeurende instantie en niet het waterschap. De heer Bakker legt uit dat wij zonder een geldig GRP niet mogen lozen op de zuiveringsinstallatie. Op dat punt is er sprake van een gedoogsituatie door het waterschap. Besluitvorming: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten met inachtneming van het gestelde onder de punt B3. 6. Multifunctionele Accommodatie Leens. Opiniërende bespreking: De heer Berghuis vindt dat dit voorstel opiniërend moet worden besproken omdat er volgens hem geen volwaardig besluit over kan worden genomen. Hij stelt voorop dat zijn fractie het MFA een warm hart toedraagt. In het voorstel wordt wel aandacht besteed aan het MFA maar niet aan de positie van de FC LEO. In dit voortstel ontbreekt het draagvlak van alle betrokkenen. We zijn nu nog net zo ver als anderhalf jaar geleden. Het proces duurt erg lang. Tussen de gemeente en het bestuur van FC LEO blijkt verschil van mening te bestaan over het verloop van de gesprekken. Iets waar hij nu niet verder op in wil gaan. Vanavond zijn het bestuur en het college hier aanwezig zodat er nu een goed moment is om de agenda te trekken om dan goede afspraken te gaan maken. Over de verwerving van grond zijn de gesprekken ook nog maar net weer geopend. Hij dringt er op aan om in januari/februari een compleet 4

5 voorstel te presenteren aan de raad met alle aspecten rond het MFA. Er kan dan een goed besluit worden genomen waarin geen grijs gebied open blijft want daar heeft niemand wat aan. De heer Wiertsema vraagt het CDA wat er aan ontbreekt om dit voorstel alleen opiniërend te willen bespreken. De MFA is voor Leens en omgeving erg belangrijk. Er zijn nog wel punten van zorg waaronder de aankoop van grond. Er kunnen zich nog planologische problemen voordoen zodat het onzeker is of dit binnen korte tijd zijn beslag kan krijgen. Het aspect van de communicatie met de bewoners, met name hen die in het zuidelijke gebied wonen, is erg belangrijk. Het college wordt opgeroepen om hen per brief zo spoedig mogelijk te informeren en informatieavonden te beleggen. Er bestaat een verschil in beleving tussen het bestuur van LEO en de gemeente over de gevoerde gesprekken. Door de fractievoorzitters hebben het college opgeroepen om met LEO in gesprek te gaan. Het is jammer dat LEO hieraan geen gevolg aan heeft gegeven omdat er kennelijk een communicatiestoornis is ontstaan. Op dit moment ziet hij niet in waarom dit voorstel alleen opiniërend moet worden besproken. De zaak loopt al erg lang en op dit moment vindt hij dat de raad de richting moet aangeven waarbinnen deze zaak kan worden uitgewerkt. De heer Berghuis vindt dat zo lang er geen overeenstemming is over de grondaankoop het voorliggende besluit geen enkele waarde heeft. Als het niet lukt de grond aan te kopen dan moet het besluit weer worden ingetrokken en komt het hele verhaal weer terug. Al met al schieten we daar niets mee op. Daarom vindt hij dat het college aan de raad een compleet uitgewerkt voorstel moet voorleggen. De heer Wiertsema vindt dat de raad wel de richting moet aangeven aan het college zodat de zaak daarna verder kan worden ingevuld. Mochten er problemen ontstaan dan zien we wel hoe daar op geanticipeerd kan worden. De heer Berghuis wijst er op dat hij heeft verklaard dat het MFA een warm hart wordt toegedragen. In die zin heeft hij wel degelijk een richting aangegeven. De heer Smook valt de heer Wiertsema bij want in het presidium is duidelijk afgesproken dat dit voorstel nog voor de vorm zou worden besproken en dat het college nog zou proberen overleg te hebben met FC LEO. De argumentatie op grond waarvan het CDA haar standpunt baseert om nu geen beslissing te nemen, verbaast hem. Hierover kan heel goed een besluit worden genomen en als de zaken anders uitpakken dan zien we wel weer. De heer Berghuis merkt op dat hierover al twee keer een besluit is genomen en dat dit ook al twee weer terug is gekomen. De heer Smook merkt op dat is afgesproken dat we dit wilden doorbreken en hier besluitvormend over wilden gaan spreken. De heer Van der Vis wil over dit voorstel besluitvormend spreken omdat het college de richting moet weten om verder te handelen. Er moet nu een besluit komen want alle partijen moeten weten waar ze aan toe zijn want dat heeft al veel te lang geduurd. De heer Smook stemt in principe in met het voorstel. Anderhalf jaar geleden is al een besluit genomen en ondertussen is hierover doorgepraat. Dit heeft helaas niet geleid tot een optimaal resultaat en vermoedelijk geleid tot frustraties. Het wordt nu tijd om hier een punt achter te zetten en een besluit nemen. FC LEO heeft bezwaren tegen het voorstel maar hij heeft de indruk dat het college dit op een goede wijze kan ondervangen. Het is gewenst, om alvorens over te gaan tot bouw van het MFA, dat de FC LEO blijft beschikken over een goed hoofdveld. Ook het punt van de verkeersveiligheid is belangrijk en moet goed worden geregeld. Over de financiële aspecten die speelden bij de vestiging aan de noordkant vraagt hij nog nadere tekst en uitleg. Kunnen nog subsidies worden verkregen zodat er in financiële zin nog wat meer speelruimte mogelijk is. Een goed contact met bewoners, gebruikers en ook de FC LEO is in dit geheel erg belangrijk en hij dringt er op aan om dit te blijven nastreven. De heer Van der Vis vindt het jammer dat met FC LEO geen overeenstemming kon worden bereikt. Hierdoor zijn we uiteindelijk weer terug bij het oorspronkelijke plan. Bij dit plan moet terdege rekening worden gehouden met een aantal aspecten: Bij de aanleg van de Sportlaan moet los van de vraag wat voor weg dit wordt goed rekening worden gehouden met mogelijk gevaarlijke situaties als mensen die deze weg willen oversteken. Het moet niet zo zijn dat het nieuw aan te leggen hoofdveld nog niet speelklaar is terwijl met de bouw van het MFA op het oude hoofdveld al een begin is gemaakt. FC LEO kan daardoor in de problemen komen en dat is niet acceptabel. De communicatie moet zo zijn dat met al belanghebbende partijen goed wordt gecommuniceerd zodat er geen misverstanden ontstaan. 5

6 De heer Van Gelder vindt het onbegrijpelijk dat, terwijl het college zoveel ambities heeft, dit zo lang moest duren. Intussen is er sprake van een financiële crisis en gaat het hier om een grote investering. Het is de vraag of het college dit in haar beschouwingen heeft betrokken. De heer Van Dijk constateert dat alle fracties op het belang van het MFA hebben gewezen en hij onderstreept dit. Ongeveer vijf jaar geleden is begonnen met het plan om alle onderwijs in Leens onder één dak te brengen. Er moest op termijn geïnvesteerd worden voor vervangende nieuwbouw. Dat gaf de kans om er iets meer van te maken dan uitsluitend nieuwbouw van drie scholen. Dit plan is meerdere keren besproken en er is nagegaan hoe kon worden ingespeeld op veranderingen die op ons afkomen. Er kan geen project worden genoemd waarin de gemeente zelf zoveel eigen geld steekt als dit. Uiteindelijk wordt gekomen met dit voorstel. Hierin wordt de koers uitgezet, de financiering uitgewerkt, de uitvoering geregeld en een krediet beschikbaar gesteld. De drie scholen zijn gehuisvest in drie verschillende scholen Ze hebben een grote omslag gemaakt en inzet geleverd want het werd niet als iets vanzelfsprekends gezien dat ze onder één dak kwamen. Er moet een koers worden uitgezet waarbij gekomen wordt tot een breed scala aan voorzieningen. De scholen kwamen met Enno Zuidema tot de conclusie dat de locatie van de sportvelden hiervoor de meest geschikte locatie was en dit paste goed binnen de stedenbouwkundige ontwikkeling van Leens. Er is daarma in april 2007 besloten om de bouw op de zuidwestzijde te doen en om een nieuw hoofdveld aan te leggen. Onder druk van de raad is in juli er toe overgegaan om vanwege bezwaren van locatie te wijzigen en dit op de noordzijde te doen. Met FC LEO is besproken wat daarvan de financiële gevolgen zouden zijn. In oktober/november is de raad middels een brief geinformeerd wat allemaal heeft plaatsgevonden en het college is daarin tot de slotsom is gekomen om de bouw toch op de zuidwestzijde van de locatie te laten plaatsvinden. Dit heeft veel tijd gekost maar vanwege de vele betrokken partijen was dat noodzakelijk. Ondertussen was men ook bezig geweest met de keuze van een schetsontwerp waarbij vervolgens bleek dat niet de Europese aanbestedingsregels waren gevolgd zodat het opnieuw moest gebeuren. Dit laatste valt het college aan te rekenen maar het is rechtgezet en het proces kan in dat opzicht worden rechtgezet. Op 28 oktober 2008 heeft het college bij brief de procedure uiteengezet aan FC LEO wat er zoal is gebeurd en er is meegedeeld dat niet tot een akkoord kon worden gekomen. Dat is jammer want het college heeft hiervoor zijn uiterste best gedaan. Het college wilde een aanzienlijke investering doen in het sportcomplex en er werd ook een bijdrage gevraagd van FC LEO omdat ze een nieuwe voorziening zouden krijgen in de plaats van de oude. Hun exploitatielasten zouden op het oude niveau blijven. Zij zijn niet op ingegaan en geen duidelijkheid verschaft op dit aanbod. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat FC LEO het helaas heeft afgewezen. Het kan echter niet zo worden dat FC LEO het hele proces kan blokkeren. Over deze kwestie zijn de fractievoorzitters geïnformeerd. Op hun aandrang is opnieuw geprobeerd in gesprek te gaan wat botweg door FC LEO is geweigerd. Dat is een enorme gemiste kans en het tekent ook hoe FC LEO zich hierin opstelt. In een eerder stadium heeft het college aangeboden om toelichting te geven over de plannen in een ledenvergadering wat ook is geweigerd. Het college kan niet worden verweten dat ze zich er niet voor heeft ingezet om tot overeenstemming te komen. Dorpsbelangen Leens is ook geïnformeerd en zij steunt het college in het gevolgde proces dat al ongeveer vijf jaar loopt. Er moeten nog procedures worden doorlopen zoals bestemmingsplan, grondaan-koop enzovoorts. Er wordt vanuit gegaan dat dit lukt maar er moet nu een keuze worden gemaakt over de verder te volgen koers. Er is een motie van het CDA aangenomen dat niet met de bouw zou worden begonnen alvorens grond is aangekocht. Het college is in dezen verder gegaan want in het voorstel staat dat er eerst een nieuw sportveld moet zijn. Hij sluit niet uit dat nu tijdelijke oplossingen moeten worden getroffen. Vanwege oplopende bouwkosten wordt er op aangedrongen om snelheid te betrachten. We kunnen ons geen vertraging en frustraties bij de partners meer veroorloven. Van de financiële onder-bouwing is al een overzicht gepresenteerd en volgens hem is het niet zo zinvol om dit nog nader uit te werken maar hij is altijd bereid alle nadere informatie te geven. Gekozen wordt voor een efficiënte accommodatie waar onderwijs wordt gegeven, opvang is en mogelijkheden aanwezig zijn voor cultuur en sport. De MFA garandeert dat een aantal voorzieningen in dit gebied kunnen worden voortgezet en er komt een geïntegreerd aanbod van voorzieningen die verder gaat dan alleen het dorp Leens. De heer Bakker antwoordt dat in de oorspronkelijke plannen rekening gehouden moest worden met een weg waarlangs autoverkeer kon plaatsvinden. In het huidige voorstel staat dat zo n wegverbinding er niet moet komen. Vanwege de verkeersveiligheid moet deze weg zich beperken tot voet- en fietsverkeer. Het voert nu te ver om antwoord te geven op de vraag wat FC LEO zou moeten bijbetalen in dit geheel. De heer Roffel wil graag nog wat meer weten over de onderwijssituatie. Bij een onlangs gehouden bespreking bleek dat voor dit gebied een aanzienlijke krimp van de bevolking wordt voorzien. Daarbij 6

7 kwam de problematiek van het primair onderwijs naar voren. Het werd toen duidelijk dat scholen beneden 125 leerlingen eigenlijk geen bestaansrecht meer hebben. Er moet dus veel gebeuren en dat is een extra stimulans om dit project snel ter hand te nemen. De heer Bakker geeft de heer Roffel gelijk. De discussie is misschien sterk over de FC LEO gegaan want in feite gaat het om een multifunctionele accommodatie te bouwen om daarin drie scholen, een muziekschool, voor- en naschoolse opvang en een combinatie naar de sport (voetbal) tot stand te brengen. Het gaat er eigenlijk om dat het onderwijs in stand wordt gehouden en het gebouw daartoe in te richten. De bestaande schoolgebouwen zijn afgeschreven. Als zich binnen één van de drie scholen ontwikkelingen voordoen dan moet er geswitcht kunnen worden. Met dit project in Leens zijn we nog niet klaar want uitgaande van het criterium van 125 leerlingen moeten we ook nog aan de slag met de onderwijssituatie in Ulrum, Wehe-den Hoorn en Zoutkamp. De heer Wiertsema dringt er op aan dat de omwonenden in een vroeg stadium moeten worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. De heer Van Gelder vraagt of er voldoende tijd is om dit plan te realiseren gelet op de ontwikkelingen en op de lang termijn die hier speelden. De heer Van der Zee vraagt of de heer Van Gelder de plannen wil afblazen. Wat hem betreft komt deze voorziening er zo snel mogelijk want des te langer dit duurt des meer het gaat kosten. De heer Van Gelder vindt het ongewenst dat het nemen van een besluit gebeurt op het moment dat er problemen op tafel liggen. Het zou beter zijn geweest als dit op een positief moment zou gebeuren. De heer Smook merkt op dat het college het belang van de zaak heeft verwoord en hoopt dat de plannen vlot kunnen worden voortgezet en steunt deze. De vraag over de financiële onderbouwing laat hij eerst rusten. Hij dringt er op aan om goed met de partners en omwonenden te communiceren en wijst daarbij met name op de inbreng van de inspreekster. Om zo goed mogelijk uit de procedure te komen, dringt hij er op aan om over elke vervolgstap goed te blijven overleggen met FC LEO. De heer Van der Vis is tevreden met het antwoord van het college en vraagt wanneer het college denkt dat de zaak klaar kan zijn. De heer Berghuis merkt op dat met steun van het CDA over de locatie al een besluit is genomen in 2007 en dat besluit steunt ze nog steeds. Er werd toen opdracht gegeven om samen uit de problemen te komen. Dat is niet gelukt maar voordat met de bouw kan worden begonnen zal dit toch moeten. Het behandelen van dit voorstel heeft volgens hem geen toegevoegde waarde. Na anderhalf jaar is de zaak nog geen stap verder. De heer Roffel vraagt het CDA wat de waarde was van het besluit dat vorig jaar werd genomen. Als we nog langer wachten dan moeten er straks scholen sluiten en dat is iets wat zijn fractie beslist niet wil. De heer Berghuis merkt op dat nu de discussie over de levensvatbaarheid van scholen nu niet aan de orde is. In de MFA worden drie volledig afzonderlijke scholen gehuisvest die onder één dak komen. Ze gaan alleen samenwerken op een bepaalde terreinen. De heer Roffel merkt op dat door de gekozen constructie dit zo kan blijven. Wat het primair onderwijs betreft heeft deze gemeente een groot probleem. Spreker herhaalt zijn eerder gestelde vraag. De heer Berghuis wijst er op dat vanavond hetzelfde besluit wordt genomen als anderhalf jaar geleden en daarom vraagt hij zich af wat de meerwaarde daarvan is. Als we zo doorgaan zullen we over anderhalf jaar ditzelfde besluit weer nemen. De wethouder heeft zijn visie gegeven op het verloop van de gesprekken met FC LEO maar hij heeft ook een andere visie gehoord. Daarom stelt hij voor om serieus met elkaar om de tafel te gaan en zo tot een goed en afgerond voorstel te komen in januari/februari De heer Wiertsema merkt op dat het klopt dat in april 2007 al een besluit is genomen maar in juni 2007 is besloten dit nog eens nader onder de loep te nemen. De heer Berghuis wijst er op dat er in juni niet een besluit is genomen maar in juni is een motie is aanvaard waarin het college gevraagd werd om te bekijken of het mogelijk was te bouwen op de noordzijde. De heer Wiertsema zegt dat dit is onderzocht en men is vervolgens niet uit het probleem gekomen. De fractievoorzitters hebben er bij het college op aangedrongen om nog een ultieme poging te wagen. Het is een gemiste kans dat FC LEO hier niet op in is gegaan. Het heeft geen zin om dit proces nog te verlengen. De heer Van der Vis vraagt wie kan garanderen dat we er over twee maanden wel uit zijn. Deze zaak loopt al anderhalf jaar. Er moet nu een besluit worden genomen zodat iedereen weet waar we aan toe zijn. De heer Van Dijk merkt op dat we zijn gewezen op de bevolkingsontwikkeling in dit gebied. Er is gesteld dat we de kansen moeten grijpen om in dit gebied het onderwijs en daarbij de voorzieningen op peil te houden. Dit project is daarin één van de mogelijkheden en zijn we hier op de goede weg. Het aspect van de communicatie is een aandachtspunt. Hij heeft telefonisch gesproken met de inspreekster en heeft haar 7

8 meegedeeld dat eerst het woord aan de raad zou zijn. Daarna wordt in contact getreden met de omwonenden over de gevolgen. Dat geldt ook voor FC LEO en andere betrokken partijen. De deur voor FC LEO blijft openstaan. De heer Wiertsema vindt dat na het nemen van het besluit nog dit jaar een brief aan de omwonenden moet worden gestuurd waarbij inzicht wordt verschaft over het communicatieproces. De heer Van Dijk lijkt het haalbaar dat middels een brief de omgeving nog dit jaar over de gang van zaken zal worden geïnformeerd en daarin zal ook het aspect van de communicatie worden uiteengezet. De heer Gesink hoopt dat door deze actie van het college er geen miscommunicatie ontstaat want dat is in het recente verleden herhaaldelijk gebeurd. De voorzitter schorst op verzoek van de heer Berghuis de vergadering Na heropening verklaart de heer Berghuis dat zijn fractie zich van stemming onthoudt over punt 1 van het ontwerpbesluit omdat daarover al in april 2007 een besluit is genomen en hij wil dit niet herhalen. Voor het overige stemt hij in met het voorstel zodat de vaart in het proces wordt gehouden en steunt ook het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen. Desondanks houdt hij vast aan zijn al eerder genoemde bezwaren. Besluitvorming: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten met inachtneming van het gestelde dat de heren Berghuis, Gesink en Halsema zich ten aanzien van punt 1 van het ontwerpbesluit van stemming hebben onthouden. 7. Bestemmingsplan Buitengebied. Opiniërende bespreking: De heer Van der Vis vindt dat dit voorstel lang op zich heeft laten wachten. De VVD heeft de indruk dat het behoorlijk is gericht op natuur en milieu. Opmerkingen en wensen van belanghebbenden zijn zoveel mogelijk meegenomen. Hoe wordt in de toekomst met het plan omgegaan want het heeft een aantal open einden in. De bouwblokken zijn verruimd tot anderhalf hectare en soms twee. In de toekomst moet rekening worden gehouden met aanvragen tot die omvang en misschien nog groter en hoe wordt daar dan mee omgegaan. Het al genoemde punt van het ontbreken van een definitie voor karakteristieke panden is ook zo n voorbeeld. Hij doet de suggestie om aan dat soort zaken aandacht te schenken op een raadsavond waar dan ook besproken kan worden hoe met de richtlijnen om te gaan. De heer Halsema is het eens met het vaststellen van dit ene bestemmingsplan. Hij is benieuwd naar de reactie van het college op het gestelde door de inspreker. In uitzonderingsgevallen bestaat er in overleg nog de mogelijkheid bestaat voor het bouwen van bedrijfsgebouwen met een hogere goothoogte. De heer Roffel vindt dat het voor raadsleden nauwelijks mogelijk is om het hele proces te volgen en te toetsen aan de juridische criteria. Gelet op het gevoerde overleg met de provincie gaat hij er van uit dat dit stuk geheel voldoet aan POP 3. Er zijn nog een paar open einden zoals dat van de bouwblokken. Als de raad dit zou willen dan worden de regels van de provincie overtreden. Deze zijn op dit punt richtinggevend. Het plan is aangepast aan de nieuwe vormgevingseisen maar dat is niet op alle punten doorgevoerd omdat dan de termijn van tervisielegging vertraging zou oplopen. Dit kan hij zich voorstellen maar de vraag rijst wat daarvan de consequenties zijn. In de reactienota op de ingebrachte bezwaren wordt terecht door het college gesteld dat ze niet alles wil vastleggen. Deze gemeente blinkt niet uit in toezicht en handhaving. Door de nieuwe wetgeving ontstaan meer mogelijkheden om te ageren tegen bepaalde activiteiten. In hoeverre wordt handhaving en toezicht aangepast aan de vrijstellingsmogelijkheden die het college denkt te gaan geven. Als de gemeente niet voorziet in klachten over handhaving en toezicht dan kan men zich tot de inspectie VROM wenden. Ook de provincie stelt een bureau in, waar burgers zich kunnen vervoegen. Hij kan zich voorstellen dat de gemeente hieraan niet zo veel bekendheid geeft maar er zal toch rekening mee moeten worden gehouden. Dat geldt vooral voor de aspecten natuur, landschap en milieu want dat is in het POP behoorlijk aangescherpt. Toch moet het college alert blijven op het punt van de vrijstellingen. Spreker stemt in met collegevoorstel en complimenteert de organisatie met hetgeen zij heeft gepresenteerd. De heer De Vries stemt in met het bestemmingsplan. Het is een omvangrijk stuk en het is moeilijk om alle aspecten goed te kunnen doorgronden. De provincie zoekt gebieden voor regionale parken voor windenergie waarbuiten geen hogere- en nieuwe windmolens dan met een ashoogte van 15 meter mogen komen. Begin dit jaar is een motie aanvaard waarin gevraagd wordt om beleid te ontwikkelen om er naar te streven dat solitaire windmolens niet op dezelfde plek worden vervangen maar worden geclusterd en te verplaatsen in windmolenparken. Het is hem niet duidelijk hoe dit laatste zich verhoudt met dit bestemmingsplan. De heer Van Gelder heeft dezelfde vraag als de heer De Vries. De heer Hiemstra antwoordt dat met het gereedkomen hiervan een voorbereidingsperiode van zeven jaar wordt afgesloten. Hiertoe moest veel werk worden verzet en het maakt indruk als het overgrote deel van de 8

9 inwoners en van de raad dit goedkeuren. Afgaand op de inbreng van de inspreker zijn de lijst en de criteria die gelden voor karakteristieke panden onvoldoende kenbaar gemaakt. Hij zal zich er over beraden hoe een en ander gepubliceerd kan worden. Als in de buurt van een dergelijk pand men wil gaan bouwen dan zal dit met extra zorgvuldigheid worden bekeken. Het punt van de goothoogte van 5.50 meter is na lang beraad opgenomen in het bestemmingsplan. Het is uitgesloten dat het plan volledig kan zijn en hij kan zich voorstellen dat hiervan in de toekomst toch moet worden afgeweken op de punten waar de inspreker voorbeelden van geeft. Als open einden moeten die gevallen en mogelijkheden worden aangemerkt, die niet konden worden voorzien waardoor het mogelijk blijft dat er zich situatie voordoen die nader moeten worden besproken. Hij is er tevreden mee dat het plan een duidelijke natuur- en milieucomponent heeft. Het is een goede suggestie om over deze materie een raadsavond te houden en daar dan ook andere aspecten bij te betrekken. Er wordt vanuit gegaan dat dit bestemmingsplan en POP 3 elkaar volledig overlappen. Toezicht en handhaving wordt hierdoor eenvoudiger en met de nieuw ingevoerde methodiek op dit punt is het de bedoeling om dat als beleid uit te gaan voeren. De vormgevingseisen zijn geen belemmering in de verdere juridische procedure van dit bestemmingsplan. Het is helemaal niet raar om de inwoners te informeren dat zij de provincie kunnen inschakelen als ze klachten mochten hebben. Je kunt fouten alleen herstellen als je daarvan op de hoogte wordt gebracht. Van eigenaars die hun solitaire wind-molens moeten vervangen kan niet gevraagd worden deze te verplaatsen naar een windmolenpark. Als je op dat punt beleid maakt dan zal dat voornamelijk gaan over aspecten als: overleg, overreding, faciliteren enzovoorts. Op de daartoe aangegeven plaatsen in het bestemmingsplan mogen ze blijven staan. Het is de bedoeling dat er geen solitaire windmolens meer bij komen. De heer Wiertsema merkt op dat binnen twee kilometer van de zeedijk er geen windmolens mogen bij komen. De vraag is of dit ook geldt voor Lauwersoog. De heer Hiemstra antwoord dat daar kleine windmolens tot 15 meter mogen worden bijgeplaatst. Het college vindt het beter om solitaire windmolens te clusteren maar middels dit bestemmingsplannen kunnen eigenaren daartoe niet worden verplicht. De heer Roffel merkt op dat volgens hem uitgezonderd Lauwersoog heel Noord-Groningen niet als zoekgebied voor windmolens in beeld komt. De heer Van der Vis merkt op dat geen antwoord is gegeven op de vraag inzake de aanwijzing van natuurgebieden. Hoe wordt omgegaan met de financiële consequenties waarmee eigenaren van karakteristieke panden worden opgescheept. Wanneer kunnen de bestemmingsplannen voor Lauwersoog en de Waddenzee tegemoet worden gezien. Hij had graag dat de gevraagde raadsinformatieavond nog deze zittingsperiode wordt gehouden. De heer Wiertsema heeft geconstateerd dat een gebied van enkele hectares is aangewezen als natuurterrein terwijl dat nu nog een agrarische bestemming heeft. Toen hij de eigenaar hierop aansprak bleek hij daarvan niet op de hoogte omdat hij de zaak niet had ingezien. Welke mogelijkheden heeft zo iemand nog om daar bezwaar tegen te maken of er een andere richting aan te geven. De heer Hiemstra denkt dat deze raadsperiode nog de gevraagde informatieavond kan worden gehouden. De wet schept de mogelijkheid dat bestemmingsplannen voor Lauwersoog en de Waddenzee wellicht door de provincie of zelfs door het rijk worden opgesteld. Over de ontwikkelingen dienaangaande wordt de raad geinformeerd. Als een belanghebbende financieel nadeel heeft van een volgens de regelgeving tot stand gekomen bestemmingsplan dan kan hij planschade claimen. Het brengt veel problemen met zich mee om afzonderlijk iedere belanghebbende te informeren bij wijziging van de bestemming van zijn eigendom. De wettelijk vastgelegde procedures voorzien in tervisielegging en bezwaarmaking. De heer Van der Zee wijst er op dat aanvankelijk genoemde bosjes in de reactienota worden aangeduid als natuurgebieden. Door die handelwijze ondervindt de omgeving onnodig overlast. Bosjes zijn bosjes en geen natuurgebieden. Zoiets als dit moeten we niet willen. De heer Hiemstra wil hier nu niet op ingaan en wijst er op dat door het vaststellen van dit bestemmingsplan de raad aangeeft wat ze al dan niet wil. Besluitvorming: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 8. Beslisnota Kaderrichtlijn Water. Opiniërende bespreking: De heer Van der Zee vindt dat de gemeente weinig hoeft te doen voor de uitvoering van deze kaderrichtlijn en vraagt of dat wel klopt. Bij aanleg van nieuwe riolering worden de verharde oppervlaktes afgekoppeld. Het is hem onduidelijk waarom natuurvriendelijke oevers (b.v. die langs het Pieterbuurstermaar) bijdragen aan een beter waterkwaliteit. De VVD heeft herhaaldelijk haar visie 9

10 op de Kaderrichtlijn Water gegeven. Helaas hebben we er weinig zeggenschap over en moet worden voldaan aan de wettelijke eisen. Er wordt gesteld dat de financiële consequenties minimaal zijn en dat de personele inzet kan worden opgevangen maar het is de vraag of dat klopt. De heer Roffel heeft dezelfde vraag al de heer Van der Zee inzake de kosten en de personele inzet. De heer Hiemstra zegt dat tegen eerdere verwachtingen in nu blijkt dat dit weinig financiële consequenties zal krijgen. Het gaat om een beslisnota en zaken die worden gewenst moeten hieraan worden afgecheckt. Bij de aanleg van de oevers langs het Pieterbuurstermaar is vrijwillig voor deze optie gekozen. Grote nieuwe projecten kunnen binnen de huidige formatie en taakstelling worden uitgevoerd. De natuurvriendelijke oevers van het Pieterbuurstermaar gaan fungeren als filters en daardoor verbetert de waterkwaliteit. Er wordt geprobeerd om in Houwerzijl en Westernieland bij experiment te gaan afkoppelen en dit gebeurt ook op vrijwillige basis. Besluitvorming: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 9. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. Opiniërende bespreking: De heer De Vries merkt op dat dit voorstel zich beperkt tot de advisering. In de vorige verordening werd gesproken over de procedure en de termijnen maar daar wordt nu niet over gerept en dat is ongewenst. Hoe wordt dit geregeld want volgens hem wordt de vorige verordening ingetrokken. De heer Van der Zee sluit zich hierbij aan. De heer Hiemstra antwoordt dat niet de gehele procedureverordening planschade wordt vastgesteld maar alleen die voor de advisering. Als het zo mocht zijn dat er in het geheel geen termijn daaraan meer wordt gesteld dan is hij het met de heer De Vries. Volgens de wet Ruimtelijke Ordening staan die aspecten daarin opgenomen en hoeft de raad alleen de zaak rond advisering vast te stellen. Besluitvorming: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 10. Rapportage vermindering administratieve lasten. De voorzitter stelt voor om gelet op de tijd dit agendapunt te behandelen in de vergadering van januari 2009 en dit nu van de agenda af te voeren. De heer Van Gelder vraagt of in die vergadering ook kan worden aangegeven wat het gestelde in de bijlage, inzake het al doorlopen traject in de organisatie, inmiddels heeft opgeleverd. Besluitvorming. De voorzitter constateert dat met inachtneming van het gevraagde door de heer Van Gelder wordt ingestemd met haar voorstel. 11. Deelname aan het project Stemmen in een willekeurig stemlokaal. Opiniërende bespreking: Hierover worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. Besluitvorming: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 12. Begrotingswijzigingen. Opiniërende bespreking: De heer Smook wil graag nader geïnformeerd worden over de concrete activiteiten waarop begrotingswijziging betrekking heeft. De voorzitter heeft de indruk dat men zich bij dit punt zou beperken tot wijziging van de begroting en verder niet. De heer Smook antwoordt dat als wordt voorgesteld om ,- uit te geven, hij graag wil weten waaraan dat dan wordt besteed. De voorzitter merkt op dat het niet de bedoeling is om de inhoudelijke behandeling te herhalen. De heer Smook wil ook graag weten wat de achterliggende redenen zijn om inzake begrotingswijziging een voordeel van ,-- voor onderwijshuisvesting toe te schrijven aan het saldo. De heer Van der Zee stelt voor bij begrotingswijziging om de aan te schaffen stemhokjes in 2 jaar af te schrijven in plaats van 10 jaar. Mevrouw Vogel merkt op dat er een aantal keren wordt gesproken over de begrippen begrotingssaldo en algemene middelen en wil graag weten wat hiertussen het verschil is. De heer Van Dijk zegt toe dat over het tijdenbeleid gekomen gaat worden met een nadere toelichting inzake de achtergronden ( ). Inzake begrotingswijziging merkt hij op dat hij er verantwoor-delijk voor is dat het bedoelde bedrag op correcte wijze wordt geadministreerd. Het gebruik van verschil-lende begrippen (opmerking mevrouw Vogel) heeft daar ook mee te maken. De afschrijvingstermijn voor de aan te schaffen stemhokjes zal door hem worden bekeken. 10

11 De heer Bakker is er van op de hoogte dat op de begroting onderwijshuisvesting geld is overgebleven. Hij weet niet waarom hiervoor een begrotingswijziging moet worden vastgesteld en dit niet in de rekening wordt meegenomen. Hij zegt toe dit na te zullen gaan en daarover te rapporteren. De heer Smook gaat het er om duidelijkheid te krijgen over de het waarom van bepaalde financiële verschuivingen. Hij gaat er akkoord mee dat het college hierover schriftelijk rapporteert. De heer Roffel vindt dat het college dergelijke zaken beter direct kan meedelen in plaats van dat de raad er apart om moet vragen. De heer Van Dijk merkt op dat tijdig administratieve handelingen moeten plaatsvinden en het niet pas bij de rekening te doen want dan kan worden gevraagd waarom het niet eerder is gebeurd. Besluitvorming: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten met inachtneming van de gedane toezeggingen. 13. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen enz. De heer Halsema heeft een vergadering van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen bijgewoond. Het bestuur heeft er unaniem mee ingestemd dat gaat worden gefuseerd met OMRIN. Er wordt nog een rekeningsvoordeel van ,-- overgemaakt naar deze gemeente. De heer Roffel heeft een vergadering van het algemeen bestuur van L&E bijgewoond. Aan de orde kwamen de discussie over krimp. De beide besturen van het openbaar- en van het Christelijk onderwijs in Noord- Groningen zijn bezig met Kids2B te bekijken waar voorschoolse opvang kan plaatsvinden. Verder zijn het jaarverslag 2007 en de begroting 2009 vastgesteld. Met bij dit laatste de aantekening dat een tekort niet gewenst is. Hierop volgt nog nadere uitleg en vervolgens zal de zaak worden voorgelegd aan de raden. 14. Rondvraag. (Opmerking notulist: Eerst wordt de schriftelijk gestelde vraag vermeld. Daarna wordt de beantwoording weergegeven) Vraag van de fractie van de PvdA (de heer Roffel) Op 14 november 2008 is van bewoners uit de Hoofdstraat te Pieterburen een schrijven, gericht aan college en raad, ontvangen, gedateerd 12 november 2008, waarin de zeven bewoners hun ongenoegen kenbaar maken over de wijze waarop de gemeente, college en raad, omgaat hun klachten. De bewoners geven aan dat zij een gesprek wensen te houden met de wethouder en/of de burgemeester en de adviseurs. Kennelijk was noch het niet verkrijgen van een bevestiging van aankomst van het schrijven, noch het niet verkrijgen van zicht op het noemen van een datum voor een gesprek de aanleiding voor die bewoners hun hart elders te luchten, met het gevolg dat de Ommelander Courant op donderdag 4 december 2008 opende met de kop "Pieterbuursters zijn trillingen verkeer beu ". In het onderhavige spelen twee zaken. Informatie aan de raad en de vraag van de bewoners. De vraag van de bewoners. Het schrijven van de bewoners is ook gericht aan het college. De opmerking in het door de bewoners aangehaald schrijven van het college, gedateerd 21 oktober 2008, dat de resultaten van trillingsmetingen geen aanleiding geven tot direct ingrijpen, kon niet anders leiden dan tot grote ongerustheid bij de bewoners. 1. Wat zijn de redenen voor het college geweest niet vrij snel de brief van de bewoners van 12 november 2008 te beantwoorden? 2. Kan de raad nu zekerheid krijgen dat het college een gesprek aangaat met die bewoners? 3. Zo ja, wanneer gaat het college met de betrokken bewoners het gevraagde gesprek aan; zo niet waarom niet? 4. Wat kunnen voor het college redenen zijn om inzage in het rapport van Arcadis aangaande de trillingsmetingen de bewoners te onthouden? 5. Wil het college zich inzetten om de gemaakte opnames van bestaande schade aan de betrokken huizen, voordat de Hoofdstraat bestraat werd met het nieuwe klinkermateriaal, om niet aan de bewoners ter beschikking te stellen? 6. Wilt u alle stukken die betrekking hebben op het door de bewoners aangehaalde problematiek voor de raad ter inzage leggen? Informatie aan de raad. 11

12 Gezien het feit dat het ingekomen stuk pas na 4 december 2008 door. raadsleden ingezien kon worden en het veelvuldig voorkomt dat het ingekomen stukken voor de raad zodanig laat ter inzage worden gelegd dat de raad zijn controlerende taak niet voldoende kan nakomen, vraagt de PvdAfractie het college er zorg voor te dragen dat ingekomen stukken voor de raad binnen enkele dagen na ontvangst ter inzage liggen voor raadsleden en fractiemedewerkers. Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend. Antwoord: De heer Hiemstra beantwoordt puntsgewijs de gestelde vragen en neemt daarbij ook de eerder gestelde vragen door de heer Wiertsema mee. 1. Het is juist dat sinds 12 november er een maand is verstreken maar over het probleem en de wijze van communiceren moest zorgvuldig worden nagedacht en dat kost tijd. 2. Er is een afspraak gemaakt om in januari met de bewoners te gaan spreken. 3. Zie vraag Het college kan geen redenen geven om het rapport aan de bewoners te onthouden en zal het aan hen beschikbaar stellen. 5. De opnames van de gemaakte schade zullen om niet aan de bewoners beschikbaar worden gesteld. 6. Het college is bereid om de betreffende stukken ter inzage te leggen aan de raad met dien verstande dat er strikt private stukken bij kunnen zijn en dan kan dat alleen met instemming van de betrokkene. Mocht het zijn dat er vertraging is ontstaan in het beschikbaar stellen van stukken aan de griffier dan verneemt hij graag waar het dan om gaat want het is de bedoeling om gevraagde informatie zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. De heer Roffel vindt dat de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en hoopt dat tot goede afspraken met de bewoners kan worden gekomen. Het is gewenst dat alle ingekomen stukken voor de raad zo snel mogelijk voor haar ter inzage worden gelegd nadat ze zijn ingekomen. De voorzitter merkt dat ingekomen stukken voor de raad automatisch worden doorgestuurd naar de griffier. Het is gewenst dat er een systeem wordt afgesproken om de raad te informeren dat er dergelijke stukken zijn. De heer Wiertsema heeft vernomen dat het Openbaar Ministerie snelrecht gaat toepassen bij Oud- en Nieuwperikelen. Hij roept het college op om in voorkomende gevallen gevolg te geven aan dit lik op stukbeleid. De voorzitter antwoordt dat is afgesproken dat dit gaat plaatsvinden. De heer Roffel merkt op dat tijdens de raadsinformatieavond mededeling is gedaan van de benoeming van de griffier. Hij vindt dat dit ook plaats hoort te vinden in de raad. De heer Berghuis merkt op dat er nog een raadsvoorstel wordt gepresenteerd. De heer Wiertsema zegt dat hij heeft gemeend dit toen te moeten doen om te voorkomen dat men langs omwegen hierover zou worden geïnformeerd. 15. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 januari 2009., voorzitter. 12

13 13, griffier.

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1070719 Datum: Behandeld door: tjw schreuder Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsontwikkeling Onderwerp: Nachtopvang dak- en thuislozen

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Raadsvergadering, 12 mei 2009 Voorstel aan de Raad Nr: 302 Agendapunt: 8 Datum: 21 april 2009 Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324

Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 Rapport Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 2 Klacht Op 20 april 2004 heeft de Nationale ombudsman besloten een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar een gedraging van het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voor raadsvergadering d.d.: 25-10-2011 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling oktober 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer Dossiernummer 2012 069 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R. A. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer 2012

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Gesink. de heer M.H.J. Halsema. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Gesink. de heer M.H.J. Halsema. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 27 mei 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam.

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1 Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1. Opening door voorzitter De vergadering wordt geopend door voorzitter

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsbijeenkomst Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 1 oktober 2013 20:00-23:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Anton Barske 1 Inloopuurtje politieke partijen vanaf 19.00 uur De raadsbijeenkomst

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136

Rapport. Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136 Rapport Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/136 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen de vorderingsprocedure op grond van de artikelen 130-134a van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : memorie van antwoord bij Wijziging juridische grondslagen Gemeenschappelijke Regeling WAVA en!go BV Raadsvoorstel

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012

Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012 Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum heeft op 10 januari 2012 voor het eerst vergaderd volgens de nieuwe vergaderstructuur. Met eerst een informerende

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning

Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning Veelgestelde vragen en antwoorden over schadeafhandeling na aardbevingen door gaswinning De NAM wil zoveel mogelijk relevante informatie bieden over schadeafhandeling na een aardbeving. Hieronder geven

Nadere informatie

27 januari 2005 SROB/05/008

27 januari 2005 SROB/05/008 \s? m- Gemeente ê \Q002 Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 27 januari 2005 SROB/05/008 Voorstel tot het afwijzen van 2 verzoeken om planschade i.v.m. de bouw van een loods aan de Kruisweg Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33.

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33. Aan de Raad. No. : 6/8. Muntendam : 9 september 2005 Onderwerp : Startnotitie MER Windpark N33 --------------------------------------- Inleiding Aanleiding Op 7 april 2005 heeft Blaaswind BV de startnotitie

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 59/'11. Dokkum, 7 juni 2011

Agendapunt: 19 No. 59/'11. Dokkum, 7 juni 2011 Agendapunt: 19 No. 59/'11 Dokkum, 7 juni 2011 ONDERWERP: de bouw van een akkerbouwloods aan de Seepmawei 4 te Ternaard en de bouw van een akkerbouwloods in het algemeen met een goothoogte tot maximaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-11-2011 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Fietspad Eesveenseweg Conceptbesluit: De gemeenteraad voor te stellen: 1. op de ingediende

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie